Förfarande : 2014/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0267/2015

Ingivna texter :

A8-0267/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Röstförklaringar
PV 04/10/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

BETÄNKANDE     ***I
PDF 737kWORD 441k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Marietje Schaake

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

(COM(2014)0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0001),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0014/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0267/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall en tillverkare behöver exportera läkemedel som kontrolleras av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta lämpliga åtgärder som garanterar att läkemedlen inte används till dödsstraff.

(8) Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall en tillverkare behöver exportera läkemedel som kontrolleras av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta lämpliga åtgärder som garanterar att läkemedlen inte används till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen att tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor vars export och import är förbjuden eftersom dessa varor inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana tjänster syftar till att skydda den allmänna moralen.

(12) Det är nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen att tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor vars export och import är förbjuden eftersom dessa varor inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana tjänster syftar till att skydda den allmänna moralen och att respektera principerna om mänsklig värdighet som ligger till grund för de europeiska värdena, i den form de fastställts i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) En riktad slutanvändningsklausul bör införas så att medlemsstaterna kan skjuta upp eller stoppa överföring av varor med säkerhetsanknytning som inte finns upptagna i bilagorna II och III och som uppenbart inte har något annat praktiskt ändamål än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller när det finns välgrundade skäl att anta att överföringen av dessa varor skulle leda till underlättande eller genomförande av dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De behörigheter som ges enligt den riktade slutanvändningsklausulen bör inte omfatta läkemedelsprodukter som kan användas för dödsstraff.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa) Led f ska ersättas med följande:

(f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.

(f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering, användning, övning eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.

(Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i en gällande akt – artikel 2 f – som det inte hänvisats till i kommissionens förslag.)

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led k – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning undantas endast tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

I denna förordning inkluderas tillhandahållande av stödtjänster i denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder, inbegripet via internet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k till ett tredjelands territorium.

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat, eller som är medborgare i en medlemsstat i unionen, eller dotterbolag till en juridisk person eller ett partnerskap, och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k.

Motivering

EU bör också kunna tillämpa denna förordning när EU-medborgare eller juridiska personer som är etablerade i EU deltar i transaktioner som äger rum utanför unionens territorium.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f till ett tredjelands territorium.

m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

n) exportör: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna vid sådan export innehas av en person som är etablerad utanför unionen enligt det kontrakt på vilket exporten grundas, ska den kontraktsslutande part som är etablerad i unionen anses vara exportör.

n) exportör: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna vid sådan export innehas av en person som är etablerad utanför unionen enligt det kontrakt på vilket exporten grundas, ska den kontraktsslutande part som är bosatt eller etablerad i unionen anses vara exportör.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led ra (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ra) transitering: transport av varor som inte är unionsvaror som anges i bilagorna, och som förs in i och passerar genom unionens tullområde för leverans till en destination utanför unionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 4aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 4aa

 

Transiteringsförbud

 

1. All transitering av varor som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av varornas ursprung.

 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för transitering av de varor som anges i bilaga II, om det bevisas att varorna i destinationsmedlemsstaten endast kommer att visas för allmänheten i ett museum med hänsyn till deras historiska betydelse.”

Motivering

Transitering bör inte tillåtas för varor som är förbjudna för export och import.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 4ab (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 4ab

 

Förbud mot kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder

 

Det är förbjudet för varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap att inom unionen, på eller utanför internet, bedriva kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder som syftar till överföring av varor som anges i bilaga II.”

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilaga IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten från fall till fall och med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

1. Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilagorna III och IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten från fall till fall och med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I artikel 6 ska följande punkt införas:

 

1a. Den behöriga myndigheten ska, med beaktande av alla relevanta bevis, tillsammans med medlemsstaterna se till att alla företag som marknadsför säkerhetsutrustning, och de som arrangerar mässor och andra evenemang där det sådan utrustning marknadsförs, får kännedom om att utrustningen kan användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och om att marknadsföringen av denna utrustning kan komma att förbjudas och att de därmed sammanhängande tillstånden kan komma att dras in.”

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:

 

2. Den behöriga myndigheten ska inte bevilja något tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilagorna III och IIIa skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.

 

Den behöriga myndigheten ska ta hänsyn till

 

– tillgängliga internationella domstolsavgöranden,

 

– resultat från Förenta nationernas behöriga organ, Europarådet och EU samt rapporter från Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och från Förenta nationernas särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

 

Annan relevant information får beaktas, bland annat tillgängliga nationella domstolsavgöranden, rapporter eller annan information som sammanställts av det civila samhällets organisationer samt information om de exportbegränsningar för varorna i bilagorna II, III och IIIa som bestämmelselandet tillämpar.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 6a

 

Krav på transiteringstillstånd

 

1. Ett tillstånd ska krävas för transitering av de varor som anges i bilagorna III eller IIIa, om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där transiteringen äger rum har informerat den ekonomiska aktören om att produkterna i fråga är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

 

2. Om en ekonomisk aktör känner till att transitvaror som anges i bilagorna III eller IIIa, helt eller delvis, är avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska aktören underrätta de behöriga myndigheterna, som ska besluta huruvida det är lämpligt att kräva tillstånd för transiteringen.

 

3. En medlemsstat som enligt punkterna 1 och 2 beslutar att transiteringen av en produkt som inte anges i bilagorna III eller IIIa ska omfattas av ett tillståndskrav ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen.”

Motivering

Ytterligare tillståndskrav bör införas för att förhindra transitering av varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av en transport av sådana varor är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.

1. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor som förtecknas i bilagorna III och IIIa, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av en transport av sådana varor är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.”

2. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilagorna III och IIIa, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde. En tillhandahållare av tekniskt bistånd får inte heller instruera om, ge råd om, utbilda i eller överföra kunskaper och färdigheter om arbetsmetoder som skulle kunna utnyttjas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Motivering

Tekniskt bistånd som skulle kunna underlätta avrättningar, tortyr eller annan misshandel till följd av ett domstolsbeslut, kan mycket väl tillhandahållas utan att det levereras någon utrustning av det slag som för närvarande omfattas av förordningen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7aa

 

Utbyte av bästa praxis

 

Medlemsstaterna uppmanas att främja bästa praxis mellan tillhandahållare av tekniskt bistånd för att se till att detta bistånd på ett positivt sätt bidrar till kampen mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7c – punkt 3 – led 3.3 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”3.3. Kommissionen ska, vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och i tredjeländer, anta riktlinjer för bästa praxis för kontroll av slutanvändningen.”

Motivering

Riktlinjer för bästa praxis, som bygger på myndigheternas erfarenheter i både medlemsstaterna och i tredjeländer, skulle ge en tydligare ram för att fastställa slutanvändningen för varor som skulle kunna missbrukas för dödsstraff. Detta skulle också underlätta legitim export, särskilt för användning inom läkemedelssektorn.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Kapitel IIIaa (nytt) – artikel 7da (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Följande kapitel ska införas:

 

”Kapitel IIIaa

 

Icke-förtecknade varor

 

Artikel 7da

 

Generalklausul

 

1. Tillstånd krävs för export av varor som inte anges i bilagorna till denna förordning om exportören har informerats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad om att varorna i fråga är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

 

2. Om en exportör känner till att de produkter som han avser att exportera och som inte anges i bilagorna II, III eller IIIa, helt eller delvis är avsedda för att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska han/hon underrätta myndigheterna i den medlemsstat där han/hon är etablerad, som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

 

3. En medlemsstat som enligt punkterna 1 och 2 beslutar att tillstånd krävs för export av en produkt som inte anges i bilagorna II, III eller IIIa, ska omedelbart informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och uppge de exakta skälen till varför tillstånd krävs. Medlemsstaterna ska också omedelbart informera kommissionen om varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2.

 

4. De andra medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter.

 

5. Om det finns tvingande skäl till skyndsamhet, ska kommissionen anta delegerade akter för att lägga till de produkter som avses i punkterna 1 och 2 i bilagorna II, III eller IIIa. Förfarandet i artikel 15b gäller för delegerade akter som antas med tillämpning av denna punkt.

 

6. Läkemedelsprodukter, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG1a, omfattas inte av bestämmelserna i denna artikel.”

 

_________________________

 

1a.Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

Motivering

”Generalklausuler” som är likadana som i ”förordningen om dubbla användningsområden” skulle ge ytterligare skydd mot risker. I sådana fall bör kommissionen bedöma om det behövs ett brådskande förfarande för att anta gemenskapsåtgärder, vilket innebär att man upprätthåller gemenskapsmetoden samt garanterar enhetlighet och rättvisa villkor.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 8 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna.

6. Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna. Denna information ska på begäran finnas tillgänglig för ett relevant oberoende tillsynsorgan, t.ex. en sådan nationell förebyggande mekanism som inrättas genom det fakultativa tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller ett nationellt institut för mänskliga rättigheter i en medlemsstat.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I artikel 10 ska punkt 2 ersättas med följande:

 

”2. Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II, III och IIIa fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.”

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 12a (ny) – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får inom tre månader begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs.

2. När kommissionen mottagit en begäran av det slag som avses i punkt 1 ska den omedelbart underrätta alla medlemsstater och sprida den information som lämnats av den ansökande medlemsstaten. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut från kommissionen får medlemsstaterna genast tillfälligt ställa in överföringar av de varor som ingått i begäran. Kommissionen får inom tre månader begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 12a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen inom sex månader påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.

3. Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen inom tre månader påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.

Motivering

Systemet måste vara tillräckligt dynamiskt för att garantera att bilagorna är uppdaterade samt att tillräckliga kontroller utförs och att rättvisa villkor i hela EU garanteras.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 13 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12a) I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall kommissionen och medlemsstaterna på begäran underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats.

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna alla relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats samt om de åtgärder som vidtagits i enlighet med den riktade slutanvändningsklausulen. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.”

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12b (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) I artikel 13 ska följande punkt införas:

 

”3a. Kommissionen ska sammanställa en årlig rapport utgående från de årliga verksamhetsrapporter som avses i punkt 3. Rapporten ska offentliggöras.”

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15a

utgår

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

Motivering

Delegeringen av befogenheter har gjorts inom samlingsförordningen Omnibus I om handel (förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014) och omfattas redan av artikel 15a.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 15ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 15ba

 

Samordningsgruppen mot tortyr

 

1. En samordningsgrupp mot tortyr ska inrättas, med en företrädare för kommissionen som ordförande. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till denna grupp. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.

 

2. Samordningsgruppen ska i samarbete med kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att etablera ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, i synnerhet för att undanröja risken för eventuella olikheter i tillämpningen av exportkontroller av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som kan leda till en omläggning av handeln.

 

3. Ordföranden för samordningsgruppen mot tortyr ska, när han/hon anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer från alla delar av det civila samhället som har relevant expertis i frågor som omfattas av denna förordning.

 

3. Kommissionen ska årligen lägga fram en skriftlig rapport för Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen mot tortyr. Rapporten ska omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001.”

Motivering

I linje med den fastställda praxisen för de strategiska exportkontrollerna, bör en expertgrupp inrättas för att regelbundet undersöka tillämpningen av denna förordning och diskutera förslag till uppdateringar, inbegripet utarbetandet av delegerade akter.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15b (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 15bb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 15bb

 

1. Senast den ... och därefter vart tredje år ska kommissionen se över genomförandet av denna förordning och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av genomförandets konsekvenser, vilken kan innehålla ändringsförslag. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport.

 

2. De särskilda avsnitten i rapporten ska behandla:

 

a) Samordningsgruppen mot tortyr och gruppens verksamhet, undersökningar och samråd. Uppgifter som kommissionen lämnar om undersökningar och samråd i samordningsgruppen ska behandlas som konfidentiella i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. Uppgifterna ska under alla omständigheter anses konfidentiella om det är troligt att deras offentliggörande avsevärt skadar den part som har lämnat dem eller den som är upphovet till dem.

 

b) Information avseende medlemsstaternas beslut om nationella licenser, medlemsstaternas rapportering till kommissionen, underrättelser och samråd mellan medlemsstaterna, utfärdande och verkställande.

 

c) Utförlig information om vilken typ av åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 17 och vilka effekter de får, inbegripet information om hur de sanktionssystem som medlemsstaterna infört fungerar och en bedömning av huruvida dessa system är effektiva, proportionella och avskräckande.

 

______________

 

* EUT: Vänligen inför datum: tre år efter denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

I linje med de strategiska exportkontrollerna bör genomförandet av förordningen regelbundet ses över. Bestämmelserna om sanktioner bör, trots att de fastställs enskilt av varje medlemsstat, ha liknande karaktär och effekter i syfte att garantera ett enhetligt tillvägagångssätt och rättvisa villkor i hela unionen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15c (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 17 – punkt 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c) I artikel 17 ska följande punkt läggas till:

 

”3. Kommissionen ska bedöma om de bestämmelser om sanktioner som fastställts av medlemsstaterna har liknande karaktär och effekter.”

Motivering

Bestämmelserna om sanktioner bör, trots att de fastställs enskilt av varje medlemsstat, ha liknande karaktär och effekter i syfte att garantera ett enhetligt tillvägagångssätt och rättvisa villkor i hela unionen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 15d (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga III – kolumn 2 – punkterna 1 och 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(15d) I andra kolumnen i bilaga III ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

1. Varor som är avsedda att begränsa människors rörelsefrihet, enligt följande:

”1. Varor som är avsedda att begränsa människors rörelsefrihet, enligt följande:

1.1. Tvångsstolar och fängsel.

1.1. Tvångsstolar och fängsel.

Anm.:

Anm.:

Denna punkt omfattar inte tvångsstolar för funktionshindrade.

Denna punkt omfattar inte tvångsstolar för funktionshindrade.

1.2. Benfängsel, kedjor för att binda flera personer, fängsel och individuella handbojor eller handfängsel.

1.2. Benfängsel, kedjor för att binda flera personer, fängsel och individuella handbojor eller handfängsel.

Anm.:

Anm.:

Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel vars totala mått från ytterkanten på ett fängsel till ytterkanten på det andra fängslet inklusive kedjan är mellan 150 och 280 mm i låst tillstånd och som inte är modifierade för att orsaka fysisk smärta eller fysiskt lidande.

Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel vars totala mått från ytterkanten på ett fängsel till ytterkanten på det andra fängslet inklusive kedjan är mellan 150 och 280 mm i låst tillstånd och som inte är modifierade för att orsaka fysisk smärta eller fysiskt lidande.

1.3. Tumfängsel och tumskruvar, även sågtandade tumfängsel.

1.3. Tumfängsel och tumskruvar, även sågtandade tumfängsel.

 

1.3.a Stolar med remmar, spännbårar och spännbältessängar.

2. Bärbar utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar, enligt följande:

2. Bärbar utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar, enligt följande:

2.1. Bärbar utrustning för elchocker, bland annat men inte enbart elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler och elpilsgevär med en utgångsspänning som överskrider 10000 V.

2.1. Bärbar utrustning för elchocker, bland annat men inte enbart elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler och elpilsgevär med en utgångsspänning som överskrider 10000 V.

Anm.:

Anm.:

1. Denna punkt omfattar inte elektriska bälten såsom beskrivs i punkt 2.1 i bilaga II.

1. Denna punkt omfattar inte elektriska bälten såsom beskrivs i punkt 2.1 i bilaga II.

2. Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när de medföljer den person som skall använda dem för sitt eget personliga skydd.

2. Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när de medföljer den person som skall använda dem för sitt eget personliga skydd.

 

2.2a. Utrustning som avger ljudvågor och är avsedd för kontroll av folkmassor/upploppskontroll.

 

2.2b. Millimetervågvapen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1.6 och, i den mån den inför artikel 7d, ska artikel 1.7 tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Artikel 1.6 och, i den mån den inför artikel 7d, ska artikel 1.7 tillämpas från och med den 1 februari 2016.

Motivering

De ekonomiska aktörerna och tillsynsmyndigheterna behöver en proportionerlig övergångsperiod för att tillämpa och införa dessa förbud.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga IIIb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Benin

utgår

Motivering

Landet har fortfarande kvar dödsstraffet i sin lagstiftning.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga IIIb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Gabon

Motivering

Gabon har utan några reservationer ratificerat det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga IIIb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Liberia

utgår

Motivering

Landet har fortfarande kvar dödsstraffet i sin lagstiftning.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga IIIb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Madagaskar

utgår

Motivering

Landet har fortfarande kvar dödsstraffet i sin lagstiftning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga IIIb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mongoliet

utgår

Motivering

Landet har fortfarande kvar dödsstraffet i sin lagstiftning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga II – del 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga IIIb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sao Tomé och Príncipe

utgår

Motivering

Sao Tomé och Príncipe, liksom Madagaskar, har inte utan reservationer ratificerat det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.


MOTIVERING

De EU-övergripande exportkontrollerna är politiska instrument för utrikeshandeln som tjänar flera och bredare politiska mål. Förordningen mot tortyr (EG) nr 1236/2005 är ett unikt instrument som bidrar till att skydda de mänskliga rättigheterna genom kontroller av produkter och verksamheter som används för eller som skulle kunna missbrukas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Förordningen mot tortyr bidrar till EU:s politik, som sedan länge syftar till att avskaffa dödsstraffet i hela världen och förhindra tortyr. Förordningen hjälper till med att uppnå dessa mål genom att kombinera förbud och tillståndskrav för handel med förtecknade varor. Den omfattar ett förbud mot handel med produkter med ett enda användningsområde, dvs. tortyr och avrättningar, och tillhörande tekniskt bistånd (bilaga II) och ett system för tillstånd avseende produkter med flera användningsområden, som skulle kunna missbrukas för tortyr och avrättningar genom dödliga injektioner (bilaga III).

Rättslig uppdatering

Översynen av EU:s kontroller av handeln med tortyrredskap borde ha gjorts för länge sedan och uppdateringen av kontrollförteckningarna är ett steg i rätt riktning. Den pågående översynen av EU:s exportkontroller för att motverka tortyr utformades bland annat tack vare Europaparlamentets insatser, inbegripet kraven i resolutionerna av den 17 juni 2010 och ytterligare krav om tillämpning i skrivelsen av den 27 juni 2011 till kommissionsledamot De Gucht och höge representanten och vice ordföranden Ashton från ordförandena i INTA- och DROI-utskotten.

Det är viktigt att garantera en korrekt blandning av EU:s lagstiftningsrelaterade, administrativa, juridiska och externa åtgärder för att förhindra och förbjuda tillverkning, handel och användning av tortyrprodukter och effektivt kontrollera produkter som potentiellt kan användas för att döda eller för omänsklig behandling. Avsaknaden av multilaterala system för exportkontroller när det gäller tortyrprodukter, i förhållande till produkter med dubbla användningsområden, försvårar onekligen uppgiften. EU kan emellertid inte begränsa sina insatser för att utrota tortyr till att minska tillgången till otillbörlig utrustning, stoppa omläggning av handeln och kringgående av regler och främja tillräckliga kontroller utanför sina gränser. Handelsinstrument utgör en aspekt av ett övergripande tillvägagångssätt, där man använder alla EU-instrument för externa åtgärder.

EU:s exportkontroller måste bli enhetliga, inbegripet för militära eldvapen med dubbla användningsområden, liksom förteckningarna över tortyrprodukter, utan att man kräver dubbla kontroller av produkter (med undantag för komplettererande kontroller för att förhindra olaglig narkotikahandel).

Kommissionen föreslår att man stärker kontrollerna av tortyrredskap, bland annat genom att göra följande:

•  Inrätta en särskild bilaga IIIa för att förhindra att kontrollerade läkemedelsprodukter används för dödsstraff genom dödlig injektion.

•  Förbjuda förmedlingstjänster för förbjudna varor och utvidga förbudet mot förmedlingstjänster och tekniskt bistånd för kontrollerade varor när en leverantör/förmedlare har skäl att misstänka att varorna kan komma att användas för tortyr.

•  Införa unionens generella exporttillstånd för de länder som har gjort fasta internationella åtaganden enligt antingen protokoll nr 13 till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna eller det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Föredraganden förordar nödvändiga och proportionerliga kontroller, utan onödiga bördor som begränsar handel med legitima slutanvändningssyften. Det behövs i detta sammanhang en gemenskapsmetod som upprätthåller rättvisa villkor. Samtidigt påminner föredraganden om att man måste framtidssäkra kontrollsystemen för export och tillhandahålla flexibilitet i syfte att anpassa sig till föränderlig teknik och utveckling i världen. Särskilda produktförteckningar ger klarhet för exportörer och importörer och bidrar till att skapa överensstämmelse. Inom ramen för denna förordning måste man notera att en legitim tillgång till läkemedel är mycket viktig, och att EU är en stor producent av dessa. Utöver tekniskt bistånd och förmedlingstjänster bör EU också när så är möjligt försöka kontrollera andra tjänster som kan bidra till att varor som kan användas för tortyr eller dödsstraff sprids, såsom marknadsföringstjänster eller finansiella tjänster.

Eftersom utrikeshandelstransaktionerna blir alltmer komplexa betonar föredraganden att det är av avgörande betydelse att de nationella myndigheterna sköter kontroller, sanktioner, vägledning och kontakter på ett effektivt sätt. Även för detta behövs det rättvisa villkor och en gemenskapsmetod. Föredraganden påminner om att man noggrant bör övervaka genomförandet av medlemsstaternas åtaganden, inbegripet deras skyldigheter att rapportera och utbyta information via ett säkert och krypterat system för nekade tillstånd och meddelanden. Det vore lämpligt med ett system som omfattar regelbunden rapportering och översyn, i linje med andra exportkontrollsystem. Man ska dessutom inte underskatta industrins ansvarsskyldighet när det gäller att kontrollera transaktioner i kedjan med köpare-mottagare-slutanvändare. För att uppnå tydlighet och rättssäkerhet för företag uppmanar föredraganden kommissionen att i tid kodifiera förordningen när den pågående uppdateringen har antagits.

Delegering av befogenheter

Förordningen mot tortyr inkluderades i paketet Trade Omnibus I, som harmoniserade akten med bestämmelserna i Lissabonfördraget. Därmed fick kommissionen befogenhet att från och med den 20 februari 2014 anta delegerade akter för att ändra bilagorna I-V till förordningen, och man införde invändningsperioden på två månader efter meddelandet, med möjlighet till förlängning med ytterligare två månader, och skyldigheten att rapportera vart femte år. Bestämmelserna om delegering av befogenheter i detta förslag är följaktligen överflödiga och bör strykas. Föredraganden påminner kommissionen om att parlamentet bör få fullständig information och dokumentation om kommissionens sammanträden med nationella experter inom ramen för arbetet med att utarbeta och genomföra delegerade akter. Kommission bör vederbörligen involvera parlamentet, så att man skapar bästa möjliga förutsättningar för parlamentets granskning av delegerade akter i framtiden.

Föredraganden stöder införande av det skyndsamma förfarandet, som innebär att kommissionens akt omedelbart kan tillämpas och bilagorna II, III eller IIIa vid tvingande skäl till skyndsamhet snabbt kan ändras. EU måste proaktivt och omedelbart uppdatera kontrollförteckningarna så att de omfattar produkter, utrustning, beståndsdelar, accessoarer, mellanprodukter och teknik som är relevant och som kommer ut på marknaden.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (2.7.2015)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

(COM(2014)0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Föredragande av yttrande: Barbara Lochbihler

KORTFATTAD MOTIVERING

Översynen av förordningen syftar till att ytterligare förstärka EU:s roll som ledande och ansvarstagande global aktör i kampen mot dödsstraff och utrotandet av tortyr.

Förslaget till yttrande syftar till att förstärka bestämmelserna om stödtjänster med anknytning till överföring av varor samt transitering, tekniskt stöd och kommersiell marknadsföring. I linje med parlamentets ofta uttryckta ståndpunkt syftar det till att införa en klausul inriktad på slutanvändningen, så att medlemsstaterna kan förbjuda eller tillfälligt stoppa transferering av säkerhetsanknutna produkter som inte finns upptagna i bilaga II och III och som uppenbarligen inte är avsedda för något annat syfte än dödsstraff, tortyr eller annan misshandel, eller för vilka det finns motiverade skäl att tro att en vidareförsäljning av dessa produkter skulle leda till att avrättningar efter rättegång och dödsdom, tortyr eller annan misshandel underlättas eller utförs.

I förslaget till yttrande föreslås också att en samordningsgrupp för utrustning (Equipment Coordination Group) inrättas och man inför en mekanism för regelbunden kontroll samt att informationsöverföring och rapportering ska ske mer systematiskt för att skärpa tillsynen över förordningen och effektivisera dess tillämpning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) En riktad slutanvändningsklausul bör införas så att medlemsstaterna kan skjuta upp eller stoppa överföring av varor med säkerhetsanknytning som inte finns upptagna i bilagorna II och III och som uppenbart inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan misshandel, eller när det finns välgrundade skäl att anta att överföringen av dessa varor skulle leda till genomförande av eller underlätta dödsstraff, tortyr eller annan misshandel. De behörigheter som ges enligt slutanvändningsklausulen bör inte omfatta läkemedelsprodukter som kan användas för dödsstraff.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led f

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(aa) Led f ska ersättas med följande:

f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.

f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering, användning eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i en gällande akt – artikel 2 f – som det inte hänvisades till i kommissionens förslag. Ändringsförslaget syftar till att lägga till ordet ”användning” för att förtydliga definitionen av tekniskt bistånd.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led k – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning undantas endast tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

I denna förordning ingår tillhandahållande av stödtjänster i denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k till ett tredjelands territorium.

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat eller som är medborgare i en medlemsstat och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f till ett tredjelands territorium.

m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 2 – led ra (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ra) transitering: transport av varor som inte är unionsvaror, som förs in i och passerar genom unionens tullområde för leverans till en destination utanför unionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 4 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(2a) Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

1. All import av varor som anges i bilaga II skall förbjudas, oberoende av varornas ursprung.

1. All import av varor som anges i bilaga II skall förbjudas, oberoende av varornas ursprung.

Det skall vara förbjudet för personer, enheter eller organ inom gemenskapens tullområde att ta emot tekniskt bistånd som rör de varor som anges i bilaga II från personer, enheter eller organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte.

Det skall vara förbjudet för personer, enheter eller organ inom gemenskapens tullområde att ta emot tekniskt bistånd som rör de varor som anges i bilaga II från personer, enheter eller organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte.

 

Transitering genom unionens tullområde är förbjudet för varor som är upptagna i bilaga II.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel -4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Efter artikel 4 ska följande artikel införas:

 

ʻArtikel -4a

 

Förbud för kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder

 

Det är strikt förbjudet för företag registrerade i unionen och i tredjeländer samt enskilda personer från unionen eller tredjeländer att bedriva kommersiell marknadsföring eller säljfrämjande åtgärder för att gynna överföring av produkter som är upptagna i bilaga II. Sådan kommersiell marknadsföring och sådana säljfrämjande åtgärder inbegriper åtgärder via immateriella källor, särskilt internet. Även andra stödtjänster, inklusive transport, finansiella tjänster, försäkring och återförsäkring, är strikt förbjudna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska krävas tillstånd för all export av varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas ursprung. Inget tillstånd ska emellertid krävas för varor som endast passerar unionens tullområde, dvs. de varor som inte tilldelas någon annan av tullen godkänd behandling eller användning än förfarandet för extern transitering i artikel 91 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, inbegripet förvaring av varor som inte klassificeras som unionsvaror i en frizon av kontrolltyp 1 eller frilager.

Det ska krävas tillstånd för all export av varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas ursprung. För varor som anges i bilaga III och som endast passerar unionens tullområde krävs transiteringstillstånd.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaten ska vidta lämpliga informationsåtgärder för att försäkra sig om att alla företag som marknadsför säkerhetsutrustning och även företag som organiserar handelsmässor och andra evenemang där sådan utrustning marknadsförs, får kunskap om förordningen och sina skyldigheter i enlighet med denna.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ändra en bestämmelse i den gällande rättsakten – artikel 7a.1.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.”

2. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.” En tillhandahållare av tekniskt bistånd är också förbjuden att ge instruktioner, råd, utbildning, eller att överföra praktiska kunskaper eller färdigheter som skulle kunna underlätta utförandet av avrättning efter rättegång och dödsdom, tortyr eller annan misshandel.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Efter artikel 7a ska följande artikel införas:

 

ʻArtikel 7aa

 

Slutanvändningsklausul

 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda eller tillfälligt stoppa transitering av säkerhetsanknutna produkter som inte finns upptagna i bilaga II och III och som uppenbarligen inte är avsedda för något annat syfte än dödsstraff, tortyr eller annan misshandel, eller för vilka det finns motiverade skäl att tro att en transitering av dessa produkter skulle underlätta utförandet av avrättning efter rättegång och dödsdom, tortyr eller annan misshandel..

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 omedelbart efter det att den vidtagits och ange de exakta skälen till åtgärden.

 

3. Medlemsstaterna ska också till kommissionen omedelbart anmäla varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

 

4. Kommissionen ska i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de åtgärder som anmälts enligt punkterna 2 och 3.

 

5. Kommissionen ska besluta huruvida de produkter som avses i punkt 1 bör läggas till den relevanta bilagan i syfte att förbjuda eller kräva tillstånd för transiteringen av dem.

 

6. De behörigheter som ges enligt slutanvändningsklausulen får inte omfatta läkemedelsprodukter som kan användas för dödsstraff.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7b – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett tillstånd ska krävas för varje export av varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av varornas ursprung. Inget tillstånd ska emellertid krävas för varor som endast passerar unionens tullområde, dvs. de varor som inte tilldelas någon annan av tullen godkänd behandling eller användning än förfarandet för extern transitering i artikel 91 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, inbegripet förvaring av varor som inte klassificeras som unionsvaror i en frizon av kontrolltyp 1 eller frilager.

1. Ett tillstånd ska krävas för varje export av varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av varornas ursprung. För varor som anges i bilaga III och som endast passerar unionens tullområde krävs transiteringstillstånd.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 7d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.”

2. En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde. En tillhandahållare av tekniskt bistånd är också förbjuden att ge instruktioner, råd, utbildning, eller att överföra praktiska kunskaper eller färdigheter som skulle kunna underlätta utförandet av avrättning efter rättegång och dödsdom.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 8 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna.

6. Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna. Denna information ska vara tillgänglig på begäran för ett relevant oberoende tillsynsorgan, t.ex. en sådan nationell förebyggande mekanism som inrättas genom det fakultativa tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller ett nationellt institut för mänskliga rättigheter i en medlemsstat.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 13 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12a) Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall kommissionen och medlemsstaterna på begäran underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat informera kommissionen om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats samt om åtgärder som vidtagits i enlighet med slutanvändningsklausulen. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i den gällande akten – artikel 13.1 – som det inte hänvisas till i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 12b (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12b) I artikel 13 ska följande punkt införas:

 

”3a. Kommissionen ska offentliggöra sin årsrapport som innehåller de årliga verksamhetsrapporter som medlemsstaterna har offentliggjort enligt punkt 3.”

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel -15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel -15a

 

Samordningsgrupp

1. En samordningsgrupp ska inrättas, med en företrädare för kommissionen som ordförande, till vilken varje medlemsstat ska utse en företrädare. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.

 

2. Samordningsgruppen ska i samarbete med kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att etablera ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, i synnerhet för att undanröja risken för att eventuella olikheter i tillämpningen av exportkontroller av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning kan leda till en omläggning av handeln.

 

3. Ordföranden för samordningsgruppen ska, närhelst han/hon finner det nödvändigt, rådfråga exportörer, förmedlare och andra relevanta intressenter som påverkas av denna förordning, inklusive företrädare för civilsamhället.

 

4. Samordningsgruppen får ta emot information och förslag rörande förordningens effektivitet från civilsamhällets organ med relevant expertis.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 15a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Artikel 15c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 15c

 

Översyn av tillämpningen

 

1. Vart tredje år ska kommissionen se över tillämpningen av den här förordningen och lägga fram en rapport inför Europaparlamentet och rådet om tillämpningen, vilken kan innehålla ändringsförslag. Medlemsstaterna ska ge kommissionen alla relevanta uppgifter som krävs för att utarbeta rapporten.

 

2. Översynen ska inbegripa medlemsstaternas beslut om nationella licenser, medlemsstaternas rapportering till kommissionen, underrättelser och samråd mellan medlemsstaterna, utfärdande och verkställande. Översynsförfarandet bör kontrollera hur de sanktionssystem som medlemsstaterna infört fungerar och bedöma huruvida dessa system är effektiva, proportionella och avskräckande.

 

3. Ett särskilt kapitel i denna rapport ska också ge en översikt av den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen, och den ska omfattas av artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 15 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga II – tabell 1 – kolumn 2 – led 2.2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Följande punkt ska införas i bilaga II efter punkt 2.2:

 

”2.2.a Elektriska batonger, elstötspistoler och sköldar mot elstötar avsedda för brottsbekämpning

 

2.2b Spotthuvor för fångar avsedda för brottsbekämpning

 

2.2c Tänger för kontroll av fångar

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 15 – led -aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – led 1.3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa) Följande punkt ska införas i bilaga III efter punkt 1.3:

 

”1.3a Stolar med remmar, spännbårar och spännbältessängar

 

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 15 – led -ab (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – led 2.1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(-ab) Punkt 2.1 i bilaga III ska ersättas med följande:

ʻ2.1. Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger, elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär

”2.1 Bärbara vapen för elchocker, inklusive men inte begränsat till elpilsgevär med en utgångsspänning som överskrider 10 000 V

Anm:

Anm:

1. Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.

 

1. Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som beskrivs i punkterna 2.1 och 2.2.a i bilaga II.

2. Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när den medföljer den person som ska använda den för sitt eget personliga skydd.

2. Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när den medföljer den person som använder den för sitt eget personliga skydd.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra en bestämmelse i den gällande akten – punkt 2 i bilaga III – som det inte hänvisas till i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 15 – led -ac (nytt)

Förordning (EG) nr 1236/2005

Bilaga III – tabell 1 – kolumn 2 – led 2.3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ac) Följande punkt ska införas i bilaga III efter punkt 2.3:

 

”2.3a Akustiska apparater för skingring av folkmassor/kontroll av upplopp

 

2.3b Elektromagnetiska vapen

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Referensnummer

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.1.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.1.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Antagande

29.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Referensnummer

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Framläggande för parlamentet

14.1.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.1.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.1.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Behandling i utskott

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Antagande

22.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marco Affronte

Ingivande

29.9.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy