PRANEŠIMAS     ***I
PDF 341kWORD 624k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo

(COM(2014) 0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Albert Deß

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetoNUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komitetoNUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo

(COM(2014) 0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0028),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0027/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0270/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) oro tarša ir kelių eismo poveikis klimatui yra didelė ir sudėtinga problema. Siekiant garantuoti visapusišką požiūrį į kelių transporto teršalų išmetimus, reikėtų užtikrinti, kad būtų vengiama nedidelių teisės aktų pakeitimų, kurie kelia prieštaravimo kitų teisės aktų tikslams pavojų arba kurie gali turėti neproporcingų padarinių reikalavimų besilaikančių gamintojų tarpusavio konkurencijai;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) nors nėra žinoma, kad išmetamas metanas turi tiesioginį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Todėl, atsižvelgdama į Komisijos komunikatą dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, taikymo ir būsimo rengimo (Euro 5 ir 6)2, ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20073 14 straipsnio 1 dalį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį;

(2) nors nėra žinoma, kad išmetamas metanas turi tiesioginį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir svarbus ozono pirmtakas. Todėl, atsižvelgdama į Komisijos komunikatą dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, taikymo ir būsimo rengimo (Euro 5 ir 6)2, ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20073 14 straipsnio 1 dalį, persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. -2020/20093a Komisija turėtų apsvarstyti galimybę laikotarpiu po 2020 m. išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį po to, kai persvarstant Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų ir keleivinių transporto priemonių, bus atliktas aiškus ir išsamus poveikio vertinimas, kuriame įvertintas tinkamas išmetamo metano kiekio perskaičiavimas į išmetamo CO2 kiekį ir jo įvykdomumas;

____________________

____________________

2 OL C 182, 2008 7 19, p. 17.

2 OL C 182, 2008 7 19, p. 17.

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įdiegti gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, reikėtų padidinti dabartinę išmetamų visų angliavandenilių (THC) ribinę vertę ir atsižvelgti į išmetamo metano poveikį bei jį išreikšti CO2 ekvivalentu reglamentavimo bei vartotojų informavimo tikslais;

(3) siekiant įvertinti gamtinėmis dujomis ir benzinu varomas transporto priemones pagal vienodus standartus, susijusius su išmetamaisiais teršalais, reikėtų peržiūrėti dabartinę išmetamų visų angliavandenilių (THC) ribinę vertę remiantis aiškiu ir išsamiu poveikio įvertinimu ir laikyti, kad į išmetamo metano poveikį atsižvelgta ir kad jis išreikštas CO2 ekvivalentu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) bandymų procedūra, kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo pagal išmetamuosius teršalus taisyklės, turėtų atspindėti teršalų lygius realiomis vairavimo sąlygomis. Todėl teršalų kontrolės sistemos ir bandymų ciklai turėtų būti kuriami realiomis vairavimo sąlygomis, visų pirma miesto vietovėse, kur vairavimo sąlygos labai įvairios;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) šiuolaikinės dyzelinės transporto priemonės kartu su visais išmetamais NOx išskiria didelį kiekį (kuris vis didėja) NO2, o tai nebuvo numatyta tuomet, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007. Panašu, kad daugelis oro kokybės problemų užterštose miesto zonose yra susijusios su tiesioginiu NO2 išmetimu. Todėl reikėtų nustatyti atitinkamą išmetamųjų teršalų ribinę vertę;

(4) šiuolaikinės dyzelinės transporto priemonės kartu su visais išmetamais NOx išskiria didelį kiekį (kuris vis didėja) NO2, o tai nebuvo numatyta tuomet, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007. Panašu, kad daugelis oro kokybės problemų užterštose miesto zonose yra susijusios su tiesioginiu NO2 išmetimu. Taigi, atlikus išsamų ir visa apimantį poveikio vertinimą, Komisija turėtų apsvarstyti, ar be galiojančių išmetamų NOx ribinių verčių dar reikalingos teisėkūros priemonės, nustatančios atskiras NO2 ribines vertes, arba naujos išmetamų NOx ribinės vertės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) dabartinės išmetamo CO ir visų angliavandenilių (THC) ribinės vertės po šaltojo užvedimo esant žemai temperatūrai buvo perkeltos iš Euro 3 reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/69/EB4, kurie yra pasenę atsižvelgiant į esamas transporto priemonių technologijas ir oro kokybės poreikius. Be to, oro kokybės problemos ir transporto priemonių išmetamųjų teršalų matavimai rodo, kad būtina nustatyti atitinkamą išmetamų NOx ir NO2 ribinę vertę. Todėl reikėtų nustatyti peržiūrėtas išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 5 dalį;

(5) dabartinės išmetamo CO ir visų angliavandenilių (THC) ribinės vertės po šaltojo užvedimo esant žemai temperatūrai buvo perkeltos iš Euro 3 reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/69/EB4, kurie yra pasenę atsižvelgiant į esamas transporto priemonių technologijas ir būtiną optimalią oro kokybę, kuri nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai. Be to, oro kokybės problemos ir transporto priemonių išmetamųjų teršalų matavimai rodo, kad būtina nustatyti atitinkamą išmetamų NOx ir NO2 ribinę vertę. Todėl reikėtų nustatyti peržiūrėtas išmetamųjų teršalų, įskaitant išskiriamus šiuolaikiškų dyzelinių transporto priemonių, ribines vertes pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 5 dalį;

__________________

__________________

4 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

4 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 595/20095 nustatyta išmetamo NH3 ribinė vertė – reikalavimas, kuriuo siekiama sumažinti papildomo NOx apdorojimo technologijų, kuriose NOx kiekiui mažinti naudojamas karbamido reagentas, išskiriamą amoniako kiekį. Todėl NH3 ribinė vertė turėtų būti taikoma tik toms technologijoms, o ne priverstinio uždegimo varikliams;

Išbraukta.

_____________

 

5 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).

 

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) galimybės sumažinti degalų sąnaudas, taigi ir teršalų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pasitelkus efektyvų vairavimą (vadinamąjį ekologišką vairavimą) nėra pakankamai išnaudojamos. Taip yra dėl to, kad vairuotojams trūksta informacijos arba žinių, kaip vairuoti efektyviai. Ekologiškas vairavimas palengvinamas dviem priemonėmis, įrengtomis transporto priemonėse esančiose sistemose: degalų suvartojimo skaitikliais ir pavarų perjungimo indikatoriais. Be to, pareiga įrengti degalų suvartojimo skaitiklius nebūtų didelė našta transporto priemonių gamintojams. Taigi remiantis prie šio reglamento pridedamu poveikio vertinimu būtų tikslinga, kad Komisija nustatytų pareigą lengvosiose ir sunkiosiose transporto priemonėse įrengti degalų suvartojimo skaitiklius, iš dalies keičiant reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamentą (EB) Nr. 595/2009. Komisija taip pat turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti privalomus degalų suvartojimo skaitiklius ne tik keleivinėse, bet ir visose lengvosiose ir sunkiosiose transporto priemonėse;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant ES oro kokybės tikslų ir užtikrinti nuolatines pastangas mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl išsamių Reglamento (EB) Nr. 715/2007 taikymo M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių, specialios tipo patvirtinimo tvarkos, bandymų ir reikalavimų, draudimo naudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius įgyvendinimo reikalavimų, priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi prievolės suteikti neribotą standartinio formato prieigą prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos, informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, visų išmetamų angliavandenilių ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams, dalinio Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimo, siekiant nustatyti naujas dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios būtų susietos su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis, peržiūrėtos dalelių ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūros, išmetamo NO2 ribinės vertės ir variklio išmetalų ribinių verčių esant šaltai temperatūrai transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 ribines vertes, patvirtinimo. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(7) siekiant ES oro kokybės tikslų, nustatytų Sąjungos oro kokybės standartuose ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB1a, ir užtikrinti nuolatines pastangas mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl išsamių Reglamento (EB) Nr. 715/2007 taikymo M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių, specialios tipo patvirtinimo tvarkos, bandymų ir reikalavimų, draudimo naudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius įgyvendinimo reikalavimų, priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi prievolės suteikti neribotą standartinio formato prieigą prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos, dalinio Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimo, siekiant nustatyti naujas dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios būtų susietos su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

 

__________________

 

1a 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Po deleguotųjų aktų, priimtų pagal antrą pastraipą, paskelbimo ir gamintojo prašymu šis reglamentas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB* II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg.

2. Po deleguotųjų aktų, priimtų pagal antrą pastraipą, paskelbimo ir gamintojo prašymu šis reglamentas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB* II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl išsamių šio reglamento taikymo Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių. Deleguotaisiais aktais visų pirma užtikrinama, kad atliekant bandymus su važiuoklės dinamometru būtų tinkamai atsižvelgta į faktinę transporto priemonės veikimo masę, nustatant lygiavertę inerciją, taip pat kitus nustatytuosius galios ir apkrovos parametrus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl išsamių šio reglamento taikymo Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių. Deleguotaisiais aktais visų pirma užtikrinama, kad atliekant bandymus su važiuoklės dinamometru būtų tinkamai atsižvelgta į faktinę transporto priemonės veikimo masę, nustatant lygiavertę inerciją, taip pat kitus nustatytuosius galios ir apkrovos parametrus.

____________________

____________________

* OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

* OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1a. Gamintojai visose transporto priemonių kategorijose, kurioms taikomas šis reglamentas, įrengia transporto degalų suvartojimo skaitiklius pagal šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Į 5 straipsnio 3 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ea) transporto priemonėje įrengiamas degalų suvartojimo skaitiklis, kuriuo vairuotojui pateikiama tiksli ir nuolat matoma informacija apie realias transporto priemonės degalų sąnaudas, apimanti bent šiuos duomenis: informaciją apie momentines degalų sąnaudas (l/100 km arba mpg), vidutines degalų sąnaudas (l/100 km arba mpg), degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga (l/val. arba m/val.) ir apskaičiuotą atstumą, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti su turima degalų atsarga;“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) Į 5 straipsnio 3 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ia) „atitikties koeficientu, parodančiu tam tikro teršalo didžiausio išmetamo kiekio matuojant realiomis vairavimo sąlygomis ir to paties teršalo Euro 6 standartu reglamentuojamos ribinės vertės santykį, kuris turi būti nustatytas mažiausios galimos vertės;“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) 5 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildomi 1a dalyje ir šios dalies ea punkte pateikti reikalavimai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujoms transporto priemonėms, kurios neatitinka minėtų reikalavimų. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka minėtų reikalavimų, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais ir uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.“

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje, Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl:

1. Nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje, Komisija atitinkamais atvejais pasiūlo teisėkūros priemones dėl:

a) informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnyje nurodytame atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, kuri yra išmetamo CO2 ir išmetamo metano masės suma, išreikšta išmetamo CO2 masės ekvivalentu atsižvelgiant į jų sukeliamą šiltnamio efektą;

a) informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnyje nurodytame atitikties liudijime peržiūros atliekant Reglamento (EB) Nr. 443/2009 peržiūrą, remiantis informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, kuri turi būti laikoma išmetamo CO2 ir išmetamo metano masės suma, išreikšta išmetamo CO2 masės ekvivalentu atsižvelgiant į jų sukeliamą šiltnamio efektą;

b) visų išmetamų angliavandenilių (THC) ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams.

b) visų išmetamų angliavandenilių (THC) ribinės vertės priverstinio uždegimo varikliams, kuri turi būti peržiūrima remiantis išsamiu poveikio įvertinimu.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pabaigus JT EEK Dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, ir vėliausiai kai įsigalios Euro 6 standartas, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant priimti toliau nurodytas priemones, nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje:

2. Pabaigus JT EEK Dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, ir vėliausiai kai įsigalios Euro 6 standartas, Komisijai suteikiami įgaliojimai be nepagrįsto delsimo priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant priimti toliau nurodytas priemones, nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje:

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija peržiūri procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus. Jei nustatoma, kad šios procedūros, bandymai ir reikalavimai yra nebetinkami ar nebeatspindi faktinio pasaulyje išmetamų teršalų kiekio, Komisija imasi veiksmų pagal 5 straipsnio 3 dalį, siekdama juos atnaujinti, kad jie tinkamai atspindėtų teršalus, išmetamus realiai važiuojant keliais.

3. Komisija peržiūri procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus.

 

Komisija nustato bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones, o kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimą išmetamųjų teršalų matavimo procedūros, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant be esamos visų išmetamų NOx ribinės vertės papildomai nustatyti išmetamo NO2 ribinę vertę transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 išmetamųjų teršalų ribas, nustatytas I priedo 2 lentelėje. Išmetamo NO2 ribinė vertė nustatoma remiantis poveikio vertinimu, ja atsižvelgiama į technines galimybes ir ji atspindi oro kokybės tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (EB) Nr. 2008/50*.

Komisija prireikus pasiūlo teisėkūros priemones, be esamos visų išmetamų NOx ribinės vertės papildomai susijusias su išmetamo NO2 ribine verte transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 išmetamųjų teršalų ribas, nustatytas I priedo 2 lentelėje. Išmetamo NO2 ribinė vertė nustatoma remiantis aiškiu ir išsamiu poveikio vertinimu, ja atsižvelgiama į technines galimybes ir ji papildomai atspindi oro kokybės tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (EB) Nr. 2008/50*.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant iš dalies pakeisti ir papildyti I priedo 4 lentelę, kad būtų nustatytos pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų esant šaltai temperatūrai ribinės vertės transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančioms Euro 6 išmetamųjų teršalų ribas, nustatytas I priedo 2 lentelėje. Išmetamų NOx ir NO2 ribinės vertės nustatomos remiantis poveikio vertinimu, jomis atsižvelgiama į technines galimybes ir jos atspindi oro kokybės tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (EB) Nr. 2008/50.

5. Komisija prireikus teikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio reglamento keitimo pagal įprastą teisėkūros procedūrą, siekiant iš dalies pakeisti ir papildyti šio reglamento I priedo 4 lentelę, kad būtų nustatytos pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų esant šaltai temperatūrai ribinės vertės transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančioms Euro 6 išmetamųjų teršalų ribas, nustatytas I priedo 2 lentelėje. Pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų esant šaltai temperatūrai ribinės vertės nustatomos remiantis poveikio anglies monoksidui (CO), angliavandeniliams (HC), azoto oksidams (NOx) ir azoto dioksidui (NO2) vertinimu, ir jomis atsižvelgiama į technines galimybes ir jos geriau atspindi oro kokybės tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (EB) Nr. 2008/50.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 14 straipsnio 1–5 dalyse Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 14 straipsnio 2 dalyje Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data.] [Leidinių biurui: prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo dieną.]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2a. Gamintojai visose transporto priemonių kategorijose, kurioms taikomas šis reglamentas, įrengia transporto degalų suvartojimo skaitiklius pagal šiame reglamente nustatytus reikalavimus.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b) 5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

4. Komisija patvirtina šio straipsnio įgyvendinimo priemones, įskaitant priemones, susijusias su:

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 12a straipsnį, siekiant sukurti specialią šiame straipsnyje nurodyto tipo patvirtinimo tvarką, bandymus ir reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su:“.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) Į 5 straipsnio 4 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ea) transporto priemonėje įrengiamas degalų suvartojimo skaitiklis, kuriuo vairuotojui pateikiama tiksli ir nuolat matoma informacija apie realias transporto priemonės degalų sąnaudas, apimanti bent šiuos duomenis: informaciją apie momentines degalų sąnaudas (l/100 km arba mpg), vidutines degalų sąnaudas (l/100 km arba mpg), degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga (l/val. arba m/val.) ir apskaičiuotą atstumą, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti su turima degalų atsarga;“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1d) 5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

„Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildomi 2a dalyje ir šios dalies ea punkte pateikti reikalavimai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujoms transporto priemonėms, kurios neatitinka minėtų reikalavimų. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reikalavimo, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais ir uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

12 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„12a straipsnis

 

Delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 5 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

I priedo lentelės „Euro VI išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės“ eilutė su įrašu PMSPRC (PU)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) I priedo lentelėje „Euro VI išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės“ eilutė, susijusi su įrašu „PMSPRC (PU)“, pakeičiama taip:

Išbraukta.

„PMSPRC (PU)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )“.

 

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Komisija įvertina, kiek tikslinga nustatyti reikalavimus transporto priemonėse su rankine pavarų dėže įrengti pavarų perjungimo indikatorius, kurie taikytini visoms transporto priemonėms, išskyrus M1 kategorijos transporto priemones, kurioms šis reikalavimas jau taikomas pagal dabartinius Sąjungos teisės aktus. Remdamasi tuo vertinimu Komisija, jei tinkama, pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 661/20091a 11 straipsnio taikymo srities išplėtimo ir kitoms transporto priemonių kategorijoms.

 

_______________

 

1a 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1.)

(1)

  OL C 311, 2014 9 12, p. 55.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šį pasiūlymą sudaro skirtingų, palyginti nevienarūšių priemonių, kuriomis daugiausia siekiama sumažinti transporto priemonių išmetamų žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų kiekį, rinkinys. Tiksliau sakant, jos susijusios su konkrečių išmetamo NO2 kiekio ribų tarp kitų išmetamų NOx nustatymu, amoniako ribų sunkiųjų transporto priemonių degimo varikliams panaikinimu, šaltojo užvedimo teršalų kiekio ribų, likusių nuo ankstesnių „Euro“ etapų, pakeitimu, visų išmetamų angliavandenilių (THC) pritaikymo siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įdiegti gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones priemone, priemone, kuria siekiama metaną kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų ekvivalentą įtraukti į bendrą išmetamo CO2 kiekį, kurio turi laikytis visi automobilių gamintojai, ir galimybe nuo 2 840 kg iki 5 000 kg padidinti transporto priemonių, kurioms gali būti taikomos lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų taisyklės, spektrą. Kitos labiau su techniniu reglamentavimu susijusios priemonės yra tie atvejai, kuriais siūloma vykdomuosius įgaliojimus dabartiniuose teisės aktuose derinti su Lisabonos sutartimi, taip pat su kai kuriais naujais vykdomaisiais įgaliojimais, kurie yra priemonė kai kurioms naujoms siūlomoms priemonėms įgyvendinti.

Iš esmės reikia teigiamai vertinti priemones, kuriomis siekiama gerinti oro kokybę, žinoma, jei jomis tinkamai suderinamos susijusios sąnaudos ir nauda labiau tinkamų gyventi ir tvaresnių miestų, kuriuose gyvena vis daugiau mūsų piliečių, pavidalu ir užtikrinamos mažesnės su sveikatos priežiūra susijusios sąnaudos. Tačiau, kita vertus, automobilių gamintojai neturėtų būti skubinami įgyvendinti priemones, kurios sudaro jiems neproporcingą naštą. Turėtume suprasti, kad pramonė šiuo metu stengiasi įveikti pastarąją ekonomikos krizę ir kad reikėtų užtikrinti, jog papildomos sąnaudos ir biurokratizmas būtų kiek galima mažesni.

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus konkrečius Komisijos pasiūlymo ir siūlomų pakeitimų aspektus.

•  Metanas pats savaime nėra dujiniai teršalai ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės išmeta maždaug 25 proc. mažiau CO2 negu benzinu varomi automobiliai ir labai neaišku, kokią rinkos dalį ateityje užims dujomis varomos transporto priemonės. Šiuo metu dujomis varomos transporto priemonės sudaro tik nedidelę naudojamų automobilių parko dalį. Be to, matant testų atliekant realų bandomąjį važiavimą rezultatus nėra aišku, kaip tiksliai apskaičiuoti išmetamus teršalus, o ne tik metaną. Pranešėjas nenorėtų nuo pat pradžių sudaryti nepalankias sąlygas šiai nedidelei transporto priemonių kategorijai, kuri prisideda prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta peržiūra arba automobiliams taikomų teisės aktų dėl CO2 peržiūra turėtų užtikrinti, kad, jei išmetamas metanas taptų problema, Komisijai būtų suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą dėl naujo teisės akto.

•  Transporto priemonių, kurioms gamintojo prašymu gali būti taikomos lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų taisyklės, spektro išplėtimas yra teigiamas Komisijos sumanymas, tačiau pranešėjas norėtų jį išplėsti iki 7 500 kg. Tokiu būdu būtų išvengta dvigubų patvirtinimo procedūrų ir kitų vengtinų administracinių veiksmų.

•  Amoniaką išmeta dyzelinu varomos sunkiosios transporto priemonės, kurios jį naudoja vadinamajame karbamido reagente (papildomo apdorojimo technologija, naudojama išmetamo NOx kiekiui mažinti. Gamtinėmis dujomis varomų sunkiųjų transporto priemonių atveju amoniakas išmetamas degant pačioms gamtinėms dujoms, jis nėra naudojamas NOx neutralizuoti, kadangi iš esmės negaminamas joks NOx. Norint išlaikyti amoniako ribą priverstinio uždegimo sunkiosioms transporto priemonėms reikėtų brangių išmetamų teršalų kiekio mažinimo sistemų, o tai diskriminuotų šią kategoriją, nes alternatyvių degalų technologijos, pvz., suskystintų naftos dujų ir gamtinių dujų technologijos, negalėtų būti perspektyvios. Todėl reikėtų, kaip siūlo Komisija, nebetaikyti NH3 ribinės vertės priverstinio uždegimo varikliams, o esamą slėginio uždegimo (pvz., dyzelinėms) transporto priemonėms, kurių yra daugiausia transporto priemonių parke, taikomą 10 ppm ribą išlaikyti.

•  Kalbant apie priderinimą prie Lisabonos sutarties, pasiūlyme siekiama senąsias komiteto procedūras pritaikyti prie deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pagal SESV 290 ir 291 straipsnius. Tokiu būdu Komisijai būtų suteikti įgaliojimai priimti tokius aktus dėl daugybės įvairių taisyklių, procedūrų ir ribinių verčių, susijusių su Euro 5 ir Euro 6 standartų taikymu. Kaip ir daugumos aktų atvejais, įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai turėtų būti suteikti nuo įsigaliojimo dienos iki 2019 m. birželio 30 d., kuri sutampa su dabartinės kadencijos pabaiga, o tai prieštarauja neapibrėžtam laikotarpiui, ir turėtų būti taikomos standartinės nuostatos dėl Komisijos ataskaitos dėl įgaliojimų suteikimo ir dėl numanomo pratęsimo.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetoNUOMONĖ  (2.7.2015)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Nuomonės referentė: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, siekiama atkreipti dėmesį į konkrečias problemines sritis, kuriose rinkos ir reglamentavimo trūkumai kliudo bendram siekiui gerinti oro kokybę tankiai apgyvendintose Europos vietovėse, taip pat mažinti toksinių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, susijusį su visuotiniu atšilimu, užterštumą ir stengtis efektyviau naudoti išteklius.

Apskaičiuota, kad dėl blogos oro kokybės anksčiau laiko miršta apie 400 tūkst. europiečių, be to prieš 17 valstybių narių pradėtos pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl Aplinkos oro kokybės direktyvos (AOKD) nuostatų nesilaikymo. Teršalų matavimo būdas atliekant bandymus taip pat labai skiriasi nuo realių sąlygų ir tikrasis išmetamųjų teršalų kiekis yra gerokai didesnis už nustatytą bandymų metu, nors jie turėtų sutapti.

Atsižvelgiant į visa tai, pagrindinis tikslas buvo pateikti pakeitimus ir taip patobulinti tekstą, kad jis aprėptų daugumą esamų problemų, bet nebūtų pakenkta reglamento veiksmingumui ir teisiniam tikrumui, sykiu sumažinant susijusią administracinę naštą.

Metanas, kaip labai stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, šiuo metu nėra įskaičiuojamas į bendrą transporto priemonių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taigi nuomonės referentės pasiūlytu pakeitimu siekiama patikslinti pasiūlymą šiuo aspektu ir įtraukti metaną apskaičiuojant išmetamųjų teršalų kiekį, taikant CO2 ekvivalento metodą. Be to, dėl lengvosioms transporto priemonėms dabar taikomos didžiausios masės ribos tam tikroms transporto priemonių platformoms reikalingas dvigubas tipo patvirtinimas, o tai yra didelė našta tokių transporto priemonių gamintojams. Taigi nuomonės referentės pakeitimu, kuriuo padidinama didžiausios masės riba, siekiama išspręsti šią problemą, sykiu numatant būtinybę užtikrinti šiose transporto priemonėse prieigą prie nuotolinio diagnostinio palaikymo, atsižvelgiant į naujausius pasiekimus technologijų srityje.

Nors pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga mažinant dalelių išmetimą, manoma, kad nanodaleles reikia įtraukti apskaičiuojant išmetamų dalelių kiekį.

Transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis yra tiesiogiai susijęs su degalų sunaudojimu ir kadangi lengvųjų transporto priemonių prietaisų skydelyje privalomai įrengti degalų sunaudojimo skaitikliai ir pavarų perjungimo indikatoriai gali duoti naudos, Komisija raginama atlikti poveikio vertinimą šiuo klausimu ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, jeigu tai pagrįsta atsižvelgiant į poveikio vertinimo rezultatus.

Kadangi technologijos šiame sektoriuje nuolat plėtojamos, būtina Europos Komisijai suteikti įgaliojimus iš dalies keisti tam tikrus neesminius šio teisėkūros procedūra priimamo akto elementus, kad prireikus būtų galima nedelsiant imtis veiksmų. Be to, kadangi dabartiniai bandymų ciklai neatspindi realių sąlygų, nuomonės referentė ragina nedelsiant peržiūrėti ir pakoreguoti bandymų ciklus, kad būtų išvengta vartotojų klaidinimo ir produktų kūrimo remiantis netiksliais ir klaidingais duomenimis. Bandymų ciklų tikslumas taip pat turėtų būti reguliariai peržiūrimas, nes važiavimo sąlygos ir eismo spūstys laikui bėgant kinta. Todėl nuomonės referentė ragina bandymų ciklų tikslumą reguliariai peržiūrėti kas dvejus metus.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) nors nėra žinoma, kad išmetamas metanas turi tiesioginį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Todėl, atsižvelgdama į Komisijos komunikatą dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, taikymo ir būsimo rengimo (Euro 5 ir 6)2, ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20073 14 straipsnio 1 dalį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį;

(2) nors nėra žinoma, kad išmetamas metanas turi tiesioginį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Todėl, atsižvelgdama į 2008 m. liepos 19 d. Komisijos komunikatą dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, taikymo ir būsimo rengimo (Euro 5 ir 6)1, ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20073 14 straipsnio 1 dalį, persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/20093a Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį po to, kai bus atliktas aiškus ir išsamus poveikio vertinimas, kuriame įvertintas tinkamas išmetamo metano kiekio perskaičiavimas į išmetamo CO2 kiekį ir jo įvykdomumas;

__________________

__________________

2 OL C 182, 2008 7 19, p. 17.

2 OL C 182, 2008 7 19, p. 17.

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

 

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

 

3a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įdiegti gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, reikėtų padidinti dabartinę išmetamų visų angliavandenilių (THC) ribinę vertę ir atsižvelgti į išmetamo metano poveikį bei jį išreikšti CO2 ekvivalentu reglamentavimo bei vartotojų informavimo tikslais;

(3) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įdiegti gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, reikėtų peržiūrėti dabartinę išmetamų visų angliavandenilių (THC) ribinę vertę remiantis aiškiu ir išsamiu poveikio įvertinimu ir laikyti, kad į išmetamo metano poveikį atsižvelgta ir kad jis išreikštas CO2 ekvivalentu reglamentavimo bei vartotojų informavimo tikslais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) šiuolaikinės dyzelinės transporto priemonės kartu su visais išmetamais NOx išskiria didelį kiekį (kuris vis didėja) NO2, o tai nebuvo numatyta tuomet, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007. Panašu, kad daugelis oro kokybės problemų užterštose miesto zonose yra susijusios su tiesioginiu NO2 išmetimu. Todėl reikėtų nustatyti atitinkamą išmetamųjų teršalų ribinę vertę;

(4) šiuolaikinės dyzelinės transporto priemonės kartu su visais išmetamais NOx išskiria didelį kiekį (kuris vis didėja) NO2, o tai nebuvo numatyta tuomet, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007. Panašu, kad daugelis oro kokybės problemų užterštose miesto zonose yra susijusios su nuodingo NOx ir tiesioginiu NO2 išmetimu. Dėl minėtos priežasties reikėtų skubiai nustatyti atitinkamą išmetamųjų teršalų ribinę vertę;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) dabartinės išmetamo CO ir visų angliavandenilių (THC) ribinės vertės po šaltojo užvedimo esant žemai temperatūrai buvo perkeltos iš Euro 3 reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/69/EB4, kurie yra pasenę atsižvelgiant į esamas transporto priemonių technologijas ir oro kokybės poreikius. Be to, oro kokybės problemos ir transporto priemonių išmetamųjų teršalų matavimai rodo, kad būtina nustatyti atitinkamą išmetamų NOx ir NO2 ribinę vertę. Todėl reikėtų nustatyti peržiūrėtas išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 5 dalį;

(5) dabartinės išmetamo CO ir visų angliavandenilių (THC) ribinės vertės po šaltojo užvedimo esant žemai temperatūrai buvo perkeltos iš Euro 3 reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/69/EB4, kurie yra pasenę atsižvelgiant į esamas transporto priemonių technologijas ir oro kokybės poreikius. Be to, oro kokybės problemos ir transporto priemonių išmetamųjų teršalų matavimai rodo, kad būtina nustatyti atitinkamą išmetamų NOx ir NO2 ribinę vertę. Kelių eismas yra bene pagrindinis šių išmetamųjų teršalų šaltinis, nes dėl jo išmetama 41 proc. NOx. Visų pirma, moderniausi varikliai yra labai veiksmingi dėl aukštesnės degimo temperatūros, dėl kurios išsiskiria daugiau NOx. Antra, dėl NO2 susidaro ozonas, rūgštusis lietus ir dirginama žmogaus kvėpavimo sistema. Todėl reikėtų nustatyti peržiūrėtas išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 5 dalį;

 

__________________

__________________

4 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

4 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) iki šiol nepakankamai išnaudotos galimybės vairuojant degalus taupančiu būdu sumažinti degalų sąnaudas, taigi ir teršalų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip atsitinka dėl to, kad vairuotojams trūksta informacijos ir (arba) supratimo, kaip vairuoti degalus taupančiu būdu. Transporto priemonėse visų pirma turėtų būti įrengiami šie du techninių priemonių, sudarančios sąlygos vairuoti degalus taupančiu būdu, tipai: degalų suvartojimo skaitikliai (FCM) ir pavarų perjungimo indikatoriai (GSI);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) anot Komisijos poveikio vertinimo, reikalavimas privaloma tvarka įrengti degalų suvartojimo skaitiklius netaptų didele našta transporto priemonių gamintojams. Juos galima įrengti už palyginti nedidelę kainą. Šiuo metu degalų suvartojimo skaitikliai transporto priemonėse dažnai yra neįrengti arba jie parduodami kaip neprivalomų pakuočių dalis, o tai trukdo plačiai juos naudoti. Be to, kai transporto priemonėse šie įtaisai yra įrengti, jie dažnai įrengti netinkamai ir nepadeda vairuoti ekologiškai (pvz., informacija nėra matoma nuolat, nepateikiama momentinė informacija apie degalų sąnaudas, nurodytos degalų sąnaudos skiriasi nuo tikrų degalų sąnaudų). Tuo tarpu plačiai naudojant degalų suvartojimo skaitiklius transporto priemonių naudotojams galėtų būti padėta sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir stebėti degalų sąnaudas, taigi būtų prisidėta prie vartotojų galimybės perkant transporto priemones padaryti geriau informuotą pasirinkimą. Galiausiai, vartotojai galėtų apsispręsti taip pat atsižvelgdami į realią informaciją apie degalų sąnaudas, ypač pirkdami naudotas transporto priemones;

 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant ES oro kokybės tikslų ir užtikrinti nuolatines pastangas mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl išsamių Reglamento (EB) Nr. 715/2007 taikymo M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių, specialios tipo patvirtinimo tvarkos, bandymų ir reikalavimų, draudimo naudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius įgyvendinimo reikalavimų, priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi prievolės suteikti neribotą standartinio formato prieigą prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos, informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, visų išmetamų angliavandenilių ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams, dalinio Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimo, siekiant nustatyti naujas dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios būtų susietos su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis, peržiūrėtos dalelių ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūros, išmetamo NO2 ribinės vertės ir variklio išmetalų ribinių verčių esant šaltai temperatūrai transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 ribines vertes, patvirtinimo. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(7) siekiant Sąjungos oro kokybės tikslų ir užtikrinti nuolatines pastangas mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl išsamių Reglamento (EB) Nr. 715/2007 taikymo M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 7 500 kg, taisyklių, specialios tipo patvirtinimo tvarkos, bandymų ir reikalavimų, draudimo naudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius įgyvendinimo reikalavimų, priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi prievolės suteikti neribotą standartinio formato prieigą prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos, įskaitant nuotolinį diagnostinį palaikymą, informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę atitikties liudijime peržiūrą, informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, visų išmetamų angliavandenilių ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams, dalinio Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimo, siekiant nustatyti naujas dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios būtų susietos su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis, peržiūrėtos dalelių, įskaitant nanodaleles, ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūros, išmetamo NO2 ribinės vertės ir variklio išmetalų ribinių verčių esant šaltai temperatūrai transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 ribines vertes, patvirtinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Lisabonos sutartimi teisės aktų leidėjui suteikta galimybė Komisijai suteikti įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos. Priemonės, kurias priimti gali būti suteikiami įgaliojimai, kaip nurodyta SESV 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka priemones, kurioms taikoma Tarybos sprendimo 1999/468/EB6 5a straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu. Todėl Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostatas, kuriomis numatyta naudoti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, būtina suderinti su SESV 290 straipsniu;

(8) SESV teisės aktų leidėjui suteikta galimybė Komisijai suteikti įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos. Priemonės, kurias priimti gali būti suteikiami įgaliojimai, kaip nurodyta SESV 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka priemones, kurioms taikoma Tarybos sprendimo 1999/468/EB6 5a straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu. Todėl Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytas atitinkamas nuostatas, kuriomis numatyta naudoti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, būtina suderinti su SESV 290 straipsniu. Šie įgaliojimai Komisijai turėtų būtų deleguojami ketverių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir galėtų būti savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams;

__________________

__________________

6 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

6 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po deleguotųjų aktų, priimtų pagal antrą pastraipą, paskelbimo ir gamintojo prašymu šis reglamentas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB* II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg.

Po deleguotųjų aktų, priimtų pagal antrą pastraipą, paskelbimo ir gamintojo prašymu šis reglamentas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB* II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 7 500 kg.

____________________

____________________

*OL L 263, 2007 10 9, p. 1.“.

* OL L 263, 2007 10 9, p. 1.“.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl išsamių šio reglamento taikymo Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių. Deleguotaisiais aktais visų pirma užtikrinama, kad atliekant bandymus su važiuoklės dinamometru būtų tinkamai atsižvelgta į faktinę transporto priemonės veikimo masę, nustatant lygiavertę inerciją, taip pat kitus nustatytuosius galios ir apkrovos parametrus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl išsamių šio reglamento taikymo Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 7 500 kg, taisyklių. Deleguotaisiais aktais visų pirma užtikrinama, kad atliekant bandymus su važiuoklės dinamometru būtų tinkamai atsižvelgta į faktinę transporto priemonės veikimo masę, nustatant lygiavertę inerciją, taip pat kitus nustatytuosius galios ir apkrovos parametrus.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

3 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 3 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

 

„17a) degalų suvartojimo skaitiklis suteikia vairuotojui tikslios informacijos apie realiąsias transporto priemonės degalų sąnaudas, pateikiant bent šiuos duomenis: informaciją apie momentines degalų sąnaudas (l/100 km), vidutines degalų sąnaudas (l/100 km), degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga (l/val.) ir visas transporto priemonės eksploatacijos trukmės degalų sąnaudas (l).“

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

3 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) 3 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

 

„17b) „įprastas naudojimas“ – bet kokios kelių ir vairavimo sąlygos, kurios apskritai gali pasitaikyti Europos transporto tinkle.“

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a) 5 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

1. Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad įprastai naudojama transporto priemonė atitiktų šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

1. Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad įprastai naudojama transporto priemonė atitiktų šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones. Kai korekcijos koeficientai naudojami atliekant tikrinimo procedūras, kuriomis nustatomas realus išmetamųjų teršalų kiekis, tokie korekcijos koeficientai parodo tik matavimo prietaisų netikslumą.

 

Gamintojai užtikrina išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą atsižvelgdami į NOx ir NO2 nustatytas ribines vertes.

 

Gamintojai įrengia transporto degalų suvartojimo skaitiklius pagal šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Įterpiamas šis punktas:

 

„ia) degalų suvartojimo skaitikliai;“

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant įgyvendinti 6 ir 7 straipsnius. Tai turi aprėpti techninius reikalavimus ir jų atnaujinimą, susijusį su TPID bei transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos pateikimo būdu, ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ poreikius.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant įgyvendinti 6 ir 7 straipsnius. Tai turi aprėpti techninius reikalavimus ir jų atnaujinimą, susijusį su TPID bei transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, įskaitant nuotolinį diagnostinį palaikymą, pateikimo būdu, ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ poreikius.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnyje nurodytame atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, kuri yra išmetamo CO2 ir išmetamo metano masės suma, išreikšta išmetamo CO2 masės ekvivalentu atsižvelgiant į jų sukeliamą šiltnamio efektą;

a) informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnyje nurodytame atitikties liudijime peržiūra atliekant Reglamento (EB) Nr. 443/2009 peržiūrą, remiantis informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, kuri turėtų būti laikoma išmetamo CO2 ir išmetamo metano masės suma, išreikšta išmetamo CO2 masės ekvivalentu atsižvelgiant į jų sukeliamą šiltnamio efektą;

 

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) visų išmetamų angliavandenilių (THC) ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams.

b) visų išmetamų angliavandenilių (THC) ribinės vertės padidinimo priverstinio uždegimo varikliams.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pabaigus JT EEK Dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, ir vėliausiai kai įsigalios Euro 6 standartas, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant priimti toliau nurodytas priemones, nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje:

2. Pabaigus JT EEK Dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti, ir vėliausiai kai įsigalios Euro 6 standartas, Komisijai suteikiami įgaliojimai be nepagrįsto delsimo priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant priimti toliau nurodytas priemones, nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje:

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) priimti peržiūrėtą dalelių ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūrą.

b) priimti peržiūrėtą dalelių, įskaitant nanodaleles, ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūrą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija peržiūri procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus. Jei nustatoma, kad šios procedūros, bandymai ir reikalavimai yra nebetinkami ar nebeatspindi faktinio pasaulyje išmetamų teršalų kiekio, Komisija imasi veiksmų pagal 5 straipsnio 3 dalį, siekdama juos atnaujinti, kad jie tinkamai atspindėtų teršalus, išmetamus realiai važiuojant keliais.

3. Komisija kaip įmanoma greičiau peržiūri procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus. Atlikusi peržiūrą, Komisija, naudodama 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, atnaujina procedūras, bandymų ciklus ir reikalavimus, kad jie tinkamai atspindėtų teršalus, išmetamus realiai važiuojant keliais. Tokia peržiūra atliekama kas dvejus metus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 14 straipsnio 1–5 dalyse Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 14 straipsnio 1–5 dalyse Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo [...]*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

___________

 

* OL: prašome įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

 

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

3 straipsnio 16 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„16a. degalų suvartojimo skaitiklis suteikia vairuotojui tikslios informacijos apie realiąsias transporto priemonės degalų sąnaudas, pateikiant bent šiuos duomenis: informaciją apie momentines degalų sąnaudas (l/100 km), vidutines degalų sąnaudas (l/100 km), degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga (l/val.) ir visas transporto priemonės eksploatacijos trukmės degalų sąnaudas (l).“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) Pridedama ši pastraipa:

 

„Gamintojai įrengia transporto degalų suvartojimo skaitiklius pagal šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies k a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) Į 5 straipsnio 4 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ka) degalų suvartojimo skaitikliai“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

I priedo lentelės „Euro VI išmetamųjų teršalų kiekio ribinės vertės“ 9 stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)“.

(2) 6,0 x 1011“.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Pavarų perjungimo indikatoriai

 

Komisija iki 2016 m. birželio 30 d. įvertina, kiek tikslinga nustatyti reikalavimus įrengti pavarų perjungimo indikatorius ne M1 kategorijos transporto priemonėse su rankine pavarų dėže (M1 kategorijos transporto priemonėms šis reikalavimas jau taikomas pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus). Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo praplečiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/20091a 11 straipsnio taikymo sritis, įtraukiant į ją papildomų kategorijų transporto priemones.

 

 

________________

 

1a 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas

Nuorodos

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

6.2.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Svarstymas komitete

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Priėmimo data

29.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij


Transporto ir turizmo komitetoNUOMONĖ  (19.6.2015)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo

(COM(2014) 0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Nuomonės referentė: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymas

Šio pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamentą (EB) Nr. 595/2009, siekiant sumažinti kelių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Pasiūlyme pateiktos penkios priemonės, kuriomis siekiama šių tikslų:

–  išvengti atvejų, kai dėl sunkiosioms transporto priemonėms nustatytų amoniako (NH3) ribinių verčių trukdoma rinkai įsisavinti tam tikras transporto priemones, kuriose sumontuoti kibirkštinio uždegimo varikliai, ypač transporto priemones, varomas gamtinėmis dujomis;

–  padidinti Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 transporto priemonėms nustatytą didžiausią masės ribą, siekiant leisti gamintojams savo nuožiūra patvirtinti transporto priemonių tipą pagal lengvųjų ar sunkiųjų transporto priemonių teisės aktus;

–  suteikti Komisijai įgaliojimus nustatyti griežtesnes ribines Euro 6 lengvosioms transporto priemonėms taikytinas išmetamųjų teršalų esant žemai temperatūrai ribines vertes;

–  suteikti Komisijai įgaliojimus nustatyti Euro 6 lengvosioms transporto priemonėms taikytinas NO2 išmetamųjų teršalų ribines vertes;

–  suteikti Komisijai įgaliojimus pasiūlyti nebereglamentuoti išmetamo metano (CH4) pagal lengvųjų transporto priemonių teisės aktus, jeigu išmetamas metanas yra įtraukiamas kaip išmetamo CO2 ekvivalentas pagal ES teisės aktų nuostatas, kuriomis nustatomos privalomos lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikytinos CO2 išmetimo normos.

II. Bendra nuomonės referento pozicija

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, ypač dėl jo nuostatų, kuriomis siekiama nustatyti NO2 išmetamųjų teršalų ribines vertes ir griežtesnes lengvosioms transporto priemonėms taikytinas išmetamųjų teršalų esant žemai temperatūrai ribines vertes bei pašalinti nereikalingas administracines kliūtis transporto priemonių, kurios neturi teigiamo poveikio aplinkai, tipo patvirtinimui.

Patalpų ir lauko oro tarša keliamas didelis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimu, vien dėl miesto patalpų oro taršos kasmet visame pasaulyje miršta 1,3 mln. žmonių. Ilgalaikis ir didelis taršos poveikis gali lemti įvairius sveikatos padarinius – nuo nedidelio poveikio kvėpavimo takų sistemai iki ankstyvos mirties. Visuotinai pripažįstama, kad daugiausia problemų kyla dėl dviejų rūšių teršalų – troposferos ozono (O3) ir smulkiųjų kietųjų dalelių (KD 2,5). Vien dėl padidėjusios ozono koncentracijos ankstyva mirtis kasmet ES ištinka 21 000 žmonių. Anot PSO, dėl kietųjų dalelių poveikio kiekvieno Europoje gyvenančio asmens tikėtina gyvenimo trukmė sumažėja vidutiniškai beveik vienais metais.

Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamieji teršalai labai prisideda prie oro taršos. Tai kelia ypač daug problemų miestų vietovėse, kur yra daugiau motorinių transporto priemonių ir gyvena daugiau gyventojų. Kelių transporto priemonės išskiria daugiau kaip 40 proc. visų NOx išmetalų. Be tiesioginių padarinių sveikatai, NO2, NOx sudedamoji dalis, taip pat yra pagrindinis nitratų aerozolių, kurie sudaro didelę kietųjų dalelių, ir, veikiant ultravioletinei šviesai, O3 dalį, šaltinis. Taip dėl NO2 teršalų O3 ir KD 2,5 taršos problemos dar labiau padidėja. Naujos motorinės transporto priemonės energiją vartoja efektyviau ir išmeta mažiau teršalų negu senesnės transporto priemonės. Tačiau dėl nepaliaujamai didėjančios kelių transporto apimties, nors ir naudojamos naujos transporto priemonės, kelių transporto priemonių išmetamų atmosferos teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų nemažėja.

Įdomu tai, kad Komisijos pasiūlymu siekiama kai kurias iš šių problemų spręsti sumažinant sunkiųjų transporto priemonių, kuriose sumontuoti kibirkštinio uždegimo varikliai, išmetamo amoniako (NH3) ribines vertes ir lengvųjų transporto priemonių, kuriose sumontuoti kibirkštinio uždegimo varikliai, išmetamo metano (CH4) ribines vertes. Šiomis nuostatomis siekiama skatinti, kad rinka įsisavintų gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, kurių atitiktis šiuo metu taikomiems reikalavimams dėl NH3 ir CH4 išmetalų ribinių verčių yra sunkiai įgyvendinama. Numatoma, kad, plačiai vykdant dyzelinu varomų transporto priemonių pakeitimą gamtinėmis dujomis varomomis transporto priemonėmis, ypač miestų vietovėse, būtų daromas didelis teigiamas poveikis aplinkai NOx ir CO2 išmetalų atžvilgiu.

Tačiau Komisija siūlo šį teigiamą poveikį aplinkai subalansuoti nustatant šiek tiek didesnes NH3 (amoniako) ir CH4 (metano) teršalų ribines vertes. Atlikus poveikio vertinimą, paaiškėjo, kad, panaikinus gamtinėmis dujomis varomų sunkiųjų transporto priemonių ribines vertes, NH3 teršalų ribinių verčių padidėjimas iš esmės būtų nedidelis. Todėl šios nuomonės visuotinis poveikis aplinkai galėtų būti laikomas teigiamu, atsižvelgiant tai, kad dėl platesnio gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių, kurios šiuo metu sudaro mažą rinkos dalį, naudojimo, būtų išmetamas mažesnis NOx ir CO2 kiekis. Dėl išmetamo metano kiekio Komisija turėtų padidinti transporto priemonių, kuriose sumontuoti kibirkštinio uždegimo varikliai, visų angliavandenilių (THC) teršalų ribines vertes, tik jeigu tai būtų kompensuojama sumažinus bendrą šiltnamio efektą, kurį kartu sukelia išmetamo CO2 kiekis ir išmetamo metano kiekis. Nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad Komisija turėtų toliau vykdyti rinkai pateiktų transporto priemonių, kuriose sumontuoti kibirkštinio uždegimo varikliai, amoniako ir metano išmetalų kaitos stebėseną ir prireikus pasiūlyti atitinkamų priemonių.

Galiausiai nuomonės referentė nori užtikrinti, kad naujose transporto priemonėse būtų įrengtos sistemos, kuriomis vairuotojui būtų padedama vairuoti ekologiškai, siekiant sumažinti degalų sąnaudas, taigi ir teršalų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Savo poveikio vertinime Komisija nuodugniai įvertino, kokios naudos būtų gauta naujose transporto priemonėse įrengus degalų suvartojimo skaitiklius (FCM) ir pavarų perjungimo indikatorius (GSI). Todėl nuomonės referentė mano, jog reikia nustatyti, kad šios sistemos taptų standartine naujų transporto priemonių įrengimo dalimi, atsižvelgiant į Komisijos poveikio vertinimo rezultatus.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) nors nėra žinoma, kad išmetamas metanas turi tiesioginį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Todėl, atsižvelgdama į Komisijos komunikatą dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, taikymo ir būsimo rengimo (Euro 5 ir 6)2, ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20073 14 straipsnio 1 dalį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį;

(2) nors nėra žinoma, kad išmetamas metanas turi tiesioginį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai, metanas yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Todėl, atsižvelgdama į Komisijos komunikatą dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, taikymo ir būsimo rengimo (Euro 5 ir 6)2, ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/20073 14 straipsnio 1 dalį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį, atlikus konsultacijas su suinteresuotaisiais asmenimis ir, jei reikia, poveikio vertinimą, kai bus persvarstomi Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir Reglamentas (ES) Nr. 510/2011;

__________________

__________________

2 OL C 182, 2008 7 19, p. 17.

2 OL C 182, 2008 7 19, p. 17.

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

3 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įdiegti gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, reikėtų padidinti dabartinę išmetamų visų angliavandenilių (THC) ribinę vertę ir atsižvelgti į išmetamo metano poveikį bei jį išreikšti CO2 ekvivalentu reglamentavimo bei vartotojų informavimo tikslais;

(3) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įdiegti gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, reikėtų padidinti dabartinę išmetamų visų angliavandenilių (THC) ribinę vertę. Tačiau, didžiausias leistinas visų išmetamų angliavandenilių (THC) kiekis turėtų būti nustatomas kaip ribinė vertė, užtikrinant, kad galimas iš kibirkštinio uždegimo variklių išmetamo metano kiekio padidėjimas būtų kompensuojamas sumažinus bendrą šiltnamio efektą, kurį kartu sukelia viso išmetamo CO2 kiekis ir išmetamo metano kiekis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) bandymų procedūros, kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo pagal išmetamus teršalus taisyklės, rezultatai turėtų atspindėti teršalų lygius realiomis vairavimo sąlygomis, atsižvelgiant į Sąjungos finansuojamo ARTEMIS projekto rezultatus ir vertinimus. Todėl teršalų kontrolės sistemos ir bandymų ciklai turėtų būti kuriami siekiant atspindėti realias vairavimo sąlygas, visų pirma miesto vietovėse, kur vairavimo sąlygų įvairovė yra daug didesnė nei reguliuojamo bandymų ciklo atveju;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) jei norima pasiekti kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslą, didelės anglies koncentracijos degalai turi laipsniškai būti pakeisti degalais, kuriuose anglies koncentracija mažesnė, pvz., gamtinėmis dujomis, tačiau siekiant kelių transportą ilguoju laikotarpiu padaryti iš tikrųjų tvarų aplinkos požiūriu, reikia diegti naujas technologijas, kurių poveikis aplinkai labai nedidelis, pvz., elektra, vandeniliu ar suspaustu oru varomus automobilius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) aukštos koncentracijos oro taršos, kurią sukelia išmetami O3 pirmtakai (aukšta ozono koncentracija kartu su aukšta temperatūra vasarą), dyzelino dalelės ir kiti išmetami teršalai (jie kartu su vadinamąja inversija žiemą sukelia smogą), turėtų būti vengiama pasitelkus prevencines priemones. Visų pirma glaudžiai bendradarbiaujant su meteorologinėmis tarnybomis turėtų būti laiku pasirenkamos tinkamos priemonės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) galimybės sumažinti degalų sąnaudas, taigi ir teršalų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pasitelkus energiją tausojantį vairavimą (vadinamąjį ekologišką vairavimą) nėra pakankamai išnaudojamos. Taip yra dėl to, kad vairuotojams trūksta informacijos arba supratimo, koks vairavimas yra ekologiškas. Ekologiškas vairavimas palengvinamas dviem priemonėmis, kurios yra įrengiamos transporto priemonėse esančiose sistemose: degalų suvartojimo skaitikliais (FCM) ir pavarų perjungimo indikatoriais (GSI). Degalų suvartojimo skaitiklis suteikia vairuotojui tikslios informacijos apie transporto priemonės degalų sąnaudas, įskaitant informaciją apie momentines degalų sąnaudas, vidutines degalų sąnaudas, degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga, visas transporto priemonės eksploatacinės trukmės degalų sąnaudas ir apskaičiuotą atstumą, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti su turima degalų atsarga. Pavarų perjungimo indikatorius parodo, kokia yra optimali pavara, kai yra pasirinkta kita pavara, ir ką vairuotojas turėtų daryti (perjungti aukštesnę ar žemesnę pavarą), kad sumažintų degalų sąnaudas. Siekiama transporto priemonės su rankine pavarų dėže vairuotojui pateikti vaizdinį perspėjimą, kai būtina perjungti pavarą. Naujose M1 kategorijos keleivinėse transporto priemonėse su rankine pavarų dėže jau yra privaloma įrengti GSI, tačiau tai nėra privaloma kito tipo motorinėse transporto priemonėse, kaip, pvz., lengvosios komercinės transporto priemonės, sunkvežimiai ar autobusai. O įrengti FCM šiuo metu teisės aktais nėra reikalaujama jokios kategorijos motorinėse transporto priemonėse. Tyrimais nustatyta, kad ekologiško vairavimo potencialas galėtų būti geriau išnaudotas taikant abi sistemas vienu metu. Be to, dėl FCM pirkėjai galėtų lengviau įsigyti transporto priemones, kurios išnaudoja nedaug degalų. Tai būtų ypač aktualu tais atvejais, kai įsigyjama sunkioji transporto priemonė – šiuo metu teisės aktais nereikalaujama, kad būtų rodomas parduodamų transporto priemonių degalų vartojimo efektyvumas ir išmetamas CO2 kiekis. Transporto priemonės gamintojas gali įrengti FCM ir GSI už nedidelę kainą, tačiau dažnai tokios galimybės nesuteikiama arba siūloma ją įsigyti kaip parinkčių derinio dalį, o taip trukdoma plačiai naudoti šiuos įtaisus. Be to, kai transporto priemonėse šie įtaisai yra įrengti, jie dažnai įrengti netinkamai ir nepadeda vairuoti ekologiškai (pvz., informacija nėra matoma nuolat, nepateikiama momentinė informacija apie degalų sąnaudas, nurodytos degalų sąnaudos skiriasi nuo tikrų degalų sąnaudų);

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant ES oro kokybės tikslų ir užtikrinti nuolatines pastangas mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl išsamių Reglamento (EB) Nr. 715/2007 taikymo M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių, specialios tipo patvirtinimo tvarkos, bandymų ir reikalavimų, draudimo naudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius įgyvendinimo reikalavimų, priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi prievolės suteikti neribotą standartinio formato prieigą prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos, informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, visų išmetamų angliavandenilių ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams, dalinio Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimo, siekiant nustatyti naujas dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios būtų susietos su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis, peržiūrėtos dalelių ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūros, išmetamo NO2 ribinės vertės ir variklio išmetalų ribinių verčių esant šaltai temperatūrai transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 ribines vertes, patvirtinimo. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(7) siekiant ES oro kokybės tikslų ir užtikrinti nuolatines pastangas mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl išsamių Reglamento (EB) Nr. 715/2007 taikymo M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 7 500 kg, taisyklių, specialios tipo patvirtinimo tvarkos, bandymų ir reikalavimų, draudimo naudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius įgyvendinimo reikalavimų, priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi prievolės suteikti neribotą standartinio formato prieigą prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos, informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, visų išmetamų angliavandenilių ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo kibirkštinio uždegimo varikliams, dalinio Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimo, siekiant nustatyti naujas dalelių mase pagrįstas ribines vertes ir įtraukti dalelių skaičiumi grindžiamas ribines vertes, kurios būtų susietos su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis, peržiūrėtos dalelių ir dalelių skaičiaus ribinės vertės matavimo procedūros, išmetamo NO2 ribinės vertės ir variklio išmetalų ribinių verčių esant šaltai temperatūrai transporto priemonėms, patvirtintoms kaip atitinkančios Euro 6 ribines vertes, patvirtinimo. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Pagal galiojančius teisės aktus skirtingoms to paties tipo transporto priemonėms reikia dviejų tipo patvirtinimų. Taip sudaroma nereikalinga administracinė našta ir nekuriama jokio teigiamo poveikio aplinkai. Padidinus didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę iki 7 500 kg, būtų sudarytos sąlygos gamintojams savo nuožiūra patvirtinti transporto priemonių, kurios viršija šiuo metu lengvosioms transporto priemonėms taikomas 2 610 ir (arba) 2 840 kg masės ribines vertes, tipą pagal lengvųjų ar sunkiųjų transporto priemonių teisės aktus.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po deleguotųjų aktų, priimtų pagal antrą pastraipą, paskelbimo ir gamintojo prašymu šis reglamentas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB* II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg.

Po deleguotųjų aktų, priimtų pagal antrą pastraipą, paskelbimo ir gamintojo prašymu šis reglamentas taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB* II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 7 500 kg.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl išsamių šio reglamento taikymo Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia transporto priemonės masė neviršija 5 000 kg, taisyklių. Deleguotaisiais aktais visų pirma užtikrinama, kad atliekant bandymus su važiuoklės dinamometru būtų tinkamai atsižvelgta į faktinę transporto priemonės veikimo masę, nustatant lygiavertę inerciją, taip pat kitus nustatytuosius galios ir apkrovos parametrus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl išsamių šio reglamento taikymo Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėms, kurių etaloninė masė viršija 2 610 kg, bet didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 7 500 kg, taisyklių. Deleguotaisiais aktais visų pirma užtikrinama, kad atliekant bandymus su važiuoklės dinamometru būtų tinkamai atsižvelgta į faktinę transporto priemonės veikimo masę, nustatant lygiavertę inerciją, taip pat kitus nustatytuosius galios ir apkrovos parametrus.

____________________

____________________

* OL L 263, 2007 10 9, p. 1.“.

* OL L 263, 2007 10 9, p. 1.“.

Pagrindimas

Padidinus didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę iki 7 500 kg, būtų sudarytos sąlygos gamintojams savo nuožiūra patvirtinti transporto priemonių, kurios viršija šiuo metu lengvosioms transporto priemonėms taikomas 2 610 ir (arba) 2 840 kg masės ribines vertes, tipą pagal lengvųjų ar sunkiųjų transporto priemonių teisės aktus. Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė yra bendra motorinės transporto priemonės ir priekabos (-ų) masė, deklaruota gamintojo.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a) 5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

„Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad įprastai naudojama transporto priemonė atitiktų šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.“

„Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad realiomis vairavimo sąlygomis transporto priemonė atitiktų šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.“

 

Gamintojas užtikrina teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą laikydamasis atitikties koeficiento, kuris atspindi tik galimus leistinus nuokrypius vykdant teršalų matavimo procedūrą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1a. Gamintojai užtikrina, kad naujose transporto priemonėse būtų įrengiamas degalų suvartojimo skaitiklis, laikantis reikalavimų, nustatytų šiame reglamente ir pagal jį priimtuose deleguotuose teisės aktuose.“

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a) 5 straipsnio 3 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

„a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais teršalais, įskaitant bandymų ciklus, išmetimą žemoje aplinkos temperatūroje, išmetimą tuščiąja eiga, dūmų nepermatomumą ir tinkamą pakartotinio apdorojimo sistemų veikimą bei regeneravimą;“

„a) pro išmetamąjį vamzdį išmetamais teršalais, įskaitant vairuojant realiomis sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų ciklus, nešiojamųjų išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistemų (NITKMS) naudojimą, išmetimą žemoje aplinkos temperatūroje, išmetimą tuščiąja eiga, dūmų nepermatomumą ir tinkamą pakartotinio apdorojimo sistemų veikimą bei regeneravimą;“

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) Į 5 straipsnio 3 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ea) transporto priemonėje įrengiamas degalų suvartojimo skaitiklis, kuriuo vairuotojui teikiama tiksli informacija apie realias transporto priemonės degalų sąnaudas, pateikiant bent šiuos duomenis: informaciją apie momentines degalų sąnaudas (l/100 km), vidutines degalų sąnaudas (l/100 km), degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga (l/val.), visas transporto priemonės eksploatacinės trukmės degalų sąnaudas (l) ir apskaičiuotą atstumą, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti su turima degalų atsarga;“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) Į 5 straipsnio 3 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ia) atitikties koeficientu, parodančiu tam tikro teršalo didžiausio išmetamo kiekio matuojant realiomis vairavimo sąlygomis ir to paties teršalo Euro 6 standarto reglamentuojamų ribinių verčių santykis, kuris turi būti nustatytas mažiausios galimos vertės;“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d) 5 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildomi 1a dalyje ir šios dalies ea punkte pateikti reikalavimai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujoms transporto priemonėms, kurios neatitinka minėtų reikalavimų. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka minėtų reikalavimų, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais ir uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.“

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje, Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl:

1. Komisija turi apsvarstyti galimybę išmetamo metano kiekį įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą CO2 kiekį, kad būtų atsižvelgiama į išmetamo metano sukeliamą šiltnamio efektą bei jį išreikšti CO2 ekvivalentu reglamentavimo bei vartotojų informavimo tikslais. Šiuo tikslu Komisija prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant atlikti Reglamento (EB) Nr. 443/2009 ir Reglamento (ES) Nr. 510/2011 peržiūrą.

a) informacijos apie išmetamo CO2 kiekio masę Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnyje nurodytame atitikties liudijime pakeitimo informacija apie visą išmetamų CO2 ekvivalentų kiekio masę, kuri yra išmetamo CO2 ir išmetamo metano masės suma, išreikšta išmetamo CO2 masės ekvivalentu atsižvelgiant į jų sukeliamą šiltnamio efektą;

 

b) visų išmetamų angliavandenilių (THC) ribinės vertės padidinimo arba panaikinimo priverstinio uždegimo varikliams.

 

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nemažinant aplinkos apsaugos lygio Sąjungoje, Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį dėl visų išmetamų angliavandenilių (THC) ribinės vertės padidinimo priverstinio uždegimo varikliams. Didžiausias leistinas visų išmetamų angliavandenilių (THC) kiekis nustatomas kaip ribinė vertė, užtikrinant, kad galimas iš kibirkštinio uždegimo variklių išmetamo metano kiekio padidėjimas būtų kompensuojamas sumažėjusiu bendru šiltnamio efekto poveikiu, kurį kartu daro viso išmetamo CO2 kiekis ir išmetamo metano kiekis.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 14 straipsnio 1–5 dalyse Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 14 straipsnio 1a–5 dalyse Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

18 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a) 18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 5 dalyje nurodyti pakeitimai arba įgyvendinimo priemonės priimamos ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos 2 d.

„3. 2 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 1a–5 dalyse nurodyti pakeitimai arba deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2a. Gamintojai užtikrina, kad naujose transporto priemonėse būtų įrengiamas degalų suvartojimo skaitiklis, laikantis reikalavimų, nustatytų šiame reglamente ir pagal jį priimtuose deleguotuose aktuose.“

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b) 5 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

4. Komisija patvirtina šio straipsnio įgyvendinimo priemones, įskaitant priemones, susijusias su:

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 12a straipsnį, siekiant sukurti specialią šiame straipsnyje nurodyto tipo patvirtinimo tvarką, bandymus ir reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su:“.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) Į 5 straipsnio 4 dalį įterpiamas šis punktas:

 

„ea) transporto priemonėje įrengiamas degalų suvartojimo skaitiklis, kuriuo vairuotojui teikiama tiksli informacija apie realias transporto priemonės degalų sąnaudas, pateikiant bent šiuos duomenis: informaciją apie momentines degalų sąnaudas (l/100 km), vidutines degalų sąnaudas (l/100 km), degalų sąnaudas transporto priemonės varikliui veikiant tuščiąja eiga (l/val.), visas transporto priemonės eksploatacinės trukmės degalų sąnaudas (l) ir apskaičiuotą atstumą, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti su turima degalų atsarga.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d) 5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildomi 2a dalyje ir šios pastraipos ea punkte pateikti reikalavimai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujoms transporto priemonėms, kurios neatitinka minėtų reikalavimų. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka minėtų reikalavimų, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais ir uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

12 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„12a straipsnis

 

Delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems aktams.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 5 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Pavarų perjungimo indikatoriai

 

Komisija įvertina galimybę nustatyti reikalavimą įrengti pavarų perjungimo indikatorius ne M1 kategorijos transporto priemonėse su rankine pavarų dėže (M1 kategorijos transporto priemonėms šis reikalavimas jau taikomas pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus). Remdamasi tuo vertinimu Komisija, jei tinkama, pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 661/20091a 11 straipsnio taikymo srities išplėtimo ir kitoms transporto priemonių kategorijoms.

 

_______________

 

1a 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1.)

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas

Nuorodos

COM(2014) 0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

6.2.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Svarstymas komitete

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Priėmimo data

16.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

8

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jarosław Wałęsa


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas

Nuorodos

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.1.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Priėmimo data

23.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

66

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martin Häusling, Judith Sargentini

Pateikimo data

29.9.2015

Teisinis pranešimas - Privatumo politika