Postupak : 2014/2079(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0269/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0269/2015

Rasprave :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.14
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0373

DRUGO IZVJEŠĆE     
PDF 164kWORD 88k
29.9.2015
PE 560.695v02-00 A8-0269/2015

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2014/2079(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(5) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(7), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0269/2015),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0269/2015),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg proračuna Europske unije, imaju demokratsku odgovornost prema građanima Unije;

C.  budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira te da je odgovoran za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije;

1.  naglašava ulogu Parlamenta navedenu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s davanjem razrješnice za proračun;

2.  ističe da prema članku 335. UFEU-a „[…] u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da su u skladu s tim, uzimajući u obzir članak 55. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba), institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

3.  naglašava ulogu Parlamenta i ostalih institucija u okviru postupka davanja razrješnice u skladu s odredbama Financijske uredbe, posebno njezinim člancima 164., 165. i 166.;

4.  napominje da na temelju članka 94. Poslovnika „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako se primjenjuju na postupak davanja razrješnice [...] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije) […]”;

5.  žali zbog činjenice što Vijeće nije pružilo nikakvo objašnjenje u pogledu povećanja neiskorištenih sredstava i prijenosa izvršenih u proračunu Vijeća za 2013. godinu;

Otvorena pitanja

6.  podsjeća Vijeće da ga je Parlament pozvao da dostavi izvješća o napretku za građevinske projekte i detaljan pregled do danas nastalih troškova;

7.  potiče Vijeće da pruži iscrpno pisano objašnjenje u kojem se navodi ukupan iznos odobrenih sredstava iskorištenih za kupnju zgrade „Résidence Palace”, proračunske stavke iz kojih su prenesena ta sredstva, rate koje su dosad plaćene i rate koje tek treba platiti;

8.  ponovno poziva Vijeće da objavi informacije o postupku osuvremenjivanja vlastite uprave, a posebno o konkretnim provedbenim mjerama u tom postupku te o očekivanom učinku na svoj proračun;

9.  žali zbog poteškoća na koje se nailazilo u postupcima davanja razrješnice, a koje su bile izazvane izostankom suradnje Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011. i 2012. zbog razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.(8), 25. listopada 2011.(9), 10. svibnja 2012.(10), 23. listopada 2012.(11), 17. travnja 2013.(12), 9. listopada 2013.(13), 3. travnja 2014.(14) i 23. listopada 2014.(15) te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća za financijsku godinu 2013. zbog razloga navedenih u rezoluciji od 29. travnja 2015.;

10.  ustraje u tome da učinkovit proračunski nadzor zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća, kao što je istaknuo u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015.; potvrđuje da Parlament ne može donijeti informiranu odluku o davanju razrješnice;

11.  podsjeća Vijeće na stajalište Komisije izloženo u njezinu pismu od 23. siječnja 2014. prema kojemu sve institucije moraju u potpunosti primjenjivati preporuke koje je Parlament iznio tijekom postupka davanja razrješnice i prema kojem bi sve institucije trebale surađivati kako bi se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice;

12.  primjećuje da Komisija u spomenutom pismu navodi da neće nadzirati izvršenje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršenju njezina dijela proračuna;

13.  žali što Vijeće i dalje ne odgovara na pitanja Parlamenta; podsjeća na zaključke donesene na radionici Parlamenta o njegovu pravu na davanje razrješnice Vijeću održanoj 27. rujna 2012., na kojoj su se pravni i sveučilišni stručnjaci u velikoj mjeri složili o postojanju prava Parlamenta na informacije; u tom pogledu upućuje na članak 15. stavak 3. podstavak 3. UFEU-a kojim se utvrđuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija osigurava transparentnost svojih postupanja;

14.  ustraje u tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o davanju razrješnice koje je Parlament usvojio u proteklim godinama;

15.  naglašava ovlast Parlamenta da daje razrješnice u skladu s člancima 316., 317. i 319. UFEU-a i njihovim trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno da daje razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

16.  smatra da Vijeća svojim odbijanjem da Parlamentu dostavi tražene dokumente ugrožava pravo građana Unije na informacije i transparentnost, što, kao simptom demokratskog deficita u institucijama Unije, daje razloga za zabrinutost;

17.  vjeruje da je nužno razmotriti razne mogućnosti ažuriranja pravila o davanju razrješnica utvrđenih UFEU-om;

18.  smatra da uspješna suradnja Parlamenta, Europskog vijeća i Vijeća zasnovana na otvorenom i službenom dijalogu može odaslati pozitivnu poruku građanima Unije.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

22.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch

(1)

SL L 66, 8.3.2013.

(2)

SL C 403, 13.11.2014., str. 1.

(3)

SL C 398, 12.11.2014., str. 1.

(4)

SL C 403, 13.11.2014., str. 128.

(5)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0122.

(6)

SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(7)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)

  SL L 250, 27.9.2011., str. 25.

(9)

  SL L 313, 26.11.2011., str. 13.

(10)

  SL L 286, 17.10.2012., str. 23.

(11)

  SL L 350, 20.12.2012., str. 71.

(12)

  SL L 308, 16.11.2013., str. 22.

(13)

  SL L 328, 07.12.2013., str. 97.

(14)

  SL L 266, 5.9.2014., str. 26.

(15)

  SL L 334, 21.11.2014., str. 95.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti