MIETINTÖ     ***I
PDF 307kWORD 536k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Albert Deß

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0028),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0027/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0270/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Tieliikenteen aiheuttama ilman pilaantuminen ja sen ilmastovaikutukset muodostavat laajan ja monimutkaisen ongelman. Kattavan lähestymistavan takaamiseksi tieliikenteen päästöihin olisi varmistettava, että vältetään pieniä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka voivat aiheuttaa ristiriitoja muun lainsäädännön tavoitteisiin nähden ja joilla voi olla suhteettomia vaikutuksia sääntöjä noudattavien valmistajien väliseen kilpailuun.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2) Vaikka metaanipäästöillä ei tiedetä olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Siksi komission olisi kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä annetun komission tiedonannon2 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20073 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti harkittava metaanipäästöjen sisällyttämistä hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan.

2) Vaikka metaanipäästöillä ei tiedetä olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, metaani on voimakas kasvihuonekaasu ja merkittävä otsonin esiaste. Siksi komission olisi kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä annetun komission tiedonannon2 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20073 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti harkittava metaanipäästöjen sisällyttämistä vuoden 2020 jälkeisen kauden hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan sen jälkeen, kun se on toteuttanut selkeän ja yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin, jossa arvioidaan metaanipäästöjen asianmukaista muuntamista hiilidioksidipäästöiksi sekä sen toteutettavuutta, kun tarkistetaan kevyiden hyötyajoneuvojen ja henkilöajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaa unionin lainsäädäntöä.

____________________

____________________

2 EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3) Maakaasuajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi nykyistä kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajaa olisi nostettava ja metaanipäästöjen vaikutus olisi otettava huomioon ja ilmaistava sääntelyssä ja kuluttajatiedotuksessa vastaavana hiilidioksidimääränä.

3) Maakaasuajoneuvojen ja bensiiniajoneuvojen päästöjen arvioimiseksi yhdenvertaisin normein nykyistä kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajaa olisi tarkistettava selkeän ja yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin perusteella ja olisi harkittava metaanipäästöjen vaikutuksen ottamista huomioon ja ilmaisemista vastaavana hiilidioksidimääränä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Testimenetelmän, johon päästöjä koskevat EY-tyyppihyväksynnän säännökset perustuvat, olisi vastattava todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästömääriä. Päästöjenrajoitusjärjestelmät ja testisyklit on näin ollen suunniteltava käytännön ajo-olosuhteissa, varsinkin kaupunkialueilla, joissa ajo-olosuhteet vaihtelevat.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

4) Nykyaikaisten dieselajoneuvojen typpidioksidipäästöjen osuus kaikista typen oksidien päästöistä on suuri ja se kasvaa, mitä ei osattu ennakoida, kun asetus (EY) N:o 715/2007 hyväksyttiin. Useimmat kaupunkialueiden ilmanlaatuongelmat näyttävät liittyvän suoriin typpidioksidipäästöihin. Siksi olisi otettava käyttöön asianmukainen päästöraja.

4) Nykyaikaisten dieselajoneuvojen typpidioksidipäästöjen osuus kaikista typen oksidien päästöistä on suuri ja se kasvaa, mitä ei osattu ennakoida, kun asetus (EY) N:o 715/2007 hyväksyttiin. Useimmat kaupunkialueiden ilmanlaatuongelmat näyttävät liittyvän suoriin typpidioksidipäästöihin. Siksi komission olisi selkeän ja yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin jälkeen harkittava, tarvitaanko lainsäädäntötoimia erillisten rajojen määrittämiseksi typpidioksidille typen oksidien nykyisten tai uusien päästörajojen lisäksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5) Nykyiset hiilidioksidin ja kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajat alhaisessa lämpötilassa kylmäkäynnistyksen jälkeen on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/69/EY4 asetetuista Euro 3 ‑vaatimuksista, jotka vaikuttavat nykyisen ajoneuvotekniikan ja ilmanlaatutarpeiden näkökulmasta vanhentuneilta. Lisäksi ilmanlaatuongelmat ja ajoneuvojen päästömittausten tulokset viittaavat siihen, että on tarpeen ottaa käyttöön asianmukainen typen oksideja ja typpidioksidia koskeva päästöraja. Siksi olisi otettava käyttöön asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistetut päästörajat.

5) Nykyiset hiilidioksidin ja kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajat alhaisessa lämpötilassa kylmäkäynnistyksen jälkeen on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/69/EY4 asetetuista Euro 3 ‑vaatimuksista, jotka vaikuttavat nykyisen ajoneuvotekniikan ja vaadittavan kansanterveyttä vaarantamattoman optimaalisen ilmanlaadun näkökulmasta vanhentuneilta. Lisäksi ilmanlaatuongelmat ja ajoneuvojen päästömittausten tulokset viittaavat siihen, että on tarpeen ottaa käyttöön asianmukainen typen oksideja ja typpidioksidia koskeva päästöraja. Siksi olisi otettava käyttöön asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistetut päästörajat myös nykyaikaisille dieselajoneuvoille.

__________________

__________________

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 595/20095 asetettu ammoniakin päästöraja on vaatimus, joka on suunniteltu rajoittamaan ammoniakkipäästöjä sellaisten typen oksidien jälkikäsittelytekniikoiden yhteydessä, joissa käytetään ureareagenssia typen oksidien vähentämiseen. Siksi ammoniakin raja-arvoa olisi sovellettava ainoastaan kyseisiin tekniikoihin eikä ottomoottoreihin.

Poistetaan.

_____________

 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a) Polttoaineenkulutuksen vähentämistä ja sitä kautta epäpuhtauksien ja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä ajotavalla ei ole käytetty riittävästi. Tämä johtuu pääasiassa tiedonpuutteesta tai siitä, etteivät kuljettajat tiedä, miten ajetaan tehokkaasti. Tekniset keinot ympäristöystävälliseen ajotapaan sisältyvät kahteen ajoneuvon sisäiseen järjestelmään: polttoaineenkulutusmittariin ja vaihtamisopastimeen. Polttoaineenkulutusmittarien pakollinen asentaminen ei myöskään aiheuttaisi merkittävää rasitetta ajoneuvojen valmistajille. Siksi komission olisi tähän asetukseen liittyvän vaikutustenarvioinnin jälkeen tehtävä polttoaineenkulutusmittarista pakollinen kevyissä ja raskaissa hyötyajoneuvoissa tarkistamalla asetusta (EY) N:o 715/2007 ja asetusta (EY) N:o 595/2009. Komission olisi myös harkittava vaihtamisopastimen pakollisen asennuksen laajentamista pelkistä henkilöautoista myös kaikkiin kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7) Jotta EU:n ilmanlaatutavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jatkuvat pyrkimykset ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti seuraavien osalta: yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisesta M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg, tyyppihyväksyntää koskevat erityismenettelyt, -testit ja -vaatimukset, päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta valmistajille asetettu velvollisuus antaa vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin voidaan panna täytäntöön, hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien kokonaismassasta, ottomoottorien kokonaishiilivetyjen raja-arvon nostaminen tai poistaminen, asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen hiukkasten massaan perustuvien päästörajojen uudelleen kalibroimiseksi ja hiukkasten määrään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön siten, että ne vastaavat laajasti bensiinin ja dieselin massaraja-arvoja, tarkistetun hiukkasten ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn, typpidioksidin päästörajan ja Euro 6 ‑päästörajan mukaisiksi hyväksyttyjen ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa sovellettavan pakokaasupäästörajan ottaminen käyttöön. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

7) Jotta EU:n ilmanlaatutavoitteet, sellaisina kuin ne on esitetty unionin ilmanlaatustandardeissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/50/EY1a, voitaisiin saavuttaa ja jatkuvat pyrkimykset ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti seuraavien osalta: yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisesta M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna ei ole suurempi kuin 5 000 kg, tyyppihyväksyntää koskevat erityismenettelyt, -testit ja -vaatimukset, päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta valmistajille asetettu velvollisuus antaa vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin voidaan panna täytäntöön, asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen hiukkasten massaan perustuvien päästörajojen uudelleen kalibroimiseksi ja hiukkasten määrään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön siten, että ne vastaavat laajasti bensiinin ja dieselin massaraja-arvoja.

Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

 

__________________

 

1 aIlmanlaadusta ja sen parantamisesta 21 päivänä toukokuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Sen jälkeen, kun toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset on julkaistu, tätä asetusta sovelletaan valmistajan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY* liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg.

2. Sen jälkeen, kun toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset on julkaistu, tätä asetusta sovelletaan valmistajan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY* liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden suurin teknisesti sallittu kuormattu massa ei ole suurempi kuin 5 000 kg.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg. Delegoiduissa säädöksissä on erityisesti varmistettava, että ajoneuvon todellinen operatiivinen massa, kuten myös muut tehon ja kuorman oletusparametrit otetaan alustadynamometrissä suoritettavissa testeissä asianmukaisesti huomioon ekvivalentti-inertiaa määritettäessä.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden teknisesti sallittu kuormattu massa ei ole suurempi kuin 5 000 kg. Delegoiduissa säädöksissä on erityisesti varmistettava, että ajoneuvon todellinen operatiivinen massa, kuten myös muut tehon ja kuorman oletusparametrit otetaan alustadynamometrissä suoritettavissa testeissä asianmukaisesti huomioon ekvivalentti-inertiaa määritettäessä.

____________________

____________________

* EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.”

* EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.”

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"1 a. Valmistajien on varustettava kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvoluokat polttoaineenkulutusmittareilla tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) ajoneuvon varustaminen polttoaineenkulutusmittarilla, joka ilmoittaa kuljettajalle täsmällistä ja koko ajan näkyvää tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta ja josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot: hetkellinen polttoaineenkulutus (l/100 km tai mailia/gallona), keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100 km tai mailia/gallona), polttoaineenkulutus tyhjäkäynnillä (l/tunti tai massa/tunti) ja arvio ajoneuvon toimintasäteestä kulloisenkin polttoainetason perusteella.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"i a) vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, joka kuvaa tietyn tosiasiallisissa olosuhteissa mitatun epäpuhtauden enimmäispäästötason suhdetta saman epäpuhtauden Euro 6 ‑päästörajaan, joka on asetettava mahdollisimman alhaiseksi;”

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Komissio antaa delegoidun säädöksen edellä 1 a kohdassa ja tämän kohdan e a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten täydentämisestä 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen enää saa myöntää EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille, joka ei täytä näitä vaatimuksia. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä, ja niiden on kiellettävä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.”

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti seuraavista:

1. Heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa komissio antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia seuraavista:

a) hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen direktiivin 2007/46/EY 18 artiklassa tarkoitetussa vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien päästöjen kokonaismassasta, joka on hiilidioksidipäästöjen massan ja metaanipäästöjen massan summa ilmaistuna kasvihuonekaasuvaikutusten suhteen vastaavana hiilidioksidipäästöjen massana.

a) hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon tarkistaminen direktiivin 2007/46/EY 18 artiklassa tarkoitetussa vaatimustenmukaisuustodistuksessa asetuksen (EY) N:o 443/2009 tarkistamisen yhteydessä perustuen tietoon hiilidioksidiekvivalenttien päästöjen kokonaismassasta, jonka on katsottava olevan hiilidioksidipäästöjen massan ja metaanipäästöjen massan summa ilmaistuna kasvihuonekaasuvaikutusten suhteen vastaavana hiilidioksidipäästöjen massana.

b) ottomoottorien kokonaishiilivetyjen (THC) raja-arvon nostaminen tai poistaminen.

b) ottomoottorien kokonaishiilivetyjen (THC) raja-arvo, joka on tarkistettava yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin perusteella.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu päätökseen, ja viimeistään Euro 6 -vaiheen voimaan tullessa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan hyväksyä seuraavat toimenpiteet heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa:

2. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu päätökseen, ja viimeistään Euro 6 -vaiheen voimaan tullessa siirretään komissiolle valta hyväksyä viipymättä delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan hyväksyä seuraavat toimenpiteet heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa:

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio seuraa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä päästöjen mittauksessa käytettäviä testisyklejä. Jos tämän johdosta havaitaan, että menettelyt, testit, vaatimukset ja testisyklit eivät enää ole asianmukaisia tai eivät enää vastaa todellisia päästöjä, komissio toimii 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti niiden mukauttamiseksi vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä.”

3. Komissio seuraa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä päästöjen mittauksessa käytettäviä testisyklejä.

 

Komissio esittää vuoteen 2017 mennessä todellisten ajo-olosuhteiden päästötestin kaikille vuodesta 2015 alkaen tyyppihyväksytyille tai rekisteröidyille ajoneuvoille sen varmistamiseksi, että päästöjenrajoitusjärjestelmät ovat tehokkaita ja mahdollistavat sen, että ajoneuvot ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, ja että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku vastaa vain käytössä olevan päästömittausmenettelyn mahdollisia toleransseja.”

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa kaikkien typen oksidien päästöjen olemassa olevan raja-arvon lisäksi raja-arvo myös typpidioksidin päästöille, kun on kyse liitteen I taulukossa 2 esitettyjä Euro 6 päästörajojen mukaisiksi hyväksytyistä ajoneuvoista. Typpidioksidipäästöjen raja-arvo vahvistetaan vaikutusten arvioinnin perusteella tekninen toteutettavuus huomioon ottaen. Raja-arvon on vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EY) N:o 2008/50* asetettuja ilmanlaatutavoitteita.

Komissio ehdottaa tarvittaessa typpidioksidin päästöjen raja-arvoja koskevia lainsäädäntöehdotuksia kaikkien typen oksidien päästöjen olemassa olevan raja-arvon lisäksi, kun on kyse liitteen I taulukossa 2 esitettyjä Euro 6 päästörajojen mukaisiksi hyväksytyistä ajoneuvoista. Typpidioksidipäästöjen raja-arvo vahvistetaan vaikutusten selkeän ja yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin perusteella tekninen toteutettavuus huomioon ottaen. Raja-arvon on lisäksi vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EY) N:o 2008/50* asetettuja ilmanlaatutavoitteita.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan muuttaa ja täydentää liitteen I taulukkoa 4 niin, että asetetaan raja-arvot pakokaasupäästöille alhaisissa lämpötiloissa, kun on kyse liitteen I taulukossa 2 esitettyjä Euro 6 päästörajojen mukaisiksi hyväksytyistä ajoneuvoista. Typen oksidien ja typpidioksidipäästöjen raja-arvo vahvistetaan vaikutusten arvioinnin perusteella tekninen toteutettavuus huomioon ottaen. Raja-arvon on vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EY) N:o 2008/50 asetettuja ilmanlaatutavoitteita.”

5. Komissio esittää tarvittaessa tavallista lainsäädäntömenettelyä noudattaen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jolla muutetaan ja täydennetään liitteen I taulukkoa 4 niin, että asetetaan raja-arvot pakokaasupäästöille alhaisissa lämpötiloissa, kun on kyse liitteen I taulukossa 2 esitettyjä Euro 6 päästörajojen mukaisiksi hyväksytyistä ajoneuvoista. Alhaisissa lämpötiloissa sovellettavat pakokaasupäästörajat vahvistetaan vaikutusten arvioinnin perusteella hiilimonoksidin (CO), hiilivetyjen (HC), typen oksidien (NOx) ja typpidioksidin (NO2) osalta tekninen toteutettavuus huomioon ottaen. Raja-arvon on vastattava entistä paremmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EY) N:o 2008/50 asetettuja ilmanlaatutavoitteita.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a. Valmistajien on varustettava kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvoluokat polttoaineenkulutusmittareilla tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.”

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b) Korvataan 5 artiklan 4 kohdan johdantokappale seuraavasti:

4. Komissio hyväksyy tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin:

"4. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan kehittää erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia tässä artiklassa määriteltyä tyyppihyväksyntää varten, myös vaatimuksia, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:”.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c) Lisätään 5 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) ajoneuvon varustaminen polttoaineenkulutusmittarilla, joka ilmoittaa kuljettajalle täsmällistä ja koko ajan näkyvää tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta ja josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot: hetkellinen polttoaineenkulutus (l/100 km tai mailia/gallona), keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100 km tai mailia/gallona), polttoaineenkulutus tyhjäkäynnillä (l/tunti tai massa/tunti) ja arvio ajoneuvon toimintasäteestä kulloisenkin polttoainetason perusteella.”

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 d kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 d) Korvataan 5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

”Komissio antaa delegoidun säädöksen edellä 2 a kohdassa ja tämän kohdan e a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten täydentämisestä 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen enää saa myöntää EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille, joka ei täytä näitä vaatimuksia. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä, ja niiden on kiellettävä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.”

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 e kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

12 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"12 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Siirretään 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen [voimaantulopäivästä alkaen]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä 5 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 595/2009

Liite I – taulukko Euro VI ‑päästörajat – rivi WHTC (PI)

Komission teksti

Tarkistus

2) Korvataan liitteessä I olevassa taulukossa ”Euro VI -päästörajat” rivi ”WHTC (PI)” seuraavasti:

Poistetaan.

«WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )«.

 

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Komissio arvioi, onko tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön vaatimukset käsivaihteisiin muun kuin M1-luokan ajoneuvoihin, joiden osalta unionin nykyiseen lainsäädäntöön jo sisältyy tämä vaatimus, asennettavista vaihtamisopasteista. Komissio toimittaa tarvittaessa tämän arvioinnin pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/20091 a 11 artiklan soveltamisalan laajentamisesta uusiin ajoneuvoluokkiin.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).

PERUSTELUT

Tämä ehdotus koostuu joukosta suhteellisen erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään lähinnä vähentämään ihmisten terveydelle haitallisia ajoneuvojen päästöjä. Ne koskevat erityisesti tiettyjen typpidioksidipäästöjen rajoittamista typpidioksidipäästöjen laajemmassa joukossa, raskaiden hyötyajoneuvojen polttomoottorien ammoniakkirajoitusten peruuttamista, aikaisemmista Euro-vaiheista peräisin olevien kylmäkäynnistyspäästörajojen muuttamista, toimenpidettä, jolla muutetaan kokonaishiilivetyjen päästörajaa maakaasuajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi, toimenpidettä, jolla pyritään lisäämään metaani kasvihuonekaasuekvivalenttina hiilidioksidin kokonaispäästörajoihin, joita kaikkien autonvalmistajien on noudatettava, sekä mahdollisuutta nostaa 2 840 kilogrammasta 5 000 kilogrammaan niiden ajoneuvojen painoraja, joihin voidaan soveltaa kevyiden hyötyajoneuvojen päästösääntöjä. Toisenlaisia, puhtaasti teknisiä ja säätelyllisiä toimenpiteitä ovat ne, joissa ehdotetaan nykyisen lainsäädäntötekstin toimeenpanovallan mukauttamista Lissabonin sopimukseen sekä uusia toimeenpanovaltuuksia joidenkin uusien ehdotettujen toimien täytäntöönpanoa varten.

Periaatteessa ilmanlaadun parantamiseen tähtäävät toimet ovat tervetulleita, varsinkin jos niiden kustannukset ja niistä saatavat tulokset elämänlaatua parantavien ja kestävien kaupunkien – joihin yhä suurempi osa kansalaisista on keskittynyt – ja vähentyneiden terveyskulujen muodossa ovat tasapainossa. Mutta toisaalta autonvalmistajia ei tulisi hoputtaa toimenpiteisiin, joista aiheutuu niille suhteettoman suuri rasitus. Meidän olisi pidettävä mielessä, että teollisuus kamppailee edelleen selvitäkseen äskettäisestä talouskriisistä ja että lisäkustannukset ja hallinnollinen taakka olisi pidettävä minimissä.

Esittelijä haluaisi tuoda esiin joitakin komission ehdotusta ja esitettyjä tarkistuksia koskevia näkökohtia.

•  Metaani ei itsessään ole saastuttava kaasu eikä se aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle. Maakaasulla kulkevat ajoneuvot tuottavat noin 25 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin maaöljyllä kulkevat autot, ja on erittäin epävarmaa, millainen maakaasulla kulkevien ajoneuvojen markkinaosuus on tulevaisuudessa. Tällä hetkellä niiden osuus käytössä olevasta autokannasta on marginaalinen. Lisäksi todellisessa ajamisessa syntyviä päästöjä mittaavien testien tulokset luovat epävarmuutta siitä, kuinka päästöt, ei pelkästään metaani, tarkasti lasketaan. Esittelijä ei haluaisi, että tätä pientä ajoneuvojen luokkaa, joka myötävaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, syrjitään alusta alkaen. Ehdotuksen 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn tarkistamisen tai vaihtoehtoisesti autojen hiilidioksidilainsäädännön tarkistamisen olisi riitettävä takaamaan, että jos metaanipäästöistä tulee ongelma, komissiolla on valtuudet ehdottaa uutta lainsäädäntöä.

•  Niiden ajoneuvotyyppien lisääminen, joihin valmistajan pyynnöstä voidaan soveltaa kevyiden hyötyajoneuvojen päästösääntöjä, on myönteinen ele komissiolta, ja esittelijä haluaisi, että raja nostetaan 7 500 kilogrammaan. Näin vältetään vielä lisää päällekkäisiä hyväksyntämenettelyjä ja muita tarpeettomia hallinnollisia vaiheita.

•  Ammoniakkia tuottavat dieselkäyttöiset raskaat hyötyajoneuvot, jotka käyttävät sitä niin sanottua ureareagenssissa. Tällä tekniikkaa käytetään typpidioksidipäästöjen jälkikäsittelyyn niiden vähentämiseksi. Maakaasua käyttävissä raskaissa hyötyajoneuvoissa ammoniakkia syntyy suoraan maakaasun palamistuotteena eikä sitä käytetä typpidioksidien neutralointiin, sillä niitä ei käytännössä synny lainkaan. Jos ammoniakkiraja pidetään voimassa raskaiden hyötyajoneuvojen ottomoottoreille, tarvitaan kalliita päästönvähennysjärjestelmiä, jotka olisivat syrjiviä tälle luokalle, sillä ne estäisivät sen, että vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten nestekaasua ja maakaasua, käyttävästä teknologiasta tulee taloudellisesti kannattavaa. Ammoniakin raja-arvon soveltamisesta ottomoottoreihin olisi sen vuoksi luovuttava, kuten komissio ehdottaa, kun taas nykyinen 10 ppm:n raja-arvo ajoneuvoille, joissa on puristussytytysmoottori (dieselmoottori) ja jotka muodostavat suurimman osan ajoneuvokannasta, olisi säilytettävä.

•  Mitä tulee mukauttamiseen Lissabonin sopimukseen, ehdotuksella halutaan muuttaa vanhat komitologiamenettelyt delegoiduiksi ja täytäntöönpanosäädöksiksi SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisesti. Tämä antaisi komissiolle valtuudet hyväksyä säädöksiä useista säännöistä, menettelyistä ja raja-arvoista, jotka liittyvät Euro 5 ja Euro 6 -normien soveltamiseen. Kuten suurimmassa osassa säädöksiä, valta antaa delegoituja säädöksiä olisi annettava komissiolle voimaantulopäivästä 30. kesäkuuta 2019 saakka, mikä vastaa nykyisen vaalikauden loppua, eikä ehdotuksen mukaan määräämättömäksi ajaksi. Lisäksi olisi sovellettava vakioäännöksiä komission laatimasta siirrettyä säädösvaltaa koskevasta kertomuksesta ja säädösvallan siirron jatkamisesta ilman eri toimenpiteitä.

2.7.2015

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Valmistelija: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta puututaan yksittäisiin ongelmallisiin osa-alueisiin, joilla markkinoiden ja sääntelyn toimimattomuus ovat esteenä tavoitteelle varmistaa parempi ilmanlaatu Euroopan tiheästi asutuilla alueilla ja vähentää myrkyllisiä ja kasvihuonekaasupäästöjä tilanteessa, jossa maapallo lämpenee ja saastuu ja jossa pyritään resurssien tehokkaampaan käyttöön.

Arvioiden mukaan 400 000 eurooppalaista kuolee ennenaikaisesti huonon ilmanlaadun vuoksi, ja samaan aikaan 17:ää jäsenvaltiota vastaan on käynnistetty rikkomismenettelyt ilmanlaatudirektiivin noudattamatta jättämisen vuoksi. Tapa, jolla päästöjä mitataan testeissä, eroaa myös merkittävästi todellisista päästöistä: todelliset päästöt ovat huomattavasti mitattuja päästöjä suuremmat, vaikka niiden pitäisi olla lähellä toisiaan.

Edellä kuvatussa tilanteessa tärkeimpänä tavoitteena oli esittää tarkistuksia asetusehdotuksen parantamiseksi niin, että se kattaa useimmat ajankohtaiset kysymykset, mutta kuitenkin niin, ettei huononneta asetuksen tehokkuutta eikä oikeusvarmuutta, vaikka vähennetäänkin joitakin hallinnollisia rasitteita.

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, mutta nykyään sitä ei lasketa ajoneuvojen kokonaiskasvihuonekaasupäästöihin. Valmistelijan tarkistuksella pyritään selkeyttämään ehdotusta tältä osin ja säätämään metaanin sisällyttämisestä vastaavana hiilidioksidimääränä hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan. Lisäksi nykyinen kevyiden ajoneuvojen enimmäismassan raja-arvo aiheuttaa sen, että tiettyjen ajoneuvoalustojen tyyppihyväksyntä on tehtävä kahteen kertaan, mikä aiheuttaa huomattavaa lisärasitetta tällaisten ajoneuvojen valmistajille. Valmistelijan esittämällä massaraja-arvon nostamista koskevalla tarkistuksella pyritään tämän ongelman ratkaisemiseen ja samalla vaaditaan vapaata pääsyä näiden ajoneuvojen etävianmääritykseen viimeisimmän teknologisen kehityksen mukaisesti.

Hiukkaspäästöjen vähentämisessä on edistytty merkittävästi viime vuosina, ja nanohiukkaset olisi otettava huomioon hiukkaspäästöjen laskennassa.

Ajoneuvojen päästöt ovat suoraan yhteydessä polttoaineen kulutukseen. Koska on mahdollista, että polttoaineenkulutusmittareiden ja vaihtamisopastinten pakollinen asentaminen myös kevyiden ajoneuvojen kojelaudan laitteisiin tuo hyötyjä, komissiota pyydetään tekemään tätä koskeva vaikutustenarviointi ja esittämään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, jos vaikutustenarvioinnin tulokset antavat siihen aihetta.

Teknologian kehitys tällä alalla on nopeaa. Tämän vuoksi on tarpeen siirtää komissiolle valta muuttaa tämän säädöksen tiettyjä muita kuin keskeisiä osia, jotta toimiin voidaan ryhtyä tarvittaessa nopeasti. Nykyiset testisyklit eivät vastaa todellisia olosuhteita. Tämän vuoksi valmistelija kehottaa viipymättä tarkistamaan testisyklejä ja mukauttamaan niitä, jotta voidaan estää kuluttajien harhaan johtaminen ja tuotekehittely vääristyneiden ja epätäsmällisten tietojen perusteella. Lisäksi testisyklien täsmällisyyttä olisi tarkasteltava säännöllisesti, sillä ajo-olosuhteet ja liikennetilanteet muuttuvat. Tästä syystä valmistelija kehottaa tarkastelemaan testisyklien täsmällisyyttä jatkuvasti, kahden vuoden välein.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Vaikka metaanipäästöillä ei tiedetä olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Siksi komission olisi kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä annetun komission tiedonannon2 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20073 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti harkittava metaanipäästöjen sisällyttämistä hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan.

(2) Vaikka metaanipäästöillä ei tiedetä olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Siksi komission olisi kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä 19. heinäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon1 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20072 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti harkittava metaanipäästöjen sisällyttämistä hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/20091tarkistamisen yhteydessä sen jälkeen, kun se on toteuttanut selkeän ja yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin, jossa arvioidaan metaanipäästöjen asianmukaista muuntamista hiilidioksidipäästöiksi sekä sen toteutettavuutta.

__________________

__________________

2 EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

3 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Maakaasuajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi nykyistä kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajaa olisi nostettava ja metaanipäästöjen vaikutus olisi otettava huomioon ja ilmaistava sääntelyssä ja kuluttajatiedotuksessa vastaavana hiilidioksidimääränä.

(3) Maakaasuajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi nykyistä kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajaa olisi tarkistettava selkeän ja yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin perusteella ja harkittava metaanipäästöjen vaikutuksen huomioon ottamista ja ilmaisemista sääntelyssä ja kuluttajatiedotuksessa vastaavana hiilidioksidimääränä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Nykyaikaisten dieselajoneuvojen typpidioksidipäästöjen osuus kaikista typen oksidien päästöistä on suuri ja se kasvaa, mitä ei osattu ennakoida, kun asetus (EY) N:o 715/2007 hyväksyttiin. Useimmat kaupunkialueiden ilmanlaatuongelmat näyttävät liittyvän suoriin typpidioksidipäästöihin. Siksi olisi otettava käyttöön asianmukainen päästöraja.

(4) Nykyaikaisten dieselajoneuvojen typpidioksidipäästöjen osuus kaikista typen oksidien päästöistä on suuri ja se kasvaa, mitä ei osattu ennakoida, kun asetus (EY) N:o 715/2007 hyväksyttiin. Useimmat kaupunkialueiden ilmanlaatuongelmat näyttävät liittyvän myrkyllisiin typen oksidipäästöihin ja suoriin typpidioksidipäästöihin. Tämän vuoksi olisi otettava kiireesti käyttöön asianmukainen päästöraja.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyiset hiilidioksidin ja kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajat alhaisessa lämpötilassa kylmäkäynnistyksen jälkeen on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/69/EY asetetuista Euro 3 ‑vaatimuksista, jotka vaikuttavat nykyisen ajoneuvotekniikan ja ilmanlaatutarpeiden näkökulmasta vanhentuneilta. Lisäksi ilmanlaatuongelmat ja ajoneuvojen päästömittausten tulokset viittaavat siihen, että on tarpeen ottaa käyttöön asianmukainen typen oksideja ja typpidioksidia koskeva päästöraja. Siksi olisi otettava käyttöön asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistetut päästörajat.

(5) Nykyiset hiilidioksidin ja kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajat alhaisessa lämpötilassa kylmäkäynnistyksen jälkeen on otettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/69/EY asetetuista Euro 3 ‑vaatimuksista, jotka vaikuttavat nykyisen ajoneuvotekniikan ja ilmanlaatutarpeiden näkökulmasta vanhentuneilta. Lisäksi ilmanlaatuongelmat ja ajoneuvojen päästömittausten tulokset viittaavat siihen, että on tarpeen ottaa käyttöön asianmukainen typen oksideja ja typpidioksidia koskeva päästöraja. Liikenne, joka aiheuttaa 41 prosenttia typen oksidipäästöistä, on ylivoimaisesti suurin näiden päästöjen aiheuttaja. Erityisesti uusimpien moottorien suuri teho johtuu niiden korkeammasta polttolämpötilasta, joka puolestaan tuottaa suurempia määriä typen oksideja. Typpidioksidit taas aiheuttavat otsonin muodostusta, happosateita ja ihmisen hengityselimistön ärsytystä. Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistetut päästörajat.

__________________

__________________

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Mahdollisuutta vähentää polttoaineen kulutusta ja siten epäpuhtaus- ja kasvihuonekaasupäästöjä polttoainetta säästävällä ajotavalla ei ole tähän mennessä riittävästi hyödynnetty. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kuljettajat eivät tiedä tai heille ei ole tiedotettu, miten ajetaan polttoainetta säästävällä tavalla. Polttoainetta säästävää ajotapaa koskevissa teknisissä keinoissa olisi keskityttävä kahteen ajoneuvon sisäiseen järjestelmään: polttoaineenkulutusmittariin ja vaihtamisopastimeen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Komission vaikutustenarvioinnin mukaan polttoaineenkulutusmittarien pakollisesta asentamisesta ei koituisi merkittävää rasitetta ajoneuvojen valmistajille. Niiden asentamiskustannukset ovat suhteellisen pienet. Nykyisin polttoaineenkulutusmittareita ei ole useinkaan tarjolla, vaan niitä myydään osana valinnaista pakettia, mikä estää niiden käytön yleistymisen. Kun tällaisia laitteita on käytettävissä, ne on usein asennettu tavalla, joka ei helpota polttoainetta säästävä ajamista (esimerkiksi tiedot eivät ole koko ajan näkyvissä, hetkellinen polttoaineenkulutus ei ole näkyvissä, näkyvissä olevan polttoaineen kulutuksen ja todellisen kulutuksen välillä on eroja). Kuitenkin polttoaineenkulutusmittarien laajalla saatavuudella voitaisiin auttaa ajoneuvojen käyttäjiä vähentämään päästöjä ja seuraamaan polttoaineen kulutusta ja siten edistää kuluttajien mahdollisuuksia tehdä ajoneuvoa hankkiessaan enemmän tietoon perustuvia päätöksiä. Lopuksi kuluttajat voisivat perustaa päätöksensä erityisesti käytettyjä ajoneuvoja ostaessaan myös polttoaineen kulutusta koskevaan todelliseen tietoon.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta EU:n ilmanlaatutavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jatkuvat pyrkimykset ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti seuraavien osalta: yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisesta M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg, tyyppihyväksyntää koskevat erityismenettelyt, -testit ja -vaatimukset, päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta valmistajille asetettu velvollisuus antaa vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin voidaan panna täytäntöön, hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien kokonaismassasta, ottomoottorien kokonaishiilivetyjen raja-arvon nostaminen tai poistaminen, asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen hiukkasten massaan perustuvien päästörajojen uudelleen kalibroimiseksi ja hiukkasten määrään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön siten, että ne vastaavat laajasti bensiinin ja dieselin massaraja-arvoja, tarkistetun hiukkasten ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn, typpidioksidin päästörajan ja Euro 6 -päästörajan mukaisiksi hyväksyttyjen ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa sovellettavan pakokaasupäästörajan ottaminen käyttöön. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(7) Jotta unionin ilmanlaatutavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jatkuvat pyrkimykset ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti seuraavien osalta: yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisesta M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 7 500 kg, tyyppihyväksyntää koskevat erityismenettelyt, -testit ja -vaatimukset, päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta valmistajille asetettu velvollisuus antaa vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen, myös etävianmääritykseen, tarvittaviin tietoihin voidaan panna täytäntöön, hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon tarkistaminen vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien kokonaismassasta, ottomoottorien kokonaishiilivetyjen raja-arvon nostaminen, asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen hiukkasten massaan perustuvien päästörajojen uudelleen kalibroimiseksi ja hiukkasten määrään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön siten, että ne vastaavat laajasti bensiinin ja dieselin massaraja-arvoja, tarkistetun hiukkasten, nanohiukkaset mukaan luettuina, ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn, typpidioksidin päästörajan ja Euro 6 -päästörajan mukaisiksi hyväksyttyjen ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa sovellettavan pakokaasupäästörajan ottaminen käyttöön. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto voi koskea, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY6 5 a artiklassa säädetyn, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattamisesta, SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiksi.

(8) SEUT-sopimuksella otettiin käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto voi koskea, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/468/EY6 5 a artiklassa säädetyn, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 asiaa koskevat säännökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn noudattamisesta, SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisiksi. Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä neljän vuoden ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi.

__________________

__________________

6 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

6 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen jälkeen, kun toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset on julkaistu, tätä asetusta sovelletaan valmistajan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY* liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg.

Sen jälkeen, kun toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset on julkaistu, tätä asetusta sovelletaan valmistajan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY* liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 7 500 kg.

____________________

____________________

* EUVL L 263, 9.10.2007, s.1.

* EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg. Delegoiduissa säädöksissä on erityisesti varmistettava, että ajoneuvon todellinen operatiivinen massa, kuten myös muut tehon ja kuorman oletusparametrit otetaan alustadynamometrissä suoritettavissa testeissä asianmukaisesti huomioon ekvivalentti-inertiaa määritettäessä.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 7 500 kg. Delegoiduissa säädöksissä on erityisesti varmistettava, että ajoneuvon todellinen operatiivinen massa, kuten myös muut tehon ja kuorman oletusparametrit otetaan alustadynamometrissä suoritettavissa testeissä asianmukaisesti huomioon ekvivalentti-inertiaa määritettäessä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

3 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”17 a) ’polttoaineenkulutusmittarilla’ tarkoitetaan laitetta, joka antaa kuljettajalle täsmällistä tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta ja josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot: hetkellinen polttoaineenkulutus (l/100km), keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100km), polttoaineenkulutus tyhjäkäynnillä (l/tunti) ja koko elinkaaren polttoaineenkulutus (l).”

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

3 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b) Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”17 b) ’tavanomaisella käytöllä’ kaikkia Euroopan liikenneverkossa yleisesti kohdattavia tie- ja ajo-olosuhteita.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a. Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne osat, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukainen.

1. Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne osat, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukainen. Kun todellisia päästöjä mittaavissa testausmenettelyissä käytetään korjauskertoimia, näillä on kuvattava vain mittauslaitteiden epävarmuutta.

 

Valmistajan on varmistettava myös typen oksideille ja typpidioksideille asetettuja rajoja koskevan päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuus.

 

Valmistajan on varustettava ajoneuvot polttoaineenkulutusmittareilla tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimien mukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Lisätään alakohta seuraavasti:

 

”i a) polttoaineenkulutusmittarit.”

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

8 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täytäntöönpanemiseksi. Tähän kuuluu teknisten erittelyjen määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 6 ja 7 artiklan täytäntöönpanemiseksi. Tähän kuuluu teknisten erittelyjen määrittely ja ajan tasalle saattaminen siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen, myös etävianmääritykseen, tarvittavat tiedot on annettava, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten erityistarpeisiin.”

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen direktiivin 2007/46/EY 18 artiklassa tarkoitetussa vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien päästöjen kokonaismassasta, joka on hiilidioksidipäästöjen massan ja metaanipäästöjen massan summa ilmaistuna kasvihuonekaasuvaikutusten suhteen vastaavana hiilidioksidipäästöjen massana.

a) hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon tarkistaminen direktiivin 2007/46/EY 18 artiklassa tarkoitetussa vaatimustenmukaisuustodistuksessa asetuksen (EY) N:o 443/2009 tarkistamisen yhteydessä perustuen tietoon hiilidioksidiekvivalenttien päästöjen kokonaismassasta, jonka on katsottava olevan hiilidioksidipäästöjen massan ja metaanipäästöjen massan summa ilmaistuna kasvihuonekaasuvaikutusten suhteen vastaavana hiilidioksidipäästöjen massana.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) ottomoottorien kokonaishiilivetyjen (THC) raja-arvon nostaminen tai poistaminen.

b) ottomoottorien kokonaishiilivetyjen (THC) raja-arvon nostaminen.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu päätökseen, ja viimeistään Euro 6 -vaiheen voimaan tullessa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan hyväksyä seuraavat toimenpiteet heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa:

2. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission hiukkasmittausohjelma, jota toteutetaan ajoneuvoja koskevien määräysten yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa, on saatu päätökseen, ja viimeistään Euro 6 -vaiheen voimaan tullessa siirretään komissiolle valta hyväksyä viipymättä delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan hyväksyä seuraavat toimenpiteet heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa:

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) tarkistetun hiukkasten ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn ottaminen käyttöön.

b) tarkistetun hiukkasten, nanohiukkaset mukaan luettuina, ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn ottaminen käyttöön.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio seuraa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä päästöjen mittauksessa käytettäviä testisyklejä. Jos tämän johdosta havaitaan, että menettelyt, testit, vaatimukset ja testisyklit eivät enää ole asianmukaisia tai eivät enää vastaa todellisia päästöjä, komissio toimii 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti niiden mukauttamiseksi vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä.”

3. Komissio tarkastelee mahdollisimman pian 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä päästöjen mittauksessa käytettäviä testisyklejä. Tarkastelun perusteella komissio mukauttaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä menettelyjä, testisyklejä ja vaatimuksia vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä. Tarkastelu tehdään joka toinen vuosi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle neljän vuoden ajaksi […] päivästä […] *. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

___________

 

*EUVL: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

3 artikla – 16 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

"16 a. ’polttoaineenkulutusmittarilla’ tarkoitetaan laitetta, joka ilmoittaa kuljettajalle täsmällistä tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta ja josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot: hetkellinen polttoaineenkulutus (l/100km), keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100km), polttoaineenkulutus tyhjäkäynnillä (l/tunti) ja koko elinkaaren polttoaineenkulutus (l).”

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Lisätään alakohta seuraavasti:

 

”Valmistajan on varustettava ajoneuvot polttoaineenkulutusmittareilla tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimien mukaisesti.”

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – k a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Lisätään 5 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"k a) polttoaineenkulutusmittarit.”

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 595/2009

Liite I – taulukko ”Euro VI -päästörajat” – sarake 9

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)".

(2) 6,0 x 1011".

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Vaihtamisopastimet

 

Komissio arvioi 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä, onko tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön vaatimus käsivalintaisen vaihteiston varustamisesta vaihtamisopasteilla muissa kuin M1-luokan ajoneuvoissa, joihin unionin nykyisen lainsäädännön mukaisesti tätä vaatimusta jo sovelletaan. Komissio esittää tarvittaessa tämän arvioinnin pohjalta lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/20091a 11 artiklan soveltamisalan laajentamisesta uusiin ajoneuvoluokkiin.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

6.2.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Valiokuntakäsittely

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Hyväksytty (pvä)

29.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij

19.6.2015

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Valmistelija: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

LYHYET PERUSTELUT

I. Komission ehdotus

Tällä ehdotuksella on tarkoitus tehdä tiettyjä muutoksia asetukseen (EY) N:o 715/2007 ja asetukseen (EY) N:o 595/2009 maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta. Ehdotus sisältää viisi toimenpidettä, joiden tavoitteena on:

–  välttää raskaiden hyötyajoneuvojen nykyisten ammoniakin (NH3) päästörajojen aiheuttamat haitat tiettyjen polttomoottoriajoneuvojen (kuten maakaasuautojen) markkinatilanteelle,

–  korottaa enimmäismassaa koskevaa arvoa asetuksesta (EY) N:o 715/2007, jotta valmistajat voisivat tyyppihyväksyttää ajoneuvonsa kevyitä tai raskaita hyötyajoneuvoja koskevan lainsäädännön mukaisesti valmistajan valinnan mukaan,

–  antaa komissiolle valtuudet määrätä tiukemmat alhaisen lämpötilan päästöarvot Euro6-luokan kevyille hyötyajoneuvoille,

–  antaa komissiolle valtuudet määrätä typpidioksidin päästörajat Euro6-luokan kevyille hyötyajoneuvoille,

–  antaa komissiolle valtuudet ehdottaa metaanipäästöjen (CH4) sääntelyn purkamista kevyiden hyötyajoneuvojen lainsäädännön mukaisesti, jos metaanipäästöt sisällytetään EU:n lainsäädännön mukaisiin hiilidioksidi-ekvivalenttipäästöihin, joissa henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille asetetaan pakolliset hiilidioksidipäästötavoitteet.

II. Valmistelijan yleinen kanta

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ennen kaikkea kevyiden hyötyajoneuvojen typpioksidipäästörajojen määrittelemistä koskevien säännösten ja alhaisten lämpötilojen päästörajojen tiukentamisen osalta. Myös ajoneuvojen tyyppihyväksyntään liittyviä tarpeettomia hallinnollisia rasitteita poistetaan, koska niillä ei ole myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Ilmansaasteet sekä sisällä että ulkona ovat suuri ympäristöriski ihmisten terveydelle. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että ulkoilman ilmansaasteet aiheuttavat koko maailmassa 1,3 miljoonaa kuolemaa vuosittain. Pitkäaikainen ja suuri altistus saattaa johtaa moniin terveydellisiin haittoihin hengityselimistön pikkuharmeista ennenaikaiseen kuolemaan. Kahta ainetta, alailmakehän otsonia (O3) ja pienhiukkasia pidetään yleisesti kaikkein vaikeimpina tapauksina. Kohonneet otsonipitoisuudet ovat osallisena 21 000 ennenaikaiseen kuolemaan vuodessa EU:ssa. WHO:n mukaan altistus hiukkasille vähentää jokaisen eurooppalaisen elinajanodotetta lähes yhdellä vuodella.

Kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen pakokaasupäästöt vaikuttavat merkittävästi ilman saastumiseen. Tämä on erityisen ongelmallista kaupunkialueilla, joissa moottoriajoneuvojen ja väestön tiheys on suurempi. Tieliikenteen osuus kaikista typpioksidipäästöistä on yli 40 prosenttia. Välittömien terveysvaikutusten lisäksi typpidioksidi, joka on typpioksidin osa, on myös nitraattiaerosolien pääasiallinen lähde. Ne muodostavat huomattavan osa pienhiukkasista ja ultraviolettivalon avulla myös otsonista. Tämän mekanismin kautta typpidioksidipäästöt pahentavat alailmakehän otsonin ja pienhiukkasten saasteongelmaa. Uudet moottoriajoneuvot ovat keskimäärin energiatehokkaampia ja päästävät vähemmän epäpuhtauksia kuin vanhemmat ajoneuvot. Koska tieliikenteen määrä on kuitenkin sitkeästi kasvanut, tämä ei ole aiheuttanut vastaavaa epäpuhtauksien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä tieliikenteen osalta.

Komission ehdotuksessa pyritään kiinnostavasti käsittelemään eräitä näistä ongelmista lievittämällä ammoniakin päästörajoja ottomoottoristen raskaiden hyötyajoneuvojen osalta ja metaanin päästörajoja ottomoottoristen kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Näiden säännösten tarkoituksena on edistää maakaasukäyttöisten ajoneuvojen markkinatilannetta, sillä niillä on vaikeuksia saavuttaa nykyisiä päästörajoja ammoniakin ja metaanin osalta. Ennakoidaan, että dieselin laajamittainen korvaaminen maakaasuajoneuvoilla etenkin kaupunkialueilla aiheuttaisi myönteisiä ympäristövaikutuksia typen oksidien ja hiilidioksidin päästöjen suhteen.

Komissio on kuitenkin ehdottamassa tämän positiivisen ympäristövaikutuksen tasapainottamista hieman korkeammilla ammoniakki- ja metaanipäästöillä. Vaikutustenarvioinnissa on käynyt ilmi, että metaanipäästöjen kasvu olisi melko merkityksetön, vaikka raskaiden maakaasukäyttöisten hyötyajoneuvojen raja-arvo poistettaisiinkin. Siksi tämän vaihtoehdon yleistä ympäristövaikutusta voidaan pitää myönteisenä, kun otetaan huomioon, että typen oksidin ja hiilidioksidin päästöt vähenisivät maakaasuajoneuvojen yleistymisen myötä. Metaanipäästöjen suhteen komission olisi lisättävä ottomoottorikäyttöisten kevyiden hyötyajoneuvojen kaikkien hiilivetypäästöjen raja-arvoa vain, jos sen vastapainona hiilidioksidin ja metaanin yhdistettyjen kokonaispäästöjen kasvihuonekaasuvaikutusta vähennetään yleisesti. Valmistelija haluaa korostaa, että komission olisi jatkettava markkinoille saatettavien ottomoottorikäyttöisten ajoneuvojen ammoniakki- ja metaanipäästöjen kehityksen seurantaa ja ehdottaa asianmukaisia toimia tarvittaessa.

Päätteeksi valmistelija haluaa varmistaa, että uudet moottoriajoneuvot on varustettu järjestelmillä, jotka avustavat kuljettajaa ympäristöystävälliseen ajotyyliin polttoaineenkulutuksen ja sitä kautta epäpuhtauksien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Vaikutustenarvioinnissaan komissio arvioi huolellisesti uusiin autoihin asennettavien polttoaineenkulutusmittareiden ja vaihtamisopastimien hyötyjä, joita saadaan pienillä kustannuksilla. Valmistelija pitää siksi tarpeellisena ottaa kyseiset laitteet käyttöön vakiovarusteina uusissa ajoneuvoissa komission vaikutustenarvioinnin mukaisesti.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Vaikka metaanipäästöillä ei tiedetä olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Siksi komission olisi kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä annetun komission tiedonannon2 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20073 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti harkittava metaanipäästöjen sisällyttämistä hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan.

(2) Vaikka metaanipäästöillä ei tiedetä olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Siksi komission olisi kevyiden ajoneuvojen päästöjä (Euro 5 ja Euro 6) sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisesta ja kehittämisestä annetun komission tiedonannon2 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20073 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti harkittava metaanipäästöjen sisällyttämistä hiilidioksidipäästöjä koskevaan laskelmaan sen jälkeen, kun se on toteuttanut sidosryhmäkuulemisen ja tarvittaessa vaikutustenarvioinnin asetuksen (EY) N:o 443/2009 ja asetuksen (EU) N:o 510/2011 uudelleentarkastelun yhteydessä.

__________________

__________________

2 EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 EUVL C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Maakaasuajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi nykyistä kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajaa olisi nostettava ja metaanipäästöjen vaikutus olisi otettava huomioon ja ilmaistava sääntelyssä ja kuluttajatiedotuksessa vastaavana hiilidioksidimääränä.

(3) Maakaasuajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi nykyistä kokonaishiilivetyjen (THC) päästörajaa olisi nostettava. Kokonaishiilivetyjen suurin sallittu päästöraja olisi kuitenkin asetettava niin, että se varmistaa polttomoottorilla varustettujen ajoneuvojen metaanipäästöjen mahdollisen lisääntymisen vastapainona kyseisten ajoneuvojen hiilidioksidin ja metaanin yhdistettyjen kokonaispäästöjen kasvihuonevaikutusta yleisen vähenemisen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Sen testimenetelmän tulosten, johon päästöjä koskevat EY-tyyppihyväksynnän säännökset perustuvat, olisi vastattava todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästötasoja ottaen huomioon EU:n rahoittaman Artemis-hankkeen tulokset ja arvioinnit. Päästöjenrajoitusjärjestelmät ja testisyklit olisi näin ollen suunniteltava vastaamaan käytännön ajo-olosuhteita, varsinkin kaupunkialueilla, joissa ajo-olosuhteet ovat paljon muuttuvatilaisempia kuin säädetyssä testisyklissä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteet maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, on tärkeää lopettaa asteittain sellaisten polttoaineiden käyttö, joiden hiilipitoisuus on suuri, ja siirtyä käyttämään hiilipitoisuudeltaan pieniä polttoaineita, kuten maakaasua. Ympäristön kannalta todella kestävän maantieliikenteen toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin toimia, jotka perustuvat uusiin teknisiin ratkaisuihin, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, kuten sähköautojen ja hiilivety- tai paineilmakäyttöisten ajoneuvojen tapauksessa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Vapautuneiden otsonin esiasteiden aiheuttamia runsaita ilmansaasteita (runsaat otsonipitoisuudet yhdistettynä korkeisiin lämpötiloihin kesäisin) sekä dieselhiukkaspäästöjen ja muiden päästöjen aiheuttamia ilmansaasteita (jotka inversion kanssa saavat aikaan savusumua talvisin) olisi torjuttava ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla. Erityisesti tehokkaalla yhteistyöllä sääpalvelujen kanssa voidaan saada aikaan oikea-aikaisia ja asianmukaisia toimenpiteitä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Polttoaineenkulutuksen vähentämistä ja sitä kautta epäpuhtauksien ja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä ajotavalla ei ole käytetty riittävästi. Tämä johtuu pääasiassa tiedonpuutteesta tai siitä, etteivät kuljettajat tiedä miten ajetaan tehokkaasti. Tekniset keinot ympäristöystävälliseen ajotapaan sisältyvät kahteen ajoneuvon sisäiseen järjestelmään: polttoaineenkulutusmittariin ja vaihtamisopastimeen. Polttoaineenkulutusmittari on laite, joka ilmoittaa kuljettajalle täsmällistä tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta, myös hetkellisestä polttoaineenkulutuksesta, keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta, kulutuksesta tyhjäkäynnillä ja ajoneuvon elinkaaren polttoaineenkulutuksesta, sekä arvion ajoneuvon toimintasäteestä polttoainetason perusteella. Vaihtamisopastin ilmoittaa, mikä on sopiva vaihde silloin, kun valittu vaihde ei ole sopivin, ja pitääkö kuljettajan vaihtaa suuremmalle vai pienemmälle pienentääkseen polttoaineenkulutusta. Sen tarkoituksena on antaa käsivaihteisen ajoneuvon kuljettajalle visuaalinen varoitus, kun vaihteen vaihtaminen on tarpeen. Vaihtamisopastimet ovat jo pakollisia käsivaihteisten uusien henkilöautojen M1-luokassa, mutta ei missään muussa moottoriajoneuvoluokassa, kuten kevyissä kuljetusajoneuvoissa, kuorma-autoissa tai busseissa. Polttoaineenkulutusmittarin asentamiselle mihin tahansa moottoriajoneuvoon ei toisaalta ole olemassa mitään laillista velvoitetta. Tutkimusten mukaan ympäristöystävällistä ajotapaa voi käyttää paremmin, kun molempia järjestelmiä käytetään samanaikaisesti. Lisäksi polttoaineenkulutusmittarit voisivat auttaa kuluttajia ostamaan vähäkulutuksisia ajoneuvoja. Tämä olisi tärkeää etenkin raskaiden hyötyajoneuvojen kohdalla, sillä laillista velvoitetta myytävänä olevien ajoneuvojen polttoainetaloudellisuuden ja hiilidioksidipäästöjen näyttämiselle ei ole. Polttoaineenkulutusmittarit ja vaihtamisopastimet voidaan asentaa valmistajan kannalta vähäisin kustannuksin, mutta nykyisin niitä ei ole saatavilla tai ne myydään usein osana valinnaista pakettia, mikä haittaa niiden käytön leviämistä. Tällaisia laitteita on lisäksi usein asennettu tavoilla, jotka eivät sovellu ympäristöystävälliseen ajamiseen (esimerkiksi ei pysyvää näkyvyyttä, ei hetkellisen polttoaineenkulutuksen näyttöä, todellisen kulutuksen ja näytössä olevan kulutuksen väliset erot).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta EU:n ilmanlaatutavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jatkuvat pyrkimykset ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti seuraavien osalta: yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisesta M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg, tyyppihyväksyntää koskevat erityismenettelyt, -testit ja -vaatimukset, päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta valmistajille asetettu velvollisuus antaa vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin voidaan panna täytäntöön, hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien kokonaismassasta, ottomoottorien kokonaishiilivetyjen raja-arvon nostaminen tai poistaminen, asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen hiukkasten massaan perustuvien päästörajojen uudelleen kalibroimiseksi ja hiukkasten määrään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön siten, että ne vastaavat laajasti bensiinin ja dieselin massaraja-arvoja, tarkistetun hiukkasten ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn, typpidioksidin päästörajan ja Euro 6 -päästörajan mukaisiksi hyväksyttyjen ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa sovellettavan pakokaasupäästörajan ottaminen käyttöön. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(7) Jotta EU:n ilmanlaatutavoitteet voitaisiin saavuttaa ja jatkuvat pyrkimykset ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi varmistaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti seuraavien osalta: yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisesta M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden teknisesti sallittu kuormitettu massa ei ole suurempi kuin 7 500 kg, tyyppihyväksyntää koskevat erityismenettelyt, -testit ja -vaatimukset, päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttökiellon täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta valmistajille asetettu velvollisuus antaa vapaa ja standardoitu pääsy ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin voidaan panna täytäntöön, hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien kokonaismassasta, ottomoottorien kokonaishiilivetyjen raja-arvon nostaminen tai poistaminen, asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen hiukkasten massaan perustuvien päästörajojen uudelleen kalibroimiseksi ja hiukkasten määrään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön siten, että ne vastaavat laajasti bensiinin ja dieselin massaraja-arvoja, tarkistetun hiukkasten ja hiukkasten määrän raja-arvon mittaamista koskevan menettelyn, typpidioksidin päästörajan ja Euro 6 -päästörajan mukaisiksi hyväksyttyjen ajoneuvojen alhaisissa lämpötiloissa sovellettavan pakokaasupäästörajan ottaminen käyttöön. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön nojalla saman ajoneuvoluokan eri muunnoksilta edellytetään kahta tyyppihyväksyntää. Tämä aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta ilman myönteisiä ympäristövaikutuksia. Suurimman sallitun kuormatun massan nostaminen 7 500 kilogrammaan mahdollistaisi sen, että nykyiset kevyen hyötyajoneuvon massan rajat (2610/2840 kg) voidaan tyyppihyväksyttää joko kevyiden tai raskaiden hyötyajoneuvojen lainsäädännön mukaisesti valmistajan valinnasta riippuen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen jälkeen, kun toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset on julkaistu, tätä asetusta sovelletaan valmistajan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY* liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg.

Sen jälkeen, kun toisen alakohdan mukaisesti hyväksytyt delegoidut säädökset on julkaistu, tätä asetusta sovelletaan valmistajan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY* liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden teknisesti sallittu kuormattu massa ei ole suurempi kuin 7 500 kg.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden enimmäismassa ei ole suurempi kuin 5 000 kg. Delegoiduissa säädöksissä on erityisesti varmistettava, että ajoneuvon todellinen operatiivinen massa, kuten myös muut tehon ja kuorman oletusparametrit otetaan alustadynamometrissä suoritettavissa testeissä asianmukaisesti huomioon ekvivalentti-inertiaa määritettäessä.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M1- M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg mutta joiden teknisesti sallittu kuormattu massa ei ole suurempi kuin 7 500 kg. Delegoiduissa säädöksissä on erityisesti varmistettava, että ajoneuvon todellinen operatiivinen massa, kuten myös muut tehon ja kuorman oletusparametrit otetaan alustadynamometrissä suoritettavissa testeissä asianmukaisesti huomioon ekvivalentti-inertiaa määritettäessä.

____________________

____________________

* EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.”

* EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.”

Perustelu

Suurimman sallitun kuormatun massan nostaminen 7 500 kilogrammaan mahdollistaisi sen, että nykyiset kevyen hyötyajoneuvon massan rajat (2610/2840 kg) voidaan tyyppihyväksyttää joko kevyiden tai raskaiden hyötyajoneuvojen lainsäädännön mukaisesti valmistajan valinnasta riippuen. Suurin teknisesti sallittu kuormattu massa on valmistajan ilmoittama moottoriajoneuvon ja perävaunun tai perävaunujen yhdistetty kokonaismassa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Muutetaan 5 artiklan 1 kohtaa seuraavasti:

”Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne osat, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukainen.”

”Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne osat, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on todellisissa ajo-olosuhteissa tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukainen.

 

Valmistajan on varmistettava päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuus noudattamalla vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, joka kuvaa ainoastaan päästömittausmenettelyn mahdollista toleranssia.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b) Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"1 a. Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot on varustettu polttoaineenkulutusmittareilla tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten vaatimusten mukaisesti."

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Muutetaan 5 artiklan 3 kohdan a alakohtaa seuraavasti:

a) pakokaasupäästöt, myös testisyklit, päästöt matalissa ympäristön lämpötiloissa, päästöt joutokäynnillä, savun tiheys sekä jälkikäsittelyjärjestelmien moitteeton toiminta ja regenerointi;

"a) pakokaasupäästöt, myös testisyklit todellisten ajonaikaisten päästöjen perusteella, kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen käyttö, päästöt matalissa ympäristön lämpötiloissa, päästöt joutokäynnillä, savun tiheys sekä jälkikäsittelyjärjestelmien moitteeton toiminta ja regenerointi;”

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) ajoneuvon varustaminen polttoaineenkulutusmittarilla, joka ilmoittaa kuljettajalle täsmällistä tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta ja josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot: hetkellinen polttoaineenkulutus (l/100km), keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100km), polttoaineenkulutus tyhjäkäynnillä (l/tunti), koko elinkaaren polttoaineenkulutus (l) ja arvio ajoneuvon toimintasäteestä polttoainetason perusteella.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"i a) vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, joka kuvaa tietyn tosiasiallisissa olosuhteissa mitatun epäpuhtauden enimmäispäästötason suhdetta saman epäpuhtauden Euro 6 -päästörajaan, joka on asetettava pienimmäksi mahdolliseksi arvoksi;”

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 d kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d) Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

Komissio antaa delegoidun säädöksen edellä 1 a kohdassa ja tämän kohdan e a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten täydentämisestä 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen enää myönnä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille, joka ei täytä näitä vaatimuksia. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä, ja niiden on kiellettävä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti seuraavista:

1. Komissio harkitsee metaanipäästöjen sisällyttämistä hiilidioksidipäästöjen laskentaan siten, että metaanipäästöjen kasvihuonevaikutus otetaan huomioon ja ilmaistaan hiilidioksidiekvivalenttina sääntelyä ja kuluttajatiedotusta varten. Tätä varten komissio toimittaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen asetuksen (EY) N:o 443/2009 ja asetuksen (EY) N:o 510/2011 tarkistamisesta.

a) hiilidioksidipäästöjen massaa koskevan tiedon korvaaminen direktiivin 2007/46/EY 18 artiklassa tarkoitetussa vaatimustenmukaisuustodistuksessa tiedolla hiilidioksidiekvivalenttien päästöjen kokonaismassasta, joka on hiilidioksidipäästöjen massan ja metaanipäästöjen massan summa ilmaistuna kasvihuonekaasuvaikutusten suhteen vastaavana hiilidioksidipäästöjen massana.

 

b) ottomoottorien kokonaishiilivetyjen (THC) raja-arvon nostaminen tai poistaminen.

 

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa unionissa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen kokonaishiilivetyjen päästörajojen korottamisesta. Kokonaishiilivetyjen suurin sallittu päästöraja on asetettava niin, että se varmistaa ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen metaanipäästöjen mahdollisen lisääntymisen vastapainona kyseisten ajoneuvojen hiilidioksidin ja metaanin yhdistettyjen kokonaispäästöjen kasvihuonevaikutusta yleisen vähenemisen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 14 artiklan 1 a–5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a) Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Edellä 5 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut muutokset tai täytäntöönpanotoimet hyväksytään viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2008.

"3. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 1 a–5 kohdassa tarkoitetut muutokset tai delegoidut säädökset hyväksytään viimeistään [yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].”

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a) Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"2 a. Valmistajien on varmistettava, että ajoneuvot on varustettu polttoaineenkulutusmittareilla tämän asetuksen ja sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten vaatimusten mukaisesti."

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b) Korvataan 5 artiklan 4 kohdan johdantolause seuraavasti:

4. Komissio hyväksyy tämän artiklan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin:

"4. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan kehittää erityisiä menettelyjä, testejä ja vaatimuksia tässä artiklassa määriteltyä tyyppihyväksyntää varten, myös vaatimuksia, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:”.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c) Lisätään 5 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) ajoneuvon varustaminen polttoaineenkulutusmittarilla, joka ilmoittaa kuljettajalle täsmällistä tietoa ajoneuvon todellisesta polttoaineenkulutuksesta ja josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot: hetkellinen polttoaineenkulutus (l/100km), keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100km), polttoaineenkulutus tyhjäkäynnillä (l/tunti), koko elinkaaren polttoaineenkulutus (l) ja arvio ajoneuvon toimintasäteestä polttoainetason perusteella.”

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 d kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d) Korvataan 5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

Komissio antaa delegoidun säädöksen edellä 2 a kohdassa ja tämän kohdan e a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten täydentämisestä 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen enää myönnä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille, joka ei täytä näitä vaatimuksia. Kansalliset viranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen saa pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä, ja niiden on kiellettävä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 e kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 595/2009

12 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"12 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Siirretään 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen [voimaantulopäivästä alkaen]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä 5 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Vaihtamisopastimet

 

Komissio arvioi, onko tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön vaatimukset käsivaihteisiin muun kuin M1-luokan ajoneuvoihin, joiden osalta unionin nykyiseen lainsäädäntöön jo sisältyy tämä vaatimus, asennettavista vaihtamisopasteista. Komissio toimittaa tarvittaessa tämän arvioinnin pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/20091 a 11 artiklan soveltamisalan laajentamisesta uusiin ajoneuvoluokkiin.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

6.2.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Valiokuntakäsittely

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

8

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jarosław Wałęsa

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.1.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Hyväksytty (pvä)

23.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

66

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Martin Häusling, Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.9.2015

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö