Postup : 2014/2079(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0269/2015

Předložené texty :

A8-0269/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0373

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 172kWORD 87k
29.9.2015
PE 560.695v02-00 A8-0269/2015

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2014/2079(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2014/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013,(1)

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(4) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(5), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, a na usnesení k němu připojené,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0269/2015),

1.  odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2014/2079(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0269/2015),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim jako institucím Unie byly svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie, neboť jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie a má za úkol udělovat absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen SFEU), pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 SFEU „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (finanční nařízení), jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu a ostatních orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 164, 165 a 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci)“;

5.  lituje toho, že Rada nepodala žádné vysvětlení rostoucí míry nevyčerpaných prostředků a přenosů závazků ve svém rozpočtu na rok 2013;

Nevyřešené otázky

6.  připomíná Radě svou výzvu, aby mu předložila zprávy o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů;

7.  naléhavě vyzývá Radu, aby poskytla podrobné písemné vysvětlení, v němž bude uvedena celková výše prostředků použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové položky, z nichž byly tyto prostředky čerpány, splátky, které byly dosud zaplaceny, i splátky, které je ještě třeba uhradit;

8.  opakuje Radě svou výzvu, aby podala informace o procesu modernizace své správy, především o konkrétních prováděcích opatřeních tohoto procesu, a o jejím očekávaném dopadu na rozpočet Rady;

9.  vyjadřuje politování nad problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium na rozpočtové roky 2009, 2010 a 2012 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011(8), 25. října 2011(9), 10. května 2012(10), 23. října 2012(11), 17. dubna 2013(12), 9. října 2013(13), 3. dubna 2014(14) a 23. října 2014(15) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2013 z důvodů uvedených v usnesení ze dne 29. dubna 2015;

10.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak uvedl ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

11.  připomíná Radě názory, které Komise vyjádřila ve svém dopise ze dne 23. ledna 2014, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

12.  konstatuje, že Komise ve výše zmíněném dopise také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by reagovala na otázky adresované jinému orgánu, narušovalo by to jeho autonomii při plnění vlastního oddílu rozpočtu;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neposkytla žádnou odpověď na otázky Parlamentu; připomíná závěry semináře Parlamentu na téma „Právo Evropského parlamentu udělovat absolutorium Radě“, který se konal dne 27. září 2012 a na němž se odborníci z oblasti práva i z akademického prostředí obecně shodli na tom, že Parlament má právo na informace; v této souvislosti odkazuje na čl. 15 odst. 3 třetí pododstavec SFEU, podle nějž každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti;

14.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech;

15.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 SFEU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

16.  zastává názor, že skutečnost, že Rada nepředložila Parlamentu požadované dokumenty, je především porušením práva občanů Unie na informace a transparentnost a stává se znepokojujícím příznakem svědčícím o určitém demokratickém deficitu v evropských orgánech a institucích;

17.  je přesvědčen, že je nutné zvážit různé možnosti aktualizace pravidel pro udělování absolutoria stanovených ve SFEU;

18.  domnívá se, že uspokojivá spolupráce Parlamentu, Evropské rady a Rady v rámci otevřeného a formálního dialogu by mohla být pozitivním signálem pro občany Unie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch

(1)

Úř. věst. L 66, 8.3.2013.

(2)

Úř. věst. C 403, 16.12.2014, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0122.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

  Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.

(9)

  Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.

(10)

  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.

(11)

  Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.

(12)

  Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.

(13)

  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.

(14)

  Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.

(15)

  Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.

Právní upozornění - Ochrana soukromí