BETÆNKNING     ***I
PDF 306kWORD 485k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Albert Deß

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0028),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0027/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. april 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A8-0270/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Problemer med luftforurening og klimapåvirkninger som følge af vejtrafik er et stort og komplekst problem. For at kunne garantere en omfattende tilgang til vejemissioner bør det sikres, at små lovgivningsmæssige ændringer, som risikerer at skabe konflikter med målene for anden lovgivning, og som kan have en uforholdsmæssig indvirkning på konkurrencen mellem de producenter, der overholder lovgivningen, undgås.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Selv om emissioner af methan ikke vides at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, er methan en kraftig drivhusgas. Derfor bør Kommissionen i overensstemmelse med sin meddelelse om gennemførelsen og den fremtidige udvikling af fællesskabslovgivningen om lette køretøjers emissionsniveau og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (Euro 5 og Euro 6)2 og med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20073 overveje at lade methanemissioner indgå i beregningen af CO2-emissioner.

(2) Selv om emissioner af methan ikke vides at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, er methan en kraftig drivhusgas og en betragtelig ozonprækursor. Derfor bør Kommissionen i overensstemmelse med sin meddelelse om gennemførelsen og den fremtidige udvikling af fællesskabslovgivningen om lette køretøjers emissionsniveau og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (Euro 5 og Euro 6)2 og med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20073 overveje at lade methanemissioner indgå i beregningen af CO2-emissioner for perioden efter 2020 efter at have gennemført en klar og detaljeret konsekvensanalyse med en vurdering af den egentlige omdannelse af methanemissioner til CO2-emissioner og dens gennemførlighed inden for rammerne af revisionen af Unionens lovgivning om reduktion af CO2-emissioner fra lette køretøjer og passagerkøretøjer.

____________________

____________________

2 EUT C 182 af 19.7.2008, s. 17.

2 EUT C 182 af 19.7.2008, s. 17.

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at lette indførelsen af naturgasdrevne køretøjer bør den nuværende emissionsgrænse for de samlede carbonhydrider (THC) hæves, og virkningen af methanemissioner bør tages i betragtning og udtrykkes som CO2-ækvivalenter med henblik på lovgivning og forbrugerinformation.

(3) For at vurdere naturgasdrevne og benzindrevne køretøjer efter lige standarder med hensyn til emissioner bør den nuværende emissionsgrænse for de samlede carbonhydrider (THC) revideres på grundlag af en klar og detaljeret konsekvensanalyse, og det bør overvejes at tage virkningen af methanemissioner i betragtning og udtrykke den som CO2-ækvivalenter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Den prøvningsmetode, der danner grundlag for EF-typegodkendelseslovgivning, bør afspejle de observerede emissionstal under faktiske køreforhold. Emissionskontrolsystemer og prøvningscyklusser bør derfor udfærdiges under faktiske køreforhold, navnlig i byområder, hvor køreforholdene varierer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den store og stadigt stigende mængde emissioner fra moderne dieselkøretøjer af NO2 som andel af de samlede NOx-emissioner blev ikke taget i betragtning, da forordning (EF) nr. 715/2007 blev vedtaget. De fleste luftkvalitetsproblemer i byområder synes relateret direkte til NO2-emissioner. Derfor bør der indføres en passende emissionsgrænse.

(4) Den store og stadigt stigende mængde emissioner fra moderne dieselkøretøjer af NO2 som andel af de samlede NOx-emissioner blev ikke taget i betragtning, da forordning (EF) nr. 715/2007 blev vedtaget. De fleste luftkvalitetsproblemer i byområder synes relateret direkte til NO2-emissioner. Kommissionen bør derfor efter en detaljeret og grundig konsekvensanalyse overveje, hvorvidt lovgivningsforanstaltninger, der sætter særskilte grænser for NO2 foruden de eksisterende NOx-emissionsgrænser, eller nye NOx-emissionsgrænser er nødvendige.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) De nuværende emissionsgrænser for CO og for de samlede carbonhydrider (THC) efter koldstart ved lav temperatur er overført fra Euro 3-kravene, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF4, som synes at være forældede på baggrund af eksisterende køretøjsteknologi og luftkvalitetsbehov. Desuden tyder luftkvalitetsproblemer og målinger af køretøjsemissioner på, at der er behov for at indføre en passende grænse for NOx/NO2-emissioner. Derfor bør der indføres ændrede emissionsgrænser i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 715/2007.

(5) De nuværende emissionsgrænser for CO og for de samlede carbonhydrider (THC) efter koldstart ved lav temperatur er overført fra Euro 3-kravene, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF4, som synes at være forældede på baggrund af eksisterende køretøjsteknologi og den nødvendige optimale luftkvalitet, som ikke er til fare for folkesundheden. Desuden tyder luftkvalitetsproblemer og målinger af køretøjsemissioner på, at der er behov for at indføre en passende grænse for NOx/NO2-emissioner. Derfor bør der indføres ændrede emissionsgrænser, herunder for moderne dieselkøretøjer, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 715/2007.

__________________

__________________

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den emissionsgrænse, der er fastsat for NH3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/20095, er et krav, der skal begrænse ammoniakudslippet fra NOx-efterbehandlingsteknologier, der anvender urea som reagens til begrænsning af NOx. NH3-grænseværdien bør derfor kun anvendes på disse teknologier, og ikke på motorer med styret tænding.

udgår

_____________

 

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).

 

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Potentialet ved at reducere brændstofforbruget og dermed forureningsstof- og drivhusgasemissionerne via effektiv kørselsadfærd, såkaldt miljøkørsel, udnyttes ikke i tilstrækkeligt omfang. Dette skyldes primært manglen på information eller bevidsthed blandt bilister om, hvordan man kører miljøeffektivt. De tekniske midler til at befordre miljøkørsel består primært i to typer monteret udstyr: brændstofforbrugsmålere og gearskifteindikatorer. Endvidere vil den obligatoriske montering af brændstofforbrugsmålere ikke pålægge køretøjsfabrikanter nogen betydelig byrde. Det vil derfor ifølge den konsekvensanalyse, der ledsager denne forordning, være formålstjenligt, at Kommissionen indfører obligatoriske brændstofmålere for lette og tunge køretøjer ved ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009. Kommissionen bør også overveje at udstrække den obligatoriske montering af gearskifteindikatorer fra kun passagerbiler til alle lette og tunge køretøjer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at nå EU's mål for luftkvalitet og for at sikre en kontinuerlig indsats til nedbringelse af køretøjsemissioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til de detaljerede regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 715/2007 på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg, de særlige procedurer, prøvninger og forskrifter for typegodkendelser, forskrifterne for gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af fabrikantens forpligtelse til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, erstatningen af information om CO2-emissioners masse i typeattesten med information om CO2-emissionækvivalenters samlede masse, hævningen eller fjernelsen af grænseværdien for de samlede carbonhydridemissioner for køretøjer med styret tænding, ændringen af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på justering af de partikelmassebaserede grænseværdier og indførelse af partikelantalbaserede grænseværdier, som i store træk korrelerer med massegrænseværdierne for benzin- og dieselmotorer, vedtagelsen af en ændret måleprocedure for partikler og en partikelantalgrænseværdi, en grænseværdi for NO2-emissioner og matchende grænseværdier for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(7) For at nå EU's mål for luftkvalitet som fastsat i Unionens luftkvalitetsnormer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF1a og for at sikre en kontinuerlig indsats til nedbringelse af køretøjsemissioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til de detaljerede regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 715/2007 på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg, de særlige procedurer, prøvninger og forskrifter for typegodkendelser, forskrifterne for gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af fabrikantens forpligtelse til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, ændringen af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på justering af de partikelmassebaserede grænseværdier og indførelse af partikelantalbaserede grænseværdier, som i store træk korrelerer med massegrænseværdierne for benzin- og dieselmotorer. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1)."

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter offentliggørelsen af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med andet afsnit, og på fabrikantens anmodning finder denne forordning anvendelse på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF* med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg.

2. Efter offentliggørelsen af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med andet afsnit, og på fabrikantens anmodning finder denne forordning anvendelse på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF* med en referencemasse på over 2 610 kg og en teknisk tilladt totalmasse på højst 5 000 kg.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om de nærmere regler for anvendelsen af denne forordning på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5.000 kg. De delegerede retsakter skal navnlig sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til køretøjets faktiske operationelle masse ved prøvninger på chassisdynamometer ved bestemmelsen af ækvivalent inerti og andre standardparametre vedrørende effekt og belastning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om de nærmere regler for anvendelsen af denne forordning på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på over 2 610 kg og en teknisk tilladt totalmasse på højst 5.000 kg. De delegerede retsakter skal navnlig sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til køretøjets faktiske operationelle masse ved prøvninger på chassisdynamometer ved bestemmelsen af ækvivalent inerti og andre standardparametre vedrørende effekt og belastning.

____________________

____________________

* EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.".

* EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.".

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"1a. Fabrikanten skal udstyre alle kategorier af køretøjer, der er omfattet af denne forordning, med målere af brændstofforbrug i overensstemmelse med denne forordnings krav".

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) I artikel 5, stk. 3, indsættes følgende litra:

 

"(ea) køretøjsudstyr med brændstofforbrugsmåler, der giver føreren nøjagtig og konstant synlig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug ved angivelse af mindst følgende data: øjeblikkeligt brændstofforbrug (1/100 km eller mpg), gennemsnitligt brændstofforbrug (1/100 km eller mpg), brændstofforbrug i tomgang (l/time) og estimering af køretøjets rækkevidde baseret på brændstofbeholdningen på det givne tidspunkt"

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) I artikel 5, stk. 3, indsættes følgende litra:

 

"(ia) en overensstemmelsesfaktor, der repræsenterer forholdet mellem det maksimale emissionsniveau for et givent forurenende stof målt under faktiske forhold og Euro 6-emissionsgrænserne for samme stof, der sættes til lavest mulige værdi";

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) I artikel 5, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

 

"Kommissionen skal inden den 31. december 2016 vedtage en delegeret retsakt med det formål at supplere de krav, der er omhandlet i stk. 1a og dette stykkes litra ea). Fra og med den 1. januar 2018 skal de nationale myndigheder nægte at give EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav. Med virkning fra 1. januar 2019 skal nationale myndigheder, for så vidt angår nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav, anse typeattesterne for ikke længere at være gyldige og forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer."

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om:

1. Uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen bør Kommissionen, hvis det er nødvendigt, foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger om:

a) erstatning af informationen om CO2-emissioners masse i typeattesten som omhandlet i artikel 18 i direktiv 2007/46/EF med information om CO2-emissionsækvivalenters samlede masse, som skal være summen af massen af CO2-emissioner og methanemissioner, udtrykt som massen af CO2-ækvivalente emissioner for så vidt angår drivhusvirkninger

(a) revision af informationen om CO2-emissioners masse i typeattesten som omhandlet i artikel 18 i direktiv 2007/46/EF inden for rammerne af revisionen af forordning (EF) nr. 443/2009 baseret på information om CO2-emissionsækvivalenters samlede masse, som skal anses for at være summen af massen af CO2-emissioner og methanemissioner, udtrykt som massen af CO2-ækvivalente emissioner for så vidt angår drivhusvirkninger

(b) hævning eller fjernelse af grænseværdien for emissioner af de samlede carbonhydrider (THC) for køretøjer med styret tænding.

(b) grænseværdien for emissioner af de samlede carbonhydrider (THC) for køretøjer med styret tænding, som skal revideres på grundlag af en detaljeret konsekvensanalyse.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når FN/ECE's program om partikelmåling, som gennemføres i regi af Verdensforum for Harmonisering af Køretøjsforskrifter, er afsluttet, og senest ved ikrafttrædelsen af Euro 6, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på vedtagelsen af følgende foranstaltninger uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

2. Når FN/ECE's program om partikelmåling, som gennemføres i regi af Verdensforum for Harmonisering af Køretøjsforskrifter, er afsluttet, og senest ved ikrafttrædelsen af Euro 6, tillægges Kommissionen beføjelser til uden unødige forsinkelser at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på vedtagelsen af følgende foranstaltninger uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer løbende de procedurer, prøvninger og forskrifter, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling. Hvis det af denne vurdering fremgår, at disse procedurer, prøvninger, forskrifter og prøvningscyklusser ikke længere er tilstrækkelige eller ikke længere afspejler de faktiske emissioner i praksis, skal Kommissionen træffe dispositioner i henhold til artikel 5, stk. 3, med henblik på tilpasning af disse, så de reelt afspejler de emissioner, der frembringes ved faktisk kørsel på vej.

3. Kommissionen vurderer løbende de procedurer, prøvninger og forskrifter, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling.

 

Kommissionen indfører en prøvning af emissionerne ved faktisk kørsel for alle køretøjer, der er typegodkendt eller registreret fra 2015 for at sikre, at emissionskontrolsystemer er effektive og gør køretøjet i stand til at overholde denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger med en overensstemmelsesfaktor, der alene afspejler de mulige tolerancer ved emissionsmålingsproceduren, inden 2017."

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra b

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på ud over den eksisterende grænseværdi for de samlede NOx-emissioner at fastsætte en grænseværdi for NO2-emissioner for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne i tabel 2 i bilag I. NO2-Emissionsgrænsen skal fastsættes på grundlag af en konsekvensanalyse, tage hensyn til, hvad der er teknisk muligt, og afspejle de mål for luftkvalitet, der er opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 2008/50*.

"Kommissionen foreslår, hvor det er relevant, lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende en grænseværdi for emissioner af NO2 ud over den eksisterende grænseværdi for de samlede NOx-emissioner for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne i tabel 2 i bilag I. NO2-emissionsgrænsen skal fastsættes på grundlag af en klar og detaljeret konsekvensanalyse, og tage hensyn til, hvad der er teknisk muligt, og endvidere afspejle de mål for luftkvalitet, der er opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 2008/50*.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra c

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a for at ændre og supplere tabel 4 i bilag I med henblik på at fastsætte grænser for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne i tabel 2 i bilag I. Emissionsgrænserne for NOx og NO2 skal fastsættes på grundlag af en konsekvensanalyse, skal tage hensyn til, hvad der er teknisk muligt, og skal afspejle de mål for luftkvalitet, der er opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 2008/50.".

5. Kommissionen forelægger, hvor det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et forslag efter den almindelige lovgivningsprocedure for at ændre og supplere tabel 4 i bilag I med henblik på at fastsætte grænser for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne i tabel 2 i bilag I. Emissionsgrænserne for udstødningsemissioner ved lave temperaturer skal fastsættes på grundlag af en konsekvensanalyse af carbonmonoxid (CO), carbonhydrider (HC), nitrogenoxider (NOx), nitrogendioxid (NO2) og skal tage hensyn til, hvad der er teknisk muligt, og skal endvidere afspejle de mål for luftkvalitet, der er opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 2008/50.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14a - stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 14, stk. 1-5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 14, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [date of entry into force of this Regulation][Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Fabrikanter skal udstyre alle kategorier af køretøjer, der er omfattet af denne forordning, med målere af brændstofforbrug i overensstemmelse med denne forordnings krav".

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – indledning

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1b) Artikel 5, stk. 4, indledning, affattes således:

4. Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel, herunder foranstaltninger vedrørende:

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 12a med henblik på at opstille de specifikke procedurer, prøvninger og krav for typegodkendelsen, der er fastsat i denne artikel, herunder krav vedrørende:"

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende litra:

 

"(ea) køretøjsudstyr med brændstofforbrugsmåler, der giver føreren nøjagtig og konstant synlig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug ved angivelse af mindst følgende data: øjeblikkeligt brændstofforbrug (1/100 km eller mpg), gennemsnitligt brændstofforbrug (1/100 km eller mpg), brændstofforbrug i tomgang (l/time) og estimering af køretøjets rækkevidde baseret på brændstofbeholdningen på det givne tidspunkt"

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1d) Artikel 5, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2.

"Kommissionen skal inden den 31. december 2016 vedtage en delegeret retsakt med det formål at supplere de krav, der er omhandlet i stk. 2a og dette stykkes litra ea). Fra og med den 1. januar 2018 skal de nationale myndigheder nægte at give EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav. Med virkning fra 1. januar 2019 skal nationale myndigheder, for så vidt angår nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav, anse typeattesterne for ikke længere at være gyldige og forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer."

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 12a

 

Udøvelse af delegationen

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 5, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.".

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 595/2009

Bilag I – tabel Euro VI-emissionsgrænser – række med indgang WHTC (PI)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) I bilag I, i tabellen "Euro VI-emissionsgrænser", affattes linjen for indgangen "WHTC (PI)" således:

udgår

«WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )«.

 

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Kommissionen skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav om at montere gearskifteindikatorer i køretøjer med manuelt gear, der ikke tilhører kategori M1, for hvilken der allerede findes et krav i henhold til gældende EU-lovgivning. På grundlag af denne vurdering skal Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet, der udvider anvendelsesområdet for artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/20091a til også at omfatte yderligere køretøjsklasser.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).

(1)

EUT C 311, 12.9.2014, s. 55.


BEGRUNDELSE

Dette forslag består af et sæt forskellige, relativt heterogene foranstaltninger, der mestendels tager sigte på at nedbringe emissioner fra køretøjer, der er skadelige for den menneskelige sundhed. Nærmere betragtet er der tale om fastsættelse af specifikke NO2-emissionsgrænser inden for den generelle margen for NOx-emissioner, afskaffelse af grænseværdien for ammoniak for tunge forbrændingsmotorer, en ændring af emissionsgrænseværdierne for koldstart, som er et levn fra tidligere "euro"-faser, en foranstaltning med henblik på tilpasning af de samlede carbonhydridemissioner (THC) for at lette indførelsen af naturgasdrevne køretøjer, en foranstaltning, der skal tilføje methan som en drivhusgas, der svarer til de samlede CO2-emissioner, som enhver bilfabrikant skal overholde, og muligheden for at udvide spektret af køretøjer, der kan falde ind under emissionsbestemmelserne for lette kommercielle køretøjer fra 2 840 kg til 5000 kg. Der foreslås endvidere en række foranstaltninger af mere teknisk og reguleringsmæssig karakter gående ud på at bringe de udøvende beføjelser i de nuværende lovgivningstekster i overensstemmelse med Lissabontraktaten samt foranstaltninger i form af nye udøvende beføjelser som et instrument til at gennemføre nogle af de nye foreslåede foranstaltninger.

Foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten bør i princippet hilses velkommen, især hvis de sikrer en god balance mellem de hermed forbundne omkostninger og gevinsten i form af mere bæredygtige byer, som er rare at bo i, idet stadig flere af borgerne er samlet i byerne, samt færre udgifter til sundhedspleje. På den anden side bør bilfabrikanter heller ikke straks overbebyrdes med drastiske foranstaltninger. Vi bør være bevidste om, at industrien i øjeblikket stadig kæmper for at overvinde den nylige økonomiske krise, og at ekstra omkostninger og bureaukrati bør holdes på et minimum.

Ordføreren vil gerne understrege visse særlige aspekter ved Kommissionens forslag og de foreslåede ændringer.

•  Methan er ikke i sig selv nogen forurenende gasart og udgør ikke nogen trussel for den menneskelige sundhed. Naturgasdrevne køretøjer udsender omkring 25 % mindre CO2 end benzindrevne biler, og det er højst usikkert, hvor stor en andel af markedet gasdrevne køretøjer vil komme til at udgøre i fremtiden. Gasdrevne køretøjer udgør på nuværende tidspunkt kun en lille andel af hele den samlede bilpark, der er i brug. Endvidere skaber resultatet af de undersøgelser, der er foretaget af emissionerne ved faktisk kørsel på vej, usikkerhed med hensyn til, hvordan emissionerne – og ikke kun methan – kan registreres. Ordføreren ville foretrække, at man undlod fra starten af at straffe denne lille kategori af køretøjer, der bidrager til at nedbringe drivhusgasemissionerne. Den revision, der er fastlagt i artikel 14, stk. 3, eller som alternativ en revision af CO2-lovgivningen for biler, burde være en garanti for, at Kommissionen har beføjelser til at foreslå ny lovgivning i det øjeblik, methanemissioner skulle vise sig at blive et problem.

•  At udvide rækken af køretøjer, som på anmodning fra fabrikanten kan falde ind under emissionsbestemmelserne for lette køretøjer, er efter ordførerens opfattelse et positivt skridt fra Kommissionens side, som ordføreren gerne så forhøjet til 7 500 kg. Den gør det muligt at undgå flere dobbelte godkendelsesprocedurer og andre administrative skridt, der er overflødige.

•  Ammoniak udsendes af dieseldrevne tunge køretøjer (HDV), som bruger det i en såkaldt urea-reagens, en efterbehandlingsteknologi, der bruges til at reducere deres NOx-emissioner. Fra naturgasdrevne tunge køretøjer udsendes ammoniak direkte som følge af forbrændingen af selve naturgassen. Den bruges ikke til at neutralisere NOx-, eftersom der faktisk ikke produceres NOx. Hvis grænseværdien for ammoniak blev bevaret for tunge køretøjer med forbrændingsmotorer med gnisttænding, ville det kræve dyre emissionsbegrænsningssystemer, hvilket ville være diskriminerende over for denne kategori, da det ville forhindre alternative brændstofteknologier såsom LPG og NG i at blive økonomisk rentable. Anvendelsen af NH3-grænseværdien for forbrændingsmotorer med gnisttænding bør derfor ophøre, som Kommissionen foreslår, hvorimod den eksisterende 10 ppm-grænse for køretøjer med kompressionstænding (dvs. diesel), der udgør størsteparten af bilparken, skulle bevares.

•  Hvad angår tilpasningen til Lissabontraktaten vil man i forslaget anvende de gamle komitologi-procedurer på de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakterne i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i TEUF. Dette ville give Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retsakter i forbindelse med en lang række bestemmelser, procedurer og grænseværdier i relation til anvendelsen af euro 5- og euro 6-standarderne. Som det er tilfældet med de allerfleste retsakter, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen fra ikrafttrædelsesdatoen indtil den 30. juni 2019, hvilket svarer til udgangen af den nuværende valgperiode, i stedet for den foreslåede ubegrænsede periode, og standardbestemmelserne vedrørende Kommissionens rapport, hvad angår delegationen af beføjelser og den stiltiende forlængelse, bør gælde.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (2.7.2015)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenede emissioner fra vejkøretøjer

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Ordfører for udtalelse: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer har til formål at håndtere særlige problemområder, hvor markedssvigt og reguleringsmæssige problemer udgør en hindring for den overordnede indsats, der skal sikre en bedre luftkvalitet i overbelastede områder i Europa og nedbringe giftige emissioner og drivhusgasemissioner, i forbindelse med global opvarmning og forurening samt bestræbelser på at opnå en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

Det anslås, at omkring 400 000 europæere dør for tidligt som følge af dårlig luftkvalitet, og samtidig gennemgår 17 medlemsstater traktatbrudsprocedurer for ikke at have overholdt direktivet om luftkvalitet. Den måde, hvorpå emissioner måles i prøvninger, afviger ligeledes væsentligt fra de faktiske emissioner i praksis. Sidstnævnte er nemlig betydeligt højere, selv om de egentlig burde ligge i nærheden af hinanden.

I lyset af ovennævnte var den primære målsætning at fremsætte ændringsforslag, der vil sikre, at teksten forbedres på en måde, der tager højde for de fleste aktuelle problemer uden at undergrave forordningens effektivitet og retssikkerhed, samtidig med at visse af de forbundne administrative byrder mindskes.

Methan, der er en særdeles kraftig drivhusgas, er i øjeblikket ikke medregnet i køretøjers overordnede drivhusgasemissioner, og ordførerens ændringsforslag har til formål at præcisere forslaget yderligere i denne henseende ved at lade methan indgå i emissionsberegningerne gennem CO2-ækvivalentmetoden. Den nuværende øvre massegrænse for lette køretøjer nødvendiggør endvidere en fordobling af typegodkendelser af visse køretøjsplatforme, hvilket pålægger fabrikanter af sådanne køretøjer en betydelig byrde. Ordførerens ændringsforslag om at hæve den maksimale massegrænseværdi sigter som sådan efter at løse dette problem og samtidig fastsætte, at det er nødvendigt med adgang til støtte til telediagnosticering i disse køretøjer i overensstemmelse med den seneste teknologiske udvikling.

Selv om der er gjort betydelige fremskridt i de seneste år med hensyn til at nedbringe emissionerne af partikler, mener vi, at der skal tages højde for nanopartikler i forbindelse med beregningen af emissioner af partikler.

Eftersom emissioner fra køretøjer er direkte forbundet med brændstofforbrug, og eftersom der også er mulige fordele ved at have obligatoriske målere af brændstofforbrug og gearskifteindikatorer i lette køretøjers instrumentbræt, opfordres Kommissionen til at gennemføre en konsekvensanalyse i denne henseende og følge op herpå med et lovgivningsmæssigt forslag, såfremt resultaterne af konsekvensanalysen berettiger dette.

Siden der løbende sker teknologiske fremskridt inden for denne sektor, er det nødvendigt at tillægge Kommissionen beføjelser til at ændre visse ikke-væsentlige dele af denne lovgivningsmæssige retsakt, således at der omgående kan træffes foranstaltninger, såfremt der er behov herfor. Da de nuværende prøvecyklusser ikke afspejler de faktiske forhold, opfordrer ordføreren desuden til, at der omgående foretages en vurdering og tilpasning af prøvecyklusserne for at undgå vildledning af forbrugerne og produktudvikling baseret på skæve og unøjagtige data. Desuden bør prøvecyklussernes nøjagtighed vurderes regelmæssigt, eftersom kørselsforhold og niveauerne for trafiktrængsel ændrer sig over tid. Med henblik herpå opfordrer ordføreren til løbende at foretage en vurdering af prøvecyklussernes nøjagtighed hvert andet år.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Selv om emissioner af methan ikke vides at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, er methan en kraftig drivhusgas. Derfor bør Kommissionen i overensstemmelse med sin meddelelse om gennemførelsen og den fremtidige udvikling af fællesskabslovgivningen om lette køretøjers emissionsniveau og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (Euro 5 og Euro 6)2 og med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20073 overveje at lade methanemissioner indgå i beregningen af CO2-emissioner.

(2) Selv om emissioner af methan ikke vides at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, er methan en kraftig drivhusgas. Derfor bør Kommissionen i overensstemmelse med sin meddelelse af 19. juli 2008 om gennemførelsen og den fremtidige udvikling af fællesskabslovgivningen om lette køretøjers emissionsniveau og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (Euro 5 og Euro 6)2 og med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20073 overveje at lade methanemissioner indgå i beregningen af CO2-emissioner inden for rammerne af revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 3a og efter at have gennemført en klar og detaljeret konsekvensanalyse med en vurdering af den egentlige omdannelse af methanemissioner til CO2-emissioner og gennemførligheden heraf.

 

__________________

__________________

2 EUT C 182 af 19.7.2008, s. 17.

2 EUT C 182 af 19.7.2008, s. 17.

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

 

 

3a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at lette indførelsen af naturgasdrevne køretøjer bør den nuværende emissionsgrænse for de samlede carbonhydrider (THC) hæves, og virkningen af methanemissioner bør tages i betragtning og udtrykkes som CO2-ækvivalenter med henblik på lovgivning og forbrugerinformation.

(3) For at lette indførelsen af naturgasdrevne køretøjer bør den nuværende emissionsgrænse for de samlede carbonhydrider (THC) vurderes på grundlag af en klar og detaljeret konsekvensanalyse, og det bør overvejes at tage virkningen af methanemissioner i betragtning og udtrykke den som CO2-ækvivalenter med henblik på lovgivning og forbrugerinformation.

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den store og stadigt stigende mængde emissioner fra moderne dieselkøretøjer af NO2 som andel af de samlede NOx-emissioner blev ikke taget i betragtning, da forordning (EF) nr. 715/2007 blev vedtaget. De fleste luftkvalitetsproblemer i byområder synes relateret direkte til NO2-emissioner. Derfor bør der indføres en passende emissionsgrænse.

(4) Den store og stadigt stigende mængde emissioner fra moderne dieselkøretøjer af NO2 som andel af de samlede NOx-emissioner blev ikke taget i betragtning, da forordning (EF) nr. 715/2007 blev vedtaget. De fleste luftkvalitetsproblemer i byområder synes relateret til giftige NOx-emissioner og direkte NO2-emissioner. Af denne årsag bør der hurtigst muligt indføres en passende emissionsgrænse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) De nuværende emissionsgrænser for CO og for de samlede carbonhydrider (THC) efter koldstart ved lav temperatur er overført fra Euro 3-kravene, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF4, som synes at være forældede på baggrund af eksisterende køretøjsteknologi og luftkvalitetsbehov. Desuden tyder luftkvalitetsproblemer og målinger af køretøjsemissioner på, at der er behov for at indføre en passende grænse for NOx/NO2-emissioner. Derfor bør der indføres ændrede emissionsgrænser i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 715/2007.

(5) De nuværende emissionsgrænser for CO og for de samlede carbonhydrider (THC) efter koldstart ved lav temperatur er overført fra Euro 3-kravene, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF4, som synes at være forældede på baggrund af eksisterende køretøjsteknologi og luftkvalitetsbehov. Desuden tyder luftkvalitetsproblemer og målinger af køretøjsemissioner på, at der er behov for at indføre en passende grænse for NOx/NO2-emissioner. Trafik er årsagen til 41 % af alle NOx-emissioner og er dermed langt den største kilde til disse emissioner. De mest avancerede motorers høje effektivitet skyldes højere forbrændingstemperaturer, der til gengæld producerer større mængder af NOx. NO2 er på den anden side årsagen til ozondannelse, syreregn og irritation af menneskers åndedrætssystem. Følgelig bør der indføres ændrede emissionsgrænser i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 715/2007.

__________________

__________________

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Potentialet ved at reducere brændstofforbruget og dermed forureningsstof- og drivhusgasemissionerne via brændstoføkonomisk kørselsadfærd er hidtil ikke blevet udnyttet i tilstrækkeligt omfang. Dette skyldes primært manglen på information eller bevidsthed eller begge dele blandt bilister om, hvordan man kører på en brændstoføkonomisk måde. De tekniske midler til at befordre brændstoføkonomisk kørsel bør primært bestå af to typer køretøjsmonteret udstyr: brændstofforbrugsmålere og gearskifteindikatorer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse vil den obligatoriske montering af brændstofforbrugsmålere ikke pålægge køretøjsfabrikanter en betydelig byrde. De kan monteres med relativt lave omkostninger. I øjeblikket er brændstofforbrugsmålere ofte ikke tilgængelige, eller de sælges som en del af valgfrie pakker, hvilket hindrer dem i at blive udbredt. Desuden er sådanne anordninger, hvor de forefindes, ofte monteret på måder, der ikke er befordrende for brændstoføkonomisk kørsel (f.eks. ingen konstant synlighed, ingen øjeblikkelig visning af brændstofforbrug, uoverensstemmelse mellem angivet og faktisk forbrug). Samtidig kan den udbredte tilgængelighed af brændstofforbrugsmålere hjælpe køretøjsbrugere med at mindske emissionsniveauet og overvåge brændstofforbruget og som en følge heraf bidrage til forbrugernes evne til at træffe mere informerede valg, når de køber køretøjer. Endelig vil forbrugere kunne træffe en beslutning, navnlig når de køber brugte køretøjer, også på grundlag af realistiske oplysninger om brændstofforbrug.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at nå EU's mål for luftkvalitet og for at sikre en kontinuerlig indsats til nedbringelse af køretøjsemissioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til de detaljerede regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 715/2007 på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg, de særlige procedurer, prøvninger og forskrifter for typegodkendelser, forskrifterne for gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af fabrikantens forpligtelse til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, erstatningen af information om CO2-emissioners masse i typeattesten med information om CO2-emissionækvivalenters samlede masse, hævningen eller fjernelsen af grænseværdien for de samlede carbonhydridemissioner for køretøjer med styret tænding, ændringen af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på justering af de partikelmassebaserede grænseværdier og indførelse af partikelantalbaserede grænseværdier, som i store træk korrelerer med massegrænseværdierne for benzin- og dieselmotorer, vedtagelsen af en ændret måleprocedure for partikler og en partikelantalgrænseværdi, en grænseværdi for NO2-emissioner og grænseværdier for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(7) For at nå Unionens mål for luftkvalitet og for at sikre en kontinuerlig indsats til nedbringelse af køretøjsemissioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til de detaljerede regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 715/2007 på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 7 500 kg, de særlige procedurer, prøvninger og forskrifter for typegodkendelser, forskrifterne for gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af fabrikantens forpligtelse til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, herunder støtte til telediagnosticering, vurderingen af information om CO2-emissioners masse i typeattesten med information om CO2-emissionækvivalenters samlede masse, hævningen af grænseværdien for de samlede carbonhydridemissioner for køretøjer med styret tænding, ændringen af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på justering af de partikelmassebaserede grænseværdier og indførelse af partikelantalbaserede grænseværdier, som i store træk korrelerer med massegrænseværdierne for benzin- og dieselmotorer, vedtagelsen af en ændret måleprocedure for partikler, herunder nanopartikler, og en partikelantalgrænseværdi, en grænseværdi for NO2-emissioner og grænseværdier for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Lissabontraktaten gav mulighed for, at lovgiveren kan delegere beføjelser til Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt. De foranstaltninger, der kan være omfattet af delegeringer af beføjelser som omhandlet i artikel 290, stk. 1, i TEUF, svarer i princippet til dem, der er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF6. Det er derfor nødvendigt at tilpasse bestemmelserne i forordning (EF) nr. 715/2007, som foreskriver benyttelse af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF.

(8) TEUF gav mulighed for, at lovgiveren kan delegere beføjelser til Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt. De foranstaltninger, der kan være omfattet af delegeringer af beføjelser som omhandlet i artikel 290, stk. 1, i TEUF, svarer i princippet til dem, der er omfattet af forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF6. Det er derfor nødvendigt at tilpasse de relevante bestemmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 715/2007, som foreskriver benyttelse af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF. En sådan delegation af beføjelser bør tillægges Kommissionen fra denne forordnings ikrafttræden for en periode på fire år og kan forlænges stiltiende for perioder af samme varighed.

__________________

__________________

6 Rådets afgørelse 1999/468/EØF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

6 Rådets afgørelse 1999/468/EØF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter offentliggørelsen af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med andet afsnit, og på fabrikantens anmodning finder denne forordning anvendelse på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF* med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg.

Efter offentliggørelsen af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med andet afsnit, og på fabrikantens anmodning finder denne forordning anvendelse på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF* med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 7 500 kg.

____________________

____________________

* EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

* EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om de nærmere regler for anvendelsen af denne forordning på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg. De delegerede retsakter skal navnlig sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til køretøjets faktiske operationelle masse ved prøvninger på chassisdynamometer ved bestemmelsen af ækvivalent inerti og andre standardparametre vedrørende effekt og belastning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om de nærmere regler for anvendelsen af denne forordning på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 7 500 kg. De delegerede retsakter skal navnlig sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til køretøjets faktiske operationelle masse ved prøvninger på chassisdynamometer ved bestemmelsen af ækvivalent inerti og andre standardparametre vedrørende effekt og belastning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 3 indsættes følgende litra:

 

"17a) "brændstofforbrugsmåler": en anordning, der giver føreren nøjagtig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug ved angivelse af mindst følgende data: øjeblikkeligt brændstofforbrug (1/100 km), gennemsnitligt brændstofforbrug (1/100 km), brændstofforbrug i tomgang (l/time) og brændstofforbrug siden ibrugtagning (l)"

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) I artikel 3 indsættes følgende litra:

 

"17b) "normal brug": alle vej- og køreforhold, der generelt findes inden for det europæiske transportnet."

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a) Artikel 5, stk. 1, erstattes af følgende:

1. Fabrikanten skal sikre, at de komponenter i køretøjet, der med sandsynlighed vil påvirke emissionen, er udformet, konstrueret og samlet, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger.

1. Fabrikanten skal sikre, at de komponenter i køretøjet, der med sandsynlighed vil påvirke emissionen, er udformet, konstrueret og samlet, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger. Når der anvendes korrektionsfaktorer i forbindelse med prøvninger, der måler de faktiske emissioner i praksis, skal disse korrektionsfaktorer udelukkende afspejle måleapparaternes usikkerhed.

 

Fabrikanten sikrer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet med hensyn til de grænseværdier, der ligeledes er fastlagt for NOx og NO2.

 

Fabrikanten skal udstyre køretøjerne med brændstofforbrugsmålere i overensstemmelse med denne forordnings krav og gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) Følgende litra indsættes:

 

"ia) brændstofforbrugsmålere."

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på gennemførelse af artikel 6 og 7. Dette omfatter definition og opdatering af de tekniske specifikationer for, hvordan OBD-systemer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer skal stilles til rådighed, under særlig hensyntagen til SMV'ers specifikke behov.".

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på gennemførelse af artikel 6 og 7. Dette omfatter definition og opdatering af de tekniske specifikationer for, hvordan OBD-systemer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, herunder støtte til telediagnosticering, skal stilles til rådighed, under særlig hensyntagen til SMV'ers specifikke behov.".

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) erstatning af informationen om CO2-emissioners masse i typeattesten som omhandlet i artikel 18 i direktiv 2007/46/EF med information om CO2-emissionsækvivalenters samlede masse, som skal være summen af massen af CO2-emissioner og methanemissioner, udtrykt som massen af CO2-ækvivalente emissioner for så vidt angår drivhusvirkninger

a) vurdering af informationen om CO2-emissioners masse i typeattesten som omhandlet i artikel 18 i direktiv 2007/46/EF inden for rammerne af revisionen af forordning (EF) nr. 443/2009 baseret på information om CO2-emissionsækvivalenters samlede masse, som bør anses for at være summen af massen af CO2-emissioner og methanemissioner, udtrykt som massen af CO2-ækvivalente emissioner for så vidt angår drivhusvirkninger

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hævning eller fjernelse af grænseværdien for emissioner af de samlede carbonhydrider (THC) for køretøjer med styret tænding.

b) hævning af grænseværdien for emissioner af de samlede carbonhydrider (THC) for køretøjer med styret tænding.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når FN/ECE's program om partikelmåling, som gennemføres i regi af Verdensforum for Harmonisering af Køretøjsforskrifter, er afsluttet, og senest ved ikrafttrædelsen af Euro 6, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på vedtagelsen af følgende foranstaltninger uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

2. Når FN/ECE's program om partikelmåling, som gennemføres i regi af Verdensforum for Harmonisering af Køretøjsforskrifter, er afsluttet, og senest ved ikrafttrædelsen af Euro 6, tillægges Kommissionen beføjelser til uden unødig forsinkelse at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a med henblik på vedtagelsen af følgende foranstaltninger uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen:

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vedtagelse af en ændret procedure for måling af partikler og en grænseværdi for partikelantal.

b) vedtagelse af en ændret procedure for måling af partikler, herunder nanopartikler, og en grænseværdi for partikelantal.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer løbende de procedurer, prøvninger og forskrifter, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling. Hvis det af denne vurdering fremgår, at disse procedurer, prøvninger, forskrifter og prøvningscyklusser ikke længere er tilstrækkelige eller ikke længere afspejler de faktiske emissioner i praksis, skal Kommissionen træffe dispositioner i henhold til artikel 5, stk. 3, med henblik på tilpasning af disse, så de reelt afspejler de emissioner, der frembringes ved faktisk kørsel på vej."

3. Kommissionen vurderer snarest muligt de procedurer, prøvninger og forskrifter, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling. Efter denne vurdering skal Kommissionen ved hjælp af de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, tilpasse procedurer, prøvningscyklusser og forskrifter, så de reelt afspejler de emissioner, der frembringes ved faktisk kørsel på vej. Denne vurdering skal foretages hvert andet år.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 14, stk. 1-5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 14, stk. 1-5, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den ...*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

___________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 3 tilføjes følgende litra:

 

"16a. "brændstofforbrugsmåler": en anordning, der giver føreren nøjagtig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug ved angivelse af mindst følgende data: øjeblikkeligt brændstofforbrug (1/100 km), gennemsnitligt brændstofforbrug (1/100 km), brændstofforbrug i tomgang (l/time) og brændstofforbrug siden ibrugtagning (l)."

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) Følgende afsnit tilføjes:

 

"Fabrikanten skal udstyre køretøjerne med brændstofforbrugsmålere i overensstemmelse med denne forordnings krav og gennemførelsesforanstaltningerne hertil."

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – litra k a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c) I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende litra:

 

"ka) brændstofforbrugsmålere."

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 595/2009

Bilag I – tabel "Euro VI-emissionsgrænser" – kolonne 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)".

(2) 6,0 x 1011".

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Gearskifteindikatorer

 

Kommissionen skal senest den 30. juni 2016 vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav om at montere gearskifteindikatorer i køretøjer med manuelt gear, der ikke tilhører kategori M1, for hvilken der allerede findes et krav i henhold til gældende EU-lovgivning. På grundlag af denne vurdering skal Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag, der udvider anvendelsesområdet for artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/20091a til også at omfatte yderligere køretøjskategorier.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).

 

PROCEDURE

Titel

Nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

Referencer

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

6.2.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Behandling i udvalg

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Dato for vedtagelse

29.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (19.6.2015)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenede emissioner fra vejkøretøjer

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Ordfører for udtalelse: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

KORT BEGRUNDELSE

I. Forslag fra Kommissionen

Formålet med dette forslag er at indføre en række ændringer af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009, for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer. Forslaget består af fem foranstaltninger, der har til formål at understøtte følgende mål:

–  at undgå, at de nugældende ammoniak(NH3)-grænser for tunge køretøjer virker hindrende på markedsaccepten af visse køretøjer med styret tænding, navnlig naturgasdrevne køretøjer

–  at hæve den øvre massegrænseværdi i forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på at tillade fabrikanterne at typegodkende køretøjer i henhold til reglerne om lette (LD) og tunge køretøjer (HD) alt efter fabrikantens eget valg

–  at tillægge Kommissionen beføjelse til at indføre strengere nedre temperaturemissionsgrænseværdier for køretøjer i kategori Euro 6 LD

–  at tillægge Kommissionen beføjelse til at indføre NO2-emissionsgrænseværdier for køretøjer i kategori Euro 6 LD

–  at tillægge Kommissionen beføjelse til at foreslå ophævelse af regler for emission af metan (CH4) i henhold til LD-lovgivningen under forudsætning af, at metanemissioner inkluderes som CO2-ækvivalente emissioner i de EU-regler, der opstiller obligatoriske CO2-emissioensmål for personbiler og varevogne.

II. Ordførerens generelle holdning

Ordføreren tager positivt imod Kommissionens forslag, navnlig hvad angår bestemmelserne om at indføre NO2-emissionsgrænser og strengere nedre temperaturemissionsgrænseværdier for lette køretøjer og at fjerne unødvendige administrative byrder vedrørende typegodkendelse, eftersom disse ikke har nogen positiv miljømæssig indvirkning.

Luftforureningen både indendørs og udendørs udgør en betydelig miljømæssig fare for menneskers sundhed. Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at alene den udendørs luftforurening i byområder forårsager 1,3 millioner dødsfald hvert år. Vedvarende og maksimal eksponering kan føre til en række forskellige sundhedskomplikationer, lige fra skader på åndedrætsorganerne til for tidlig død. To forureningskilder – troposfærisk ozon (O3) og fine partikler (PM2,5) – anses generelt for at være de mest problematiske. Forhøjede ozonkoncentrationer alene sættes i forbindelse med 21 000 tidlige dødsfald pr. år i EU. Ifølge WHO nedsætter eksponering for partikulært stof den forventede levetid for alle mennesker i Europa med gennemsnitligt 1 år.

Udstødningsgasser fra lette og tunge køretøjer bidrager i betydeligt omfang til luftforureningen. Dette er i særlig grad et problem i byområder, hvor tætheden af motorkøretøjer og mennesker er større. Vejtransporten er ansvarlig for over 40 % af NOx-udledningen. Foruden de direkte indvirkninger på helbredet er NO2 – der er en komponent i NOx – også den primære kilde til nitratpartikler, der udgør en betydelig fraktion af partikulært stof samt, ved tilstedeværelsen af ultraviolet lys, af O3. Gennem denne mekanisme forårsager NO2-emissioner en forværring af de O3- og PM2,5-forbundne forureningsproblemer. Nye motorkøretøjer er i gennemsnit mere energieffektive og udleder færre forureningsstoffer end ældre køretøjer. Dette medfører imidlertid, på grund af den stadige stigning i vejtransportvolume, ikke et tilsvarende fald i atmosfæriske forureningsstoffer og drivhusgasemissioner fra vejtransporten.

Kommissionens forslag er interessant, fordi det sigter mod at imødegå nogle af disse problemer ved at slække på emissionsgrænserne for ammoniak (NH3) for tunge køretøjer med styret tænding og for metan (CH4) for lette køretøjer med styret tænding. Formålet med disse bestemmelser er at fremme markedets accept af køretøjer, der kører på naturgas, men som har vanskeligt ved at overholde de nugældende emissionsgrænseværdier for NH3 og CH4. Det skønnes, at en udskiftning af dieseldrevne køretøjer med naturgasdrevne køretøjer i større målestok, især i byer, vil få en betydelig positiv miljømæssig virkning, hvad angår udledningen af NOx og CO2.

Kommissionen foreslår imidlertid at opveje denne positive miljøvirkning med potentielt set en smule højere NH3-(ammoniak) og CH4-(metan)emissioner. Konsekvensanalysen har vist, at den stigning i NH3-emissioner, som ophævelsen af grænseværdien for naturgasdrevne tunge køretøjer vil resultere i, stort set vil være ubetydelig. Den samlede miljømæssige indvirkning af denne mulighed kan derfor anses for positiv, idet de lavere emissioner af NOx og CO2 tages i betragtning, som følge af den forventede, øgede anvendelse af naturgasdrevne køretøjer, der på nuværende tidspunkt har en marginal markedsandel. For så vidt angår metanudledning, bør Kommissionen kun øge grænseværdien for de samlede carbonhydridemissioner for lette køretøjer med styret tænding, hvis dette kan modsvares af en samlet reduktion af drivhuseffekten af det samlede udslip af CO2 og metan. Ordføreren vil gerne understrege, at Kommissionen bør fortsætte med at holde øje med udviklingen angående ammoniak- og metanemissioner fra markedsførte køretøjer med styret tænding, og om nødvendigt foreslå hensigtsmæssige foranstaltninger.

Sidst men ikke mindst ønsker ordføreren at sikre, at nye motorkøretøjer er udstyret med systemer, der bistår føreren med miljøeffektiv kørsel med henblik på at nedbringe brændstofforbruget og dermed også forurenings- og drivhusgasemissioner. Kommissionen har med sin konsekvensanalyse foretaget en gennemgribende vurdering af fordelene ved at udstyre nye biler med brændstofforbrugsmålere og gearskifteindikatorer for lavest mulige omkostninger. Ordføreren anser det derfor for nødvendigt at ændre forordning 661/2009/EF med henblik på at indføre sådanne systemer som standardudstyr i nye køretøjer (for de relevante kategorier) i tråd med konklusionerne i Kommissionens konsekvensanalyse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Selv om emissioner af methan ikke vides at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, er methan en kraftig drivhusgas. Derfor bør Kommissionen i overensstemmelse med sin meddelelse om gennemførelsen og den fremtidige udvikling af fællesskabslovgivningen om lette køretøjers emissionsniveau og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (Euro 5 og Euro 6)2 og med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20073 overveje at lade methanemissioner indgå i beregningen af CO2-emissioner.

(2) Selv om emissioner af methan ikke vides at have skadelige virkninger for menneskers sundhed, er methan en kraftig drivhusgas. Derfor bør Kommissionen i overensstemmelse med sin meddelelse om gennemførelsen og den fremtidige udvikling af fællesskabslovgivningen om lette køretøjers emissionsniveau og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (Euro 5 og Euro 6)2 og med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20073 overveje at lade methanemissioner indgå i beregningen af CO2-emissioner efter at have foretaget en høring af interessehaverne og om nødvendigt en konsekvensanalyse inden for rammerne af revisionen af forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011.

__________________

__________________

2 EUT C 182 af 19.7.2008, s. 17.

2 EUT C 182 af 19.7.2008, s. 17.

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at lette indførelsen af naturgasdrevne køretøjer bør den nuværende emissionsgrænse for de samlede carbonhydrider (THC) hæves, og virkningen af methanemissioner bør tages i betragtning og udtrykkes som CO2-ækvivalenter med henblik på lovgivning og forbrugerinformation.

(3) For at lette indførelsen af naturgasdrevne køretøjer bør den nuværende emissionsgrænse for de samlede carbonhydrider (THC) hæves. De maksimale tilladte samlede carbonhydridemissioner bør imidlertid sættes ved en grænseværdi, der kan sikre, at en eventuel stigning i methanemissioner fra køretøjer med styret tænding vil blive opvejet af en samlet reduktion af drivhuseffekten fra den kombinerede, samlede udledning af CO2 og metan fra disse køretøjer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Resultaterne af prøvningsmetoden, der danner grundlag for EF-typegodkendelsesemissionsniveauer som observeret under faktiske køreforhold under hensyntagen til resultaterne og evalueringerne fra det EU-finansierede Artemis-projekt. Emissionskontrolsystemer og prøvningscyklusser bør derfor udformes, så de afspejler faktiske køreforhold, navnlig i byområder, hvor køreforholdene er meget mere omskiftelige end ved ordinære testrunder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Hvis målet om at reducere indvirkningen på miljøet fra forureningsemissioner fra vejtransport skal indfries, bør brændstoffer med højt kulstofindhold gradvist erstattes af alternativer med lavere kulstofindhold, f.eks. naturgas, om end det at gøre vejtransporten virkelig bæredygtig på længere sigt kræver udbredelse af nye teknologier med lav miljøpåvirkning såsom el-, hydrogen eller trykluftsdrevne køretøjer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Høj koncentration af luftforurening forårsaget af udledte udgangsstoffer for O3 (høj ozon-koncentration i kombination med høje sommertemperaturer) såvel som dieselpartikler og andre udledninger (der i kombination med såkaldt inversion forårsager smog om vinteren) bør undgås ved at der træffes forholdsregler. Navnlig samarbejde med meteorologiske institutter bør føre til rettidige og hensigtsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Potentialet ved at reducere brændstofforbruget og dermed forureningsstof- og drivhusgasudledningen via effektiv kørselsadfærd, såkaldt miljøkørsel, udnyttes ikke i tilstrækkeligt omfang. Dette skyldes primært manglen på information eller bevidsthed blandt bilister om, hvordan man kører miljøeffektivt. De tekniske midler til at befordre miljøkørsel består primært i to typer monteret udstyr: brændstofforbrugsmålere og gearskifteindikatorer. En brændstofforbrugsmåler er en anordning, som giver føreren nøjagtig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug, herunder det øjeblikkelige brændstofforbrug, forbrug i tomgang, forbrug siden ibrugtagning og en estimering af køretøjets rækkevidde baseret på brændstofbeholdningen på det givne tidspunkt. En gearskifteindikator viser den optimale gearstilling, hvis denne afviger fra den valgte gearstilling, og hvad føreren bør gøre (skifte til højere eller lavere gear) for at minimere brændstofforbruget. Formålet hermed er at give føreren af et køretøj med manuelt gearskifte en visuel advarsel, når gearskifte er nødvendigt. Gearskifteindikator er allerede gjort obligatorisk i nye personbiler i klasse M1, der har manuelt gearskifte, men ikke i nogen anden type motorkøretøj såsom lette kommercielle køretøjer, lastbiler eller busser. Derimod findes der i øjeblikket ikke noget lovkrav om montering af brændstofforbrugsmåler i nogen kategori af motorkøretøjer. Undersøgelser viser, at potentialet for miljøkørsel kan udnyttes bedre, hvis begge systemer bruges samtidigt. Endvidere vil brændstofforbrugsmålere kunne hjælpe forbrugerne med at købe køretøjer med lavt brændstofforbrug. Dette ville være særligt relevant for tunge køretøjers vedkommende, da der i øjeblikket ikke gælder noget lovkrav om at angive brændstofeffektivitet eller CO2-emissioner for køretøjer, der udbydes til salg. Brændstofforbrugsmålere og gearskifteindikatorer kan monteres med kun små omkostninger for fabrikanten, men er i dag ofte ikke til at fremskaffe eller sælges som en del at valgfrie pakker, hvad der hindrer dem i at blive udbredt. Desuden er sådanne anordninger, hvor de forefindes, ofte monteret på måder, der ikke er befordrende for miljøkørsel (f.eks. ingen konstant synlighed, ingen øjeblikkelig visning af brændstofforbrug, uoverensstemmelse mellem angivet og faktisk forbrug).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at nå EU's mål for luftkvalitet og for at sikre en kontinuerlig indsats til nedbringelse af køretøjsemissioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til de detaljerede regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 715/2007 på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg, de særlige procedurer, prøvninger og forskrifter for typegodkendelser, forskrifterne for gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af fabrikantens forpligtelse til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, erstatningen af information om CO2-emissioners masse i typeattesten med information om CO2-emissionækvivalenters samlede masse, hævningen eller fjernelsen af grænseværdien for de samlede carbonhydridemissioner for køretøjer med styret tænding, ændringen af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på justering af de partikelmassebaserede grænseværdier og indførelse af partikelantalbaserede grænseværdier, som i store træk korrelerer med massegrænseværdierne for benzin- og dieselmotorer, vedtagelsen af en ændret måleprocedure for partikler og en partikelantalgrænseværdi, en grænseværdi for NO2-emissioner og grænseværdier for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(7) For at nå EU's mål for luftkvalitet og for at sikre en kontinuerlig indsats til nedbringelse af køretøjsemissioner bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til de detaljerede regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 715/2007 på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 med en referencemasse på over 2 610 kg og en teknisk tilladt totalmasse på højst 7 500 kg, de særlige procedurer, prøvninger og forskrifter for typegodkendelser, forskrifterne for gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af fabrikantens forpligtelse til at give adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, erstatningen af information om CO2-emissioners masse i typeattesten med information om CO2-emissionækvivalenters samlede masse, hævningen eller fjernelsen af grænseværdien for de samlede carbonhydridemissioner for køretøjer med styret tænding, ændringen af forordning (EF) nr. 715/2007 med henblik på justering af de partikelmassebaserede grænseværdier og indførelse af partikelantalbaserede grænseværdier, som i store træk korrelerer med massegrænseværdierne for benzin- og dieselmotorer, vedtagelsen af en ændret måleprocedure for partikler og en partikelantalgrænseværdi, en grænseværdi for NO2-emissioner og grænseværdier for udstødningsemissioner ved lave temperaturer for køretøjer, der er godkendt som værende i overensstemmelse med Euro 6-emissionsgrænserne. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Der kræves i henhold til den nugældende lovgivning to typegodkendelser for forskellige varianter af den samme køretøjstype. Dette skaber en unødvendig administrativ byrde, der ikke har nogen positiv miljøindvirkning. Udvidelse af den tilladte totalmasse til 7500 kg vil gøre det muligt for køretøjer over den nugældende totalmassegrænse for lette køretøjer på 2610/2840 kg at blive enten typegodkendt i henhold til reglerne for enten lette eller tunge køretøjer, afhængig af fabrikantens valg.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter offentliggørelsen af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med andet afsnit, og på fabrikantens anmodning finder denne forordning anvendelse på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF* med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg.

Efter offentliggørelsen af de delegerede retsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med andet afsnit, og på fabrikantens anmodning finder denne forordning anvendelse på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF* med en referencemasse på over 2 610 kg og en teknisk tilladt totalmasse på højst 7 500 kg.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om de nærmere regler for anvendelsen af denne forordning på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på over 2 610 kg og en tilladt totalmasse på højst 5 000 kg.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om de nærmere regler for anvendelsen af denne forordning på køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N2 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på over 2 610 kg og en teknisk tilladt totalmasse på højst 7 500 kg.

____________________

____________________

* EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.".

* EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.".

Begrundelse

Udvidelse af den tilladte totalmasse til 7500 kg vil gøre det muligt for køretøjer over den nugældende totalmassegrænse for lette køretøjer på 2610/2840 kg at blive enten typegodkendt i henhold til reglerne for enten lette eller tunge køretøjer, afhængig af fabrikantens valg. Den "teknisk tilladte totalmasse" er den samlede masse af kombinationen af motorkøretøj og påhængsmateriel som angivet af fabrikanten.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a) I artikel 5, stk. 1, foretages følgende ændringer:

Fabrikanten skal sikre, at de komponenter i køretøjet, der med sandsynlighed vil påvirke emissionen, er udformet, konstrueret og samlet, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger.

"Fabrikanten skal sikre, at de komponenter i køretøjet, der med sandsynlighed vil påvirke emissionen, er udformet, konstrueret og samlet, således at køretøjet ved faktiske køreforhold er i overensstemmelse med denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger.

 

Fabrikanten skal sikre, at emissionskontrolsystemerne fungerer ved at overholde en overensstemmelsesfaktor, der alene afspejler de mulige tolerancetærskler ved emissionsmålingsproceduren."

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"1a. Fabrikanterne skal sikre, at køretøjer er udstyret med brændstofforbrugsmålere i overensstemmelse med kravene til denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i medfør heraf."

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – litra a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(3a) I artikel 5, stk. 3, litra a), foretages følgende ændringer:

a) emissioner fra udstødningen, herunder prøvningscyklusser, emissioner ved lav lufttemperatur, emissioner ved tomgang, røgtæthed og korrekt fungerende og regenererende efterbehandlingssystemer

"a) emissioner fra udstødningen, herunder prøvningscyklusser baseret på faktiske kørselsemissioner, anvendelse af mobile emissionsmålesystemer, emissioner ved lav lufttemperatur, emissioner ved tomgang, røgtæthed og korrekt fungerende og regenererende efterbehandlingssystemer"

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) I artikel 5, stk. 3, indsættes følgende litra:

 

"ea) køretøjsudstyr med brændstofforbrugsmåler, der giver føreren nøjagtig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug ved angivelse af mindst følgende data: øjeblikkeligt brændstofforbrug (1/100 km), gennemsnitligt brændstofforbrug (1/100 km), brændstofforbrug i tomgang (l/time) og brændstofforbrug siden ibrugtagning (l) og estimering af køretøjets rækkevidde baseret på brændstofbeholdningen på det givne tidspunkt"

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk.3 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) I artikel 5, stk. 3, indsættes følgende litra:

 

"ia) en overensstemmelsesfaktor, der repræsenterer forholdet mellem det maksimale emissionsniveau for et givent forurenende stof målt under faktiske forhold og Euro 6-emissionsgrænserne for samme stof, der bør sættes til lavest mulige værdi"

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d) I artikel 5, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

 

"Kommissionen skal inden den 31. december 2016 vedtage delegerede retsakter med det formål at supplere de krav, der er omhandlet i stk. 1a og dette stykkes litra ea). Fra og med den 1. januar 2018 skal de nationale myndigheder nægte at give EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav. Fra den 1. januar 2019 skal nationale myndigheder, for så vidt angår nye køretøjer som ikke opfylder disse krav, anse typeattesterne for ugyldige og forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer."

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i Unionen bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14a om:

1. Kommissionen vurderer det hensigtsmæssige i at inkludere methanemissioner i beregningen af CO2-emissioner, således at drivhuseffekten fra methanemissioner tages i betragtning og udtrykkes som CO2-emissionsækvivalent til regulerings- og forbrugerinformationsmæssige formål. Kommissionen fremlægger i givet fald et lovforslag til Europa-Parlamentet og Rådet om revision af forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011.

a) erstatning af informationen om CO2-emissioners masse i typeattesten som omhandlet i artikel 18 i direktiv 2007/46/EF med information om CO2-emissionsækvivalenters samlede masse, som skal være summen af massen af CO2-emissioner og methanemissioner, udtrykt som massen af CO2-ækvivalente emissioner for så vidt angår drivhusvirkninger

 

b) hævning eller fjernelse af grænseværdien for emissioner af de samlede carbonhydrider (THC) for køretøjer med styret tænding.

 

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen bør uden at sænke miljøbeskyttelsesniveauet i EU tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a for grænser for samlede carbonhydridemissioner for lette køretøjer med styret tænding. De maksimale tilladte samlede carbonhydridemissioner sættes til en grænseværdi, der kan sikre, at en eventuel stigning i methanemissioner fra køretøjer med styret tænding vil blive opvejet af en samlet reduktion af drivhuseffekten fra den kombinerede, samlede udledning af CO2 og methan fra disse køretøjer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 14, stk. 1-5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 14, stk. 1a-5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 18 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(7a) Artikel 18, stk. 3, affattes således:

3. De ændringer eller gennemførelsesforanstaltninger, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, og artikel 14, stk. 6, vedtages senest den 2. juli 2008.

"3. De ændringer eller delegerede retsakter, som er nævnt i artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 3, og artikel 14, stk. 1a-5, vedtages senest [et år efter denne forordnings ikrafttræden]."

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1a) I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Fabrikanterne skal sikre, at køretøjer er udstyret med brændstofforbrugsmålere i overensstemmelse med kravene i denne forordning og de delegerede retsakter vedtaget i medfør heraf."

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1b) Artikel 5, stk. 4, første punktum, affattes således:

4. Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel, herunder foranstaltninger vedrørende:

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 12a med henblik på at opstille de specifikke procedurer, prøvninger og krav for typegodkendelsen, der er fastsat i denne artikel, herunder krav vedrørende:"

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende litra:

 

"ea) køretøjsudstyr med brændstofforbrugsmåler, der giver føreren nøjagtig information om køretøjets faktiske brændstofforbrug ved angivelse af mindst følgende data: øjeblikkeligt brændstofforbrug (1/100 km), gennemsnitligt brændstofforbrug (1/100 km), brændstofforbrug i tomgang (l/time) og brændstofforbrug siden ibrugtagning (l) og estimering af køretøjets rækkevidde baseret på brændstofbeholdningen på det givne tidspunkt"

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d) Artikel 5, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

 

"Kommissionen skal inden den 31. december 2016 vedtage delegerede retsakter med det formål at supplere de krav, der er omhandlet i stk. 2a og dette stykkes litra ea). Fra og med den 1. januar 2018 skal de nationale myndigheder nægte at give EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav. Fra dem 1. januar 2019 skal nationale myndigheder, for så vidt angår nye køretøjer, som ikke opfylder disse krav, anse typeattesterne for ugyldige og forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer."

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 595/2009

Artikel 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 12a

 

Udøvelse af delegationen

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 5, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.".

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Gearskifteindikatorer

 

Kommissionen skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav om at montere gearskifteindikatorer i køretøjer med manuelt gear, der ikke tilhører klasse M1, for hvilken der allerede findes et krav i henhold til gældende EU-lovgivning. På grundlag af denne vurdering skal Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet, der udvider anvendelsesområdet for artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/20091a til også at omfatte yderligere køretøjsklasser.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).

PROCEDURE

Titel

Nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

Referencer

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

6.2.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Behandling i udvalg

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Dato for vedtagelse

16.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

8

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jarosław Wałęsa


PROCEDURE

Titel

Nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer

Referencer

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Dato for høring af EP

31.1.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Dato for vedtagelse

23.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

66

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martin Häusling, Judith Sargentini

Dato for indgivelse

29.9.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik