SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel

29.9.2015 - (COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Albert Deß

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0028),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0027/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. apríla 2014[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0270/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Znečisťovanie ovzdušia a vplyvy cestnej dopravy na klímu sú rozsiahlou a zložitou problematikou. S cieľom zaručiť komplexný prístup k emisiám z cestnej dopravy by sa malo zabezpečiť, aby sa predchádzalo malým legislatívnym zmenám, pri ktorých existuje riziko, že budú viesť k rozporom s cieľmi iných právnych predpisov, a ktoré môžu mať neprimeraný vplyv na hospodársku súťaž medzi výrobcami dodržiavajúcimi predpisy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Aj keď nie je známe, či emisie metánu majú priame škodlivé účinky na ľudské zdravie, metán je silný skleníkový plyn. Preto v súlade s oznámením Komisie o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6)2 a článkom 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 by Komisia mala zvážiť zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2.

(2) Aj keď nie je známe, či emisie metánu majú priame škodlivé účinky na ľudské zdravie, metán je silný skleníkový plyn a významný ozónový prekurzor. Preto v súlade s oznámením Komisie o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6)2 a článkom 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 by Komisia mala zvážiť zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2 na obdobie po roku 2020 po tom, ako vykoná jasné a podrobné posúdenie vplyvu, ktorým vyhodnotí náležitý prepočet emisií metánu na emisie CO2 a jeho uskutočniteľnosť v rámci revízie právnych predpisov Únie o znižovaní emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a osobných motorových vozidiel.

____________________

____________________

2 Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom uľahčiť zavádzanie vozidiel na zemný plyn by sa mal zvýšiť súčasný emisný limit všetkých uhľovodíkov (THC) a mal by sa zohľadniť účinok emisií metánu vyjadrený ako ekvivalent CO2 na účely regulácie a informovania spotrebiteľa.

(3) S cieľom posudzovať vozidlá na zemný plyn a vozidlá s benzínovým pohonom na základe rovnakých noriem, pokiaľ ide o emisie, by sa mal na základe jasného a podrobného posúdenia vplyvu prehodnotiť súčasný emisný limit všetkých uhľovodíkov (THC) a malo by sa zvážiť zohľadnenie účinku emisií metánu a ich vyjadrenie ako ekvivalentu CO2.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Skúšobný postup, ktorý predstavuje základ nariadení o typovom schválení ES vo vzťahu k emisiám, by mal odrážať úrovne emisií pozorované v skutočných podmienkach jazdy. Preto by systémy regulovania emisií a skúšobné cykly mali byť navrhnuté pre skutočné podmienky jazdy, najmä v mestských oblastiach, kde sa podmienky jazdy menia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Moderné naftové vozidlá emitujú v rámci celkových emisií NOx vysoké a stále narastajúce množstvá NO2 , ktoré sa pri prijímaní nariadenia (ES) č. 715/2007 nepredpokladali. Zdá sa, že väčšina problémov s kvalitou ovzdušia v mestských oblastiach súvisí s priamymi emisiami NO2. Preto by sa mala zaviesť vhodný emisný limit.

(4) Moderné naftové vozidlá emitujú v rámci celkových emisií NOx vysoké a stále narastajúce množstvá NO2 , ktoré sa pri prijímaní nariadenia (ES) č. 715/2007 nepredpokladali. Zdá sa, že väčšina problémov s kvalitou ovzdušia v mestských oblastiach súvisí s priamymi emisiami NO2. Komisia by preto mala po vykonaní jasného a podrobného posúdenia vplyvu zvážiť, či sú potrebné legislatívne opatrenia stanovujúce samostatné emisné limity pre NO2 popri existujúcich emisných limitoch pre NOx alebo nové emisné limity pre NOx.

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné emisné limity pre CO a všetky uhľovodíky (THC) po studenom štarte pri nízkych teplotách boli prevzaté z požiadaviek Euro 3 stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES4, ktorá sa vzhľadom na existujúce technológie vozidiel a potreby kvality ovzdušia zdá zastaraná. Okrem toho z problémov kvality ovzdušia a výsledkov meraní emisií z vozidiel vyplýva potreba zaviesť vhodné emisné limity týkajúce sa emisií NOx/NO2. Preto by sa mali zaviesť revidované emisné limity podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007.

(5) Súčasné emisné limity pre CO a všetky uhľovodíky (THC) po studenom štarte pri nízkych teplotách boli prevzaté z požiadaviek Euro 3 stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES4, ktoré sa vzhľadom na existujúce technológie vozidiel a požadovanú optimálnu kvalitu ovzdušia, ktorá neohrozuje verejné zdravie, zdá zastaraná. Okrem toho z problémov kvality ovzdušia a výsledkov meraní emisií z vozidiel vyplýva potreba zaviesť vhodné limity týkajúce sa emisií NOx/NO2. Preto by sa mali zaviesť revidované emisné limity podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007, a to aj pre moderné naftové vozidlá.

__________________

__________________

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13 októbra 1998 týkajúca sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami motorových vozidiel a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13 októbra 1998 týkajúca sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami motorových vozidiel a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Emisný limit pre NH3 stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady5 (ES) č. 595/2009 je požiadavka určená na obmedzenie úniku amoniaku z NOx v prípade spracovateľských technológií, ktoré ako činidlo na zníženie NOx používajú močovinu. Používanie limitnej hodnoty NH3 by sa preto malo vzťahovať iba na tieto technológie, a nie na zážihové motory.

vypúšťa sa

_____________

 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Potenciál znižovania spotreby palív, a tým aj emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, prostredníctvom efektívneho jazdenia, tzv. ekologického spôsobu jazdy, sa nevyužíva v dostatočnej miere. Dôvodom je hlavne nedostatočná informovanosť a povedomie vodičov o tom, ako jazdiť efektívne. Technické prostriedky na uľahčenie ekologického spôsobu jazdy sa zameriavajú na dva druhy systémov zabudovaných do vozidiel: merače spotreby paliva a ukazovatele radenia prevodových stupňov. Navyše by povinná inštalácia meračov spotreby paliva nepredstavovala významnejšiu záťaž pre výrobcov vozidiel. Preto je vhodné, aby Komisia po posúdení vplyvu pripojenom k tomuto nariadeniu zaviedla povinné merače spotreby paliva pre ľahké a ťažké úžitkové vozidlá prostredníctvom zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 a nariadenia (ES) č. 595/2009. Komisia by mala zvážiť aj rozšírenie povinnej inštalácie ukazovateľov radenia prevodových stupňov z osobných motorových vozidiel na všetky ľahké a ťažké úžitkové vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia a na zaistenie neustáleho úsilia pri znižovaní emisií z vozidiel by sa právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 715/2007 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg, osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie, požiadavky na uplatňovanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktorými sa znižuje účinnosť systémov regulovania emisií, opatrenia potrebné na splnenie povinnosti výrobcu poskytnúť neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, nahradenie informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, zvýšenie alebo odstránenie limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov v prípade vozidiel so zážihovými motormi, zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt, ktoré by boli vo všeobecnosti v súlade s limitnými hodnotami pre hmotnosť benzínu a nafty, prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc a limitnú hodnotu pre množstvo tuhých častíc, limitnú hodnotu pre emisie NO2 a limitné hodnoty pre výfukové emisie pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených ako vyhovujúce emisným limitom Euro 6. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(7) Na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia, ako sa ustanovujú v normách Únie pre kvalitu ovzdušia a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES1a, a na zaistenie neustáleho úsilia pri znižovaní emisií z vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 715/2007 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 000 kg, osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie, požiadavky na uplatňovanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktorými sa znižuje účinnosť systémov regulovania emisií, opatrenia potrebné na splnenie povinnosti výrobcu poskytnúť neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt, ktoré by boli vo všeobecnosti v súlade s limitnými hodnotami pre hmotnosť benzínu a nafty. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po uverejnení delegovaných aktov prijatých v súlade s druhým pododsekom a na žiadosť výrobcu sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg.

2. Po uverejnení delegovaných aktov prijatých v súlade s druhým pododsekom a na žiadosť výrobcu sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 000 kg.

Komisia je v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania tohto nariadenia na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg. Delegovanými aktmi sa zabezpečí najmä to, aby sa pri skúškach podvozkov na dynamometrickom zariadení s cieľom stanoviť ekvivalentnú zotrvačnosť primerane zohľadňovala skutočná prevádzková hmotnosť vozidla, ako aj iné predvolené parametre výkonu a zaťaženia.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania tohto nariadenia na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 000 kg. Delegovanými aktmi sa zabezpečí najmä to, aby sa pri skúškach podvozkov na dynamometrickom zariadení s cieľom stanoviť ekvivalentnú zotrvačnosť, ako aj iné štandardné parametre výkonu a zaťaženia primerane zohľadňovala skutočná prevádzková hmotnosť vozidla.

____________________

____________________

* Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

* Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„1a. Výrobca vybaví všetky kategórie vozidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, meračmi spotreby paliva v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V článku 5 ods. 3 sa vkladá toto písmeno:

 

„ea) vybavenie vozidiel meračmi spotreby paliva, ktoré poskytujú vodičovi presné a stále viditeľné informácie o skutočnej spotrebe paliva vozidlom vrátane aspoň týchto údajov: momentálnej spotreby paliva (v l/100 km alebo míľach na galón – mpg), priemernej spotreby paliva (v l/100 km alebo mpg), spotreby paliva pri voľnobehu (l/hod alebo g/hod) a odhadovanej dojazdovej vzdialenosti vozidla na základe momentálneho množstva paliva;“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) V článku 5 ods. 3 sa vkladá toto písmeno:

 

„ia) faktor súladu, ktorý predstavuje pomer maximálnej úrovne emisií určitej znečisťujúcej látky meraných v reálnych podmienkach jazdy a regulačného limitu predpísaného normou Euro 6 pre tú istú znečisťujúcu látku, ktorý sa stanoví na najnižšej možnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3c (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c) V článku 5 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Komisia prijme do 31. decembra 2016 delegovaný akt na účely doplnenia požiadaviek uvedených v odseku 1a a v písmene ea) tohto odseku. S účinnosťou od 1. januára 2018 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky. S účinnosťou od 1. januára 2019 vnútroštátne orgány v prípade nových vozidiel, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, už nepovažujú osvedčenia o zhode za platné a zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.“

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a týkajúce sa:

1. Bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie Komisia podľa potreby navrhne legislatívne opatrenia týkajúce sa:

a) nahradenia informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode uvedenom v článku 18 smernice 2007/46/ES informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, ktoré predstavujú súčet hmotnosti emisií CO2 a emisií metánu vyjadrený ako ekvivalentná hmotnosť emisií CO2 vzhľadom na ich účinky skleníkových plynov;

a) revízie informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode uvedenom v článku 18 smernice 2007/46/ES v rámci revízie nariadenia (ES) č. 443/2009 na základe informácií o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, za ktorú sa považuje súčet hmotnosti emisií CO2 a emisií metánu vyjadrených ako ekvivalentná hmotnosť emisií CO2 vzhľadom na ich účinky skleníkových plynov;

b) zvýšenia alebo odstránenia limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov (THC) v prípade vozidiel so zážihovými motormi.

b) limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov (THC) v prípade vozidiel so zážihovými motormi, ktorá sa preskúma na základe podrobného posúdenia vplyvu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po skončení Programu merania tuhých častíc OSN/EHK, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, a najneskôr pri nadobudnutí účinnosti normy Euro 6 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom prijať nasledujúce opatrenia bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie:

2. Po skončení Programu merania tuhých častíc OSN/EHK, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, a najneskôr pri nadobudnutí účinnosti normy Euro 6 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 14a prijať bez zbytočného odkladu delegované akty s cieľom prijať nasledujúce opatrenia bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie:

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia pravidelne skúma postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 3, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií. Ak sa pri preskúmaní preukáže, že dané postupy, skúšky, požiadavky a skúšobné cykly už nie sú primerané alebo nezodpovedajú skutočným emisiám, Komisia koná v súlade s článkom 5 ods. 3 s cieľom upraviť ich tak, aby náležite odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste.

3. Komisia pravidelne skúma postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 3, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií.

 

Komisia zavedie emisnú skúšku pri skutočných podmienkach jazdy pre všetky vozidlá, ktoré boli typovo schválené alebo registrované od roku 2015, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov regulovania emisií a umožniť, aby vozidlo bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, pričom faktor súladu odráža len možné tolerancie postupu merania emisií zavedeného do roku 2017.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom stanoviť okrem existujúcej limitnej hodnoty pre celkové emisie NOx limitnú hodnotu pre emisie NO2 v prípade vozidiel schválených podľa emisných limitov Euro 6 stanovených v tabuľke 2 prílohy I. Limit pre emisie NO2 sa stanovuje na základe posúdenia vplyvu, zohľadňuje sa v ňom technická uskutočniteľnosť a odrážajú sa v ňom ciele kvality ovzdušia stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2008/50*.

Komisia podľa potreby navrhne legislatívne opatrenia týkajúce sa limitnej hodnoty emisií NO2 dodatočnej k existujúcej limitnej hodnote celkových emisií NOx v prípade vozidiel schválených podľa emisných limitov Euro 6 stanovených v tabuľke 2 prílohy I. Limit emisií NO2 sa stanovuje na základe jasného a podrobného posúdenia vplyvu, zohľadňuje sa v ňom technická uskutočniteľnosť a okrem toho sa v ňom odrážajú ciele kvality ovzdušia stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES*.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom zmeniť a doplniť tabuľku 4 prílohy I s cieľom stanoviť limity výfukových emisií pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených podľa emisných limitov Euro 6 stanovených v tabuľke 2 prílohy I. Limity pre emisie NOx a NO2 sa stanovujú na základe posúdenia vplyvu, zohľadňuje sa v nich technická uskutočniteľnosť a odrážajú sa v nich ciele kvality ovzdušia stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2008/50.

5. Komisia podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade v rámci riadneho legislatívneho postupu návrh s cieľom zmeniť a doplniť tabuľku 4 prílohy I s cieľom stanoviť limity výfukových emisií pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených podľa emisných limitov Euro 6 stanovených v tabuľke 2 prílohy I. Limity výfukových emisií pri nízkych teplotách sa stanovujú na základe posúdenia vplyvu oxidu uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC), oxidov dusíka (NOx) a oxidu dusičitého (NO2), zohľadňuje sa v nich technická uskutočniteľnosť a lepšie sa v nich odrážajú ciele kvality ovzdušia stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 druhom pododseku, článku 5 ods. 3, článku 8 a článku 14 ods. 1 až 5 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od […][Úrad pre publikácie: vložiť presný dátum nadobudnutia účinnosti].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 druhom pododseku, článku 5 ods. 3, článku 8 a článku 14 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia][Úrad pre publikácie: vložiť presný dátum nadobudnutia účinnosti]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„2a. Výrobcovia vybavia všetky kategórie vozidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, meračmi spotreby paliva v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) V článku 5 ods. 4 sa úvodná časť nahrádza takto:

4. Komisia prijme opatrenia na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení, ktoré sa týkajú aj:

„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijímať delegované akty s cieľom vypracovať osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie uvedené v tomto článku vrátane požiadaviek, ktoré sa týkajú aj:“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1c (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c) V článku 5 ods. 4 sa vkladá toto písmeno:

 

„ea) vybavenie vozidiel meračmi spotreby paliva, ktoré poskytujú vodičovi presné a stále viditeľné informácie o skutočnej spotrebe paliva vozidlom vrátane aspoň týchto údajov: momentálnej spotreby paliva (v l/100 km alebo míľach na galón – mpg), priemernej spotreby paliva (v l/100 km alebo mpg), spotreby paliva pri voľnobehu (l/hod alebo g/hod) a odhadovanej dojazdovej vzdialenosti vozidla na základe momentálneho množstva paliva;“

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1d) V článku 5 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.

„Komisia prijme do 31. decembra 2016 delegovaný akt na doplnenie požiadaviek uvedených v odseku 2a a v písmene ea) tohto odseku. S účinnosťou od 1. januára 2018 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky. S účinnosťou od 1. januára 2019 vnútroštátne orgány v prípade nových vozidiel, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, už nepovažujú osvedčenia o zhode za platné a zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky.“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1e) Vkladá sa tento článok :

 

„Článok 12a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Príloha I – tabuľka Emisné limity Euro VI – riadok so záznamom WHTC (PI)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2) V tabuľke „Emisné limity Euro VI“ v prílohe I sa riadok zodpovedajúci záznamu „WHTC (PI)“ nahrádza takto:

vypúšťa sa

„WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )“.

 

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Komisia posúdi vhodnosť zavedenia požiadaviek na inštaláciu ukazovateľov radenia prevodových stupňov do iných vozidiel s manuálnou prevodovkou ako vozidiel kategórie ako M1, pre ktoré už táto požiadavka existuje podľa platných právnych predpisov Únie. Na základe tohto posúdenia Komisia podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na rozšírenie pôsobnosti článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/20091a na ďalšie kategórie vozidiel.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

  • [1]    Ú. v. EÚ C 311, 12.9.2014, s. 55.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh obsahuje niekoľko rôznych, pomerne rôznorodých opatrení, ktorých cieľom je predovšetkým znížiť emisie z vozidiel škodlivé pre ľudské zdravie. Konkrétne sa týkajú stanovenia konkrétnych emisných limitov pre emisie NO2 v rámci širšieho spektra emisií NOx, zrušenia limitu amoniaku pre spaľovacie motory ťažkých úžitkových vozidiel, úpravy emisných limitov pri studenom štarte pochádzajúcich z predchádzajúcich etáp noriem Euro, opatrenia na prispôsobenie emisných limitov všetkých uhľovodíkov (THC) s cieľom uľahčiť zavedenie vozidiel na zemný plyn, opatrenia zameraného na pridanie metánu ako ekvivalentu skleníkového plynu do celkových emisií CO2, ktoré musí dodržiavať každý výrobca automobilov, a možnosti rozšíriť škálu vozidiel, na ktoré sa môžu uplatňovať emisné pravidlá pre ľahké úžitkové vozidlá, z 2 840 kg na 5 000 kg. Ďalším súborom opatrení skôr technicko-regulačného charakteru je niekoľko opatrení, v ktorých sa navrhuje zosúladenie výkonných právomocí v súčasných právnych predpisoch s Lisabonskou zmluvou, ako aj niektorých nových výkonných právomocí ako nástroja na vykonávanie niektorých nových navrhovaných opatrení.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia je potrebné v zásade uvítať, najmä vtedy, ak je ich cieľom zabezpečiť správnu rovnováhu medzi nákladmi a výnosmi v podobe obývateľnejších a udržateľnejších miest, kde sa sústreďuje stále viac našich občanov, ako aj nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane by však výrobcovia automobilov nemali byť tlačení do opatrení, ktoré pre nich vytvárajú neprimeranú záťaž. Je potrebné si uvedomiť, že priemysel sa v súčasnosti ešte stále snaží prekonať nedávnu hospodársku krízu a že ďalšie náklady a byrokracia by sa mali udržať na minimálnej úrovni.

Spravodajca by chcel poukázať na niektoré konkrétne aspekty návrhu Komisie a predložených pozmeňujúcich návrhov.

•  Samotný metán nie je plynnou znečisťujúcou látkou a nepredstavuje hrozbu pre ľudské zdravie. Vozidlá na zemný plyn uvoľňujú o 25 % menej CO2 ako automobily poháňané benzínovým motorom a o tom, aký podiel na trhu v budúcnosti získajú vozidlá poháňané plynom, možno nanajvýš špekulovať. V súčasnosti vozidlá poháňané plynom tvoria len okrajovú časť používaného vozového parku. Okrem toho vedú výsledky emisných skúšok pri skutočnej jazde k neistote v súvislosti s tým, ako presne vypočítať emisie, a to nielen metánu. Spravodajca by uprednostnil, keby sa od začiatku netrestala táto malá kategória vozidiel, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Preskúmanie uvedené v článku 14 ods. 3, prípadne preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa emisií CO2 pre automobily by malo byť zárukou, že vždy, keď emisie metánu začnú byť problematické, Komisia bude oprávnená navrhnúť nové právne predpisy.

•  Rozšírenie škály vozidiel, na ktoré sa na žiadosť výrobcu môžu uplatňovať emisné pravidlá pre ľahké úžitkové vozidlá, je ako zámer Komisie konštruktívne a spravodajca by ho chcel ďalej rozšíriť na vozidlá s hmotnosťou do 7 500 kg. Predchádza sa tým čoraz väčšiemu počtu dvojitých postupov schvaľovania a ďalším administratívnym postupom, ktorým sa dá vyhnúť.

•  Z ťažkých úžitkových vozidiel poháňaných naftovým motorom sa uvoľňuje amoniak, ktorý sa v nich používa v činidle s obsahom močoviny v rámci technológie dodatočnej úpravy používanej na znižovanie emisií NOx. V prípade zemného plynu ako paliva pre ťažké úžitkové vozidlá sa amoniak uvoľňuje ako priamy dôsledok spaľovania samotného zemného plynu, nepoužíva sa na neutralizáciu emisií NOx, pretože prakticky nevznikajú žiadne emisie NOx. Zachovanie limitu amoniaku pre ťažké úžitkové vozidlá so zážihovými motormi by si vyžadovalo nákladné systémy na znižovanie emisií, čo by bolo diskriminačné voči tejto kategórii, pretože by to technológiám alternatívnych palív, ako je skvapalnený ropný plyn a zemný plyn, bránilo v tom, aby sa stali ekonomicky životaschopnými. Uplatňovanie limitnej hodnoty NH3 pre zážihové motory by sa preto malo podľa návrhu Komisie zrušiť, zatiaľ čo súčasný limit 10 ppm pre vozidlá so vznetovými (t. j. naftovými) motormi, ktoré tvoria väčšinu vozového parku, by sa zachoval.

•  Pokiaľ ide o zosúladenie s Lisabonskou zmluvou, cieľom návrhu je prispôsobenie starých komitologických postupov delegovaným a vykonávacím aktom v súlade s článkami 290 a 291 ZFEÚ. Tým by Komisia získala oprávnenie prijímať tieto akty v prípade širokej škály pravidiel, postupov a limitných hodnôt v súvislosti s uplatňovaním noriem Euro 5 a Euro 6. Ako je to v prípade veľkej väčšiny aktov, právomoc prijímať delegované akty by na rozdiel od navrhovaného neurčitého obdobia mala byť Komisii zverená od nadobudnutia účinnosti do 30. júna 2019, čo zodpovedá koncu súčasného volebného obdobia, a mali by sa uplatniť štandardné ustanovenia týkajúce sa správy Komisie v súvislosti s delegovaním právomocí a automatického predĺženia.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (02.7.2015)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel
(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel, je riešiť konkrétne problémové oblasti, v ktorých zlyhania trhu a regulácie bránia celkovému úsiliu o zabezpečenie lepšej kvality ovzdušia v európskych oblastiach s dopravným preťažením a znižovanie emisií toxických látok a skleníkových plynov v kontexte globálneho otepľovania, znečisťovania a úsilia o efektívnejšie využívanie zdrojov.

Podľa odhadov zomiera približne 400 tisíc Európanov predčasne pre zlú kvalitu ovzdušia a zároveň sa proti 17 členským štátom vedie konanie vo veci porušenia predpisov z dôvodu nedodržania smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Spôsob, ktorým sa merajú emisie pri skúškach, sa tiež do značnej miery odlišuje od skutočne produkovaných emisií, ktoré sú výrazne vyššie, hoci by mali byť oba údaje podobné.

So zreteľom na uvedené skutočnosti bolo hlavným cieľom predložiť pozmeňujúce návrhy, ktorými sa zabezpečí zlepšenie textu vo väčšine týchto otázok a zároveň nebude ohrozená účinnosť nariadenia a právna istota a predpis bude viesť k čiastočnému zmierneniu súvisiacej administratívnej záťaže.

Metán, veľmi silný skleníkový plyn, nie je v súčasnosti započítavaný do celkových emisií skleníkových plynov z vozidiel a pozmeňujúci návrh spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko má v tomto ohľade ďalej objasniť návrh nariadenia, pretože sa ním metán začleňuje do výpočtu emisií použitím metódy ekvivalentu CO2. Súčasná horná limitná hodnota hmotnosti ľahkých úžitkových vozidiel si navyše vyžaduje duplikáciu typového schválenia niektorých vozidlových platforiem, čo prináša značnú dodatočnú záťaž pre výrobcov týchto vozidiel. Pozmeňujúci návrh spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko, ktorým sa zvyšuje maximálna limitná hodnota hmotnosti, si tak kladie za cieľ riešiť tento problém, pričom sa ním zároveň stanovuje, že je potrebné poskytnúť pri týchto vozidlách prístup pre diaľkovú diagnostickú podporu v súlade s najnovším technickým vývojom.

Hoci došlo v posledných rokoch k výraznému pokroku v znižovaní emisií tuhých častíc, domnievame sa, že pri výpočte týchto emisií je potrebné zohľadňovať aj nanočastice.

Keďže emisie z vozidiel priamo súvisia so spotrebou paliva a sú možné prínosy, ak budú palubné merače spotreby pohonných hmôt a ukazovatele rýchlostných stupňov povinné aj v ľahkých úžitkových vozidlách, od Komisie sa žiada, aby uskutočnila v tomto ohľade posúdenie vplyvu a nadviazala naň legislatívnym návrhom, ak to bude odôvodnené z hľadiska výsledkov tohto posúdenia.

Keďže v tomto odvetví neustále dochádza k technickému vývoju, je nevyhnutné, aby boli Európskej komisii zverené právomoci pozmeňovať určité nepodstatné prvky tohto legislatívneho aktu, aby bolo možné v prípade potreby bezodkladne prijať opatrenia. Keďže navyše existujúce skúšobné cykly nezodpovedajú reálnym podmienkam, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko požaduje neodkladné preskúmanie a úpravu týchto cyklov s cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov a vývoju produktov založenému na skreslených a nepresných údajoch. Presnosť skúšobných cyklov treba navyše pravidelne revidovať, pretože prevádzkové podmienky a miera dopravného preťaženia sa menia v čase. Preto spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko žiada pravidelné preskúmanie presnosti skúšobných cyklov v intervaloch dvoch rokov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Aj keď nie je známe, či emisie metánu majú priame škodlivé účinky na ľudské zdravie, metán je silný skleníkový plyn. Preto v súlade s oznámením Komisie o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6)2 a článkom 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 by Komisia mala zvážiť zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2.

(2) Aj keď nie je známe, či emisie metánu majú priame škodlivé účinky na ľudské zdravie, metán je silný skleníkový plyn. Preto v súlade s oznámením Komisie z 19. júla 2008 o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6)2 a článkom 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 by Komisia mala zvážiť zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2 v rámci revízie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/20093a po tom, ako vykoná jasné a podrobné posúdenie vplyvu, ktorým sa vyhodnotí správny prepočet emisií metánu na emisie CO2 a jeho uskutočniteľnosť.

__________________

__________________

2 Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

3a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom uľahčiť zavádzanie vozidiel na zemný plyn by sa mal zvýšiť súčasný emisný limit všetkých uhľovodíkov (THC) a mal by sa zohľadniť účinok emisií metánu vyjadrený ako ekvivalent CO2 na účely regulácie a informovania spotrebiteľa.

(3) S cieľom uľahčiť zavádzanie vozidiel na zemný plyn by sa mal prehodnotiť súčasný emisný limit všetkých uhľovodíkov (THC) na základe jasného a podrobného posúdenia vplyvumalo by sa zvážiť zohľadnenie účinku emisií metánu vyjadreného ako ekvivalent CO2 na účely regulácie a informovania spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Moderné naftové vozidlá emitujú v rámci celkových emisií NOx vysoké a stále narastajúce množstvá NO2 , ktoré sa pri prijímaní nariadenia (ES) č. 715/2007 nepredpokladali. Zdá sa, že väčšina problémov s kvalitou ovzdušia v mestských oblastiach súvisí s priamymi emisiami NO2. Preto by sa mala zaviesť vhodný emisný limit.

(4) Moderné naftové vozidlá emitujú v rámci celkových emisií NOx vysoké a stále narastajúce množstvá NO2, ktoré sa pri prijímaní nariadenia (ES) č. 715/2007 nepredpokladali. Zdá sa, že väčšina problémov s kvalitou ovzdušia v postihnutých mestských oblastiach súvisí s toxickými emisiami NOx a priamymi emisiami NO2. Z tohto dôvodu by sa mal urýchlene zaviesť vhodný emisný limit.

 

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné emisné limity pre CO a všetky uhľovodíky (THC) po studenom štarte pri nízkych teplotách boli prevzaté z požiadaviek Euro 3 stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES4, ktorá sa vzhľadom na existujúce technológie vozidiel a potreby kvality ovzdušia zdá zastaraná. Okrem toho z problémov kvality ovzdušia a výsledkov meraní emisií z vozidiel vyplýva potreba zaviesť vhodné emisné limity týkajúce sa emisií NOx/NO2. Preto by sa mali zaviesť revidované emisné limity podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007.

(5) Súčasné emisné limity pre CO a všetky uhľovodíky (THC) po studenom štarte pri nízkych teplotách boli prevzaté z požiadaviek Euro 3 stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES4, ktorá sa vzhľadom na existujúce technológie vozidiel a potreby kvality ovzdušia zdá zastaraná. Okrem toho z problémov s kvalitou ovzdušia a výsledkov meraní emisií z vozidiel vyplýva potreba zaviesť vhodné emisné limity týkajúce sa emisií NOx/NO2. Doprava je ďaleko najväčším zdrojom týchto emisií, pretože spôsobuje 41 % emisií NOx. Vysoká účinnosť moderných motorov je zapríčinená najmä vyššími teplotami spaľovania, ktoré sú zase zdrojom vyšších množstiev NOx. NO2 je zase zodpovedný za tvorbu ozónu, kyslý dážď a podráždenie dýchacej sústavy ľudí. V dôsledku toho by sa mali zaviesť revidované emisné limity podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007.

__________________

__________________

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13 októbra 1998 týkajúca sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami motorových vozidiel a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13 októbra 1998 týkajúca sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami motorových vozidiel a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Potenciál znižovania spotreby palív, a tým aj emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov prostredníctvom palivovo hospodárneho spôsobu jazdy nie je dostatočne využitý. Dôvodom je hlavne nedostatok informácií alebo povedomia, prípadne oboch, na strane vodičov o tom, ako jazdiť palivovo hospodárnym spôsobom. Technické prostriedky na umožnenie palivovo hospodárnej jazdy by sa mali zameriavať na dva druhy systémov zabudovaných do vozidiel: merače spotreby paliva a ukazovatele radenia prevodových stupňov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) V súlade s posúdením vplyvu vypracovaným Komisiou by povinná inštalácia meračov spotreby paliva výraznejšie nezaťažila výrobcov vozidiel. Možno ich inštalovať s pomerne nízkymi nákladmi. V súčasnosti sú merače spotreby paliva často nedostupné alebo predávané vo forme nepovinnej výbavy , čo bráni ich širokému použitiu. Okrem toho v prípadoch, keď k dispozícii sú, často sú nainštalované nevhodným spôsobom, ktorý neuľahčuje palivovo hospodárnu jazdu (napr. nie je zabezpečená neustála viditeľnosť údajov alebo informácia o momentálnej spotrebe paliva, existuje nesúlad medzi zobrazovanou a skutočnou spotrebou paliva). Široká dostupnosť meračov spotreby paliva by zároveň mohla pomôcť používateľom vozidiel znížiť úroveň emisií a monitorovať spotrebu paliva a v dôsledku toho by prispela k schopnosti spotrebiteľov kvalifikovanejšie sa rozhodovať pri nákupe vozidiel. Spotrebitelia by napokon boli schopní rozhodnúť sa, a to najmä pri nákupe ojazdených vozidiel, aj na základe realistických informácií o spotrebe paliva.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia a na zaistenie neustáleho úsilia pri znižovaní emisií z vozidiel by sa právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 715/2007 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg, osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie, požiadavky na uplatňovanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktorými sa znižuje účinnosť systémov regulovania emisií, opatrenia potrebné na splnenie povinnosti výrobcu poskytnúť neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, nahradenie informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, zvýšenie alebo odstránenie limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov v prípade vozidiel so zážihovými motormi, zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt, ktoré by boli vo všeobecnosti v súlade s limitnými hodnotami pre hmotnosť benzínu a nafty, prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc a limitnú hodnotu pre množstvo tuhých častíc, limitnú hodnotu pre emisie NO2 a limitné hodnoty pre výfukové emisie pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených ako vyhovujúce emisným limitom Euro 6. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(7) S cieľom dosiahnuť ciele Únie týkajúce sa kvality ovzdušia a zabezpečiť neustále úsilie o znižovanie emisií z vozidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 715/2007 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 7 500 kg, osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie, požiadavky na uplatňovanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktorými sa znižuje účinnosť systémov regulovania emisií, opatrenia potrebné na splnenie povinnosti výrobcu poskytnúť neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel vrátane diaľkovej diagnostickej podpory, revízia informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode na základe informácií o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, zvýšenie limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov v prípade vozidiel so zážihovými motormi, zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenia limitných hodnôt pre množstvo tuhých častíc, ktoré by boli vo všeobecnosti v súlade s hodnotami hmotnostných limitov pre benzín a naftu, prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc vrátane nanočastíc a limitnú hodnotu pre množstvo tuhých častíc, limitnú hodnotu pre emisie NO2 a limitné hodnoty pre výfukové emisie pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených ako vyhovujúce emisným limitom Euro 6. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V Lisabonskej zmluve sa zaviedla možnosť, aby zákonodarca delegoval na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Opatrenia, na ktoré sa môže vzťahovať delegovanie právomoci stanovené v článku 290 ods. 1 ZFEÚ, v zásade zodpovedajú opatreniam, na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/EC6. Ustanovenia v nariadení (ES) č. 715/2007, v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, je preto potrebné zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ.

(8) V ZFEÚ sa zaviedla možnosť, aby zákonodarca delegoval na Komisiu právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Opatrenia, na ktoré sa môže vzťahovať delegovanie právomoci stanovené v článku 290 ods. 1 ZFEÚ, v zásade zodpovedajú opatreniam, na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou stanovený v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/EC6. Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 715/2007, v ktorých sa stanovuje používanie regulačného postupu s kontrolou, je preto potrebné zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ. Takáto právomoc by sa mala Komisii udeliť na obdobie štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a mohla by sa automaticky predlžovať o rovnako dlhé obdobia.

__________________

__________________

6 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

6 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po uverejnení delegovaných aktov prijatých v súlade s druhým pododsekom a na žiadosť výrobcu sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg.

Po uverejnení delegovaných aktov prijatých v súlade s druhým pododsekom a na žiadosť výrobcu sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 7 500 kg.

____________________

____________________

* Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

* Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania tohto nariadenia na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg. Delegovanými aktmi sa zabezpečí najmä to, aby sa pri skúškach podvozkov na dynamometrickom zariadení s cieľom stanoviť ekvivalentnú zotrvačnosť primerane zohľadňovala skutočná prevádzková hmotnosť vozidla, ako aj iné predvolené parametre výkonu a zaťaženia.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania tohto nariadenia na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou hmotnosťou v naloženom stave nepresahujúcou 7 500 kg. Delegovanými aktmi sa zabezpečí najmä to, aby sa pri skúškach podvozkov na dynamometrickom zariadení s cieľom stanoviť ekvivalentnú zotrvačnosť, ako aj iné štandardné parametre výkonu a zaťaženia primerane zohľadňovala skutočná prevádzková hmotnosť vozidla.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 3 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Do článku 3 sa vkladá tento bod:

 

„(17a) „merač spotreby paliva“ je zariadenie, ktoré poskytuje vodičovi presné informácie o reálnej spotrebe paliva vozidlom, a to aspoň tieto údaje: momentálnu spotrebu paliva (l/100 km), priemernú spotrebu paliva (l/100 km), spotrebu paliva pri voľnobehu (l/hod) a spotrebu paliva za celú životnosť vozidla (l);“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 3 – odsek 1 – bod 17 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Do článku 3 sa vkladá tento bod:

 

„(17b) „bežné používanie“ sú akékoľvek cestné a jazdné podmienky, ktoré sa obyčajne môžu vyskytnúť v európskej dopravnej sieti.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

1. Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami. Ak sa v postupoch testovania, ktorými sa merajú skutočné emisie, používajú korekčné faktory, tieto korekčné faktory zohľadňujú len nepresnosť meracích prístrojov.

 

Výrobca zabezpečí účinnosť systémov regulácie emisií vo vzťahu k limitom stanoveným aj pre NOx a NO2.

 

Výrobca vybaví vozidlá meračom spotreby paliva v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Vkladá sa tento bod:

 

„ia) merače spotreby paliva;“

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom vykonať články 6 a 7 je Komisia v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty. Tieto akty obsahujú vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty s cieľom vykonať články 6 a 7. To zahŕňa vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa majú poskytovať informácie o systémoch OBD a o opravách a údržbe vozidiel vrátane diaľkovej diagnostickej podpory, pričom sa osobitná pozornosť venuje špecifickým potrebám MSP.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) nahradenia informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode uvedenom v článku 18 smernice 2007/46/ES informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, ktoré predstavujú súčet hmotnosti emisií CO2 a emisií metánu vyjadrený ako ekvivalentná hmotnosť emisií CO2 vzhľadom na ich účinky skleníkových plynov;

a) revízie informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode uvedenom v článku 18 smernice 2007/46/ES v rámci revízie nariadenia (ES) č. 443/2009 na základe informácií o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, za ktorú by sa mal považovať súčet hmotnosti emisií CO2 a emisií metánu vyjadrených ako ekvivalentná hmotnosť emisií CO2 vzhľadom na ich účinky skleníkových plynov;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zvýšenia alebo odstránenia limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov (THC) v prípade vozidiel so zážihovými motormi.

b) zvýšenia limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov (THC) v prípade vozidiel so zážihovými motormi.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Po skončení Programu merania tuhých častíc OSN/EHK, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, a najneskôr pri nadobudnutí účinnosti normy Euro 6 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom prijať nasledujúce opatrenia bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie:

2. Po skončení Programu merania tuhých častíc OSN/EHK, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, a najneskôr pri nadobudnutí účinnosti normy Euro 6 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 14a prijať bez zbytočného odkladu delegované akty s cieľom prijať nasledujúce opatrenia bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) prijatie revidovaného postupu merania pre tuhé častice a limitnej hodnoty pre množstvo tuhých častíc.

b) prijatie revidovaného postupu merania pre tuhé častice vrátane nanočastíc a limitnej hodnoty pre množstvo tuhých častíc.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia pravidelne skúma postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 3, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií. Ak sa pri preskúmaní preukáže, že dané postupy, skúšky, požiadavky a skúšobné cykly už nie sú primerané alebo nezodpovedajú skutočným emisiám, Komisia koná v súlade s článkom 5 ods. 3 s cieľom upraviť ich tak, aby náležite odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste.

3. Komisia čo najskôr preskúma postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 3 a skúšobné cykly používané na meranie emisií. Po tomto preskúmaní Komisia prostredníctvom delegovaných aktov uvedených v článku 5 ods. 3 upraví postupy, skúšobné cykly a požiadavky tak, aby náležite odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste. Uvedené preskúmanie sa uskutoční každé dva roky.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 druhom pododseku, článku 5 ods. 3, článku 8 a článku 14 ods. 1 až 5 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od […][Úrad pre publikácie: vložiť presný dátum nadobudnutia účinnosti].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 druhom pododseku, článku 5 ods. 3, článku 8 a článku 14 ods. 1 až 5 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od ...*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

___________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 3 – bod 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 3 sa dopĺňa tento bod:

 

„16a. „merač spotreby paliva“ je zariadenie, ktoré poskytuje vodičovi presné informácie o reálnej spotrebe paliva vozidla, a to aspoň tieto údaje: momentálnu spotrebu paliva (l/100 km), priemernú spotrebu paliva (l/100 km), spotrebu paliva pri voľnobehu (l/hod) a spotrebu paliva za celú životnosť vozidla (l).“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Dopĺňa sa tento pododsek:

 

„Výrobca vybaví vozidlá meračom spotreby paliva v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení.“

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – písmeno ka (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c) V článku 5 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ka) merače spotreby paliva“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Príloha I – tabuľka „Emisné limity Euro VI“ – stĺpec 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)“.

(2) 6,0 x 1011.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

 

Komisia do 30. júna 2016 zhodnotí vhodnosť zavedenia požiadaviek na inštaláciu ukazovateľov radenia prevodových stupňov do vozidiel s manuálnou prevodovkou inej kategórie ako M1, na ktorú sa už táto požiadavka vzťahuje podľa súčasných právnych predpisov Únie. Na základe tohto hodnotenia Komisia podľa potreby predloží legislatívny návrh na rozšírenie pôsobnosti článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/20091a na ďalšie kategórie vozidiel.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

POSTUP

Názov

Zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel

Referenčné čísla

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

6.2.2014

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

  dátum vymenovania

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Prerokovanie vo výbore

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Dátum prijatia

29.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (19.6.2015)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide ozníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel
(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Návrh Komisie

Účelom tohto návrhu je zaviesť niekoľko zmien do nariadenia (ES) č. 715/2007 a nariadenia (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel. Návrh sa skladá z piatich opatrení zameraných na splnenie týchto cieľov:

–  zabrániť, aby súčasné limity amoniaku (NH3) pre ťažké úžitkové vozidlá bránili zavádzanie na trh istých vozidiel so zážihovými motormi, najmä vozidiel poháňaných zemným plynom;

–  zvýšiť horné hmotnostné limity stanovené nariadením (ES) č. 715/2007 s cieľom umožniť výrobcom typové schvaľovanie vozidiel podľa právnych predpisov o ľahkých úžitkových a ťažkých úžitkových vozidlách podľa rozhodnutia výrobcu;

–  zveriť Komisii právomoc zaviesť prísnejšie emisné limity pri nízkych teplotách pre ľahké úžitkové vozidlá podľa normy Euro 6;

–  zveriť Komisii právomoc zaviesť emisné limity NO2 pre ľahké úžitkové vozidlá podľa normy Euro 6;

–  zveriť Komisii právomoc navrhnúť dereguláciu emisií metánu (CH4) v súlade s právnymi predpismi o ľahkých úžitkových vozidlách za predpokladu, že metánové misie budú zahrnuté ako ekvivalent emisií CO2 podľa právnych predpisov EÚ, ktorými sa ustanovujú povinné emisné ciele pre CO2 pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá.

II. Všeobecné stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, najmä pokiaľ ide o jeho ustanovenia zamerané na zavedenie limitných hodnôt pre emisie NO2 a prísnejšie limity pre emisie pri nízkych teplotách pre ľahké úžitkové vozidlá a na odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže pre typové schvaľovanie vozidiel, ktoré nemajú žiadny pozitívny vplyv na životné prostredie.

Znečistenie ovzdušia, či už v uzavretých priestoroch alebo vo voľnom prostredí, je hlavným environmentálnym rizikom ohrozujúcim ľudské zdravie. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v dôsledku znečistenia ovzdušia v uzavretých priestoroch každoročne umiera na celom svete 1,3 milióna ľudí. Dlhodobé a vrcholové vystavenie tomuto znečisteniu môže viesť k množstvu zdravotných účinkov, od menej závažných vplyvov na dýchací trakt až po predčasnú smrť. Za najproblematickejšie sa vo všeobecnosti považujú dve znečisťujúce látky – prízemný ozón (O3) a jemné tuhé častice (PM2.5). Len samotná vysoká koncentrácia ozónu spôsobuje v EÚ 21 000 prípadov predčasnej smrti ročne. Podľa WHO vystavenie tuhým časticiam znižuje priemernú dĺžku života každého človeka v Európe priemerne o takmer rok.

Výfukové emisie z ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel vo významnej miere prispievajú k znečisteniu ovzdušia. Osobitným problémom sú mestské oblasti, v ktorých je vyššia hustota motorových vozidiel a obyvateľstva. Cestná doprava je zodpovedná za vyše 40 % emisií NOx. Okrem jeho priamych účinkov na zdravie je NO2, ktorý je súčasťou NOx, tiež hlavným zdrojom amoniakových aerosólov, ktoré tvoria významnú zložku tuhých častíc a v zlúčení s ultrafialovým žiarením aj O3. Emisie NO2 týmto spôsobom zhoršujú problém znečistenia O3 a PM2.5. Nové motorové vozidlá majú v priemere vyššiu energetickú účinnosť a produkujú menej znečisťujúcich látok než tie staršie. Avšak aj napriek vytrvalému nárastu objemu cestnej dopravy sa to nepremieta do ekvivalentného zníženia emisií znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v atmosfére.

Je zaujímavé, že cieľom návrhu Komisie je riešiť niektoré z týchto problémov uvoľnením emisných limitov pre emisie amoniaku (NH3) z ťažkých úžitkových vozidiel so zážihovým motorov a pre emisie metánu (CH4) z ľahkých úžitkových vozidiel so zážihovým motorom. Zámerom týchto ustanovení je podporiť prenikanie vozidiel na zemný plyn na trh, pretože tento druh vozidiel má problém plniť súčasné emisné limity pre NH3 a CH4. Predpokladá sa, že rozsiahlejšie nahrádzanie naftových vozidiel vozidlami na zemný plyn, najmä v mestských oblastiach, by mali výrazný pozitívny účinok, pokiaľ ide o emisie z NOx a CO2.

Komisia však navrhuje vyvážiť tento pozitívny environmentálny vplyv potenciálne mierne vyššími emisiami NH3 (amoniak) a CH4 (metán). Z posúdenia vplyvu vyplynulo, že nárast emisií NH3 by po odstránení limitnej hodnoty pre ťažké úžitkové vozidlá na zemný plyn nebol zďaleka výrazný. Preto ak sa zohľadnia nižšie emisie NOx a CO2 v dôsledku predvídaného širšieho využitia vozidiel na zemný plyn, ktoré sú momentálne okrajovou časťou trhu, by sa celkový environmentálny vplyv tejto alternatívy dal považovať za pozitívny. Pokiaľ ide o emisie metánu, Komisia by mala zvýšiť limitnú hodnotu celkových emisií uhľovodíkov (THC) pre ľahké úžitkové vozidlá so zážihovým motorom, iba ak by to bolo kompenzované celkovým znížením skleníkového efektu celkových kombinovaných emisií CO2 a metánu. Spravodajkyňa by tiež rada zdôraznila, že Komisia by mala naďalej monitorovať vývoj emisií amoniaku a metánu z vozidiel so zážihovým motorom umiestnených na trh a v prípade potreby navrhnúť vhodné riešenie.

V neposledom rade by spravodajkyňa rada zabezpečila, aby boli nové motorové vozidlá vybavené systémami, ktoré vodičovi pomôžu jazdiť ekologicky účinným spôsobom, zameraným na zníženie spotreby paliva, a tým aj emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Komisia vo svojom posúdení vplyvu dôkladne zhodnotila výhody vybavenia nových vozidiel meračmi spotreby paliva a ukazovateľmi radenia prevodových stupňov za minimálne náklady. Spravodajkyňa preto považuje za potrebné zaviesť tieto systémy v súlade so zisteniami posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou ako štandardné vybavenie nových vozidiel.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Aj keď nie je známe, či emisie metánu majú priame škodlivé účinky na ľudské zdravie, metán je silný skleníkový plyn. Preto v súlade s oznámením Komisie o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6)2 a článkom 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073by Komisia mala zvážiť zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2.

(2) Aj keď nie je známe, či emisie metánu majú priame škodlivé účinky na ľudské zdravie, metán je silný skleníkový plyn. Preto v súlade s oznámením Komisie o uplatňovaní a budúcom vývoji právnych predpisov Spoločenstva o emisiách z ľahkých úžitkových vozidiel a prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (Euro 5 a 6)2 a článkom 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20073 by Komisia mala zvážiť zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2 po tom, ako v súvislosti s revíziou nariadenia (ES) č. 443/2009 a nariadenia (EÚ) č. 510/2011 uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami a v prípade potreby aj posúdenie vplyvu.

__________________

__________________

2 Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 Ú. v. EÚ C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom uľahčiť zavádzanie vozidiel na zemný plyn by sa mal zvýšiť súčasný emisný limit všetkých uhľovodíkov (THC) a mal by sa zohľadniť účinok emisií metánu vyjadrený ako ekvivalent CO2 na účely regulácie a informovania spotrebiteľa.

(3) S cieľom uľahčiť zavádzanie vozidiel na zemný plyn by sa mal zvýšiť súčasný emisný limit všetkých uhľovodíkov (THC). Maximálne povolené emisie všetkých uhľovodíkov (THC) by sa však mali stanoviť na limitnej hodnote, ktorou sa zabezpečí, aby prípadné zvýšenie emisií metánu z vozidiel so zážihovým motorom bolo kompenzované celkovým znížením skleníkového efektu celkových kombinovaných emisií CO2 a metánu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Výsledky skúšobného postupu, ktorý tvorí základ predpisov o typovom schvaľovaní ES vo vzťahu k emisiám, by mali odrážať hodnoty emisií pozorovaných v reálnych jazdných podmienkach s prihliadnutím na výsledky projektu ARTEMIS, ktorý je financovaný Úniou, a na hodnotenia vykonané v rámci tohto projektu. Systémy regulácie emisií a skúšobné cykly by mali byť vypracované tak, aby odrážali reálne jazdné podmienky, najmä v mestských oblastiach, kde sú jazdné podmienky oveľa nestálejšie ako regulačný skúšobný cyklus.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Ak sa má dosiahnuť cieľ znížiť vplyv znečisťujúcich látok z cestnej dopravy na životné prostredie, palivá s vysokým obsahom uhlíka by sa mali postupne nahradiť alternatívami s nižším obsahom uhlíka, ako je zemný plyn, hoci v dlhšom časovom horizonte je potrebné zaviesť nové technológie, ktoré majú nízky vplyv na životné prostredie, ako sú vozidlá poháňané elektrinou, vodíkom alebo stlačeným vzduchom, aby sa cestná doprava stala skutočne environmentálne udržateľná.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Vysokým koncentráciám znečistenia ovzdušia v dôsledku emisií prekurzorov O3 (vysoká koncentrácia ozónu spolu s vysokými teplotami v lete) a tiež v dôsledku pevných častíc z naftových motorov a iných emisií (ktoré spolu s tzv. inverziou spôsobujú v zime smog) by sa malo zabrániť pomocou preventívnych opatrení . K včasným a vhodným opatreniam by mala viesť najmä intenzívna spolupráca s meteorologickými službami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Potenciál znižovania spotreby palív, a tým aj emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, prostredníctvom efektívneho jazdenia, tzv. ekologického spôsobu jazdy, sa nevyužíva v dostatočnej miere. Dôvodom je hlavne nedostatok informácií a povedomia zo strany vodičov o tom, ako jazdiť efektívne. Technické prostriedky na umožnenie ekologického spôsobu jazdy sa zameriavajú na dva druhy systémov zabudovaných do vozidiel: merače spotreby paliva a ukazovatele radenia prevodových stupňov. Merač spotreby paliva je zariadenie, ktoré poskytuje vodičovi presné informácie o reálnej spotrebe paliva vozidla vrátane momentálnej spotreby paliva, priemernej spotreby paliva, spotreby paliva pri jazde na voľnobehu, spotreby paliva počas životného cyklu vozidla a odhadovanej dojazdovej vzdialenosti vozidla na základe momentálneho množstva paliva. Ukazovateľ radenia prevodových stupňov ukazuje optimálny prevodový stupeň, ak je iný než ten, ktorý je zaradený a ktorý by mal vodič zaradiť (vyšší alebo nižší), aby minimalizoval spotrebu paliva. Jeho účelom je poskytnúť vodičovi vozidla s manuálnou prevodovkou vizuálne upozornenie, keď je potrebné preradiť prevodový stupeň. Ukazovatele radenia prevodových stupňov boli zavedené ako povinné pre osobné vozidlá kategórie M1, ktoré sú vybavené manuálnou prevodovkou, ale nie pre ostatné druhy motorových vozidiel, akými sú ľahké úžitkové vozidlá, nákladné autá či autobusy. Naopak v súčasnosti neexistuje žiadna zákonná požiadavka inštalovať merače spotreby paliva do ktorejkoľvek kategórie motorového vozidla. Zo štúdií vyplýva, že potenciál ekologického spôsobu jazdy možno lepšie využiť vtedy, ak sa oba systémy používajú súbežne. Okrem toho merač spotreby paliva by spotrebiteľom pomohol kupovať vozidlá s nízkou spotrebou paliva. Bolo by to relevantné najmä v prípade ľahkých úžitkových vozidiel, u ktorých v súčasnosti neexistuje v prípade vozidiel ponúkaných na predaj žiadna zákonná požiadavka vykazovať palivovú účinnosť a emisie CO2 . Inštalácia meračov spotreby paliva a ukazovateľov radenia prevodových stupňov síce nevyžaduje od výrobcov vozidiel vysoké náklady, no tieto systémy často nie sú k dispozícii alebo sa predávajú v rámci doplnkových balíkov výbavy, čo bráni ich rozšírenejšiemu využitiu. Okrem toho v prípadoch, keď k dispozícii sú, sú často nainštalované nevhodným spôsobom, ktorý neuľahčuje ekologický spôsob jazdy (napr. nie je zabezpečená neustála viditeľnosť údajov alebo informácia o momentálnej spotrebe paliva, vzniká nesúlad medzi zobrazovanou a skutočnou spotrebou paliva).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia a na zaistenie neustáleho úsilia pri znižovaní emisií z vozidiel by sa právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 715/2007 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg, osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie, požiadavky na uplatňovanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktorými sa znižuje účinnosť systémov regulovania emisií, opatrenia potrebné na splnenie povinnosti výrobcu poskytnúť neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, nahradenie informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, zvýšenie alebo odstránenie limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov v prípade vozidiel so zážihovými motormi, zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt, ktoré by boli vo všeobecnosti v súlade s limitnými hodnotami pre hmotnosť benzínu a nafty, prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc a limitnú hodnotu pre množstvo tuhých častíc, limitnú hodnotu pre emisie NO2 a limitné hodnoty pre výfukové emisie pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených ako vyhovujúce emisným limitom Euro 6. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(7) Na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia a na zaistenie neustáleho úsilia pri znižovaní emisií z vozidiel by sa právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 715/2007 na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou hmotnosťou v naloženom stave nepresahujúcou 7 500 kg, osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie, požiadavky na uplatňovanie zákazu používania rušiacich zariadení, ktorými sa znižuje účinnosť systémov regulovania emisií, opatrenia potrebné na splnenie povinnosti výrobcu poskytnúť neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, nahradenie informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, zvýšenie alebo odstránenie limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov v prípade vozidiel so zážihovými motormi, zmenu nariadenia (ES) č. 715/2007 na účely prehodnotenia limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc a zavedenie limitných hodnôt, ktoré by boli vo všeobecnosti v súlade s limitnými hodnotami pre hmotnosť benzínu a nafty, prijatie revidovaného postupu merania tuhých častíc a limitnú hodnotu pre množstvo tuhých častíc, limitnú hodnotu pre emisie NO2 a limitné hodnoty pre výfukové emisie pri nízkych teplotách v prípade vozidiel schválených ako vyhovujúce emisným limitom Euro 6. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Podľa súčasných právnych predpisov sa pre rozličné varianty toho istého druhu vozidla vyžadujú dve typové schválenia. Vytvára sa tak zbytočná administratívna záťaž a nemá to ani žiaden pozitívny dosah na životné prostredie. Zvýšením maximálnej prípustnej hmotnosti v naloženom stave na 7 500 kg by sa umožnilo, aby vozidlá s hmotnosťou prekračujúcou súčasný limit hmotnosti ľahkých úžitkových vozidiel vo výške 2610/2840 kg získali typové schválenie buď na základe právnych predpisov upravujúcich ľahké úžitkové vozidlá alebo na základe právnych predpisov upravujúcich ťažké úžitkové vozidlá v závislosti od toho, ako sa výrobca rozhodne.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po uverejnení delegovaných aktov prijatých v súlade s druhým pododsekom a na žiadosť výrobcu sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg.

Po uverejnení delegovaných aktov prijatých v súlade s druhým pododsekom a na žiadosť výrobcu sa toto nariadenie uplatňuje na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES* s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou hmotnosťou v naloženom stave nepresahujúcou 7 500 kg.

Komisia je v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania tohto nariadenia na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 000 kg. Delegovanými aktmi sa zabezpečí najmä to, aby sa pri skúškach podvozkov na dynamometrickom zariadení s cieľom stanoviť ekvivalentnú zotrvačnosť primerane zohľadňovala skutočná prevádzková hmotnosť vozidla, ako aj iné predvolené parametre výkonu a zaťaženia.

Komisia je v súlade s článkom 14a splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania tohto nariadenia na vozidlá kategórií M1, M2, N1 a N2 vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ale s maximálnou technicky prípustnou hmotnosťou v naloženom stave nepresahujúcou 7 500 kg. Delegovanými aktmi sa zabezpečí najmä to, aby sa pri skúškach podvozkov na dynamometrickom zariadení s cieľom stanoviť ekvivalentnú zotrvačnosť primerane zohľadňovala skutočná prevádzková hmotnosť vozidla, ako aj iné predvolené parametre výkonu a zaťaženia.

____________________

____________________

* Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.“.

* Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.“.

Odôvodnenie

Zvýšením maximálnej prípustnej hmotnosti v naloženom stave na 7 500 kg by sa umožnilo, aby vozidlá s hmotnosťou prekračujúcou súčasný limit hmotnosti ľahkých úžitkových vozidiel vo výške 2610/2840 kg získali typové schválenie buď na základe právnych predpisov upravujúcich ľahké úžitkové vozidlá, alebo na základe právnych predpisov upravujúcich ťažké úžitkové vozidlá v závislosti od toho, ako sa výrobca rozhodne. „Maximálna technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave“ je celková hmotnosť vozidla spolu s prívesným vozidlom (vozidlami), ako ju uvádza výrobca.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Článok 5 ods. 1 sa mení takto:

„Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri bežnom používaní bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.“

„Výrobca vybaví vozidlá tak, aby komponenty, ktoré by mohli mať vplyv na emisie, boli navrhnuté, konštruované a namontované tak, aby vozidlo pri skutočných podmienkach jazdy bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.“

 

Výrobca zabezpečí účinnosť systémov regulácie emisií tým, že dodrží faktor súladu, ktorý odráža iba prípadné tolerancie v rámci postupu merania emisií.“

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1a. Výrobca zabezpečí, aby vozidlá boli vybavené meračmi spotreby paliva v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V článku 5 ods. 3 sa písm. a) mení takto:

„a) výfukových emisií vrátane skúšobných cyklov, emisií pri nízkych teplotách okolia, emisií pri voľnobehu, opacity dymu a správneho fungovania a regenerácie systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov;“

 

„a) výfukových emisií vrátane skúšobných cyklov založených na emisiách pri skutočnej jazde, použití prenosných systémov merania emisií, emisií pri nízkych teplotách okolia, emisií pri voľnobehu, opacity dymu a správneho fungovania a regenerácie systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov;“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) V článku 5 ods. 3 sa vkladá toto písmeno:

 

„ea) vybavenie vozidiel meračmi spotreby paliva, ktoré poskytujú vodičovi presné informácie o reálnej spotrebe paliva vozidla vrátane aspoň týchto údajov: momentálnej spotreby paliva (l/100 km), priemernej spotreby paliva (l/100 km), spotreby paliva pri jazde na voľnobehu (l/hod), spotreby paliva počas životného cyklu vozidla (l) a odhadovanej dojazdovej vzdialenosti vozidla na základe momentálneho množstva paliva;“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c) V článku 5 ods. 3 sa vkladá toto písmeno:

 

„ia) faktor súladu, ktorý predstavuje pomer maximálnej úrovne emisií určitej znečisťujúce látky meranej v reálnych podmienkach a regulačného limitu predpísaného normou Euro 6 pre tú istú znečisťujúcu látku, ktorá by mala byť stanovená na úrovni minimálnej prípustnej hodnoty;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3d) V článku 5 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Komisia prijme do 31. decembra 2016 delegovaný akt na účely doplnenia požiadaviek uvedených v odseku 1a a v písm. ea) tohto odseku. S účinnosťou od 1. januára 2018 vnútroštátne orgány odmietajú udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky. S účinnosťou od 1. januára 2019 vnútroštátne orgány v prípade nových vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, už nepovažujú osvedčenia o zhode za platné a zakazujú registráciu týchto vozidiel a ich predaj alebo uvedenie do prevádzky.“

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez zníženia úrovne ochrany životného prostredia v rámci Únie je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a týkajúce sa:

1. Komisia zváži zahrnutie emisií metánu do výpočtu emisií CO2, aby sa zohľadnil skleníkový efekt emisií metánu a aby vyjadrený na účely regulácie a informovanie spotrebiteľov ako ekvivalent CO2. Komisia na tento účel prípadne predloží legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade na revíziu nariadenia (ES) č. 443/2009 a nariadenia (ES) č. 510/2011.

a) nahradenia informácií o hmotnosti emisií CO2 v osvedčení o zhode uvedenom v článku 18 smernice 2007/46/ES informáciami o celkovej hmotnosti ekvivalentov emisií CO2, ktoré predstavujú súčet hmotnosti emisií CO2 a emisií metánu vyjadrený ako ekvivalentná hmotnosť emisií CO2 vzhľadom na ich účinky skleníkových plynov;

 

b) zvýšenia alebo odstránenia limitnej hodnoty pre emisie všetkých uhľovodíkov (THC) v prípade vozidiel so zážihovými motormi.

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Bez toho, aby došlo k zníženiu miery ochrany životného prostredia v Únii, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, pokiaľ ide o zvyšovanie limitov emisií všetkých uhľovodíkov pre vozidlá so zážihovými motormi. Maximálne povolené emisie všetkých uhľovodíkov (THC) sa stanovia na limitnej hodnote, ktorou sa zabezpečí, aby prípadné zvýšenie emisií metánu z vozidiel so zážihovým motorom bolo kompenzované celkovým znížením skleníkového efektu celkových kombinovaných emisií CO2 a metánu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 14a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 druhom pododseku, článku 5 ods. 3, článku 8 a článku 14 ods. 1 až 5 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od […][Úrad pre publikácie: vložiť presný dátum nadobudnutia účinnosti].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 pododseku 2, článku 8 ods. 3, článku 10 ods. 8, článku 14 ods. 1 a článku 13a sa Komisii zveruje na obdobie piatich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 18 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Zmeny a doplnenia alebo vykonávacie opatrenia uvedené v článku 5 ods. 3 a článku 14 ods. 6 sa prijmú do 2. júla 2008.“

„3. Zmeny alebo delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 3 a článku 14 ods. 1a až 5 sa prijmú najneskôr do [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2a. Výrobca zabezpečí, aby vozidlá boli vybavené meračmi spotreby paliva v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – uvádzacia veta

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) V článku 5 ods. 4 sa úvodná veta nahrádza takto:

4. Komisia prijme opatrenia na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení, ktoré sa týkajú aj:

„4. „Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom vypracovať osobitné postupy, skúšky a požiadavky na typové schválenie uvedené v tomto článku vrátane požiadaviek ktoré sa týkajú aj:“.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c) V článku 5 ods. 4 sa vkladá toto písmeno:

 

„ea) vybavenie vozidiel meračmi spotreby paliva, ktoré poskytujú vodičovi presné informácie o reálnej spotrebe paliva vozidla vrátane aspoň týchto údajov: momentálnej spotreby paliva (l/100 km), priemernej spotreby paliva (l/100 km), spotreby paliva pri jazde na voľnobehu (l/hod), spotreby paliva počas životného cyklu vozidla (l) a odhadovanej dojazdovej vzdialenosti vozidla na základe momentálneho množstva paliva.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d) V článku 5 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Komisia prijme do 31. decembra 2016 delegovaný akt na doplnenie požiadaviek uvedených v odseku 2a a v písm. ea) tohto odseku. S účinnosťou od 1. januára 2018 vnútroštátne orgány odmietajú udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie pre nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky. S účinnosťou od 1. januára 2019 vnútroštátne orgány v prípade nových vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, už nepovažujú osvedčenia o zhode za platné a zakazujú registráciu týchto vozidiel a ich predaj alebo uvedenie do prevádzky.“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1e) Vkladá sa tento článok :

 

„Článok 12a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

 

Komisia zhodnotí vhodnosť zavedenia požiadavky, aby boli ukazovatele radenia prevodových stupňov inštalované do vozidiel s ručnou prevodovkou inej kategórie ako M1 , pre ktorú už existuje táto požiadavka podľa súčasných právnych predpisov Únie. Na základe tohto posúdenia Komisia podľa okolností predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade na rozšírenie pôsobnosti článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/20091a na ďalšie kategórie vozidiel.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

POSTUP

Názov

Zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel

Referenčné čísla

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

6.2.2014

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

  dátum vymenovania

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Prerokovanie vo výbore

5.5.2015

 

 

 

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jarosław Wałęsa

POSTUP

Názov

Zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel

Referenčné čísla

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Dátum predloženia v EP

31.1.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Spravodajcovia

dátum vymenovania

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Dátum prijatia

23.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

66

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martin Häusling, Judith Sargentini

Dátum predloženia

29.9.2015