ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

  29.9.2015 - (COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD)) - ***I

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  Zpravodaj: Albert Deß

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

  (COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0028),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0027/2014),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. dubna 2014[1],

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0270/2015),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) Problém znečištění ovzduší a dopadů silničního provozu na klima je obsáhlou a složitou otázkou. Aby byl zaručen komplexní přístup k emisím ze silniční dopravy, mělo by se zajistit, že nebudou přijímány drobné legislativní změny, které by mohly být v rozporu s cíli jiných právních předpisů a které by mohly mít disproporční důsledky pro hospodářskou soutěž mezi výrobci, kteří plní stanovené požadavky.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Ačkoli není známo, zda emise methanu mají přímý negativní dopad na zdraví lidí, methan je silný skleníkový plyn. Proto by Komise v souladu se svým sdělením o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6)2 a s čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 měla zvážit zahrnutí methanu do výpočtu emisí CO2.

  (2) Ačkoli není známo, zda emise methanu mají přímý negativní dopad na zdraví lidí, methan je silný skleníkový plyn a významný prekurzor ozonu. Proto by Komise v souladu se svým sdělením o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6)2 a s čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 měla zvážit zahrnutí methanu do výpočtu emisí CO2 na období po roce 2020, a to poté, co provede jasné a podrobné posouzení dopadů, v němž bude vyhodnocena vlastní přeměna emisí methanu na emise CO2 a její proveditelnost v rámci revize právních předpisů Unie týkajících se snížení emisí CO2 z lehkých užitkových a osobních vozidel.

  ____________________

  ____________________

  2 Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.

  2 Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.

  3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

  3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Aby se usnadnilo zavádění vozidel na zemní plyn, měla by se zvýšit současná mezní hodnota emisí všech uhlovodíků (THC) a měly by se vzít v úvahu emise methanu vyjádřené jako ekvivalent CO2 pro účely regulace a informování spotřebitele.

  (3) Aby byly emise vozidel poháněných zemním plynem a benzínem posuzovány podle stejných norem, měla by být současná mezní hodnota emisí všech uhlovodíků (THC) přezkoumána na základě jasného a podrobného posouzení dopadů a mělo by být zváženo zohlednění emisí methanu vyjádřených jako ekvivalent CO2.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a) Zkušební postup, který tvoří základ předpisů o ES schvalování typu s ohledem na emise, by měl odrážet hladiny emisí zaznamenané v podmínkách skutečného provozu. Systémy kontroly emisí a zkušební cykly by proto měly být navrženy za podmínek skutečného provozu, a to zejména v městských oblastech, kde se podmínky provozu liší.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) Moderní naftové motory emitují v rámci celkových emisí NOx vysoká a zvyšující se množství NO2, která nebyla při přijetí nařízení (ES) č. 715/2007 předpokládána. Zdá se, že většina problémů kvality ovzduší v postižených městských oblastech souvisí právě s přímými emisemi NO2. Proto by měla být zavedena vhodná mezní hodnota emisí.

  (4) Moderní naftové motory emitují v rámci celkových emisí NOx vysoká a zvyšující se množství NO2, která nebyla při přijetí nařízení (ES) č. 715/2007 předpokládána. Zdá se, že většina problémů kvality ovzduší v postižených městských oblastech souvisí právě s přímými emisemi NO2. Komise by proto měla po podrobném a důkladném posouzení dopadů zvážit, zda jsou nutná legislativní opatření stanovující kromě stávajících mezních hodnot emisí NOx také samostatné mezní hodnoty pro NO2, či zda je nutné stanovit nové mezní hodnoty pro NOx.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Současné mezní hodnoty emisí pro CO a všechny uhlovodíky (THC) po studeném startu při nízkých teplotách byly převzaty z požadavků Euro 3 stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES4, které se zdají být vzhledem ke stávající technologii vozidel a potřebám kvality ovzduší zastaralé. Problémy týkající se kvality ovzduší a výsledky měření emisí vozidel navíc naznačují potřebu zavést vhodnou mezní hodnotu pro emise NOx/NO2. Proto by měly být podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 715/2007 zavedeny revidované mezní hodnoty emisí.

  (5) Současné mezní hodnoty emisí pro CO a všechny uhlovodíky (THC) po studeném startu při nízkých teplotách byly převzaty z požadavků Euro 3 stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES4, které se zdají být vzhledem ke stávající technologii vozidel a požadované optimální kvalitě ovzduší, která nemá ohrožovat veřejné zdraví, zastaralé. Problémy týkající se kvality ovzduší a výsledky měření emisí vozidel navíc naznačují potřebu zavést vhodnou mezní hodnotu pro emise NOx/NO2. Proto by měly být podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 715/2007 zavedeny revidované mezní hodnoty emisí, a to i pro moderní vozidla s naftovými motory.

  __________________

  __________________

  4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).

  4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Mezní hodnota emisí stanovená pro NH3 v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/20095 je požadavek určený k omezení úniku amoniaku z technologií následného zpracování NOx, při kterých se pro redukci NOx využívá močovinové činidlo. Používání mezní hodnoty NH3 by se proto mělo vztahovat pouze na tyto technologie a nikoli na zážehové motory.

  vypouští se

  _____________

   

  5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s.1).

   

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Potenciál snížení spotřeby paliva, a tím i emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů prostřednictvím úsporného řízení, takzvané „ekologické jízdy“, není dostatečně využíván. Důvodem je především nedostatečná informovanost či povědomí o úsporném stylu jízdy na straně řidičů. Technické prostředky usnadňující ekologickou jízdu jsou zaměřeny na dva typy palubních systémů: měřiče spotřeby pohonných hmot a ukazatele rychlostních stupňů. Povinná instalace měřičů spotřeby pohonných hmot by navíc nebyla pro výrobce vozidel významnou zátěží. Je proto vhodné, aby Komise v návaznosti na posouzení dopadů připojené k tomuto nařízení zavedla povinné měřiče spotřeby pohonných hmot pro lehká užitková a těžká nákladní vozidla, a to prostřednictvím změny nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 595/2009. Komise by rovněž měla zvážit, zda by nebylo vhodné rozšířit povinnost instalovat ukazatele rychlostních stupňů, která se dosud vztahuje pouze na osobní vozidla, na všechna lehká užitková a těžká nákladní vozidla.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Za účelem dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší a zajištění trvalého úsilí zaměřeného na snižování emisí vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla uplatňování nařízení (ES) č. 715/2007 na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností nad 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřevyšující 5 000 kg, zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu, požadavky pro provedení zákazu používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí, opatření nezbytná k provedení povinnosti výrobce poskytnout neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, nahrazení informací o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě informacemi o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků pro vozidla se zážehovými motory, změnu nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic, které by byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost emisí z benzínu a nafty, přijetí revidovaného postupu pro měření částic a mezních hodnot pro počet částic, mezní hodnotu pro NO2 a mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

  (7) Za účelem dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší, jak jsou stanoveny v normách kvality ovzduší Unie a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES1a, a zajištění trvalého úsilí zaměřeného na snižování emisí vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla uplatňování nařízení (ES) č. 715/2007 na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností nad 2 610 kg, avšak s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřevyšující 5 000 kg, zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu, požadavky pro provedení zákazu používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí, opatření nezbytná k provedení povinnosti výrobce poskytnout neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, změnu nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic, které by byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost emisí z benzínu a nafty. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

   

  __________________

   

  1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 2 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s druhým pododstavcem a na žádost výrobce se toto nařízení použije pro kategorie vozidel M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 5 000 kg.

  2. Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s druhým pododstavcem a na žádost výrobce se toto nařízení použije pro kategorie vozidel M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 5 000 kg.

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných pravidel použití tohoto nařízení u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 5 000 kg. Akty v přenesené pravomoci zejména zajistí, aby při zkouškách na vozidlovém dynamometru byly pro stanovení ekvivalentní setrvačnosti patřičně zohledněny skutečná provozní hmotnost vozidla, jakož i ostatní výchozí parametry výkonu a zatížení.

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných pravidel použití tohoto nařízení u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 5 000 kg. Akty v přenesené pravomoci zejména zajistí, aby při zkouškách na vozidlovém dynamometru byly pro stanovení ekvivalentní setrvačnosti patřičně zohledněny skutečná provozní hmotnost vozidla, jakož i ostatní výchozí parametry výkonu a zatížení.

  ____________________

  ____________________

  * Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

  * Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 2 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5. – odst. 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a) V článku 5 se vkládá nový odstavec, který zní:

   

  „1a. Výrobce vybaví všechny kategorie vozidel spadající do působnosti tohoto nařízení měřiči spotřeby pohonných hmot, které splňují požadavky tohoto nařízení.“

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a) V čl. 5 odst. 3 se vkládá se nový bod, který zní:

   

  „ea) vybavení vozidel měřiči spotřeby pohonných hmot, které poskytují řidiči přesné, soustavně viditelné informace o skutečné spotřebě paliva u jeho vozidla, včetně alespoň těchto údajů: momentální spotřeby paliva (l/100 km nebo mpg), průměrné spotřeby paliva (l/100 km nebo mpg), spotřeby paliva při volnoběhu (l/hod. nebo m/hod.) a odhadu dojezdové vzdálenosti vozidla na základě momentálního množství paliva;“

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5. – odst. 3 – písm. i a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3b) V čl. 5 odst. 3 se vkládá se nový bod, který zní:

   

  „ia) faktoru shody, který představuje poměr maximální výše emisí určité znečišťující látky naměřené v podmínkách skutečného provozu vůči mezní hodnotě předepsané normou Euro 6 pro tutéž znečišťující látku, jež je stanovena v minimální možné hodnotě;“

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3c) V čl. 5 odst. 3 se vkládá nový pododstavec, který zní:

   

  „Komise do 31. prosince 2016 přijme akt v přenesené pravomoci pro účely doplnění požadavků uvedených v odstavci 1a a v písmenu ea) tohoto odstavce. S účinností od 1. ledna 2018 nebudou orgány členských států udělovat ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu novým typům vozidel, které by tyto požadavky nesplňovaly. S účinností od 1. ledna 2019 orgány členských států již nebudou v případě nových vozidel, která by nesplňovala tyto požadavky, považovat prohlášení o shodě za platná a zakáží registraci těchto vozidel a jejich prodej nebo uvedení do provozu.“

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v Unii, je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, pokud jde o:

  1. Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v Unii, navrhne, bude-li to třeba, legislativní opatření, pokud jde o:

  a) nahrazení informace o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě podle článku 18 směrnice 2007/46/ES informací o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, jež je součtem hmotnosti emisí CO2 a emisí methanu vyjádřeným jako ekvivalentní hmotnost emisí CO2 s ohledem na jejich účinky skleníkových plynů;

  a) přezkum informace o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě podle článku 18 směrnice 2007/46/ES v rámci revize nařízení (ES) č. 443/2009, a to na základě informace o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, za kterou je považován součet hmotnosti emisí CO2 a emisí methanu vyjádřený jako ekvivalentní hmotnost emisí CO2 s ohledem na jejich účinky skleníkových plynů;

  b) zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků (THC) pro vozidla se zážehovými motory.

  b) mezní hodnotu pro emise všech uhlovodíků (THC) pro vozidla se zážehovými motory, která je podrobována přezkumu na základě podrobného posouzení dopadů.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 2 – návětí

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Po skončení programu EHK OSN pro měření částic, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, a nejpozději současně se vstupem Euro 6 v platnost je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, aniž by byla snížena ochrana životního prostředí v Unii, za účelem přijetí těchto opatření:

  2. Po skončení programu EHK OSN pro měření částic, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, a nejpozději současně se vstupem Euro 6 v platnost je Komisi svěřena pravomoc přijímat bez zbytečného prodlení akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, aniž by byla snížena ochrana životního prostředí v Unii, za účelem přijetí těchto opatření:

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí. Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že uvedené postupy, zkoušky, požadavky a zkušební cykly již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, Komise je v souladu s čl. 5 odst. 3 upraví tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici.

  3. Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí.

   

  Komise zavede test emisí při skutečném provozu pro všechna vozidla, jejichž typ je schválen nebo registrován od roku 2015, aby se zajistila účinnost systému kontroly emisí a umožnilo se vozidlům splnit požadavky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, přičemž faktor shody bude odrážet pouze přípustné tolerance postupu měření emisí platného od roku 2017.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. b

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 4

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, s cílem stanovit, vedle stávající mezní hodnoty pro emise všech NOx, mezní hodnotu pro emise NO2 pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6 stanoveným v příloze I tabulce 2. Mezní hodnota emisí NO2 se stanoví na základě posouzení dopadů, s ohledem na technickou proveditelnost a odráží cíle kvality ovzduší stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/50*.

  Vedle stávající mezní hodnoty pro emise všech NOx pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6 stanoveným v příloze I tabulce 2 navrhne Komise, bude-li to třeba, legislativní opatření týkající se mezní hodnoty emisí NO2. Mezní hodnota emisí NO2 se stanoví na základě jasného a podrobného posouzení dopadů, zohledňuje technickou proveditelnost a odráží navíc cíle kvality ovzduší stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/50*.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. c

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 14a za účelem změny a doplnění přílohy I tabulky 4, aby byly stanoveny mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6 stanoveným v příloze I tabulce 2. Mezní hodnoty emisí NOx a NO2 se stanoví na základě posouzení dopadů a s ohledem na technickou proveditelnost a odráží cíle kvality ovzduší stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/50.

  5. Komise předloží, bude-li to třeba, v souladu s řádným legislativním postupem Evropskému parlamentu a Radě návrh za účelem změny a doplnění přílohy I tabulky 4, aby byly stanoveny mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6 stanoveným v příloze I tabulce 2. Mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách se stanoví na základě posouzení dopadů týkajícího se oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a oxidu dusičitého (NO2), zohledňují technickou proveditelnost a lépe odráží cíle kvality ovzduší stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/50.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 a – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 14 odst. 1 až 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […][Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu v platnost].

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 14 odst. 2 až 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost][Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5. – odst. 2 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) V článku 5 se vkládá nový odstavec, který zní:

   

  „2a. Výrobci vybaví všechny kategorie vozidel spadající do působnosti tohoto nařízení měřiči spotřeby pohonných hmot, které splňují požadavky tohoto nařízení.“

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – návětí

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (1b) V čl. 5 odst. 4 se návětí nahrazuje tímto:

  4. Komise přijme prováděcí opatření k tomuto článku, a to včetně opatření týkajících se:

  4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem vypracovávání zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu, jak je stanoveno v tomto článku, a to včetně požadavků týkajících se:

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1c) V čl. 5 odst. 4 se vkládá se nový bod, který zní:

   

  „ea) vybavení vozidel měřiči spotřeby pohonných hmot, které poskytují řidiči přesné, soustavně viditelné informace o skutečné spotřebě paliva u jeho vozidla, včetně alespoň těchto údajů: momentální spotřeby paliva (l/100 km nebo mpg), průměrné spotřeby paliva (l/100 km nebo mpg), spotřeby paliva při volnoběhu (l/hod. nebo m/hod.) a odhadu dojezdové vzdálenosti vozidla na základě momentálního množství paliva;“

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 d (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (1d) V čl. 5 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

  Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

  „Komise do 31. prosince 2016 přijme akt v přenesené pravomoci pro účely doplnění požadavků uvedených v odstavci 2a a v písmenu ea) tohoto odstavce. S účinností od 1. ledna 2018 nebudou orgány členských států udělovat ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu pro nové typy vozidel, které by tyto požadavky nesplňovaly. S účinností od 1. ledna 2019 orgány členských států již nebudou v případě nových vozidel, která by nesplňovala tyto požadavky, považovat prohlášení o shodě za platná a zakáží registraci těchto vozidel a jejich prodej nebo uvedení do provozu.“

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 e (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Článek 12 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1e) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 12a

   

  Výkon přenesené pravomoci

   

  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

   

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

   

  3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

   

  4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

   

  5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 2

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Příloha I – tabulka „Mezní hodnoty emisí Euro VI“ – položka „WHTC (PI)“

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2) V příloze I v tabulce „Mezní hodnoty emisí Euro VI“ se řádek odpovídající položce „WHTC (PI)“ nahrazuje tímto:

  vypouští se

  «WHTC (PI)

   

  4 000

   

  160

   

  500

   

  460

   

  -

   

  10

   

  ( 3 )«.

   

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh nařízení

  Článek 3 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 3a

   

  Komise posoudí, zda je vhodné zavést požadavky na vybavení ukazateli rychlostních stupňů u vozidel s převodovkou s ručním řazením jiných než vozidel kategorie M1, pro něž takový požadavek již podle stávajících právních předpisů Unie existuje. Komise na základě tohoto posouzení v případě potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na rozšíření oblasti působnosti článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/20091a na další kategorie vozidel.

   

  _______________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1).

  • [1]    Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 55.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Tento návrh sestává ze souboru rozmanitých a poměrně různorodých opatření, jež jsou většinou zaměřena na snižování emisí způsobovaných vozidly a škodlivých pro lidské zdraví. Konkrétně se týkají: stanovování konkrétních mezních hodnot pro emise NO2 v širším kontextu celkových emisí NOx, zrušení mezní hodnoty pro amoniak u spalovacích motorů těžkých nákladních vozidel, změny mezních hodnot emisí při studeném startu (které pocházejí z předcházejících stádií emisních hodnot „Euro“), opatření na přizpůsobení mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků (THC) s cílem usnadnit zavádění vozidel na zemní plyn, opatření zaměřené na přidání methanu jakožto ekvivalentu skleníkového plynu do výpočtu celkových emisí CO2, které musí každý výrobce automobilů dodržet, a možnosti rozšířit skupinu vozidel, která mohou spadat do působnosti pravidel pro emise určených pro lehká vozidla, z vozidel o váze do 2 840 kg na vozidla o váze až 5000 kg. Další skupina opatření, která jsou spíše čistě technické/regulační povahy, je tvořena určitým počtem případů, ve kterých je navrhováno sladit výkonné pravomoci ve stávajících legislativních aktech s Lisabonskou smlouvou a zavádějí se určité nové výkonné pravomoci jakožto nástroj pro provádění některých nových navrhovaných opatření.

  Opatření na zlepšení kvality ovzduší je v zásadě třeba uvítat, zejména tam, kde se jim daří nalézt dobrou rovnováhu mezi s nimi spojenými náklady a přínosy v podobě snesitelnějších a udržitelnějších velkoměst, v nichž se koncentruje stále větší počet našich spoluobčanů, a také snížení nákladů na zdravotní péči. Na druhé straně by výrobci automobilů neměli být nuceni urychleně přijímat opatření, která pro ně představují nepřiměřenou zátěž. Měli bychom si být vědomi, že toto průmyslové odvětví v současnosti dosud usiluje o překonání nedávné hospodářské krize a dodatečné náklady a byrokratická zátěž by měly být omezeny na minimum.

  Zpravodaj by si přál zdůraznit určité specifické aspekty návrhu Komise a předkládaných pozměňovacích návrhů.

  •  Methan sám o sobě není znečišťujícím plynem a nepředstavuje hrozbu pro lidské zdraví. Emise CO2 vozidel na zemní plyn jsou o přibližně 25 % nižší, než je tomu u automobilů využívajících benzin, a je velmi obtížné určit, jakou část trhu budou v budoucnu představovat vozidla na zemní plyn. V současné době představují vozidla na zemní plyn jen okrajovou část využívaného vozového parku. Výsledky testů skutečných emisí při jízdě navíc vytvářejí určitou nejistotu, pokud jde o to, jak přesně emise vypočítat, a to nejen v případě methanu. Zpravodaj by upřednostňoval, kdyby tato malá kategorie vozidel, která napomáhají snižování emisí skleníkových plynů, nebyla již od počátku znevýhodňována. Přezkum, který je uveden v čl. 14 odst. 3, nebo přezkum právních předpisů týkajících se emisí CO2 u automobilů, by měly přinášet záruku, že stanou-li se emise methanu problémem, Komise bude mít pravomoc předložit nový právní předpis.

  •  Rozšíření skupiny vozidel, která mohou na žádost výrobce spadat do pravidel pro lehká vozidla, odpovídá pozitivnímu záměru Komise, a zpravodaj by si dokonce přál rozšířit příslušnou mezní hodnotu na 7 500 kg. Je tak možné zamezit dodatečným zdvojeným postupům schvalování a dalším zbytečným správním krokům.

  •  Těžká nákladní vozidla (HDV) s naftovým motorem vypouštějí amoniak, který využívají v tzv. močovinovém činidlu, k čemuž dochází v rámci technologie následného zpracování určené k redukci emisí NOx. V případě těžkých nákladních vozidel na zemní plyn je vypouštění amoniaku přímým důsledkem spalování samotného zemního plynu – není zde využíván k neutralizaci NOx, neboť k téměř žádné produkci NOx nedochází. Zachování mezní hodnoty pro amoniak u těžkých nákladních vozidel se zážehovým motorem by si vyžadovalo zavedení nákladných systémů na redukci emisí, které by byly vůči této kategorii vozidel diskriminační, protože by alternativním palivovým technologiím, jako jsou LPG či NG (zemní plyn), znemožňovaly stát se ekonomicky životaschopnými. Uplatňování mezní hodnoty pro NH3 na zážehové motory by proto mělo být zrušeno, jak navrhuje Komise, přičemž by byl zachován stávající limit ve výši 10 ppm pro vozidla se vznětovými motory (tj. motory dieselovými), která představují většinu vozového parku.

  •  Pokud se jedná o soulad s Lisabonskou smlouvou, návrh si klade za cíl sladit staré postupy projednávání ve výborech s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty v souladu s články 290 a 291 SFEU. Komisi by se tak svěřila pravomoc přijímat takovéto akty s ohledem na značný počet pravidel, postupů a mezních hodnot spojených s uplatňováním standardů Euro 5 a Euro 6. Jako je tomu u velké většiny aktů a na rozdíl od navrhovaného blíže neupřesněného období, pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci by měla být Komisi svěřena od data vstupu předpisu v platnost do 30. června 2019, což je datum odpovídající konci stávajícího volebního období, a měla by se rovněž uplatnit standardní ustanovení týkající se zprávy Komise o přenesení pravomoci a automatického prodlužování období přenesení pravomoci.

  STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (2.7.2015)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel
  (COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

  Navrhovatelka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Cílem návrhu nařízení Evropské ho parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel, je řešit konkrétní problémové oblasti, ve kterých selhání trhu a špatná regulace brání celkovému úsilí o zajištění lepší kvality ovzduší v evropských oblastech se silným provozem a snižování emisí toxických látek a skleníkových plynů v kontextu globálního oteplování, znečištění a celosvětového úsilí o účinnější využívání zdrojů.

  Podle odhadů umírá přibližně 400 tisíc Evropanů předčasně kvůli špatné kvalitě ovzduší; zároveň je proti 17 členským státům vedeno řízení pro porušení povinností z důvodu nedodržení směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Současně se také způsob, kterým jsou emise měřeny při zkouškách, do značné míry odlišuje od emisí skutečně produkovaných, jež jsou výrazně vyšší, ačkoli by obě čísla měla být podobná.

  S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo hlavním cílem navrhovatelky předložit pozměňovací návrhy, které zajistí zlepšení textu takovým způsobem, jenž napraví většinu daných problémů, zároveň však neohrozí efektivitu nařízení a právní jistotu a povede k částečnému zmírnění související administrativní zátěže.

  Methan, který je velmi silným skleníkovým plynem, není v současné době započítáván do celkových emisí skleníkových plynů z vozidel a pozměňovací návrh navrhovatelky má návrh nařízení v tomto ohledu dále vyjasnit, neboť stanoví zařazení methanu do výpočtu emisí s použitím metody ekvivalentu CO2. Současná horní mezní hodnota hmotnosti lehkých užitkových vozidel navíc vyžaduje duplikaci schvalování typu u některých platforem vozidel, což přináší značnou dodatečnou zátěž pro výrobce těchto vozidel. Pozměňovací návrh navrhovatelky, kterým se maximální mezní hodnota hmotnosti zvyšuje, si tak klade za cíl tento problém řešit, přičemž zároveň stanoví, že je zapotřebí poskytnout u těchto vozidel přístup pro dálkovou diagnostickou podporu v souladu s nejnovějším technickým vývojem.

  Ačkoli došlo v posledních letech ke značnému pokroku ve snižování emisí částic, domníváme se, že při výpočtu těchto emisí je třeba zohledňovat i nanočástice.

  Jelikož emise z vozidel přímo souvisí se spotřebou paliva a jelikož existují možné přínosy, budou-li vestavěné palubní měřiče spotřeby pohonných hmot a ukazatelé rychlostních stupňů povinné i v lehkých užitkových vozidlech, je Komise vyzvána, aby provedla v tomto ohledu posouzení dopadu a navázala na něj legislativním návrhem, budou-li výsledky tohoto posouzení takovýto návrh odůvodňovat.

  Jelikož v tomto odvětví neustále dochází k technickému vývoji, je nezbytné, aby byly Evropské komisi svěřeny pravomoci pozměňovat určité jiné než podstatné prvky tohoto legislativního aktu, aby mohla být opatření v případě potřeby přijata bez prodlení. Jelikož navíc stávající zkušební cykly neodpovídají reálným podmínkám, požaduje navrhovatelka neprodlený přezkum a úpravu těchto cyklů s cílem zabránit klamání spotřebitele a vývoji produktů založenému na zkreslených a nepřesných údajích. Přesnost zkušebních cyklů by dále měla být podrobována přezkumu pravidelně, neboť provozní podmínky i míra provozu se v čase mění. Za tímto účelem požaduje navrhovatelka pravidelný přezkum přesnosti zkušebních cyklů v intervalech dvou let.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Ačkoli není známo, zda emise methanu mají přímý negativní dopad na zdraví lidí, methan je silný skleníkový plyn. Proto by Komise v souladu se svým sdělením o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6)2 a s čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 měla zvážit zahrnutí methanu do výpočtu emisí CO2.

  (2) Ačkoli není známo, zda emise methanu mají přímý negativní dopad na zdraví lidí, methan je silný skleníkový plyn. Proto by Komise v souladu se svým sdělením ze dne 19. července 2008 o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6)2 a s čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 měla zvážit zahrnutí methanu do výpočtu emisí CO2, a to v rámci přezkumu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/20093a a v návaznosti na provedení jasného a podrobného posouzení dopadů, v němž bude zhodnocena vlastní přeměna emisí methanu na emise CO2 a její proveditelnost.

  __________________

  __________________

  2 Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.

  2 Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.

  3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

  3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

   

   

  3a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Aby se usnadnilo zavádění vozidel na zemní plyn, měla by se zvýšit současná mezní hodnota emisí všech uhlovodíků (THC) a měly by se vzít v úvahu emise methanu vyjádřené jako ekvivalent CO2 pro účely regulace a informování spotřebitele.

  (3) Aby se usnadnilo zavádění vozidel na zemní plyn, měla by být současná mezní hodnota emisí všech uhlovodíků (THC) přezkoumána na základě jasné a podrobné analýzy dopadů a mělo by být zváženo zohlednění emisí methanu vyjádřených jako ekvivalent CO2 pro účely regulace a informování spotřebitele.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) Moderní naftové motory emitují v rámci celkových emisí NOx vysoká a zvyšující se množství NO2, která nebyla při přijetí nařízení (ES) č. 715/2007 předpokládána. Zdá se, že většina problémů kvality ovzduší v postižených městských oblastech souvisí právě s přímými emisemi NO2. Proto by měla být zavedena vhodná mezní hodnota emisí.

  (4) Moderní naftové motory emitují v rámci celkových emisí NOx vysoká a zvyšující se množství NO2, která nebyla při přijetí nařízení (ES) č. 715/2007 předpokládána. Zdá se, že většina problémů kvality ovzduší v postižených městských oblastech souvisí právě toxickými emisemi NOX a přímými emisemi NO2. Z tohoto důvodu by měla být neodkladně zavedena vhodná mezní hodnota emisí.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Současné mezní hodnoty emisí pro CO a všechny uhlovodíky (THC) po studeném startu při nízkých teplotách byly převzaty z požadavků Euro 3 stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES4, které se zdají být vzhledem ke stávající technologii vozidel a potřebám kvality ovzduší zastaralé. Problémy týkající se kvality ovzduší a výsledky měření emisí vozidel navíc naznačují potřebu zavést vhodnou mezní hodnotu pro emise NOx/NO2. Proto by měly být podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 715/2007 zavedeny revidované mezní hodnoty emisí.

  (5) Současné mezní hodnoty emisí pro CO a všechny uhlovodíky (THC) po studeném startu při nízkých teplotách byly převzaty z požadavků Euro 3 stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES4, které se zdají být vzhledem ke stávající technologii vozidel a potřebám kvality ovzduší zastaralé. Problémy týkající se kvality ovzduší a výsledky měření emisí vozidel navíc naznačují potřebu zavést vhodnou mezní hodnotu pro emise NOx/NO2. Zdaleka nejvýznamnějším zdrojem těchto emisí je doprava, která způsobuje 41 % emisí NOx. Např. vysoké účinnosti nejmodernějších motorů je dosahováno díky vyšším teplotám spalování, které pak produkují vyšší množství NOx. NO2 má na druhé straně na svědomí tvorbu ozonu, kyselé deště a podráždění dýchacích cest. V důsledku toho by měly být podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 715/2007 zavedeny revidované mezní hodnoty emisí.

  __________________

  __________________

  4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).

  4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Potenciál snížení spotřeby paliva, a tím i emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů prostřednictvím řízení efektivně využívajícího palivo, nebyl dosud dostatečně zúročen. Důvodem je především nedostatečná informovanost či povědomí (případně obojí) ze strany řidičů o tom, jak řídit způsobem, který bude palivo efektivně využívat. Technické prostředky usnadňující jízdu efektivně využívající palivo by se měly zaměřit na dva typy palubních systémů: měřiče spotřeby pohonných hmot a ukazatele rychlostních stupňů.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6b) Podle posouzení dopadů, které Komise provedla, by povinná instalace měřičů spotřeby pohonných hmot nebyla pro výrobce vozidel významnou zátěží. Mohou být instalovány s poměrně nízkými náklady. V současné době jsou měřiče spotřeby pohonných hmot často nedostupné nebo se prodávají jako součást volitelných balíčků, což brání jejich širokému využívání. Tam, kde jsou k dispozici, jsou tyto přístroje navíc často instalovány způsobem, který není z hlediska usnadnění jízdy efektivně využívající palivo příliš vhodný (např. informace nejsou trvale viditelné, chybějí informace o aktuální spotřebě paliva, vyskytují se nesrovnalosti mezi hodnotami uváděnými na displeji a skutečnou spotřebou). Plošná dostupnost měřičů spotřeby pohonných hmot by zároveň mohla uživatelům vozidel pomoci snížit hladinu emisí a sledovat spotřebu paliva, a v důsledku toho přispět ke schopnosti spotřebitelů činit při nákupu vozidel informovanější rozhodnutí. Navíc by se spotřebitelé mohli, zejména při nákupu ojetých vozidel, rozhodovat rovněž na základě realistických informací o spotřebě paliva.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Za účelem dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší a zajištění trvalého úsilí zaměřeného na snižování emisí vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla uplatňování nařízení (ES) č. 715/2007 na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností nad 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřevyšující 5 000 kg, zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu, požadavky pro provedení zákazu používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí, opatření nezbytná k provedení povinnosti výrobce poskytnout neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, nahrazení informací o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě informacemi o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků pro vozidla se zážehovými motory, změnu nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic, které by byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost emisí z benzínu a nafty, přijetí revidovaného postupu pro měření částic a mezních hodnot pro počet částic, mezní hodnotu pro NO2 a mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

  (7) Za účelem dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší a zajištění trvalého úsilí zaměřeného na snižování emisí vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla uplatňování nařízení (ES) č. 715/2007 na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností nad 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřevyšující 7 500 kg, zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu, požadavky pro provedení zákazu používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí, opatření nezbytná k provedení povinnosti výrobce poskytnout neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, včetně dálkové diagnostické podpory, přezkum informací o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě informacemi o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, zvýšení mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků pro vozidla se zážehovými motory, změnu nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic, které by byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost emisí z benzínu a nafty, přijetí revidovaného postupu pro měření částic, včetně nanočástic, a mezních hodnot pro počet částic, mezní hodnotu pro NO2 a mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Lisabonská smlouva umožnila normotvůrcům přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, jež nejsou podstatné. Opatření, na něž se může vztahovat přenesení pravomocí podle čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v zásadě odpovídají opatřením, na něž se vztahuje regulativní postup s kontrolou stanovený článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES6. Článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie je proto nutné přizpůsobit ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007, která stanoví použití regulativního postupu s kontrolou.

  (8) SFEU umožnila normotvůrcům přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, jež nejsou podstatné. Opatření, na něž se může vztahovat přenesení pravomocí podle čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v zásadě odpovídají opatřením, na něž se vztahuje regulativní postup s kontrolou stanovený článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES6. Článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie je proto nutné přizpůsobit příslušná ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 715/2007, která stanoví použití regulativního postupu s kontrolou. Toto přenesení pravomoci by mělo být svěřeno Komisi na dobu čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost a mohlo by být automaticky prodlužováno o stejně dlouhá období.

   

  __________________

  __________________

  6 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

  6 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s druhým pododstavcem a na žádost výrobce se toto nařízení použije pro kategorie vozidel M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 5 000 kg.

  Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s druhým pododstavcem a na žádost výrobce se toto nařízení použije pro kategorie vozidel M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 7 500 kg.

  ____________________

  ____________________

  * Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s.1.

  * Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných pravidel použití tohoto nařízení u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 5 000 kg. Akty v přenesené pravomoci zejména zajistí, aby při zkouškách na vozidlovém dynamometru byly pro stanovení ekvivalentní setrvačnosti patřičně zohledněny skutečná provozní hmotnost vozidla, jakož i ostatní výchozí parametry výkonu a zatížení.

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných pravidel použití tohoto nařízení u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 7 500 kg. Akty v přenesené pravomoci zejména zajistí, aby při zkouškách na vozidlovém dynamometru byly pro stanovení ekvivalentní setrvačnosti patřičně zohledněny skutečná provozní hmotnost vozidla, jakož i ostatní výchozí parametry výkonu a zatížení.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 3 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a) V článku 3 se vkládá nový bod, který zní:

   

  „17a) „měřičem spotřeby pohonných hmot“ se rozumí zařízení, které řidiči poskytuje přesné informace o skutečné spotřebě paliva vozidla, včetně alespoň těchto údajů: aktuální spotřeby paliva (l/100 km), průměrné spotřeby paliva (l/100 km), spotřeby paliva při volnoběhu (l/hod) a spotřeby paliva za dobu životnosti vozidla (l);“

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 3 – odst. 1 – bod 17 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b) V článku 3 se vkládá nový bod, který zní:

   

  „17b) „normálním používáním“ se rozumí jakékoli silniční a dopravní podmínky, s nimiž se lze obecně setkat v rámci evropské dopravní sítě.“

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 2 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 1

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  2a) V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení a jeho prováděcím opatřením.

  1. Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení a jeho prováděcím opatřením. Pokud se při zkušebních postupech pro měření skutečných emisí používají korekční faktory, musí odrážet pouze nejistotu měřicích přístrojů.

   

  Výrobce zajistí účinnost systémů pro regulaci emisí z hlediska limitů, které byly rovněž stanoveny pro NOx a NO2.

   

  Výrobce vybaví vozidla měřičem spotřeby pohonných hmot v souladu s požadavky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5. – odst. 3 – písm. i a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a) Vkládá se nové písmeno, které zní:

   

  „ia) měřičů spotřeby pohonných hmot;“

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 4

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Článek 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci za účelem provedení článků 6 a 7. Tato opatření zahrnují definici a aktualizaci technických specifikací týkajících se způsobu, jakým budou informace o systému OBD a o opravách a údržbě vozidel poskytovány, přičemž bude věnována zvláštní pozornost zvláštním potřebám malých a středních podniků.

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci za účelem provedení článků 6 a 7. Tato opatření zahrnují definici a aktualizaci technických specifikací týkajících se způsobu, jakým budou informace o systému OBD a o opravách a údržbě vozidel, včetně dálkové diagnostické podpory, poskytovány, přičemž bude věnována zvláštní pozornost zvláštním potřebám malých a středních podniků.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) nahrazení informace o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě podle článku 18 směrnice 2007/46/ES informací o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, jež je součtem hmotnosti emisí CO2 a emisí methanu vyjádřeným jako ekvivalentní hmotnost emisí CO2 s ohledem na jejich účinky skleníkových plynů;

  a) přezkum informace o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě podle článku 18 směrnice 2007/46/ES v rámci revize nařízení (ES) č. 443/2009, a to na základě informace o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, za kterou by měl být považován součet hmotnosti emisí CO2 a emisí methanu vyjádřený jako ekvivalentní hmotnost emisí CO2 s ohledem na jejich účinky skleníkových plynů;

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků (THC) pro vozidla se zážehovými motory.

  b) zvýšení mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků (THC) pro vozidla se zážehovými motory.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 2 – návětí

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Po skončení programu EHK OSN pro měření částic, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, a nejpozději současně se vstupem Euro 6 v platnost je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, aniž by byla snížena ochrana životního prostředí v Unii, za účelem přijetí těchto opatření:

  2. Po skončení programu EHK OSN pro měření částic, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, a nejpozději současně se vstupem Euro 6 v platnost je Komisi svěřena pravomoc přijímat bez zbytečného prodlení akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, aniž by byla snížena ochrana životního prostředí v Unii, za účelem přijetí těchto opatření:

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) přijetí revidovaného postupu pro měření částic a mezní hodnoty pro počet částic.

  b) přijetí revidovaného postupu pro měření částic, včetně nanočástic, a mezní hodnoty pro počet částic.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí. Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že uvedené postupy, zkoušky, požadavky a zkušební cykly již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, Komise je v souladu s čl. 5 odst. 3 upraví tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici.

  3. Komise co nejdříve přezkoumá postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí. Po provedení tohoto přezkumu upraví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 5 odst. 3 tyto postupy, zkušební cykly a požadavky tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici. Tento přezkum se provádí každé dva roky.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 a – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 14 odst. 1 až 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […][Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu v platnost].

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 14 odst. 1 až 5 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od …*. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období vypracuje Komise o této přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

   

  ___________

   

  * Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 3 – bod 16 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a) V článku 3 se doplňuje nový bod, který zní:

   

  „16a) „měřičem spotřeby pohonných hmot“ zařízení, které řidiči poskytuje přesné informace o skutečné spotřebě paliva vozidla, včetně alespoň těchto údajů: momentální spotřeby paliva (1/100 km), průměrné spotřeby paliva (1/100 km), spotřeby paliva při volnoběhu (1/hod.) a spotřeby paliva za dobu životnosti vozidla (l).“

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5. – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b) Vkládá se nový pododstavec, který zní:

   

  „Výrobce vybaví vozidla měřičem spotřeby pohonných hmot v souladu s požadavky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření.“

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – písm. k a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1c) V čl. 5 odst. 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

   

  „ka) měřičů spotřeby pohonných hmot.“

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 2

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Příloha I – tabulka „Mezní hodnoty emisí Euro VI” – sloupec 9

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3)“.

  (2) 6,0 x 1011“.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh nařízení

  Článek 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 3a

   

  Ukazatelé rychlostních stupňů

   

  Komise do 30. června 2016 posoudí, zda je vhodné zavést požadavek, aby byla ukazateli rychlostních stupňů vybavena i jiná vozidla s manuální převodovkou, než jsou vozidla kategorie M1, pro která již takovýto požadavek podle stávajících právních předpisů Unie platí. Na základě tohoto posouzení předloží případně Komise legislativní návrh rozšiřující oblast působnosti článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/20091a na další kategorie vozidel.

   

  ________________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.).

  POSTUP

  Název

  Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

  Referenční údaje

  COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  6.2.2014

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  IMCO

  6.2.2014

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  3.12.2014

  Projednání ve výboru

  6.5.2015

  4.6.2015

  22.6.2015

   

  Datum přijetí

  29.6.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  20

  9

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij

  STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (19.6.2015)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel
  (COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

  Navrhovatelka: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  I. Návrh Komise

  Účelem tohoto návrhu je provést řadu změn nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Návrh sestává z pěti opatření, jejichž cílem je zajistit následující:

  –  zamezit tomu, aby stávající limity emisí amoniaku (NH3) pro těžká nákladní vozidla bránily růstu trhu s určitým typem vozidel se zážehovým motorem, zejména vozidel poháněných zemním plynem;

  –  v nařízení (ES) č. 715/2007 zvýšit horní hranici limitu pro hmotnost, aby bylo výrobcům umožněno schvalovat typ vozidla v souladu s právními předpisy týkajícími se lehkých užitkových a těžkých nákladních vozidel podle volby výrobce;

  –  zmocnit Komisi k zavedení přísnějších mezních hodnot emisí při nízké teplotě pro lehká užitková vozidla Euro 6;

  –  zmocnit Komisi k zavedení mezních hodnot emisí NO2 pro lehká užitková vozidla Euro 6;

  –  zmocnit Komisi, aby předložila návrh deregulace emisí metanu (CH4) v souladu s právními předpisy týkajícími se lehkých užitkových vozidel, za předpokladu, že jsou emise metanu zahrnuty do právních předpisů EU, jež stanovují povinné mezní hodnoty emisí CO2 pro osobní vozidla a lehká užitková vozidla, jako rovnocenné emisím CO2.

  II. Obecný postoj navrhovatelky

  Navrhovatelka vítá návrh Komise, zejména co se týče opatření zaměřených na přijetí limitů emisí NO2 a přísnějších mezních hodnot emisí při nízké teplotě pro lehká užitková vozidla a odstranění nadbytečné administrativní zátěže pro schvalování typu vozidel, která nemá žádný přínos pro životní prostředí.

  Znečištění ovzduší, jak v uzavřených prostorách, tak na otevřených prostranstvích, je z hlediska životního prostředí největším rizikem pro lidské zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že jen znečištěné ovzduší ve městech je ročně příčinou 1,3 milionu úmrtí na celém světě. Dlouhodobé a intenzívní působení znečišťujících látek může mít řadu dopadů na zdraví, od méně závažných potíží s dýchacím ústrojím až po předčasné úmrtí. Za nejvíce problematické se obecně považují dvě znečišťující látky, přízemní ozon (O3) a jemné částice (PM 2,5). Jen zvýšené koncentrace ozonu jsou spojeny s 21 000 předčasných úmrtí v EU ročně. Vystavení jemným částicím snižuje podle WHO naději dožití každého člověka v Evropě v průměru o téměř 1 rok.

  Ke znečištění ovzduší výrazně přispívají výfukové emise z lehkých užitkových a těžkých nákladních vozidel. To představuje problém zejména v městských oblastech, kde je větší hustota obyvatel a vyšší koncentrace motorových vozidel. V silniční dopravě se vyprodukuje více než 40 % emisí NOx. Kromě přímého dopadu na zdraví je NO2, součást NOx, rovněž hlavním zdrojem aerosolů s obsahem dusičnanů, které tvoří důležitou složku jemných částic a při ultrafialovém záření i složku O3. Prostřednictvím tohoto mechanismu zhoršují emise NO2 problémy znečištění ovzduší spojené s O3 a PM 2,5. Nová motorová vozidla jsou v průměru energeticky úspornější a vypouštějí méně škodlivin než starší vozidla. Z důvodu neustálého zvyšování objemu silniční dopravy se to však neodráží v ekvivalentním snížení množství látek znečišťujících ovzduší a emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy.

  Návrh Komise se překvapivě snaží vypořádat se s několika z těchto problémů prostřednictvím snížení emisních limitů pro amoniak (NH3) u těžkých nákladních vozidel se zážehovým motorem a limitů pro metan (CH4) u lehkých užitkových vozidel se zážehovým motorem. Cílem těchto ustanovení je podpořit trh s vozidly poháněnými zemním plynem, která se potýkají s obtížemi při splňování stávajících mezních hodnot emisí NH3 a CH4. Předpokládá se, že nahradí-li se vozidla poháněná motorovou naftou v širším rozsahu vozidly poháněnými zemním plynem, a to zejména ve městech, bude to mít s ohledem na emise NOx a CO2 významný přínos pro životní prostředí.

  Komise nicméně navrhuje vyvážit tento přínos pro životní prostředí potenciálně mírným zvýšením mezních hodnot emisí NH3 (amoniaku) a CH4 (metanu). Posouzení dopadů tohoto opatření ukázalo, že nárůst emisí NH3 způsobený zrušením mezních hodnot pro těžká nákladní vozidla poháněná zemním plynem bude do značné míry zanedbatelný. Celkový dopad této možnosti na životní prostředí proto může být považován za pozitivní, vezmeme-li v úvahu nižší emise NOx a CO2 v důsledku předpokládaného rozšíření užívání vozidel poháněných zemním plynem, která v současné době tvoří jen nevýznamnou část trhu. Pokud jde o emise metanu, měla by Komise zvýšit hraniční hodnotu emisí všech uhlovodíků u lehkých užitkových vozidel se zážehovým motorem, pouze pokud by to bylo vyváženo celkovým snížením skleníkového efektu společných celkových emisí CO2 a metanu. Navrhovatelka by ráda zdůraznila, že by Komise měla pokračovat ve sledování vývoje emisí amoniaku a metanu vypouštěných vozidly se zážehovými motory, která jsou uváděna na trh, a v případě nutnosti předložit návrh odpovídajících opatření.

  V neposlední řadě si navrhovatelka přeje, aby bylo zajištěno, že nová motorová vozidla budou vybavena systémy podporujícími řidiče v ekologickém stylu jízdy za účelem snížení spotřeby paliva, a tím i emisí škodlivých látek a skleníkových plynů. Komise ve svém posouzení dopadů důkladně posoudila výhody vybavení nových vozidel měřiči spotřeby pohonných hmot a ukazateli rychlostních stupňů za minimální náklady. Navrhovatelka se domnívá, že v souladu s výsledky posuzování dopadu, které provedla Komise, je nezbytné zavést tyto systémy, tak aby se standardním prvkem nových vozidel.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Ačkoli není známo, zda emise methanu mají přímý negativní dopad na zdraví lidí, methan je silný skleníkový plyn. Proto by Komise v souladu se svým sdělením o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6)2 a s čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 měla zvážit zahrnutí methanu do výpočtu emisí CO2.

  (2) Ačkoli není známo, zda emise methanu mají přímý negativní dopad na zdraví lidí, methan je silný skleníkový plyn. Proto by Komise v souladu se svým sdělením o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých užitkových vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6)2 a s čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 měla zvážit zahrnutí methanu do výpočtu emisí CO2 teprve poté, co v souladu s nařízením (ES) č. 443/2009 a nařízením (EU) č. 510/2011 provede konzultace se zúčastněnými stranami a v případě nutnosti i posouzení dopadů tohoto opatření.

  __________________

  __________________

  2 Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.

  2 Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.

  3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

  3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Aby se usnadnilo zavádění vozidel na zemní plyn, měla by se zvýšit současná mezní hodnota emisí všech uhlovodíků (THC) a měly by se vzít v úvahu emise methanu vyjádřené jako ekvivalent CO2 pro účely regulace a informování spotřebitele.

  (3) Aby se usnadnilo zavádění vozidel na zemní plyn, měla by se zvýšit současná mezní hodnota emisí všech uhlovodíků (THC). Nejvyšší povolené emise všech uhlovodíků by však měly být stanoveny tak, aby bylo zajištěno, že případné zvýšení emisí methanu u vozidel se zážehovým motorem bude vyváženo celkovým snížením skleníkového efektu společných celkových emisí CO2 a methanu u těchto vozidel.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a) Výsledky testů, které jsou základem předpisů o ES schvalování typu s ohledem na emise, by měly odrážet množství emisí pozorovaných za podmínek skutečného provozu vozidla, s přihlédnutím k výsledkům projektu ARTEMIS, který je financován Evropskou unií, a k hodnocením provedeným v rámci tohoto projektu. Systémy kontroly emisí a zkušební cykly by proto měly být vytvářeny tak, aby odrážely podmínky skutečného provozu, zejména v městských oblastech, kde jsou podmínky provozu mnohem nestálejší než předepsaný zkušební cyklus.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3b) Za účelem dosažení cílů v oblasti snižování dopadu emisí znečisťujících látek ze silničního provozu na životní prostředí je nezbytné postupně opustit paliva s vysokým obsahem uhlíku ve prospěch paliv s menším obsahem uhlíku, jako je například zemní plyn, ačkoli cesta k dosažení skutečné udržitelnosti silniční dopravy s ohledem na životní prostředí musí spočívat v nových technologických řešeních s nízkým dopadem na životní prostředí, jako jsou například elektrická vozidla, vozidla na vodíkový pohon a vozidla poháněná stlačeným vzduchem.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Vysokým koncentracím znečištění ovzduší v důsledku emisí prekurzorů O3 (vysoká koncentrace ozonu při vysokých teplotách v létě) a také v důsledku pevných částic z naftových motorů a jiných emisí, které spolu s tzv. inverzí způsobují v zimě smog, by se mělo zabránit pomocí preventivních opatření. K včasným a vhodným opatřením by měla vést zejména intenzivní spolupráce s meteorologickými službami.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Potenciál snižování spotřeby paliva, a tím i emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů prostřednictvím úsporného řízení, takzvané „ekologické jízdy“, není dostatečně využíván. Důvodem je především nedostatečná informovanost či povědomí o úsporném stylu jízdy na straně řidičů. Technické prostředky usnadňující ekologickou jízdu se zaměřují na dva typy palubních systémů: měřiče spotřeby pohonných hmot a ukazatele rychlostních stupňů. Měřič spotřeby pohonných hmot je přístroj, který řidiči vozidla poskytuje přesné informace o skutečné spotřebě paliva, včetně momentální spotřeby paliva, průměrné spotřeby paliva, spotřeby paliva při volnoběhu, spotřeby paliva během životního cyklu vozidla a odhadované dojezdové vzdálenosti vozidla na základě momentálního množství paliva. Ukazatel rychlostních stupňů ukazuje optimální rychlostní stupeň, pokud se lidí od zařazeného rychlostního stupně, a také to, co by měl řidič udělat, aby spotřebu paliva minimalizoval (přeřadit na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň). Jeho účelem je poskytnout řidiči vozidla s převodovkou s ručním řazením vizuální varování ve chvíli, kdy je třeba zařadit jiný rychlostní stupeň. Ukazatele rychlostních stupňů se staly povinnými pro nová osobní vozidla kategorie M1, která jsou vybavena převodovkou s ručním řazením, nikoli však pro další typy motorových vozidel, jako jsou lehká užitková vozidla, nákladní vozidla nebo autobusy. Pro vybavení jakékoli kategorie motorových vozidel měřiči spotřeby pohonných hmot naproti tomu v současné době neexistuje žádný právní požadavek. Studie ukazují, že potenciálu ekologické jízdy může být lépe využito při používání obou systémů zároveň. Měřiče spotřeby pohonných hmot mohou navíc spotřebitelům umožnit zakoupit vozidlo s nízkou spotřebou paliva. To by bylo relevantní především u těžkých nákladních vozidel, u nichž v současné době neexistují právní požadavky na zobrazování palivové účinnosti a emisí CO2 u vozidel nabízených k prodeji. Instalace měřičů spotřeby pohonných hmot a ukazatelů rychlostních stupňů do vozidel nepředstavuje pro jejich výrobce vysoké náklady, tyto přístroje však nejsou v současné době často k dispozici nebo jsou prodávány jako součást fakultativních balíčků, což brání jejich širokému využití. Tam, kde jsou k dispozici, jsou tyto přístroje navíc často instalovány způsobem, který není z hlediska usnadnění ekologické jízdy příliš vhodný (např. informace nejsou trvale k dispozici, chybějí informace o aktuální spotřebě paliva, vyskytují se nesrovnalosti mezi hodnotami uváděnými na displeji a skutečnou spotřebou).

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Za účelem dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší a zajištění trvalého úsilí zaměřeného na snižování emisí vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla uplatňování nařízení (ES) č. 715/2007 na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností nad 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřevyšující 5 000 kg, zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu, požadavky pro provedení zákazu používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí, opatření nezbytná k provedení povinnosti výrobce poskytnout neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, nahrazení informací o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě informacemi o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků pro vozidla se zážehovými motory, změnu nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic, které by byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost emisí z benzínu a nafty, přijetí revidovaného postupu pro měření částic a mezních hodnot pro počet částic, mezní hodnotu pro NO2 a mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

  (7) Za účelem dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší a zajištění trvalého úsilí zaměřeného na snižování emisí vozidel by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla uplatňování nařízení (ES) č. 715/2007 na vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností nad 2 610 kg, avšak s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřevyšující 7 500 kg, zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro schválení typu, požadavky pro uplatňování zákazu používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí, opatření nezbytná k uplatňování povinnosti výrobce poskytnout neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, nahrazení informací o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě informacemi o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků pro vozidla se zážehovými motory, změnu nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem přehodnocení mezních hodnot pro hmotnost částic a zavedení mezních hodnot založených na počtu částic, které by byly ve značné míře v souladu s mezními hodnotami pro hmotnost emisí z benzínu a nafty, přijetí revidovaného postupu pro měření částic a mezních hodnot pro počet částic, mezní hodnotu pro NO2 a mezní hodnoty pro emise z výfuku při nízkých teplotách pro vozidla schválená jako vyhovující mezním hodnotám emisí Euro 6. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

  Odůvodnění

  V souladu s platnými právními předpisy jsou pro různé verze vozidel stejného typu vyžadována dvě schvalování typu. To představuje nadměrnou administrativní zátěž, která přitom nemá žádný přínos pro životní prostředí. Zvýšení maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla na 7 500 kg by umožňovalo, aby byla vozidla, jež nyní překračují hmotnostní limit 2610/2840 kg pro lehká užitková vozidla, typově schválena v souladu s právními předpisy týkajícími se buď lehkých užitkových, nebo těžkých nákladních vozidel v závislosti na volbě výrobce.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 1

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 2 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s druhým pododstavcem a na žádost výrobce se toto nařízení použije pro kategorie vozidel M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 5 000 kg.

  Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s druhým pododstavcem a na žádost výrobce se toto nařízení použije pro kategorie vozidel M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 7 500 kg.

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných pravidel použití tohoto nařízení u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální hmotností nepřesahující 5 000 kg. Akty v přenesené pravomoci zejména zajistí, aby při zkouškách na vozidlovém dynamometru byly pro stanovení ekvivalentní setrvačnosti patřičně zohledněny skutečná provozní hmotnost vozidla, jakož i ostatní výchozí parametry výkonu a zatížení.

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14a akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných pravidel použití tohoto nařízení u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 podle definice v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, avšak s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 7 500 kg. Akty v přenesené pravomoci zejména zajistí, aby při zkouškách na vozidlovém dynamometru byla pro stanovení ekvivalentní setrvačnosti patřičně zohledněna skutečná provozní hmotnost vozidla a také ostatní výchozí parametry výkonu a zatížení.

  ____________________

  ____________________

  * Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.“.

  * Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.“.

  Odůvodnění

  Zvýšení maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla na 7 500 kg by umožňovalo, aby byla vozidla, jež nyní překračují hmotnostní limit 2610/2840 kg pro lehká užitková vozidla, typově schválena v souladu s právními předpisy týkajícími se buď lehkých užitkových, nebo těžkých nákladních vozidel v závislosti na volbě výrobce. „Maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla“ se rozumí celková hmotnost motorového vozidla a přívěsného vozidla (přívěsných vozidel) tak, jak je stanovena výrobcem.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 2 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 1

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (2a) V článku 5 se odstavec 1 mění takto:

  „Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruovanénamontované tak, aby vozidlo při běžném použití vyhovovalo tomuto nařízení a jeho prováděcím opatřením.“

   

  „Výrobce vybaví vozidla tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navrženy, konstruoványnamontovány tak, aby vozidlo za podmínek skutečného provozu vyhovovalo tomuto nařízení a jeho prováděcím opatřením.

   

  Výrobce zajistí účinnost systémů kontroly emisí tím, že dodrží faktor shody, jenž odráží pouze přípustné tolerance v rámci postupu měření emisí.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 2 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2b) V článku 5 se doplňuje tento odstavec:

   

  „1a. Výrobce zajistí, aby vozidla byla vybavena měřiči spotřeby pohonných hmot v souladu s požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení.“

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (3a) V čl. 5 odst. 3 se písmeno b) mění takto:

  „a) emisí z výfuku, včetně zkušebních cyklů, emisí při nízkých teplotách okolí, emisí při volnoběhu, opacity kouře a správné činnosti a regenerace systémů následného zpracování;“

  „a) emisí z výfuku, včetně zkušebních cyklů vycházejících z údajů o emisích při skutečném provozu, používání přenosných měřicích systémů emisí, emisí při nízkých teplotách okolí, emisí při volnoběhu, opacity kouře a správné činnosti a regenerace systémů následného zpracování;“

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3b) V čl. 5 odst. 3 se vkládá nové písmeno, které zní:

   

  „ea) vybavení vozidel měřiči spotřeby pohonných hmot, které poskytují řidiči přesné informace o skutečné spotřebě paliva u jeho vozidla, včetně alespoň těchto údajů: momentální spotřeby paliva (l/100 km), průměrné spotřeby paliva (l/100 km), spotřeby paliva při volnoběhu (l/hod.), spotřeby paliva během životního cyklu vozidla (l) a odhadu dojezdové vzdálenosti vozidla na základě momentálního množství paliva;“

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. i a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3c) V čl. 5 odst. 3 se vkládá nové písmeno, které zní:

   

  „ia) faktoru shody, který představuje poměr maximální výše emisí určité znečišťující látky naměřené v podmínkách skutečného provozu vůči mezní hodnotě předepsané normou Euro 6 pro tutéž znečišťující látku, která by měla být stanovena ve výši minimální přípustné hodnoty;“

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 3 d (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3d) V čl. 5 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

   

  „Komise do 31. prosince 2016 přijme akt v přenesené pravomoci pro účely doplnění požadavků uvedených v odstavci 1a a v písm. ea) tohoto odstavce. S účinností od 1. ledna 2018 nebudou orgány členských států udělovat ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro nové typy vozidel, která by nesplňovala tyto požadavky. S účinností od 1. ledna 2019 orgány členských států již nebudou v případě nových vozidel, která by nesplňovala tyto požadavky, považovat prohlášení o shodě za platná a zakáží registraci těchto vozidel a jejich prodej nebo uvedení do provozu.“

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v Unii, je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 14a, pokud jde o:

  1. Komise zváží zařazení emisí methanu do výpočtu emisí CO2, tak aby se přihlédlo ke skleníkovému efektu emisí methanu a aby byly tyto emise vyjádřeny pro účely regulace a informování spotřebitele jako ekvivalent CO2. Komise za tímto účelem případně předloží legislativní návrh Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a nařízení (ES) č. 510/2011.

  a) nahrazení informace o hmotnosti emisí CO2 v prohlášení o shodě podle článku 18 směrnice 2007/46/ES informací o celkové hmotnosti ekvivalentů emisí CO2, jež je součtem hmotnosti emisí CO2 a emisí methanu vyjádřeným jako ekvivalentní hmotnost emisí CO2 s ohledem na jejich účinky skleníkových plynů;

   

  b) zvýšení nebo odstranění mezní hodnoty pro emise všech uhlovodíků (THC) pro vozidla se zážehovými motory.

   

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 5 – písm. a

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Aniž by došlo ke snížení míry ochrany životního prostředí v Unii, Komise bude mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o zvyšování mezních hodnot emisí všech uhlovodíků pro vozidla se zážehovými motory. Nejvyšší povolené množství emisí uhlovodíků by však mělo být stanoveno tak, aby bylo zajištěno, že případné zvýšení emisí methanu u vozidel se zážehovým motorem bude vyváženo celkovým snížením skleníkového efektu společných celkových emisí CO2 a methanu u těchto vozidel.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 6

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 14 a – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 14 odst. 1 až 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […] [Úřad pro publikace vloží přesné datum vstupu v platnost].

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 14 odst. 1a až 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – bod 7 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 715/2007

  Čl. 18 – odst. 3

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (7a) V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3. Změny nebo prováděcí opatření uvedená v čl. 5 odst. 3 a čl. 14 odst. 6 se přijmou do 2. července 2008.“

  „3. „Změny nebo akty v přenesené pravomoci uvedenéčl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a čl. 14 odst. 1a až 5 se přijmou nejpozději do [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost].“

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) V článku 5 se doplňuje tento odstavec:

   

  „2a. Výrobce zajistí, aby byla vozidla v souladu s požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto nařízení vybavena měřiči spotřeby pohonných hmot.“

   

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – návětí

   

  Původní znění

  Pozměňovací návrh

   

  (1b) V čl. 5 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:

  4. Komise přijme prováděcí opatření k tomuto článku, a to včetně opatření týkajících se:

  „4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem vypracování zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schválení typu, jak je stanoveno v tomto článku, a to včetně požadavků týkajících se:“.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1c) V čl. 5 odst. 4 se vkládá nové písmeno, které zní:

   

  „ea) vybavení vozidel měřiči spotřeby pohonných hmot, které by poskytovaly řidiči přesné informace o skutečné spotřebě paliva u jeho vozidla, včetně alespoň těchto údajů: momentální spotřeby paliva (l/100 km), průměrné spotřeby paliva (l/100 km), spotřeby paliva při volnoběhu (l/hod.), spotřeby paliva během životního cyklu vozidla (l) a odhadu dojezdové vzdálenosti vozidla na základě momentálního množství paliva.“

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 d (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1d) V čl. 5 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

   

  „Komise do 31. prosince 2016 přijme akt přenesené pravomoci pro účely doplnění požadavků uvedených v odstavci 2a a v písm. ea) tohoto odstavce. S účinností od 1. ledna 2018 nebudou orgány členských států udělovat ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro nové typy vozidel, které by nesplňovaly tyto požadavky. S účinností od 1. ledna 2019 orgány členských států již nebudou v případě nových vozidel, která by nesplňovala tyto požadavky, považovat prohlášení o shodě za platná a zakáží registraci těchto vozidel a jejich prodej nebo uvedení do provozu.“

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – bod 1 e (nový)

  Nařízení (ES) č. 595/2009

  Článek 12 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1e) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 12a

   

  Výkon přenesené pravomoci

   

  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

   

  2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

   

  3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení pravomoci se ukončuje přenesení pravomoci, která je v něm uvedena. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

   

  4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

   

  5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament či Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Článek 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 3a

   

  Ukazatele rychlostních stupňů

   

  Komise posoudí, zda je vhodné zavést požadavky na vybavení ukazateli rychlostních stupňů u jiných vozidel s převodovkou s ručním řazením než u vozidel v kategorii M1, pro která takový požadavek již podle stávajících právních předpisů Unie existuje. Komise na základě tohoto posouzení v případě potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na rozšíření oblasti působnosti článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/20091a na další kategorie vozidel.

   

  _______________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1).

  POSTUP

  Název

  Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

  Referenční údaje

  COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  6.2.2014

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  6.2.2014

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  26.11.2014

  Projednání ve výboru

  5.5.2015

  15.6.2015

   

   

  Datum přijetí

  16.6.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  35

  8

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Jarosław Wałęsa

  POSTUP

  Název

  Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel

  Referenční údaje

  COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

  Datum předložení EP

  31.1.2014

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  6.2.2014

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  6.2.2014

  IMCO

  6.2.2014

  TRAN

  6.2.2014

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  ITRE

  12.2.2014

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Albert Deß

  10.7.2014

   

   

   

  Projednání ve výboru

  10.11.2014

  6.5.2015

  25.6.2015

   

  Datum přijetí

  23.9.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  66

  2

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Martin Häusling, Judith Sargentini

  Datum předložení

  29.9.2015