IZVJEŠĆE     ***I
PDF 320kWORD 621k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Uredbe (EZ) br. 595/2009 u pogledu smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Albert Deß

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE oDBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 MIŠLJENJE oDBORA ZA PROMET I TURIZAM
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Uredbe (EZ) br. 595/2009 u pogledu smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0028),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0027/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 29. travnja 2014.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za promet i turizam (A8-0270/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) Problem onečišćenja zraka i klimatskog učinka koje uzrokuje cestovni promet opsežno je i složeno pitanje. Kako bi se zajamčio sveobuhvatni pristup emisijama iz cestovnih vozila, trebalo bi izbjegavati male zakonodavne promjene koje bi mogle uzrokovati proturječnosti s ciljevima drugog zakonodavstva i koje bi mogle imati nerazmjerne posljedice za tržišno natjecanje između proizvođača koji se pridržavaju propisa.

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Iako emisije metana nemaju dokazano izravno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, metan je jak staklenički plin. Stoga, u skladu s Komunikacijom Komisije o primjeni i budućem razvoju zakonodavstva Zajednice u pogledu emisija iz vozila lake kategorije i pristupa podacima o popravku i održavanju (Euro 5 i 6)2 i u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća3, Komisija bi trebala razmotriti uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2.

(2) Iako emisije metana nemaju dokazano izravno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, metan je jak staklenički plin i znatan prekursor ozona. Stoga, u skladu s Komunikacijom Komisije o primjeni i budućem razvoju zakonodavstva Zajednice u pogledu emisija iz vozila lake kategorije i pristupa podacima o popravku i održavanju (Euro 5 i 6)2 i u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća3, Komisija bi, nakon provedbe jasne i detaljne ocjene utjecaja kojom se procjenjuje pravilna pretvorba emisija metana u emisije CO2 i njezina izvedivost u okviru revizije zakonodavstva Unije o smanjenju emisija CO2 iz vozila lake kategorije i osobnih vozila, trebala razmotriti uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2 za razdoblje nakon 2020.

____________________

____________________

2 SL C 182, 19.7.2008., str. 17.

2 SL C 182, 19.7.2008., str. 17.

3 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

3 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se olakšalo uvođenje vozila na prirodni plin, potrebno je povećati trenutačnu graničnu vrijednost emisija ukupnih ugljikovodika (THC) te uzeti u obzir učinak emisija metana koji je potrebno izraziti kao ekvivalent CO2 u regulatorne svrhe i radi informiranja potrošača.

(3) Kako bi se ocijenila vozila na prirodni plin i vozila na benzin u skladu s jednakim standardima u pogledu emisija, potrebno je na temelju jasne i detaljne ocjene utjecaja revidirati trenutačnu graničnu vrijednost emisija ukupnih ugljikovodika (THC) te razmotriti uzimanje u obzir učinka emisija metana koji je potrebno izraziti kao ekvivalent CO2.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Postupak ispitivanja koji predstavlja osnovu za uredbe o EZ homologaciji tipa s obzirom na emisije trebao bi odražavati stope emisija zabilježene u stvarnim uvjetima vožnje. Stoga bi sustave kontrole emisija i cikluse ispitivanja trebalo izraditi u stvarnim uvjetima vožnje, posebno u gradskim područjima gdje su uvjeti vožnje promjenjivi.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Moderna dizelska vozila ispuštaju velike i sve veće količine NO2 kao udio ukupnih emisija NOx koje nisu bile očekivane kada se donijela Uredba (EZ) br. 715/2007. Čini se da je većina problema s kvalitetom zraka u zahvaćenim urbanim područjima povezana s izravnim emisijama NO2. Stoga je potrebno uvesti odgovarajuću granične vrijednosti emisija.

(4) Moderna dizelska vozila ispuštaju velike i sve veće količine NO2 kao udio ukupnih emisija NOx koje nisu bile očekivane kada se donijela Uredba (EZ) br. 715/2007. Čini se da je većina problema s kvalitetom zraka u zahvaćenim urbanim područjima povezana s izravnim emisijama NO2. Komisija bi stoga nakon detaljne i temeljite procjene utjecaja trebala razmotriti jesu li potrebne zakonodavne mjere koje određuju zasebna ograničenja za NO2 uz postojeća ograničenja emisija NOx ili nova ograničenja emisija NOx.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Trenutačne granične vrijednosti emisija za CO i ukupne ugljikovodike (THC) nakon pokretanja hladnog motora pri niskoj temperaturi prenesene su iz zahtjevâ za Euro 3 utvrđenih u Direktivi 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća4, koji su se pokazali zastarjelima s obzirom na postojeće tehnologije vozila i potrebe u pogledu kvalitete zraka. Uz to problemi s kvalitetom zraka i rezultati mjerenja emisija vozila ukazuju na potrebu za uvođenjem odgovarajuće granične vrijednosti za emisije NOx/NO2. Stoga bi se trebale uvesti revidirane granične vrijednosti emisija u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

(5) Trenutačne granične vrijednosti emisija za CO i ukupne ugljikovodike (THC) nakon pokretanja hladnog motora pri niskoj temperaturi prenesene su iz zahtjevâ za Euro 3 utvrđenih u Direktivi 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća4, koji su se pokazali zastarjelima s obzirom na postojeće tehnologije vozila i potrebnu optimalnu kvalitetu zraka ne dovodeći u opasnost javno zdravlje. Uz to problemi s kvalitetom zraka i rezultati mjerenja emisija vozila ukazuju na potrebu za uvođenjem odgovarajuće granične vrijednosti za emisije NOx/NO2. Stoga bi se trebale uvesti revidirane granične vrijednosti emisija, uključujući i one za moderna dizelska vozila, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

 

__________________

__________________

4 Direktiva 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila i o izmjeni Direktive Vijeća 70/220/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 1.).

4 Direktiva 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila i o izmjeni Direktive Vijeća 70/220/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Granična vrijednost emisija za NH3 propisana Uredbom (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća5 zahtjev je kojim se želi ograničiti otpuštanje amonijaka iz NOx nakon tretiranja tehnologijama u kojima se za redukciju NOx-a kao reagens upotrebljava urea. Granična vrijednost NH3 trebala bi se stoga primjenjivati samo na te tehnologije, a ne na motore s vanjskim izvorom paljenja.

Briše se.

_____________

 

5 Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage Direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.)

 

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a) Potencijal za smanjenje potrošnje goriva, a time i emisija onečišćujućih tvari te stakleničkih plinova učinkovitim ponašanjem vozača, takozvanom „ekološkom vožnjom”, nedovoljno je istražen. Tomu je uglavnom razlog nedostatak informacija ili nedovoljno razvijena svijest vozača o tome kako učinkovito voziti. Tehnička sredstva za olakšavanje ekološke vožnje usredotočena su na dvije vrste sustava ugrađenih u vozilo: mjerače potrošnje goriva i pokazivače promjene stupnja prijenosa. Štoviše, obvezna ugradnja mjerača potrošnje goriva ne bi značajno opteretila proizvođače vozila. Stoga je prikladno da Komisija, nakon provedbe procjene utjecaja koja se prilaže Uredbi, uvede obvezu ugradnje mjerača potrošnje goriva u vozila lake i teške kategorije izmjenom Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Uredbe (EZ) br. 595/2009. Komisija bi također trebala razmotriti da se obveza ugrađivanja pokazivača mijenjanja brzina ne odnosi samo na putničke automobile nego i na sva vozila lake i teške kategorije.

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu kvalitete zraka i zajamčilo ulaganje stalnih napora za smanjenje emisija iz vozila, na Komisiju je potrebno prenijeti ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 na vozila kategorije M1, M2, N1 i N2 čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 000 kg, na posebne postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa, na zahtjeve za provođenje zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju učinkovitost sustava za kontrolu emisija, na mjere potrebne za provođenje obveze za proizvođače da osiguraju neograničen i standardiziran pristup podacima za popravak i održavanje vozila, na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika za vozila s vanjskim izvorom paljenja, na izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu ponovnog određivanja graničnih vrijednosti temeljenih na masi čestica i uvođenja graničnih vrijednosti temeljenih na broju čestica tako da se dobije visoka korelacija između tih vrijednosti i graničnih vrijednosti za masu čestica za benzinske i dizelske motore, na donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice i granične vrijednosti za broj čestica, granične vrijednosti za emisije NO2 i graničnih vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(7) Kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu kvalitete zraka, kako je utvrđeno standardima Unije za kvalitetu zraka i Direktivom 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, i zajamčilo ulaganje stalnih napora za smanjenje emisija iz vozila, na Komisiju je potrebno prenijeti ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 na vozila kategorije M1, M2, N1 i N2 čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa pri punom opterećenju ne prelazi 5 000 kg, na posebne postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa, na zahtjeve za provođenje zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju učinkovitost sustava za kontrolu emisija, na mjere potrebne za provođenje obveze za proizvođače da osiguraju neograničen i standardiziran pristup podacima za popravak i održavanje vozila, na izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu ponovnog određivanja graničnih vrijednosti temeljenih na masi čestica i uvođenja graničnih vrijednosti temeljenih na broju čestica tako da se dobije visoka korelacija između tih vrijednosti i graničnih vrijednosti za masu čestica za benzinske i dizelske motore. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nakon objave delegiranih akata donesenih u skladu s drugim podstavkom i na zahtjev proizvođača, ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2 , prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 000 kg.

2. Nakon objave delegiranih akata donesenih u skladu s drugim podstavkom i na zahtjev proizvođača, ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2 , prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa pri punom opterećenju ne prelazi 5 000 kg.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a o detaljnim pravilima za primjenu ove Uredbe na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5.000 kg. Delegiranim aktima osobito se osigurava da se prilikom testa na dinamometru s valjcima na odgovarajući način uzme u obzir stvarna operativna masa vozila kako bi se utvrdila ekvivalentna inercija i ostali zadani parametri snage i opterećenja.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a o detaljnim pravilima za primjenu ove Uredbe na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa pri punom opterećenju ne prelazi 5 000 kg. Delegiranim aktima osobito se osigurava da se prilikom testa na dinamometru s valjcima na odgovarajući način uzme u obzir stvarna operativna masa vozila kako bi se utvrdila ekvivalentna inercija i ostali zadani parametri snage i opterećenja.

____________________

____________________

* SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

* SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) U članku 5. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a Proizvođač oprema vozila svih kategorija u okviru ove Uredbe mjeračem potrošnje goriva u skladu s uvjetima iz ove Uredbe.”

 

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) U članku 5. stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ea) opremanje vozila mjeračem potrošnje goriva koji vozaču pruža točne i trajno vidljive informacije o stvarnoj potrošnji goriva, uključujući barem sljedeće podatke: trenutačnu potrošnju goriva (l/100 km ili mpg), prosječnu potrošnju goriva (l/100 km ili mpg), potrošnju goriva u praznom hodu (l/sat ili m/sat) i procjenu dosega vozila na temelju trenutačne razine goriva;”

 

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – točka ia (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b) U članku 5. stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ia) faktor sukladnosti, koji predstavlja omjer najveće razine emisija određene onečišćujuće tvari izmjerene u stvarnim uvjetima prema propisanom ograničenju Euro 6 za tu istu onečišćujuću tvar, koje treba postaviti na najmanju moguću vrijednost;”

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.c (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.c) U članku 5. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Komisija do 31. prosinca 2016. usvaja delegirani akt u svrhu dopune zahtjeva iz stavka 1.a i točke (ea) tog stavka. S učinkom od 1. siječnja 2018. nacionalna tijela odbijaju dodijeliti EZ homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju tipa za nove tipove vozila koji nisu sukladni s tim zahtjevima. S učinkom od 1. siječnja 2019. nacionalna tijela u slučaju novih vozila koja nisu sukladna s tim zahtjevima više ne smatraju potvrde o sukladnosti važećima i zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu takvih vozila.”

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 14.a, koji se odnose:

1. Bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji, Komisija prema potrebi predlaže zakonodavne mjere koje se odnose:

a) na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, koja je zbroj mase emisija CO2 i mase emisija metana, izražen kao ekvivalent mase emisija CO2 s obzirom na njihov staklenički učinak;

(a) na reviziju podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ, u okviru revizije Uredbe (EZ) br. 443/2009, na temelju podataka o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, koja bi se trebala smatrati zbrojem mase emisija CO2 i mase emisija metana, izražen kao ekvivalent mase emisija CO2 s obzirom na njihov staklenički učinak;

(b) na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika (THC) za vozila s vanjskim izvorom paljenja.

(b) na granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika (THC) za vozila s vanjskim izvorom paljenja koja se revidiraju na temelju detaljne ocjene utjecaja.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nakon dovršenja programa UN/ECE za mjerenje čestica (PMP – Particulate Measurement Programme) pod pokroviteljstvom Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnika o vozilima, a najkasnije nakon stupanja na snagu stupnja Euro 6, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi donošenja sljedećih mjera bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji:

2. Nakon dovršenja programa UN/ECE za mjerenje čestica (PMP – Particulate Measurement Programme) pod pokroviteljstvom Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnika o vozilima, a najkasnije nakon stupanja na snagu stupnja Euro 6, Komisija je ovlaštena bez nepotrebnog odlaganja donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi donošenja sljedećih mjera bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji:

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija stalno prati postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. stavka 3. kao i cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija. Ako se praćenjem pokaže da ti postupci, ispitivanja, zahtjevi i ciklusi ispitivanja više ne odgovaraju ili više ne odražavaju stvarne emisije na svjetskoj razini, Komisija djeluje u skladu s člankom 5. stavkom 3. kako bi ih prilagodila tako da na odgovarajući način odražavaju emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu.

3. Komisija stalno prati postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. stavka 3. kao i cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija.

 

Komisija uvodi ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju tipa ili su registrirana od 2015. kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo vozilima da budu usklađena s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uz faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja postupka mjerenja emisija do 2017. godine.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi utvrđivanja, uz postojeću graničnu vrijednost emisija ukupnog NOx, granične vrijednosti emisija NO2 za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6 propisane u tablici 2. Priloga I. Granična vrijednost emisija NO2 određuje se na temelju ocjene utjecaja, a pri njezinu određivanju uzima se u obzir tehnička izvedivost i ciljevi u pogledu kvalitete zraka utvrđeni Direktivom (EZ) br. 2008/50 Europskog parlamenta i Vijeća*.

Ako je to prikladno, Komisija predlaže zakonodavne mjere u vezi s graničnim vrijednostima za emisije NO2, uz postojeću graničnu vrijednost emisija ukupnog NOx za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6 propisane u tablici 2. Priloga I. Granična vrijednost emisija NO2 određuje se na temelju jasne i detaljne ocjene utjecaja, a pri njezinu određivanju uzima se u obzir tehnička izvedivost i uz to odražava ciljeve u pogledu kvalitete zraka utvrđene Direktivom (EZ) br. 2008/50 Europskog parlamenta i Vijeća*.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi izmjene i dopune tablice 4. Priloga I. kako bi se utvrdile granične vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6 propisane u tablici 2. Priloga I. Granične vrijednosti emisija NOx i NO2 određuju se na temelju ocjene utjecaja, a pri njihovu određivanju uzima se u obzir tehnička izvedivost i ciljevi u pogledu kvalitete zraka utvrđeni Direktivom (EZ) br. 2008/50 Europskog parlamenta i Vijeća.

5. Ako je prikladno, Komisija podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u okviru redovnog zakonodavnog postupka radi izmjene i dopune tablice 4. Priloga I. kako bi se utvrdile granične vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6 propisane u tablici 2. Priloga I. Granične vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama određuju se na temelju ocjene utjecaja za ugljični monoksid (CO), ugljikovodike (HC), dušikove okside (NOx), dušikov dioksid (NO2), a pri njihovu određivanju uzima se u obzir tehnička izvedivost, a na bolji način odražavaju se ciljevi u pogledu kvalitete zraka utvrđeni Direktivom (EZ) br. 2008/50 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz drugog podstavka članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 14. stavaka 1. do 5. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz drugog podstavka članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 14. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Uredbe][Ured za publikacije unosi točan datum stupanja na snagu]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) U članku 5. umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a Proizvođači opremaju vozila svih kategorija obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe mjeračem potrošnje goriva u skladu s uvjetima iz ove Uredbe.”

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.b) U članku 5. stavku 4. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

4. Komisija donosi mjere za provedbu ovog članka, uključujući mjere koje se odnose na sljedeće elemente:

4. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12.a radi razvijanja posebnih postupaka, ispitivanja i zahtjeva za homologaciju tipa predviđenih ovim člankom, uključujući zahtjeve koji se odnose na sljedeće elemente:”.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.c (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c) U članku 5. stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ea) opremanje vozila mjeračem potrošnje goriva koji vozaču pruža točne i trajno vidljive informacije o stvarnoj potrošnji goriva, uključujući barem sljedeće podatke: trenutačnu potrošnju goriva (l/100 km ili mpg), prosječnu potrošnju goriva (l/100 km ili mpg), potrošnju goriva u praznom hodu (l/sat ili m/sat) i procjenu dosega vozila na temelju trenutačne razine goriva;”

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.d (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.d) U članku 5. stavku 4. drugi se podstavak zamjenjuje kako slijedi:

 

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 2.

„Komisija do 31. prosinca 2016. usvaja delegirani akt radi dopune zahtjeva iz stavka 2.a i točke (ea) tog stavka. S učinkom od 1. siječnja 2018. nacionalna tijela odbijaju dodijeliti EZ homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju tipa za nove tipove vozila koji nisu sukladni s tim zahtjevima. S učinkom od 1. siječnja 2019. nacionalna tijela u slučaju novih vozila koja nisu sukladna s tim zahtjevima više ne smatraju potvrde o sukladnosti važećima i zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu takvih vozila.”

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.e (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.e) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 12.a

 

Postupak delegiranja

 

1. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata podložno uvjetima predviđenima ovim člankom.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca nakon što im je taj akt priopćen na njega ne iznesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće iznositi prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 595/2009

Prilog I. – tablica Granične vrijednosti emisija Euro VI. – redak s unosom WHTC (PI)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2) U Prilogu I. u tablici „Granične vrijednosti emisija Euro VI.” redak koji odgovara unosu „WHTC (PI)” zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

«WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )«.

 

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Komisija ocjenjuje primjerenost uvođenja zahtjeva za ugradnju pokazivača promjene stupnja prijenosa u vozila s ručnim prijenosom, osim onih u kategoriji M1 za koje već postoji zahtjev u okviru postojećeg zakonodavstva Unije. Na temelju te procjene Komisija po potrebi podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o širenju područja primjene članka 11. Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1a na dodatne kategorije vozila.

 

_______________

 

1a Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009, str. 1.)

(1)

  SL C 311, 12.9.2014., str. 55.


EXPLANATORY STATEMENT

This proposal consists of a set of different, relatively heterogeneous measures, mostly aiming at reducing noxious emissions from vehicles for human health. More in particular ,they concern the setting of specific NO2 emission limits within the wider NOx emission range, cancelling the ammonia limit for Heavy Duty combustion engines, modifying cold start emission limits inherited from previous "Euro" stages , a measure to adapt the Total Hydrocarbon Emissions (THC) in order to facilitate the introduction of natural gas vehicles, a measure aiming at adding methane as a greenhouse gas equivalent to the total CO2 emissions every car manufacturer has to comply with and the possibility to extend from 2 840 kg to 5 000 kg the range of vehicles which can fall under the emission rules for light commercial vehicles. Another series of measures of a more purely technical -regulatory nature, are a number of cases in which an alignment of the executive powers in the current legislative texts with the Lisbon Treaty is proposed as well as some new executive powers as an instrument to implement some of the new proposed measures.

In principle, measures to improve air quality are to be welcomed ,certainly if they strike a good balance between the costs involved and the yield in the form of more liveable and sustainable cities, where ever more of our citizens are concentrated, and less health care related costs. But on the other hand car manufacturers should not be rushed into measures which form a disproportional burden for them. We should be aware that the industry is currently still struggling to overcome the recent economic crisis and that extra -costs and red tape should be kept at a minimum.

The rapporteur would like to highlight certain specific aspects of the Commission proposal and of the proposed amendments.

•  Methane is not a pollutant gas in itself and does not constitute a threat for human health .Natural gas vehicles emit about 25% less CO2 than petrol driven cars and it is highly speculative which share of the market gas driven vehicles will gain in the future. At this moment gas driven vehicles are only a marginal part of the car fleet in use. In addition, the outcome of the real driving emissions tests creates an uncertainty as to how to account exactly for emissions, not only of methane. The rapporteur would prefer not to penalize from the start this small category of vehicles which contribute to lowering greenhouse gas emissions. The review laid down in Article 14(3) or, alternatively, a review of the CO2 legislation for cars should be a guarantee that, whenever methane emissions become a problem, the Commission is empowered to propose new legislation.

•  Extending the range of vehicles which at the request of the manufacturer can fall under the light duty emission rules is a positive intention by the Commission which the rapporteur would like to see even extended to 7 500 kg. It avoids still more double approval procedures and other avoidable administrative steps.

•  Ammonia is emitted by diesel fuelled heavy duty vehicles (HDVs) which use it in a so-called urea reagent, an after treatment technology used to reduce their NOx emissions. In the case of natural gas fuelled HDVs ammonia is emitted as a direct result of the combustion of natural gas itself, it is not used to neutralise NOx since there is virtually no NOx produced. Maintaining the ammonia limit for positive ignition HDVs would require expensive emission abatement systems, which would be discriminatory towards this category, as it would prevent alternative fuel technologies such as LPG and NG from becoming economically viable. The application of the NH3 limit value for positive ignition engines should therefore be removed, as proposed by the Commission, while the existing 10 ppm limit for compression ignition (i.e. diesel) vehicles, which comprise the majority of the vehicle fleet, would be kept in place.

•  As regards the alignment to the Lisbon Treaty, the proposal aims to adapt old comitology procedures to the delegated and implementing acts, in accordance with Articles 290 and 291 TFEU. This would empower the Commission to adopt such acts in respect of a wide range of rules, procedures and limit values related to the application of Euro 5 and Euro 6 standards. As it is the case in the large majority of acts, the power to adopt delegated acts should be conferred on the Commission from the entry into force until 30 June 2019, which corresponds to the end of the current legislative term, as opposed to the suggested indeterminate period of time, and the standard provisions on the Commission's report in respect of the delegation of powers and on the tacit extension should apply.


MIŠLJENJE oDBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA  (02.7.2015)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 u pogledu smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

SHORT JUSTIFICATION

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles is meant to address specific problem areas where market and regulatory failures present obstacles in the overall quest for ensuring better air quality in congested areas in Europe, as well as the reduction of toxic and greenhouse gas emissions, in the context of global warming, pollution and efforts for more efficient use of resources.

It is estimated that around 400 thousand Europeans die prematurely due to bad air quality and at the same time 17 Member States are under infringement procedures for not respecting the ambient air quality directive (AAQD). The way emissions are measured in tests also deviates significantly from real world emissions, with the latter being significantly higher, whereas they should be converging.

In light of the aforementioned, the primary objective was to table amendments that will ensure that the text is improved in a way that captures most of the issues at hand while not undermine the regulation's effectiveness and legal certainty, while reducing some of the connected administrative burdens.

Methane, being a very potent greenhouse gas is currently not calculated in the overall greenhouse gas emissions of vehicles and your rapporteur’s amendment is meant to further clarify the Proposal in this respect by providing Methane's inclusion in emission calculations through the method of CO2 equivalent. Furthermore, the current upper mass limit for light duty vehicles necessitates duplication of type-approval for certain vehicle platforms, which adds considerable burden on manufacturers of such vehicles. As such your rapporteur’s amendment to raise the maximum mass threshold is meant to address this problem, while also stipulating the need for access for remote diagnostic support on these vehicles, in line with latest technological developments.

While significant progress has been made in the last years in the reduction of emissions of particulates, we consider that nano-particulates need to be considered in the calculation of particulate emissions.

As emissions from vehicles are directly related to fuel consumption and since there are possible benefits from having mandatory in-dash fuel consumption meters and gear-shift indicators in Light Duty vehicles as well, Commission is called on carrying out an Impact Assessment in this respect and to follow it up with a legislative proposal, if warranted by the results of the IA.

As technological developments in this sector are ongoing, it is necessary to confer empowerments on the European Commission to amend certain non-essential elements of this legislative act, so that action can be taken promptly, if needed. In addition, as the current testing cycles do not reflect real world conditions, your rapporteur calls on a review and adjustment of the test cycles without delay in order to avoid misleading consumers and product development based on skewed and inaccurate data. In addition, test cycle accuracy should be reviewed on a regular basis, as driving conditions and levels of traffic congestion change over time. To this end, your rapporteur calls on a review of the accuracy of test cycles on an ongoing basis, at intervals of two years.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Iako emisije metana nemaju dokazano izravno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, metan je jak staklenički plin. Stoga, u skladu s Komunikacijom Komisije o primjeni i budućem razvoju zakonodavstva Zajednice u pogledu emisija iz vozila lake kategorije i pristupa podacima o popravku i održavanju (Euro 5 i 6)2 i u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća3, Komisija bi trebala razmotriti uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2.

(2) Iako emisije metana nemaju dokazano izravno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, metan je jak staklenički plin. Stoga, u skladu s Komunikacijom Komisije od 19. srpnja 2008. o primjeni i budućem razvoju zakonodavstva Zajednice u pogledu emisija iz vozila lake kategorije i pristupa podacima o popravku i održavanju (Euro 5 i 6)2 i u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća3, Komisija bi, nakon provedbe jasne i detaljne procjene učinka kojom se procjenjuje pravilna pretvorba emisija metana u emisije CO2 i njezina izvedivost te u okviru revizije Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća3a, trebala razmotriti uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2.

__________________

__________________

2 SL C 182, 19.7.2008., str. 17.

2 SL C 182, 19.7.2008., str. 17.

3 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

3 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

 

3a Uredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (SL L 140, 5.6.2009., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se olakšalo uvođenje vozila na prirodni plin, potrebno je povećati trenutačnu graničnu vrijednost emisija ukupnih ugljikovodika (THC) te uzeti u obzir učinak emisija metana koji je potrebno izraziti kao ekvivalent CO2 u regulatorne svrhe i radi informiranja potrošača.

(3) Kako bi se olakšalo uvođenje vozila na prirodni plin, potrebno je na temelju jasne i detaljne analize učinka revidirati trenutačnu graničnu vrijednost emisija ukupnih ugljikovodika (THC) te razmotriti da se u obzir uzme učinak emisija metana koji je potrebno izraziti kao ekvivalent CO2 u regulatorne svrhe i radi informiranja potrošača.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Moderna dizelska vozila ispuštaju velike i sve veće količine NO2 kao udio ukupnih emisija NOx koje nisu bile očekivane kada se donijela Uredba (EZ) br. 715/2007. Čini se da je većina problema s kvalitetom zraka u zahvaćenim urbanim područjima povezana s izravnim emisijama NO2. Stoga je potrebno uvesti odgovarajuću granične vrijednosti emisija.

(4) Moderna dizelska vozila ispuštaju velike i sve veće količine NO2 kao udio ukupnih emisija NOx koje nisu bile očekivane kada se donijela Uredba (EZ) br. 715/2007. Čini se da je većina problema s kvalitetom zraka u zahvaćenim urbanim područjima povezana s emisijama toksičnog NOx i izravnim emisijama NO2. Zbog tog je razloga potrebno hitno uvesti odgovarajuću graničnu vrijednost emisija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Trenutačne granične vrijednosti emisija za CO i ukupne ugljikovodike (THC) nakon pokretanja hladnog motora pri niskoj temperaturi prenesene su iz zahtjevâ za Euro 3 utvrđenih u Direktivi 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća4, koji su se pokazali zastarjelima s obzirom na postojeće tehnologije vozila i potrebe u pogledu kvalitete zraka. Uz to problemi s kvalitetom zraka i rezultati mjerenja emisija vozila ukazuju na potrebu za uvođenjem odgovarajuće granične vrijednosti za emisije NOx/NO2. Stoga bi se trebale uvesti revidirane granične vrijednosti emisija u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

(5) Trenutačne granične vrijednosti emisija za CO i ukupne ugljikovodike (THC) nakon pokretanja hladnog motora pri niskoj temperaturi prenesene su iz zahtjevâ za Euro 3 utvrđenih u Direktivi 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća4, koji su se pokazali zastarjelima s obzirom na postojeće tehnologije vozila i potrebe u pogledu kvalitete zraka. Uz to problemi s kvalitetom zraka i rezultati mjerenja emisija vozila ukazuju na potrebu za uvođenjem odgovarajuće granične vrijednosti za emisije NOx/NO2. Promet prouzročuje 41 % emisija NOx te je njihov uvjerljivo najveći izvor. Visoka učinkovitost najsuvremenijih motora osobito je posljedica viših temperatura sagorijevanja, pri kojima se, pak, proizvode veće količine NOx. S druge strane, NO2 je odgovoran za stvaranje ozona, kisele kiše i iritacije dišnog sustava kod ljudi. Posljedično, revidirane granične vrijednosti emisija trebale bi se uvesti u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

__________________

__________________

4 Direktiva 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila i o izmjeni Direktive Vijeća 70/220/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 1.).

4 Direktiva 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila i o izmjeni Direktive Vijeća 70/220/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 1.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Potencijal za smanjenje potrošnje goriva, a time i emisija onečišćujućih tvari te stakleničkih plinova učinkovitim ponašanjem vozača u pogledu potrošnje goriva nedovoljno je iskorišten do ovog trenutka. Razlog tomu je uglavnom nedostatak informacija ili nedovoljna osviještenost, ili oboje, o tome kako voziti da se učinkovito troši gorivo. Tehnička sredstva za olakšavanje vožnje kojom se učinkovito troši gorivo trebala bi biti usredotočena na dvije vrste sustava ugrađenih u vozilo: mjerače potrošnje goriva i pokazivače promjene stupnja prijenosa.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b) U skladu s procjenom učinka Komisije, obvezna ugradnja mjerača potrošnje goriva ne bi znatno opteretila proizvođače vozila. Može ih se instalirati uz relativno niske troškove. Trenutačno su mjerači potrošnje goriva često nedostupni ili se prodaju kao dio dodatnih paketa, što sprečava široku uporabu. Nadalje, takvi se uređaji, ako su dostupni, često ugrađuju na način koji nije prikladan za olakšavanje vožnje kojom se učinkovito upotrebljava gorivo (npr. nema neprekidne vidljivosti niti trenutačnih informacija o potrošnji goriva te prikazana potrošnja goriva odstupa od stvarne potrošnje). U isto bi vrijeme rasprostranjena dostupnost mjerača potrošnje goriva mogla pomoći korisnicima vozila da smanje razinu emisija i nadziru potrošnju goriva te, kao posljedicu toga, povećati mogućnost potrošača da donesu utemeljenije odluke prilikom kupnje vozila. Naposljetku, potrošači bi mogli donijeti odluku, osobito pri kupnji rabljenih vozila, i na temelju stvarnih informacija o potrošnji goriva.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu kvalitete zraka i zajamčilo ulaganje stalnih napora za smanjenje emisija iz vozila, na Komisiju je potrebno prenijeti ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 na vozila kategorije M1, M2, N1 i N2 čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 000 kg, na posebne postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa, na zahtjeve za provođenje zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju učinkovitost sustava za kontrolu emisija, na mjere potrebne za provođenje obveze za proizvođače da osiguraju neograničen i standardiziran pristup podacima za popravak i održavanje vozila, na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika za vozila s vanjskim izvorom paljenja, na izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu ponovnog određivanja graničnih vrijednosti temeljenih na masi čestica i uvođenja graničnih vrijednosti temeljenih na broju čestica tako da se dobije visoka korelacija između tih vrijednosti i graničnih vrijednosti za masu čestica za benzinske i dizelske motore, na donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice i granične vrijednosti za broj čestica, granične vrijednosti za emisije NO2 i graničnih vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(7) Kako bi se postigli ciljevi Unije u pogledu kvalitete zraka i zajamčilo ulaganje stalnih napora za smanjenje emisija iz vozila, na Komisiju je potrebno prenijeti ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 na vozila kategorije M1, M2, N1 i N2 čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7 500 kg, na posebne postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa, na zahtjeve za provođenje zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju učinkovitost sustava za kontrolu emisija, na mjere potrebne za provođenje obveze za proizvođače da osiguraju neograničen i standardiziran pristup podacima za popravak i održavanje vozila, uključujući daljinsku dijagnostičku potporu, na reviziju podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti s podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, na povećanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika za vozila s vanjskim izvorom paljenja, na izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu ponovnog određivanja graničnih vrijednosti temeljenih na masi čestica i uvođenja graničnih vrijednosti temeljenih na broju čestica tako da se dobije visoka korelacija između tih vrijednosti i graničnih vrijednosti za masu čestica za benzinske i dizelske motore, na donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice, uključujući nanočestice, i granične vrijednosti za broj čestica, granične vrijednosti za emisije NO2 i granične vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Ugovorom iz Lisabona uvedena je mogućnost da zakonodavac na Komisiju prenese ovlast donošenja nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni. Mjere koje se mogu obuhvatiti delegiranjem ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 1. UFEU-a načelno odgovaraju mjerama obuhvaćenima regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ6. Stoga je potrebno odredbe Uredbe (EZ) br. 715/2007 kojima je predviđena primjena regulatornog postupka s kontrolom prilagoditi članku 290. UFEU-a.

(8) UFEU-om je uvedena mogućnost da zakonodavac na Komisiju prenese ovlast donošenja nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni. Mjere koje se mogu obuhvatiti delegiranjem ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 1. UFEU-a načelno odgovaraju mjerama obuhvaćenima regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ6. Stoga je potrebno relevantne odredbe utvrđene Uredbom (EZ) br. 715/2007 kojima je predviđena primjena regulatornog postupka s kontrolom prilagoditi članku 290. UFEU-a. Takvo bi delegiranje ovlasti trebalo biti dodijeljeno Komisiji sa stupanjem ove Uredbe na snagu na razdoblje od četiri godine i moglo bi se prešutno produžiti za razdoblja jednakog trajanja.

__________________

__________________

6 Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu izvršnih ovlasti danih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

6 Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon objave delegiranih akata donesenih u skladu s drugim podstavkom i na zahtjev proizvođača, ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2 , prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 000 kg.

Nakon objave delegiranih akata donesenih u skladu s drugim podstavkom i na zahtjev proizvođača, ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2 , prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7 500 kg.

____________________

____________________

* SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

* SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a o detaljnim pravilima za primjenu ove Uredbe na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 000 kg. Delegiranim aktima osobito se osigurava da se prilikom testa na dinamometru s valjcima na odgovarajući način uzme u obzir stvarna operativna masa vozila kako bi se utvrdila ekvivalentna inercija i ostali zadani parametri snage i opterećenja.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a o detaljnim pravilima za primjenu ove Uredbe na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7 500 kg. Delegiranim aktima osobito se osigurava da se prilikom testa na dinamometru s valjcima na odgovarajući način uzme u obzir stvarna operativna masa vozila kako bi se utvrdila ekvivalentna inercija i ostali zadani parametri snage i opterećenja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 3. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U članku 3. umeće se sljedeća točka:

 

„(17a) „mjerač potrošnje goriva” znači uređaj koji vozaču pruža točne informacije o stvarnoj potrošnji goriva kojima su obuhvaćeni barem sljedeći podaci: trenutačna potrošnja goriva (l/100 km), prosječna potrošnja goriva (l/100 km), potrošnja goriva u praznom hodu (l/h) i potrošnja goriva tijekom cijelog životnog vijeka vozila (l);”

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 3. – stavak 1. – točka 17.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) U članku 3. umeće se sljedeća točka:

 

„(17b) „normalna uporaba” znači bilo koja cesta i uvjeti vožnje koji se mogu općenito susresti u europskoj prijevoznoj mreži.”

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a) Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, proizvedeni i sastavljeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu da je sukladno s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama.

1. Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, proizvedeni i sastavljeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu da je sukladno s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama. Kada se u postupcima ispitivanja kojima se mjere stvarne emisije upotrebljavaju korekcijski čimbenici, oni odražavaju samo nesigurnost mjernih uređaja.

 

Proizvođač jamči učinkovitost sustava kontrole emisija s obzirom na ograničenja koja su također utvrđena za NOx i NO2.

 

Proizvođač oprema automobil mjeračem potrošnje goriva u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i njezinim provedbenim mjerama.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – točka ia (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Umeće se sljedeća točka:

 

„(ia) mjerače potrošnje goriva;”

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi provedbe članaka 6. i 7. To obuhvaća definiranje i osuvremenjivanje tehničkih specifikacija koje se odnose na način kojim se prenose informacije o OBD sustavu i popravku i održavanju vozila, pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim potrebama MSP-ova.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi provedbe članaka 6. i 7. To obuhvaća definiranje i osuvremenjivanje tehničkih specifikacija koje se odnose na način kojim se prenose informacije o OBD sustavu i popravku i održavanju vozila, uključujući daljinsku dijagnostičku potporu, pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim potrebama MSP-ova.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, koja je zbroj mase emisija CO2 i mase emisija metana, izražen kao ekvivalent mase emisija CO2 s obzirom na njihov staklenički učinak;

(a) na reviziju podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ, u okviru revizije Uredbe (EZ) br. 443/2009, na temelju podataka o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, koja bi se trebala smatrati zbrojem mase emisija CO2 i mase emisija metana, izražen kao ekvivalent mase emisija CO2 s obzirom na njihov staklenički učinak;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika (THC) za vozila s vanjskim izvorom paljenja.

(b) na povećanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika (THC) za vozila s vanjskim izvorom paljenja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nakon dovršenja programa UN/ECE za mjerenje čestica (PMP – Particulate Measurement Programme) pod pokroviteljstvom Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnika o vozilima, a najkasnije nakon stupanja na snagu stupnja Euro 6, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi donošenja sljedećih mjera bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji:

2. Nakon dovršenja programa UN/ECE za mjerenje čestica (PMP – Particulate Measurement Programme) pod pokroviteljstvom Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnika o vozilima, a najkasnije nakon stupanja na snagu stupnja Euro 6, Komisija je ovlaštena bez nepotrebnog odlaganja donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a radi donošenja sljedećih mjera bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji:

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice i granične vrijednosti za broj čestica.

(b) donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice, uključujući nanočestice, i granične vrijednosti za broj čestica.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija stalno prati postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. stavka 3. kao i cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija. Ako se praćenjem pokaže da ti postupci, ispitivanja, zahtjevi i ciklusi ispitivanja više ne odgovaraju ili više ne odražavaju stvarne emisije na svjetskoj razini, Komisija djeluje u skladu s člankom 5. stavkom 3. kako bi ih prilagodila tako da na odgovarajući način odražavaju emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu.

3. Komisija čim je prije moguće revidira postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. stavka 3. kao i cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija. Nakon revizije Komisija delegiranim aktima navedenim u članku 5. stavku 3. prilagođava postupke, cikluse ispitivanja i zahtjeve kako bi na odgovarajući način odražavali emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu. Navedena će se revizija izvršavati svake dvije godine.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz drugog podstavka članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 14. stavaka 1. do 5. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz drugog podstavka članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 14. stavaka 1. do 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od...*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja četverogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

___________

 

* SL: unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 3. – točka 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U članku 3. dodaje se sljedeća točka:

 

„16a. „mjerač potrošnje goriva” znači uređaj koji vozaču pruža točne informacije o stvarnoj potrošnji goriva kojima su obuhvaćeni barem sljedeći podaci: trenutačna potrošnja goriva (l/100 km), prosječna potrošnja goriva (l/100 km), potrošnja goriva u praznom hodu (l/h) te potrošnja goriva tijekom cijelog životnog vijeka vozila (l).”

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) Dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Proizvođač oprema automobil mjeračem potrošnje goriva u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i njezinim provedbenim mjerama.”

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.c (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – točka ka (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c) U članku 5. stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ka) mjerače potrošnje goriva;”

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 595/2009

Prilog I. – tablica „Granične vrijednosti emisija Euro VI." – Stupac 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)”.

(2) 6,0 x 1011”.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Pokazivači promjene stupnja prijenosa

 

Komisija do 30. lipnja 2016. procjenjuje primjerenost uvođenja zahtjeva za ugrađivanje pokazivača promjene stupnja prijenosa u vozila s ručnim mijenjačem osim vozila kategorije M1 na koja se već primjenjuje neki zahtjev u okviru postojećeg zakonodavstva Unije. Na temelju te procjene Komisija predaje, prema potrebi, zakonodavni prijedlog za proširenje područja primjene članka 11. Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1a na dodatne kategorije vozila.

 

________________

 

1a Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009, str. 1.)

POSTUPAK

Naslov

Smanjenje emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

Referentni dokumenti

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

6.2.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Razmatranje u odboru

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Datum usvajanja

29.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

9

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij


MIŠLJENJE oDBORA ZA PROMET I TURIZAM (19.6.2015)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 u pogledu

smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

SHORT JUSTIFICATION

I. Commission proposal

The purpose of this proposal is to introduce a number of amendments to Regulation (EC) 715/2007 and Regulation (EC) 595/2009 with respect to the reduction of pollutant emissions from road vehicles. The proposal consists of five measures aimed to ensure the following objectives:

–  avoid that the current ammonia (NH3) limits for heavy duty vehicles obstruct the market-uptake of certain positive ignition vehicles, in particular vehicles running on natural gas;

–  increase the upper mass limit of Regulation (EC) No 715/2007 in order to allow manufacturers to type-approve vehicles under Light Duty (LD) or Heavy Duty (HD) legislation upon the choice of the manufacturer;

–  empower the Commission to introduce more severe low temperature emission limits for Euro 6 LD vehicles;

–  empower the Commission to introduce NO2 emission limits for Euro 6 LD vehicles;

–  empower the Commission to propose the deregulation of methane (CH4) emissions under the LD legislation, provided that methane emissions are included as CO2 equivalent emissions under the EU legislation setting mandatory CO2 emission targets for passenger cars and light commercial vehicles.

II. Rapporteur's overall position

Your Rapporteur welcomes the Commission's proposal, in particular as regards its provisions aimed at introducing NO2 emission limits and more stringent low temperature emission limits for LD vehicles and removing unnecessary administrative burdens for the type-approval of vehicles that have no positive environmental impact.

Air pollution, both indoors and outdoors, is a major environmental risk to human health. The World Health Organisation (WHO) estimates that urban outdoor air pollution alone causes 1.3 million deaths worldwide per year. Long-term and peak exposure can lead to a variety of health effects, ranging from minor effects on the respiratory system to premature mortality. Two pollutants, ground-level ozone (O3) and fine particulate matter (PM2.5), are generally recognised as the most problematic ones. Elevated ozone concentrations alone are associated with 21 000 premature deaths per year in the EU. According to the WHO, exposure to particulate matter decreases the life expectancy of every person in Europe by an average of almost 1 year.

Exhaust emissions from LD and HD vehicles contribute significantly to air pollution. This is particularly problematic in urban areas where the motor vehicle and population density is higher. Road transport is accountable for over 40% of NOx emissions. Alongside its direct health effects, NO2, a component of NOx, is also the main source of nitrate aerosols, which form an important fraction of particulate matter and, in the presence of ultraviolet light, of O3. Through this mechanism, NO2 emissions aggravate O3 and PM2.5 pollution problems. New motor vehicles are, on average, more energy-efficient and emit fewer pollutants than older ones. However, due to the persistent growth of road transport volume, this is not translating into an equivalent decrease of atmospheric pollutant and greenhouse emissions from road transport.

Interestingly, the Commission proposal aims to address some of these problems through the relaxation of the emission limits for ammonia (NH3) from positive ignition HD vehicles and methane (CH4) from positive ignition LD vehicles. The aim of those provisions is to promote the market-uptake of vehicles running on natural gas which have difficulties in meeting the current emission limits for NH3 and CH4. It is projected that the wider replacement of diesel by natural gas vehicles, in particular in urban areas, would have a significant positive environmental effect with respect to the emissions of NOx and CO2.

However, the Commission is proposing to balance this positive environmental impact with potentially slightly higher NH3 (ammonia) and CH4 (methane) emissions. The impact assessment has demonstrated that the increase of NH3 emissions from removing the limit value for HD vehicles running on natural gas would be largely insignificant. Therefore, the global environmental impact of this option could be considered positive, taking into account the lower emissions of NOx and CO2 due to the anticipated wider use of natural gas vehicles which are currently a marginal part of the market. As regards methane emissions, the Commission should increase the limit value of total hydrocarbons (THC) emissions for positive ignition LD vehicles only if this would be offset by an overall reduction of the greenhouse gas effect of the combined total emissions of CO2 and methane. Your Rapporteur wishes to emphasise that the Commission should continue monitoring the evolution of ammonia and methane emissions from positive ignition vehicles placed on the market, and propose appropriate measures if necessary.

Last but not least, your Rapporteur wishes to ensure that new motor vehicles are equipped with systems assisting the driver in eco-efficient driving style in order to reduce fuel consumption, and therefore pollutant and greenhouse gas emissions. In its impact assessment, the Commission thoroughly assessed the advantages of fitting new cars with fuel consumption meters (FCM) and gear shift indicators (GSI) at a minimum cost. Therefore, your Rapporteur considers it necessary to introduce those systems as a standard feature of new vehicles in line with the findings of the impact assessment of the Commission.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Iako emisije metana nemaju dokazano izravno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, metan je jak staklenički plin. Stoga, u skladu s Komunikacijom Komisije o primjeni i budućem razvoju zakonodavstva Zajednice u pogledu emisija iz vozila lake kategorije i pristupa podacima o popravku i održavanju (Euro 5 i 6)2 i u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća3, Komisija bi trebala razmotriti uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2.

(2) Iako emisije metana nemaju dokazano izravno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, metan je jak staklenički plin. Stoga, u skladu s Komunikacijom Komisije o primjeni i budućem razvoju zakonodavstva Zajednice u pogledu emisija iz vozila lake kategorije i pristupa podacima o popravku i održavanju (Euro 5 i 6)2 i u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća3, Komisija bi trebala razmotriti uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2 nakon provedbe savjetovanja s dionicima i procjene učinka ako je to potrebno, u kontekstu revizije Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011.

__________________

__________________

2 SL C 182, 19.7.2008., str. 17.

2 SL C 182, 19.7.2008., str. 17.

3Uredba (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

3 Uredba (EZ) 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se olakšalo uvođenje vozila na prirodni plin, potrebno je povećati trenutačnu graničnu vrijednost emisija ukupnih ugljikovodika (THC) te uzeti u obzir učinak emisija metana koji je potrebno izraziti kao ekvivalent CO2 u regulatorne svrhe i radi informiranja potrošača.

(3) Kako bi se olakšalo uvođenje vozila na prirodni plin, potrebno je povećati trenutačnu graničnu vrijednost emisija ukupnih ugljikovodika (THC). Međutim, najveće dopuštene emisije THC-a trebalo bi odrediti prema graničnoj vrijednosti kojom bi se osiguralo da se moguće povećanje emisija metana iz vozila s vanjskim izvorom paljenja izjednači sa sveukupno manjim učinkom staklenika dobivenog zbrojem ukupnih emisija CO2 i metana iz tih vozila.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Rezultati postupka ispitivanja koji predstavlja osnovu za propise o EZ homologaciji tipa s obzirom na emisije trebali bi odražavati razine emisija zabilježene u stvarnim uvjetima vožnje uzimajući u obzir rezultate i ocjene iz projekta ARTEMIS koji se financira sredstvima EU-a. Stoga bi sustave kontrole emisija i cikluse ispitivanja trebalo izraditi na način da odražavaju stvarne uvjete vožnje, posebno u gradskim područjima gdje su uvjeti vožnje puno promjenjiviji nego tijekom propisanog ciklusa ispitivanja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Radi ostvarenja ciljeva smanjenja utjecaja koji emisije onečišćujućih tvari iz cestovnog prometa imaju na okoliš potrebno je poduzeti mjere za postupno ukidanje goriva s visokim udjelom ugljika u korist onih s manjim udjelom, kao što je prirodni plin, iako dugoročno postizanje istinske ekološke održivosti cestovnog prometa iziskuje nova tehnološka rješenja sa slabim utjecajem na okoliš, kao što su vozila na električni ili vodikov pogon ili vozila na komprimirani zrak.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Visoke koncentracije onečišćenja zraka prouzročenog emitiranim prekursorima O3 (visoka koncentracija ozona, uz visoke temperature ljeti) kao i česticama dizela i drugim emisijama (koje zajedno s takozvanom inverzijom zimi prouzrokuju smog) trebalo bi izbjegavati poduzimanjem mjera predostrožnosti. Konkretno, intenzivna suradnja s meteorološkim službama trebala bi rezultirati pravodobnim i primjerenim mjerama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Potencijal za smanjenje potrošnje goriva, a time i emisija onečišćujućih tvari te stakleničkih plinova učinkovitim ponašanjem vozača, takozvanom „ekološkom vožnjom”, nedovoljno je istražen. Razlog tomu uglavnom je nedostatak informacija ili nedovoljno razvijena svijest vozača o tome kako učinkovito voziti. Tehnička sredstva za olakšavanje ekološke vožnje usredotočena su na dvije vrste sustava ugrađenih u vozilo: mjerače potrošnje goriva i pokazivač mjenjanja brzina. Mjerač potrošnje goriva naprava je koja vozaču daje točne podatke o stvarnoj potrošnji goriva, uključujući trenutačnu potrošnju goriva, prosječnu potrošnju goriva, potrošnju goriva u praznom hodu, potrošnju goriva tijekom cijelog životnog vijeka vozila i procjenu dosega vozila na temelju trenutačne razine goriva. Pokazivač mijenjanja brzina prikazuje optimalnu brzinu kada je ona različita od odabrane te ukazuje na to što bi vozač trebao učiniti (odabrati veću ili manju brzinu) kako bi se smanjila potrošnja goriva. Njegova je svrha vizualno upozoriti vozača vozila s ručnim mjenjačem u trenutku kada je potrebna promjena brzine. Pokazivači mijenjanja brzina već su obvezan dio opreme novih osobnih automobila kategorije M1 s ručnim mjenjačem, ali to nije slučaj kod ostalih vrsta motornih vozila kao što su laka gospodarska vozila, kamioni ili autobusi. Za razliku od toga, u ovom trenutku ne postoji zakonska obveza ugrađivanja mjerača potrošnje goriva u bilo koju kategoriju motornih vozila. U studijama se navodi da se potencijal ekološke vožnje može bolje iskoristiti istodobnim upotrebljavanjem obaju sustava. Štoviše, mjerači potrošnje goriva mogli bi potaknuti potrošače na kupnju vozila s malom potrošnjom goriva. To bi bilo posebno značajno u slučaju teških teretnih vozila za koja trenutačno ne postoji zakonska obaveza prikazivanja učinkovitosti potrošnje goriva odnosno emisija ugljičnog dioksida za vozila koja se prodaju. Mjerači potrošnje goriva i pokazivači mijenjanja brzina mogu se ugraditi uz mali trošak proizvođača vozila, ali su trenutačno često nedostupni ili se prodaju kao dio opcionalnih paketa, što sprečava njihovu raširenu uporabu. Nadalje, takvi se uređaji, ako su dostupni, često ugrađuju na način koji nije prikladan za olakšavanje ekološke vožnje (npr. nema neprekidne vidljivosti niti trenutačnih informacija o potrošnji goriva te prikazana potrošnja goriva odstupa od stvarne potrošnje).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu kvalitete zraka i zajamčilo ulaganje stalnih napora za smanjenje emisija iz vozila, na Komisiju je potrebno prenijeti ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 na vozila kategorije M1, M2, N1 i N2 čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa u natovarenom stanju ne prelazi 5.000 kg, na posebne postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa, na zahtjeve za provođenje zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju učinkovitost sustava za kontrolu emisija, na mjere potrebne za provođenje obveze za proizvođače da osiguraju neograničen i standardiziran pristup podacima za popravak i održavanje vozila, na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika za vozila s vanjskim izvorom paljenja, na izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu ponovnog određivanja graničnih vrijednosti temeljenih na masi čestica i uvođenja graničnih vrijednosti temeljenih na broju čestica tako da se dobije visoka korelacija između tih vrijednosti i graničnih vrijednosti za masu čestica za benzinske i dizelske motore, na donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice i granične vrijednosti za broj čestica, granične vrijednosti za emisije NO2 i graničnih vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(7) Kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu kvalitete zraka i zajamčilo ulaganje stalnih napora za smanjenje emisija iz vozila, na Komisiju je potrebno prenijeti ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 na vozila kategorije M1, M2, N1 i N2 čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa pri punom opterećenju ne prelazi 7 500 kg, na posebne postupke, ispitivanja i zahtjeve za homologaciju tipa, na zahtjeve za provođenje zabrane uporabe poremećajnih uređaja koji smanjuju učinkovitost sustava za kontrolu emisija, na mjere potrebne za provođenje obveze za proizvođače da osiguraju neograničen i standardiziran pristup podacima za popravak i održavanje vozila, na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika za vozila s vanjskim izvorom paljenja, na izmjenu Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu ponovnog određivanja graničnih vrijednosti temeljenih na masi čestica i uvođenja graničnih vrijednosti temeljenih na broju čestica tako da se dobije visoka korelacija između tih vrijednosti i graničnih vrijednosti za masu čestica za benzinske i dizelske motore, na donošenje revidiranog postupka mjerenja za čestice i granične vrijednosti za broj čestica, granične vrijednosti za emisije NO2 i graničnih vrijednosti za emisije iz ispušne cijevi pri niskim temperaturama za vozila odobrena jer poštuju granične vrijednosti emisija Euro 6. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno slanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

According to the current legislation, two type approvals are required for different variants of the same vehicle type. This causes an unnecessary administrative burden while having no positive environmental impact. Extending the maximum permissible laden mass to 7 500 kg would allow vehicles above the current light duty mass limits of 2610/2840 kg to be either type approved under the light duty or heavy duty vehicle legislation depending upon the choice of the manufacturer.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon objave delegiranih akata donesenih u skladu s drugim podstavkom i na zahtjev proizvođača, ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa u natovarenom stanju ne prelazi 5.000 kg.

Nakon objave delegiranih akata donesenih u skladu s drugim podstavkom i na zahtjev proizvođača, ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2 , prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija tehnički najveća dopuštena masa pri punom opterećenju ne prelazi 7 500 kg.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a o detaljnim pravilima za primjenu ove Uredbe na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički dopuštena masa u natovarenom stanju ne prelazi 5.000 kg. Delegiranim aktima osobito se osigurava da se prilikom testa na dinamometru s valjcima na odgovarajući način uzme u obzir stvarna operativna masa vozila kako bi se utvrdila ekvivalentna inercija i ostali zadani parametri snage i opterećenja.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 14.a o detaljnim pravilima za primjenu ove Uredbe na vozila kategorija M1, M2, N1 i N2, prema definiciji iz Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, čija referentna masa prelazi 2 610 kg, ali čija najveća tehnički najveća dopuštena masa pri punom opterećenju ne prelazi 7 500 kg. Delegiranim aktima osobito se osigurava da se prilikom testa na dinamometru s valjcima na odgovarajući način uzme u obzir stvarna operativna masa vozila kako bi se utvrdila ekvivalentna inercija i ostali zadani parametri snage i opterećenja.

____________________

____________________

* SL L 263, 9.10.2007., str. 1.”.

* SL L 263, 9.10.2007., str. 1.”.

Obrazloženje

Extending the maximum permissible laden mass to 7 500 kg would allow vehicles above the current light duty mass limits of 2610/2840 kg to be either type approved under the light duty or heavy duty vehicle legislation depending upon the choice of the manufacturer. The ‘maximum technically permissible laden mass’ is the total mass of the combination of the motor vehicle and trailer(s) as stated by the manufacturer.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a) Članak 5. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

„Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, proizvedeni i sastavljeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju vozilu da je sukladno s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama.

„Proizvođač oprema vozila tako da su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, proizvedeni i sastavljeni tako da u stvarnim uvjetima vožnje omogućuju vozilu da je sukladno s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama.

 

Proizvođač jamči učinkovitost sustava kontrole emisija poštujući faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja od postupka mjerenja emisija.”

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

 

„1a. Proizvođači osiguravaju da su vozila opremljena mjeračima potrošnje goriva u skladu s odredbama ove Uredbe i delegiranim aktima donesenima u skladu s njom.”

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a) U članku 5. stavku 3. točka (a) mijenja se kako slijedi:

„(a) emisije iz ispušne cijevi, uključujući ciklus ispitivanja, emisije pri niskim temperaturama okoline, emisije na praznom hodu, zacrnjenje dimljenja te ispravno djelovanje i regeneraciju sustava za naknadnu obradu (pročišćavanje);”

„(a) emisije iz ispušne cijevi, uključujući ciklus ispitivanja na temelju emisija pri stvarnoj vožnji, uporabu prijenosnih sustava za mjerenje emisija, emisije pri niskim temperaturama okoline, emisije na praznom hodu, zacrnjenje dimljenja te ispravno djelovanje i regeneraciju sustava za naknadnu obradu (pročišćavanje);”

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) U članku 5. stavku 3. umeće se sljedeća točka:

 

„(ea) opremu vozila s mjeračem potrošnje goriva koji vozaču pruža točne informacije o stvarnoj potrošnji goriva, uključujući barem sljedeće podatke: trenutačnu potrošnju goriva (l/100 km), prosječnu potrošnju goriva (l/100 km), potrošnju goriva u praznom hodu (l/sat), potrošnju goriva tijekom cijelog životnog vijeka vozila (l) i procjenu dosega vozila na temelju trenutačne razine goriva;”

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.c (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – točka ia (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3c) U članku 5. stavku 3. umeće se sljedeća točka:

 

„(ia) faktor sukladnosti, koji predstavlja omjer najveće razine emisija određene onečišćujuće tvari izmjerene u stvarnim uvjetima prema propisanom ograničenju Euro 6 za tu istu onečišćujuću tvar, koje bi trebalo postaviti na najmanju moguću vrijednost;”

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.d (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3d) U članku 5. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Komisija do 31. prosinca 2016. usvaja delegirani akt u svrhu dopune zahtjeva iz stavka 1.a i točke (ea) tog stavka. S učinkom od 1. siječnja 2018. nacionalna tijela odbijaju dodijeliti EZ homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju tipa za nove tipove vozila koji nisu sukladni s tim zahtjevima. S učinkom od 1. siječnja 2019. u slučaju novih vozila koja nisu sukladna s tim zahtjevima nacionalna tijela smatraju potvrde o sukladnosti dalje nevažećim i zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu takvih vozila.”

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 14.a, koji se odnose:

1. Komisija razmatra uključivanje emisija metana u izračun emisija CO2 tako da se u obzir uzme učinak staklenika emisija metana koji je izražen kao ekvivalent CO2 u regulatorne svrhe i radi informiranja potrošača. U tu svrhu Komisija po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za reviziju Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Uredbe (EU) br. 510/2011.

a) na zamjenu podataka o masi emisija CO2 u certifikatu o sukladnosti iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ podacima o ukupnoj masi ekvivalenta emisija CO2, koja je zbroj mase emisija CO2 i mase emisija metana, izražen kao ekvivalent mase emisija CO2 s obzirom na njihov staklenički učinak;

 

b) na povećanje ili ukidanje granične vrijednosti emisija ukupnih ugljikovodika (THC) za vozila s vanjskim izvorom paljenja.

 

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Bez snižavanja razine zaštite okoliša u Uniji, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 14.a, za povećanje emisija ukupnih ugljikovodika (THC) za vozila s vanjskim izvorom paljenja. Međutim, najveće dopuštene emisije THC-a određene su prema graničnoj vrijednosti kojom bi se osiguralo da se moguće povećanje emisija metana iz vozila s vanjskim izvorom paljenja izjednači sa sveukupno manjim učinkom staklenika dobivenog zbrojem ukupnih emisija CO2 i metana iz tih vozila.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz drugog podstavka članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 14. stavaka 1. do 5. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od […][Ured za publikacije, unijeti točan datum stupanja na snagu].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 3. drugog podstavka, članka 8. stavka 2. i članka 5. stavka 14. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7a) U članku 18. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Izmjene ili provedbene mjere iz članka 5. stavka 3. i članka 14. stavka 6. donose se do 2. srpnja 2008.

„3. Izmjene ili delegirani akti iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 3. i članka 14. stavaka 1.(a) do 5. donose se najkasnije do [godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe].”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2a. Proizvođači osiguravaju da su vozila opremljena mjeračima potrošnje goriva u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i delegiranim aktima donesenima u skladu s njom.”

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b) U članku 5. stavku 4. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

4. Komisija donosi mjere za provedbu ovog članka, uključujući mjere koje se odnose na sljedeće elemente:

4. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12.a radi razvijanja posebnih postupaka, ispitivanja i zahtjeva za homologaciju tipa predviđenih ovim člankom, uključujući zahtjeve koji se odnose na sljedeće elemente:”.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.c (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c) U članku 5. stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

 

„(ea) opremu vozila s mjeračem potrošnje goriva koji vozaču pruža točne informacije o stvarnoj potrošnji goriva, uključujući barem sljedeće podatke: trenutačnu potrošnju goriva (l/100 km), prosječnu potrošnju goriva (l/100 km), potrošnju goriva u praznom hodu (l/sat), potrošnju goriva tijekom cijelog životnog vijeka vozila (l) i procjenu dosega vozila na temelju trenutačne razine goriva.”

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.d (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1d) U članku 5. stavku 4., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Komisija do 31. prosinca 2016. usvaja delegirani akt radi dopune zahtjeva iz stavka 2.a i točke (ea) tog stavka. S učinkom od 1. siječnja 2018. nacionalna tijela odbijaju dodijeliti EZ homologaciju tipa ili nacionalnu homologaciju tipa za nove tipove vozila koji nisu sukladni s tim zahtjevima. S učinkom od 1. siječnja 2019. nacionalna tijela u slučaju novih vozila koja nisu sukladna s tim zahtjevima smatraju potvrde o sukladnosti dalje nevažećim i zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu takvih vozila.”

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1.e (nova)

Uredba (EZ) br. 595/2009

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1e) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 12.a

 

Postupak delegiranja

 

1. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata pod uvjetima određenima ovim člankom.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3. Delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 4. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti utvrđeno u toj odluci. Ona proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija o njemu istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

 

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca nakon što im je taj akt priopćen na njega ne iznesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće iznositi prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Pokazivači mijenjanja brzina

 

Komisija procjenjuje primjerenost uvođenja zahtjeva za ugrađivanje pokazivača mijenjanja brzina u vozila s ručnim mijenjačem osim vozila kategorije M1 za koja zahtjev već postoji u važećem zakonodavstvu Unije. Na temelju te procjene Komisija po potrebi podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću o širenju područja primjene članka 11. Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1a na dodatne kategorije vozila.

 

_______________

 

1a. Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009, str. 1.)

POSTUPAK

Naslov

Smanjenje emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

Referentni dokumenti

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

6.2.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Razmatranje u odboru

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Datum usvajanja

16.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jarosław Wałęsa


POSTUPAK

Naslov

Smanjenje emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila

Referentni dokumenti

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.1.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Datum usvajanja

23.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

66

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Martin Häusling, Judith Sargentini

Datum podnošenja

29.9.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti