POROČILO     ***I
PDF 310kWORD 592k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Albert Deß

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0028),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0027/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. aprila 2014(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za promet in turizem (A8-0270/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Problem onesnaženosti zraka in vplivov na podnebje zaradi cestnega prometa je obsežno in zapleteno vprašanje. Za zagotovitev celovitega pristopa k emisijam iz cestnih vozil bi se bilo treba izogibati majhnim zakonskim spremembam, ki bi lahko bile v nasprotju s cilji druge zakonodaje in imele nesorazmerne posledice za konkurenco med proizvajalci, ki upoštevajo predpise.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Čeprav ni znano, da bi imele emisije metana neposreden škodljiv učinek na zdravje ljudi, je metan plin z močnim toplogrednim učinkom. Zato bi morala Komisija v skladu z njenim sporočilom o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6)2 ter s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta3 razmisliti o vključitvi emisij metana v izračun emisij CO2.

(2) Čeprav ni znano, da bi imele emisije metana neposreden škodljiv učinek na zdravje ljudi, je metan plin z močnim toplogrednim učinkom in pomemben predhodnik ozona. Zato bi morala Komisija v skladu s svojim sporočilom o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6)2 ter s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta3 po izvedbi jasne in nadrobne ocene učinka, s katero se oceni pravilna pretvorba emisij metana v emisije CO2 in njena izvedljivost v okviru pregleda zakonodaje Unije o zmanjšanju emisij CO2 iz lahkih tovornih in osebnih vozil, razmisliti o vključitvi emisij metana v izračun emisij CO2 za obdobje po letu 2020.

____________________

____________________

2 UL C 182, 19.7.2008, str. 17.

2 UL C 182, 19.7.2008, str. 17.

3 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

3 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za olajšanje uvedbe vozil na zemeljski plin bi bilo treba povišati sedanjo mejno vrednost emisij skupnih ogljikovodikov ter upoštevati učinek emisij metana in ga izraziti kot ekvivalent CO2 za regulativne namene in namene obveščanja potrošnikov.

(3) Da bi vozila na zemeljski plin in vozila z bencinskimi motorji ocenili na podlagi enakih standardov glede emisij, bi bilo treba pregledati sedanjo mejno vrednost emisij skupnih ogljikovodikov na podlagi jasne in nadrobne ocene učinka ter razmisliti o upoštevanju učinka emisij metana in ga izraziti kot ekvivalent CO2.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Preskusni postopek, ki je osnova za predpise o emisijah pri podeljevanju ES-homologacije, bi moral odražati stopnje emisij v dejanskih pogojih vožnje. Zato bi bilo treba sisteme za uravnavanje emisij in preskusne cikle oblikovati v dejanskih pogojih vožnje, zlasti na mestnih območjih, kjer so pogoji vožnje spremenljivi.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Sodobna vozila z dizelskim motorjem sproščajo velike in vedno večje količine NO2 kot delež skupnih emisij NOx, ki niso bile pričakovane ob sprejetju Uredbe (ES) št. 715/2007. Videti je, da je večina težav v zvezi s kakovostjo zraka na prizadetih urbanih območjih povezana z neposrednimi emisijami NO2. Zato bi bilo treba uvesti primerne mejne vrednosti emisij.

(4) Sodobna vozila z dizelskim motorjem sproščajo velike in vedno večje količine NO2 kot delež skupnih emisij NOx, ki niso bile pričakovane ob sprejetju Uredbe (ES) št. 715/2007. Videti je, da je večina težav v zvezi s kakovostjo zraka na prizadetih urbanih območjih povezana z neposrednimi emisijami NO2. Komisija bi morala zato po natančni in temeljiti oceni učinka preučiti, ali so potrebni zakonodajni ukrepi, ki bi poleg obstoječih mejnih vrednosti za emisije NOx določali posebne mejne vrednosti za NO2 ali pa nove mejne vrednosti za emisije NOx.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Sedanje mejne vrednosti emisij CO in skupnih ogljikovodikov po hladnem zagonu pri nizki temperaturi so bile prenesene iz zahtev Euro 3 iz Direktive 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta4, ki so videti zastarele glede na obstoječo tehnologijo vozil in potrebe v zvezi s kakovostjo zraka. Poleg tega težave v zvezi s kakovostjo zraka in rezultati meritev emisij iz vozil kažejo na potrebo po primerni mejni vrednosti emisij NOx/NO2. Zato bi bilo treba uvesti spremenjene mejne vrednosti emisij v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 715/2007.

(5) Sedanje mejne vrednosti emisij CO in skupnih ogljikovodikov po hladnem zagonu pri nizki temperaturi so bile prenesene iz zahtev Euro 3 iz Direktive 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta4, ki so videti zastarele glede na obstoječo tehnologijo vozil in zahtevano optimalno kakovost zraka, da ne bi bilo ogroženo javno zdravje. Poleg tega težave v zvezi s kakovostjo zraka in rezultati meritev emisij iz vozil kažejo na potrebo po primerni mejni vrednosti emisij NOx/NO2. Zato bi bilo treba uvesti spremenjene mejne vrednosti emisij v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 715/2007, tudi za sodobna dizelska vozila.

__________________

__________________

4 Direktiva 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in o spremembah Direktive Sveta 70/220/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 1).

4 Direktiva 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in o spremembah Direktive Sveta 70/220/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Mejna vrednost emisij NH3 iz Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta je zahteva, katere namen je omejitev uhajanja amoniaka iz NOx po uporabi tehnologij obdelave, pri katerih se uporablja sečnina kot reagent za zmanjšanje emisij NOx. Zato bi bilo treba mejno vrednost NH3 uporabljati samo za navedene tehnologijo in ne za motorje na prisilni vžig.

črtano

_____________

 

Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1).

 

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Potencial za zmanjšanje porabe goriva z varčnim načinom vožnje (tako imenovano „ekološko vožnjo“) ter s tem za zmanjšanje emisij onesnaževal in toplogrednih plinov se ne izkorišča v zadostni meri. Tako je predvsem zaradi premajhne obveščenosti ali ozaveščenosti voznikov o učinkovitem načinu vožnje. Tehnično sredstvo v podporo ekološki vožnji sta predvsem dve vrsti sistemov, vgrajenih v vozila: merilniki porabe goriva in kazalniki menjanja prestav. Poleg tega obveznost namestitve merilnikov porabe goriva proizvajalcev vozil ne bi bistveno obremenila. Zato je primerno, da Komisija po oceni učinka na podlagi te uredbe uvede obvezne merilnike porabe goriva za lahka in težka tovorna vozila s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 in Uredbe (ES) št. 595/2009. Komisija bi morala tudi preučiti razširitev obvezne namestitve kazalnikov menjanja prestav z zgolj osebnih avtomobilov na vsa lahka in težka tovorna vozila.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za dosego ciljev EU v zvezi s kakovostjo zraka in za zagotovitev stalnih prizadevanj za zmanjšanje emisij iz vozil, bi bilo treba Komisiji v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije podeliti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi Uredbe (ES) št. 715/2007 za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg; s posebnimi postopki, preskusi in zahtevami za homologacijo; z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; z ukrepi, potrebnimi za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; z nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2; s povečanjem ali odpravo mejnih vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila na prisilni vžig; s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 zaradi ponovnega kalibriranja mejnih vrednosti na podlagi mase delcev in uvedbe mejnih vrednosti na podlagi števila delcev, ki bi bile približno v sorazmerju z mejnimi vrednostmi za bencin in dizelsko gorivo; s sprejetjem revidiranega meritvenega postopka za mejno vrednost za delce in mejno vrednost za število delcev, mejno vrednost emisij NO2 in mejno vrednost emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6. Komisija bi pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov morala zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(7) Za dosego ciljev EU v zvezi s kakovostjo zraka, kot so opredeljeni s standardi kakovosti zraka Unije in Direktivo (ES) št. 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter za zagotovitev stalnih prizadevanj za zmanjšanje emisij iz vozil, bi bilo treba Komisiji v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije podeliti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi Uredbe (ES) št. 715/2007 za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila pa ne presega 5 000 kg; s posebnimi postopki, preskusi in zahtevami za homologacijo; z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; z ukrepi, potrebnimi za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 zaradi ponovnega kalibriranja mejnih vrednosti na podlagi mase delcev in uvedbe mejnih vrednosti na podlagi števila delcev, ki bi bile približno v sorazmerju z mejnimi vrednostmi za bencin in dizelsko gorivo. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po objavi delegiranih aktov, sprejetih v skladu z drugim pododstavkom in na zahtevo proizvajalca, se ta uredba uporablja za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg.

2. Po objavi delegiranih aktov, sprejetih v skladu z drugim pododstavkom in na zahtevo proizvajalca, se ta uredba uporablja za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila pa ne presega 5 000 kg.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi te uredbe za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg. Z delegiranimi akti se zlasti zagotovi, da se pri preskusih dinamometra ustrezno upošteva dejanska operativna masa vozila za določitev enakovredne vztrajnostne mase ter drugih privzetih parametrov moči in obremenitve.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi te uredbe za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila pa ne presega 5 000 kg. Z delegiranimi akti se zlasti zagotovi, da se pri preskusih dinamometra ustrezno upošteva dejanska operativna masa vozila za določitev enakovredne vztrajnostne mase ter drugih privzetih parametrov moči in obremenitve.

____________________

____________________

*UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

*UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) v členu 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a. Proizvajalec vse kategorije vozil, ki sodijo v področje uporabe te uredbe, opremi z merilniki porabe goriva v skladu z zahtevami te uredbe.“

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – točka ea (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) v člen 5(3) se vstavi naslednja točka:

 

„(ea) opremo vozil z merilniki porabe goriva, ki vozniku dajejo točne in trajno vidne informacije o realni porabi goriva, ki vključuje vsaj naslednje podatke: trenutno porabo goriva (l/100  km ali mpg), povprečno porabo goriva (l/100 km ali mpg), porabo goriva v prostem teku (l/h ali m/h), ter oceno dosega vozila na podlagi trenutne količine goriva;“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3b (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – točka ia (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) v člen 5(3) se vstavi naslednja točka:

 

„(ia) faktorjem skladnosti, ki predstavlja razmerje med najvišjo ravnjo emisij določenega onesnaževala v dejanskih razmerah in regulativno mejno vrednostjo Euro 6 za isto onesnaževalo, za katero se določi najnižja možna vrednost;“

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3c (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) v členu 5(3) se doda naslednji pododstavek:

 

„Komisija do 31. decembra 2016 sprejme delegirani akt za dopolnitev zahtev iz odstavka 1a in točke (ea) tega odstavka. Nacionalni organi od 1. januarja 2018 zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki ne izpolnjujejo teh zahtev. Od 1. januarja 2019 nacionalni organi štejejo, v primeru, ko nova vozila niso skladna s temi zahtevami, da certifikati o skladnosti ne veljajo več in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe takšnih vozil.“

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi z naslednjim, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

1. Komisija po potrebi predlaga zakonodajne ukrepe v zvezi z naslednjim, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

a) nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti iz člena 18 Direktive 2007/46/ES z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2, ki je vsota mase emisij CO2 in emisij metana, izražena kot ekvivalentna masa emisij CO2 glede na njihove učinke toplogrednih plinov;

(a) pregledom informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti iz člena 18 Direktive 2007/46/ES v okviru pregleda Uredbe (ES) št. 443/2009 na podlagi informacij o skupni masi ekvivalentov emisij CO2, ki šteje kot vsota mase emisij CO2 in emisij metana, izražena kot ekvivalentna masa emisij CO2 glede na njihove učinke toplogrednih plinov;

(b) povečanje ali odprava mejne vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila z motorjem na prisilni vžig.

(b) mejne vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila z motorjem na prisilni vžig, ki se pregledajo na podlagi nadrobne ocene učinka.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po zaključku programa UN/ECE za merjenje delcev, opravljenega pod nadzorom Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih, najpozneje pa ob začetku veljavnosti Euro 6, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za sprejetje naslednjih ukrepov, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

2. Po zaključku programa UN/ECE za merjenje delcev, opravljenega pod nadzorom Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih, najpozneje pa ob začetku veljavnosti Euro 6 se na Komisijo brez nepotrebnega odlašanja prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za sprejetje naslednjih ukrepov, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija pregleduje postopke, preskuse in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje emisij. Če se med pregledom ugotovi, da navedeni postopki, preskusi, zahteve in preskusni cikli niso več ustrezni ali da ne odražajo več dejanskih svetovnih emisij, Komisija ukrepa v skladu s členom 5(3) in jih prilagodi tako, da ustrezno odražajo emisije, ki nastajajo med dejansko vožnjo po cesti.“;

3. Komisija pregleduje postopke, preskuse in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje emisij.

 

Komisija za vsa homologirana ali po letu 2015 registrirana vozila uvede preskuse emisij pri dejanski vožnji in tako zagotovi, da so vozila zaradi učinkovitih sistemov za nadzor emisij skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi, pri čemer faktor skladnosti od leta 2017 odraža samo možno toleranco postopka za merjenje emisij.“

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka b

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a, da se poleg obstoječih mejnih vrednosti emisij skupnih NOx določi mejna vrednost emisij NO2 za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz tabele 2 v Prilogi I. Mejna vrednost emisij NO2 se določi na podlagi ocene učinka, upošteva tehnično izvedljivost in odraža cilje v zvezi s kakovostjo zraka iz Direktive (ES) št. 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta*.

Komisija po potrebi predlaga zakonodajne ukrepe v zvezi z mejno vrednostjo emisij NO2 poleg obstoječih mejnih vrednosti emisij skupnih NOx za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz tabele 2 v Prilogi I. Mejna vrednost emisij NO2 se določi na podlagi jasne in nadrobne ocene učinka in upošteva tehnično izvedljivost ter poleg tega odraža cilje v zvezi s kakovostjo zraka iz Direktive (ES) št. 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta*.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka c

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za spremembo in dopolnitev tabele 4 v Prilogi I za določitev mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz tabele 2 v Prilogi I. Mejna vrednost emisij NOx in NO2 je določena na podlagi ocene učinka, upošteva tehnično izvedljivost in odraža cilje v zvezi s kakovostjo zraka iz Direktive (ES) št. 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta.“;

5. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži predlog v skladu z rednim zakonodajnim postopkom za spremembo in dopolnitev tabele 4 v Prilogi I za določitev mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz tabele 2 v Prilogi I. Mejna vrednost emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah je določena na podlagi ocene učinka za ogljikov monoksid (CO), ogljikovodike (HC), dušikove okside (NOx) in dušikov dioksid (NO2) ter upošteva tehnično izvedljivost in bolje odraža cilje v zvezi s kakovostjo zraka iz Direktive (ES) št. 2008/50 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 2(2), člena 5(3), člena 8 in člena 14(1) do (5) je preneseno na Komisijo za nedoločen čas od [...] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 2(2), člena 5(3), člena 8 in člena 14(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1a (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) v členu 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

„2a. Proizvajalci vse kategorije vozil, ki sodijo v področje uporabe te uredbe, opremijo z merilniki porabe goriva v skladu z zahtevami te uredbe.“

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1b (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b) V členu 5(4) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

4. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje tega člena, ki med drugim zadevajo:

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a v zvezi s pripravo posebnih postopkov, preskusov in zahtev za homologacijo iz tega člena, vključno z zahtevami, ki zadevajo:“.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1c (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – točka ea (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c) v člen 5(4) se vstavi naslednja točka:

 

„(ea) opremo vozil z merilniki porabe goriva, ki vozniku dajejo točne in trajno vidne informacije o realni porabi goriva, ki vključuje vsaj naslednje podatke: trenutno porabo goriva (l/100 km ali mpg), povprečno porabo goriva (l/100 km ali mpg), porabo goriva v prostem teku (l/h ali m/h) ter oceno dosega vozila na podlagi trenutne količine goriva;“

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1d (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1d) v členu 5(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2).

„Komisija do 31. decembra 2016 sprejme delegirani akt za dopolnitev zahtev iz odstavka 2a in točke (ea) tega odstavka. Nacionalni organi od 1. januarja 2018 zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki ne izpolnjujejo teh zahtev. Od 1. januarja 2019 nacionalni organi štejejo, v primeru, ko nova vozila niso skladna s temi zahtevami, da certifikati o skladnosti ne veljajo več in prepovejo registracijo, prodajo in začetek uporabe takšnih vozil.“

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1e (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 12a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e) vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 12a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3. Pooblastilo iz člena 5(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 595/2009

Priloga I – tabela Mejne vrednosti emisij Euro VI – vnos za WHTC (PI)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2) v Prilogi I se v tabeli „Mejne vrednosti emisij Euro VI“ vnos za „WHTC (PI)“ nadomesti z naslednjim:

črtano

«WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )«.

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Komisija oceni, ali je ustrezno uvesti zahteve, da se v vozila z ročnim menjalnikom, z izjemo vozil kategorije M1, za katera v sedanji zakonodaji Unije že obstaja zahteva, namestijo kazalniki menjanja prestav. Na podlagi te ocene Evropskemu parlamentu in Svetu1a po potrebi predloži predlog za razširitev področja uporabe člena 11 Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1a na dodatne kategorije vozil.

 

_______________

 

1a Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).

(1)

  UL C 311, 12.9.2014, str. 55.


OBRAZLOŽITEV

Ta predlog združuje vrsto različnih in relativno heterogenih ukrepov, ki so večinoma namenjeni zmanjševanju človeškemu zdravju škodljivih emisij iz vozil. Natančneje, ti ukrepi zadevajo določanje mejnih vrednosti emisij NO2 znotraj širše skupine emisij NOx, odpravo mejne vrednosti amonijaka za motorje težkih tovornih vozil, spremembo mejnih vrednosti emisij pri hladnem zagonu, podedovanih iz predhodnih stopenj Euro, ukrep za prilagoditev emisij skupnih ogljikovodikov z namenom olajšanja uvedbe vozil na zemeljski plin, ukrep za dodajanje metana, izraženega z ekvivalentom glede na toplogredni učinek, v skupne emisije CO2, ki jih mora upoštevati vsak proizvajalec avtomobilov, ter možnost, da se največja dovoljena masa skupine vozil, za katere lahko veljajo predpisi glede emisij za lahka tovorna vozila, poveča z 2 840 kg na 5 000 kg. Druga vrsta ukrepov je bolj tehnično-regulativne narave ter vključuje številne predloge za uskladitev izvršilnih pooblastil v sedanjih zakonodajnih besedilih z Lizbonsko pogodbo in nekatera nova izvršilna pooblastila kot orodje za izvajanje nekaterih predlaganih novih ukrepov.

Načeloma so ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka dobrodošli, zlasti če dosegajo dobro ravnovesje med stroški in rezultati v smislu za bivanje prijetnejših in bolj trajnostnih mest, v katerih živi vedno več naših državljanov, ter zmanjšujejo stroške, povezane z zdravjem. Po drugi strani pa proizvajalcev avtomobilov ne bi smeli priganjati v ukrepe, ki zanje pomenijo nesorazmerno breme. Zavedati se moramo, da se ta industrijska panoga še vedno trudi premagati nedavno gospodarsko krizo ter da je treba dodatne stroške in birokracijo omejiti na najmanjšo možno mero.

Poročevalec želi izpostaviti nekatere specifične vidike predloga Komisije in predlaganih sprememb.

•  Metan sam po sebi ni plinasto onesnaževalo in ne ogroža zdravja ljudi. Vozila na zemeljski plin povzročajo približno 25 % manj emisij CO2 kot avtomobili z bencinskimi motorji, tržni delež, ki ga bodo ta vozila zavzela v prihodnosti, pa je zelo negotov. V tem trenutku vozila na zemeljski plin predstavljajo le nepomemben del voznega parka v uporabi. Glede na rezultate testov dejanskih emisij pri vožnji tudi ni jasno, kako bi bilo treba natančno izračunavati emisije, ne samo metan. Poročevalec meni, da te majhne kategorije vozil, ki prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, ne bi smeli kaznovati že od samega začetka. Pregled iz člena 14(3) ali pregled zakonodaje o CO2 za avtomobile bi moral biti jamstvo, da lahko vsakič, kadar emisije metana postanejo problematične, Komisija predlaga novo zakonodajo.

•  Razširitev skupine vozil, za katere lahko na zahtevo proizvajalca veljajo predpisi za lahka tovorna vozila, kaže na dober namen Komisije, poročevalec pa predlaga, da se največja dovoljena masa poveča celo na 7 500 kg. Na ta način bi preprečili dodatno podvajanje postopkov homologacije in drugih administrativnih postopkov.

•  Emisije amonijaka ustvarjajo težka tovorna vozila z dizelskimi motorji, ki amonijak uporabljajo v sečnini kot reagentu, tj. tehnologiji za naknadno obdelavo, ki se uporablja za zmanjševanje emisij NOx. V primeru težkih tovornih vozil na zemeljski plin so emisije amonijaka neposredna posledica izgorevanja samega zemeljskega plina. Amonijak se ne uporablja za nevtralizacijo NOx, saj emisije NOx skoraj ne nastajajo. Če bi želeli ohraniti mejne vrednosti amonijaka za težka tovorna vozila z motorji na prisilni vžig, bi potrebovali drage sisteme za zmanjševanje emisij, ki bi bili diskriminatorni do te kategorije, saj bi tehnologijam alternativnih goriv, kot sta utekočinjen naftni plin ali zemeljski plin, preprečevali, da bi postale ekonomsko upravičene. Uporabo mejne vrednosti NH3 za vozila z motorji na prisilni vžig bi bilo zato treba odpraviti v skladu s predlogom Komisije, obstoječo mejno vrednost 10 ppm za vozila z motorji na kompresijski vžig (tj. dizelskimi motorji), ki predstavljajo večino voznega parka, pa bi bilo treba ohraniti.

•  Glede usklajevanja z Lizbonsko pogodbo je namen predloga uskladitev starih postopkov komitologije z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 290 in 291 PDEU. To bi Komisiji omogočilo sprejemanje tovrstnih aktov v zvezi z vrsto predpisov, postopkov in mejnih vrednosti, povezanih z uporabo standardov Euro 5 in Euro 6. Podobno kot v veliki večini aktov bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov prenesti na Komisijo, in sicer od začetka veljavnosti do 30. junija 2019, ko se konča sedanji zakonodajni mandat, in ne za predlagano nedoločeno časovno obdobje, veljati pa bi morale tudi standardne določbe glede poročila Komisije ob upoštevanju prenosa pooblastil in samodejnega podaljšanja.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (2.7.2015)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

(COM(2014)0028 – C8‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Pripravljavka mnenja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil želi ob globalnem segrevanju, onesnaževanju in prizadevanju za učinkovitejšo uporabo virov obravnavati posebna problematična področja, na katerih tržne in regulativne pomanjkljivosti ovirajo splošno prizadevanje za zagotovitev boljše kakovosti zraka na gosto naseljenih območjih v Evropi in zmanjšanje strupenih emisij in emisij toplogrednih plinov.

Po ocenah zaradi slabe kakovosti zraka prezgodaj umre okrog 400 tisoč Evropejcev, hkrati pa je zoper 17 držav članic uveden postopek za ugotavljanje kršitev, ker ne ravnajo v skladu z direktivo o kakovosti zunanjega zraka. Emisije, izmerjene pri preskusih, se tudi zelo razlikujejo od dejanskih svetovnih emisij, ki so občutno višje, čeprav bi se morale ujemati.

Glede na navedeno je bil glavni cilj pripraviti predloge sprememb za izboljšanje besedila, tako da bodo zajeta vsa obravnavana vprašanja, ne da bi se zmanjšali učinkovitost in pravna varnost uredbe, zmanjšala pa bi se nekatera upravna bremena, ki so s tem povezana.

Metan, ki je zelo močen toplogredni plin, trenutno ni zajet v izračunu skupnih emisij toplogrednih plinov iz vozil, zato pripravljavka mnenja predlaga spremembo, ki v zvezi s tem dodatno pojasnjuje predlog uredbe in v izračun emisij z metodo ekvivalenta CO2 vključuje metan. Poleg tega je treba zaradi sedanje največje dovoljene mase za lahka vozila podvajati homologacijo za nekatere platforme vozil, kar še dodatno občutno obremenjuje proizvajalce tovrstnih vozil. Pripravljavka mnenja je za rešitev tega problema oblikovala predlog spremembe za zvišanje največje dovoljene mase. V njem je tudi določeno, da je treba v teh vozilih zagotoviti dostop do diagnostične podpore na daljavo v skladu z najnovejšim tehnološkim razvojem.

V zadnjih letih je bil dosežen velik napredek pri zmanjšanju emisij delcev, vseeno pa menimo, da je treba pri izračunu njihovih emisij upoštevati tudi nanodelce.

Ker so emisije iz vozil neposredno povezane s porabo goriva in ker je mogoče, da bi bili obvezni merilniki porabe goriva in kazalniki menjanja prestav na armaturni plošči koristni tudi v lahkih vozilih, pripravljavka mnenja poziva Komisijo, naj v zvezi s tem izvede oceno učinka, nato pa pripravi zakonodajni predlog, če bodo to upravičevali rezultati ocene.

Ker se tehnologija v tem sektorju stalno razvija, je treba Evropsko komisijo pooblastiti, da bo po potrebi spremenila nekatere nebistvene prvine tega zakonodajnega akta in tako omogočila hitro ukrepanje. Ker sedanji preskusni cikli ne odražajo dejanskih razmer, pripravljavka mnenja poleg tega poziva k njihovem takojšnjem pregledu in prilagoditvi, da ne bi zavajali potrošnikov in razvijali proizvodov na podlagi neobjektivnih in netočnih podatkov. Redno bi bilo treba preverjati tudi točnost preskusnih testov, saj se vozne razmere in gostota prometa sčasoma spremenijo. Zato pripravljavka mnenja poziva k njihovemu rednemu pregledu, ki naj se izvaja vsaki dve leti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Čeprav ni znano, da bi imele emisije metana neposreden škodljiv učinek na zdravje ljudi, je metan plin z močnim toplogrednim učinkom. Zato bi morala Komisija v skladu z njenim sporočilom o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6)2 ter s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta3 razmisliti o vključitvi emisij metana v izračun emisij CO2.

(2) Čeprav ni znano, da bi imele emisije metana neposreden škodljiv učinek na zdravje ljudi, je metan plin z močnim toplogrednim učinkom. Zato bi morala Komisija v skladu z njenim sporočilom z dne 19. julija 2008 o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6)1 ter s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta2 po izvedbi jasne in nadrobne ocene učinka, s katero se oceni pravilna pretvorba emisij metana v emisije CO2 in njena izvedljivost, v okviru pregleda Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta3a razmisliti o vključitvi emisij metana v izračun emisij CO2.

__________________

__________________

2 UL C 182, 19.7.2008, str. 17.

2 UL C 182, 19.7.2008, str. 17.

3 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

3 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

 

3a Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 140, 5.6.2009 , str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za olajšanje uvedbe vozil na zemeljski plin bi bilo treba povišati sedanjo mejno vrednost emisij skupnih ogljikovodikov ter upoštevati učinek emisij metana in ga izraziti kot ekvivalent CO2 za regulativne namene in namene obveščanja potrošnikov.

(3) Za olajšanje uvedbe vozil na zemeljski plin bi bilo treba pregledati sedanjo mejno vrednost emisij skupnih ogljikovodikov na podlagi jasne in nadrobne analize učinka ter razmisliti o upoštevanju učinka emisij metana in ga izraziti kot ekvivalent CO2 za regulativne namene in namene obveščanja potrošnikov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Sodobna vozila z dizelskim motorjem sproščajo velike in vedno večje količine NO2 kot delež skupnih emisij NOx, ki niso bile pričakovane ob sprejetju Uredbe (ES) št. 715/2007. Videti je, da je večina težav v zvezi s kakovostjo zraka na prizadetih urbanih območjih povezana z neposrednimi emisijami NO2. Zato bi bilo treba uvesti primerne mejne vrednosti emisij.

(4) Sodobna vozila z dizelskim motorjem sproščajo velike in vedno večje količine NO2 kot delež skupnih emisij NOx, ki niso bile pričakovane ob sprejetju Uredbe (ES) št. 715/2007. Videti je, da je večina težav v zvezi s kakovostjo zraka na prizadetih urbanih območjih povezana s strupenimi emisijami NOx in neposrednimi emisijami NO2. Zato bi bilo treba nujno uvesti primerne mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Sedanje mejne vrednosti emisij CO in skupnih ogljikovodikov po hladnem zagonu pri nizki temperaturi so bile prenesene iz zahtev Euro 3 iz Direktive 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta4, ki so videti zastarele glede na obstoječo tehnologijo vozil in potrebe v zvezi s kakovostjo zraka. Poleg tega težave v zvezi s kakovostjo zraka in rezultati meritev emisij iz vozil kažejo na potrebo po primerni mejni vrednosti emisij NOx/NO2. Zato bi bilo treba uvesti spremenjene mejne vrednosti emisij v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 715/2007.

(5) Sedanje mejne vrednosti emisij CO in skupnih ogljikovodikov po hladnem zagonu pri nizki temperaturi so bile prenesene iz zahtev Euro 3 iz Direktive 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta4, ki so videti zastarele glede na obstoječo tehnologijo vozil in potrebe v zvezi s kakovostjo zraka. Poleg tega težave v zvezi s kakovostjo zraka in rezultati meritev emisij iz vozil kažejo na potrebo po primerni mejni vrednosti emisij NOx/NO2. Promet je daleč največji vir emisij NOx, saj je odgovoren za 41 % teh emisij. Pri tem je visoka učinkovitost najsodobnejših motorjev rezultat višjih temperatur zgorevanja, ki pa po drugi strani povzročajo več emisij NOx. NO2 pa je odgovoren za nastajanje ozona in kislega dežja ter za vnetja dihal pri ljudeh. Zato bi bilo treba uvesti spremenjene mejne vrednosti emisij v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 715/2007.

__________________

__________________

4 Direktiva 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in o spremembah Direktive Sveta 70/220/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 1).

4 Direktiva 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in o spremembah Direktive Sveta 70/220/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Potencial za zmanjšanje porabe goriva z varčnim načinom vožnje in s tem za zmanjšanje emisij onesnaževal in toplogrednih plinov se doslej ni izkoriščal v zadostni meri. Razlog je predvsem premajhna obveščenost in/ali ozaveščenost voznikov o varčnem načinu vožnje. Tehnično sredstvo v podporo varčnemu načinu vožnje bi morali biti predvsem dve vrsti avtomobilskih sistemov: merilniki porabe goriva in kazalniki menjanja prestav.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) V skladu z oceno učinka Komisije obvezna vgradnja merilnikov porabe goriva ne bi pomenila znatne obremenitve za proizvajalce vozil. Vgraditi jih je mogoče ob sorazmerno nizkih stroških. Trenutno merilniki porabe goriva pogosto niso na voljo ali se prodajajo kot dodatna oprema, kar ovira njihovo večjo razširjenost. Poleg tega te naprave, če so na voljo, niso najprimerneje vgrajene za spodbujanje varčnega načina vožnje (ni na primer stalne vidljivosti, ni sprotnih informacij o porabi goriva, razlika med prikazano in dejansko porabo). Obenem bi široka dostopnost merilnikov porabe goriva uporabnikom pomagala zmanjšati raven emisij in nadzirati porabo goriva ter posledično pomagala potrošnikom, da bi pri nakupu vozila sprejeli bolj premišljene odločitve. Potrošniki bi se tako lahko odločili tudi na podlagi realnih informacij o porabi goriva, zlasti pri nakupu rabljenih vozil.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za dosego ciljev EU v zvezi s kakovostjo zraka in za zagotovitev stalnih prizadevanj za zmanjšanje emisij iz vozil, bi bilo treba Komisiji v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije podeliti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi Uredbe (ES) št. 715/2007 za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg; s posebnimi postopki, preskusi in zahtevami za homologacijo; z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; z ukrepi, potrebnimi za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; z nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2; s povečanjem ali odpravo mejnih vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila na prisilni vžig; s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 zaradi ponovnega kalibriranja mejnih vrednosti na podlagi mase delcev in uvedbe mejnih vrednosti na podlagi števila delcev, ki bi bile približno v sorazmerju z mejnimi vrednostmi za bencin in dizelsko gorivo; s sprejetjem revidiranega meritvenega postopka za mejno vrednost za delce in mejno vrednost za število delcev, mejno vrednost emisij NO2 in mejno vrednost emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6. Komisija bi pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov morala zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(7) Za dosego ciljev Unije v zvezi s kakovostjo zraka in za zagotovitev stalnih prizadevanj za zmanjšanje emisij iz vozil, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi Uredbe (ES) št. 715/2007 za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 7 500 kg; s posebnimi postopki, preskusi in zahtevami za homologacijo; z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; z ukrepi, potrebnimi za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, vključno z diagnostično podporo na daljavo; z pregledom informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2; s povečanjem mejnih vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila na prisilni vžig; s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 zaradi ponovnega kalibriranja mejnih vrednosti na podlagi mase delcev in uvedbe mejnih vrednosti na podlagi števila delcev, ki bi bile približno v sorazmerju z mejnimi vrednostmi za bencin in dizelsko gorivo; s sprejetjem revidiranega meritvenega postopka za mejno vrednost za delce in mejno vrednost za število delcev, vključno z nanodelci, mejno vrednost emisij NO2 in mejno vrednost emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov morala zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena možnost, da lahko zakonodajalec Komisijo pooblasti za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Ukrepi, ki jih lahko zajema podelitev pooblastil iz člena 290(1) PDEU, so načeloma skladni z ukrepi, ki jih zajema regulativni postopek s pregledom, določen s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES. Zato bi bilo treba določbe Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU.

(8) S PDEU je bila uvedena možnost, da lahko zakonodajalec Komisijo pooblasti za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Ukrepi, ki jih lahko zajema podelitev pooblastil iz člena 290(1) PDEU, so načeloma skladni z ukrepi, ki jih zajema regulativni postopek s pregledom, določen s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES6. Zato bi bilo treba ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU. To pooblastilo bi bilo treba po začetku veljavnosti te uredbe prenesti na Komisijo za obdobje štirih let z možnostjo samodejnega podaljšanja za enaka obdobja.

__________________

__________________

6 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

6 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po objavi delegiranih aktov, sprejetih v skladu z drugim pododstavkom in na zahtevo proizvajalca, se ta uredba uporablja za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg.

Po objavi delegiranih aktov, sprejetih v skladu z drugim pododstavkom in na zahtevo proizvajalca, se ta uredba uporablja za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 7 500 kg.

____________________

____________________

*UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

*UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi te uredbe za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5.000 kg. Z delegiranimi akti se zlasti zagotovi, da se pri preskusih dinamometra ustrezno upošteva dejanska operativna masa vozila za določitev enakovredne vztrajnostne mase ter drugih privzetih parametrov moči in obremenitve.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi te uredbe za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 7 500 kg. Z delegiranimi akti se zlasti zagotovi, da se pri preskusih dinamometra ustrezno upošteva dejanska operativna masa vozila za določitev enakovredne vztrajnostne mase ter drugih privzetih parametrov moči in obremenitve.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 3 – odstavek 1 – točka 17a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) v člen 3 se vstavi naslednja točka:

 

„(17a) ,merilnik porabe goriva‘ pomeni napravo, ki vozniku daje točne informacije o dejanski porabi goriva, ki vključuje vsaj naslednje podatke: trenutno porabo goriva (l/100 km), povprečno porabo goriva (l/100 km), porabo goriva v prostem teku ((l/100 km) in porabo goriva v vsej življenjski dobi vozila (l);“

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1b (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 3 – odstavek 1 – točka 17b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) v člen 3 se vstavi naslednja točka:

 

„(17b) „normalna uporaba“ pomeni kakršno koli stanje cest in kakršne koli vozne pogoje v celotnem evropskem prometnem omrežju.“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a) člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo vozilu, da je skladno s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

1. Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo vozilu, da je skladno s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi. Ko se pri preskusnih postopkih, ki merijo dejanske emisije, uporabljajo korekcijski faktorji, ti faktorji odražajo le nenatančnost merilnih naprav.

 

Proizvajalec zagotovi učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij, kar zadeva mejne vrednosti NOx in NO2.

 

Proizvajalec vozilo opremi z merilnikom porabe goriva v skladu z zahtevami te uredbe in njenih izvedbenih ukrepov.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – točka ia (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) vstavi se naslednja točka:

 

„(ia) merilniki porabe goriva;“

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za izvajanje členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o sistemih diagnostike na vozilu ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP.“;

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za izvajanje členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o sistemih diagnostike na vozilu ter o popravilu in vzdrževanju vozil, vključno s podporo vozilu na daljavo, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti iz člena 18 Direktive 2007/46/ES z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2, ki je vsota mase emisij CO2 in emisij metana, izražena kot ekvivalentna masa emisij CO2 glede na njihove učinke toplogrednih plinov;

(a) pregledom informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti iz člena 18 Direktive 2007/46/ES v okviru pregleda Uredbe (ES) št. 443/2009 na podlagi informacij o skupni masi ekvivalentov emisij CO2, ki naj bi štela kot vsota mase emisij CO2 in emisij metana, izražena kot ekvivalentna masa emisij CO2 glede na njihove učinke toplogrednih plinov;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povečanje ali odprava mejne vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila z motorjem na prisilni vžig.

(b) povečanje mejne vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila z motorjem na prisilni vžig.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po zaključku programa UN/ECE za merjenje delcev, opravljenega pod nadzorom Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih, najpozneje pa ob začetku veljavnosti Euro 6, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za sprejetje naslednjih ukrepov, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

2. Po zaključku programa UN/ECE za merjenje delcev, opravljenega pod nadzorom Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih, najpozneje pa ob začetku veljavnosti Euro 6, se na Komisijo prenese pooblastilo, da brez odlašanja sprejme delegirane akte v skladu s členom 14a za sprejetje naslednjih ukrepov, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sprejetje revidiranega postopka meritev za mejne vrednosti delcev in mejne vrednosti števila delcev.

(b) sprejetje revidiranega postopka meritev za mejne vrednosti delcev, vključno z nanodelci, in mejne vrednosti števila delcev.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija pregleduje postopke, preskuse in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje emisij. Če se med pregledom ugotovi, da navedeni postopki, preskusi, zahteve in preskusni cikli niso več ustrezni ali da ne odražajo več dejanskih svetovnih emisij, Komisija ukrepa v skladu s členom 5(3) in jih prilagodi tako, da ustrezno odražajo emisije, ki nastajajo med dejansko vožnjo po cesti.“;

3. Komisija v najkrajšem možnem času pregleda postopke, preskuse in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje emisij. Nato z delegiranimi akti iz člena 5(3) prilagodi postopke, preskusne cikle in zahteve, da ustrezno odražajo emisije, ki nastajajo med dejansko vožnjo po cesti. Pregled opravi vsaki dve leti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 2(2), člena 5(3), člena 8 in člena 14(1) do (5) je preneseno na Komisijo za nedoločen čas od [...] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 2(2), člena 5(3), člena 8 in člena 14(1) do (5) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od ...*. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem štiriletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

___________

 

* UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1a (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 3 – točka 16a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 3 se doda naslednja točka:

 

„16a. ,merilnik porabe goriva‘ pomeni napravo, ki vozniku daje točne informacije o dejanski porabi goriva, ki vključuje vsaj naslednje podatke: trenutno porabo goriva (l/100 km), povprečno porabo goriva (l/100 km), porabo goriva v prostem teku ((l/100 km) in porabo goriva v vsej življenjski dobi vozila (l).“

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1b (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) doda se naslednji pododstavek:

 

„Proizvajalec vozilo opremi z merilnikom porabe goriva v skladu z zahtevami iz te uredbe in njenih izvedbenih ukrepov.“

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1c (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – točka ka (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c) v členu 5(4) se doda naslednja točka:

 

„(ka) merilniki porabe goriva“

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 595/2009

Priloga I – razpredelnica "Mejne vrednosti emisij Evro VI" – stolpec 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)“.

(2) 6,0 x 1011“.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Kazalniki menjanja prestav

 

Komisija do 30. junija 2016 oceni, ali je ustrezno uvesti zahteve, da se v vozila z ročnim menjalnikom, z izjemo vozil kategorije M1, za katera v obstoječi zakonodaji Unije že velja zahteva, namestijo kazalniki menjanja prestav. Komisija na podlagi te ocene po potrebi predloži zakonodajni predlog za razširitev področja uporabe člena 11 Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1a na dodatne kategorije vozil.

 

________________

 

1a Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).

POSTOPEK

Naslov

Zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil

Referenčni dokumenti

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

6.2.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Obravnava v odboru

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Datum sprejetja

29.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij


MNENJE Odbora za promet in turizem (19.6.2015)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Pripravljavka mnenja: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

Namen tega predloga je uvesti nekatere spremembe v Uredbo (ES) št. 715/2007 in Uredbo (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil. Predlog vsebuje pet ukrepov, s katerimi naj bi:

–  preprečili, da bi sedanje mejne vrednosti amonijaka (NH3) za težka tovorna vozila ovirala zanimanje na trgu za nekatera vozila na prisilni vžig, zlasti vozila na zemeljski plin;

–  povečali največjo dovoljeno maso iz Uredbe (ES) št. 715/2007, da bi proizvajalcem omogočili izbiro med homologacijo vozil po zakonodaji za lahka ali težka tovorna vozila;

–  Komisiji omogočili, da bi za lahka tovorna vozila Euro 6 uvedla strožje mejne vrednosti emisij pri hladnem zagonu;

–  Komisiji omogočili, da bi za lahka tovorna vozila Euro 6 uvedla mejne vrednosti emisij NO2;

–  Komisiji omogočili, da bi predlagala deregulacijo emisij metana (CH4) po zakonodaji za lahka tovorna vozila, pod pogojem, da bodo te emisije vključene v zakonodajo EU, ki določa obvezne cilje glede emisij CO2 za potniška in lahka gospodarska vozila, in sicer kot emisije ekvivalenta CO2.

II. Splošno stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja odobrava predlog Komisije, zlasti zaradi določb o uvedbi mejnih vrednosti za NO2, strožjih mejnih vrednosti emisij pri hladnem zagonu za lahka tovorna vozila in odprave nepotrebnih upravnih bremen pri homologaciji vozil, ki nimajo pozitivnega okoljskega vpliva.

Onesnaženje zraka, tako v zaprtih prostorih kot na prostem, je veliko okoljsko tveganje za človekovo zdravje. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije samo zaradi onesnaženja zraka na prostem na mestnih območjih letno umre 1,3 milijona ljudi. Dolgotrajna in kronična izpostavljenost ima lahko številne zdravstvene posledice – od manjših obolenj dihal do prezgodnje smrti. Kot najbolj problematični sta splošno priznani dve onesnaževali: prizemni ozon O3) in drobni trdni delci (PM 2,5). Že samo zvišano koncentracijo ozona v EU povezujejo z 21.000 prezgodnjimi smrtmi na leto. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije drobni trdni delci povprečno znižujejo pričakovano življenjsko dobo vsakega Evropejca za skoraj leto dni.

Onesnaženje zraka močno povečujejo emisije izpušnih plinov iz lahkih in težkih tovornih vozil. To je še posebej kritično na mestnih območjih, kjer sta motorni promet in poseljenost večja. Cestni promet povzroči več kot 40 % emisij NOx. NO2, ena od sestavin NOx, neposredno vpliva na zdravje, je pa tudi glavni vir dušikovih aerosolov, ki tvorijo precejšen delež trdnih delcev, ob ultravijolični svetlobi pa ozon. Na ta način emisije NO2 povečujejo problem onesnaženja z ozonom in drobnimi trdnimi delci (PM 2,5). Nova motorna vozila so v povprečju energetsko učinkovitejša in oddajajo manj onesnaževal kot starejša. Ker pa obseg cestnega prometa nezadržno narašča, to ne prinaša ustreznega zmanjšanja onesnaževal v ozračju in emisij toplogrednih plinov.

Zanimivo je, da želi Komisija s svojim predlogom obravnavati nekatere od teh problemov z manj strogimi mejnimi vrednostmi za amonijak (NH3) iz težkih tovornih vozil s prisilnim vžigom in metana (CH4) iz lahkih tovornih vozil s prisilnim vžigom. Namen teh določb je, da bi na trgu spodbudili zanimanje za vozila na zemeljski plin, ki težje dosegajo veljavne mejne vrednosti amonijaka in metana. Predvideva se, da bi večje nadomeščanje dizelskih vozil z vozili na zemeljski plin, zlasti na mestnih območjih, z vidika emisij NOx in CO2 zelo pozitivno vplivalo na okolje.

Komisija torej predlaga, da bi ta pozitivni okoljski vpliv izravnali s potencialno nekoliko višjimi emisijami amonijaka in metana. Ocena učinka je pokazala, da bi bilo povečanje emisij amonijaka zaradi odprave mejne vrednosti za težka tovorna vozila na zemeljski plin zanemarljivo. Zato bi bil celokupni okoljski vpliv te možnosti pozitiven, če upoštevamo nižje emisije NOx in CO2 zaradi pričakovane večje uporabe vozil na zemeljski plin, katerih delež na trgu je zaenkrat neznaten. Kar zadeva emisije metana, bi morala Komisija povečati mejno vrednost skupnih emisij ogljikovodikov (THC) za lahka tovorna vozila s prisilnim vžigom le, če bi se to izravnalo s splošnim zmanjšanjem učinka tople grede skupnih emisij CO2 in metana. Pripravljavka mnenja poudarja, da bi morala Komisija še naprej spremljati razvoj emisij amonijaka in metana iz vozil na prisilni vžig, ki se dajo na trg, in po potrebi predlagati ustrezne ukrepe.

Nenazadnje želi pripravljavka mnenja tudi zagotoviti, da bodo nova motorna vozila opremljena s sistemi, ki pomagajo vozniku pri okoljsko učinkovitem načinu vožnje, da se zmanjša poraba goriva in s tem emisije onesnaževal in toplogrednih plinov. Komisija je v presoji vpliva poglobljeno ocenila prednosti, ki bi jih dosegli z minimalnimi stroški, če bi v nove avtomobile vgrajevali merilnike porabe goriva in kazalnike menjanja prestav. Zato pripravljavka mnenja meni, da je treba ta sistema uvesti kot standardno opremo novih vozil v skladu z ugotovitvami Komisije iz ocene učinka.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Čeprav ni znano, da bi imele emisije metana neposreden škodljiv učinek na zdravje ljudi, je metan plin z močnim toplogrednim učinkom. Zato bi morala Komisija v skladu z njenim sporočilom o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6)2 ter s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta3 razmisliti o vključitvi emisij metana v izračun emisij CO2.

(2) Čeprav ni znano, da bi imele emisije metana neposreden škodljiv učinek na zdravje ljudi, je metan plin z močnim toplogrednim učinkom. Zato bi morala Komisija v skladu z njenim sporočilom o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6)2 ter s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta3 po posvetovanju z deležniki in izvedbi ocene učinka, če je potrebno, v okviru pregleda Uredbe (ES) št. 443/2009 in Uredbe (EU) št. 510/2011 razmisliti o vključitvi emisij metana v izračun emisij CO2.

__________________

__________________

2 UL C 182, 19.7.2008, str. 17.

2 UL C 182, 19.7.2008, str. 17.

3 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

3 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za olajšanje uvedbe vozil na zemeljski plin bi bilo treba povišati sedanjo mejno vrednost emisij skupnih ogljikovodikov ter upoštevati učinek emisij metana in ga izraziti kot ekvivalent CO2 za regulativne namene in namene obveščanja potrošnikov.

(3) Za olajšanje uvedbe vozil na zemeljski plin bi bilo treba povišati sedanjo mejno vrednost emisij skupnih ogljikovodikov. Vendar bi bilo treba za največje dovoljene emisije skupnih ogljikovodikov določiti mejno vrednost, ki zagotavlja, da bi se morebitno povečanje emisij metana z vozil s prisilnim vžigom izravnalo s skupnim zmanjšanjem toplogrednega učinka skupnih emisij CO2 in metana iz teh vozil.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Rezultati preskusnega postopka, ki je osnova za predpise o emisijah pri podeljevanju ES-homologacije, bi morali odražati stopnje emisij v dejanskih pogojih vožnje ob upoštevanju izidov in ocen projekta ARTEMIS, ki ga financira Unija. Zato bi bilo treba sisteme za uravnavanje emisij in preskusne cikle oblikovati tako, da bi odražali dejanske pogoje vožnje, zlasti na mestnih območjih, kjer so pogoji vožnje veliko bolj spremenljivi kot med regularnim preskusnim ciklom.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Da bi dosegli cilj zmanjšanja vpliva emisij onesnaževal iz cestnih vozil na okolje, bi bilo treba goriva z visoko vsebnostjo ogljika postopno nadomestiti z drugimi možnostmi z nižjo vsebnostjo ogljika, kot je zemeljski plin, čeprav je treba uvesti nove tehnologije z manjšim vplivom na okolje, kot so električna vozila, vozila na vodik ali stisnjen zrak, da bi cestni prevoz dolgoročneje postal resnično okoljsko trajnosten.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Visokim koncentracijam onesnaženosti zraka zaradi predhodnikov O3 (visoke koncentracije ozona skupaj s visokimi poletnimi temperaturami) ter dizelskih trdnih delcev in drugih emisij (ki skupaj s tako imenovano inverzijo pozimi povzročajo smog) bi se bilo treba izogniti s sprejetjem previdnostnih ukrepov. Zlasti intenzivno sodelovanje z meteorološkimi službami bi lahko omogočilo pravočasno in ustrezno ukrepanje.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Potencial za zmanjšanje porabe goriva z varčnim načinom vožnje (tako imenovano ekološko vožnjo) in s tem za zmanjšanje emisij onesnaževal in toplogrednih plinov se ne izkorišča v zadostni meri. Razlog je predvsem premajhna obveščenost ali ozaveščenost voznikov o tem, kako učinkovito voziti. Tehnični sredstvi, ki podpirata ekološko vožnjo, sta predvsem dve vrsti avtomobilskih sistemov: merilniki porabe goriva in kazalniki menjanja prestav. Merilnik porabe goriva daje vozniku točne informacije o realni porabi goriva, med drugim trenutno porabo goriva, povprečno porabo goriva, porabo goriva v prostem teku, porabo goriva v vsej življenjski dobi ter oceno dosega vozila na podlagi trenutne količine goriva v vozilu. Kazalnik menjanja prestav nakazuje najprimernejšo prestavo, če je drugačna od izbrane, in kaj bi moral voznik storiti, da bi zmanjšal porabo goriva (prestaviti v višjo ali nižjo prestavo). Namen kazalnika je voznika vozila z ročnim menjalnikom vizualno opozoriti, kdaj mora prestaviti. Kazalniki menjanja prestav so že obvezni za nova osebna vozila kategorije M1 z ročnim menjalnikom, ne pa za druge tipe motornih vozil, na primer lahka gospodarska vozila, tovornjake ali avtobuse. Merilniki porabe goriva pa se še ne zahtevajo v nobeni kategoriji motornih vozil. Študije kažejo, da so koristi ekološke vožnje večje, kadar se uporabita oba sistema. Poleg tega lahko merilniki porabe goriva pomagajo potrošnikom pri nakupu vozil z nizko porabo goriva. To bi bilo zlasti primerno pri težkih tovornih vozilih, za katera še ni zakonskih zahtev o navajanju učinkovitosti pri porabi goriva in emisijah CO2 pri prodaji. Merilniki porabe goriva in kazalniki menjanja prestav se lahko vgradijo ob nizkih stroških za proizvajalca vozil, vendar pogosto še niso na voljo ali se prodajajo kot dodatna oprema, kar ovira njihovo večjo razširjenost. Poleg tega te naprave, če so na voljo, niso najprimerneje vgrajene za učinkovito ekološko vožnjo (na primer niso stalno vidne, ni sprotnih informacij o porabi goriva, prihaja do razlik med prikazano in dejansko porabo).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za dosego ciljev EU v zvezi s kakovostjo zraka in za zagotovitev stalnih prizadevanj za zmanjšanje emisij iz vozil, bi bilo treba Komisiji v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije podeliti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi Uredbe (ES) št. 715/2007 za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg; s posebnimi postopki, preskusi in zahtevami za homologacijo; z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; z ukrepi, potrebnimi za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; z nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2; s povečanjem ali odpravo mejnih vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila na prisilni vžig; s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 zaradi ponovnega kalibriranja mejnih vrednosti na podlagi mase delcev in uvedbe mejnih vrednosti na podlagi števila delcev, ki bi bile približno v sorazmerju z mejnimi vrednostmi za bencin in dizelsko gorivo; s sprejetjem revidiranega meritvenega postopka za mejno vrednost za delce in mejno vrednost za število delcev, mejno vrednost emisij NO2 in mejno vrednost emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6. Komisija bi pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov morala zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(7) Da se dosežejo cilji EU v zvezi s kakovostjo zraka in za zagotovitev stalnih prizadevanj za zmanjšanje emisij iz vozil, bi bilo treba na Komisijo o delovanju Evropske unije prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme delegirane akte v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi Uredbe (ES) št. 715/2007 za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila pa ne presega 7 500 kg; s posebnimi postopki, preskusi in zahtevami za homologacijo; z zahtevami za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; z ukrepi, potrebnimi za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; z nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2; s povečanjem ali odpravo mejnih vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila na prisilni vžig; s spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 zaradi ponovnega kalibriranja mejnih vrednosti na podlagi mase delcev in uvedbe mejnih vrednosti na podlagi števila delcev, ki bi bile približno v sorazmerju z mejnimi vrednostmi za bencin in dizelsko gorivo; s sprejetjem revidiranega meritvenega postopka za mejno vrednost za delce in mejno vrednost za število delcev, mejno vrednost emisij NO2 in mejno vrednost emisij izpušnih plinov pri nizkih temperaturah za vozila, ki so odobrena kot skladna z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6. Komisija bi pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov morala zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Obrazložitev

Po veljavni zakonodaji sta za dve različici istega tipa vozila potrebni dve homologaciji. To pomeni odvečno upravno breme, nima pa pozitivnega vpliva na okolje. Povečanje najvišje dovoljene mase obremenjenega vozila na 7 500 kg bi omogočilo, da bi lahko vozila, ki presegajo sedanjo najvišjo dovoljeno maso za lahka tovorna vozila 2610 kg oziroma 2840 kg, homologirali bodisi po zakonodaji za lahka bodisi za težka tovorna vozila, kakor bi se odločil proizvajalec.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po objavi delegiranih aktov, sprejetih v skladu z drugim pododstavkom in na zahtevo proizvajalca, se ta uredba uporablja za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg.

Po objavi delegiranih aktov, sprejetih v skladu z drugim pododstavkom in na zahtevo proizvajalca, se ta uredba uporablja za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta* ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila pa ne presega 7 500 kg.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi te uredbe za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja dovoljena masa vozila pa ne presega 5 000 kg. Z delegiranimi akti se zlasti zagotovi, da se pri preskusih dinamometra ustrezno upošteva dejanska operativna masa vozila za določitev enakovredne vztrajnostne mase ter drugih privzetih parametrov moči in obremenitve.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi te uredbe za vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, kot so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES ter katerih referenčna masa presega 2 610 kg, največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila pa ne presega 7 500 kg. Z delegiranimi akti se zlasti zagotovi, da se pri preskusih dinamometra ustrezno upošteva dejanska operativna masa vozila za določitev enakovredne vztrajnostne mase ter drugih privzetih parametrov moči in obremenitve.

____________________

____________________

UL L 263, 9.10.2007, str. 1.“.

* UL L 263, 9.10.2007, str. 1.“.

Obrazložitev

Povečanje najvišje dovoljene mase obremenjenega vozila na 7 500 kg bi omogočilo, da bi lahko vozila, ki presegajo sedanjo najvišjo dovoljeno maso za lahka tovorna vozila 2610 kg oziroma 2840 kg, homologirali bodisi po zakonodaji za lahka bodisi za težka tovorna vozila, kakor bi se odločil proizvajalec. Najvišja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila je skupna masa motornega vozila in priklopnika ali priklopnikov, ki jo navede proizvajalec.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a) Člen 5(1) se spremeni:

Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo vozilu, da je skladno s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da v dejanskih pogojih vožnje omogočijo vozilu, da je skladno s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi.

 

Proizvajalec mora zagotoviti učinkovitost sistemov za nadzor emisij, tako da upošteva faktor skladnosti, ki odraža možna odstopanja postopkov merjenja emisij.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2b (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Členu 5 se doda naslednji odstavek:

 

„1a. Proizvajalci morajo zagotoviti, da imajo vozila vgrajen merilnik porabe goriva v skladu z zahtevami te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi.“

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a) V členu 5(3) se točka (a) spremeni:

„(a) emisijami iz izpušne cevi, vključno s preskusnimi cikli, emisijami pri nizkih temperaturah okolja, emisijami v prostem teku, motnostjo dima ter pravilnim delovanjem in regeneracijo sistemov za naknadno obdelavo;“

(a) emisijami iz izpušne cevi, vključno s preskusnimi cikli emisij pri dejanski vožnji, uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij, emisijami pri nizkih temperaturah okolja, emisijami v prostem teku, motnostjo dima ter pravilnim delovanjem in regeneracijo sistemov za naknadno obdelavo;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3b (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – točka ea (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) v člen 5(3) se vstavi naslednja točka:

 

„(ea) merilniki porabe goriva, ki dajo vozniku točne informacije o realni porabi goriva, ki vključujejo vsaj naslednje podatke: trenutno porabo goriva (l/100  km), povprečno porabo goriva (l/100 km), porabo goriva v prostem teku ((l/100 km), porabo goriva v vsej življenjski dobi vozila (l) ter oceno dosega vozila na podlagi trenutne količine goriva;“

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3c (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – točka ia (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) v člen 5(3) se vstavi naslednja točka:

 

„(ia) faktorjem skladnosti, ki predstavlja razmerje med najvišjo ravnjo emisij določenega onesnaževala v dejanskih razmerah in regulativno mejno vrednostjo Euro 6 za isto onesnaževalo, za katero bi bilo treba določiti najnižjo možno vrednost;“

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3d (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) v členu 5(3) se doda naslednji pododstavek:

 

„Komisija do 31. decembra 2016 sprejme delegirane akte za dopolnitev zahtev iz odstavka 1a in točke (ea) tega odstavka. Nacionalni organi od 1. januarja 2018 naprej zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki ne izpolnjujejo teh zahtev. Od 1. januarja 2019 nacionalni organi štejejo, v primeru, ko nova vozila niso skladna s temi zahtevami, da certifikati o skladnosti ne veljajo več in prepovejo registracijo, prodajo in začetek uporabe takšnih vozil.“

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi z naslednjim, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji:

1. Komisija preuči možnost vključitve emisij metana v izračun emisij CO2, tako da se upošteva učinek emisij metana in izrazi kot ekvivalent CO2 za regulativne namene in namene obveščanja potrošnikov. V ta namen Komisija, če je potrebno, predloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu za pregled Uredbe (ES) št. 443/2009 in Uredbe (ES) št. 510/2011.

a) nadomestitvijo informacij o masi emisij CO2 v certifikatu o skladnosti iz člena 18 Direktive 2007/46/ES z informacijami o skupni masi ekvivalentov emisij CO2, ki je vsota mase emisij CO2 in emisij metana, izražena kot ekvivalentna masa emisij CO2 glede na njihove učinke toplogrednih plinov;

 

b) povečanje ali odprava mejne vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila z motorjem na prisilni vžig.

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 – odstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi z povečanjem mejnih vrednosti emisij skupnih ogljikovodikov za vozila z motorjem na prisilni vžig, ne da bi se pri tem znižala raven varstva okolja v Uniji. Za največje dovoljene emisije ogljikovodikov se določi mejna vrednost, ki naj zagotovi, da bi se morebitno povečanje emisij metana iz vozil na prisilni vžig izravnalo s splošnim zmanjšanjem učinka tople grede skupnih emisij CO2 in metana iz teh vozil.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 2(2), člena 5(3), člena 8 in člena 14(1) do (5) je preneseno na Komisijo za nedoločen čas od [...] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 2(2), člena 5(3), člena 8 in člena 14(1a) do (5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 18 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(7a) v členu 18 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3. Spremembe ali izvedbeni ukrepi iz člena 5(3) in člena 14(6) se sprejmejo do 2. julija 2008.

3. Spremembe ali delegirani akti iz člena 2(2), člena 5(3) in člena 14(1a) do (5) se sprejmejo najkasneje do [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].“

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1a (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 2a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a) členu 5 se doda naslednji odstavek:

 

„2a. Proizvajalci morajo zagotoviti, da imajo vozila vgrajen merilnik porabe goriva v skladu z zahtevami te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi.“

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1b (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – uvodni stavek

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b) v členu 5(4) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

4. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje tega člena, ki med drugim zadevajo:

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a v zvezi s pripravo posebnih postopkov, preskusov in zahtev za homologacijo iz tega člena, vključno z zahtevami, ki zadevajo:“.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1c (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – točka ea (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c) v členu 5(4) se vstavi naslednja točka:

 

„(ea) opremo vozil z merilniki porabe goriva, ki vozniku dajejo točne informacije o realni porabi goriva, ki vključuje vsaj naslednje podatke: trenutno porabo goriva (l/100 km), povprečno porabo goriva (l/100 km), porabo goriva v prostem teku ((l/100 km) in porabo goriva v vsej življenjski dobi vozila (l) ter oceno dosega vozila na podlagi trenutne količine goriva.“

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1d (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d) v členu 5(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija do 31. decembra 2016 sprejme delegirani akt za dopolnitev zahtev iz odstavka 2a in točke (ea) tega odstavka. Nacionalni organi od 1. januarja 2018 naprej zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki ne izpolnjujejo teh zahtev. Od 1. januarja 2019 nacionalni organi štejejo, v primeru, ko nova vozila niso skladna s temi zahtevami, da certifikati o skladnosti ne veljajo več in prepovejo registracijo, prodajo in začetek uporabe takšnih vozil.“

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1e (novo)

Uredba (ES) št. 595/2009

Člen 12a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 12a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum sprejetja te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3. Prenos pooblastila iz člena 5(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta, o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 5(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Kazalniki menjanja prestav

 

Komisija oceni, ali je ustrezno uvesti zahteve, da se v vozila z ročnim menjalnikom, z izjemo vozil kategorije M1, za katera v veljavni zakonodaji Unije ta zahteva že obstaja, namestijo kazalniki menjanja prestav. Komisija na podlagi te ocene Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži predlog za razširitev področja uporabe člena 11 Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1a na dodatne kategorije vozil.

 

_______________

 

1a Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).

POSTOPEK

Naslov

Zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil

Referenčni dokumenti

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

6.2.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Obravnava v odboru

5.5.2015

 

 

 

Datum sprejetja

16.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

8

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jarosław Wałęsa


POSTOPEK

Naslov

Zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil

Referenčni dokumenti

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Datum predložitve EP

31.1.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Datum sprejetja

23.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

66

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Martin Häusling, Judith Sargentini

Datum predložitve

29.9.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov