JELENTÉS a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29.9.2015 - (COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Albert Deß

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0028),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0027/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 29-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0270/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A levegőszennyezés és a közúti közlekedés éghajlatara gyakorolt hatásai kiterjedt és összetett kérdéskört képeznek. A gépjárművekből származó kibocsátásokkal kapcsolatos átfogó megközelítés biztosítása érdekében kerülni kell az olyan kisebb jogszabályi változtatásokat, amelyek más jogszabályok célkitűzéseivel ütközhetnek, és amelyek aránytalanul nagy hatással lehetnek a megfelelő gépjárművek gyártói közötti versenyre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Jóllehet a metánkibocsátásnak nem ismert az emberi egészségre közvetlenül káros hatása, a metán erőteljes üvegházhatású gáz. Ezért a könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló közleménnyel2, valamint a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak fontolóra kell vennie a metánkibocsátás belefoglalását a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó számításokba.

(2) Jóllehet a kibocsátott metán mai ismereteink szerint nincs közvetlenül káros hatással az emberi egészségre, a metán erőteljes üvegházhatású gáz és az ózon egyik jelentős előanyaga. Ezért a könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló közleménnyel2, valamint a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak a könnyű haszongépjárművek és személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós jogszabályok felülvizsgálata keretében, a metánkibocsátás szén-dioxid-kibocsátásra való átszámítását és annak megvalósíthatóságát értékelő, egyértelmű és részletes hatásvizsgálat elvégzése után fontolóra kell vennie a metánkibocsátás belefoglalását a 2020 utáni időszakra szóló szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó számításokba .

____________________

____________________

2 HL C 182., 2008.7.19., 17. o.

2 HL C 182., 2008.7.19., 17. o.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A földgázüzemű járművek bevezetésének megkönnyítése érdekében fel kell emelni az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértéket, és figyelembe kell venni a metánkibocsátás hatását is, amelyet – szabályozási céllal és a fogyasztók tájékoztatása érdekében – szén-dioxid-egyenértékben kell kifejezni.

(3) A földgázüzemű és benzinüzemű járművek kibocsátás szempontjából való, azonos követelmények szerinti értékelése érdekében egyértelmű és részletes hatásvizsgálat alapján felül kel vizsgálni az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértéket, és meg kell fontolni a metánkibocsátás hatásának szén-dioxid-egyenértékben való figyelembevételét és kifejezését.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság általi típusjóváhagyásra vonatkozó kibocsátási szabályok alapjául szolgáló vizsgálati eljárásnak tükröznie kell a valós vezetési körülmények között megfigyelt kibocsátási értékeket. Ezért a kibocsátás-ellenőrző rendszereket és a mérési ciklusokat valós vezetési körülményekre, különösen városi területekre kell tervezni, ahol a vezetési körülmények változnak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az újabb dízelüzemű járművek esetében a magas nitrogén-dioxid-kibocsátás egyre nagyobb részét teszi ki az összes NOx-kibocsátásnak, ami a 715/2007/EK rendelet elfogadásának időpontjában nem volt előre látható. Az érintett városi területek legtöbb levegőminőségi problémája összefügg a közvetlen nitrogén-dioxid-kibocsátással. Ezért megfelelő kibocsátási határértéket kell meghatározni.

(4) Az újabb dízelüzemű járművek esetében a magas nitrogén-dioxid-kibocsátás egyre nagyobb részét teszi ki az összes NOx-kibocsátásnak, ami a 715/2007/EK rendelet elfogadásának időpontjában nem volt előre látható. Az érintett városi területek legtöbb levegőminőségi problémája összefügg a közvetlen nitrogén-dioxid-kibocsátással. A Bizottságnak ezért részletes és alapos hatásvizsgálatot követően fontolóra kell vennie, hogy szükség vane a már meglévő NOx-kibocsátási határértékek mellett külön NO2 határértékek vagy új NOx-kibocsátási határértékek megállapítására.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az alacsony hőmérsékleten tapasztalt, hidegindítás utáni CO-kibocsátásra és összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértékek a 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben4 meghatározott Euro 3 előírásokon alapulnak, amelyek a jelenlegi járműtechnológia és levegőminőségi szükségletek fényében elavultak. Ugyanakkor a levegőminőséggel kapcsolatos problémák és a járművek kibocsátásának mérései alapján szükségesnek látszik megfelelő NOx/NO2-kibocsátási határértéket bevezetni. Ezért a 715/2007/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján új, felülvizsgált kibocsátási határértékeket kell bevezetni.

(5) Az alacsony hőmérsékleten tapasztalt, hidegindítás utáni CO-kibocsátásra és összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértékek a 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben4 meghatározott Euro 3 előírásokon alapulnak, amelyek a jelenlegi járműtechnológia fényében és a közegészségügyet nem veszélyeztető, szükséges optimális levegőminőséget figyelembe véve elavultak. Ugyanakkor a levegőminőséggel kapcsolatos problémák és a járművek kibocsátásának mérései alapján szükségesnek látszik megfelelő NOx/NO2-kibocsátási határértéket bevezetni. Ezért a 715/2007/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján új, felülvizsgált kibocsátási határértékeket kell bevezetni, a korszerű dízelüzemű járművek esetében is.

__________________

__________________

4 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 13-i 98/69/EK irányelve a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 1. o.).

4 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 13-i 98/69/EK irányelve a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 1. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben5 előírt NH3-kibocsátási határérték célja korlátozni azt a kockázatot, hogy – miután egyes technológiák karbamid reagens segítségével csökkentik a NOx mennyiségét – a NOx-kibocsátás helyébe ammóniakibocsátás lépjen. Az NH3-határértékeket ezért csak az ilyen technológiákra kell alkalmazni, a külső gyújtású motorokra viszont nem.

törölve

_____________

 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 595/2009/EK rendelete a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Jelenleg nem használjuk ki kellő mértékben azokat a lehetőségeket, amelyek az üzemanyag-fogyasztásnak és ezáltal a szennyező anyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a hatékony vezetési magatartás, az úgynevezett „környezetkímélő vezetés” révén történő csökkentésére kínálkoznak. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a gépjárművezetők nem tudják, vagy nem figyelnek tudatosan arra, hogyan vezethetnének hatékonyabban. A környezetkímélő vezetés elősegítését szolgáló technikai eszközök a járműfedélzeti rendszerek két típusára összpontosítanak: az üzemanyagfogyasztás-mérőkre és a sebességváltás-jelzőkre. Ezenfelül az üzemanyagfogyasztás-mérők kötelező beszerelése nem jelentene nagy terhet a járműgyártók számára. Ezért indokolt, hogy – az e rendeletet kísérő hatásvizsgálatot követően – a Bizottság a 715/2007/EK és az 595/2009 rendeletek módosítása révén kötelezővé tegye az üzemanyagfogyasztás-mérőket a könnyű- és nehézjárművek esetében. A Bizottságnak azt is fontolóra kell vennie, hogy a sebességváltás-jelzőknek a kizárólag a személygépjárművekre vonatkozó felszerelésére irányuló kötelezettséget valamennyi könnyű haszongépjárműre és nehéz tehergépjárműre kiterjeszti.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EU levegőminőségi céljainak megvalósítása és a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítés érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a 715/2007/EK rendelet 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb járműtömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásának részletes szabályait; a típusjóváhagyás konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit; a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtási szabályait; az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gyártók végrehajtsák a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való korlátlan és szabványos hozzáférés előírását; a megfelelőségi tanúsítványban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ kiváltását a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval; az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték növelését vagy eltörlését a külső gyújtású motorok esetében; a 715/2007/EK rendeletnek a részecsketömeg-alapú határértékek felülvizsgálata, illetve a benzinre és gázolajra vonatkozó tömegalapú határértékeknek nagyjából megfelelő részecskeszám-alapú határértékek bevezetése tekintetében történő módosítását; egy átdolgozott részecskemérési eljárás és egy részecskeszám-alapú határérték elfogadását; a nitrogén-dioxid-kibocsátás határértékét, valamint az alacsony hőmérséklet melletti, kipufogócsőnél történő kibocsátás határértékeit az Euro 6 kibocsátási határértékek szempontjából megfelelőnek minősített járművek számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(7) Az uniós levegőminőségi szabványokban és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a meghatározott uniós levegőminőségi célok megvalósítása és a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítés érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a 715/2007/EK rendelet 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásának részletes szabályait; a típusjóváhagyás konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelve a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

715/2007/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A második albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi közzétételét követően ezt a rendeletet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni, amennyiben a gyártó azt kérelmezi.

(2) A második albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi közzétételét követően ezt a rendeletet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni, amennyiben a gyártó azt kérelmezi.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza e rendeletnek a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre való alkalmazása részletes szabályait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatokon a jármű tényleges működő tömegét megfelelően figyelembe véve kerüljön meghatározásra az egyenértékű tehetetlenségi nyomatékot és az egyéb alapvető teljesítmény- és terhelésparamétereket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza e rendeletnek a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre való alkalmazása részletes szabályait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatokon a jármű tényleges működő tömegét megfelelően figyelembe véve kerüljön meghatározásra az egyenértékű tehetetlenségi nyomatékot és az egyéb alapvető teljesítmény- és terhelésparamétereket.

 

____________________

____________________

* HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

* HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A gyártó az e rendelet hatálya alá eső összes járműkategóriát e rendelet követelményeinek megfelelően üzemanyagfogyasztás-mérővel szereli fel.”

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. Az 5. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea) a járművek üzemanyagfogyasztás-mérő készülékkel való felszerelése, amely pontos, állandóan látható információkkal szolgál a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, és amelyről legalább az alábbi adatok leolvashatók: pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy mpg), átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy mpg), üresjárati üzemanyag-fogyasztás (l/óra vagy m/óra), és az aktuális üzemanyagszint alapján számított, még megtehető kilométerek száma;”

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Az 5. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ia) egy megfelelési tényező, amely megmutatja egy meghatározott szennyező anyag legmagasabb valós körülmények között mért kibocsátási szintjének az ugyanezen szennyező anyagra megállapított Euro 6 szabályozási határértékhez viszonyított arányát, amelyet a lehető legalacsonyabb értékben kell rögzíteni;”

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 c pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. az 5. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság 2016. december 31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az (1a) bekezdésben és az e bekezdés ea) pontjában említett előírás kiegészítése érdekében. 2018. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságok megtagadják az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását azokra az új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak. Az említett előírásoknak meg nem felelő új gépjárművek esetén 2019. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a típusjóváhagyás már nem érvényes, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és üzembe helyezését.”

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

(1) A Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – adott esetben jogalkotási intézkedéseket javasol a következőkre vonatkozóan:

a) a 2007/46/EK irányelv 18. cikke szerinti megfelelőségi nyilatkozatban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ helyettesítése a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval, amely a szén-dioxid-kibocsátás és a metánkibocsátás tömegének összege a szén-dioxid-kibocsátás üvegházhatás szerinti egyenértékében kifejezve;

a) a 443/2209/EK rendelet felülvizsgálata keretében a 2007/46/EK irányelv 18. cikke szerinti megfelelőségi nyilatkozatban szereplő, a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ felülvizsgálata a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információ alapján, amely a szén-dioxid-kibocsátás és a metánkibocsátás tömege összegének tekintendő, a szén-dioxid-kibocsátás üvegházhatás szerinti egyenértékében kifejezve;

b) az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték felemelése vagy eltörlése a külső gyújtású motorok esetében.

b) a külső gyújtású motorok esetében az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték, melyet részletes hatásvizsgálat alapján felül kell vizsgálni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Járműelőírások Harmonizálásának Világfóruma védnöksége alatt folyó ENSZ-EGB légszennyezőrészecske-mérő program befejezését követően, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésekor a Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

(2) A Járműelőírások Harmonizálásának Világfóruma védnöksége alatt folyó ENSZ-EGB légszennyezőrészecske-mérő program befejezését követően, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésekor a Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően, indokolatlan késedelem nélkül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint a kibocsátások mérésére használt mérési ciklusokat. Ha a felülvizsgálat kimutatja, hogy ezek az eljárások, vizsgálatok, követelmények és mérési ciklusok már nem megfelelők, illetve nem tükrözik a valós kibocsátásokat, a Bizottság az 5. cikk (3) bekezdése szerint kiigazítja azokat oly módon, hogy megfelelően tükrözzék a valós közúti vezetés által generált kibocsátásokat.

(3) A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint a kibocsátások mérésére használt mérési ciklusokat.

 

Az olyan gépjármű tekintetében, amelynek típusjóváhagyására és nyilvántartásba vételére 2015-től kezdődően került sor, a Bizottság valós vezetési körülményekre vonatkozó kibocsátásmérést vezet be a kibocsátás-ellenőrző rendszer hatékonyságának biztosítása, illetve annak érdekében, hogy a jármű megfeleljen e rendeletnek és a rendelet végrehajtási intézkedéseinek egy olyan megfelelési tényező mellett, amely csupán a legkésőbb 2017-ig érvényben lévő kibocsátás-mérési eljárás lehetséges tűréshatását tükrözi.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – b pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az összes NOx-kibocsátás meglévő határértékein túlmenően külön nitrogén-dioxid-kibocsátási határértéket határozzon meg azon járművek számára, amelyeket az I. melléklet 2. táblázatában foglalt Euro 6 határértékeknek megfelelőnek minősítettek. A nitrogén-dioxid-kibocsátási határértéket hatásvizsgálat alapján kell meghatározni, és annak figyelembe kell vennie a műszaki megvalósíthatóságot, és tükröznie kell a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben* meghatározott levegőminőségi célokat.

A Bizottság adott esetben az összes NOx-kibocsátás meglévő határértékein túlmenően külön nitrogén-dioxid-kibocsátási határértékre vonatkozó jogalkotási intézkedéseket javasol azon járművek tekintetében, amelyeket az I. melléklet 2. táblázatában foglalt Euro 6 határértékeknek megfelelőnek minősítettek. A nitrogén-dioxid-kibocsátási határértéket egyértelmű és részletes hatásvizsgálat alapján kell meghatározni, és annak figyelembe kell vennie a műszaki megvalósíthatóságot, ezenfelül tükröznie kell a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben* meghatározott levegőminőségi célokat.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – c pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet 4. táblázatának módosítására és kiegészítésére annak érdekében, hogy határértékeket írjon elő az alacsony hőmérséklet mellett a kipufogócsövön kibocsátott szennyezőanyagokra vonatkozóan azon járművek számára, amelyeket az I. melléklet 2. táblázatában foglalt Euro 6 határértékeknek megfelelőnek minősítettek. A NOx és a nitrogén-dioxid kibocsátására vonatkozó határértéket hatásvizsgálat alapján kell meghatározni, és azoknak figyelembe kell venniük a műszaki megvalósíthatóságot, és tükrözniük kell a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott levegőminőségi célokat.

(5) A Bizottság adott esetben javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz – a rendes jogalkotási eljárás keretében – az I. melléklet 4. táblázatának módosítására és kiegészítésére annak érdekében, hogy határértékeket írjon elő az alacsony hőmérséklet mellett a kipufogócsövön kibocsátott szennyezőanyagokra vonatkozóan azon járművek számára, amelyeket az I. melléklet 2. táblázatában foglalt Euro 6 határértékeknek megfelelőnek minősítettek. Az alacsony hőmérséklet melletti, kipufogócsőnél történő kibocsátási határértéket a szén-monoxidra (CO), a szénhidrogénekre, a nitrogén-oxidokra (NOx) és a nitrogén-dioxidra (NO2) vonatkozó hatásvizsgálat alapján kell meghatározni, és annak figyelembe kell vennie a műszaki megvalósíthatóságot, és jobban kell tükröznie a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott levegőminőségi célokat.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

715/2007/EK rendelet

14 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság […]-tól/-től [Publications Office, please insert the exact date of entry into force] határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkben és a 14. cikk (1) és (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság [az e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től [Kiadóhivatal: Kérjük, illessze be e rendelet hatályba lépésének időpontját] számított öt évig felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkben és a 14. cikk (2) és (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) A gyártók az e rendelet hatálya alá eső összes járműkategóriát e rendelet követelményeinek megfelelően üzemanyagfogyasztás-mérővel szerelik fel.”

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b. A 5. cikk (4) bekezdése bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

(4) A Bizottság intézkedéseket fogad el e cikk végrehajtására, beleértve a következőkkel kapcsolatos intézkedéseket:

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a típusjóváhagyás e cikkben meghatározott konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit, beleértve a következőkkel kapcsolatos előírásokat:

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 c pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c. Az 5. cikk (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea) a járművek üzemanyagfogyasztás-mérő készülékkel való felszerelése, amely pontos, állandóan látható információkkal szolgál a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, és amelyről legalább az alábbi adatok leolvashatók: pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy mpg), átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy mpg), üresjárati üzemanyag-fogyasztás (l/óra vagy m/óra), és az aktuális üzemanyagszint alapján számított, még megtehető kilométerek száma;”

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 d pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1d. Az 5. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, a 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

„A Bizottság 2016. december 31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a (2a) bekezdésben és az e bekezdés ea) pontjában említett előírás kiegészítése érdekében. 2018. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságok megtagadják az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását azokra az új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak. Az említett előírásoknak meg nem felelő új gépjárművek esetén 2019. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a típusjóváhagyás már nem érvényes, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és üzembe helyezését.”

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 e pont (új)

595/2009/EK rendelet

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1e. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„12a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) Az 5. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört a Bizottság az [e rendelet hatálybalépésétől] számított öt évre kapja. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A 5. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

595/2009/EK rendelet

I melléklet – „Euro VI kibocsátási határértékek” táblázat – „WHTC (PI)” sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az I. melléklet „Euro VI kibocsátási határértékek” című táblázatában a „WHTC (PI)” sor helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )”.

 

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

A Bizottság megvizsgálja, hogy helyénvaló-e előírásokat bevezetni a sebességváltás-jelzők kézi sebességváltóval felszerelt járművekbe történő beépítése tekintetében az M1 járműkategóriától eltérő kategóriába tartozó gépjárművek esetében, mivel e kategóriára vonatkozóan a jelenlegi uniós jogszabályok már tartalmaznak előírásokat. Ezen értékelés alapján a Bizottság – adott esetben – javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely további gépjármű-kategóriákra terjeszti ki a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 11. cikkének hatályát.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).

  • [1]    HL C 0., 0000.0.0., 0. o. / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Ez a javaslat egy sor meglehetősen heterogén intézkedést tartalmaz, amelyek célja többnyire a járművekből származó, az emberi egészségre káros kibocsátások csökkentése. Az intézkedések konkrétabban előirányozzák külön NO2-kibocsátási határértékek megállapítását a tágabb NOx kibocsátások körén belül, a nehéz tehergépjárműveket hajtó belső égésű motorok ammóniára vonatkozó határértékeinek eltörlését, a hidegindításkor keletkező kibocsátásokra vonatkozó, korábbi „Euro” szakaszokból megörökölt határértékek módosítását, az összes szénhidrogén-kibocsátásra (THC) vonatkozó határérték kiigazítását a földgázüzemű járművek bevezetésének megkönnyítése érdekében, a metán mint üvegházhatást okozó gáz hozzáadását az összes autógyártó által teljesítendő, egyenértékben kifejezett összes szén-dioxid-kibocsátáshoz, és azt a lehetőséget, hogy a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási szabályok hatályát kiterjesszék a 2840 és 5000 kg közötti össztömegű járművekre. A rendelet tartalmaz továbbá tisztán technikai/szabályozási jellegű intézkedéseket olyan esetekben, amikor a jelenlegi jogalkotási szövegekben említett végrehajtó hatáskörök Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítása javasolt, valamint néhány új végrehajtási hatáskör is megjelenik a javasolt új intézkedések végrehajtása érdekében.

A levegő minőségének javítására irányuló intézkedések elvben mindenképpen üdvözlendők, kivált, ha azok biztosítják a megfelelő egyensúlyt a megvalósítási költségek, illetve az egyre nagyobb lélekszámú városok élhetőbbé és fenntarthatóbbá válása és az egészségügyi ellátással kapcsolatos költségek csökkenése formájában jelentkező előnyök között. Másrészről azonban nem szabad siettetni, hogy az autógyártók olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek aránytalanul nagy terhet jelentenek a számukra. Figyelembe kell vennünk, hogy az ágazat jelenleg is a gazdasági válságból való kilábalással küszködik, és ezért a többletköltségeket és a bürokráciát a minimális szinten kell tartani.

Az előadó szeretné kiemelni a bizottsági javaslat és a javasolt módosítások bizonyos szempontjait.

•  A metán önmagában nem szennyező gáz, és nem jelent veszélyt az emberi egészségre. A gázüzemű járművek mintegy 25%-kal kevesebb CO2-t bocsátanak ki, mint a benzinüzemű gépjárművek, és meglehetősen bizonytalan, hogy a gázüzemű járművek milyen piaci részesedést szereznek a jövőben. E pillanatban a gázüzemű járművek az aktív gépjárműpark elenyésző részét képezik. Emellett a valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatok bizonytalanságot teremtenek azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan számolhatók el a kibocsátások – és nem csupán a metáné. Az előadó azt szeretné, hogy ne hozzuk hátrányos helyzetbe már a kezdetektől fogva ezt a kis járműkategóriát, amely hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A 14. cikk (3) bekezdésében előirányzott felülvizsgálat vagy a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata garanciát ad arra, hogy amennyiben a metánkibocsátás problematikussá válna, a Bizottság saját hatáskörben jogosult legyen új jogszabály-javaslatot előterjeszteni.

•  a gyártó kérésére a könnyű gépjárművekre vonatkozó kibocsátási szabályok hatálya alá tartozó járművek körének kibővítése pozitív szándék a Bizottság részéről, amelyet az előadó szeretne még szélesebben, 7500 kg-os össztömegig kiterjeszteni. Ezzel még több kettős jóváhagyási eljárás kerülhető el, egyéb elkerülhető adminisztratív lépésekkel együtt.

•  A dízelüzemű nehéz gépjárművek bocsátanak ki ammóniát, amelyet az úgynevezett karbamid reagensben használnak e motorok a NOx-kibocsátás csökkentését szolgáló utókezelő eljárásban. A földgázüzemű nehéz gépjárművekben az ammóniát nem a NOx semlegesítésére használják – hiszen gyakorlatilag nem termelődik NOx –, hanem az közvetlenül a földgáz égéstermékeként kerül a motorból a légkörbe. A szikragyújtású nehéz gépjárművek ammónia-kibocsátására vonatkozó határérték fenntartása költséges kibocsátáscsökkentési rendszerek használatát tenné szükségessé, ami hátrányos megkülönböztetést jelentene e kategóriával szemben, mivel megakadályozná, hogy alternatív technológiák – mint a PB-gáz- és földgáz-meghajtás – gazdaságilag életképessé válhassanak. A szikragyújtású motorokra vonatkozó NH3-határértékeket ezért törölni kell a Bizottság javaslatának megfelelően, míg – a járműállomány többségét képező – kompressziós gyújtású (dízelüzemű) járművekre vonatkozó jelenlegi 10 ppm határértéket érvényben kell tartani.

•  Ami a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítást illeti, a javaslat célja a régi komitológiai eljárás felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokkal való felváltása, összhangban az EUMSZ 290. és 291. cikkeivel. Ez felhatalmazást ad a Bizottságnak arra, hogy az Euro 5 és Euro 6 szabványok alkalmazásával kapcsolatos szabályok, eljárások és határértékek széles körével összefüggésben elfogadjon ilyen jogi aktusokat. Miként a jogi aktusok nagy többsége esetében, a Bizottság – ellentétben a javasolt határozatlan időtartammal – a hatálybalépéstől kezdve 2019. június 30-ig – vagyis a jelenlegi jogalkotási ciklus végéig – kap hatáskört felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, és alkalmazni kell a felhatalmazásról szóló bizottsági jelentésre és a hallgatólagos meghosszabbításra vonatkozó szokásos rendelkezéseket is.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (2.7.2015)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

A vélemény előadója: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

RÖVID INDOKOLÁS

A 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat azon konkrét problémás területek kezelésére irányul, ahol a piaci és a szabályozási hiányosságok akadályozzák a globális felmelegedés, a szennyezés és az erőforrás-hatékonyság javítására tett erőfeszítések kontextusába ágyazódó azon általános törekvést, hogy Európa forgalmas területein javítsuk a levegőminőséget, valamint csökkentsük a mérgező és üvegházhatású gázok kibocsátását.

A becslések szerint mintegy 400 ezer ember hal meg idő előtt a rossz levegőminőség miatt, ugyanakkor 17 tagállam ellen folyik kötelezettségszegési eljárás a környezeti levegő minőségéről szóló irányelv megsértése miatt. A kibocsátások mérésekor alkalmazott szimuláció is jelentősen eltér a valós kibocsátásoktól, melyek jelentősen magasabb értéket mutatnak, holott a kettőt össze kellene hangolni.

Tekintettel mindezen szempontokra, az elsődleges célkitűzés az volt, hogy olyan módosító indítványokat terjesszünk elő, amelyek a szöveget úgy javítják, hogy a szóban forgó problémák többsége megoldódjon, ugyanakkor azok ne veszélyeztessék a rendelet hatékonyságát és a jogbiztonságot, de mérsékeljék a kapcsolódó adminisztratív terhek némelyikét.

A metán erős üvegházhatást okozó gáz, amelyet jelenleg nem számítanak bele az üvegházhatású gázok járművekből származó teljes kibocsátásába, és az előadó által javasolt módosítás célja, hogy e tekintetben pontosítsa a javaslatot azáltal, hogy a metánt a szén-dioxid-egyenérték módszerével beemeli a kibocsátások számításába. Ezen túlmenően a könnyűgépjárművek tekintetében megadott jelenlegi felső súlyhatár egyes járműplatformok esetében kettős típusjóváhagyást tesz szükségessé, ami jelentős többletterhet ró az ilyen járművek gyártóira. Az előadónak az a módosítása, amelyben a felső súlyhatár megemelését javasolja, orvosolná ezt a problémát, ugyanakkor azt is kimondja, hogy e járművek esetében hozzáférhetővé kell tenni a távdiagnosztikai támogatást, lépést tartva a legújabb technológiai fejleményekkel.

Bár az elmúlt években jelentős előrelépések történtek a részecskék kibocsátásának csökkentése terén, úgy ítéljük meg, hogy a nanorészecskéket is figyelembe kellene venni a részecskekibocsátás kiszámítása során.

Mivel a járművek kibocsátásai közvetlenül összefüggnek az üzemanyag-fogyasztással, és mivel ezért származnának előnyök abból, ha a könnyűgépjárművek esetében is kötelező lenne a műszerfalba beépíteni fogyasztásmérőt és sebességváltás-jelzőt, a Bizottság felkérést kap arra, hogy ezzel kapcsolatban végezzen hatásvizsgálatot, és amennyiben a hatásvizsgálat eredményei indokolják, terjesszen elő erre irányuló jogalkotási javaslatot.

Lévén, hogy ebben az ágazatban rohamléptekben fejlődik a technológia, indokolt, hogy az Európai Bizottság felhatalmazást kapjon e jogalkotási aktus nem alapvető elemeinek módosítására, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket lehessen hozni. Emellett, mivel a jelenlegi vizsgálati ciklusok nem tükrözik a valós körülményeket, az előadó kéri a vizsgálati ciklusok haladéktalan felülvizsgálatát és kiigazítását a fogyasztók megtévesztésének elkerülése, valamint a torzított és helytelen adatokra épülő termékfejlesztés kiküszöbölése érdekében. Ezenkívül a vizsgálati ciklusok pontosságát rendszeresen felül kell vizsgálni, hiszen a vezetési körülmények és a forgalmi torlódások mértéke idővel változnak. Ennek érdekében az előadó a vizsgálati ciklusok pontosságának rendszeres, kétévenkénti felülvizsgálatát kéri.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Jóllehet a metánkibocsátásnak nem ismert az emberi egészségre közvetlenül káros hatása, a metán erőteljes üvegházhatású gáz. Ezért a könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló közleménnyel2, valamint a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak fontolóra kell vennie a metánkibocsátás belefoglalását a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó számításokba.

(2) Jóllehet a kibocsátott metán mai ismereteink szerint nincs közvetlenül káros hatással az emberi egészségre, a metán erőteljes üvegházhatású gáz. Ezért a könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló 2008. július 19-i közleménnyel1, valamint a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3a felülvizsgálata keretében, a metánkibocsátás szén-dioxid-kibocsátásra való megfelelő átszámítását és annak megvalósíthatóságát értékelő, egyértelmű és részletes hatásvizsgálat elvégzése után fontolóra kell vennie a metánkibocsátás belefoglalását a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó számításokba.

__________________

__________________

2 HL C 182., 2008.7.19., 17. o.

2 HL C 182., 2008.7.19., 17. o.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

 

3a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 443/2009/EK rendelete a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A földgázüzemű járművek bevezetésének megkönnyítése érdekében fel kell emelni az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértéket, és figyelembe kell venni a metánkibocsátás hatását is, amelyet – szabályozási céllal és a fogyasztók tájékoztatása érdekében – szén-dioxid-egyenértékben kell kifejezni.

(3) A földgázüzemű járművek bevezetésének megkönnyítése érdekében egyértelmű és részletes hatáselemzés alapján felül kell vizsgálni az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértéket, továbbá – szabályozási céllal és a fogyasztók tájékoztatása érdekében – meg kell fontolni a metánkibocsátás hatásának szén-dioxid-egyenértékben való figyelembevételét és kifejezését.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az újabb dízelüzemű járművek esetében a magas nitrogén-dioxid-kibocsátás egyre nagyobb részét teszi ki az összes NOx-kibocsátásnak, ami a 715/2007/EK rendelet elfogadásának időpontjában nem volt előre látható. Az érintett városi területek legtöbb levegőminőségi problémája összefügg a közvetlen nitrogén-dioxid-kibocsátással. Ezért megfelelő kibocsátási határértéket kell meghatározni.

(4) Az újabb dízelüzemű járművek esetében a magas nitrogén-dioxid-kibocsátás egyre nagyobb részét teszi ki az összes NOx-kibocsátásnak, ami a 715/2007/EK rendelet elfogadásának időpontjában nem volt előre látható. Az érintett városi területek legtöbb levegőminőségi problémája összefügg a mérgező NOx- és a közvetlen nitrogén-dioxid-kibocsátással. Ezért sürgősen megfelelő kibocsátási határértéket kell meghatározni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az alacsony hőmérsékleten tapasztalt, hidegindítás utáni CO-kibocsátásra és összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértékek a 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben4 meghatározott Euro 3 előírásokon alapulnak, amelyek a jelenlegi járműtechnológia és levegőminőségi szükségletek fényében elavultak. Ugyanakkor a levegőminőséggel kapcsolatos problémák és a járművek kibocsátásának mérései alapján szükségesnek látszik megfelelő NOx/NO2-kibocsátási határértéket bevezetni. Ezért a 715/2007/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján új, felülvizsgált kibocsátási határértékeket kell bevezetni.

(5) Az alacsony hőmérsékleten tapasztalt, hidegindítás utáni CO-kibocsátásra és összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértékek a 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben4 meghatározott Euro 3 előírásokon alapulnak, amelyek a jelenlegi járműtechnológia és levegőminőségi szükségletek fényében elavultak. Ugyanakkor a levegőminőséggel kapcsolatos problémák és a járművek kibocsátásának mérései alapján szükségesnek látszik megfelelő NOx/NO2-kibocsátási határértéket bevezetni. A gépjárműforgalom a NOx-kibocsátások 41%-áért felelős, ezzel messze a NOx legjelentősebb kibocsátási forrása. A korszerű motorok fokozott hatékonyságát éppen a magasabb égési hőmérséklettel érik el, ami viszont nagyobb mennyiségű NOx keletkezését eredményezi. A NO2 ugyanakkor az ózonképződésért és savas esők kialakulásáért felelős, továbbá irritálja a légutakat. Ezért a 14/2007/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdése alapján új, felülvizsgált kibocsátási határértékeket kell bevezetni.

__________________

__________________

4 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 13-i 98/69/EK irányelve a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 1. o.).

4 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 13-i 98/69/EK irányelve a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az eddigiekben nem használtuk ki kellő mértékben azokat a lehetőségeket, amelyek az üzemanyag-fogyasztásnak és ezáltal a szennyező anyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a hatékony vezetési magatartás révén történő csökkentésére kínálkoznak. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a gépjárművezetők nem tudják vagy nem figyelnek tudatosan arra, hogyan vezethetnének fogyasztás szempontjából hatékonyabban. A fogyasztás szempontjából hatékonyabb vezetés elősegítését szolgáló technikai eszközök körét a járműfedélzeti rendszerek két típusára célszerű leszűkíteni: üzemanyagfogyasztás-mérőkre és sebességváltás-jelzőkre.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A Bizottság hatásvizsgálata szerint az üzemanyagfogyasztás-mérők kötelező beszerelése nem jelentene jelentős terhet a járműgyártók számára. Ezek beszerelése viszonylag kis költséget jelent. Az üzemanyagfogyasztás-mérő manapság gyakran nem, vagy csak extrákat tartalmazó csomagok részeként elérhető, ami akadályozza széles körű elterjedését. Mindemellett, még ha rendelkezésre is áll ilyen készülék, a beszerelésük módja gyakran nem alkalmas a fogyasztás szempontjából hatékony vezetés előmozdítására (pl. a kijelző nem látható folyamatosan, nincsenek pillanatnyi fogyasztási adatok, a kijelzett és a tényleges fogyasztás eltér). Ugyanakkor az üzemanyagfogyasztás-mérők széles körű elterjedése segítheti a gépjárművezetőket a kibocsátások csökkentésében és az üzemanyag-fogyasztás nyomon követésében, és ezzel előmozdíthatja, hogy a fogyasztók tájékozottabb döntéseket hozhassanak a járművek beszerzése során. Végezetül, lehetővé tenné, hogy a fogyasztók – különösen használt gépjárművek vásárlásakor – reális üzemanyag-fogyasztási információkra is alapozhassák döntéseiket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EU levegőminőségi céljainak megvalósítása és a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítés érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a 715/2007/EK rendelet 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb járműtömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásának részletes szabályait; a típusjóváhagyás konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit; a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtási szabályait; az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gyártók végrehajtsák a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való korlátlan és szabványos hozzáférés előírását; a megfelelőségi tanúsítványban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ kiváltását a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval; az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték növelését vagy eltörlését a külső gyújtású motorok esetében; a 715/2007/EK rendeletnek a részecsketömeg-alapú határértékek felülvizsgálata, illetve a benzinre és gázolajra vonatkozó tömegalapú határértékeknek nagyjából megfelelő részecskeszám-alapú határértékek bevezetése tekintetében történő módosítását; egy átdolgozott részecskemérési eljárás és egy részecskeszám-alapú határérték elfogadását; a nitrogén-dioxid-kibocsátás határértékét, valamint az alacsony hőmérséklet melletti, kipufogócsőnél történő kibocsátás határértékeit az Euro 6 kibocsátási határértékek szempontjából megfelelőnek minősített járművek számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(7) Az uniós levegőminőségi célok megvalósítása és a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítés érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a 715/2007/EK rendelet 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 7500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb járműtömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásának részletes szabályait; a típusjóváhagyás konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit; a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtási szabályait; az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gyártók végrehajtsák a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való korlátlan és szabványos hozzáférés előírását, ideértve a távdiagnosztai támogatás nyújtását; a megfelelőségi tanúsítványban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ felülvizsgálatát a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információ alapján; az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték növelését a külső gyújtású motorok esetében; a 000/2007/EK rendeletnek a részecsketömeg-alapú határértékek felülvizsgálata, illetve a benzinre és gázolajra vonatkozó tömegalapú határértékeknek nagyjából megfelelő részecskeszám-alapú határértékek bevezetése tekintetében történő módosítását; egy átdolgozott – nanorészecskékre is kiterjedő – részecskemérési eljárás és egy részecskeszám-alapú határérték elfogadását; a nitrogén-dioxid-kibocsátás határértékét, valamint az alacsony hőmérséklet melletti, kipufogócsőnél történő kibocsátás határértékeit az Euro 6 kibocsátási határértékek szempontjából megfelelőnek minősített járművek számára. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Lisszaboni Szerződés lehetővé tette a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására. Az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat6 5a. cikkével bevezetetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért a 715/2007/EK rendeletnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani.

(8) Az EUMSZ lehetővé tette a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására. Az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat6 5a. cikkével bevezetetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért a 290/2007/EK rendeletnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó megfelelő rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani. A Bizottságnak adott felhatalmazásnak az e rendelet hatálybalépésétől számított négyéves időtartamra kell szólnia, és az hallgatólagosan meghosszabbodhat a korábbival megegyező időtartamra.

 

__________________

__________________

6 A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

6 A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

715/2007/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi közzétételét követően ezt a rendeletet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni, amennyiben a gyártó azt kérelmezi.

A második albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi közzétételét követően ezt a rendeletet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 7500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni, amennyiben a gyártó azt kérelmezi.

____________________

____________________

*HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

*HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

715/2007/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza e rendeletnek a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre való alkalmazása részletes szabályait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatokon a jármű tényleges működő tömegét megfelelően figyelembe véve kerüljön meghatározásra az egyenértékű tehetetlenségi nyomatékot és az egyéb alapvető teljesítmény- és terhelésparamétereket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza e rendeletnek a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 7500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre való alkalmazása részletes szabályait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatokon a jármű tényleges működő tömegét megfelelően figyelembe véve kerüljön meghatározásra az egyenértékű tehetetlenségi nyomatékot és az egyéb alapvető teljesítmény- és terhelésparamétereket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„17a. „üzemanyagfogyasztás-mérő”: olyan készülék, amely pontos információkat nyújt a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, és amelyről legalább az alábbi adatok leolvashatók: pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), üresjárati üzemanyag-fogyasztás (l/óra) és teljes élettartamra számított üzemanyag-fogyasztás (l).”

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b pont (új)

715/2007/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„17b. „rendeltetésszerű használat”: minden olyan közúti és vezetési körülmény, amellyel a gépjárművezető az európai közlekedési hálózatban általában találkozhat.”

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést.

(1) A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendeltetésszerű használat során az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést. A valós kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati eljárásokban esetlegesen alkalmazott korrekciós tényezők kizárólag a mérőeszközök bizonytalanságát tükrözik.

 

A gyártóknak biztosítaniuk kell a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát a NOx és a NO2 tekintetében szintén rögzített határértékek vonatkozásában.

 

A gyártó az e rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglalt követelményekkel összhangban köteles a járművet üzemanyagfogyasztás-mérővel felszerelni.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A következő pont kerül beillesztésre:

 

„ia. üzemanyagfogyasztás-mérők;”

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

715/2007/EK rendelet

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és 7. cikk végrehajtására vonatkozóan: Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és 7. cikk végrehajtására vonatkozóan: Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának – ideértve a távdiagnosztai támogatást – módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 2007/46/EK irányelv 18. cikke szerinti megfelelőségi nyilatkozatban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ helyettesítése a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval, amely a szén-dioxid-kibocsátás és a metánkibocsátás tömegének összege a szén-dioxid-kibocsátás üvegházhatás szerinti egyenértékében kifejezve;

a) a 443/2209/EK rendelet felülvizsgálata keretében a 2007/46/EK irányelv 18. cikke szerinti megfelelőségi nyilatkozatban szereplő, a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ felülvizsgálata a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információ alapján, amely a szén-dioxid-kibocsátás és a metánkibocsátás tömege összegének tekintendő, a szén-dioxid-kibocsátás üvegházhatás szerinti egyenértékében kifejezve;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték felemelése vagy eltörlése a külső gyújtású motorok esetében.

b) az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték felemelése a külső gyújtású motorok esetében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Járműelőírások Harmonizálásának Világfóruma védnöksége alatt folyó ENSZ-EGB légszennyezőrészecske-mérő program befejezését követően, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésekor a Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

(2) A Járműelőírások Harmonizálásának Világfóruma védnöksége alatt folyó ENSZ-EGB légszennyezőrészecske-mérő program befejezését követően, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésekor a Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően, indokolatlan késedelem nélkül felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy átdolgozott részecskemérési eljárás és részecskeszám-alapú határérték elfogadása.

b) egy átdolgozott – nanorészecskékre is kiterjedő – részecskemérési eljárás és részecskeszám-alapú határérték elfogadása.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint a kibocsátások mérésére használt mérési ciklusokat. Ha a felülvizsgálat kimutatja, hogy ezek az eljárások, vizsgálatok, követelmények és mérési ciklusok már nem megfelelők, illetve nem tükrözik a valós kibocsátásokat, a Bizottság az 5. cikk (3) bekezdése szerint kiigazítja azokat oly módon, hogy megfelelően tükrözzék a valós közúti vezetés által generált kibocsátásokat.

 

(3) A Bizottság a lehető leghamarabb felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint a kibocsátások mérésére használt mérési ciklusokat. E felülvizsgálat alapján a Bizottság az 5. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával kiigazítja az eljárásokat, vizsgálati ciklusokat és követelményeket oly módon, hogy megfelelően tükrözzék a valós közúti vezetés által generált kibocsátásokat. Az említett felülvizsgálatot kétévente el kell végezni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

715/2007/EK rendelet

14 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság […]-tól/-től [Publications Office, please insert the exact date of entry into force] határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkben és a 14. cikk (1) és (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság …-tól/-től* számított négyéves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkben és a 14. cikk (1)–(5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a négyéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

___________

 

*HL: Kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének dátumát.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a pont (új)

595/2009/EK rendelet

3 cikk – 16 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

„16a. „üzemanyagfogyasztás-mérő”: olyan készülék, amely pontos információkat nyújt a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, és amelyről legalább az alábbi adatok leolvashatók: pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), üresjárati üzemanyag-fogyasztás (l/óra) és teljes élettartamra számított üzemanyag-fogyasztás (l).”

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A gyártó az e rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben foglalt követelményekkel összhangban köteles a járművet üzemanyagfogyasztás-mérővel felszerelni.”

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 c pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – k a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c. Az 5. cikk (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ka) üzemanyagfogyasztás-mérők”

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 pont

595/2009/EK rendelet

I melléklet – „Euro VI kibocsátási határértékek” című táblázat – 9 oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)".

(2) 6,0 x 1011".

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Sebességváltás-jelzők

 

A Bizottság 2016. június 30-ig megvizsgálja, hogy helyénvaló-e előírásokat bevezetni a sebességváltás-jelzők kézi sebességváltóval felszerelt járművekbe történő beépítése tekintetében az M1 kategóriától eltérő kategóriába tartozó gépjárművek esetében, mivel e kategóriára vonatkozóan a jelenlegi uniós jogszabályok már tartalmaznak előírásokat. Ezen értékelés alapján a Bizottság – adott esetben – jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amely további gépjármű-kategóriákra terjeszti ki a 11/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 11. cikkének alkalmazási körét.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése

Hivatkozások

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

6.2.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Az elfogadás dátuma

29.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (19.6.2015)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD))

A vélemény előadója: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RÖVID INDOKOLÁS

I. Az Európai Bizottság javaslata

E javaslat tárgya a 715/2007/EK rendeletnek és az 595/2009/EK rendeletnek a közúti járművekből származó szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése tekintetében történő, több rendelkezést is érintő módosítása. A javaslat öt intézkedést tartalmaz, amelyek az alábbi célok megvalósítását szolgálják:

–  annak elkerülése, hogy a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó jelenlegi ammónia- (NH3-) határérték ne vessen gátat egyes külső gyújtású – különösen a földgázüzemű – gépjárművek széles körű piaci bevezetésének;

–  a 715/2007/EK rendeletben előírt tömegalapú határértékek növelése annak érdekében, hogy a gyártók igényük szerint a könnyű vagy a nehéz gépjárművekre vonatkozó jogszabály alapján végezhessék el a járművek típusjóváhagyását;

–  a Bizottság felhatalmazása arra, hogy az Euro 6 kategóriába tartozó könnyű gépjárművek tekintetében szigorúbb alacsony hőmérséklet melletti kibocsátási határértékeket írhasson elő;

–  a Bizottság felhatalmazása arra, hogy az Euro 6 kategóriába tartozó könnyű gépjárművekre vonatkozóan NO2-kibocsátási határértékeket írhasson elő;

–  a Bizottság felhatalmazása arra, hogy a könnyű gépjárművekről szóló jogszabály keretében javaslatot tegyen a metán- (CH4-)kibocsátások deregulációjára, feltéve, hogy a személy- és a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kötelező szén-dioxid-kibocsátási célok meghatározásáról szóló uniós jogszabály keretében a metánkibocsátásokat CO2-egyenértékű kibocsátási értékkel figyelembe veszik.

II. Az előadó általános álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, különösen a könnyű gépjárművekre vonatkozó NO2-kibocsátási határértékek és szigorúbb alacsony hőmérséklet melletti kibocsátási határértékek bevezetésére, valamint a gépjárművek típusjóváhagyását megnehezítő és kedvező környezeti hatással nem járó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rendelkezések tekintetében.

A bel- és kültéri levegőszennyezés egyaránt súlyos környezeti kockázatot jelent az emberi egészségre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint csak a városi kültéri levegőszennyezés évente mintegy 1,3 millió halálesetért felelős világszerte. A hosszú távú és határérték közeli kitettség a kisebb légzőrendszeri megbetegedésektől a korai elhalálozásig számos egészségügyi bántalom kialakulásához vezet. Általában két szennyező anyagot, a talajközeli ózont (O3) és a finom szálló port (PM2,5) tekintik a legkárosabbnak. Csak a magas ózonkoncentráció évi 21 000 korai halálesettel hozható összefüggésbe az Unió területén. A WHO szerint a szálló pornak való kitettség minden európai személy várható élettartamát átlagosan közel egy évvel csökkenti.

A könnyű és nehézgépjárművek kipufogógáz-kibocsátásai jelentősen hozzájárulnak a levegőszennyezéshez. Ez különösen nagy gondot jelent a városi területeken, mivel sűrűbben lakottak, és itt több gépjármű is közlekedik. A NOx-kibocsátások több mint 40%-a a közúti közlekedésből származik. Közvetlen egészségügyi hatásain túl a nitrogéngázok egyikeként a NO2 egyúttal a szálló por jelentős részét képező nitráttartalmú légköri aeroszolok, illetve ultraibolya sugárzás jelenlétében a talajközeli ózon egyik fő forrása. E mechanizmus révén a NO2-kibocsátások súlyosbítják az O3- és PM2,5-kibocsátási problémákat. Az új gépjárművek az átlagot tekintve energiahatékonyabbak és kevesebb szennyező anyagot bocsátanak ki, mint a régebbiek. A közúti közlekedés volumenének folyamatos növekedése miatt azonban ez nem jár a közúti közlekedésből származó légköri szennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátásának egyenértékű csökkenésével.

Érdekes kezdeményezés a bizottsági javaslatban, hogy e problémák némelyikét a külső gyújtású nehéz gépjárművek ammónia- (NH3-)kibocsátásaira és a külső gyújtású könnyű gépjárművek metán- (CH4-)kibocsátásaira vonatkozó határértékek lazításával kívánja orvosolni. E rendelkezések célja, hogy előmozdítsák a földgázüzemű gépjárművek piaci elterjedését, e járművekkel ugyanis nehezen betarthatók az ammóniára és metánra vonatkozó jelenlegi kibocsátási határértékek. Előrejelzések szerint a gázolaj földgázzal való nagyobb mértékű helyettesítése különösen a városi területeken jelentős kedvező környezeti hatással járna a NOx- és CO2-kibocsátások tekintetében.

A Bizottság ugyanakkor ezt a kedvező környezeti hatást feltehetően némileg megemelkedett NH3- (ammónia-) és CH4- (metán-)kibocsátásokkal ellensúlyozná. A hatásvizsgálatból kiderült, hogy az NH3-kibocsátásoknak a földgázüzemű nehéz gépjárművekre vonatkozó határérték eltörléséből fakadó növekedése lényegében elhanyagolható lenne. E lehetőség átfogó környezeti hatása tehát kedvezőnek mondható, figyelembe véve, hogy a jelenleg gyér piaci részesedéssel bíró földgázüzemű gépjárművek várható szélesebb körű használatának köszönhetően csökkenni fognak a NOx- és CO2-kibocsátások. A metánkibocsátást illetően a Bizottság csak akkor növelheti a külső gyújtású könnyű gépjárművek összes szénhidrogén-kibocsátására vonatkozó határértékeket, ha ezt ellentételezi az összes CO2- és metánkibocsátás által okozott üvegházhatás átfogó csökkentése. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a Bizottságnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie a forgalomba kerülő külső gyújtású gépjárművekből származó ammónia- és metánkibocsátások alakulását, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket kell javasolnia.

Végül, de nem utolsó sorban az előadó biztosítani kívánja, hogy az új gépjárműveket lássák el olyan rendszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak a gépjárművezető számára az energiahatékony vezetéshez, tehát az üzemanyag-fogyasztás és ennélfogva a szennyezőanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentéséhez. A Bizottság hatásvizsgálatában részletesen értékelte az új járművek üzemanyagfogyasztás-mérőkkel és sebességváltás-jelzőkkel való felszerelésének előnyeit, amely minimális költséggel jár. Az előadó szerint ezért e rendszereket – a bizottsági hatásvizsgálat megállapításaival összhangban – az új járművek alapvető funkcióiként kell megnevezni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe a következő módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Jóllehet a metánkibocsátásnak nem ismert az emberi egészségre közvetlenül káros hatása, a metán erőteljes üvegházhatású gáz. Ezért a könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló közleménnyel2, valamint a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak fontolóra kell vennie a metánkibocsátás belefoglalását a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó számításokba.

(2) Jóllehet a metánkibocsátásnak nem ismert az emberi egészségre közvetlenül káros hatása, a metán erőteljes üvegházhatású gáz. Ezért a könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk2 elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló közleménnyel, valamint a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak csak azután szabadna fontolóra vennie a metánkibocsátás belefoglalását a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó számításokba, miután az érdekelt felekkel teljes körű konzultációt folytatott le, valamint, ha szükség esetén hatásvizsgálatot végzett, továbbá a 443/2009/EK rendelettel és az 510/2011/EU rendelettel összhangban.

__________________

__________________

2 HL C 182., 2008.7.19., 17. o.

2 HL C 182., 2008.7.19., 17. o.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A földgázüzemű járművek bevezetésének megkönnyítése érdekében fel kell emelni az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértéket, és figyelembe kell venni a metánkibocsátás hatását is, amelyet – szabályozási céllal és a fogyasztók tájékoztatása érdekében – szén-dioxid-egyenértékben kell kifejezni.

(3) A földgázüzemű járművek bevezetésének megkönnyítése érdekében fel kell emelni az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó jelenlegi határértéket. A legnagyobb engedélyezett szénhidrogén összkibocsátási határértékek azonban úgy kell megállapítani, hogy a külső gyújtású járművekből származó metánkibocsátás esetleges növekedését ellensúlyozza az e járművek összes CO2- és metánkibocsátása okozta üvegházhatás általános csökkenése.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság általi típusjóváhagyásra vonatkozó kibocsátási szabályok alapjául szolgáló vizsgálati eljárás eredményeinek tükrözniük kell a valós vezetési körülmények között megfigyelt kibocsátási szinteket, figyelembe véve az EU által finanszírozott Artemisz projektből származó eredményeket és értékeléseket is. Következésképpen a kibocsátás-ellenőrző rendszereket és a mérési ciklusokat a valós vezetési körülményekre kell kialakítani, különösen a városi területeken, ahol a vezetési körülmények sokkal változékonyabbak, mint az előírt mérési ciklusban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A közúti közlekedés szennyezőanyag-kibocsátása által okozott környezeti hatás mérséklésére irányuló célkitűzések elérése érdekében elő kell írni a magas szén-dioxid-kibocsátással járó tüzelőanyagokról a kisebb szén-dioxid-kibocsátással járó tüzelőanyagokra, például a földgázra való fokozatos áttérést, bár a közúti közlekedés környezeti fenntarthatóságának tényleges megvalósításához az alacsony környezeti hatású új technológiai megoldásoknak − például az elektromos-, hidrogén- vagy sűrítettlevegő-meghajtású járműveknek − kell kijelölniük az utat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Elővigyázatossági intézkedések révén el kell kerülni az O3 előanyagainak kibocsátása által okozott (magas ózonkoncentráció a nyári magas hőmérsékletekkel párosulva), valamint a dízel részecskék és más kibocsátások által okozott (amelyek az inverziónak nevezett jelenséggel párosulva télen szmoghoz vezetnek) magas koncentrációjú légszennyezettséget. Különösen a meteorológiai szolgálatokkal folytatott intenzív együttműködés vezethet időszerű és megfelelő intézkedésekhez.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Jelenleg nem használjuk ki kellő mértékben azokat a lehetőségeket, amelyek az üzemanyag-fogyasztásnak és ezáltal a szennyező anyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a hatékony vezetési magatartás, az úgynevezett „környezetkímélő vezetés” révén történő csökkentésére kínálkoznak. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a gépjárművezetők nem tudják, vagy nem figyelnek tudatosan arra, hogyan vezethetnének hatékonyabban. A környezetkímélő vezetés elősegítését szolgáló technikai eszközök a járműfedélzeti rendszerek két típusára összpontosítanak: üzemanyagfogyasztás-mérőkre és sebességváltás-jelzőkre. Az üzemanyagfogyasztás-mérő olyan készülék, amely pontos információkkal szolgál a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, így többek között a pillanatnyi üzemanyag-fogyasztásról, az átlagos üzemanyag-fogyasztásról, az üresjárati üzemanyag-fogyasztásról, a teljes élettartamra számított üzemanyag-fogyasztásról és az aktuális üzemanyagszint alapján számított, még megtehető kilométerek számáról. A sebességváltás-jelző jelzi az optimális sebességfokozatot, ha az eltér a választott sebességfokozattól, valamint hogy a járművezetőnek mit kell tennie (azaz magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozatra kell-e váltania) az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez. E készülék célja az, hogy vizuálisan figyelmeztesse a kézi sebességváltóval felszerelt jármű vezetőjét arra, hogy sebességváltásra van szükség. A sebességváltás-jelző az M1 kategóriájú, kézi sebességváltóval felszerelt új személygépjárművek esetében már jelenleg is kötelező, más gépjárműtípusok, például a könnyű haszongépjárművek, a tehergépjárművek vagy a buszok esetében azonban nem. Ezzel szemben az üzemanyagfogyasztás-mérők beszerelését jelenleg egyetlen gépjármű-kategória esetében sem írja elő jogszabály. Bizonyos tanulmányok arra utalnak, hogy a környezetkímélő vezetésben rejlő előnyök jobban érvényesülnek mindkét rendszer egyidejű alkalmazásakor. Mindemellett az üzemanyagfogyasztás-mérők abban is segítséget nyújthatnak a fogyasztók számára, hogy alacsony üzemanyag-fogyasztású gépjárművet vásároljanak. Ez különösen fontos lenne a nehéz tehergépjárművek esetében, amelyekre vonatkozóan nincs az eladásra kínált járművek üzemanyag-hatékonyságának és CO2-kibocsátásának feltüntetését előíró jogi követelmény. Az üzemanyagfogyasztás-mérők és a sebességváltás-jelzők beépítése a gyártó számára kis költséggel jár, jelenleg azonban ezek a berendezések gyakran nem, vagy csak opcionális tartozékként érhetők el, ami akadályozza a széles körű igénybevételt. Mindemellett, még ha rendelkezésre is áll ilyen készülék, a beszerelésük módja gyakran nem alkalmas a környezetkímélő vezetés előmozdítására (pl. a kijelző nem látható folyamatosan, nincsenek pillanatnyi fogyasztási adatok, a kijelzett és a tényleges fogyasztás eltér).

 

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EU levegőminőségi céljainak megvalósítása és a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítés érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a 715/2007/EK rendelet 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb járműtömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásának részletes szabályait; a típusjóváhagyás konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit; a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtási szabályait; az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gyártók végrehajtsák a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való korlátlan és szabványos hozzáférés előírását; a megfelelőségi tanúsítványban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ kiváltását a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval; az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték növelését vagy eltörlését a külső gyújtású motorok esetében; a 715/2007/EK rendeletnek a részecsketömeg-alapú határértékek felülvizsgálata, illetve a benzinre és gázolajra vonatkozó tömegalapú határértékeknek nagyjából megfelelő részecskeszám-alapú határértékek bevezetése tekintetében történő módosítását; egy átdolgozott részecskemérési eljárás és egy részecskeszám-alapú határérték elfogadását; a nitrogén-dioxid-kibocsátás határértékét, valamint az alacsony hőmérséklet melletti, kipufogócsőnél történő kibocsátás határértékeit az Euro 6 kibocsátási határértékek szempontjából megfelelőnek minősített járművek számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(7) Az EU levegőminőségi céljainak megvalósítása és a járművek kibocsátásának csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítés érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a 715/2007/EK rendelet 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 7500 kg-ot meg nem haladó műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásának részletes szabályait; a típusjóváhagyás konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit; a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtási szabályait; az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gyártók végrehajtsák a jármű javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való korlátlan és szabványos hozzáférés előírását; a megfelelőségi tanúsítványban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ kiváltását a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval; az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték növelését vagy eltörlését a külső gyújtású motorok esetében; a 715/2007/EK rendeletnek a részecsketömeg-alapú határértékek felülvizsgálata, illetve a benzinre és gázolajra vonatkozó tömegalapú határértékeknek nagyjából megfelelő részecskeszám-alapú határértékek bevezetése tekintetében történő módosítását; egy átdolgozott részecskemérési eljárás és egy részecskeszám-alapú határérték elfogadását; a nitrogén-dioxid-kibocsátás határértékét, valamint az alacsony hőmérséklet melletti, kipufogócsőnél történő kibocsátás határértékeit az Euro 6 kibocsátási határértékek szempontjából megfelelőnek minősített járművek számára. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Indokolás

A hatályos szabályozás értelmében ugyanazon járműtípus különböző változataihoz két típusjóváhagyásra van szükség. Ez felesleges adminisztratív terhet jelent, ugyanakkor nem jár kedvező környezeti hatással. A legnagyobb megengedett terhelt tömeg 7500 kg-ra történő növelésével a könnyű gépjárművekre vonatkozó 2610/2840 kg-os jelenlegi tömeghatárt meghaladó járművek típusjóváhagyása a gyártó döntésétől függően a könnyű vagy a nehéz gépjárművekre vonatkozó jogszabály alapján is elvégezhető.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

715/2007/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi közzétételét követően ezt a rendeletet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni, amennyiben a gyártó azt kérelmezi.

A második albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi közzétételét követően ezt a rendeletet a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 7500 kg-ot meg nem haladó műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni, amennyiben a gyártó azt kérelmezi.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza e rendeletnek a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 5000 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre való alkalmazása részletes szabályait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatokon a jármű tényleges működő tömegét megfelelően figyelembe véve kerüljön meghatározásra az egyenértékű tehetetlenségi nyomatékot és az egyéb alapvető teljesítmény- és terhelésparamétereket.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza e rendeletnek a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2610 kg referenciatömeget meghaladó, de 7500 kg-ot meg nem haladó műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegű, M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre való alkalmazása részletes szabályait. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell különösen azt, hogy a járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatokon a jármű tényleges működő tömegét megfelelően figyelembe véve kerüljön meghatározásra az egyenértékű tehetetlenségi nyomatékot és az egyéb alapvető teljesítmény- és terhelésparamétereket.

____________________

____________________

* HL L 263., 2007.10.9., 1. o.”

* HL L 263., 2007.10.9., 1. o.”

Indokolás

A legnagyobb megengedett terhelt tömeg 7500 kg-ra történő növelésével a könnyű gépjárművekre vonatkozó 2610/2840 kg-os jelenlegi tömeghatárt meghaladó járművek típusjóváhagyása a gyártó döntésétől függően a könnyű vagy a nehéz gépjárművekre vonatkozó jogszabály alapján is elvégezhető. A „műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg” a gépjármű és pótkocsija(i) tömegének gyártó által megállapított együttes össztömege.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a. Az 5. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést.

„A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a valódi vezetési körülmények között az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést.

 

A gyártó a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát egy olyan megfelelési tényezőnek való megfelelés révén biztosítja, amely csak a kibocsátás-mérési eljárás lehetséges tűréshatárait tükrözi.”

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 b pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A gyártók biztosítják, hogy az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előírásainak megfelelően a járművek fel legyenek szerelve üzemanyag-fogyasztás mérővel.”

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontja a következőképpen módosul:

„a) kipufogócső kibocsátások, ideértve a vizsgálati ciklusokat, az alacsony környezeti hőmérsékletet, az üresjárati fordulatszámnál tapasztalható kibocsátásokat, a füst átlátszatlanságát és az utókezelő rendszerek működését és felújítását;”

„a) kipufogócső kibocsátások, ideértve a valós vezetési körülmények közötti kibocsátáson alapuló vizsgálati ciklusokat, a hordozható kibocsátásmérő rendszerek használatát, az alacsony környezeti hőmérsékleten történő kibocsátásokat, az üresjárati fordulatszámnál tapasztalható kibocsátásokat, a füst átlátszatlanságát és az utókezelő rendszerek működését és felújítását;”

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Az 5. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea) a járművek üzemanyagfogyasztás-mérő készülékkel való felszerelése, amely pontos információkkal szolgál a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, és amelyről legalább az alábbi adatok leolvashatók: pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), üresjárati üzemanyag-fogyasztás (l/óra), teljes élettartamra számított üzemanyag-fogyasztás (l) és az aktuális üzemanyagszint alapján számított, még megtehető kilométerek száma;”

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 c pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. Az 5. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ia) egy megfelelési tényező, amely megmutatja egy meghatározott szennyező anyag legmagasabb valós körülmények között mért kibocsátási szintjének az ugyanezen szennyező anyagra megállapított Euro 6 szabályozási határértékhez viszonyított arányát, amelyet a lehető legalacsonyabb értékben kell rögzíteni;”

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 d pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3d. Az 5. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A Bizottság 2016. december 31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az (1a) bekezdésben és az e bekezdés ea) pontjában említett előírás kiegészítése érdekében. 2018. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságok megtagadják az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását azokra az új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak. Az említett előírásoknak meg nem felelő új gépjárművek esetén 2019. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a típusjóváhagyás már nem érvényes, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és üzembe helyezését.”

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

(1) A Bizottság fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy a CO2-kibocsátás számításakor figyelembe veszi a metánkibocsátást annak érdekében, hogy a metánkibocsátás által okozott üvegházhatást beszámítsa, és azt szabályozási céllal és a fogyasztók tájékoztatása érdekében CO2-egyenértékben kifejezze. Ennek érdekében a Bizottság – szükség esetén – jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 443/2009/EK rendelet, valamint az 510/2011/EU rendelet felülvizsgálatára.

a) a 2007/46/EK irányelv 18. cikke szerinti megfelelőségi nyilatkozatban a szén-dioxid-kibocsátás tömegére vonatkozó információ helyettesítése a szén-dioxid-kibocsátási egyenérték össztömegére vonatkozó információval, amely a szén-dioxid-kibocsátás és a metánkibocsátás tömegének összege a szén-dioxid-kibocsátás üvegházhatás szerinti egyenértékében kifejezve;

 

b) az összes szénhidrogén-kibocsátásra vonatkozó határérték felemelése vagy eltörlése a külső gyújtású motorok esetében.

 

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont – a pont

715/2007/EK rendelet

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság – az Unión belüli környezetvédelem szintjének csökkentése nélkül – felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szénhidrogén összkibocsátási határértékek emelésére a külső gyújtású motorok esetében. A legnagyobb engedélyezett szénhidrogén összkibocsátási határértékek úgy kell megállapítani, hogy a külső gyújtású járművekből származó metánkibocsátás esetleges növekedését ellensúlyozza az e járművek összes CO2- és metánkibocsátása okozta üvegházhatás általános csökkenése.

 

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

715/2007/EK rendelet

14 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság […]-tól/-től [Publications Office, please insert the exact date of entry into force] határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkben és a 14. cikk (1) és (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-(jé)től öt évre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkben és a 14. cikk (1a)−(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

18 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

7a. A 18. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az 5. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk (6) bekezdésében említett módosításokat vagy végrehajtási intézkedéseket legkésőbb 2008. július 2-ig kell elfogadni.

„(3) A 2. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk (1a)-(5) bekezdésében említett módosításokat vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legkésőbb [e rendelet hatálybalépését követő egy évvel] kell elfogadni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) A gyártók biztosítják, hogy az e rendelet és az e rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előírásainak megfelelően a járművek fel legyenek szerelve üzemanyag-fogyasztás mérővel.”

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – bevezető mondat

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b. Az 5. cikk (4) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

(4) A Bizottság intézkedéseket fogad el e cikk végrehajtására, beleértve a következőkkel kapcsolatos intézkedéseket:

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy előírja a típusjóváhagyás e cikkben meghatározott konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit, beleértve a következőkkel kapcsolatos előírásokat:”.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 c pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c. Az 5. cikk (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea) a járművek üzemanyagfogyasztás-mérő készülékkel való felszerelése, amely pontos információkkal szolgál a gépjárművezetőnek a jármű tényleges üzemanyag-fogyasztásáról, és amelyről legalább az alábbi adatok leolvashatók: pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100 km), üresjárati üzemanyag-fogyasztás (l/óra), teljes élettartamra számított üzemanyag-fogyasztás (l) és az aktuális üzemanyagszint alapján számított, még megtehető kilométerek száma.”

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 d pont (új)

595/2009/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1d. Az 5. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság 2016. december 31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a (2a) bekezdésben és az e bekezdés ea) pontjában említett előírás kiegészítése érdekében. 2018. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságok megtagadják az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását azokra az új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak. Az említett előírásoknak meg nem felelő új gépjárművek esetén 2019. január 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a típusjóváhagyás már nem érvényes, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és üzembe helyezését.”

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 e pont (új)

595/2009/EK rendelet

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1e. A szöveg a következő új cikkel egészül ki:

 

„12a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) Az 5. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört a Bizottság az [e rendelet hatálybalépésétől] számított öt évre kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) Az 5. cikk (4) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Sebességváltás-jelzők

 

A Bizottság megvizsgálja, hogy helyénvaló-e előírásokat bevezetni a sebességváltás-jelzők kézi sebességváltóval felszerelt járművekbe történő beépítése tekintetében − kivéve az M1 kategóriába tartozó gépjárműveket − mivel e kategóriára vonatkozóan a jelenlegi uniós jogszabályok már tartalmaznak előírásokat. Ezen értékelés alapján a Bizottság – adott esetben – javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely további gépjármű-kategóriákra terjeszti ki a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 11. cikkének hatályát.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése

Hivatkozások

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

6.2.2014

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Vizsgálat a bizottságban

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

16.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

8

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jarosław Wałęsa

ELJÁRÁS

Cím

A gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése

Hivatkozások

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.1.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Az elfogadás dátuma

23.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

66

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Martin Häusling, Judith Sargentini

Benyújtás dátuma

29.9.2015