Procedūra : 2014/2079(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0269/2015

Pateikti tekstai :

A8-0269/2015

Debatai :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0373

ANTRASIS PRANEŠIMAS     
PDF 172kWORD 88k
29.9.2015
PE 560.695v02-00 A8-0269/2015

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2014/2079(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2014/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014) 0510 – C8-0148/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0269/2015),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį

(2014/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0269/2015),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba, kurios yra Sąjungos institucijos, turėtų būti demokratiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams, kadangi jos naudojasi Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis;

C.  kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija ir yra atsakingas už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

1.  pabrėžia Parlamento vaidmenį, nurodytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), tvirtinant biudžeto įvykdymą;

2.  pažymi, kad pagal SESV 335 straipsnį „Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“ ir tai reiškia, kad atsižvelgiant į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (Finansinio reglamento) 55 straipsnį institucijos yra atskirai atsakingos už savo biudžeto įvykdymą;

3.  pabrėžia Parlamento ir kitų institucijų atliekamą vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai reglamentuojama Finansinio reglamento nuostatomis, ypač jo 164, 165 ir 166 straipsniais;

4.  pažymi, kad pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį „nuostatos, reglamentuojančios procedūrą dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, taip pat taikomos [...] procedūrai patvirtinti biudžeto įvykdymą asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba (dėl jos vykdomosios veiklos), [...] biudžeto įvykdymą“;

5.  apgailestauja dėl to, kad Taryba nepateikė jokio paaiškinimo dėl didėjančio nepakankamo lėšų panaudojimo ir įsipareigojimų asignavimų perkėlimo savo 2013 m. biudžete;

Neišspręsti klausimai

6.  primena Tarybai Parlamento raginimą pateikti statybų projektų pažangos ataskaitas ir išsamų iki šiol patirtų išlaidų paskirstymą;

7.  primygtinai ragina Tarybą pateikti nuodugnų raštišką paaiškinimą ir jame išsamiai nurodyti bendrą asignavimų, panaudotų pastatui „Residence Palace“ pirkti, sumą, biudžeto punktus, pagal kuriuos šie asignavimai buvo panaudoti, įmokas, kurios iki šiol sumokėtos, ir įmokas, kurias dar reikia sumokėti;

8.  dar kartą ragina Tarybą pateikti informaciją apie jos administracinio modernizavimo procesą, visų pirma informaciją apie konkrečias to proceso įgyvendinimo priemones ir apie numatomą poveikį Tarybos biudžetui;

9.  apgailestauja, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl Tarybos nebendradarbiavimo; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010, 2011 ir 2012 m. biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė 2011 m. gegužės 10 d.(8), 2011 m. spalio 25 d.(9), 2012 m. gegužės 10 d.(10), 2012 m. spalio 23 d.(11), 2013 m. balandžio 17 d.(12), 2013 m. spalio 9 d.(13), 2014 m. balandžio 3 d.(14) ir 2014 m. spalio 23 d.(15) rezoliucijose, taip pat atidėjo sprendimą dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybos generaliniam sekretoriui, o atidėjimo priežastis nurodė savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje;

10.  pakartoja, kad siekiant vykdyti veiksmingą biudžeto kontrolę būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, kaip išdėstyta 2015 m. balandžio 29 d. Parlamento rezoliucijoje; patvirtina, kad Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

11.  primena Tarybai Komisijos nuomonę, išdėstytą jos 2014 m. sausio 23 d. laiške, kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja imantis veiksmų dėl pastabų, kurias Parlamentas pateikia vykdydamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą;

12.  pabrėžia, jog Komisija minėtame laiške taip pat pažymėjo, kad neprižiūrės, kaip savo biudžetą vykdo kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį;

13.  apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į Parlamento klausimus; primena 2012 m. rugsėjo 27 d. vykusio Parlamento praktinio seminaro Parlamento teisės suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą tema, per kurį teisės ir mokslo srities ekspertai iš esmės patvirtino, kad Parlamentas turi teisę gauti informaciją, išvadas; atsižvelgdamas į tai nurodo SESV 15 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, kurioje įtvirtinta, kad kiekviena institucija, įstaiga ar organas turi užtikrinti savo veiklos skaidrumą;

14.  primygtinai reikalauja, kad Tarybos išlaidos būtų tikrinamos taip pat kruopščiai, kaip kitų institucijų išlaidos, ir tvirtina, kad šio kruopštaus tikrinimo svarbiausi elementai išdėstyti pastarųjų metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

15.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, atsižvelgiant į dabartinį interpretavimą ir praktiką, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojų atžvilgiu;

16.  laikosi nuomonės, kad Tarybai nepateikiant Parlamento reikalaujamų dokumentų visų pirma pažeidžiama Sąjungos piliečių teisė į informaciją ir skaidrumą, be to, tai tampa priežastimi nerimauti, kad Sąjungos institucijose tam tikrais atvejais trūksta demokratijos;

17.  mano, kad būtina apsvarstyti įvairias galimybes atnaujinti SESV nustatytas taisykles dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

18.  mano, kad užtikrinus patenkinamą Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos bendradarbiavimą, kuris būtų realizuojamas vykdant atvirą ir oficialią dialogo procedūrą, Sąjungos piliečiams būtų pasiųstas teigiamas ženklas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch

(1)

OL L 66, 2013 3 8.

(2)

OL C 403, 2014 11 13, p. 1.

(3)

OL C 398, 2014 11 12, p. 1.

(4)

OL C 403, 2014 11 13, p. 128.

(5)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0122.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)

  OL L 250, 2011 9 27, p. 25.

(9)

  OL L 313, 2011 11 26, p. 13.

(10)

  OL L 286, 2012 10 17, p. 23.

(11)

  OL L 350, 2012 12 20, p. 71.

(12)

  OL L 308, 2013 11 16, p. 22.

(13)

  OL L 328, 2013 12 7, p. 97.

(14)

  OL L 266, 2014 9 5, p. 26.

(15)

  OL L 334, 2014 11 21, p. 95.

Teisinė informacija - Privatumo politika