RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega

29.9.2015 - (COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Albert Deß

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega

(COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0028),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0027/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. aprilli 2014. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0270/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Maanteetranspordi õhusaaste ja kliimamõju probleem on suur ja keerukas. Et maanteetranspordi heitkoguste probleemi terviklikult lahendada, tuleks hoolitseda selle eest, et välditakse väikesi seadusandlikke muudatusi, mis võivad muude õigusaktide eesmärkidega vastuollu sattuda ja eeskirju täitvate tootjate konkurentsile mõõdutult suurt mõju avaldada;

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Ehkki metaani heitkogused ei oma teadaolevalt otsest kahjulikku mõju inimeste tervisele, on metaan tugevatoimeline kasvuhoonegaas. Seega peaks komisjon kooskõlas teatisega kergeveokite heitgaase ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (Euro 5 ja 6) käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamise ja tulevase väljatöötamise kohta2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 13 kaaluma metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse.

(2) Ehkki metaani heitkogused ei oma teadaolevalt otsest kahjulikku mõju inimeste tervisele, on metaan tugevatoimeline kasvuhoonegaas ja oluline osooni eellane. Seega peaks komisjon kooskõlas teatisega kergeveokite heitgaase ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (Euro 5 ja 6) käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamise ja tulevase väljatöötamise kohta2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 13 kaaluma metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse 2020. aasta järgse aja kohta, pärast selget ja üksikasjalikku mõjuhinnangut, milles hinnatakse metaani heitkoguste nõuetekohast ümberarvutamist CO2 heitkogusteks ning selle teostatavust väikesõidukite ja sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitlevate liidu õigusaktide läbivaatamise raames.

____________________

____________________

2 ELT C 182, 19.7.2008, lk 17.

2 ELT C 182, 19.7.2008, lk 17.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selleks et lihtsustada maagaasiga töötavate sõidukite kasutuselevõttu, tuleks kogu süsivesinike heitkoguse (THC) piirväärtust suurendada ning arvesse võtta metaani heitkoguste toimet ja väljendada seda CO2 ekvivalendina õigusliku reguleerimise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.

(3) Selleks et hinnata maagaasiga ja bensiiniga töötavaid sõidukeid heitkoguste suhtes võrdsete standardite alusel, tuleks süsivesinike heitkoguse (THC) kogupiirväärtus selge ja üksikasjaliku mõjuhinnangu põhjal läbi vaadata ning lugeda metaani heitkoguste toime arvesse võetuks ja väljendada seda CO2 ekvivalendina.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Katsemenetlus, mis on EÜ tüübikinnituste heitkoguseid reguleerivate eeskirjade aluseks, peaks kajastama tegelikes sõidutingimustes täheldatud heitkoguste taset. Seepärast tuleks saastekontrollisüsteemid ja katsetsüklid kavandada nii, et need kajastaksid tegelikke sõidutingimusi, eriti linnapiirkondades, kus sõidutingimused on muutlikud.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Tänapäevased diiselmootoriga sõidukid paiskavad õhku suuri ja suurenevaid NO2 heitkoguseid osana kogu NOx heitkogusest, mis ei olnud määruse (EÜ) nr 715/2007 vastuvõtmise ajal ootuspärane. Suurem osa õhukvaliteedi probleemidest saastatud linnaaladel näib olevat seotud NO2 otseheitega. Seega tuleks kehtestada heite asjakohane piirväärtus.

(4) Tänapäevased diiselmootoriga sõidukid paiskavad õhku suuri ja suurenevaid NO2 heitkoguseid osana kogu NOx heitkogusest, mis ei olnud määruse (EÜ) nr 715/2007 vastuvõtmise ajal ootuspärane. Suurem osa õhukvaliteedi probleemidest saastatud linnaaladel näib olevat seotud NO2 otseheitega. Seetõttu peaks komisjon pärast üksikasjalikku ja põhjalikku mõju hindamist kaaluma, kas oleks vaja seadusandlikke meetmeid, millega määrataks lisaks kehtivatele NOx heite piirväärtustele eraldi NO2 heite piirväärtused või uued NOx piirväärtused.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) CO ja kõigi süsivesinike (THC) heitkoguste praegused piirväärtused pärast külmkäivitust madalal temperatuuril on võetud üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/69/EÜ4 sätestatud Euro 3 nõuetest, mis näivad olemasolevat sõidukitehnoloogiat ja õhukvaliteedi vajadusi arvestades iganenud. Peale selle viitavad õhukvaliteedi probleemid ja sõidukite heitkoguste mõõtmiste tulemused vajadusele kehtestada asjakohane piirväärtus NOx/NO2 heitkogustele. Seega tuleks kehtestada ajakohastatud heite piirväärtused vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikele 5.

 

(5) CO ja kõigi süsivesinike (THC) heitkoguste praegused piirväärtused pärast külmkäivitust madalal temperatuuril on võetud üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/69/EÜ4 sätestatud Euro 3 nõuetest, mis näivad iganenud, arvestades olemasolevat sõidukitehnoloogiat ja nõutavat optimaalset õhukvaliteeti, mis ei ohustaks inimeste tervist. Peale selle viitavad õhukvaliteedi probleemid ja sõidukite heitkoguste mõõtmiste tulemused vajadusele kehtestada asjakohane piirväärtus NOx/NO2 heitkogustele. Seega tuleks kehtestada ajakohastatud heite piirväärtused, sealhulgas tänapäevastele diiselmootoriga sõidukitele, vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikele 5.

__________________

__________________

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/69/EÜ, 13. oktoober 1998, mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavate meetmete kohta ja nõukogu direktiivi 70/220/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12. 1998, lk 1).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/69/EÜ, 13. oktoober 1998, mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavate meetmete kohta ja nõukogu direktiivi 70/220/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12. 1998, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 595/20095 kehtestatud ammoniaagi heite piirväärtuse eesmärk on piirata ammoniaagikadu lämmastikoksiidide järeltöötlussüsteemides, mis kasutavad NOx heitkoguse vähendamiseks uureat. Ammoniaagi piirväärtus tuleks seega kehtestada üksnes nende tehnoloogiate puhul, mitte aga ottomootorite suhtes.

välja jäetud

_____________

 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 595/2009, 18. juuni 2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ ( ELT L 188, 18.7.2009, lk 1).

 

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Võimalust vähendada kütusekulu ning seega ka saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid energiatõhusa ehk nn keskkonnasäästliku sõidustiili abil ei ole piisavalt kasutatud. See tuleneb peamiselt asjaolust, et juhtidel puudub teave või arusaamine, kuidas kulutõhusalt sõita. Keskkonnasäästlikku sõidustiili hõlbustavad tehnilised vahendid on peamised kaht liiki sõidukisisesed süsteemid: kütusekulu mõõdikud ja käiguvahetuse näidikud. Peale selle ei põhjustaks kütusekulu mõõdikute kohustuslik paigaldamine sõidukitootjatele märkimisväärset koormust. Seetõttu on asjakohane, et pärast käesoleva määrusega kaasnevat mõjuhinnangut kehtestab komisjon kerge- ja raskeveokitele kohustuslikud kütusekulu mõõdikud, muutes määrust (EÜ) nr 715/2007 ja määrust (EÜ) nr 595/2009. Komisjon peaks ühtlasi kaaluma käiguvahetuse näidikute kohustusliku paigaldamise laiendamist ainult sõiduautodelt kõigile kerge- ja raskeveokitele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks ja sõidukite heitkoguste jätkuva vähendamise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses üksikasjalike eeskirjadega määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaldamiseks M1, M2, N1 N2 kategooria sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on üle 2610 kg ja mille täismass on kuni 5 000 kg, erimenetlustega, tüübikinnituskatsete ja -nõuetega, nõuetega saastekontrollsüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamiskeelu rakendamise kohta, sõidukite remonditeabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse tagamise tootjapoolse kohustuse rakendamiseks vajalike meetmetega, CO2 heite massi käsitleva teabe asendamisega vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamise või kaotamisega, määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmisega osakeste massil põhinevate piirväärtuste ümberkalibreerimiseks ning osakeste arvul põhinevate piirväärtuste lisamiseks, mis oleksid üldjoontes kooskõlas bensiini ja diislikütuse massi piirväärtustega, läbivaadatud menetluse kehtestamisega tahkete osakeste mõõtmise ja tahkete osakeste arvu piirväärtuste kohta, NO2 heite piirväärtustega ning väljalasketoru heitkoguste piirväärtustega madalal temperatuuril Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(7) Et saavutada Euroopa Liidu õhukvaliteedi eesmärgid, mis on sätestatud liidu õhukvaliteedi standardites ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/50/EÜ1a ning sõidukite heitkoguste jätkuva vähendamise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses üksikasjalike eeskirjadega määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaldamiseks M1, M2, N1 N2 kategooria sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on üle 2610 kg ja mille tehniliselt lubatav täismass on kuni 5 000 kg, erimenetlustega, tüübikinnituskatsete ja -nõuetega, nõuetega saastekontrollsüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamiskeelu rakendamise kohta, sõidukite remonditeabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse tagamise tootjapoolse kohustuse rakendamiseks vajalike meetmetega, määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmisega osakeste massil põhinevate piirväärtuste ümberkalibreerimiseks ning osakeste arvul põhinevate piirväärtuste lisamiseks, mis oleksid üldjoontes kooskõlas bensiini ja diislikütuse massi piirväärtustega. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 21 mai 2008, 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pärast teise lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide avaldamist ja tootja taotlusel on käesolev määrus kohaldatav M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 5000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ* II lisas.

2. Pärast teise lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide avaldamist ja tootja taotlusel on käesolev määrus kohaldatav M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja tehniliselt lubatud täismassiga kuni 5 000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ* II lisas.

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke eeskirju käesoleva määruse kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 5 000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas. Delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada eriti see, et veermiku dünamomeetrilistel katsetel võetakse nõuetekohaselt arvesse sõiduki tegelikku massi, et määrata kindlaks ekvivalentne inerts ning muud võimsuse ja koormuse vaikeparameetrid.

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke eeskirju käesoleva määruse kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja tehniliselt lubatud täismassiga kuni 5 000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas. Delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada eriti see, et veermiku dünamomeetrilistel katsetel võetakse nõuetekohaselt arvesse sõiduki tegelikku massi, et määrata kindlaks ekvivalentne inerts ning muud võimsuse ja koormuse vaikeparameetrid.

____________________

____________________

* ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

* ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Tootja varustab kõik käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad sõidukid kütusekulu mõõdikutega, mis on kooskõlas käesoleva määruse sätetega.”

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Artikli 5 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„(e a) sõidukite varustamisega kütusekulu mõõdikutega, mis annavad juhile täpset teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sealhulgas vähemalt järgmised andmed: kütuse hetkekulu (l/100 km või miil/gallon), kütuse keskmine kulu (l/100 km või miil/gallon ), kütusekulu tühikäigul (l/h või mass/tund) ning sõiduki hinnanguline läbitav vahemaa hetke kütusekulu põhjal;”

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Artikli 5 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„(i a) vastavusteguriga, mis näitab teatava saasteaine tegelikes tingimustes mõõdetud heitkoguste maksimumtaseme ja sama aine Euro 6 piirnormide (mis kehtestatakse võimalikult väikeses väärtuses) suhet;”

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) Artikli 5 lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„Komisjon võtab 31. detsembriks 2016 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada lõikes 1a ja käesoleva lõike punktis e a osutatud nõudeid. Alates 1. jaanuarist 2018 ei anna riiklikud asutused EÜ tüübikinnitust ega siseriiklikku tüübikinnitust uut tüüpi sõidukitele, mis ei vasta nendele nõuetele. Alates 1. jaanuarist 2019 loevad riiklikud asutused neile nõuetele mittevastavate uute sõidukite vastavustunnistused kehtetuks ja keelavad selliste sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.”

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Alandamata keskkonnakaitse taset liidus antakse komisjonile volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad järgmist:

1. Alandamata keskkonnakaitse taset liidus, teeb komisjon vajaduse korral ettepaneku võtta vastu seadusandlikke meetmeid, mis käsitlevad järgmist:

a) heite massi käsitleva teabe asendamine direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 18 nimetatud vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, mis on CO2 heite ja metaani heite masside summa väljendatuna CO2 heite ekvivalentse massina, et võtta arvesse selle mõju kasvuhoonegaasina;

a) heite massi käsitleva teabe läbivaatamine määruse (EÜ) nr 443/2009 läbivaatamise raames, võttes aluseks direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 18 nimetatud vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabe, mida tuleks käsitleda CO2 heite ja metaani heite masside summana, mida väljendatakse CO2 heite ekvivalentse massina, et võtta arvesse selle mõju kasvuhoonegaasina;

b) ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamine või kaotamine.

b) ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtus, mis vaadatakse läbi üksikasjaliku mõjuhinnangu alusel.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programm lõpule jõuab, ning hiljemalt Euro 6 jõustudes, antakse komisjonile volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et võtta järgmisi meetmeid, alandamata seejuures keskkonnakaitse taset liidus:

2. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programm lõpule jõuab, ning hiljemalt Euro 6 jõustudes, antakse komisjonile volitus võtta põhjendamatu viivituseta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et võtta järgmisi meetmeid, alandamata seejuures keskkonnakaitse taset liidus:

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 3 osutatud menetlusi, katsetusi ja nõudeid, samuti heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid. Kui leitakse, et need menetlused, katsed, nõuded ja katsetsüklid ei ole enam asjakohased või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, toimib komisjon kooskõlas artikli 5 lõikega 3, et kohandada neid nii, et need peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid.

3. Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 3 osutatud menetlusi, katsetusi ja nõudeid, samuti heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid.

 

Komisjon kehtestab tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise testi kõigile alates 2015. aastast tüübikinnituse saanud või registreeritud sõidukitele, et tagada saastekontrollisüsteemide tulemuslikkus ja võimaldada viia sõiduk vastavusse käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega, vastavusteguriga, mis kajastab ainult 2017. aastaks kehtestatud heitkoguste mõõtmise korra võimalikke tolerantse.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada lisaks olemasolevale NOx koguheite piirväärtusele NO2 heite piirväärtus I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. NO2 heite piirväärtus kehtestatakse mõjuhinnangu põhjal, võttes arvesse tehnilist teostatavust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EÜ) nr 2008/50 sätestatud õhukvaliteedi eesmärke*.

Komisjon teeb vajaduse korral ettepaneku võtta vastu seadusandlikud meetmed NO2 heite piirväärtuse kohta lisaks olemasolevale NOx koguheite piirväärtusele I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. NO2 heite piirväärtus kehtestatakse selge ja üksikasjaliku mõjuhinnangu põhjal ja selles võetakse arvesse tehnilist teostatavust ning lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EÜ) nr 2008/50 sätestatud õhukvaliteedi eesmärke*.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et muuta ja täiendada I lisa tabelit 4 eesmärgiga kehtestada väljalasketoru heitkoguste piirväärtused madalal temperatuuril I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. NOx and NO2 heite piirväärtused kehtestatakse mõjuhinnangu põhjal, võttes arvesse tehnilist teostatavust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EÜ) nr 2008/50 sätestatud õhukvaliteedi eesmärke.

5. Komisjon esitab vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku tavamenetluse teel ettepaneku muuta ja täiendada I lisa tabelit 4 eesmärgiga kehtestada väljalasketoru heitkoguste piirväärtused madalal temperatuuril I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. Väljalasketoru heitkoguste piirväärtused madalal temperatuuril kehtestatakse mõjuhinnangu põhjal, mis hõlmab süsinikmonooksiidi (CO), süsivesinikke (HC), lämmastikoksiide (NOx) ja lämmastikdioksiide (NO2), võttes arvesse tehnilist teostatavust ning paremini kajastades Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EÜ) nr 2008/50 sätestatud õhukvaliteedi eesmärke.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 2 lõike 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ning artikli 14 lõigetes 1 kuni 5 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates […] [Väljaannete Talitus lisab jõustumise täpse kuupäeva].

2. Artikli 2 lõike 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ning artikli 14 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] [Väljaannete Talitus lisab jõustumise täpse kuupäeva]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Tootja varustab kõik käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad sõidukid kütusekulu mõõdikutega, mis on kooskõlas käesoleva määruse sätetega.”

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artikli 5 lõike 4 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

4. Komisjon võtab käesoleva artikli rakendamiseks sellised meetmed, mille esemeks on muu hulgas

4. „Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 12a, et töötada välja selles artiklis sätestatud tüübikinnituse spetsiaalsed menetlused, katsed ja nõuded, sealhulgas nõuded seoses järgmisega:”.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) Artikli 5 lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„(e a) sõidukite varustamisega kütusekulu mõõdikutega, mis annavad juhile täpset ja pidevalt nähtavat teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sealhulgas vähemalt järgmised andmed: kütuse hetkekulu (l/100 km või miil/gallon), kütuse keskmine kulu (l/100 km või miil/gallon), kütusekulu tühikäigul (l/h või mass/tund) ning sõiduki hinnanguline läbitav vahemaa hetke kütusekulu põhjal;”

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 d) Artikli 5 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

„Komisjon võtab 31. detsembriks 2016 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada lõikes 2a ja käesoleva lõike punktis e a osutatud nõudeid. Alates 1. jaanuarist 2018 ei anna riiklikud asutused EÜ tüübikinnitust ega siseriiklikku tüübikinnitust uut tüüpi sõidukitele, mis ei vasta nendele nõuetele. Alates 1. jaanuarist 2019 loevad riiklikud asutused neile nõuetele mittevastavate uute sõidukite vastavustunnistused kehtetuks ja keelavad selliste sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.”

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 e) Lisatakse järgmine artikkel:

 

Artikkel 12 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 4 osutatud delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 5 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 595/2009

I lisa – Euro VI heite piirväärtused – lahter WHTC (PI)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) I lisa tabelis „Euro VI heite piirväärtused” asendatakse lahtrile „WHTC (PI)” vastav rida järgmisega:

välja jäetud

«WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )«.

 

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Komisjon hindab, kas on asjakohane kehtestada nõuded käiguvahetuse näidikute paigaldamise kohta manuaalkäigukastiga sõidukitele, välja arvatud M1-kategooria sõidukid, mille kohta on kehtivates liidu õigusaktides juba nõue kehtestatud. Selle hinnangu alusel esitab komisjon vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/20091a artikli 11 kohaldamisala täiendavatele sõidukikategooriatele.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 661/2009, 13. juuli 2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1.)

  • [1]    ELT C 311, 12.9.2014, lk 55.

SELETUSKIRI

Käesolev ettepanek koosneb erinevatest ja suhteliselt eripalgelistest meetmetest, mille peamine eesmärk on piirata inimtervisele kahjulike sõidukite heitgaaside koguseid. Täpsemalt puudutavad need NO2 heite piirväärtuste kehtestamist üldisema NOx heite raames, raskeveokite sisepõlemismootorite lämmastikuheite piirväärtuse tühistamist, varasematest nn Euro etappidest pärinevate külmkäivituse heitkoguste piirväärtuste muutmist, meedet süsivesinike koguheite kohandamiseks, et hõlbustada maagaasil töötavate sõidukite kasutuselevõttu, metaani heitkoguste lisamist kasvuhoonegaaside ekvivalendi kujul CO2 koguheitele, mille piirväärtust sõidukitootjad peavad järgima, ning võimalust tõsta väikestele tarbesõidukitele ette nähtud heitkoguste eeskirjade alla kuuluvate sõidukite täismassi ülempiir 2840 kg-lt 5000 kg-le. Täiendavate puhtalt tehnilis-regulatiivsete meetmetena tehakse mõningatel juhtudel ettepanek viia käesolevas õigusaktis märgitud täitevvolitused kooskõlla Lissaboni lepinguga ning lisada mõned uued täitevvolitused mõningate uute kavandatud meetmete rakendamiseks.

Põhimõtteliselt on õhu kvaliteedi parandamiseks mõeldud meetmed teretulnud, eriti kui nendega kaasnevaid kulusid tasakaalustab parem ja säästvam linnakeskkond, kuhu koondub üha rohkem meie kodanikke, ning tervishoiukulude vähenemine. Kuid seejuures ei tohiks sõidukitootjatele peale sundida ebaproportsionaalselt koormavaid meetmeid. Tuleks meeles pidada, et sektor ei ole veel hiljutisest majanduskriisist täielikult toibunud ning et täiendavad kulud ja bürokraatia peaksid olema minimaalsed.

Raportöör soovib juhtida tähelepanu komisjoni ettepaneku ja kavandatud muudatusettepanekute mõningatele aspektidele.

•  Metaan iseenesest ei ole saasteaine ega ohusta inimeste tervist. Maagaasil töötavad sõidukid tekitavad bensiinimootoriga sõidukitega võrreldes 25% vähem CO2 ning on väga raske ennustada, kui suur saab tulevikus olema gaasimootoriga sõidukite turuosa. Praegu moodustavad gaasil töötavad sõidukid väga väikese osa kõigist sõidukitest. Lisaks ei ole tegelikes sõidutingimustes tehtud katsete tulemustest selgunud, kuidas täpselt tuleks heitkoguseid arvestada, seda ka muude ainete puhul. Raportöör eelistaks mitte kohe algul karistada seda väikest sõidukikategooriat, mis pealegi aitab piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Artikli 14 lõikes 3 ette nähtud läbivaatamine või siis sõidukite CO2 heidet puudutavate õigusaktide läbivaatamine peaks tagama, et kohe, kui metaani heitkogused muutuvad probleemiks, on komisjonil õigus teha uusi seadusandlikke ettepanekuid.

•  Tootja taotluse põhjal väikestele tarbesõidukitele ette nähtud heitkoguste eeskirjade alla kuuluvaks loetavate sõidukite kategooria laiendamine on komisjoni poolt positiivne ettepanek, kuid raportöör tõstaks nende täismassi ülempiiri koguni 7500 kg-ni. See vähendaks loamenetluste dubleerimist ja muid välditavaid haldusmenetlusi.

•  Diiselmootoriga raskeveokid paiskavad õhku lämmastikku, mida kasutatakse NOx heitkoguste puhastusseadmes olevas nn karbamiidreaktiivis. Kütusena maagaasi kasutavates raskeveokites eritub lämmastik vahetult maagaasi põlemisproduktina, seda ei kasutata NOx neutraliseerimiseks, kuna viimast praktiliselt ei teki. Lämmastikuheite piirväärtuse säilitamine ottomootoriga raskeveokite jaoks nõuaks kulukat puhastustehnoloogiat, mis mõjuks antud sõidukikategooria jaoks diskrimineerivalt, kuna see pärsiks alternatiivseid kütuseid, näiteks maagaasi või vedelgaasi kasutavate tehnoloogiate majanduslikku tasuvust. Seepärast tuleks ottomootorite puhul vastavalt komisjoni ettepanekule NH3 piirväärtus tühistada, kuid sõidukipargi enamikku moodustavate diiselmootoriga sõidukite jaoks säiliks praegune piirnorm 10 ppm.

•  Lissaboni lepinguga ühtlustamiseks tahetakse ettepanekus senist komiteemenetlust kohandada rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 290 ja 291. See annaks komisjonile õiguse võtta vastu nimetatud õigusakte seoses mitmesuguste Euro 5 ja Euro 6 standardite kohaldamiseks vajalike eeskirjade, menetluste ja piirnormidega. Valdava enamiku õigusaktide puhul tuleks õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte anda komisjonile mitte määramata ajaks, nagu varem pakuti, vaid määruse jõustumisest kuni 30. juunini 2019 ehk Euroopa Parlamendi praeguse ametiaja lõpuni ning seejuures peaksid jääma kehtima standardsätted, mis reguleerivad komisjoni aruandeid delegeeritud volituste kohta ja volituste delegeerimise automaatset uuendamist.

SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (2.7.2015)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega
(COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Arvamuse koostaja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega on ette nähtud käsitlema konkreetseid probleemvaldkondi, kus turutõrked ja õiguslikud puudused takistavad üldisi püüdlusi parema õhukvaliteedi saavutamiseks Euroopa tiheda liiklusega piirkondades, samuti mürgiste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks seoses globaalse soojenemise ja saastega ning jõupingutustega kasutada tõhusamalt ressursse.

Hinnangute kohaselt sureb umbes 400 000 eurooplast enneaegselt halva õhukvaliteedi tõttu ja samal ajal on 17 liikmesriigi vastu algatatud menetlused välisõhu kvaliteeti käsitleva direktiivi rikkumise pärast. Katsetes mõõdetavad heitkogused erinevad oluliselt tegelikest heitkogustest, kusjuures viimased on oluliselt suuremad, kuigi nad peaksid olema suuruselt lähedased.

Arvestades eespool nimetatut, seati esmaseks eesmärgiks esitada muudatusettepanekuid, mis tagaksid teksti parandamise nii, et oleksid hõlmatud enamik probleemseid küsimusi, samas kahjustamata määruse tõhusust ja õiguskindlust ning vähendades mõnel määral kaasnevat halduskoormust.

Praegu ei määrata sõidukite kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamisel metaani kogust, mis on väga tugevatoimeline kasvuhoonegaas, ning raportööri muudatusettepaneku eesmärk on muuta ettepanek selles osas selgemaks, lisades heitkoguste arvutustesse metaani koguse kindlaksmääramise CO2 ekvivalendi meetodil. Lisaks teeb praegune kergveokite lubatud suurim lubatud mass teatavate sõidukite puhul vajalikuks tüübikinnituse dubleerimise, mis lisab märkimisväärselt selliste sõidukite tootjate koormust. Seetõttu on raportööri ettepanek täismassi piirmääratõstmiseks mõeldud selle probleemi lahendamiseks, nähes nende sõidukite jaoks samas ette vajaduse viimaste tehnoloogiliste uuenduste kohase diagnostilise kaugtoe järele.

Kuigi viimasel aastal on saavutatud märkimisväärset edu tahkete heitmete heitkoguste vähendamise osas, on raportöör seisukohal, et tahkete heitmete koguste arvutamisel tuleb arvesse võtta ka nano-osakesi.

Kuna sõidukite heitkogused on otseselt seotud kütusekuluga ning kohustuslikud kütusekulu mõõdikute ja käiguvahetuse näidikute lisamine armatuurlauale võib osutuda kasulikuks ka kergveokitel, palutakse komisjonil teostada selles küsimuses mõjuhinnang ja kui tulemused õigustavad seda, esitada vastav õigusakti ettepanek.

Kuna tehnoloogia areng selles sektoris jätkub, on vaja anda Euroopa Komisjonile volitused kõnealuse õigusakti teatavate vähemoluliste sätete muutmiseks, et vajadusel saaks võtta kohe meetmeid. Lisaks, kuna praegused katsetsüklid ei kajasta tegelikke tingimusi, palub raportöör katsetsüklid viivitamata läbi vaadata ja neid kohandada, et vältida tarbijate eksitamist ning vildakatel ja ebaõigetel andmetel põhinevat tootearendust. Lisaks tuleks katsetsükli täpsus regulaarselt läbi vaadata, sest sõidutingimused ja liiklusummikute tasemed muutuvad aja jooksul. Selleks palub raportöör katsetsükli täpsuse kaheaastaste vahedega jooksvalt läbi vaadata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Ehkki metaani heitkogused ei oma teadaolevalt otsest kahjulikku mõju inimeste tervisele, on metaan tugevatoimeline kasvuhoonegaas. Seega peaks komisjon kooskõlas teatisega kergeveokite heitgaase ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (Euro 5 ja 6) käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamise ja tulevase väljatöötamise kohta2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 13 kaaluma metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse.

(2) Ehkki metaani heitkogused ei oma teadaolevalt otsest kahjulikku mõju inimeste tervisele, on metaan tugevatoimeline kasvuhoonegaas. Seega peaks komisjon kooskõlas 19. juuli 2008. aasta teatisega kergeveokite heitgaase ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (Euro 5 ja 6) käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamise ja tulevase väljatöötamise kohta2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 13 kaaluma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/20093a läbivaatamise raames metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse pärast selge ja üksikasjaliku mõjuhinnangu läbiviimist, milles hinnatakse metaani heitkoguste nõuetekohast ümberarvutamist CO2 heitkogusteks ning selle teostatavust.

__________________

__________________

2 ELT C 182, 19.7.2008, lk 17.

2 ELT C 182, 19.7.2008, lk 17.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

 

3aEuroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selleks et lihtsustada maagaasiga töötavate sõidukite kasutuselevõttu, tuleks kogu süsivesinike heitkoguse (THC) piirväärtust suurendada ning arvesse võtta metaani heitkoguste toimet ja väljendada seda CO2 ekvivalendina õigusliku reguleerimise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.

(3) Selleks et lihtsustada maagaasiga töötavate sõidukite kasutuselevõttu, tuleks kogu süsivesinike heitkoguse (THC) piirväärtus selge ja üksikasjaliku mõjuhinnangu alusel läbi vaadata ning arvesse tuleks võtta metaani heitkoguste toimet ja selle väljendamist CO2 ekvivalendina õigusliku reguleerimise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Tänapäevased diiselmootoriga sõidukid paiskavad õhku suuri ja suurenevaid NO2 heitkoguseid osana kogu NOx heitkogusest, mis ei olnud määruse (EÜ) nr 715/2007 vastuvõtmise ajal ootuspärane. Suurem osa õhukvaliteedi probleemidest saastatud linnaaladel näib olevat seotud NO2 otseheitega. Seega tuleks kehtestada heite asjakohane piirväärtus.

(4) Tänapäevased diiselmootoriga sõidukid paiskavad õhku suuri ja suurenevaid NO2 heitkoguseid osana kogu NOx heitkogusest, mis ei olnud määruse (EÜ) nr 715/2007 vastuvõtmise ajal ootuspärane. Suurem osa õhukvaliteedi probleemidest saastatud linnaaladel näib olevat seotud mürgiste NOx heitkogustega ja NO2 otseheitega. Sel põhjusel tuleks viivitamata kehtestada heite asjakohane piirväärtus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) CO ja kõigi süsivesinike (THC) heitkoguste praegused piirväärtused pärast külmkäivitust madalal temperatuuril on võetud üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/69/EÜ4 sätestatud Euro 3 nõuetest, mis näivad olemasolevat sõidukitehnoloogiat ja õhukvaliteedi vajadusi arvestades iganenud. Peale selle viitavad õhukvaliteedi probleemid ja sõidukite heitkoguste mõõtmiste tulemused vajadusele kehtestada asjakohane piirväärtus NOx/NO2 heitkogustele. Seega tuleks kehtestada ajakohastatud heite piirväärtused vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikele 5.

(5) CO ja kõigi süsivesinike (THC) heitkoguste praegused piirväärtused pärast külmkäivitust madalal temperatuuril on võetud üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/69/EÜ4 sätestatud Euro 3 nõuetest, mis näivad olemasolevat sõidukitehnoloogiat ja õhukvaliteedi vajadusi arvestades iganenud. Peale selle viitavad õhukvaliteedi probleemid ja sõidukite heitkoguste mõõtmiste tulemused vajadusele kehtestada asjakohane piirväärtus NOx/NO2 heitkogustele. Liikus, mis põhjustab 41% NOx heitkogustest, on ülekaalukalt nende heitkoguste peamine allikas. Kaasaegsete mootorite suur tõhusus tuleneb eelkõige kõrgemast põlemistemperatuurist, mis omakorda tekitab suuremaid NOx heitkoguseid. NO2 omakorda põhjustab osooni teket, happevihmasid ja inimeste hingamiselundite ärritusi. Seetõttu tuleks kehtestada ajakohastatud heite piirväärtused vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikele 5.

__________________

__________________

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/69/EÜ, 13. oktoober 1998, mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavate meetmete kohta ja nõukogu direktiivi 70/220/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12. 1998, lk 1).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/69/EÜ, 13. oktoober 1998, mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavate meetmete kohta ja nõukogu direktiivi 70/220/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 1).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Võimalust vähendada kütusekulu ning seega ka saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid kütusesäästliku sõidustiili abil on siiani kasutatud ebapiisavalt. See tuleneb peamiselt asjaolust, et juhtidel puudub teave või teadlikkus, kuidas kütusesäästlikult sõita. Kütusesäästlikku sõidustiili hõlbustavate tehniliste vahendite puhul tuleks keskenduda kaht liiki sõidukisisestele süsteemidele: kütusekulu mõõdikud ja käiguvahetuse näidikud.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt ei tekitaks kütusekulu mõõdikute kohustuslik paigaldamine põhjustada sõidukitootjatele märkimisväärset koormust. Need on võimalik paigaldada väikeste kuludega. Praegu on kütusekulu mõõdikud sageli kättesaamatud või müügil valikpakettide osana, mis takistab nende laialdast kasutamist. Juhul kui need seadmed ongi kättesaadavad, on need sageli paigaldatud viisil, mis ei aita hästi kaasa kütusesäästlikule sõidustiilile (st ei ole pidevalt näha, puudub hetketeave kütusekulu kohta, kuvatav kütusekulu erineb tegelikust kütusekulust). Samal ajal võiks kütusekulu mõõdikute laialdane kättesaadavus aidata sõiduki kasutajatel vähendada heitkoguste taset ja jälgida kütusekulu, mis aitaks tarbijatel teha teadlikumaid otsuseid sõidukite ostmise kohta. Lisaks oleks tarbijatel võimalik teha otsus, eelkõige kasutatud sõidukite ostmisel, lähtudes realistlikust teabest kütusekulu kohta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks ja sõidukite heitkoguste jätkuva vähendamise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses üksikasjalike eeskirjadega määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaldamiseks M1, M2, N1 N2 kategooria sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on üle 2610 kg ja mille täismass on kuni 5000 kg, erimenetlustega, tüübikinnituskatsete ja -nõuetega , nõuetega saastekontrollsüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamiskeelu rakendamise kohta, sõidukite remonditeabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse tagamise tootjapoolse kohustuse rakendamiseks vajalike meetmetega, CO2 heite massi käsitleva teabe asendamisega vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamise või kaotamisega, määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmisgae osakeste massil põhinevate piirväärtuste ümberkalibreerimiseks ning osakeste arvul põhinevate piirväärtuste lisamiseks, mis oleksid üldjoontes kooskõlas bensiini ja diislikütuse massi piirväärtustega, läbivaadatud menetluse kehtestamisega tahkete osakeste mõõtmise ja tahkete osakeste arvu piirväärtuste kohta, NO2 heite piirväärtustega ning väljalasketoru heitkoguste piirväärtustega madalal temperatuuril Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(7) Liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks ja sõidukite heitkoguste jätkuva vähendamise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte seoses üksikasjalike eeskirjadega määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaldamiseks M1, M2, N1 N2 kategooria sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on üle 2610 kg ja mille täismass on kuni 7500 kg, erimenetlustega, tüübikinnituskatsete ja -nõuetega, nõuetega saastekontrollsüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamiskeelu rakendamise kohta, sõidukite remonditeabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse tagamise tootjapoolse kohustuse rakendamiseks vajalike meetmetega, mis hõlmavad kohapealset diagnostilist tuge, CO2 heite massi käsitleva teabe läbivaatamisega seoses vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamise või kaotamisega, määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmisega osakeste massil põhinevate piirväärtuste ümberkalibreerimiseks ning osakeste arvul põhinevate piirväärtuste lisamiseks, mis oleksid üldjoontes kooskõlas bensiini ja diislikütuse massi piirväärtustega, läbivaadatud menetluse kehtestamisega tahkete osakeste, kaasa arvatud nanoosakeste mõõtmise ja tahkete osakeste arvu piirväärtuste kohta, NO2 heite piirväärtustega ning väljalasketoru heitkoguste piirväärtustega madalal temperatuuril Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Lissaboni lepinguga anti seadusandjale võimalus delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 alusel delegeeritavad volitused võivad hõlmata meetmeid, mis vastavad üldjoontes nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohastele meetmetele6. Seetõttu on vajalik kohandada määruse (EÜ) nr 715/2007 kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist käsitlevad sätted Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

(8) Euroopa Liidu toimimise lepinguga anti seadusandjale võimalus delegeerida komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 alusel delegeeritavad volitused võivad hõlmata meetmeid, mis vastavad üldjoontes nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohastele meetmetele6. Seetõttu on vajalik kohandada määruses (EÜ) nr 715/2007 nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist käsitlevad asjakohased sätted Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. Sellised volitused tuleks komisjonile delegeerida neljaks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest ja seda võiks automaatselt pikendada sama kestusega perioodiks.

__________________

__________________

6 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

6 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast teise lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide avaldamist ja tootja taotlusel on käesolev määrus kohaldatav M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 5000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ* II lisas.

Pärast teise lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide avaldamist ja tootja taotlusel on käesolev määrus kohaldatav M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 7500 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ* II lisas.

____________________

____________________

*ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

*ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke eeskirju käesoleva määruse kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 5000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas. Delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada eriti see, et veermiku dünamomeetrilistel katsetel võetakse nõuetekohaselt arvesse sõiduki tegelikku massi, et määrata kindlaks ekvivalentne inerts ning muud võimsuse ja koormuse vaikeparameetrid.

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke eeskirju käesoleva määruse kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 7500 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas. Delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada eriti see, et veermiku dünamomeetrilistel katsetel võetakse nõuetekohaselt arvesse sõiduki tegelikku massi, et määrata kindlaks ekvivalentne inerts ning muud võimsuse ja koormuse vaikeparameetrid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„17 a) „kütusekulu mõõdik” – seade, mis annab juhile täpset teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sealhulgas vähemalt järgmised andmed: kütuse hetkekulu (l/100 km), keskmine kütusekulu (l/100 km), kütusekulu tühikäigul (l/h) ja kogu kasutusea kütusekulu (l);”

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 17 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„17 b) „normaalne kasutamine” – tee- ja sõidutingimused, mida on võimalik üldiselt täita kogu Euroopa transpordivõrgu ulatuses.”

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Tootja varustab sõidukid selliselt, et komponendid, mis võivad mõjutada heitmeid, oleksid konstrueeritud, valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, et sõiduk on normaalse kasutamise korral kooskõlas käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega.

1. Tootja varustab sõidukid selliselt, et komponendid, mis võivad mõjutada heitmeid, oleksid konstrueeritud, valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, et sõiduk on normaalse kasutamise korral kooskõlas käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega. Kui tegelike heitkoguste mõõtmise katsemenetluse käigus kasutatakse parandustegureid, näitavad need ainult mõõtmisvahendite ebatäpsust.

 

Tootjad tagavad saastekontrollisüsteemide tulemuslikkuse ka seoses NOx ja NO2 kohta sätestatud piirväärtustega.

 

Tootja varustab sõidukid kütusekulu mõõdikutega kooskõlas käesolevas määruses ja selle rakendusmeetmetes sätestatud nõuetega.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) lisatakse järgmine punkt:

 

i a) kütusekulu mõõdikud;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et rakendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe esitamise tehniliste tingimuste määratlemine ja ajakohastamine, pöörates erilist tähelepanu VKEde erivajadustele.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et rakendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe, kaasa arvatud diagnostilise kaugtoe teabe esitamise tehniliste tingimuste määratlemine ja ajakohastamine, pöörates erilist tähelepanu VKEde erivajadustele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) CO2 heite massi käsitleva teabe asendamine direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 18 nimetatud vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, mis on CO2 heite ja metaani heite masside summa väljendatuna CO2 heite ekvivalentse massina, et võtta arvesse selle mõju kasvuhoonegaasina;

(a) CO2 heite massi käsitleva teabe läbivaatamine määruse (EÜ) nr 443/2009 läbivaatamise raames, võttes aluseks direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 18 nimetatud vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabe, mida tuleks käsitleda CO2 heite ja metaani heite masside summana, mida väljendatakse CO2 heite ekvivalentse massina, et võtta arvesse selle mõju kasvuhoonegaasina;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamine või kaotamine.

(b) ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamine.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programm lõpule jõuab, ning hiljemalt Euro 6 jõustudes, antakse komisjonile volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et võtta järgmisi meetmeid, alandamata seejuures keskkonnakaitse taset liidus:

2. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programm lõpule jõuab, ning hiljemalt Euro 6 jõustudes, antakse komisjonile volitus võtta põhjendamatu viivituseta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et võtta järgmisi meetmeid, alandamata seejuures keskkonnakaitse taset liidus:

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) tahkete osakeste mõõtmise läbivaadatud korra ja tahkete osakeste arvu piirväärtuste kehtestamine.

(b) tahkete osakeste mõõtmise läbivaadatud korra ja tahkete osakeste, kaasa arvatud nanoosakeste arvu piirväärtuste kehtestamine.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 3 osutatud menetlusi, katsetusi ja nõudeid, samuti heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid. Kui leitakse, et need menetlused, katsed, nõuded ja katsetsüklid ei ole enam asjakohased või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, toimib komisjon kooskõlas artikli 5 lõikega 3, et kohandada neid nii, et need peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid.

3. Komisjon jälgib vaatab võimalikult kiiresti läbi artikli 5 lõikes 3 osutatud menetlused, katsetused ja nõuded, samuti heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsüklid. Pärast sellist läbivaatamist kohandab komisjon vastavalt artikli 5 lõikes 3 nimetatud delegeeritud õigusaktidele menetlusi, katsetsükleid ja nõudeid, et need peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid. Selline läbivaatamine korraldatakse iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 2 lõike 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ning artikli 14 lõigetes 1 kuni 5 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates […] [Väljaannete Talitus lisab jõustumise täpse kuupäeva].

2. Artikli 2 lõike 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ning artikli 14 lõigetes 1 kuni 5 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile neljaks aastaks alates …*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

___________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 3 – punkt 16 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„16 a. „kütusekulu mõõdik” – seade, mis annab juhile täpset teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sealhulgas vähemalt järgmised andmed: kütuse hetkekulu (l/100 km), keskmine kütusekulu (l/100 km), kütusekulu tühikäigul (l/h) ja kogu kasutusea kütusekulu (l).”

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Lisatakse järgmine lõik:

 

„Tootja varustab sõidukid kütusekulu mõõdikutega kooskõlas käesolevas määruses ja selle rakendusmeetmetes sätestatud nõuetega.”

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt k a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) Artikli 5 lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„k a) kütusekulu mõõdikud.”

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 595/2009

I lisa – tabel „Euro VI heite piirväärtused” – veerg 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)”.

(2) 6,0 x 1011”.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Käiguvahetuse näidikud

 

Komisjon hindab 30. juuniks 2016, kas on asjakohane kehtestada nõuded käiguvahetuse näidikute paigaldamise kohta manuaalkäigukastiga sõidukitele, välja arvatud M1-kategooria sõidukid, mille kohta on kehtivates liidu õigusaktides juba nõue kehtestatud. Selle hinnangu alusel esitab komisjon vajaduse korral seadusandliku ettepaneku, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/20091a artikli 11 kohaldamisala laiendatakse täiendavatele sõidukikategooriatele.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 661/2009, 13. juuli 2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1).

MENETLUS

Pealkiri

Maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamine

Viited

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

6.2.2014

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (19.6.2015)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 seosesmaanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))

Arvamuse koostaja: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

LÜHISELGITUS

I. Komisjoni ettepanek

Käesoleva ettepaneku eesmärk on teha rida muudatusi määruses (EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega. Ettepanek koosneb viiest meetmest, millel on järgmised eesmärgid:

–  vältida olukorda, kus praegused ammoniaagi (NH3) piirnormid raskeveokitele takistavad ottomootoriga (eriti maagaasiga töötavate) sõidukite turule sisenemist;

–  suurendada määrusega (EÜ) nr 715/2007 kehtestatud massi ülempiiri, et võimaldada tootjal tootja valikul saada tüübikinnitusi kergeveokeid või raskeveokeid käsitlevate õigusaktide alusel;

–  volitada komisjoni kehtestama Euro 6 kergeveokitele rangemad heite piirväärtused madalal temperatuuril;

–  volitada komisjoni kehtestama Euro 6 kergeveokitele NO2 heite piirväärtused;

–  volitada komisjoni tegema ettepanekut metaani (CH4) heitkoguste reguleerimise lõpetamiseks kergeveokeid käsitlevate õigusaktide alusel, kui metaani heitkogused kaasatakse CO2-ekvivalendi heitkogustena ELi õigusaktidesse, mis kehtestavad kohustuslikud CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgid sõiduautodele ja väikestele tarbesõidukitele.

II. Arvamuse koostaja üldine seisukoht

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, eelkõige sätete osas, mille eesmärk on kehtestada NO2 heite piirväärtused ja kergeveokitele rangemad heitkoguste piirväärtused madalal temperatuuril ning kaotada sõidukitele tüübikinnituste andmisel tarbetu, keskkonnale positiivse mõjuta halduskoormus.

Nii sise- kui välisõhu saastatus on inimeste tervisele peamine keskkonnaoht. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on ainuüksi linnade välisõhu saaste igal aastal üle maailma 1,3 miljoni surma põhjuseks. Pikaajaline ja intensiivne saastega kokkupuude võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme, alates väiksematest hingamiselundite probleemidest kuni enneaegsete surmadeni. Kõige probleemsemaks peetakse üldiselt kaht saasteainet: troposfääriosooni (O3) ja tahkeid peenosakesi (PM2,5). Kõrgenenud osoonikontsentratsiooni üksi seostatakse ELis igal aastal 21 000 enneaegse surmaga. Vastavalt WHO andmetele vähendab tahkete osakestega kokkupuude Euroopas iga inimese oodatavat eluiga keskmiselt peaaegu aasta võrra.

Kerge- ja raskeveokite heitgaasid suurendavad õhusaastet oluliselt. Eriti suur probleem on see linnapiirkondades, kus mootorsõidukite ja rahvastiku tihedus on suurem. Üle 40 % NOx heitkogustest annab maanteevedu. Otseste tervisemõjude kõrval põhjustab NO2, mis on NOx koostisosa, ka nitraate sisaldavate aerosoolide (mis moodustavad suure osa tahketest osakestest) ning ultraviolettkiirguse olemasolul ka O3 teket. Sellise mehhanismi kaudu suurendavad NO2 heitkogused O3 ja PM2,5 saasteprobleeme. Uued mootorsõidukid on keskmiselt energiatõhusamad ja paiskavad õhku vähem saasteaineid kui vanad. Siiski ei väljendu see maanteesõidukite tekitatud õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste samaväärses vähenemises, sest maanteeveo maht üha kasvab.

Huvitaval kombel on komisjoni ettepaneku eesmärk lahendada mõned neist probleemidest ottomootoriga raskeveokite ammoniaagi (NH3) ning ottomootoriga kergeveokite metaani (CH4) heitkoguste piirväärtuste vähendamisega. Nende sätete eesmärk on edendada selliste sõidukite turule sisenemist, mis töötavad maagaasiga ja mille puhul on raskusi praeguste NH3 ja CH4 heite piirväärtuste täitmisega. Prognoositakse, et eriti linnapiirkondades diiselsõidukite ulatuslikum asendamine maagaasil töötavate sõidukitega mõjuks NOx ja CO2 heite osas keskkonnale väga hästi.

Siiski teeb komisjon ettepaneku tasakaalustada seda positiivset keskkonnamõju tõenäoliselt pisut suuremate NH3 (ammoniaagi) ja CH4 (metaani) heitkogustega. Mõjuhinnang on näidanud, et maagaasil töötavatele raskeveokitele kehtestatud piirväärtuste kaotamisega ei oleks NH3 heitkoguste kasv suures osas märkimisväärne. Seega, arvestades praegu turul marginaalse osa moodustavate maagaasil töötavate sõidukite laiema kasutuselevõtuga saavutatavaid väiksemaid NOx ja CO2 heitkoguseid, võiks pidada selle valiku üldist keskkonnamõju positiivseks. Metaani heitkoguste osas peaks komisjon suurendama ottomootoriga kergeveokite süsivesinike koguheite piirnorme ainult juhul, kui seda tasakaalustab süsinikdioksiidi ja metaani kombineeritud koguheite kasvuhoonegaasi mõju üldine vähenemine. Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et komisjon peaks jätkuvalt jälgima turule lastud ottomootoriga sõidukite ammoniaagi ja metaani heitkoguste arengut ning tegema vajaduse korral ettepanekuid asjakohasteks meetmeteks.

Lõpuks soovib arvamuse koostaja, et tagataks uute mootorsõidukite varustamine süsteemidega, mis toetavad keskkonnasäästlikku sõidustiili, et vähendada kütusekulu ning seega ka saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Oma mõjuhinnangus hindas komisjon põhjalikult uutele autodele kütusekulu mõõdikute ja käiguvahetuse näidikute minimaalse hinnaga paigaldamise eeliseid. Seetõttu peab arvamuse koostaja kooskõlas komisjoni mõjuhinnangu järeldustega vajalikuks viia need süsteemid sisse uute sõidukite standardvarustusse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Ehkki metaani heitkogused ei oma teadaolevalt otsest kahjulikku mõju inimeste tervisele, on metaan tugevatoimeline kasvuhoonegaas. Seega peaks komisjon kooskõlas teatisega kergeveokite heitgaase ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (Euro 5 ja 6) käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamise ja tulevase väljatöötamise kohta2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 13 kaaluma metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse.

(2) Ehkki metaani heitkogused ei oma teadaolevalt otsest kahjulikku mõju inimeste tervisele, on metaan tugevatoimeline kasvuhoonegaas. Seega peaks komisjon kooskõlas teatisega kergeveokite heitgaase ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (Euro 5 ja 6) käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamise ja tulevase väljatöötamise kohta2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikega 13 kaaluma metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse, pärast seda, kui on määruse (EÜ) nr 443/2009 ja määruse (EL) nr 510/2011 läbivaatamise kontektsis konsulteerinud sidusrühmadega ja viinud vajaduse korral läbi mõjuhinnangu.

__________________

__________________

2 ELT C 182, 19.7.2008, lk 17.

2 ELT C 182, 19.7.2008, lk 17.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selleks et lihtsustada maagaasiga töötavate sõidukite kasutuselevõttu, tuleks kogu süsivesinike heitkoguse (THC) piirväärtust suurendada ning arvesse võtta metaani heitkoguste toimet ja väljendada seda CO2 ekvivalendina õigusliku reguleerimise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.

(3) Selleks et lihtsustada maagaasiga töötavate sõidukite kasutuselevõttu, tuleks kogu süsivesinike heitkoguse (THC) praegust piirväärtust suurendada. THC maksimaalselt lubatud kogus tuleks aga kehtestada sellisel piirtasemel, mis tagab, et ottomootoriga sõidukite metaani heitkoguste võimaliku suurenemise tasakaalustaks nende sõidukite süsinikdioksiidi ja metaani kombineeritud koguheite kasvuhooneefekti üldine vähenemine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Katsete tulemused, mis on EÜ tüübikinnituste heitkoguseid reguleerivate eeskirjade aluseks, peaksid kajastama tegelikes sõidutingimustes tekkivat heitkoguste taset, võttes arvesse liidu rahastatava projekti ARTEMIS tulemusi ja hinnanguid. Seepärast tuleb saastekontrollisüsteemid ja katsetsüklid kavandada nii, et need kajastaksid tegelikke sõidutingimusi, eriti linnapiirkondades, kus sõidutingimused on palju muutuvamad kui tavalistes katsetsüklites.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Kui soovitakse saavutada eesmärki vähendada maanteetranspordi saasteainete mõju keskkonnale, tuleb suure süsinikusisaldusega kütused järk-järgult välja vahetada väiksema süsinikusisaldusega kütuste vastu, nagu maagaas, kuigi maanteetranspordi tõeliselt keskkonnahoidlikuks muutmiseks on pikemas perspektiivis vaja kasutusele võtta uued tehnoloogiad, millel on väiksem keskkonnamõju, näiteks elektri-, vesiniku- või suruõhumootoritega sõidukid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Ettevaatusabinõudega tuleb vältida suurt õhusaastet, mida põhjustavad osooni eellaste heitkogused (osooni suur kontsentratsioon koos kõrge temperatuuriga suvel), samuti diisliosakesed ja muud heited (mis tekitavad koos nn inversiooniga talvisel ajal sudu). Eelkõige peaks intensiivne koostöö meteoroloogiateenistustega tooma kaasa õigeaegsete ja asjakohaste meetmete võtmise.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Ebapiisavalt on kasutatud võimalust vähendada kütusekulu ning seega ka saasteainete ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid energiatõhusa ehk nn keskkonnasäästliku sõidustiili abil. See tuleneb peamiselt asjaolust, et juhtidel puudub teave või teadlikkus, kuidas kulutõhusalt sõita. Keskkonnasäästlikku sõidustiili hõlbustavad tehnilised vahendid on peamised kaht liiki sõidukisisesed süsteemid: kütusekulu mõõdikud ja käiguvahetuse näidikud. Kütusekulu mõõdik on seade, mis annab juhile täpset teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sh kütusekulu hetkel, keskmine kütusekulu, kütusekulu tühikäigul ja kogu kasutusea kütusekulu ning sõiduki hinnanguline läbitav vahemaa hetke kütusekulu põhjal. Käiguvahetuse näidik näitab optimaalset käiku, kui see valitud käigust erineb, ning seda, mida juht peaks kütusekulu vähendamiseks tegema (vahetama käiku kõrgemaks või madalamaks). Selle eesmärk on anda manuaalkäigukasti kasutavale sõidukijuhile nähtav hoiatus, kui on vaja käiku vahetada. Käiguvahetuse näidikud on uutes manuaalkäigukastiga varustatud M1-kategooria sõiduautodes juba kohustuslikuks muudetud, muud liiki mootorsõidukites, nt väikestes tarbesõidukites, veoautodes, bussides, aga mitte. Seevastu kütusekulu mõõdikute paigaldamiseks ei ole üheski mootorsõiduki kategoorias praegu mingeid õiguslikke nõudeid. Uuringud näitavad, et keskkonnasäästliku sõidustiili võimalusi saab paremini ära kasutada, kui kasutada samal ajal mõlemat süsteemi. Peale selle saaksid kütusekulu mõõdikud aidata tarbijatel osta sõidukeid, mille kütusekulu on madal. See oleks asjakohane eriti raskeveokite puhul, mille korral puudub praegu õiguslik nõue kuvada müügiks pakutavate sõidukite kütusetõhusust ja CO2 heitkoguseid. Sõidukite tootjad saavad kütusekulu mõõdikuid ja käiguvahetuse näidikuid madala hinnaga paigaldada, ent praegu on need sageli kättesaamatud või müügil valikpakettide osana, mis takistab nende laialdast kasutamist. Juhul kui need seadmed ongi kättesaadavad, on need sageli paigaldatud nii, et ei aita hästi kaasa keskkonnasäästlikule sõidustiilile (st ei ole pidevalt näha, puudub hetketeave kütusekulu kohta, kuvatav kütusekulu erineb tegelikust kütusekulust).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks ja sõidukite heitkoguste jätkuva vähendamise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses üksikasjalike eeskirjadega määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaldamiseks M1, M2, N1 N2 kategooria sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on üle 2610 kg ja mille täismass on kuni 5000 kg, erimenetlustega, tüübikinnituskatsete ja -nõuetega , nõuetega saastekontrollsüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamiskeelu rakendamise kohta, sõidukite remonditeabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse tagamise tootjapoolse kohustuse rakendamiseks vajalike meetmetega, CO2 heite massi käsitleva teabe asendamisega vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamise või kaotamisega, määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmisega osakeste massil põhinevate piirväärtuste ümberkalibreerimiseks ning osakeste arvul põhinevate piirväärtuste lisamiseks, mis oleksid üldjoontes kooskõlas bensiini ja diislikütuse massi piirväärtustega, läbivaadatud menetluse kehtestamisega tahkete osakeste mõõtmise ja tahkete osakeste arvu piirväärtuste kohta, NO2 heite piirväärtustega ning väljalasketoru heitkoguste piirväärtustega madalal temperatuuril Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(7) Euroopa Liidu õhukvaliteedi eesmärkide saavutamiseks ja sõidukite heitkoguste jätkuva vähendamise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses üksikasjalike eeskirjadega määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on üle 2610 kg ja mille tehniliselt lubatud täismass on kuni 7500 kg, erimenetlustega, tüübikinnituskatsete ja -nõuetega, nõuetega saastekontrollsüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamiskeelu rakendamise kohta, sõidukite remonditeabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse tagamise tootjapoolse kohustuse rakendamiseks vajalike meetmetega, CO2 heite massi käsitleva teabe asendamisega vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamise või kaotamisega, määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmisega osakeste massil põhinevate piirväärtuste ümberkalibreerimiseks ning osakeste arvul põhinevate piirväärtuste lisamiseks, mis oleksid üldjoontes kooskõlas bensiini ja diislikütuse massi piirväärtustega, läbivaadatud menetluse kehtestamisega tahkete osakeste mõõtmise ja tahkete osakeste arvu piirväärtuste kohta, NO2 heite piirväärtustega ning väljalasketoru heitkoguste piirväärtustega madalal temperatuuril Euro 6 heitkoguste piirväärtustele vastavate sõidukite puhul. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Praeguste õigusaktide kohaselt nõutakse sama sõidukiliigi eri variantide puhul kaht tüübikinnitust. See põhjustab tarbetut halduskoormust, samas ei ole sel positiivset mõju keskkonnale. Suurima lubatud täismassi 7500 kg-le tõstmisega võimaldataks sõidukitele, mille mass on suurem kui praegused kergeveoki massi piirväärtused (2610/2840 kg), saada tüübikinnitus sõltuvalt tootja valikust kas kergeveokeid või raskeveokeid käsitlevate õigusaktide alusel.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast teise lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide avaldamist ja tootja taotlusel on käesolev määrus kohaldatav M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 5000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ* II lisas.

Pärast teise lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide avaldamist ja tootja taotlusel on käesolev määrus kohaldatav M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja tehniliselt lubatud täismassiga kuni 7500 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ* II lisas.

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke eeskirju käesoleva määruse kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja täismassiga kuni 5000 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas. Delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada eriti see, et veermiku dünamomeetrilistel katsetel võetakse nõuetekohaselt arvesse sõiduki tegelikku massi, et määrata kindlaks ekvivalentne inerts ning muud võimsuse ja koormuse vaikeparameetrid.

Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalikke eeskirju käesoleva määruse kohaldamiseks M1, M2, N1 ja N2 kategooria sõidukite suhtes tuletatud massiga üle 2610 kg ja tehniliselt lubatud täismassiga kuni 7500 kg, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisas. Delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada eriti see, et veermiku dünamomeetrilistel katsetel võetakse nõuetekohaselt arvesse sõiduki tegelikku massi, et määrata kindlaks ekvivalentne inerts ning muud võimsuse ja koormuse vaikeparameetrid.

____________________

____________________

* ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.”.

* ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.”.

Selgitus

Suurima lubatud täismassi 7500 kg-le tõstmisega võimaldataks sõidukitele, mille mass on suurem kui praegused kergeveoki massi piirväärtused (2610/2840 kg), saada tüübikinnitus sõltuvalt tootja valikust kas kergeveokeid või raskeveokeid käsitlevate õigusaktide alusel. Suurim tehniliselt lubatud täismass on mootorsõiduki ja haagis(t)e kombinatsiooni kogumass vastavalt tootja andmetele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artikli 5 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

„Tootja varustab sõidukid selliselt, et komponendid, mis võivad mõjutada heitmeid, oleksid konstrueeritud, valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, et sõiduk on normaalse kasutamise korral kooskõlas käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega.”

„Tootja varustab sõidukid selliselt, et komponendid, mis võivad mõjutada heitmeid, oleksid konstrueeritud, valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, et sõiduk on tegelike sõidutingimuste korral kooskõlas käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega.

 

Tootja tagab saastekontrollisüsteemide tõhususe sellega, et järgib vastavustegurit, mis kajastab ainult heitkoguste mõõtmise korra võimalikke tolerantse.”

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a. Tootjad tagavad, et sõidukid on varustatud kütusekulu mõõdikutega vastavalt käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide nõuetele.”

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(3 a) Artikli 5 lõike 3 punkti a muudetakse järgmiselt:

„a) summutitorust väljuvate heitgaasidega, sealhulgas katsetsüklite, madalal temperatuuril eralduvate heitmete, tühikäigul väljuvate heitmete, heitgaaside suitsususe ja järeltöötlussüsteemide õige toimimise ja regenereerimisega;

„a) summutitorust väljuvate heitgaasidega, sealhulgas tegelikes sõidutingimustes tekkivatel heitkogustel põhinevate katsetsüklite, heitkoguste mõõtmise kaasaskantavate seadmete kasutamise, madalal temperatuuril eralduvate heitmete, tühikäigul väljuvate heitmete, heitgaaside suitsususe ja järeltöötlussüsteemide õige toimimise ja regenereerimisega;

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Artikli 5 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„e a) sõidukite varustamisega kütusekulu mõõdikutega, mis annavad juhile täpset teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sealhulgas vähemalt järgmised andmed: kütuse hetkekulu (l/100 km), kütuse keskmine kulu (l/100 km), kütusekulu tühikäigul (l/h) ja kogu kasutusea kütusekulu (l) ning sõiduki hinnanguline läbitav vahemaa hetke kütusekulu põhjal;”

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) Artikli 5 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

 

„i a) vastavusteguriga, mis näitab teatava saasteaine tegelikes tingimustes mõõdetud heitkoguste maksimumtaseme ja sama aine Euro 6 piirnormide (mis tuleks kehtestada võimalikult väikeses väärtuses) suhet;”

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 d) Artikli 5 lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„Komisjon võtab 31. detsembriks 2016 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada lõikes 1a ja käesoleva lõike punktis e a osutatud nõudeid. Alates 1. jaanuarist 2018 ei anna riiklikud asutused EÜ tüübikinnitust ega siseriiklikku tüübikinnitust uut tüüpi sõidukitele, mis ei vasta nendele nõuetele. Alates 1. jaanuarist 2019 loevad riiklikud asutused neile nõuetele mittevastavate uute sõidukite vastavustunnistused kehtetuks ja keelavad selliste sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.”

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Alandamata keskkonnakaitse taset liidus antakse komisjonile volitus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad järgmist:

1. Komisjon kaalub metaani heitkoguste kaasamist CO2 heitkoguste arvutustesse, et võtta metaani kasvuhooneefekti arvesse ja väljendada seda CO2 ekvivalendina õigusliku reguleerimise ja tarbijate teavitamise eesmärgil. Selleks esitab komisjon vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku määruse (EÜ) nr 443/2009 ja määruse (EÜ) nr 510/2011 läbivaatamiseks.

a) heite massi käsitleva teabe asendamine direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 18 nimetatud vastavussertifikaadis CO2 heite ekvivalentide kogumassi käsitleva teabega, mis on CO2 heite ja metaani heite masside summa väljendatuna CO2 heite ekvivalentse massina, et võtta arvesse selle mõju kasvuhoonegaasina;

 

b) ottomootorite süsivesinike koguheite piirväärtuse suurendamine või kaotamine.

 

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Alandamata keskkonnakaitse taset liidus, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, et suurendada ottomootoriga sõidukite süsivesinike koguheite (THC) piirvärtusi. THC maksimaalselt lubatud kogus tuleb kehtestada sellisel piirtasemel, mis tagab, et ottomootoriga sõidukite metaani heitkoguste võimaliku suurenemise tasakaalustaks nende sõidukite süsinikdioksiidi ja metaani kombineeritud koguheite kasvuhooneefekti üldine vähenemine.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 2 lõike 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ning artikli 14 lõigetes 1 kuni 5 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates […] [Väljaannete Talitus lisab jõustumise täpse kuupäeva].

2. Artikli 2 lõike 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ning artikli 14 lõigetes 1a kuni 5 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon koostab delegeeritud volituste kasutamise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 18 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(7 a) Artikli 18 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Artikli 5 lõikes 3 ja artikli 14 lõikes 6 osutatud muudatused või rakendusmeetmed võetakse vastu hiljemalt 2. juulil 2008.

„3. Artikli 2 lõikes 2, artikli 5 lõikes 3 ja artikli 14 lõigetes 1a kuni 5 osutatud muudatused või delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist].”

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 2a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a. Tootjad tagavad, et sõidukid on varustatud kütusekulu mõõdikutega vastavalt käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide nõuetele.”

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – sissejuhatav lause

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artikli 5 lõike 4 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

4. Komisjon võtab käesoleva artikli rakendamiseks sellised meetmed, mille esemeks on muu hulgas

 

4. „Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 12a, et töötada välja selles artiklis sätestatud tüübikinnituse spetsiaalsed menetlused, katsed ja nõuded, sealhulgas nõuded seoses järgmisega:”.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) Artikli 5 lõikele 4 lisatakse järgmine punkt:

 

„e a) sõidukite varustamisega kütusekulu mõõdikutega, mis annavad juhile täpset teavet sõiduki tegeliku kütusekulu kohta, sealhulgas vähemalt järgmised andmed: kütuse hetkekulu (l/100 km), kütuse keskmine kulu (l/100 km), kütusekulu tühikäigul (l/h) ja kogu kasutusea kütusekulu (l) ning sõiduki hinnanguline läbitav vahemaa hetke kütusekulu põhjal.”

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d) Artikli 5 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon võtab 31. detsembriks 2016 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada lõikes 2a ja käesoleva lõike punktis e a osutatud nõudeid. Alates 1. jaanuarist 2018 ei anna riiklikud asutused EÜ tüübikinnitust ega siseriiklikku tüübikinnitust uut tüüpi sõidukitele, mis ei vasta nendele nõuetele. Alates 1. jaanuarist 2019 loevad riiklikud asutused neile nõuetele mittevastavate uute sõidukite vastavustunnistused kehtetuks ja keelavad selliste sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.”

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 595/2009

Artikkel 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 e) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon koostab delegeeritud volituste kasutamise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 4 osutatud delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 5 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3a

 

Käiguvahetuse näidikud

 

Komisjon hindab, kas on asjakohane kehtestada nõuded käiguvahetuse näidikute paigaldamise kohta manuaalkäigukastiga sõidukitele, välja arvatud M1-kategooria sõidukid, mille kohta on kehtivates liidu õigusaktides juba nõue kehtestatud. Selle hinnangu alusel esitab komisjon vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, millega laiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 11 kohaldamisala täiendavatele sõidukikategooriatele.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1).

MENETLUS

Pealkiri

Maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamine

Viited

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

6.2.2014

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

8

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Jarosław Wałęsa

MENETLUS

Pealkiri

Maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamine

Viited

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.1.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

66

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Martin Häusling, Judith Sargentini

Esitamise kuupäev

29.9.2015