Procedura : 2014/0005(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0267/2015

Teksty złożone :

A8-0267/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/10/2016 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 920kWORD 522k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Marietje Schaake

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0001),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0014/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0267/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Udzielenie globalnego zezwolenia byłoby również właściwe w przypadku producenta, który musi wywieźć produkty lecznicze objęte kontrolą na mocy rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 do dystrybutora w państwie, które nie zniosło kary śmierci, pod warunkiem że eksporter i dystrybutor zawarli prawnie wiążące porozumienie, na mocy którego dystrybutor jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego zestawu środków służących zagwarantowaniu, że produkty lecznicze nie będą wykorzystywane do wykonywania kary śmierci.

(8) Udzielenie globalnego zezwolenia byłoby również właściwe w przypadku producenta, który musi wywieźć produkty lecznicze objęte kontrolą na mocy rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 do dystrybutora w państwie, które nie zniosło kary śmierci, pod warunkiem że eksporter i dystrybutor zawarli prawnie wiążące porozumienie, na mocy którego dystrybutor jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego zestawu środków służących zagwarantowaniu, że produkty lecznicze nie będą wykorzystywane do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Pośrednikom prowadzącym działalność w Unii należy zakazać świadczenia usług pośrednictwa w odniesieniu do towarów, których wywóz i przywóz jest zakazany z uwagi na fakt, że jedynym praktycznym zastosowaniem tych towarów jest ich użycie do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wprowadzenie zakazu świadczenia tego rodzaju usług służy ochronie moralności publicznej.

(12) Pośrednikom prowadzącym działalność w Unii należy zakazać świadczenia usług pośrednictwa w odniesieniu do towarów, których wywóz i przywóz jest zakazany z uwagi na fakt, że jedynym praktycznym zastosowaniem tych towarów jest ich użycie do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wprowadzenie zakazu świadczenia tego rodzaju usług służy ochronie moralności publicznej oraz poszanowaniu zasad godności ludzkiej, które są podstawą wartości europejskich ujętych w Traktacie o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Należy wprowadzić klauzulę o docelowym końcowym zastosowaniu, tak aby państwa członkowskie mogły zawiesić lub wstrzymać transfer przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, które nie zostały wymienione w załącznikach II i III, a wyraźnie nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, lub jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że transfer tych przedmiotów mógłby ułatwić wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie. Uprawnienia przyznane na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu nie powinny obejmować produktów leczniczych, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa) lit. f) otrzymuje brzmienie:

f) „pomoc techniczna” oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowywaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, montażem lub serwisem technicznym wszelkiego innego rodzaju i może przyjmować takie formy, jak wskazówki, porady, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej lub umiejętności albo usługi konsultingowe. Pomoc techniczna obejmuje również pomoc udzielaną ustnie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych;

f) „pomoc techniczna” oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowywaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, montażem, użytkowaniem i praktykami lub serwisem technicznym wszelkiego innego rodzaju i może przyjmować takie formy, jak wskazówki, porady, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej lub umiejętności albo usługi konsultingowe. Pomoc techniczna obejmuje również pomoc udzielaną ustnie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych;

(Poprawka ta ma na celu zmianę przepisu obowiązującego aktu – art. 2 lit. f) – do którego nie było odniesienia we wniosku Komisji.)

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera k – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja oraz ogólna reklama lub promocja;

Do celów niniejszego rozporządzenia świadczenie usług pomocniczych jest włączone do niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja, lub ogólna reklama lub promocja, w tym również za pośrednictwem internetu;

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera l

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii świadczącą usługi określone w lit. k) z terytorium Unii na terytorium państwa trzeciego;

l) „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii bądź będącą jego obywatelem, lub też jednostkę zależną osoby prawnej lub spółki cywilnej, świadczącą usługi określone w lit. k);

Uzasadnienie

Unia powinna móc egzekwować niniejsze rozporządzenie także w sytuacji, gdy obywatele UE lub osoby prawne mające siedzibę w UE biorą udział w transakcjach, które odbywają się poza terytorium UE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera m

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) „dostawca pomocy technicznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii świadczącą pomoc techniczną określoną w lit. f) z terytorium Unii na terytorium państwa trzeciego;

m) „dostawca pomocy technicznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii, świadczącą pomoc techniczną określoną w lit. f);

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera n

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n) „eksporter” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę cywilną, w imieniu której składane jest zgłoszenie wywozowe, to znaczy osobę, która, w czasie gdy zgłoszenie jest przyjmowane, pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towarów poza obszar celny Unii. Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, »eksporter« oznacza osobę posiadającą wymagane uprawnienia do decydowania o wysłaniu produktu poza obszar celny Unii. W przypadku gdy przywilej prawa dysponowania towarami należy do osoby posiadającej siedzibę poza Unią, na podstawie umowy, na której opiera się wywóz, za eksportera uważa się umawiającą się stronę mającą siedzibę w Unii;

n) „eksporter” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę cywilną, w imieniu której składane jest zgłoszenie wywozowe, to znaczy osobę, która, w czasie gdy zgłoszenie jest przyjmowane, pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towarów poza obszar celny Unii. Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, »eksporter« oznacza osobę posiadającą wymagane uprawnienia do decydowania o wysłaniu produktu poza obszar celny Unii. W przypadku gdy przywilej prawa dysponowania towarami należy do osoby posiadającej siedzibę poza Unią, na podstawie umowy, na której opiera się wywóz, za eksportera uważa się umawiającą się stronę mającą miejsce pobytu lub siedzibę w Unii;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera ra (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ra) „tranzyt” oznacza transport towarów nieunijnych wymienionych w załącznikach, wprowadzanych na terytorium celne Unii i przechodzących przez to terytorium do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Unią;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 4 aa (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 4aa

 

Zakaz tranzytu

 

1. Zakazuje się tranzytu towarów wymienionych w załączniku II, niezależnie od ich pochodzenia.

 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może udzielić pozwolenia na tranzyt towarów wymienionych w załączniku II, jeśli zostanie wykazane, że w państwie, do którego towary te będą wywożone, zostaną one użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne.”

Uzasadnienie

Nie należy zezwalać na tranzyt towarów, których wywóz i przywóz jest zakazany.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 4 ab (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 4ab

 

Zakaz wprowadzania do obrotu i promocji w celach handlowych

 

Zakazuje się osobom fizycznym i prawnym oraz spółkom cywilnym wprowadzania do obrotu i promocji w celach handlowych w Unii w internecie i poza nim do celów transferu towarów wymienionych w załączniku II.”

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy podejmują decyzje w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na wywóz towarów wymienionych w załączniku IIIa po oddzielnym rozważeniu każdego przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym w szczególności to, czy w ciągu ostatnich trzech lat inne państwo członkowskie odrzuciło wniosek dotyczący wywozu zasadniczo identycznych towarów, oraz kwestie związane z zamierzonym końcowym zastosowaniem i ryzykiem przekierowania.

1. Właściwe organy podejmują decyzje w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na wywóz towarów wymienionych w załącznikach III i IIIa po oddzielnym rozważeniu każdego przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym w szczególności to, czy w ciągu ostatnich trzech lat inne państwo członkowskie odrzuciło wniosek dotyczący wywozu zasadniczo identycznych towarów, oraz kwestie związane z zamierzonym końcowym zastosowaniem i ryzykiem przekierowania.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a) w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

1a. Właściwy organ – biorąc pod uwagę wszystkie istotne dowody – wraz z państwami członkowskimi dba o to, by wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu sprzęt służący zapewnieniu bezpieczeństwa, a także przedsiębiorstwa organizujące targi handlowe i inne imprezy, na których wprowadza się do obrotu taki sprzęt, wiedziały, że taki sprzęt może zostać użyty do zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz że można zakazać jego wprowadzania do obrotu i cofnąć dotyczące go zezwolenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Właściwy organ nie udziela zezwolenia, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że towary wymienione w załączniku III i załączniku IIIa mogłyby być użyte przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa lub inną osobę fizyczną lub prawną w państwie trzecim w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, w tym w celu wykonania orzeczonych przez sąd kar cielesnych.

 

Właściwy organ uwzględnia:

 

– dostępne orzeczenia trybunałów międzynarodowych,

 

– ustalenia właściwych organów ONZ, Rady Europy i UE oraz sprawozdania Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu przy Radzie Europy oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

 

Uwzględnione mogą zostać inne stosowne informacje, w tym dostępne orzeczenia sądów krajowych, sprawozdania lub inne informacje przygotowywane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz informacje dotyczące ograniczeń w wywozie towarów wymienionych w załącznikach II, III i IIIa obowiązujące w państwach przeznaczenia.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 5 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 6a

 

Wymóg uzyskania zezwolenia na tranzyt

 

1. Tranzyt towarów wymienionych w załączniku III lub IIIa wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca został poinformowany prze właściwe organy państwa członkowskiego, w którym odbywa się tranzyt, że wskazane przedmioty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

 

2. Jeżeli przedsiębiorca ma świadomość, że przewożone towary wymienione w załączniku III lub IIIa są przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, powiadamia właściwe organy, które podejmują decyzję, czy celowe jest nałożenie na przedmiotowy tranzyt obowiązku uzyskania zezwolenia.

 

3. Państwo członkowskie, które zgodnie z ust. 1 i 2 nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na tranzyt przedmiotów niewymienionych w załączniku III i IIIa, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.”

Uzasadnienie

Aby zapobiec tranzytowi towarów, które mogą być użyte do wykonywania kary śmierci lub zadawania tortur, należy wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące zezwolenia.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pośrednik nie może świadczyć usług pośrednictwa na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że jakakolwiek część przesyłki takich towarów jest lub może być przeznaczona do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.

1. Pośrednik nie może świadczyć usług pośrednictwa na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załącznikach III i IIIa, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że jakakolwiek część przesyłki takich towarów jest lub może być przeznaczona do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.

2. Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załącznikach III i IIIa, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii. Dostawca pomocy technicznej nie może też udzielać żadnych wskazówek, porad, prowadzić szkoleń ani przekazywać wiedzy praktycznej lub umiejętności, które mogłyby ułatwić wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie.

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko udzielania pomocy technicznej, która może potencjalnie ułatwiać wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne niewłaściwe traktowanie, niezależnie od dostarczania sprzętu objętego zakresem przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 aa (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7aa

 

Wymiana najlepszych praktyk

 

Zachęca się państwa członkowskie do promowania najlepszych praktyk wśród dostawców pomocy technicznej, tak aby pomoc ta przyczyniała się do zwalczania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.”

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7c – ustęp 3 – punkt 3.3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„3.3. Komisja, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich, w stosownych przypadkach przyjmuje wytyczne dotyczące najlepszych praktyk sprawdzania końcowego zastosowania.”

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk stworzone w oparciu o doświadczenia zarówno państw członkowskich, jak i władz państw trzecich, nakreśliłyby bardziej czytelne ramy potrzebne do określenia końcowego zastosowania towarów, które mogą być użyte do wykonywania kary śmierci, tym samym także ułatwiając legalny wywóz z myślą o ich przeznaczeniu, zwłaszcza w sektorze medycznym i farmaceutycznym.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Rozdział III aa (nowy) – artykuł 7 da (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a) dodaje się rozdział w brzmieniu:

 

„Rozdział III aa

 

Towary niewymienione w załącznikach

 

Artykuł 7da

 

Klauzula generalna

 

1. Wywóz przedmiotów niewymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, że wskazane przedmioty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

 

2. Jeżeli eksporter ma świadomość, że towary, które pragnie wywieźć, niewymienione w załączniku II, III lub IIIa, są przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci w celu zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, i one podejmują decyzję, czy celowe jest nałożenie na przedmiotowy wywóz obowiązku uzyskania zezwolenia.

 

3. Państwo członkowskie, które zgodnie z ust. 1 i 2 nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz przedmiotów niewymienionych w załączniku II, III lub IIIa, informuje o tym niezwłocznie pozostałe państwa członkowskie i Komisję, podając dokładne powody nałożenia wymogu uzyskania zezwolenia. Państwa członkowskie powiadamiają również niezwłocznie Komisję o wszelkich modyfikacjach środków podjętych na podstawie ust. 1 i 2.

 

4. Pozostałe państwa członkowskie należycie uwzględniają wszystkie tego rodzaju informacje i informują swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe.

 

5. W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, Komisja przyjmuje akty delegowane, na podstawie których do załącznika II, załącznika III lub załącznika IIIa dodawane są towary, o których mowa w ust. 1 i 2. Do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 15b.

 

6. Produkty lecznicze zdefiniowane w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a są wyłączone z zakresu stosowania niniejszego artykułu.

 

_________________________

 

1a Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).”

Uzasadnienie

Postanowienia generalne analogiczne do postanowień ujętych w rozporządzeniu dotyczącym podwójnego zastosowania zapewniłyby wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń przed ryzykiem. W takich przypadkach Komisja winna ocenić, czy do przyjęcia środków wspólnotowych wymagany jest tryb pilny, w ten sposób zachowując podejście wspólnotowe i zapewniając spójność oraz równe szanse.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 8 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W drodze odstępstwa od ust. 5, jeżeli produkty lecznicze mają być wywożone przez producenta do dystrybutora, producent przekazuje informacje na temat poczynionych ustaleń i środków podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych produktów do wykonywania kary śmierci, informacje na temat państwa przeznaczenia oraz informacje na temat końcowego zastosowania towarów i ich użytkowników końcowych, o ile są dostępne.

6. W drodze odstępstwa od ust. 5, jeżeli produkty lecznicze mają być wywożone przez producenta do dystrybutora, producent przekazuje informacje na temat poczynionych ustaleń i środków podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych produktów do wykonywania kary śmierci, informacje na temat państwa przeznaczenia oraz informacje na temat końcowego zastosowania towarów i ich użytkowników końcowych, o ile są dostępne. Informacje te są na żądanie udostępniane odpowiedniemu niezależnemu organowi nadzoru, takiemu jak krajowy mechanizm prewencji, ustanowiony zgodnie z protokołem opcjonalnym do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, lub krajowej instytucji ds. praw człowieka w danym państwie członkowskim.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Jeżeli dokonano zgłoszenia celnego towarów wymienionych w załączniku II, III lub IIIa oraz stwierdzono, że na ich planowany wywóz lub przywóz nie zostało udzielone zezwolenie na podstawie niniejszego rozporządzenia, organy celne zatrzymują zgłoszone towary i wskazują na możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jeśli wniosek o udzielenie pozwolenia nie wpłynie w terminie sześciu miesięcy od zatrzymania towaru lub jeśli właściwy organ rozpatrzy odmownie taki wniosek, organy celne podejmują działania mające na celu uregulowanie sytuacji zatrzymanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.”

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 12 a (nowy) – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W terminie trzech miesięcy Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego występującego z wnioskiem o przekazanie informacji uzupełniających, jeżeli uzna, że wniosek nie zawiera wystarczających informacji na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów lub że dodatkowe informacje na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów są niezbędne. Komisja wskazuje punkty, w odniesieniu do których należy przekazać informacje uzupełniające.

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja niezwłocznie powiadamia wszystkie państwa członkowskie i przekazuje informacje otrzymane od państwa członkowskiego występującego z wnioskiem. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję Komisji państwa członkowskie mogą niezwłocznie zawiesić transfer towarów wymienionych we wniosku. W terminie trzech miesięcy Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego występującego z wnioskiem o przekazanie informacji uzupełniających, jeżeli uzna, że wniosek nie zawiera wystarczających informacji na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów lub że dodatkowe informacje na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów są niezbędne. Komisja wskazuje punkty, w odniesieniu do których należy przekazać informacje uzupełniające.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 12 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzupełniające nie są konieczne, lub, w stosownych przypadkach, jeżeli otrzyma żądane informacje uzupełniające, w ciągu sześciu miesięcy wszczyna procedurę mającą na celu przyjęcie zmiany, której dotyczył wniosek, lub informuje państwa członkowskie, które złożyły wniosek, o przyczynach, dla których nie wszczęto takiej procedury.

3. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzupełniające nie są konieczne, lub, w stosownych przypadkach, jeżeli otrzyma żądane informacje uzupełniające, w ciągu trzech miesięcy wszczyna procedurę mającą na celu przyjęcie zmiany, której dotyczył wniosek, lub informuje państwa członkowskie, które złożyły wniosek, o przyczynach, dla których nie wszczęto takiej procedury.

Uzasadnienie

System musi być wystarczająco dynamiczny, by zapewnić aktualność załączników, utrzymać wystarczające kontrole i stworzyć równe szanse w całej UE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

12a) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Bez uszczerbku dla art. 11, Komisja oraz państwa członkowskie, na wniosek, powiadamiają się nawzajem o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie istotnych informacji, którymi dysponują w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących pozwoleń, których udzielono i których udzielenia odmówiono.

1. Bez uszczerbku dla art. 11, każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarcza wszelkich istotnych informacji, którymi dysponuje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących pozwoleń, których udzielono i których udzielenia odmówiono, jak również dotyczących środków podjętych na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu. Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.”

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b) w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Komisja opracowuje roczne sprawozdanie na podstawie rocznych sprawozdań z działalności, o których mowa w ust. 3. Sprawozdania te są publicznie dostępne.”

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15a

skreślony

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia (…). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed upływem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień miało miejsce na mocy rozporządzenia (UE) nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zwanego 1. aktem zbiorczym w zakresie polityki handlowej i zostało już uwzględnione w art. 15a.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 15 ba (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15ba

 

Grupa Koordynacyjna ds. Przeciwdziałania Torturom

 

1. Zostaje powołana Grupa Koordynacyjna ds. Przeciwdziałania Torturom pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznaczy przedstawiciela do tej grupy. Grupa bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, które mogą być podnoszone przez przewodniczącego lub przedstawiciela państwa członkowskiego.

 

2. Grupa Koordynacyjna podejmuje we współpracy z Komisją odpowiednie środki w celu rozpoczęcia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami, zwłaszcza z myślą o wyeliminowaniu ryzyka polegającego na tym, że ewentualne rozbieżności w stosowaniu kontroli wywozu w odniesieniu do towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, mogą prowadzić do zakłócenia w handlu.

 

3. Jeżeli przewodniczący Grupy Koordynacyjnej ds. Przeciwdziałania Torturom uzna to za konieczne, zasięga opinii eksporterów, pośredników oraz innych właściwych zainteresowanych stron, w tym wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną na temat kwestii objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

 

3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu na piśmie roczne sprawozdanie z działalności, przeprowadzonych badań i konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. Przeciwdziałania Torturom, które stanowi przedmiot art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.”

Uzasadnienie

Zgodnie z praktyką ustanowioną na potrzeby kontroli wywozu towarów strategicznych, powinna zostać powołana grupa ekspertów, która będzie regularnie badać stosowanie niniejszego rozporządzenia i omawiać wnioski dotyczące aktualizacji, w tym przygotowanie aktów delegowanych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 15 bb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15b) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15bb

 

1. Do …*, a następnie co trzy lata Komisja dokonuje przeglądu wykonania niniejszego rozporządzenia i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyczerpujące sprawozdanie z jego wykonania oraz oceny skutków, które może zawierać propozycje jego zmian. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich stosownych informacji potrzebnych do przygotowania tego sprawozdania.

 

2. Szczególne części sprawozdania dotyczą:

 

a) Grupy Koordynacyjnej ds. Przeciwdziałania Torturom, jej działań, badań i konsultacji. Informacje, jakie Komisja przedstawia w sprawie prowadzonych przez Grupę Koordynacyjną badań i konsultacji, są traktowane jako poufne zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Informacje są uważane za poufne w każdym przypadku, gdy ich ujawnienie może mieć znaczące niekorzystne skutki dla osoby dostarczającej informacje lub dla źródła tych informacji;

 

b) informacji na temat krajowych decyzji państw członkowskich dotyczących zezwoleń, składania sprawozdań przez państwa członkowskie do Komisji, mechanizmów powiadamiania i konsultacji między państwami członkowskimi, a także propagowania i egzekwowania;

 

c) kompleksowych informacji na temat charakteru i skutków środków przyjmowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17, w tym działania systemów sankcji wprowadzonych przez państwa członkowskie oraz oceny, czy sankcje te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

______________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.”

Uzasadnienie

Zgodnie z kontrolami wywozu towarów strategicznych, wykonanie rozporządzenia powinno podlegać regularnym przeglądom. Zasady nakładania kar – choć ustalane indywidualnie przez każde państwo członkowskie – powinny mieć na celu podobny charakter i skutki, by zachować spójne podejście i równe szanse w całej Unii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 15 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 17 – ustęp 3 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15c) w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3. Komisja dokonuje oceny, czy zasady dotyczące kar ustanowione przez państwa członkowskie mają podobny charakter i skutki.”

Uzasadnienie

Zasady nakładania kar – choć ustalane indywidualnie przez każde państwo członkowskie – powinny mieć na celu podobny charakter i skutki, aby zachować spójne podejście i równe szanse w całej Unii.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik III – kolumna 2 – punkty 1 i 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

15d) W załączniku III, w drugiej kolumnie, punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Towary zaprojektowane do krępowania ludzi, takie jak:

1. Towary zaprojektowane do krępowania ludzi, takie jak:

1.1. Krzesła i ławy do krępowania

1.1. Krzesła i ławy do krępowania

Uwaga:

Uwaga:

Ten punkt nie odnosi się do krzeseł do krępowania zaprojektowanych dla osób niepełnosprawnych.

Ten punkt nie odnosi się do krzeseł do krępowania zaprojektowanych dla osób niepełnosprawnych.

1.2. Kajdany na nogi, łańcuchy na nogi oraz kajdany i pojedyncze kajdanki lub bransolety kajdan

1.2. Kajdany na nogi, łańcuchy na nogi oraz kajdany i pojedyncze kajdanki lub bransolety kajdan

Uwaga:

Uwaga:

Ten punkt nie odnosi się do „zwykłych kajdanek”. Zwykłe kajdanki to kajdanki, których całkowita długość, w stanie zamkniętym, łącznie z łańcuchem, mierzona od zewnętrznej krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej krawędzi drugiej obręczy wynosi pomiędzy 150 a 280 mm, i które nie zostały zmodyfikowane do zadawania fizycznego bólu lub cierpienia.

Ten punkt nie odnosi się do „zwykłych kajdanek”. Zwykłe kajdanki to kajdanki, których całkowita długość, w stanie zamkniętym, łącznie z łańcuchem, mierzona od zewnętrznej krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej krawędzi drugiej obręczy wynosi pomiędzy 150 a 280 mm, i które nie zostały zmodyfikowane do zadawania fizycznego bólu lub cierpienia.

1.3. Kajdanki na kciuki i śruby do zgniatania kciuków, włączając w to ząbkowane kajdanki na kciuki.

1.3. Kajdanki na kciuki i śruby do zgniatania kciuków, włączając w to ząbkowane kajdanki na kciuki.

 

1.3a. Krzesła, blaty i łóżka wyposażone w pasy

2. Przenośne urządzenia zaprojektowane do celów opanowywania zamieszek lub samoobrony, takie jak:

2. Przenośne urządzenia zaprojektowane do celów opanowywania zamieszek lub samoobrony, takie jak:

2.1. Przenośne urządzenia porażające prądem, w szczególności pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące o napięciu jałowym przekraczającym

2.1. Przenośne urządzenia porażające prądem, w szczególności pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące o napięciu jałowym przekraczającym

Uwagi:

Uwagi:

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów opisanych w punkcie 2.1 załącznika II.

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów opisanych w punkcie 2.1 załącznika II.

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.

 

2.2a. Urządzenia akustyczne przeznaczone do kontroli tłumu/opanowywania zamieszek

 

2.2b. Broń emitująca fale milimetrowe”

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1 pkt 6 oraz pkt 7, w zakresie, w jakim dodaje art. 7d, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuł 1 pkt 6 oraz pkt 7, w zakresie, w jakim dodaje art. 7d, obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r.

Uzasadnienie

Należy zapewnić przedsiębiorcom i organom ścigania proporcjonalny okres przejściowy niezbędny do zastosowania się do tych zakazów i ich egzekwowania.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik IIIb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Benin

skreślony

Uzasadnienie

Kraj ten wciąż utrzymuje karę śmierci w swoim prawodawstwie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik IIIb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Gabon

Uzasadnienie

Gabon ratyfikował bez zastrzeżeń Drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik IIIb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liberia

skreślony

Uzasadnienie

Kraj ten wciąż utrzymuje karę śmierci w swoim prawodawstwie.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik IIIb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Madagaskar

skreślony

Uzasadnienie

Kraj ten wciąż utrzymuje karę śmierci w swoim prawodawstwie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik IIIb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mongolia

skreślony

Uzasadnienie

Kraj ten wciąż utrzymuje karę śmierci w swoim prawodawstwie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik IIIb (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

skreślony

Uzasadnienie

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca – podobnie jak Madagaskar – nie ratyfikowały bez zastrzeżeń Drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych.


UZASADNIENIE

Obejmująca całą UE kontrola eksportu to narzędzie handlu zewnętrznego służące do wielu szerszych celów tej polityki. Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005 w sprawie przeciwdziałaniu torturom to wyjątkowy instrument, który przyczynia się do ochrony praw człowieka w drodze kontroli towarów i działań, które są lub mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałaniu torturom przyczynia się do długotrwałej polityki UE w zakresie eliminacji kary śmierci na całym świecie oraz zapobiegania torturom. Pomaga w osiągnięciu tych celów dzięki połączeniu zakazów z wymogami dotyczącymi zezwoleń na handel wymienionymi towarami. Reguluje ono zakaz handlu towarami o wyłącznym zastosowaniu w torturach i wykonywaniu kary śmierci oraz udzielania związanej z tym pomocy technicznej (załącznik II), a także system zezwoleń na produkty o wielu zastosowaniach, które mogłyby zostać wykorzystane do tortur i przeprowadzania egzekucji poprzez podanie śmiertelnego zastrzyku (załącznik III).

Aktualizacja prawodawstwa

Reforma kontroli przeprowadzanych przez UE w zakresie handlu instrumentami do tortur powinna już dawno mieć miejsce, więc aktualizacje wykazów towarów podlegających kontroli stanowią krok w dobrym kierunku. Bieżący przegląd unijnej kontroli eksportu towarów wykorzystywanych do zadawania tortur został ukształtowany, między innymi, przez działania Parlamentu Europejskiego, w tym żądania zgłoszone w jego rezolucji z dnia 17 czerwca 2010 r. i dodatkowe wnioski w sprawie wprowadzenia w życie złożone w piśmie skierowanym do komisarza De Guchta i WP Ashton przez przewodniczących komisji INTA i DROI w dniu 27 czerwca 2011 r.

Istotne jest zapewnienie właściwego zestawu unijnych środków legislacyjnych, administracyjnych, sądowych i zewnętrznych, by zapobiegać produkcji, handlowi i użyciu towarów wykorzystywanych do zadawania tortur oraz ich zakazywać, a także skutecznie kontrolować produkty, które mogą potencjalnie służyć do zadawania śmierci lub nieludzkiego traktowania. Zadanie to oczywiście komplikuje brak wielostronnych systemów kontroli eksportu w dziedzinie towarów wykorzystywanych do zadawania tortur w porównaniu z domeną podwójnego zastosowania. UE nie może jednak ograniczyć swoich działań do zwalczania tortur poprzez zmniejszenie dostępności urządzeń służących do aktów przemocy, likwidację naginania czy obchodzenia przepisów i promowanie stosownych kontroli poza jej granicami. Instrumenty handlowe stanowią element kompleksowego podejścia wykorzystującego wszystkie instrumenty UE do działań zewnętrznych.

Należy zapewnić spójność unijnych kontroli wywozu, w tym w zakresie wykazów produktów wojskowych, o podwójnym zastosowaniu, broni palnej i towarów wykorzystywanych do zadawania tortur, bez poddawania towarów podwójnym kontrolom (z wyjątkiem kontroli uzupełniających zapobiegających nielegalnemu handlowi narkotykami).

Komisja proponuje wzmocnienie kontroli narzędzi wykorzystywanych do zadawania tortur, między innymi poprzez:

•  dodanie szczególnego załącznika IIIa w celu zapobieżenia wykorzystywaniu kontrolowanych produktów leczniczych do wykonywania kary śmierci w drodze podania śmiertelnego zastrzyku;

•  wprowadzenie zakazu świadczenia usług pośrednictwa w zakresie zabronionych towarów oraz rozszerzenie zakazu świadczenia usług pośrednictwa i pomocy technicznej na towary objęte kontrolą, w przypadkach gdy dostawca/pośrednik wie lub ma podstawy do przypuszczeń, że dane towary mogą być wykorzystane do zadawania tortur;

•  ustanowienie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz dla krajów, które podjęły wiążące zobowiązania międzynarodowe wynikające albo z protokołu nr 13 do europejskiej konwencji praw człowieka, albo z drugiego protokołu fakultatywnego do międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych.

Sprawozdawczyni popiera podejście nakazujące przeprowadzanie niezbędnych i proporcjonalnych kontroli bez nadmiernych obciążeń ograniczających handel, które mają zgodne z prawem przeznaczenie końcowe. W tym zakresie bardzo istotne jest podejście wspólnotowe, które pozwala na zachowanie równych szans. Jednocześnie sprawozdawczyni przypomina o potrzebie obowiązywania systemów kontroli wywozu przez długi czas oraz zapewnienia ich elastyczności, by można je było szybko dostosowywać do zmieniających się technologii i rozwoju sytuacji na świecie. Wykazy konkretnych produktów zapewniają przejrzystość potrzebną eksporterom i importerom oraz pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami. W kontekście niniejszego rozporządzenia należy odnotować szczególną wagę zgodnego z prawem dostępu do leków i produktów farmaceutycznych, których kluczowym producentem jest UE. Oprócz przeprowadzania kontroli pomocy technicznej i usług pośrednictwa UE powinna także, o ile to możliwe, podjąć próby kontroli innych usług mogących przyczynić się do rozprzestrzeniania się towarów, które mogą być użyte do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci, takich jak między innymi usługi marketingowe czy finansowe.

Ponieważ zagraniczne transakcje handlowe stają się coraz bardziej skomplikowane, sprawozdawczyni podkreśla kluczową rolę skutecznego egzekwowania kontroli, weryfikacji, kar, wskazówek i zasięgu, jakie pozostają w gestii organów krajowych. Także tu potrzebne są równe szanse i podejście wspólnotowe. Sprawozdawczyni przypomina o potrzebie stosownego monitorowania wprowadzania w życie zobowiązań państw członkowskich, w tym ich zobowiązania do składania sprawozdań i wymiany informacji poprzez bezpieczny, szyfrowany system rejestrujący odrzucone pozwolenia i powiadomienia. W tym zakresie stosowny wydaje się system regularnej sprawozdawczości i przeglądów, zgodnie z zasadami innych systemów kontroli wywozu. Ponadto nie można nie docenić odpowiedzialności branży w procesie weryfikacji transakcji w łańcuchu nabywca-odbiorca-użytkownik końcowy. W interesie jasności i pewności prawa dla firm sprawozdawczyni wzywa Komisję do skodyfikowania rozporządzenia w stosownym czasie, kiedy przyjęta zostanie niniejsza aktualizacja.

Przekazanie uprawnień

Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania torturom zostało włączone do pakietu 1. aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej, dzięki czemu dostosowało ten akt prawny do postanowień Traktatu z Lizbony. Z dniem 20 lutego 2014 r. Komisja uzyskała na jego podstawie uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych do celów wprowadzenia zmian w załącznikach I – V tego rozporządzenia, a okres przysługujący na zgłoszenie sprzeciwu ustalono na dwa miesiące od chwili powiadomienia, przy czym podlega on przedłużeniu o dalsze dwa miesiące, natomiast obowiązek sprawozdawczy wyznaczono co pięć lat. W związku z tym przepisy dotyczące przekazania uprawnień w omawianym wniosku są zbędne i należy je usunąć. Sprawozdawczyni przypomina Komisji, że Parlament winien otrzymać pełne informacje i całość dokumentacji dotyczącej jej spotkań z ekspertami krajowymi w ramach prac nad przygotowaniem i wprowadzeniem w życie aktów delegowanych. Komisja powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delegowanych.

W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, sprawozdawczyni popiera wprowadzenie trybu pilnego, który pozwoli na niezwłoczne zastosowanie aktu Komisji, co umożliwi szybką modyfikację załącznika II, III lub IIIa. Unia Europejska musi aktualizować wykazy kontrolne w sposób proaktywny i niezwłoczny, by ujmować w nich odpowiednie urządzenia, sprzęt, elementy i akcesoria, półprodukty oraz technologie wkraczające na rynek.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (2.7.2015)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Lochbihler

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przegląd rozporządzenia ma na celu dalsze umocnienie roli UE jako wiodącego i odpowiedzialnego podmiotu działającego w wymiarze globalnym na rzecz zwalczania kary śmierci i wyeliminowania tortur.

Projekt opinii zmierza do zaostrzenia przepisów dotyczących usług pomocniczych związanych z transferem towarów, jak również tranzytu, wsparcia technicznego i wprowadzania do obrotu w celach handlowych. Zgodnie z wielokrotnie przedstawianym stanowiskiem Parlamentu, jego celem jest wprowadzenie klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu, zobowiązującej państwa członkowskie do zakazania lub zawieszenia transferu przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, które nie zostały wymienione w załącznikach II i III, a wyraźnie nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci, tortur lub innego niewłaściwego traktowania, lub jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że transfer tych przedmiotów mógłby ułatwić wykonywanie kary śmierci, tortur lub innego niewłaściwego traktowania.

Zaproponowano też powołanie Grupy Koordynacyjnej ds. Wyposażenia, jak również wprowadzenie mechanizmu przeglądu okresowego oraz bardziej systematycznej wymiany informacji i sprawozdawczości w celu wzmocnienia nadzoru i skutecznego wdrożenia rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Należy wprowadzić klauzulę o docelowym końcowym zastosowaniu, tak aby państwa członkowskie mogły zawiesić lub wstrzymać transfer przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, które nie zostały wymienione w załącznikach II i III, a wyraźnie nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne niewłaściwe traktowanie, lub jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że transfer tych przedmiotów mógłby ułatwić wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne niewłaściwe traktowanie. Uprawnienia przyznane na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu nie powinny obejmować produktów leczniczych, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera f

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

aa) lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) »pomoc techniczna« oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowywaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, montażem lub serwisem technicznym wszelkiego innego rodzaju i może przyjmować takie formy, jak wskazówki, porady, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej lub umiejętności albo usługi konsultingowe. Pomoc techniczna obejmuje również pomoc udzielaną ustnie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych;

„f) »pomoc techniczna« oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowywaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, montażem, zastosowaniem lub serwisem technicznym wszelkiego innego rodzaju i może przyjmować takie formy, jak wskazówki, porady, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej lub umiejętności albo usługi konsultingowe. Pomoc techniczna obejmuje również pomoc udzielaną ustnie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych;

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zmianę przepisu obowiązującego aktu – art. 2 lit. f) – do którego nie było odniesienia we wniosku Komisji. Poprawka ma na celu dodanie słowa „zastosowanie”, aby uczynić definicję pomocy technicznej bardziej czytelną.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera k – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja oraz ogólna reklama lub promocja;

Do celów niniejszego rozporządzenia definicja ta obejmuje świadczenie usług pomocniczych. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja oraz ogólna reklama lub promocja;

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera l

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii świadczącą usługi określone w lit. k) z terytorium Unii na terytorium państwa trzeciego;

l) „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim lub obywatela państwa członkowskiego, świadczących usługi określone w lit. k);

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera m

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) „dostawca pomocy technicznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii świadczącą pomoc techniczną określoną w lit. f) z terytorium Unii na terytorium państwa trzeciego;

m) „dostawca pomocy technicznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii, świadczącą pomoc techniczną określoną w lit. f);

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 2 – litera r a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ra) „tranzyt” oznacza transport towarów nieunijnych, wprowadzanych na terytorium celne Unii i przechodzących przez to terytorium do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Unią;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

2a) art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zakazuje się przywozu towarów określonych w załączniku II, niezależnie od ich pochodzenia.

1. Zakazuje się przywozu towarów określonych w załączniku II, niezależnie od ich pochodzenia.

Zakazuje się przyjmowania przez osoby, podmioty lub organy na obszarze celnym Wspólnoty pomocy technicznej odnoszącej się do towarów określonych w załączniku II, dostarczanej z terytorium państwa trzeciego za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

Zakazuje się przyjmowania przez osoby, podmioty lub organy na obszarze celnym Wspólnoty pomocy technicznej odnoszącej się do towarów określonych w załączniku II, dostarczanej z terytorium państwa trzeciego za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

 

Zakazuje się tranzytu przez obszar celny Unii towarów wymienionych w załączniku II.”

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł -4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b) po art. 4 dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł -4a

 

Zakaz wprowadzania do obrotu i promocji w celach handlowych

 

Kategorycznie zabrania się przedsiębiorstwom i osobom fizycznym mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii i poza Unią wprowadzania do obrotu i promocji w celach handlowych w Unii z zamiarem transferu produktów wymienionych w załączniku II. Wprowadzanie do obrotu i promocja w celach handlowych obejmuje działania z wykorzystaniem źródeł niematerialnych, w szczególności internetu. Ponadto kategorycznie zakazuje się realizacji innych usług pomocniczych, w tym transportu, usług finansowych, ubezpieczenia i reasekuracji.”

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wywóz towarów wymienionych w załączniku III wymaga uzyskania zezwolenia, niezależnie od pochodzenia takich towarów. Zezwolenie nie jest jednak wymagane dla towarów, które są jedynie przewożone przez obszar celny Unii, tj. takich, którym nie nadano innego przeznaczenia celnego niż procedura tranzytu zewnętrznego w rozumieniu art. 91 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, łącznie ze składowaniem towarów nieunijnych w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym.

Wywóz towarów wymienionych w załączniku III wymaga uzyskania zezwolenia, niezależnie od pochodzenia takich towarów. Zezwolenie na tranzyt jest obowiązkowe w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, które są jedynie przewożone przez obszar celny Unii.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie przeprowadzają odpowiednie działania propagujące, tak aby zadbać o to, by wszystkie przedsiębiorstwa promujące sprzęt służący zapewnieniu bezpieczeństwa, a także przedsiębiorstwa organizujące targi handlowe i inne imprezy, na których promuje się taki sprzęt, wiedziały o niniejszym rozporządzeniu i wynikających z niego obowiązkach.

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest zmiana przepisu w obowiązującym akcie – art. 7a ust. 1.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.”;

2. Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii. Dostawca pomocy technicznej nie może też udzielać żadnych wskazówek, porad, prowadzić szkoleń ani przekazywać wiedzy praktycznej lub umiejętności, które mogłyby ułatwić wykonywanie kary śmierci, tortur lub innego niewłaściwego traktowania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 a a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) po art. 7a dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7aa

 

Klauzula o docelowym końcowym zastosowaniu

 

1. Państwo członkowskie wprowadza zakaz lub zawieszenie transferu przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, które nie zostały wymienione w załącznikach II i III, a wyraźnie nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci, tortur lub innego niewłaściwego traktowania, lub jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że transfer takich przedmiotów mógłby ułatwić wykonywanie kary śmierci, tortur lub innego niewłaściwego traktowania.

 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszystkich środkach podjętych na podstawie ust. 1 niezwłocznie po ich podjęciu i podają dokładne powody podjęcia tych środków.

 

3. Państwa członkowskie powiadamiają również niezwłocznie Komisję o wszelkich modyfikacjach środków podjętych na podstawie ust. 1.

 

4. Komisja publikuje środki, o których została powiadomiona na podstawie ust. 2 i 3, w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

5. Komisja określa, czy należy dodać do odpowiedniego załącznika towary, o których mowa w ust. 1, tak aby zakazać ich transferu lub nałożyć na nie wymóg uzyskania zezwolenia na transfer.

 

6. Uprawnienia przyznane na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu nie obejmują produktów leczniczych, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 b – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wywóz towarów wymienionych w załączniku IIIa wymaga uzyskania zezwolenia, niezależnie od pochodzenia takich towarów. Zezwolenie nie jest jednak wymagane dla towarów, które są jedynie przewożone przez obszar celny Unii, tj. takich, którym nie nadano innego przeznaczenia celnego niż procedura tranzytu zewnętrznego w rozumieniu art. 91 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, łącznie ze składowaniem towarów nieunijnych w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym.

1. Wywóz towarów wymienionych w załączniku IIIa wymaga uzyskania zezwolenia, niezależnie od pochodzenia takich towarów. Zezwolenie na tranzyt jest obowiązkowe w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku IIIa, które są jedynie przewożone przez obszar celny Unii.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 7 d – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku IIIa, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykonywania kary śmierci w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.”;

2. Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku IIIa, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykonywania kary śmierci w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii. Dostawca pomocy technicznej nie może też udzielać żadnych wskazówek, porad, prowadzić szkoleń ani przekazywać wiedzy praktycznej lub umiejętności, które mogłyby ułatwić wykonywanie kary śmierci.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 8 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W drodze odstępstwa od ust. 5, jeżeli produkty lecznicze mają być wywożone przez producenta do dystrybutora, producent przekazuje informacje na temat poczynionych ustaleń i środków podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych produktów do wykonywania kary śmierci, informacje na temat państwa przeznaczenia oraz informacje na temat końcowego zastosowania towarów i ich użytkowników końcowych, o ile są dostępne.

6. W drodze odstępstwa od ust. 5, jeżeli produkty lecznicze mają być wywożone przez producenta do dystrybutora, producent przekazuje informacje na temat poczynionych ustaleń i środków podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych produktów do wykonywania kary śmierci, informacje na temat państwa przeznaczenia oraz informacje na temat końcowego zastosowania towarów i ich użytkowników końcowych, o ile są dostępne. Informacje te są na żądanie przekazywane odpowiedniemu niezależnemu organowi nadzoru, takiemu jak krajowy mechanizm prewencji, ustanowiony zgodnie z protokołem opcjonalnym do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, lub krajowej instytucji ds. praw człowieka w danym państwie członkowskim.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

12a) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bez uszczerbku dla art. 11, Komisja oraz Państwa Członkowskie, na wniosek, powiadamiają się nawzajem o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie istotnych informacji, którymi dysponują w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących pozwoleń, których udzielono i których udzielenia odmówiono.

„1. Bez uszczerbku dla art. 11, każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarcza istotnych informacji, którymi dysponuje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących pozwoleń, których udzielono i których udzielenia odmówiono, jak również w odniesieniu do środków podjętych na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu. Komisja przesyła te informacje do pozostałych państw członkowskich.”

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zmianę przepisu obowiązującego aktu – art. 13 ust. 1 – do którego nie było odniesienia we wniosku Komisji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12b) w art. 13 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Komisja udostępnia opinii publicznej roczne sprawozdanie, sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań z działalności przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 3.”

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł -15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a) dodaje się następujący artykuł:

 

„Artykuł -15a

 

Grupa Koordynacyjna

1. Powołuje się Grupę Koordynacyjną, której przewodniczy przedstawiciel Komisji i do której każde państwo członkowskie wyznaczy przedstawiciela. Grupa Koordynacyjna bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia podniesione przez przewodniczącego albo przedstawiciela państwa członkowskiego.

 

2. Grupa Koordynacyjna podejmuje we współpracy z Komisją odpowiednie środki w celu rozpoczęcia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami, zwłaszcza z myślą o wyeliminowaniu ryzyka polegającego na tym, że ewentualne rozbieżności w stosowaniu kontroli wywozu w odniesieniu do towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, mogą prowadzić do zakłócenia w handlu.

 

3. Przewodniczący Grupy Koordynacyjnej, o ile uzna to za konieczne, przeprowadza konsultacje z eksporterami, pośrednikami i innymi właściwymi zainteresowanymi stronami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, w tym również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 

4. Grupa Koordynacyjna może otrzymywać od wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną informacje i propozycje, odnoszące się do skuteczności niniejszego rozporządzenia.”

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Artykuł 15 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15c) dodaje się następujący artykuł:

 

„Artykuł 15c

 

Przegląd wykonania

 

1. Co trzy lata Komisja dokonuje przeglądu wykonania niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania rozporządzenia wraz z ewentualnymi propozycjami zmian. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich stosownych informacji do przygotowania tego sprawozdania.

 

2. Przegląd ten obejmuje w szczególności krajowe decyzje państw członkowskich dotyczące zezwoleń, składanie sprawozdań przez państwa członkowskie do Komisji, mechanizmy powiadamiania i konsultacji między państwami członkowskimi, a także propagowanie i egzekwowanie. Procedura przeglądu powinna obejmować analizę działania systemów sankcji wprowadzonych przez państwa członkowskie oraz ocenę, czy sankcje te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

3. Sprawozdanie to powinno zawierać rozdział poświęcony przeglądowi działalności, badań i konsultacji Grupy Koordynacyjnej, do którego ma zastosowanie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik II – tabela 1 – kolumna 2 – punkt 2.2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) W załączniku II po pkt 2.2 dodaje się następujące punkty:

 

„2.2a pałki elektryczne do zadawania uderzeń, paralizatory i tarcze elektryczne przeznaczone do celów egzekwowania prawa

 

2.2b kaptury zakładane więźniom przeznaczone do celów egzekwowania prawa

 

2.2c obręcze do krępowania więźniów”

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik II – tabela 1 – kolumna 2 – punkt 1.3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-aa) W załączniku III po pkt 1.3 dodaje się następujący punkt:

 

„1.3a krzesła, blaty i łóżka wyposażone w pasy”

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 – litera -a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – punkt 2.1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

-ab) Punkt 2.1 załącznika III otrzymuje brzmienie:

„2.1. Przenośna broń elektryczna, którą można porazić tylko jedną osobę za pomocą elektrowstrząsu, obejmująca również między innymi pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące.

„2.1 Przenośne urządzenia porażające prądem, w tym m.in. pistolety paraliżujące o napięciu jałowym przekraczającym 10 000 V.

Uwagi:

Uwagi:

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów i innych urządzeń wchodzących w zakres pkt 2.1 załącznika II.

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów i innych urządzeń, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2a załącznika II.

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.”

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.”

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zmianę przepisu obowiązującego aktu – załącznik III pkt 2 – do którego nie było odniesienia we wniosku Komisji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 – litera -a c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

Załącznik III – tabela 1 – kolumna 2 – punkt 2.3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ac) W załączniku III po pkt 2.3 dodaje się następujące punkty:

 

„2.3A urządzenia akustyczne przeznaczone do kontroli tłumu/opanowywania zamieszek

 

2.3b broń emitująca fale milimetrowe”

PROCEDURA

Tytuł

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Odsyłacze

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.1.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.1.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Data przyjęcia

29.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa


PROCEDURA

Tytuł

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Odsyłacze

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Data przedstawienia w PE

14.1.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.1.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.1.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Data przyjęcia

22.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte

Data złożenia

29.9.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności