Процедура : 2015/2052(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0268/2015

Внесени текстове :

A8-0268/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0385

ДОКЛАД     
PDF 219kWORD 153k
29.9.2015
PE 552.059v03-00 A8-0268/2015

относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби

(2015/2052(INI))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Хосе Бланко Лопес

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби

(2015/2052(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията озаглавено „Насоки относно прилагането на мерките, обвързващи ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове с доброто икономическо управление в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“ (COM(2014)0494) (наричани по-долу „Насоките“),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 162, членове 174 – 178 и член 349 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР))(1),

–  като взе предвид изявлението на Комисията относно член 23, включено в изявленията във връзка с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г. относно последиците от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕС в държавите членки(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС 2020“(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно 7-ия и 8-ия доклад на Европейската комисия за напредъка в политиката на сближаване на ЕС и стратегическия доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата за периода 2007 – 2013 г.(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2014 г.(6),

–  като взе предвид шестия доклад на Комисията за икономическо, социално и териториално сближаване, озаглавен „Инвестиции за растеж и работни места. Стимулиране на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС“ от 23 юли 2014 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията „Политика на сближаване: стратегически доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата за периода 2007 – 2013 г.“ от 18 април 2013 г. (COM(2013)0210),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2015 г., озаглавено „Насоки относно мерките, обвързващи ефективността ЕСИФ с доброто икономическо управление“,

–  като взе предвид проучването на Парламента от януари 2014 г., озаглавено „Европейско икономическо управление и политика на сближаване“ (Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване),

–  като взе предвид информационната бележка на Парламента от декември 2014 г., озаглавена „Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби“ (Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0268/2015),

А.  като има предвид, че политиката на сближаване е основана на ДФЕС политика и израз на европейската солидарност, насочена към подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС, и по-специално към намаляване на разликите между регионите, като насърчава балансирано и хармонично социално-икономическо развитие; като има предвид, че тя е също инвестиционна политика, която допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

Б.  като има предвид, че настоящата законодателна рамка за политиката на сближаване, въпреки че създава връзки със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, с Европейския семестър и интегрираните насоки за „Европа 2020“, както и със съответните специфични за всяка държава препоръки (СДП) и препоръките на Съвета, все пак зависи от много специфични мисии, цели и хоризонтални принципи;

В.  като има предвид, че действащата правна рамка на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) има за цел подобряване на координацията, взаимното допълване и синергичните взаимодействия с други политики и инструменти на ЕС;

Г.  като има предвид, че има доказателства, че доброто управление и ефективните публични институции са от съществено значение за устойчиво и дълготрайно икономическо развитие, създаване на работни места и социално и териториално развитие, въпреки че има по-малко доказателства относно макроикономическите фактори, които засягат начина на действие на политиката на сближаване;

Д.  като има предвид, че икономическата и финансовата непредсказуемост и правната несигурност могат да доведат до намаляване на размера на публичните и частните инвестиции, излагайки на риск постигането на целите на политиката на сближаване;

Е.  като има предвид, че Насоките се отнасят до първото направление от мерки, свързващи ефективността на ЕСИ фондове с доброто икономическо управление в съответствие с член 23 от РОР; като има предвид, че това е свързано с препрограмирането и прекъсването на плащания, които не са задължителни, за разлика от второто направление по член 23 от РОР, което изисква спиране на бюджетните кредити за поети задължения или плащания, когато държавите членки не предприемат корективни действия в контекста на процеса на икономическо управление;

Ж.  като има предвид, че резултатите на държавите членки, свързани с прилагането на СДП, са ниски, въз основа на оценките на Комисията относно напредъка по изпълнението на 279-те СДП, изготвени през 2012 г. и 2013 г., които показват, че напълно са реализирани 28 СДП или по тях има значителен напредък (10 %) и по 136 (48,7 %) е бил постигнат известен напредък, но по 115 (41,2 %) е бил постигнат ограничен или никакъв напредък;

Обвързване на ефективността на ЕСИ фондове с доброто икономическо управление

1.  подчертава значението на инструментите и ресурсите на политиката на сближаване за поддържането на нивото на инвестициите с европейска добавена стойност в държавите членки и регионите за подобряването на създаването на работни места и на социално-икономическите условия, особено когато инвестициите са намалели значително поради икономическата и финансова криза;

2.  счита, че постигането на целите и задачите на политиката на ЕСИ фондове не следва да бъде възпрепятствано от механизмите за икономическо управление, като в същото време признава тяхното значение за допринасяне за стабилна макроикономическа среда и за ефикасна, ефективна и ориентирана към резултати политика на сближаване;

3.  счита, че член 23 от РОР трябва да се използва само в краен случай, за да се спомогне за ефективно прилагане на ЕСИ фондове;

4.  подчертава многогодишния и дългосрочен характер на програмите и целите по ЕСИ фондове, за разлика от годишния цикъл на европейския семестър; в този контекст изтъква необходимостта от осигуряване на яснота на механизмите за неговото осъществяване и призовава за близка координация между тези два процеса и между органите, които отговарят съответно за тяхното прилагане;

5.  подчертава, че е необходимо Европейската комисия да представи бяла книга, в която се отчита въздействието на публичните инвестиции в дългосрочен план и се определя типология на качествени инвестиции, така че да се идентифицират ясно онези, които имат най-добро въздействия в дългосрочен план;

6.  припомня, че политиката на сближаване изигра важна роля и демонстрира значителна способност за откликване на макроикономическите и фискалните ограничения в контекста на настоящата криза чрез препрограмирането на повече от 11% от наличния бюджет между 2007 и 2012 г., с цел да се отговори на най-належащите нужди и да се подкрепят някои интервенции; подчертава, в тази връзка, че в няколко държави членки политиката на сближаване допринася за повече от 80% от публичните инвестиции за периода 2007 – 2013 г.;

7.  изисква от Комисията да предостави допълнителни аналитични данни за въздействието и значимостта на макроикономическите механизми за регионалното развитие, за ефективността на политиката на сближаване и за взаимодействието между европейската рамка за икономическо управление и политиката на сближаване, и да предостави конкретна информация относно начина, по който политиката на сближаване допринася за СДП и препоръките на Съвета;

8.  призовава държавите членки да използват по най-добър начин гъвкавостта в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж;

Препрограмиране съгласно член 23 от РОР

Общи съображения

9.  припомня, че всяко решение за препрограмиране или спиране на плащания съгласно член 23 от РОР, трябва да се използва единствено в изключителни случаи и трябва да бъде добре обмислено, подробно обосновано и приложено по предпазлив начин, като се посочват засегнатите програми или приоритети, за да се гарантира прозрачност и да се даде възможност за проверка и преразглеждане; освен това подчертава, че подобни решения не следва да увеличават трудностите, пред които са изправени регионите и държавите членки в резултат на социално-икономическата среда или на тяхното географско положение или особености, по смисъла на членове 174 и 349 от ДФЕС;

10.  счита, че споразуменията за партньорство и програмите, приети през текущия програмен период, са взели предвид съответните СДП и съответните препоръки на Съвета, като гарантират добра основа за избягване на всякакво препрограмиране в средносрочен план, освен ако икономическите условия се влошат съществено;

11.  изтъква, че честото препрограмиране би било контрапродуктивно и следва да се избягва, за да не наруши управлението на средствата или подкопае стабилността и предвидимостта на многогодишната инвестиционна стратегия, както и за да се предотвратят негативни въздействия, включително върху усвояването на ЕСИ фондове;

12.  приветства предпазливия подход на Комисията по отношение на препрограмирането и нейното намерение да го запази до стриктния минимум; призовава за подхода на ранното предупреждение, за да бъдат информирани съответните държави членки относно започването на процедура на препрограмиране съобразно член 23 от РОР, и акцент върху това, че всяко искане за препрограмиране следва да бъде предшествано от консултация с комитета за мониторинг;

13.  изисква от Комисията да проведе, в тясно сътрудничество със засегнатите държави членки, всеобхватен анализ на всички налични варианти, различни от прилагането на член 23 от РОР, за решаването на въпроси, които могат да доведат до искане за препрограмиране;

14.  изразява съжаление поради несъразмерното нарастване на административната тежест и последващите разходи за всички равнища на съответната администрация, с оглед на кратките срокове и сложността на процедурата за препрограмиране по член 23 от РОР; предупреждава за опасност от припокриване на процедурите за препрограмиране по член 23 от РОР със следващите цикли на европейския семестър; призовава Комисията да обмисли възможността за нова оценка на прилагането на сроковете съобразно преразглеждането, предвидено в член 23, параграф 16 от РОР;

Хоризонтални принципи съгласно РОР

15.  изразява своята загриженост, че насоките не споменават изрично общите и хоризонтални принципи, предвидени в членове 4–8 от РОР, и припомня, че прочитът на член 23 от РОР трябва да отчита и спазва тези принципи, в частност принципите относно партньорството и управлението на много равнища, както и Регламента и общата стратегическа рамка като цяло; призовава Комисията, в този контекст, да поясни как конкретно тези принципи ще бъдат взети предвид при прилагането на разпоредбите на член 23 от РОР;

Поднационалното измерение на член 23 от РОР

16.  изтъква, че увеличаването на публичния дълг произтича основно от политиките, следвани от правителствата на държавите членки, и е сериозно загрижен във връзка с това, че неспособността за правилни действия по отношение на макроикономически въпроси на национално равнище може да бъде в ущърб на поднационалните органи и бенефициентите и кандидатстващите за средства от ЕСИ фондове;

17.  припомня, че правилата за тематична концентрация, предвидени от политиката на сближаване за 2014–2020 г., допускат определено равнище на гъвкавост на мерките във връзка с потребностите на държавите членки и регионите, и отбелязва, че прилагането на член 23 от РОР може да ограничи гъвкавостта; припомня необходимостта от отчитане на ключовите териториални предизвикателства, както и принципа на субсидиарност, предвиден в член 4, параграф 3 от РОР;

18.  отправя искане към Комисията да извърши – в тясно сътрудничество с държавите членки и партньорите съобразно член 5 от РОР – оценка на въздействието и разходната ефективност на регионално и местно равнище на всички мерки, приети по силата на член 23 от РОР;

19.  изтъква необходимостта за местните и регионалните органи да участват активно във всички дейности по препрограмиране и счита, че тъй като ЕСИ фондове са свързани с разумното икономическо управление, европейският семестър следва да придобие териториално измерение чрез ангажирането и на тези органи;

20.  отправя искане към Комисията да тълкува член 23 от РОР в съответствие с принципа на пропорционалност, като взема предвид положението на онези държави членки и региони, които са изправени пред социално-икономически трудности и в които средствата от ЕСИ фондове представляват значителен дял от инвестициите, което е дори по-очевидно в контекст на криза; изтъква, че спрямо държавите членки и регионите, особено изоставащите от тях, не бива да бъдат прилагани допълнителни мерки;

Институционална координация, прозрачност и отчетност

21.  припомня, че силната институционална координация е от основно значение за гарантирането на правилно взаимно допълване на политиките и на полезни взаимодействия, както и на подходящо и стабилно тълкуване на рамката на доброто икономическо управление и нейното взаимодействие с политиката на сближаване;

22.  призовава за подходящ поток от информация между Комисията, Съвета и Парламента, както и за провеждането на обществен дебат на подходящото политическо равнище, за да се осигури общо разбиране по отношение на тълкуването на условията за прилагане на член 23 от РОР; припомня, в този контекст, необходимостта от конкретна конфигурация на Съвета, посветена на политиката на сближаване и отговорна за решенията съобразно член 23 от РОР;

23.  счита, че е от съществено значение да се гарантира прозрачността и отчетността чрез предоставяне на Парламента на демократичен надзор на системата на управление в контекста на член 23 от РОР, която въвежда важни ограничения в подхода „отдолу нагоре“, който е важна характеристика на политиката на сближаване;

Спиране на плащанията

24.  припомня, че спирането на плащанията е въпрос, който се решава от Съвета въз основата на предложение, което Комисията може да приеме в случай, че съответната държава членка не е предприела ефективни действия; подчертава важните правни предпазни клаузи, установени в член 23 от РОР, за да гарантират извънредния характер на механизма за спиране на плащанията;

25.  подчертава санкциониращия характер на всяко спиране на плащанията и отправя искане към Комисията да използва своето дискреционно правомощие да предлага спиране на плащанията с изключителна предпазливост и в строго съответствие с член 23, параграф 6 от РОР, след надлежно разглеждане на цялата съответна информация и аспектите, произтичащи от становищата, и самите становища, изразени в хода на структурирания диалог;

26.  приветства, в контекста на критериите за определяне на програмите, които да бъдат спрени, както и на равнището на спиране по първото направление, предпазливия подход, възприет в Насоките, тъй като трябва да се вземат предвид икономическите и социалните обстоятелства в държавите членки като смекчаващи фактори, подобни на тези, предвидени за спиранията съгласно член 23, параграф 9 от РОР;

27.  призовава Комисията да установи график за премахване на спирането по член 23, параграф 8 от РОР;

Ролята на Парламента в рамките на член 23 от РОР

28.  изразява съжаление, че в Насоките не се споменава ролята на Парламента, въпреки че РОР беше приет съгласно обикновената законодателна процедура и въпреки последователни призиви на Парламента за засилване на демократичната отчетност и контрол в контекста на икономическото управление;

29.  счита, че участието на Парламента в качеството му на основен демократичен гарант за правилното прилагане на член 23, параграф 15 от РОР следва да бъде формализирано чрез ясна процедура, която дава възможност на Парламента да бъде консултиран на всички етапи относно приемането на искания за препрограмиране или на всички предложения и решения за спиране на бюджетните кредити за поети задължения или плащанията;

30.  подчертава необходимостта от постоянно, ясно и прозрачно сътрудничество на междуинституционално равнище и счита, че тази процедура следва да включва най-малко следните етапи:

  Комисията следва незабавно да информира Парламента относно специфичните за всяка държава препоръки и препоръките на Съвета, които са от значение в контекста на ЕСИ фондове, както и за програмите за финансова помощ или съответните промени, и че това може да доведе до искане за препрограмиране по член 23, параграф 1 от РОР;

  Комисията следва незабавно да информира Парламента за всяко искане за препрограмиране по член 23, параграф 1 от РОР или за предложение за решение за спиране на плащания по член 23, параграф 6 от РОР, като това ще даде възможност на Парламента да изрази своето становище под формата на резолюция преди да предприеме по-нататъшни действия;

  Комисията следва да вземе под внимание изразената от Парламента позиция и всички аспекти, произтичащи от становищата, или самите становища, изразени в хода на структурирания диалог по член 23, параграф 15 от РОР;

  Комисията следва да бъде приканена от Парламента да обясни дали становищата на Парламента са били взети предвид в процеса, както и всички други последващи действия във връзка със структурирания диалог;

  Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет следва да бъдат информирани и изслушани относно искания за препрограмиране;

  Парламентът, Съветът и Комисията следва да установят диалог в контекста на прилагането на член 23 от РОР чрез осигуряване на междуинституционална координация и подходящ обмен на информация, който да дава възможност за мониторинг на прилагането на процедурите по член 23 от РОР;

31.  призовава Комисията да представи доклад за въздействието и резултатите, постигнати в прилагането на член 23 от РОР, в контекста на прегледа на неговото прилагане в съответствие с параграф 17 от същия член, включително като уточни до каква степен всяко искане за препрограмиране се основава на изпълнението на съответните СДП или препоръки на Съвета, или е подобрило въздействието върху растежа и конкурентоспособността на наличните ЕСИ фондове за държавите членки, ползващи програми за финансова помощ, както и като предостави данните за всички спрени суми и засегнатите от тях програми;

°

°  °

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на държавите членки и техните региони.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

OВ C 375, 20.12.2013 г., стр. 2.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0401.

(4)

ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 120.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2014)0132.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2014)0038.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Разпоредбите относно мерките за обвързване на ефективността на ЕСИ фондове с доброто икономическо управление, съдържащи се в член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), приет по време на предишния парламентарен мандат, са вероятно най-противоречивият аспект на посочения регламент.

Докладчиците на Европейския парламент относно РОР предложиха в своя доклад разпоредбите за обвързаност с макроикономическите условия да се премахнат изцяло. Това заличаване беше отразено в измененията, направени, наред с другото, от името на различни парламентарни групи. Можем да кажем, че голямо мнозинство се обяви „против“ обвързаността с макроикономическите условия.

Въпреки това обвързването с макроикономическите условия в крайна сметка беше включено в регламента. Следователно на първо четене ще се приеме резултатът от споразумението, постигнато между Парламента, Съвета и Комисията, в което се запазват спорните разпоредби, без възможност за гласуване на измененията, които предлагаха тяхното заличаване.

С настоящия доклад по собствена инициатива не можем да заличим, нито да изменим разпоредбите на член 23 от РОР във вида, в който са посочени в регламента. Можем само да гарантираме, че те се прилагат по възможно най-обоснован и балансиран начин.

Следва да се отбележи, че насоките, съдържащи се в настоящия доклад, се отнасят само до първата част на член 23 от РОР относно препрограмирането или спирането на структурните и инвестиционните фондове с факултативен характер, а не до втората част относно задължителното спиране на фондове.

При изготвянето на този доклад докладчикът има възможност да обмени мнения с голяма част от докладчиците в сянка на комисията по регионално развитие (REGI) и докладчиците по становище на подпомагащите комисии (ECON, EMPL и BUDG), както и отговорни лица от Комитета на регионите или, наред с други, от Европейската комисия и Съвета.

Ограниченията на член 23

Голямо мнозинство споделя загрижеността относно практическите последици от препрограмирането и спирането на ЕСИ фондове по член 23 от РОР. В настоящия доклад докладчикът се опита да постигне баланс между различните виждания относно механизма за обвързване с макроикономическите условия от гледна точка на прилагането му като последна възможност.

От съществено значение е да не забравяме за първоначалната функция и цели на политиката на сближаване, както и за значението ѝ като инструмент за поддържане на инвестициите в регионите на Европа, особено в период на икономическа криза и нестабилност. Въпреки че признаваме необходимостта от ефективно икономическо управление, тези механизми не следва да възпрепятстват постигането на по-общите цели за икономическо, социално и териториално сближаване.

Трябва да отхвърлим възможността регионалните или местните органи да се озоват в положение на санкционирани посредством препрограмирането или спирането на средствата, което влошава тяхната икономическа и социална обстановка, поради макроикономически несъответствия, свързани с други равнища на управление.

Член 23 от РОР не може да води до финансова несигурност и нестабилност като влошава вече нестабилната ситуация, особено в регионите в неравностойно положение или тези, които са най-силно засегнати от кризата. Трябва да гарантираме пропорционален отговор с цел избягване на по-нататъшно поставяне в неблагоприятно положение на регионите, които вече са в затруднено положение.

Приветстваме факта, че Комисията изглежда изразява съгласие, че е необходимо намаляване на препрограмирането до стриктния и необходим минимум и че конкретното икономическо и социално положение на разглежданата държава членка ще бъдат взети предвид при прилагането на член 23 от РОР. Всяко прилагане на обвързаност с макроикономически условия трябва да бъде прозрачно, обосновано и доказано ползотворно за целите на политиката на сближаване за засегнатия регион или региони.

Считам, че член 23 от РОР следва да служи единствено на целта за по-ефективна и устойчива политика на сближаване.

За текущия програмен период политиката на сближаване е тясно свързана със стратегическите цели на „Европа 2020“ и с механизми за икономическо управление като например европейския семестър. Това означава, че по принцип споразуменията за партньорство и програмите за настоящия период вече следва да съответстват на по-общите цели на Съюза в макроикономическата област, с което препрограмирането по член 23 от РОР става ненужно, освен при крайно изключителни обстоятелства.

За да се гарантира, че основната цел на политиката на сближаване не е засегната, трябва да се подчертае значението на добрата институционална координация между всички равнища на управление, за да се избегне повторна централизация, която подкопава многостепенното управление и принципа на партньорство, основополагащи за политиката на сближаване.

В това отношение ще бъде важно да се съберат и анализират данни относно взаимодействията между европейските процеси на икономическо управление и целите и резултатите на политиката на сближаване.

Трябва също така да гарантираме под-държавното измерение на политиката на сближаване, заедно с принципите на субсидиарност, прозрачност и пропорционалност.

Трябва да гарантираме, че регионалните и местните органи запазват гъвкавост за справяне с техните специфични нужди, и трябва да избегнем сценарий, при който препрограмирането по член 23 от РОР ограничава способността им за действие в отговор на предизвикателствата на техните съответни равнища на управление.

И накрая, трябва да ограничим административната тежест и допълнителните разходи, до които би могло да доведе прилагането на член 23 от РОР.

Всяка процедура на препрограмиране трябва да бъде възможно най-проста и прозрачна, а допълнителното усложняване и несигурност за регионалните и местните органи трябва да се предотврати.

Ролята на Европейския парламент

Европейският парламент следва да стане основният демократичен гарант за правилното прилагане на разпоредбите по отношение на обвързването с макроикономическите условия в РОР.

За съжаление Насоките на Комисията все още не изясняват ролята на Европейския парламент за изпълнението на препрограмирането или спирането на средства въз основа на член 23 от РОР.

Освен като критика към член 23 от РОР, настоящият доклад трябва да послужи за подготвяне на подобаващо участие на Европейския парламент в процеса на програмиране и спиране на плащанията с цел правилно прилагането на принципа на обвързаност с макроикономическите условия.

Парламентът трябва да участва активно в надзора по прилагането на член 23 от РОР и това ще изисква постоянен и надежден поток на информация между всички заинтересовани страни и пълна прозрачност на всеки етап от процеса.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (23.6.2015)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби

(2015/2052(INI))

Докладчик по становище: Януш Левандовски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства разясняването на прилагането на специфичните разпоредби на параграфи 1 и 6 от член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

2.  изразява съгласие, че една стабилна макроикономическа среда, включваща висококачествено управление на всички равнища, благоприятства за успешното прилагане на европейските структурни и инвестиционни фондове;

3.  подчертава, че трябва да се използват обективни критерии за оценката на това, какво представлява „ефективно действие“ от страна на дадена държава членка; подчертава значението на зачитането на принципите на пропорционалност и равно третиране при прилагането на разпоредбите на член 23, а също и необходимостта от навременен и всеобхватен диалог със съответната държава членка;

4.  припомня, че националните програми за реформи са средствата за осъществяване на стратегията Европа 2020 на равнището на държавите членки и че те следва да бъдат взети под внимание, преди от дадена държава членка да бъде изискано да преразгледа своето споразумение за партньорство и свързаните с него програми;

5.  призовава Комисията да използва процедурата по първото направление на член 23 в краен случай и само при изключителни обстоятелства, при които ползите от предложените промени явно надхвърлят разходите за тях, като взема предвид факта, че процесът на препрограмиране може да бъде скъп и труден за управление от страна на националните администрации и местните и регионални органи, съдейки по опита от минали години;

6.  подчертава, че регионите извършват средно една трета от обществените разходи в рамките на ЕС и играят решаваща роля при предоставянето на обществени услуги и извършването на разходи, които водят до растеж; изразява своята загриженост относно кратките срокове за препрограмиране и възнамерява да следи отблизо дали ще стане възможно съответното участие на регионалните органи и партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в съответствие с принципите на субсидиарност и на партньорство, които са в центъра на политиката на сближаване;

7.  предупреждава, по-специално, че всяко спиране на бюджетните кредити за плащания би могло да наруши финансовото планиране на равнището на програмите и да санкционира инициаторите на проекти и, в по-общ план – да подкопае предвидимостта и планирането на инвестициите, с потенциално контрапродуктивно въздействие върху икономически уязвимите държави членки, чиито публични финанси вече са в дефицит и чиито публични инвестиции разчитат в по-голяма степен на финансирането от страна на европейските структурни и инвестиционни фондове, и евентуално да предизвика макроикономическа нестабилност и да навреди на имиджа на ЕС като цяло;

8.  счита, че е годен за съжаление фактът, че Парламентът не е включен в процеса на вземане на решения относно препрограмирането или спирането на финансиране; отправя искане бюджетните аспекти на всички случаи на препрограмиране и спиране да бъдат също включени в структурирания диалог с Комисията относно прилагането на член 23 и този диалог да се проведе преди Комисията да приеме предложение за спиране на финансирането;

9.  призовава Комисията, в съответствие с член 23, параграф 16, да представи незабавно през 2017 г. доклад за преглед на прилагането на този член, който следва да включва оценка на всички свързани с него бюджетни аспекти.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

7

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Marco Zullo


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (24.6.2015)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби

(2015/2052(INI))

Докладчик по становище: Хави Лопес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства обявените от Комисията критерии, като изтъква факта, че предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки, са от дългосрочен характер и че многогодишните програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете) и насочени към справяне с тези предизвикателства, изискват сигурност и устойчивост и че поради тази причина честото препрограмиране следва да се избягва и следва да се отдава предпочитание на стабилността с цел засилване на предвидимостта и надеждността на програмите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове; счита, че в краткосрочен план акцентът на специфичните за всяка държава препоръки (СДП) не следва да застрашава дългосрочните цели на европейските структурни и инвестиционни фондове, като се има предвид дългосрочното и ориентирано към резултати естество на европейските структурни и инвестиционни фондове и годишният цикъл на европейския семестър; изразява надежда, че Комисията и Съветът ще бъдат много предпазливи при искането за препрограмиране на средствата или спирането на плащанията за програмите, съгласно принципа на солидарност на ЕС, който е изразен отчасти чрез механизма на дела на финансирането от ЕС и който следва да остане основен принцип на политиката на ЕС;

2.  подчертава факта, че за постигане на максимално въздействие върху растежа, развитието, сближаването и създаването на работни места и за преодоляване на новите социални и икономически предизвикателства, при тяхното появяване инвестициите, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, следва да се осъществяват в условията на стабилна макроикономическа рамка; припомня обаче, че отпускането на средства по европейските структурни и инвестиционни фондове се основава на специфични критерии за допустимост, свързани със степента на развитие на регионите на ЕС, и поради това решенията за препрограмиране или спиране, основани на други критерии, могат да бъдат несъвместими с целта на тези фондове;

3.  посочва, че в някои случаи препрограмирането или спирането, както са регламентирани в член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), биха могли да застрашат постигането на целите на европейските структурни и инвестиционни фондове във всички държави членки и особено в тези, които са изправени пред дълбоки макроикономически и социални неравновесия; призовава Комисията да използва този механизъм само когато държавите членки системно не предприемат ефективни действия в отговор на искане от нейна страна за препрограмиране и когато има сериозни доказателства, че препрограмирането би могло да окаже значително пряко въздействие върху потенциала на програмата за създаване на работни места; подчертава, че Комисията следва да докаже, че промените не оказват отрицателно въздействие върху целите за заетостта и социалните въпроси, както е предвидено от държавите членки; призовава Комисията да извършва оценка на въздействието върху равнището на безработица и икономическото развитие в засегнатите държави; подчертава, че всяка програма с дългосрочни положителни последици, свързани със социалните инвестиции, следва да остане непокътната;

4.  счита за контрапродуктивно спирането на финансирането от ЕС за подпомагане на образованието, обучението и създаването на заетост, ако това финансиране постига своите цели; поради тази причина призовава Комисията да бъде изключително предпазлива при прилагането на първата част на член 23 от РОР за всички програми по всяка от тематичните цели на ЕСИ фондовете, по-специално тематични цели (8), (9) или (10), или на целите за заетост и социалните цели на стратегията „Европа 2020“ и да придружава всяко изменение на програмите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове със съответните гаранции, че се зачитат целите за социално сближаване; изисква от Комисията да бъде строго ангажирана с прилагането на минималния дял на ЕСФ, предвиден в член 92, параграф 4 от РОР;

5.  призовава Комисията да предприема пропорционални мерки и да отчита икономическата и социалната обстановка в държавите членки с цел избягване на спирането на бюджетните кредити за поети задължения или плащания, предвидени във втората част на член 23 от РОР, когато държавите членки са включени в ситуациите, описани в букви а) — д) от параграф 1 от приложение III към РОР; призовава Комисията да прави всеки път оценка на въздействието от спирането върху безработицата и да полага усилия за смекчаване на евентуалните нежелани последици за засегнатото население;

6.  призовава Комисията, при прилагане на член 23 от РОР, да създава условия за прозрачен, ефективен и демократичен процес на вземане на решения, който да бъде прилаган последователно, в съответствие с член 23, параграф 15 от РОР, който ще включва въвеждането на система за ранно предупреждение, така че съответната държава да бъде информирана относно възможността за започване на процедурата за препрограмиране веднага след публикуването на специфичните за всяка държава препоръки, и да позволява на Парламента, въз основа на формализиран процес, да бъде информиран на всички етапи относно приемането на исканията за препрограмиране или относно всички предложения и решения за спиране на бюджетните кредити за поети задължения или за плащания;

7.  призовава Комисията да установи график за премахване на спирането по член 23, параграф 8 от РОР.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Flavio Zanonato, Branislav Škripek


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Demetris Papadakis, Maurice Ponga

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

Правна информация - Политика за поверителност