DRUHÁ SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

29.9.2015 - (2014/2079(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki

Postup : 2014/2079(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0269/2015

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

(2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013[1],

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)[2],

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015[5], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, ako aj na priložené uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[7], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0269/2015),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada

(2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0269/2015),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže Európska rada a Rada by mali mať ako inštitúcie Únie demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie, pretože sú príjemcami prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C.  keďže Parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a udeľuje absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

1.  zdôrazňuje úlohu Parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

2.  upozorňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je „[…] Únia zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“ a že so zreteľom na článok 55 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenia o rozpočtových pravidlách) to znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.  vyzdvihuje úlohu Parlamentu a ďalších inštitúcií v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä jeho článkami 164, 165 a 166;

4.  konštatuje, že v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku sa „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória [...] osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci) […]“;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neposkytla žiadne vysvetlenie rastúcej miery nevyužitých prostriedkov a prenosov záväzkov v jej rozpočte na rok 2013;

Nevyriešené otázky

6.  pripomína Rade svoju výzvu, aby mu predložila správy o pokroku projektov v oblasti nehnuteľností a podrobný rozpis dosiaľ vzniknutých nákladov;

7.  naliehavo vyzýva Radu, aby predložila dôkladné písomné vysvetlenie, v ktorom podrobne uvedie celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové riadky, z ktorých sa čerpali prostriedky, a splátky, ktoré boli doposiaľ uhradené a ktoré sa majú ešte uhradiť;

8.  opakuje svoju výzvu Rade, aby informovala o svojom postupe administratívnej modernizácie, najmä pokiaľ ide o konkrétne vykonávacie opatrenia týkajúce sa tohto procesu a o predpokladaný vplyv na rozpočet Rady;

9.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa opakovane vyskytujú v postupoch udelenia absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011 a 2012 z dôvodov uvedených v uzneseniach z 10. mája 2011[8], 25. októbra 2011[9], 10. mája 2012[10], 23. októbra 2012[11], 17. apríla 2013[12], 9. októbra 2013[13], 3. apríla 2014[14] a 23. októbra 2014[15] a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2013 z dôvodov uvedených v uznesení z 29. apríla 2015;

10.  trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola si vyžaduje spoluprácu medzi Parlamentom a Radou, ako je uvedené v jeho uznesení z 29. apríla 2015; potvrdzuje, že Parlament nie je schopný prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

11.  pripomína Rade názor Komisie uvedený v jej liste z 23. januára 2014, podľa ktorého sú všetky inštitúcie plne súčasťou postupu riešenia pripomienok Parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že by všetky inštitúcie mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

12.  konštatuje, že Komisia v uvedenom liste uviedla aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla žiadnu odpoveď na otázky Parlamentu; pripomína závery prijaté na seminári Európskeho parlamentu o práve Parlamentu udeliť absolutórium Rade, ktorý sa konal 27. septembra 2012 a na ktorom sa prevažná väčšina právnych a akademických odborníkov zhodla na tom, že Parlament má právo na informácie; v tejto súvislosti sa odvoláva na článok 15 ods. 3 tretí pododsek ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce;

14.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o udelení absolutória za minulé roky;

15.  zdôrazňuje právomoci Parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie;

16.  zastáva názor, že skutočnosť, že Rada nepredložila Parlamentu požadované dokumenty, narúša predovšetkým právo občanov Únie na informácie a transparentnosť a ako prejav určitého demokratického deficitu v inštitúciách Únie začína byť dôvodom na znepokojenie;

17.  domnieva sa, že je potrebné zvážiť rôzne možnosti aktualizácie pravidiel udeľovania absolutória stanovených v ZFEÚ;

18.  domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi Parlamentom, Európskou radou a Radou ako výsledok otvoreného a formálneho dialógu môže byť pozitívnym signálom pre občanov Únie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch

 • [1]  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
 • [5]  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA(2015)0122.
 • [6]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [7]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [8]    Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
 • [9]    Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
 • [10]    Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
 • [11]    Ú. v. EÚ L 350, 20.10.2012, s. 71.
 • [12]    Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.
 • [13]    Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.
 • [14]    Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.
 • [15]    Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.