SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Marietje Schaake


Postup : 2014/0005(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0001),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0014/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0267/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Udelenie globálneho povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak výrobca potrebuje vyviezť lieky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1236/2005 distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú zmluvu, v ktorej sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti.

(8) Udelenie globálneho povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak výrobca potrebuje vyviezť lieky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1236/2005 distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú zmluvu, v ktorej sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarmi, ktorých vývoz a dovoz je zakázaný, keďže takéto tovary nemajú žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zákaz poskytovania takýchto služieb slúži na účely ochrany verejnej morálky.

(12) Je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarmi, ktorých vývoz a dovoz je zakázaný, keďže takéto tovary nemajú žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zákaz poskytovania takýchto služieb slúži na účely ochrany verejnej morálky a rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, ktoré posilňujú európske hodnoty, ako sa uvádza v Zmluve o Európskej únii a Charte základných práv Európskej únie.

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Mala by sa zaviesť cielená doložka o konečnom použití, aby mohli členské štáty zakázať alebo pozastaviť transfer tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že transfer tohto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu trestu smrti, mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Právomoci udelené na základe cielenej doložky o konečnom použití by sa nemali vzťahovať na lieky, ktoré by sa mohli použiť na účel vykonania trestu smrti,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) Písmeno f) sa nahrádza takto:

(f) „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;

(f) „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže, používania, postupov alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;

(Cieľom tohto PN je zmeniť ustanovenie platného aktu – článok 2 písm. f – ktorý nebol stanovený v plnom znení v návrhu Komisie.)

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno k – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa z tohto vymedzenia pojmov vypúšťa samostatné ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia;

Na účely tohto nariadenia sa do tohto vymedzenia pojmov zahŕňa ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama a propagácia, a to aj prostredníctvom internetu;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l) „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa bodu k) z Únie na územie tretej krajiny;

(l) „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie alebo majú štátnu príslušnosť tohto členského štátu, alebo dcérska spoločnosť právnickej osoby alebo partnerstvo, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa bodu k);

Odôvodnenie

EÚ by mala mať možnosť presadzovať toto nariadenie aj vtedy, keď štátni príslušníci EÚ alebo právnické osoby usadené v EÚ sú zapojené do transakcií, ktoré sa uskutočňujú mimo územia Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(m) „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa bodu f) z Únie na územie tretej krajiny;

(m) „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa bodu f);

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno n

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(n) „vývozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v príslušnej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovarov mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Únie, podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, za vývozcu sa považuje zmluvná strana usadená na území Únie;

(n) „vývozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v príslušnej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovarov mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Únie, podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, za vývozcu sa považuje zmluvná strana, ktorá má pobyt alebo je usadená na území Únie;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno ra (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ra) „tranzit“ je preprava iného tovaru ako tovaru Únie, ktorý je uvedený v prílohách a ktorý vstupuje na colné územie Únie a prechádza ním, pričom jeho miesto určenia sa nachádza mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 4 aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 4aa

 

Zákaz tranzitu

 

1. Zakazuje sa každý tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru.

 

2. Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, ak sa preukáže, že v krajine, do ktorej sa daný tovar vyvezie, sa tento tovar bude vzhľadom na svoj historický význam používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu.“

Odôvodnenie

Tranzit tovaru, ktorého vývoz a dovoz je zakázaný, by sa nemal povoliť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 4 a b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 4ab

 

Zákaz uvádzania na trh a propagácie

 

Obchodné marketingové a propagačné činnosti cez internet alebo mimo neho v rámci Únie zo strany fyzickej alebo právnickej osoby alebo partnerstva na účely transferu tovaru uvedeného v prílohe II sa zakazujú.“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie na vývoz tovarov uvedených v prílohe IIIa prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení plánovaného konečného použitia a rizika odklonenia týchto tovarov.

1. Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie vývozu tovaru uvedeného v prílohách III a IIIa prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade, po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia týchto tovarov.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 6 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V článku 6 sa vkladá tento odsek:

 

1a. Príslušný orgán spolu s členskými štátmi zaistia, aby boli všetky spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh bezpečnostné zariadenia a ktoré organizujú veľtrhy a iné podujatia, na ktorých sa takéto zariadenia uvádzajú na trh, informované o skutočnosti, že takéto zariadenia možno použiť na účely mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a že uvádzanie týchto zariadení na trh môže byť zakázané a povolenia, ktoré sa na ne vzťahujú, zrušené. Zohľadnia pritom všetky relevantné dôkazy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) V článku 6 sa ods. 2 nahrádza týmto odsekom:

 

2. Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III a prílohe IIIa by mohol byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi presadzovania práva alebo akoukoľvek fyzickou či právnickou osobou v tretej krajine.

 

Príslušný orgán zohľadní:

 

— dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu,

 

— zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

 

Do úvahy možno vziať aj iné relevantné informácie vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácií, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pri vývoze tovaru uvedeného v prílohách II, III a IIIa uplatňovaných v krajine určenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 6a

 

Požiadavka tranzitného povolenia

 

1. Povolenie sa vyžaduje na tranzit tovaru uvedeného v prílohe III alebo IIIa, ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje tranzit, informovali hospodársky subjekt, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

 

2. Ak si je hospodársky subjekt vedomý, že tovar v tranzite uvedený v prílohe III alebo IIIa je vcelku alebo sčasti určený na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, oznámi to príslušným orgánom, ktoré rozhodnú, či má príslušný tranzit podliehať povoleniu.

 

3. Členský štát, ktorý stanovuje požiadavku povolenia na základe odsekov 1 a 2 v prípade tranzitu položky neuvedenej v prílohe III ani IIIa, informuje ostatné členské štáty a Komisiu.“

Odôvodnenie

Na zabránenie tranzitu tovaru, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo mučenie, by sa mali zaviesť dodatočné požiadavky povolenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine sprostredkovateľské služby, ktoré by súviseli s tovarom z prílohy III, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak sprostredkovateľ vie alebo má oprávnené podozrenie, že akákoľvek časť takýchto prepravovaných tovarov je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.

1. Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine sprostredkovateľské služby, ktoré by súviseli s tovarom uvedeným v prílohách III a IIIa, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak sprostredkovateľ vie alebo má oprávnené podozrenie, že akákoľvek časť takýchto prepravovaných tovarov je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohách III a IIIa, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní. Poskytovateľovi technickej pomoci sa takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, poradenstvo a odbornú prípravu alebo odovzdávať pracovné vedomosti či zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri vykonaní trestu smrti, mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.

Odôvodnenie

Technickú pomoc, ktorá by potenciálne mohla napomôcť vykonaniu súdnych popráv, mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu, možno poskytovať nezávisle od dodávky zariadení, ktoré v súčasnosti patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7 aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 7aa

 

Výmena najlepších postupov

 

Členské štáty sa vyzývajú, aby podporovali najlepšie postupy medzi dodávateľmi technickej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby táto pomoc pozitívne prispievala k boju proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7c – odsek 3 – bod 3.3 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„3.3. Komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a tretích krajín prijme v prípade potreby usmernenia týkajúce sa najlepších postupov, pokiaľ ide o overovanie konečného použitia.“

Odôvodnenie

Usmernenia týkajúce sa najlepších postupov, ktoré stavajú na skúsenostiach orgánov členských štátov i tretích krajín, by stanovili jasnejší rámec na určenie konečného použitia tovaru, ktorý by mohol byť zneužitý na vykonanie trestu smrti, čím by sa tiež uľahčil legitímny vývoz na zamýšľané použitie, najmä v sektore liekov a farmácie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Kapitola III aa (nová) – článok 7 da (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Vkladá sa táto kapitola:

 

„Kapitola III aa

 

Tovar neuvedený v zozname

 

Článok 7 da

 

Všeobecná doložka

 

1. Povolenie sa vyžaduje na vývoz položiek, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ak príslušné orgány informovali hospodársky subjekt členského štátu, v ktorom je usadený, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

 

2. Ak si je vývozca vedomý, že položky, ktoré navrhuje vyvážať a ktoré nie sú uvedené v prílohe II, III alebo IIIa, sú vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti či mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, oznámi to orgánom členského štátu, v ktorom je usadený, a tie rozhodnú, či má príslušný vývoz podliehať povoleniu.

 

3. Členský štát, ktorý stanovuje požiadavku povolenia na základe odsekov 1 a 2 v prípade vývozu položky neuvedenej v prílohe II, III alebo IIIa, o tom okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu a uvedie presné dôvody, prečo vývoz podlieha povoleniu. Členské štáty takisto bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v opatreniach prijatých na základe odseku 1 a 2.

 

4. Ostatné členské štáty vezmú túto informáciu náležite do úvahy a informujú svoju colnú správu a ostatné príslušné vnútroštátne orgány.

 

5. Ak je to z vážnych a naliehavých dôvodov nutné, Komisia prijme delegované akty, ktorými sa pridajú položky uvedené v odsekoch 1 a 2 do prílohy II, prílohy III alebo prílohy IIIa. Na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa vzťahuje postup stanovený v článku 15b.

 

6. Lieky vymedzené v smernici 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady1a sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto článku.

 

_________________________

 

1a.Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67) .“

Odôvodnenie

Všeobecné ustanovenia analogické s ustanoveniami, ktoré sa používajú v nariadení o dvojakom použití, by zabezpečili zavedenie dodatočných záruk proti rizikám. V takýchto prípadoch by Komisia mala posúdiť, či je potrebný postup pre naliehavé prípady na prijatie opatrení Spoločenstva, čím by sa zachoval prístup Spoločenstva a zabezpečila súdržnosť a rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 8 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov.

6. Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušnému nezávislému orgánu dohľadu, ako je národný preventívny mechanizmus zriadený na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, resp. národná inštitúcia pre ľudské práva v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) V článku 10 sa ods. 2 nahrádza týmto odsekom:

 

„2. Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohe II, III alebo IIIa a ak sa potvrdilo, že na plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania alebo ak príslušný orgán takúto žiadosť zamietne, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 12a (nový) – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže do troch mesiacov požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie.

2. Po doručení žiadosti uvedenej v odseku 1 Komisia okamžite informuje členské štáty a rozošle informácie, ktoré dostala od žiadajúceho členského štátu. Až do konečného rozhodnutia Komisie môžu členské štáty okamžite pozastaviť transfery tovaru uvedeného v žiadosti. Komisia môže do troch mesiacov požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 12 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, alebo po prijatí vyžiadaných doplňujúcich informácií začne Komisia do šiestich mesiacov postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúce členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobí.

3. Ak sa domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, alebo po prijatí vyžiadaných doplňujúcich informácií začne Komisia do troch mesiacov postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúce členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobí.

Odôvodnenie

Systém musí byť dostatočne dynamický, aby zabezpečil aktuálnosť príloh, pričom treba presadzovať dostatočné kontroly a rovnaké podmienky v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 13 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, Komisia a členské štáty sa na požiadanie vzájomne informujú o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach.

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, každý členský štát informuje Komisiu o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytne všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré má k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach, ako aj v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci cielenej doložky o konečnom použití. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 13 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b) V článku 13 sa vkladá tento odsek:

 

„3a. Komisia vypracuje výročnú správu pozostávajúcu z výročných správ o činnosti uvedených v odseku 3. Táto správa sa sprístupní verejnosti.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 15

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15a

vypúšťa sa

Vykonávanie delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od … Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Rozhodnutie neovplyvní platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré sú už v platnosti.

 

4. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, informuje o tom súčasne Európsky parlament a Radu.

 

5. Delegované akty prijaté podľa článku 12 nadobudnú účinnosť len vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

Odôvodnenie

Delegovanie právomocí sa uskutočnilo na základe nariadenia (EÚ) č. 37/2014 z 15. januára 2014 (súhrnný akt pre obchod I) a už je zahrnuté do článku 15a.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 15ba (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15ba

 

Koordinačná skupina na zabránenie mučeniu

 

1. Zriaďuje sa koordinačná skupina na zabránenie mučeniu, ktorej predsedá zástupca Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny jedného zástupcu. Skupina preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú môže predložiť predseda alebo zástupca členského štátu.

 

2. Koordinačná skupina prijme v spolupráci s Komisiou príslušné opatrenia s cieľom zaviesť priamu spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom odstrániť riziko možných rozdielov pri uplatňovaní vývozných kontrol tovaru, ktorý by sa mohol použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, čo by mohlo viesť aj k výchylkám obchodu.

 

3. Predseda  koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu bude vždy, keď to bude považovať za potrebné, konzultovať s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane všetkých častí občianskej spoločnosti s príslušnými odbornými znalosťami v oblastiach, ktorých sa toto nariadenie dotýka.

 

3. Komisia predloží písomne Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu, na ktorú sa vzťahuje článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001.“

Odôvodnenie

V súlade s praxou zavedenou pre kontrolu strategického vývozu by sa mala zriadiť expertná skupina, ktorá by pravidelne skúmala uplatňovanie tohto nariadenia a diskutovala o návrhoch na jeho aktualizáciu vrátane prípravy delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 15 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 15bb (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15bb

 

1. Do...* a následne každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o vykonávaní a posúdení vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmenu. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

 

2. Osobitné oddiely správy sú venované:

 

a) koordinačnej skupine na zabránenie mučeniu a jej činnosti, preskúmaniam a konzultáciám. S informáciami, ktoré poskytne Komisia o preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny, sa zaobchádza ako s dôvernými v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich zverejnenie pravdepodobne malo značne nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;

 

b) informáciám o vnútroštátnych rozhodnutiach členských štátov o licenciách, predkladaniu správ členských štátov Komisii, mechanizmu oznamovania a konzultácií medzi členskými štátmi, informovaniu a presadzovaniu.

 

c) komplexným informáciám o povahe a vplyve opatrení prijatých členskými štátmi podľa článku 17 vrátane uplatňovania sankčných režimov, ktoré členské štáty zaviedli, a posúdenia toho, či sú takéto režimy účinné, primerané a odradzujúce.

 

______________

 

* Ú. v. EÚ: vložte dátum: tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

V súlade s kontrolami strategického vývozu by sa malo pravidelne uskutočňovať preskúmanie vykonávania nariadenia. Hoci pravidlá pre sankcie stanovuje každý členský štát samostatne, mali by mať podobnú povahu a účinky, aby sa zachoval súdržný prístup a rovnaké podmienky v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 15 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 17 – odsek 3 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c) V článku 17 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3. „Komisia posúdi, či majú pravidlá pre sankcie stanovené členskými štátmi podobnú povahu a účinky.“

Odôvodnenie

Hoci pravidlá pre sankcie stanovuje každý členský štát samostatne, mali by mať podobnú povahu a účinky, aby sa zachoval súdržný prístup a rovnaké podmienky v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha III – stĺpec 2 – body 1 a 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(15d) V prílohe III druhom stĺpci sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:

1. Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:

„1. Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:

1.1. Stoličky na obmedzenie pohybu a pripútavacie dosky.

1.1. Stoličky na obmedzenie pohybu a pripútavacie dosky.

Poznámka:

Poznámka:

Táto položka nereguluje stoličky na obmedzenie pohybu určené pre telesne postihnutých.

Táto položka nereguluje stoličky na obmedzenie pohybu určené pre telesne postihnutých.

1.2. Putá na nohy, skupinové reťaze a putá pre jednotlivcov alebo okovy.

1.2. Putá na nohy, skupinové reťaze a putá pre jednotlivcov alebo okovy.

Poznámka:

Poznámka:

Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežné putá na ruky sú putá, ktoré majú celkový rozmer vrátane reťaze, merané od vonkajšieho okraja jedného puta po vonkajší okraj druhého puta, od 150 do 280 mm v uzamknutom stave a neboli upravené na spôsobenie fyzickej bolesti alebo trápenia.

Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežné putá na ruky sú putá, ktoré majú celkový rozmer vrátane reťaze, merané od vonkajšieho okraja jedného puta po vonkajší okraj druhého puta, od 150 do 280 mm v uzamknutom stave a neboli upravené na spôsobenie fyzickej bolesti alebo trápenia.

1.3. Putá na palce a skrutky na palce vrátane vrúbkovaných pút na palce.

1.3. Putá na palce a skrutky na palce vrátane vrúbkovaných pút na palce.

 

1.3.a Stoličky, dosky a postele vybavené popruhmi.

2. Prenosné zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:

2. Prenosné zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:

2.1. Prenosné elektrošokové zariadenia vrátane, okrem iného. elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek, u ktorých napätie prerušeného obvodu presahuje

2.1. Prenosné elektrošokové zariadenia vrátane, okrem iného. elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek, u ktorých napätie prerušeného obvodu presahuje

Poznámky:

Poznámky:

1. Táto položka nekontroluje elektrošokové opasky opísané v položke 2.1 prílohy II.

1. Táto položka nekontroluje elektrošokové opasky opísané v položke 2.1 prílohy II.

2. Táto položka nekontroluje osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí na osobnú ochranu.

2. Táto položka nekontroluje osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí na osobnú ochranu.

 

2.2a. Akustické zariadenia na zvládnutie davu/nepokojov;

 

2.2b. Zbrane využívajúce milimetrové vlny.“

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bod 6 článku 1 a v rozsahu, v ktorom sa vkladá článok 7d, aj bod 7 článku 1 sa uplatňujú od 1. januára 2015.

Bod 6 článku 1 a v rozsahu, v ktorom sa vkladá článok 7d, aj bod 7 článku 1 sa uplatňujú od 1. februára 2016.

Odôvodnenie

Hospodárske subjekty a orgány presadzovania práva potrebujú primerané prechodné obdobie, aby mohli tieto zákazy dodržiavať a presadzovať.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha IIIb (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Benin

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto krajina stále v právnych predpisoch ponecháva trest smrti.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha IIIb (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Gabon

Odôvodnenie

Gabon ratifikoval Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach bez výhrad.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha IIIb (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Libéria

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto krajina stále v právnych predpisoch ponecháva trest smrti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha IIIb (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Madagaskar

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto krajina stále v právnych predpisoch ponecháva trest smrti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha IIIb (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mongolsko

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto krajina stále v právnych predpisoch ponecháva trest smrti.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha IIIb (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Svätý Tomáš a Princov ostrov

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Svätý Tomáš a Princov ostrov ratifikoval, podobne ako Madagaskar, Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach bez výhrad.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontroly vývozu v rámci celej EÚ sú nástrojmi politiky zahraničného obchodu, ktoré slúžia celej škále širších politických cieľov. Nariadenie o boji proti mučeniu (ES) č. 1236/2005 je jedinečným nástrojom prispievajúcim k ochrane ľudských práv prostredníctvom kontroly položiek a činností, ktoré sa používajú alebo by sa mohli zneužiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Spomínané nariadenie prispieva k realizácii dlhodobej politiky EÚ zameranej na zrušenie trestu smrti na celom svete a na zabránenie mučeniu. Pomáha dosiahnuť tieto ciele  tým, že kombinuje zákazy a požiadavky na udeľovanie licencií na obchod s uvedeným tovarom. Upravuje zákaz obchodu s položkami na jedno použitie určenými na mučenie a popravy a so súvisiacou technickou pomocou (príloha II), ako aj systém povoľovania, pokiaľ ide o viacúčelové položky, ktoré by sa mohli zneužiť na mučenie a popravy smrtiacou injekciou (príloha III).

Legislatívna aktualizácia

Revízia kontrol EÚ zameraných na obchod s nástrojmi mučenia sa mala uskutočniť už dávno, aktualizácia kontrolných zoznamov je teda krokom správnym smerom. Prebiehajúce preskúmanie kontrol EÚ v oblasti vývozu tovaru, ktorý by bolo možné použiť na mučenie, je okrem iného výsledkom úsilia Európskeho parlamentu vrátane požiadaviek, ktoré vyjadril vo svojom uznesení zo 17. júna 2010, a ďalších požiadaviek, pokiaľ ide o realizáciu, ktoré boli uvedené v liste predsedov výboru INTA a podvýboru DROI z 27. júna 2011 adresovanom komisárovi De Guchtovi a PK/VP Ashtonovej.

Je dôležité zabezpečiť správnu kombináciu legislatívnych, správnych, súdnych a vonkajších opatrení EÚ na prevenciu a zákaz výroby tovaru určeného na mučenie, obchodovania s týmto tovarom a jeho používania a na účinnú kontrolu položiek, ktoré možno použiť na smrtiace a neľudské účely. Absencia multilaterálnych režimov kontroly vývozu v oblasti tovaru určeného na mučenie na rozdiel od oblasti tovaru s dvojakým použitím nevyhnutne komplikuje túto úlohu. EÚ však nemôže obmedziť svoje úsilie o odstránenie mučenia len na zníženie dostupnosti vybavenia slúžiaceho na účely zneužívania, na eliminovanie obchádzania zákonov a na podporovanie primeraných kontrol mimo svojich hraníc. Obchodné nástroje sú prvkom komplexného prístupu, ktorý využíva všetky nástroje EÚ pre vonkajšiu činnosť.

Je nevyhnutné zabezpečiť súlad kontrol EÚ v oblasti vývozu, pokiaľ ide o zoznamy tovaru na vojenské účely, tovaru s dvojakým použitím, strelných zbraní a tovaru určeného na mučenie, tak, aby nedochádzalo k zdvojeným kontrolám týchto položiek (s výnimkou doplnkových kontrol na predchádzanie nezákonnému obchodovaniu s drogami).

Komisia navrhuje posilniť kontroly nástrojov určených na mučenie okrem iného prostredníctvom:

•  začlenenia osobitnej prílohy IIIa s cieľom zabrániť tomu, aby sa kontrolované lieky používali na vykonávanie trestu smrti smrtiacou injekciou;

•  zavedenia zákazu sprostredkovateľských služieb v súvislosti so zakázaným tovarom a rozšírenie zákazu sprostredkovateľských služieb a technickej pomoci v súvislosti s kontrolovaným tovarom v prípadoch, keď dodávateľ/sprostredkovateľ vie alebo má dôvod na podozrenie, že tovar môže byť použitý na mučenie;

•  zavedenia všeobecného vývozného povolenia Únie v prípade krajín, ktoré prijali pevné medzinárodné záväzky vyplývajúce z protokolu č. 13 k Európskemu dohovoru o ľudských právach alebo z Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach.

Spravodajkyňa podporuje prístup spočívajúci v nutných a primeraných kontrolách bez zbytočného zaťaženia obmedzujúceho obchod, ktorý má legitímne účely, pokiaľ ide o konečné použitie. V tejto súvislosti má zásadný význam prístup Spoločenstva, ktorý zachováva rovnaké podmienky. Zároveň spravodajkyňa pripomína potrebu preveriť v budúcnosti režimy kontroly vývozu a zabezpečiť flexibilitu, aby sa rýchlo prispôsobili meniacim sa technológiám a vývoju vo svete. Osobitné zoznamy položiek zabezpečujú prehľadnosť pre vývozcov a dovozcov a pomáhajú zabezpečiť dodržiavanie predpisov. V rámci tohto nariadenia treba poukázať na mimoriadny význam zákonného prístupu k liekom a farmaceutickým výrobkom, ktorých kľúčovým výrobcom je EÚ. Okrem technickej pomoci a sprostredkovateľských služieb by sa EÚ mala podľa možnosti snažiť aj o kontrolu ostatných služieb, ktoré môžu prispieť k šíreniu tovaru, ktorý možno použiť na mučenie alebo vykonanie trestu smrti, ako sú okrem iného marketingové alebo finančné služby.

Vzhľadom na to, že transakcie v rámci zahraničného obchodu sa stávajú čoraz zložitejšími, spravodajkyňa zdôrazňuje kľúčovú úlohu účinného vykonávania kontrol a overovania, uplatňovania sankcií, poskytovania usmernení a zabezpečovania podporných činností, ktoré realizujú vnútroštátne orgány. Aj v tomto prípade je potrebné zaistiť rovnaké podmienky a prístup Spoločenstva. Spravodajkyňa pripomína, že je nutné primerane monitorovať plnenie záväzkov členských štátov vrátane ich povinnosti podávať správy a vymieňať si prostredníctvom zabezpečeného a zašifrovaného systému informácie o zamietnutých licenciách a oznámeniach. Preto sa zdá vhodné zaviesť systém pravidelného podávania správ a skúmania v súlade s ostatnými režimami kontroly vývozu. Okrem toho nemožno podceňovať zodpovednosť priemyslu pri overovaní transakcií v rámci reťazca, ktorý tvoria nákupca, príjemca a koncový používateľ. Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby v záujme jasnosti a právnej istoty pre spoločnosti nariadenie v primeranom čase po prijatí súčasnej aktualizácie kodifikovala.

Delegovanie právomocí

Nariadenie o boji proti mučeniu bolo zahrnuté do balíka označovaného ako súhrnný akt pre obchod I, čím sa tento akt zladil s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Od 20. februára 2014 umožňuje Komisii prijímať delegované akty na účely zmien príloh I až V k nariadeniu, pričom lehota na vznesenie námietok sa stanovila na dva mesiace po oznámení, ktoré možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a zaviedla sa povinnosť podávať každých päť rokov správu. Ustanovenia o delegovaní právomocí v súčasnom návrhu sú teda nadbytočné a mali by sa vypustiť. Spravodajkyňa pripomína Komisii, že by Parlamentu mala poskytovať úplné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. Komisia by mala zabezpečiť riadne zapojenie Parlamentu, aby vytvorila čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov z jeho strany.

Spravodajkyňa podporuje zavedenie postupu pre naliehavé prípady, ktorý zabezpečí okamžité uplatňovanie aktu Komisie, čím sa umožní rýchlo meniť prílohy II, III alebo IIIa, keď existujú vážne a naliehavé dôvody. EÚ musí aktívne a okamžite aktualizovať kontrolné zoznamy, aby do nich zahrnula príslušné zariadenia, vybavenie, komponenty, doplnky, medziprodukty a technológie vstupujúce na trh.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (2.7.2015)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Lochbihler

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom preskúmania nariadenia je ďalej posilňovať úlohu EÚ ako hlavného a zodpovedného globálneho aktéra v boji proti trestu smrti a v odstránení mučenia.

Návrh stanoviska je zameraný na posilnenie ustanovení týkajúcich sa doplnkových služieb súvisiacich s transferom tovaru, ako aj ustanovení týkajúcich sa tranzitu, technickej pomoci a uvádzania na trh. V súlade s opätovne vyjadrenou pozíciou Parlamentu je jeho cieľom zaviesť cielenú doložku o konečnom použití, aby členské štáty zakázali alebo pozastavili transfer tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že transfer tohto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu súdom nariadenej popravy, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania.

Takisto sa v ňom navrhuje vytvorenie koordinačnej skupiny pre zariadenia a zavedenie mechanizmu pravidelného preskúmania, ako aj systematickejšia výmena informácií a podávanie správ s cieľom posilniť dohľad a účinné vykonávanie tohto nariadenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Mala by sa zaviesť cielená doložka o konečnom použití, aby členské štáty pozastavili alebo zastavili transfer tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že transfer tohto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu trestu smrti, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania. Právomoci udelené na základe cielenej doložky o konečnom použití by sa nemali vzťahovať na lieky, ktoré by sa mohli použiť na účel vykonania trestu smrti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno f

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

aa) Písmeno f) sa nahrádza takto:

„f) „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;“

„f) „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže, používania alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;“

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo uvedené v návrhu Komisie (článok 2 písm. f)). Účelom pozmeňujúceho návrhu je pridať slovo „používanie“, aby sa objasnilo vymedzenie technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno k – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa z tohto vymedzenia pojmov vypúšťa samostatné ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia;

Na účely tohto nariadenia sa do tohto vymedzenia pojmov zahŕňa poskytovanie doplnkových služieb. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l) „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa bodu k) z Únie na územie tretej krajiny;

l) „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte, alebo každý štátny príslušník členského štátu, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa bodu k);

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m) „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa bodu f) z Únie na územie tretej krajiny;

m) „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa bodu f);

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 2 – písmeno r a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ra) „tranzit“ je preprava iného tovaru ako tovaru Únie, ktorý vstupuje na colné územie Únie a prechádza ním, pričom jeho miesto určenia sa nachádza mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 4 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Zakazuje sa každý dovoz tovaru uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na pôvod tohto tovaru.

1. Zakazuje sa každý dovoz tovaru uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na pôvod tohto tovaru.

Zakazuje sa prijatie akoukoľvek osobou, subjektom alebo orgánom na colnom území Spoločenstva technickej pomoci, ktorá sa vzťahuje na tovar uvedený v prílohe II a je poskytnutá z tretej krajiny akoukoľvek osobou, subjetkom alebo orgánom, či už za protihodnotu, alebo bezplatne.

Zakazuje sa prijatie akoukoľvek osobou, subjektom alebo orgánom na colnom území Spoločenstva technickej pomoci, ktorá sa vzťahuje na tovar uvedený v prílohe II a je poskytnutá z tretej krajiny akoukoľvek osobou, subjektom alebo orgánom, či už za protihodnotu, alebo bezplatne.

 

Zakazuje sa tranzit tovaru uvedeného v prílohe II colným územím Únie.“

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok -4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Za článok 4 sa vkladá tento článok:

 

„Článok -4a

 

Zákaz uvádzania na trh a propagácie

 

Uvádzanie na trh a propagácia v rámci Únie spoločnosťami a jednotlivcami registrovanými v Únii a mimo Únie na účel transferu výrobkov uvedených v prílohe II sú prísne zakázané. Tieto činnosti uvádzania na trh a propagácie zahŕňajú aj činnosti vykonávané prostredníctvom nehmotných zdrojov, predovšetkým internetu. Iné doplnkové služby vrátane prepravy, finančných služieb, poistenia a zaistenia sú takisto prísne zakázané.“

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pre každý vývoz tovaru uvedeného v prílohe III sa vyžaduje povolenie, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru. Povolenie sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len prechádza colným územím Únie, t. j. ktorému nie je pridelené colné schválené určenie alebo použitie ako režim vonkajší tranzit podľa článku 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92 vrátane uskladnenia iných tovarov ako tovarov Únie v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo slobodnom sklade.

Pre každý vývoz tovaru uvedeného v prílohe III sa vyžaduje povolenie, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru. Tranzitné povolenie sa vyžaduje na tovar uvedený v prílohe III, ktorý len prechádza colným územím Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Členské štáty vykonávajú primerané informačné činnosti s cieľom zabezpečiť, aby všetky spoločnosti propagujúce bezpečnostné zariadenia a tiež spoločnosti organizujúce veľtrhy a iné podujatia, kde sa takéto zariadenia ponúkajú, poznali toto nariadenie a svoje povinnosti, ktoré z neho vyplývajú.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu (článok 7a – bod 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarmi uvedenými v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektoré alebo všetky príslušné tovary sú alebo môžu byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.“

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní. Poskytovateľovi technickej pomoci sa takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, poradenstvo a odbornú prípravu alebo odovzdávať pracovné vedomosti či zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri vykonávaní súdom nariadených popráv, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7 a a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Za článok 7a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 7aa

 

Cielená doložka o konečnom použití

 

1. Členský štát zakáže alebo pozastaví transfer tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že transfer takéhoto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu súdom nariadenej popravy, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania.

 

2. Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek opatrenia prijaté na základe odseku 1 bezodkladne po ich prijatí a uvedú presné dôvody týchto opatrení.

 

3. Členské štáty takisto bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny vykonané v opatreniach prijatých na základe odseku 1.

 

4. Komisia zverejní opatrenia, ktoré jej boli oznámené na základe odsekov 2 a 3, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

 

5. Komisia rozhodne, či by sa tovar uvedený v odseku 1 mal začleniť do príslušnej prílohy, aby sa jeho transfer zakázal alebo aby podliehal udeleniu povolenia.

 

6. Právomoci udelené na základe cielenej doložky o konečnom použití sa nevzťahujú na lieky, ktoré by sa mohli použiť na účel vykonania trestu smrti.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7b – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pre každý vývoz tovarov uvedených v prílohe IIIa sa vyžaduje povolenie, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov. Povolenie sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len prechádza colným územím Únie, t. j. ktorému nie je pridelené colné schválené určenie alebo použitie ako režim vonkajší tranzit podľa článku 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92 vrátane uskladnenia iných tovarov ako tovarov Únie v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo slobodnom sklade.

1. Pre každý vývoz tovaru uvedeného v prílohe IIIa sa vyžaduje povolenie, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru. Tranzitné povolenie sa vyžaduje na tovar uvedený v prílohe IIIa, ktorý len prechádza colným územím Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 7d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarmi z prílohy IIIa, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak poskytovateľ technickej pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektoré alebo všetky príslušné tovary sú alebo môžu byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na vykonávanie trestu smrti.“

2. Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom z prílohy IIIa, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ technickej pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na vykonávanie trestu smrti. Poskytovateľovi technickej pomoci sa takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, poradenstvo a odbornú prípravu alebo odovzdávať pracovné vedomosti či zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri vykonávaní súdom nariadených popráv.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 8 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov.

6. Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovaru. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušnému nezávislému orgánu dohľadu, ako je národný preventívny mechanizmus zriadený na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, resp. národná inštitúcia pre ľudské práva v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 13 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) v článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, Komisia a členské štáty sa na požiadanie vzájomne informujú o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach.

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, každý členský štát informuje Komisiu o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytne všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach, ako aj v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci cielenej doložky o konečnom použití. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.“

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo uvedené v návrhu Komisie (článok 13 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12b) V článku 13 sa vkladá tento odsek:

 

„3a. Komisia zverejňuje svoju výročnú správu, ktorú zostavuje na základe výročných správ o činnosti zverejnených členskými štátmi v súlade s odsekom 3.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok -15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok -15a

 

Koordinačná skupina

1. Zriaďuje sa koordinačná skupina, ktorej predsedá zástupca Komisie a do ktorej každý členský štát vymenuje svojho zástupcu. Koordinačná skupina preskúma akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, ktoré môže vzniesť buď predseda, alebo zástupca členského štátu.

 

2. Koordinačná skupina v spolupráci s Komisiou prijme príslušné opatrenia s cieľom zaviesť priamu spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom odstrániť riziko možných rozdielností pri uplatňovaní vývozných kontrol tovaru, ktorý by sa mohol použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, čo by mohlo viesť aj k výchylkám obchodu.

 

3. Predseda koordinačnej skupiny konzultuje kedykoľvek, keď to považuje za potrebné, s vývozcami, so sprostredkovateľmi a s ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie týka, vrátane zástupcov občianskej spoločnosti.

 

4. Koordinačná skupina môže dostávať informácie a návrhy týkajúce sa účinnosti tohto nariadenia od všetkých strán občianskej spoločnosti s príslušnými odbornými znalosťami.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Článok 15 c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15c

 

Preskúmanie vykonávania

 

1. Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmenu. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

 

2. Toto preskúmanie zahŕňa vnútroštátne rozhodnutia členských štátov o licenciách, predkladanie správ členských štátov Komisii, mechanizmus oznamovania a konzultácií medzi členskými štátmi, informovanie a presadzovanie. V postupe preskúmania by sa malo analyzovať fungovanie sankčných režimov, ktoré zaviedli členské štáty, a posúdiť, či sú tieto režimy účinné, primerané a odrádzajúce.

 

3. Vyhradený oddiel tejto správy, na ktorý sa vzťahuje článok 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, poskytuje aj prehľad o činnostiach, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny.“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha II – tabuľka 1 – stĺpec 2 – bod 2.2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a) V prílohe II sa za bod 2.2 vkladajú tieto body:

 

„2.2a Elektrošokové obušky, omračujúce pušky a štíty na omračovanie s priamym kontaktom určené na účely presadzovania práva.

 

2.2b Kukly pre väzňov určené na účely presadzovania práva.

 

2.2c Kliešte na ovládnutie väzňov.“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha III – tabuľka 1 – stĺpec 2 – bod 1.3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa) V prílohe III sa za bod 1.3 vkladá tento bod:

 

„1.3a Stoličky, dosky a postele vybavené popruhmi.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno -a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha III – tabuľka 1 – stĺpec 2 – bod 2.1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

-ab) V prílohe III sa bod 2.1 nahrádza takto:

„2.1. Prenosné elektrošokové zariadenia, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek, u ktorých napätie prerušeného obvodu presahuje 10 000 V.

„2.1 Prenosné elektrošokové zariadenia vrátane, okrem iného, elektrošokových šípových pušiek, u ktorých napätie prerušeného obvodu presahuje 10 000 V.

Poznámky:

Poznámky:

1. Táto položka nekontroluje elektrošokové opasky opísané v položke 2.1 prílohy II.

 

1. Táto položka nezahŕňa elektrošokové opasky a ďalšie zariadenia opísané v bodoch 2.1 a 2.2a prílohy II.

2. Táto položka nekontroluje osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí na osobnú ochranu.“

2. Táto položka nezahŕňa osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí na osobnú ochranu.“

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu, ktoré nebolo uvedené v návrhu Komisie (príloha III bod 2).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno -a c (nové)

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

Príloha III – tabuľka 1 – stĺpec 2 – bod 2.3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ac) V prílohe III sa za bod 2.3 vkladajú tieto body:

 

„2.3a Akustické zariadenia na zvládnutie davu/nepokojov.

 

2.3b Zbrane využívajúce milimetrové vlny.“

POSTUP

Názov

Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

Referenčné čísla

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.1.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.1.2015

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Barbara Lochbihler

 

3.12.2014

Dátum prijatia

29.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

POSTUP ()

Názov

Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

Referenčné čísla

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Dátum predloženia v EP

14.1.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.1.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.1.2015

 

 

 

Spravodajcovia

dátum vymenovania

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte

Dátum predloženia

29.9.2015