BETÄNKANDE     ***I
PDF 298kWORD 501k
29.9.2015
PE 546.598v02-00 A8-0270/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Albert Deß

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0028),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0027/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 april 2014(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A8-0270/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Problemet med luftföroreningar och klimatpåverkan från vägtrafiken är en stor och komplicerad fråga. För att säkra en heltäckande strategi för utsläppen från vägtrafiken bör man undvika små lagstiftningsändringar som riskerar att skapa konflikter med målen för annan lagstiftning och som kan få oproportionerligt stora effekter på konkurrensen mellan tillverkare som uppfyller bestämmelserna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Trots att utsläpp av metan inte har några kända skadliga effekter på människors hälsa, är metan en kraftig växthusgas. I linje med kommissionens meddelande om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6)2 och med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20073 bör kommissionen därför överväga att ta med metanutsläpp i beräkningen av koldioxidutsläpp.

(2) Trots att utsläpp av metan inte har några kända skadliga effekter på människors hälsa, är metan en kraftig växthusgas och ett starkt ozonbildande ämne. I linje med kommissionens meddelande om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6)2 och med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20073 bör kommissionen därför överväga att ta med metanutsläpp i beräkningen av koldioxidutsläpp för perioden efter 2020, efter att ha gjort en tydlig och detaljerad konsvekvensbedömning i vilken man gör en utvärdering av en lämplig omräkning av metanutsläpp till koldioxidutsläpp och dess genomförbarhet i samband med översynen av EU:s lagstiftning om minskning av koldioxidutsläpp från lätta fordon och personbilar.

 

____________________

____________________

2 EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att underlätta införandet av naturgasfordon bör det aktuella gränsvärdet för utsläpp av kolväten (THC) höjas, och effekten av metanutsläpp bör av reglerings- och konsumentinformationsskäl beaktas och uttryckas i koldioxidekvivalenter.

(3) För att bedöma naturgasdrivna och bensindrivna fordon på jämbördiga villkor i fråga om utsläpp bör det aktuella gränsvärdet för utsläpp av kolväten (THC) ses över med utgångspunkt i en tydlig och detaljerad konsekvensbedömning, och man bör överväga att beakta och uttrycka effekten av metanutsläpp i koldioxidekvivalenter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) De provningsmetoder som ligger till grund för lagstiftningen om EU-typgodkännande med avseende på utsläpp bör återspegla de utsläppsnivåer som iakttagits vid faktiska körförhållanden. Därför bör systemen för kontroll av utsläpp och testcyklerna utformas för faktiska körförhållanden, särskilt i stadsområden där körförhållandena varierar.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Moderna dieselfordon släpper ut stora och ökande mängder NO2 som en del av de totala NOx-utsläppen, något som inte förutsågs när förordning (EG) nr 715/2007 antogs. De flesta problem med luftkvaliteten i berörda stadsområden verkar vara kopplade till direkta utsläpp av NO2. Därför bör ett lämpligt gränsvärde för utsläpp införas.

(4) Moderna dieselfordon släpper ut stora och ökande mängder NO2 som en del av de totala NOx-utsläppen, något som inte förutsågs när förordning (EG) nr 715/2007 antogs. De flesta problem med luftkvaliteten i berörda stadsområden verkar vara kopplade till direkta utsläpp av NO2. Kommissionen bör därför, efter en detaljerad och noggrann konsekvensbedömning, överväga huruvida lagstiftningsåtgärder med separata gränser för NO2, utöver de befintliga utsläppsgränserna för NOx, eller nya utsläppsgränser för NOx är nödvändiga.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) De nuvarande utsläppsgränserna för kolmonoxid och totala kolväten (THC) efter kallstart vid låg temperatur har tagits över från kraven för Euro 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG4, vilka verkar vara föråldrade med tanke på befintlig fordonsteknik och aktuella krav på luftkvalitet. Luftkvalitetsproblem och resultat från mätningar av fordonsutsläpp visar dessutom på behovet av att införa en lämplig gräns för utsläpp av NOx/NO2. Reviderade utsläppsvärden bör därför införas i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 715/2007.

(5) De nuvarande utsläppsgränserna för kolmonoxid och totala kolväten (THC) efter kallstart vid låg temperatur har tagits över från kraven för Euro 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG4, vilka verkar vara föråldrade med tanke på befintlig fordonsteknik och behovet av så god luftkvalitet som möjligt för att inte hota folkhälsan. Luftkvalitetsproblem och resultat från mätningar av fordonsutsläpp visar dessutom på behovet av att införa en lämplig gräns för utsläpp av NOx/NO2. Reviderade utsläppsvärden, även för moderna dieselfordon, bör därför införas i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 715/2007.

__________________

__________________

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Utsläppsgränsen för NH3 i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/20095 är ett krav som syftar till att begränsa utsläppen av överskottsammoniak, så kallad ammoniakslip, från NOx efter behandlingstekniker som använder sig av en ureareagens för att reducera halten NOx. Gränsvärdet för NH3 bör därför endast gälla för dessa tekniker och inte för motorer med gnisttändning.

utgår

_____________

 

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).

 

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Potentialen att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av föroreningar och växthusgaser genom en effektiv körstil, så kallad sparsam körning, har inte tagits tillräckligt till vara. Detta beror i första hand på bristande information till eller medvetenhet hos förarna om hur man kör effektivt. De tekniska medlen för att främja sparsam körning är inriktade på två typer av system i fordonen: bränsleförbrukningsmätare och växlingsindikatorer. Dessutom skulle det inte medföra någon större börda för fordonstillverkarna att införa obligatorisk installation av bränsleförbrukningsmätare. Det är därför lämpligt, enligt den konsekvensbedömning som åtföljer denna förordning, att kommissionen inför obligatoriska bränsleförbrukningsmätare för lätta och tunga fordon genom ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och förordning (EG) nr 595/2009. Kommissionen bör även överväga att utvidga den obligatoriska installationen av växlingsindikatorer från att enbart gälla personbildar till att omfatta alla lätta och tunga fordon.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att uppnå EU:s mål för luftkvaliteten och säkerställa fortlöpande insatser för att reducera utsläpp från fordon, bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av förordning (EG) nr 715/2007 på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 vilka har en referensvikt över 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg, specifika förfaranden, tester och krav för typgodkännande, krav för tillämpning av förbudet att använda manipulationsanordningar som försämrar prestandan hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för att fordonstillverkare ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda obegränsad och standardiserad åtkomst till information om underhåll och reparation av fordon, ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i försäkran om överensstämmelse med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, höjning eller avskaffande av gränsvärdet för de totala utsläppen av kolväten, ändring av förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal som i stort sett korrelerar med massagränsvärdena för bensin och dieselbränsle, införandet av ett reviderat mätförfarande för partiklar och ett gränsvärde för partikelantal, ett gränsvärde för utsläpp av NO2 samt gränser för avgasutsläpp vid låga temperaturer för fordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(7) För att uppnå EU:s mål för luftkvaliteten, enligt EU:s luftkvalitetsnormer och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG1a, och säkerställa fortlöpande insatser för att reducera utsläpp från fordon, bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av förordning (EG) nr 715/2007 på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 vilka har en referensvikt över 2 610 kg men en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger 5 000 kg, specifika förfaranden, tester och krav för typgodkännande, krav för tillämpning av förbudet att använda manipulationsanordningar som försämrar prestandan hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för att fordonstillverkare ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda obegränsad och standardiserad åtkomst till information om underhåll och reparation av fordon, ändring av förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal som i stort sett korrelerar med massagränsvärdena för bensin och dieselbränsle. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Efter offentliggörande av de delegerade akter som antagits i enlighet med andra stycket, och på fordonstillverkarens begäran, ska denna förordning gälla för fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaralamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg.

2. Efter offentliggörande av de delegerade akter som antagits i enlighet med andra stycket, och på fordonstillverkarens begäran, ska denna förordning gälla för fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger 5 000 kg.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av denna förordning på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaralamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg. De delegerade akterna ska främst säkerställa att man vid dynamometertester på chassit tar lämplig hänsyn till fordonets tjänstevikt för att fastställa den ekvivalenta tröghetsmassan och andra standardparametrar för effekt och belastning.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av denna förordning på fordon i kategorierna M1, M2, N2 och N2 enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger 5 000 kg. De delegerade akterna ska främst säkerställa att man vid dynamometertester på chassit tar lämplig hänsyn till fordonets tjänstevikt för att fastställa den ekvivalenta tröghetsmassan och andra standardparametrar för effekt och belastning.

____________________

____________________

EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

* EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I artikel 5 ska följande punkt införas:

 

”1a. Tillverkaren ska utrusta alla kategorier av fordon som omfattas av denna förordning med bränsleförbrukningsmätare i enlighet med kraven i denna förordning.”

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 5.3 ska följande led införas:

 

”ea) utrustning av fordon med bränsleförbrukningsmätare som ger föraren exakt, varaktigt synlig information om fordonets faktiska bränsleförbrukning och som anger minst följande uppgifter: momentan bränsleförbrukning (l/100 km eller mpg), genomsnittlig bränsleförbrukning (l/100 km eller mpg), bränsleförbrukning vid tomgång (l/timme eller m/timme) och en uppskattning av fordonets körsträcka utgående från nuvarande bränslenivå.”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 5.3 ska följande led införas:

 

”ia) en överensstämmelsefaktor som representerar hur den maximala nivån av utsläpp av ett visst förorenande ämne, uppmätt under faktiska förhållanden, förhåller sig till lagstiftningsgränsen i Euro 6 för samma förorenande ämne, vilken ska fastställas till lägsta möjliga värde.”

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) I artikel 5.3 ska följande stycke läggas till:

 

”Kommissionen ska senast den 31 december 2016 anta en delegerad akt i syfte att komplettera de krav som avses i punkt 1a och led ea i denna punkt. Med verkan från och med den 1 januari 2018 ska de nationella myndigheterna vägra EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller dessa krav. Med verkan från och med den 1 januari 2019 ska de nationella myndigheterna, när det gäller nya fordon som inte uppfyller dessa krav, anse att försäkran om överensstämmelse inte längre är giltig och förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana fordon.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att, utan att sänka nivån för miljöskydd inom unionen, anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på

1. Kommissionen ska, utan att sänka nivån för miljöskydd inom unionen, om så är lämpligt, föreslå lagstiftningsåtgärder med avseende på

a) ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i den försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 18 i direktiv 2007/46/EG med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, som ska vara summan av vikten av koldioxid- och metanutsläpp, uttryckt som ekvivalent vikt av koldioxidutsläppen med avseende på deras växthusgaseffekter,

(a) översyn av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i den försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 18 i direktiv 2007/46/EG, inom ramen för översynen av förordning (EG) nr 443/2009, baserat på uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, som ska anses vara summan av vikten av koldioxid- och metanutsläpp, uttryckt som ekvivalent vikt av koldioxidutsläppen med avseende på deras växthusgaseffekter,

b) höjning eller avskaffande av gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) för fordon med gnistantändning.

(b) gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) för fordon med gnistantändning som ska ses över på grundval av en detaljerad konsekvensbedömning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När Uneces partikelmätningsprogram, som genomförs under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, har avslutats, och senast vid ikraftträdandet av Euro 6, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att kunna genomföra följande åtgärder utan att sänka nivån av miljöskydd inom unionen:

2. När Uneces partikelmätningsprogram, som genomförs under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, har avslutats, och senast vid ikraftträdandet av Euro 6, ska kommissionen, utan onödigt dröjsmål, ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att kunna genomföra följande åtgärder utan att sänka nivån av miljöskydd inom unionen:

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se över de förfaranden, tester och krav som avses i artikel 5.3 liksom de testcykler som används för att mäta utsläpp. Om man vid översynen finner att dessa förfaranden, tester och krav inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen, ska kommissionen handla i enlighet med artikel 5.3 för att anpassa dem så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg.

3. Kommissionen ska se över de förfaranden, tester och krav som avses i artikel 5.3 liksom de testcykler som används för att mäta utsläpp.

 

Kommissionen ska införa ett test av utsläpp under faktiska körförhållanden för alla fordon som typgodkänns eller registreras från och med 2015 för att se till att systemen för kontroll av utsläpp är effektiva och gör det möjligt för fordonet att uppfylla bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser, med en efterlevnadsfaktor som återspeglar endast de toleranser som kan komma i fråga vid förfarandet för utsläppsmätning som ska införas senast 2017.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att, utöver de befintliga gränsvärdena för de totala utsläppen av NOx, fastställa ett gränsvärde för utsläpp av NO2 för fordon som uppfyller utsläppsgränserna för Euro 6 i tabell 2 i bilaga I. Gränsen för utsläpp av NO2 ska fastställas på grundval av en konsekvensbedömning och ta hänsyn till den tekniska genomförbarheten samt återspegla luftkvalitetsmålen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG*.

4. Kommissionen ska, om så är lämpligt, föreslå lagstiftningsåtgärder för ett gränsvärde för utsläpp av NO2 utöver de befintliga gränsvärdena för de totala utsläppen av NOx för fordon som uppfyller utsläppsgränserna för Euro 6 i tabell 2 i bilaga I. Gränsen för utsläpp av NO2 ska fastställas på grundval av en tydlig och detaljerad konsekvensbedömning och ta hänsyn till den tekniska genomförbarheten samt dessutom återspegla luftkvalitetsmålen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG*.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att ändra och komplettera tabell 4 i bilaga 1 i syfte att fastställa gränsvärden för avgasutsläpp vid kalla temperaturer för fordon som uppfyller utsläppsgränserna för Euro 6 i tabell 2 i bilaga I. Gränsen för utsläpp av NOx och NO2 ska fastställas på grundval av en konsekvensbedömning och ta hänsyn till den tekniska genomförbarheten samt återspegla luftkvalitetsmålen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG.

5. Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att ändra och komplettera tabell 4 i bilaga 1 i syfte att fastställa gränsvärden för avgasutsläpp vid kalla temperaturer för fordon som uppfyller utsläppsgränserna för Euro 6 i tabell 2 i bilaga I. Gränsen för avgasutsläpp vid kalla temperaturer ska fastställas på grundval av en konsekvensbedömning avseende kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och kvävedioxid (NO2) och ta hänsyn till den tekniska genomförbarheten samt bättre återspegla luftkvalitetsmålen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 andra stycket, 5.3, 8 och 14.1–14.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force]

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 andra stycket, 5.3, 8 och 14.2 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [dagen då denna förordning träder i kraft] [Publikationsbyrån: inför exakt datum för förordningens ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 5 ska följande punkt införas:

 

”2a. Tillverkarna ska utrusta alla kategorier av fordon som omfattas av denna förordning med bränsleförbrukningsmätare i enlighet med kraven i denna förordning.”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 5.4 ska inledningen ersättas med följande:

4. Kommissionen ska anta åtgärder för tillämpningen av denna artikel, inbegripet åtgärder när det gäller

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a i syfte att utveckla de specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande som anges i denna artikel, inbegripet krav när det gäller

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 5.4 ska följande led införas:

 

”ea) utrustning av fordon med bränsleförbrukningsmätare som ger föraren exakt, varaktigt synlig information om fordonets faktiska bränsleförbrukning och som anger minst följande uppgifter: momentan bränsleförbrukning (l/100 km eller mpg), genomsnittlig bränsleförbrukning (l/100 km eller mpg), bränsleförbrukning vid tomgång (l/timme eller m/timme) och en uppskattning av fordonets körsträcka utgående från nuvarande bränslenivå.”

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1d (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1d. I artikel 5.4 ska andra stycket ersättas med följande:

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

”Kommissionen ska senast den 31 december 2016 anta en delegerad akt i syfte att komplettera de krav som avses i punkt 2a och led ea i denna punkt. Med verkan från och med den 1 januari 2018 ska de nationella myndigheterna vägra EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller dessa krav. Med verkan från och med den 1 januari 2019 ska de nationella myndigheterna, när det gäller nya fordon som inte uppfyller dessa krav, anse att försäkran om överensstämmelse inte längre är giltig och förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana fordon.”

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1e (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 12a

 

Utövande av delegeringen

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [dagen då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 5.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 595/2009

Bilaga I – ”Gränsvärden för Euro 6” – raden som motsvarar angivelsen ”(WHTC) (PI)”

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2) I tabellen ”Gränsvärden för Euro 6” i bilaga I ska raden som motsvarar angivelsen ”(WHTC) (PI)” ersättas med följande:

utgår

”WHTC (PI)

 

4 000

 

160

 

500

 

460

 

-

 

10

 

( 3 )”.

 

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Kommissionen ska bedöma om det är lämpligt att införa krav på att installera växlingsindikatorer i fordon med manuell växellåda förutom i fordon i kategori M1 för vilka ett krav redan finns i gällande unionslagstiftning. På grundval av bedömningen ska kommissionen, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om att tillämpningsområdet för artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/20091a ska utvidgas också till andra fordonskategorier.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

(1)

EUT C 311, 12.9.2014, s. 55.


MOTIVERING

Detta förslag består av en rad olika, relativt heterogena åtgärder, som framför allt syftar till att minska hälsoskadliga utsläpp från fordon. Det handlar i synnerhet om upprättandet av särskilda gränsvärden för utsläpp av NO2 som en del av de totala NOx-utsläppen, avskaffandet av utsläppsgränsen för ammoniak för förbränningsmotorer i tunga fordon, ändring av utsläppsgränserna vid kallstart som tagits över från de tidigare ”Euro”-stegen, en åtgärd för att anpassa de totala kolväteutsläppen för att underlätta införandet av naturgasfordon, en åtgärd som syftar till att ta med metan som en växthusgas, motsvarande det totala koldioxidutsläpp som varje biltillverkare måste uppfylla, och möjligheten att utöka fordonsvikten från 2 840 kg till 5 000 kg när det gäller fordon som kan omfattas av utsläppsreglerna för lätta nyttofordon. En annan uppsättning reglerande åtgärder av snarare rent teknisk karaktär är ett antal fall där man föreslår en anpassning av befogenheterna i de nuvarande lagstiftningstexterna till Lissabonfördraget samt vissa nya befogenheter som ett instrument för att genomföra vissa av de nya föreslagna åtgärderna.

I princip bör åtgärder för att förbättra luftkvaliteten välkomnas, i synnerhet om de uppnår en god balans mellan kostnader och resultat i form av beboeligare och hållbarare städer, med hänsyn till att alltfler av våra medborgare är koncentrerade till städerna, och mindre hälsovårdsrelaterade kostnader. Men å andra sidan bör biltillverkarna inte pressas till åtgärder som utgör en oproportionerlig börda för dem. Vi bör vara medvetna om att industrin för närvarande fortfarande kämpar för att ta sig igenom den rådande ekonomiska krisen och att extrakostnader och byråkrati bör hållas nere på en miniminivå.

Föredraganden skulle vilja understryka vissa särskilda aspekter av kommissionens förslag och av de föreslagna ändringarna.

•  Metan är i sig själv ingen förorenande gas och utgör inget hot mot människors hälsa. Naturgasfordon släpper ut runt 25 procent mindre koldioxid än bensindrivna bilar, och man kan bara spekulera om hur stor marknadsandel gasdrivna fordon kommer att få i framtiden. För tillfället utgör gasdrivna fordon endast en marginell del av den använda bilparken. Resultatet av testerna av utsläppen vid verklig körning ger dessutom upphov till osäkerhet över hur exakt utsläppen ska räknas in, inte bara metanutsläppen. Föredraganden vill undvika att denna begränsade kategori av fordon som bidrar till att minska växthusgasutsläppen straffas redan från starten. Den översyn som fastställs i artikel 14.3 eller, alternativt, en översyn av koldioxidlagstiftningen för bilar bör garantera att kommissionen ges befogenhet att föreslå ny lagstiftning, om metanutsläppen blir ett problem.

•  Att utöka fordonsvikten för de fordon som på tillverkarens begäran kan omfattas av utsläppsreglerna för lätta fordon är en positiv åtgärd från kommissionens sida och föredraganden skulle vilja se att den utökades till 7 500 kg. Då undviker man ännu fler dubbla godkännandeförfaranden och andra onödiga administrativa steg.

•  Ammoniak släpps ut från dieseldrivna tunga fordon som använder det i en så kallad ureareagens, en efterbehandlingsteknik för att minska deras NOx-utsläpp. När det gäller naturgasdrivna tunga fordon är ammoniakutsläpp ett direkt resultat av förbränningen av naturgasen i sig och används inte för att neutralisera NOx-utsläppen eftersom praktiskt taget ingen NOx produceras. Att bibehålla utsläppsgränsen för ammoniak för tunga fordon med gnisttändning skulle kräva dyra utsläppsreningssystem, vilket skulle vara diskriminerande mot denna kategori, eftersom det skulle hindra alternativ bränsleteknik såsom motorgas och naturgas från att bli ekonomiskt hållbar. Utsläppsgränsen för NH3 för motorer med gnisttändning bör därför avskaffas, såsom kommissionen föreslår, medan den befintliga gränsen på 10 ppm för fordon med kompressionständning (t.ex. dieselfordon), vilket omfattar merparten av bilparken, skulle behållas.

•  När det gäller anpassningen till Lissabonfördraget syftar förslaget till att anpassa gamla kommittéförfaranden till delegerade akter och genomförandeakter, i enlighet med artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Detta skulle ge kommissionen befogenhet att anta sådana akter i fråga om en stor mängd regler, förfaranden och gränsvärden med anknytning till tillämpningen av standarderna för Euro 5 och Euro 6. Som för de allra flesta akter bör befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen från ikraftträdandet till den 30 juni 2019, vilket motsvarar slutet av den nuvarande valperioden, i motsats till förslaget ”tills vidare”, och standardbestämmelserna om kommissionens rapport när det gäller delegeringen av befogenheter och om den automatiska förlängningen bör gälla.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (2.7.2015)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Föredragande av yttrande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

KORTFATTAD MOTIVERING

Avsikten med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon är att åtgärda särskilda problemområden där marknadsmisslyckanden och bristfällig reglering står i vägen för den allmänna strävan efter bättre luftkvalitet i tättbebyggda områden i Europa, och att minska utsläppen av toxiska ämnen och växthusgaser i samband med global uppvärmning, föroreningar och insatser för en effektivare resursanvändning.

Det uppskattas att ungefär 400 000 EU-invånare dör i förtid på grund av dålig luftkvalitet och samtidigt har överträdelseförfaranden inletts mot 17 medlemsstater för att de inte följt direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa. Det sätt utsläppen mäts på i tester avviker också betydligt från de verkliga utsläppen. De senare är betydligt högre fast de borde sammanfalla.

Mot bakgrund av ovanstående var huvudsyftet att lägga fram ändringsförslag som garanterar att texten förbättras på ett sådant sätt att de flesta aktuella frågorna behandlas samtidigt som förordningens ändamålsenlighet och rättsliga förutsebarhet inte äventyras, och vissa av de tillhörande administrativa bördorna minskas.

Metan, som är en mycket kraftig växthusgas, räknas för närvarande inte in i de sammanlagda utsläppen av växthusgaser från fordon och föredragandens ändringsförslag är avsedda att göra kommissionens förslag tydligare i detta avseende genom att fastställa att metan ska ingå i beräkningarna av utsläppen genom metoden med koldioxidekvivalenter. Dessutom kräver det nuvarande gränsvärdet för högsta vikt för lätta nyttofordon att typgodkännandet för vissa fordonsplattformar dubbleras, vilket lägger avsevärd ytterligare börda på tillverkarna av dessa fordon. Föredragandens ändringsförslag om att höja gränsvärdet för högsta vikt är avsett att lösa detta problem, och att också föreskriva att det behövs tillgång till fjärrdiagnostiskt stöd för dessa fordon, i överensstämmelse med den senaste tekniska utvecklingen.

Det har visserligen gjorts betydande framsteg de senaste åren vad gäller att minska utsläppen av partiklar men föredraganden anser att nanopartiklar också måste tas med i beräkningarna av partikelutsläppen.

Då fordonsutsläppen är direkt kopplade till bränsleförbrukningen, och det därför finns eventuella fördelar med att ha obligatoriska förbrukningsmätare och växlingsindikatorer på instrumentbrädan även i lätta nyttofordon, uppmanas kommissionen att genomföra en konsekvensbedömning i detta avseende och att följa upp denna med ett lagstiftningsförslag, om det är motiverat av konsekvensbedömningens resultat.

Eftersom den tekniska utvecklingen i denna sektor pågår ständigt är det nödvändigt att delegera befogenheter till kommissionen för att ändra vissa icke väsentliga delar av denna rättsakt, så att åtgärder kan vidtas snabbt om det behövs. Då de aktuella testcyklerna inte återspeglar verkliga förhållanden efterlyser föredraganden dessutom en översyn och anpassning av testcyklerna utan dröjsmål för att undvika att konsumenterna vilseleds och produktutvecklingen utgår från förvrängda och felaktiga uppgifter. Därutöver bör noggrannheten i testcyklerna ses över regelbundet, eftersom körförhållanden och nivån på trafikstockningarna ändras med tiden. Föredraganden uppmanar därför till fortlöpande översyn av noggrannheten i testcyklerna, med intervall på två år.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Trots att utsläpp av metan inte har några kända skadliga effekter på människors hälsa, är metan en kraftig växthusgas. I linje med kommissionens meddelande om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6)2 och med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20073 bör kommissionen därför överväga att ta med metanutsläpp i beräkningen av koldioxidutsläpp.

(2) Trots att utsläpp av metan inte har några kända skadliga effekter på människors hälsa, är metan en kraftig växthusgas. I linje med kommissionens meddelande av den 19 juli 2008 om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6)2 och med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20073 bör kommissionen därför överväga att ta med metanutsläpp i beräkningen av koldioxidutsläpp i samband med översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/20093a, efter att ha gjort en tydlig och detaljerad konsvekvensbedömning med en utvärdering av en lämplig omräkning av metanutsläpp till koldioxidutsläpp och dess genomförbarhet.

__________________

__________________

2 EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

 

3a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon(EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att underlätta införandet av naturgasfordon bör det aktuella gränsvärdet för utsläpp av kolväten (THC) höjas, och effekten av metanutsläpp bör av reglerings- och konsumentinformationsskäl beaktas och uttryckas i koldioxidekvivalenter.

(3) För att underlätta införandet av naturgasfordon bör det aktuella gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) ses över med utgångspunkt i en tydlig och detaljerad konsekvensbedömning, och man bör överväga att beakta och uttrycka effekten av metanutsläpp i koldioxidekvivalenter av reglerings- och konsumentinformationsskäl.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Moderna dieselfordon släpper ut stora och ökande mängder NO2 som en del av de totala NOx-utsläppen, något som inte förutsågs när förordning (EG) nr 715/2007 antogs. De flesta problem med luftkvaliteten i berörda stadsområden verkar vara kopplade till direkta utsläpp av NO2. Därför bör ett lämpligt gränsvärde för utsläpp införas.

(4) Moderna dieselfordon släpper ut stora och ökande mängder NO2 som en del av de totala NOx-utsläppen, något som inte förutsågs när förordning (EG) nr 715/2007 antogs. De flesta problem med luftkvaliteten i berörda stadsområden verkar vara kopplade till utsläpp av toxiska NOX och direkta utsläpp av NO2. Därför bör ett lämpligt gränsvärde för utsläpp införas så snart som möjligt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) De nuvarande utsläppsgränserna för kolmonoxid och totala kolväten (THC) efter kallstart vid låg temperatur har tagits över från kraven för Euro 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG4, vilka verkar vara föråldrade med tanke på befintlig fordonsteknik och aktuella krav på luftkvalitet. Luftkvalitetsproblem och resultat från mätningar av fordonsutsläpp visar dessutom på behovet av att införa en lämplig gräns för utsläpp av NOx/NO2. Reviderade utsläppsvärden bör därför införas i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 715/2007.

(5) De nuvarande utsläppsgränserna för kolmonoxid och totala kolväten (THC) efter kallstart vid låg temperatur har tagits över från kraven för Euro 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG4, vilka verkar vara föråldrade med tanke på befintlig fordonsteknik och aktuella krav på luftkvalitet. Luftkvalitetsproblem och resultat från mätningar av fordonsutsläpp visar dessutom på behovet av att införa en lämplig gräns för utsläpp av NOx/NO2. Trafiken är den överlägset största källan till dessa utsläpp och orsakar 41 % av utsläppen av NOx. Det är särskilt den höga effektiviteten hos de modernaste motorerna, som beror på högre förbränningstemperaturer, som i sin tur producerar högre mängder av NOx. Å andra sidan orsakar NO2 bildning av ozon, surt regn och irritation av människors andningsvägar. Av denna anledning bör reviderade utsläppsvärden införas i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 715/2007.

__________________

__________________

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Potentialen att minska bränsleförbrukningen, och därmed utsläppen av föroreningar och växthusgaser, genom en bränslesnålare körstil, har hittills inte utnyttjats tillräckligt. Detta beror i första hand på bristande kunskaper eller medvetenhet, eller brist på båda, hos förarna om hur man kör bränslesnålt. De tekniska medlen för att främja bränslesnål körning bör inriktas på två typer av system i fordonen: bränsleförbrukningsmätare och växlingsindikatorer.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Enligt kommissionens konsekvensbedömning skulle det inte medföra någon betydande börda för fordonstillverkarna att införa obligatorisk installation av bränsleförbrukningsmätare. De kan installeras till en relativt låg kostnad. För närvarande finns bränsleförbrukningsmätarna ofta inte tillgängliga eller ingår i ett tillvalspaket, vilket hindrar utbredd användning av dem. När sådana anordningar finns att tillgå är de dessutom ofta installerade på ett sätt som inte underlättar bränslesnål körning (uppgifterna visas inte konstant, ingen omedelbar information om bränsleförbrukning, divergens mellan angiven och faktisk bränsleförbrukning etc.). Samtidigt skulle utbredd tillgång till bränsleförbrukningsmätare hjälpa fordonsanvändarna att minska utsläppsnivåerna och övervaka bränsleförbrukningen, och som en följd därav, bidra till konsumenternas förmåga att fatta mer välgrundade beslut när det gäller att köpa fordon. Slutligen skulle konsumenterna kunna fatta ett beslut, särskilt när de köper begagnade fordon, grundat på realistisk information om bränsleförbrukningen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att uppnå EU:s mål för luftkvaliteten och säkerställa fortlöpande insatser för att reducera utsläpp från fordon, bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av förordning (EG) nr 715/2007 på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 vilka har en referensvikt över 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg, specifika förfaranden, tester och krav för typgodkännande, krav för tillämpning av förbudet att använda manipulationsanordningar som försämrar prestandan hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för att fordonstillverkare ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda obegränsad och standardiserad åtkomst till information om underhåll och reparation av fordon, ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i försäkran om överensstämmelse med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, höjning eller avskaffande av gränsvärdet för de totala utsläppen av kolväten, ändring av förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal som i stort sett korrelerar med massagränsvärdena för bensin och dieselbränsle, införandet av ett reviderat mätförfarande för partiklar och ett gränsvärde för partikelantal, ett gränsvärde för utsläpp av NO2 samt gränser för avgasutsläpp vid låga temperaturer för fordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(7) För att uppnå unionens mål för luftkvaliteten och säkerställa fortlöpande insatser för att reducera utsläpp från fordon, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av förordning (EG) nr 715/2007 på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 vilka har en referensvikt över 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 7 500 kg, specifika förfaranden, tester och krav för typgodkännande, krav för tillämpning av förbudet att använda manipulationsanordningar som försämrar prestandan hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för att fordonstillverkare ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda obegränsad och standardiserad åtkomst till information om underhåll och reparation av fordon, inbegripet fjärrdiagnostiskt stöd, översyn av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i försäkran om överensstämmelse med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, höjning eller avskaffande av gränsvärdet för de totala utsläppen av kolväten, ändring av förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal som i stort sett korrelerar med massagränsvärdena för bensin och dieselbränsle, införandet av ett reviderat mätförfarande för partiklar och ett gränsvärde för partikelantal, inbegripet nanopartiklar, ett gränsvärde för utsläpp av NO2 samt gränser för avgasutsläpp vid låga temperaturer för fordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Genom Lissabonfördraget gavs lagstiftaren möjlighet att till kommissionen delegera befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. De åtgärder som kan omfattas av delegering av befogenhet enligt 290.1 i EUF-fördraget överensstämmer i princip med de som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inrättades genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG6. De bestämmelser i förordning (EG) nr 715/2007 som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget.

(8) Genom EUF-fördraget gavs lagstiftaren möjlighet att till kommissionen delegera befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. De åtgärder som kan omfattas av delegering av befogenhet enligt 290.1 i EUF-fördraget överensstämmer i princip med de som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inrättades genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG6. De relevanta bestämmelser som anges i förordning (EG) nr 715/2007 som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget. Denna delegering av befogenhet bör ges till kommissionen från denna förordnings ikraftträdande för en period av fyra år och kan genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd.

__________________

__________________

6 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

6 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter offentliggörande av de delegerade akter som antagits i enlighet med andra stycket, och på fordonstillverkarens begäran, ska denna förordning gälla för fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaralamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg.

Efter offentliggörande av de delegerade akter som antagits i enlighet med andra stycket, och på fordonstillverkarens begäran, ska denna förordning gälla för fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 7 500 kg.

____________________

____________________

*EUT L 263, 9.10.2007, s.1.

* EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av denna förordning på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europarlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg. De delegerade akterna ska främst säkerställa att man vid dynamometertester på chassit tar lämplig hänsyn till fordonets tjänstevikt för att fastställa den ekvivalenta tröghetsmassan och andra standardparametrar för effekt och belastning.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av denna förordning på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europarlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 7 500 kg. De delegerade akterna ska främst säkerställa att man vid dynamometertester på chassit tar lämplig hänsyn till fordonets tjänstevikt för att fastställa den ekvivalenta tröghetsmassan och andra standardparametrar för effekt och belastning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 3 – punkt 1 – led 17a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

”17a) bränsleförbrukningsmätare: en anordning som ger föraren exakt information om fordonets faktiska bränsleförbrukning och som innehåller minst följande uppgifter: momentan bränsleförbrukning (l/100 km), genomsnittlig bränsleförbrukning (l/100 km), bränsleförbrukning vid tomgång (l/tim) och bränsleförbrukning under livscykeln (l).”

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 3 – punkt 1 – led 17b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

”17b) normal användning: alla väg- och körförhållanden som i allmänhet förekommer i hela det europeiska transportnätet.”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a. Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

1. Tillverkarna skall utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning och dess genomförandeåtgärder.

1. Tillverkarna skall utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning och dess genomförandeåtgärder. När korrigeringsfaktorer används i testförfaranden som mäter verkliga utsläpp ska dessa korrigeringsfaktorer endast återge osäkerheten i mätanordningarna.

 

Tillverkaren ska garantera att system för kontroll av utsläpp är effektiva med avseende på de gränsvärden som också fastställts för NOx och NO2.

 

Tillverkaren ska utrusta fordonet med en bränsleförbrukningsmätare i enlighet med denna förordning och dess genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Följande led ska införas:

 

”ia) bränsleförbrukningsmätare.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14a för att kunna genomföra artiklarna 6 och 7. I detta ingår att fastställa och uppdatera tekniska föreskrifter om hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas små och medelstora företags speciella behov.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14a för att kunna genomföra artiklarna 6 och 7. I detta ingår att fastställa och uppdatera tekniska föreskrifter om hur OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon, inbegripet fjärrdiagnostiskt stöd, ska tillhandahållas, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas åt små och medelstora företags speciella behov.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i den försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 18 i direktiv 2007/46/EG med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, som ska vara summan av vikten av koldioxid- och metanutsläpp, uttryckt som ekvivalent vikt av koldioxidutsläppen med avseende på deras växthusgaseffekter,

a) översyn av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i den försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 18 i direktiv 2007/46/EG, inom ramen för översynen av förordning (EG) nr 443/2009, baserat på uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, som ska anses vara summan av vikten av koldioxid- och metanutsläpp, uttryckt som ekvivalent vikt av koldioxidutsläppen med avseende på deras växthusgaseffekter,

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) höjning eller avskaffande av gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) för fordon med gnistantändning.

b) höjning av gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) för fordon med gnistantändning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När Uneces partikelmätningsprogram, som genomförs under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, har avslutats, och senast vid ikraftträdandet av Euro 6, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att kunna genomföra följande åtgärder utan att sänka nivån av miljöskydd inom unionen:

2. När Uneces partikelmätningsprogram, som genomförs under ledning av världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon, har avslutats, och senast vid ikraftträdandet av Euro 6, ska kommissionen, utan onödigt dröjsmål, ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att kunna genomföra följande åtgärder utan att sänka nivån av miljöskydd inom unionen:

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

() Införande av ett reviderat mätförfarande för partiklar och ett gränsvärde för partikelantal.

b) Införande av ett reviderat mätförfarande för partiklar, inbegripet nanopartiklar, och ett gränsvärde för partikelantal.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se över de förfaranden, tester och krav som avses i artikel 5.3 liksom de testcykler som används för att mäta utsläpp. Om man vid översynen finner att dessa förfaranden, tester och krav inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen, ska kommissionen handla i enlighet med artikel 5.3 för att anpassa dem så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg.

3. Kommissionen ska så snart som möjligt se över de förfaranden, tester och krav som avses i artikel 5.3 liksom de testcykler som används för att mäta utsläpp. Efter denna översyn ska kommissionen genom delegerade akter som avses i artikel 5.3 anpassa förfaranden, testcykler och krav så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg. Denna översyn ska genomföras vartannat år.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 andra stycket, 5.3, 8 och 14.1–14.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 andra stycket, 5.3, 8 och 14.1–14.5 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fyra år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida eller Europaparlamentet och rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

___________

 

* EUT: Vänligen inför datum för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 3 – led 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

”16a. bränsleförbrukningsmätare: en anordning som ger föraren exakt information om fordonets faktiska bränsleförbrukning och som innehåller minst följande uppgifter: momentan bränsleförbrukning (l/100 km), genomsnittlig bränsleförbrukning (l/100 km), bränsleförbrukning vid tomgång (l/tim) och bränsleförbrukning under livscykeln (l).”

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Följande stycke ska läggas till:

 

”Tillverkaren ska utrusta fordonet med en bränsleförbrukningsmätare i enlighet med denna förordning och dess genomförandeåtgärder.”

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – led ka (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 5.4 ska följande punkt läggas till:

 

”ka) bränsleförbrukningsmätare.”

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 595/2009

Bilaga I – tabell ”Gränsvärden för Euro 6” – kolumn 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)”.

(2) 6,0 x 1011.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Växlingsindikatorer

 

Kommissionen ska senast den 30 juni 2016 bedöma om det är lämpligt att införa krav på att växlingsindikatorer ska monteras in i fordon som har manuell växellåda och tillhör någon annan kategori än kategori M1, som redan omfattas av ett krav i enlighet med befintlig unionslagstiftning. På grundval av den bedömningen ska kommissionen, där så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag om att utvidga tillämpningsområdet för artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/20091a till ytterligare fordonskategorier.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

Referensnummer

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

6.2.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

3.12.2014

Behandling i utskott

6.5.2015

4.6.2015

22.6.2015

 

Antagande

29.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij


YTTRANDE från utskottet för transport och turism (19.6.2015)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

(COM(2014)0028 – C7‑0027/2014 – 2014/0012(COD))

Föredragande av yttrande: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Kommissionens förslag

Syftet med detta förslag är att införa ett antal ändringar av förordning (EG) nr 715/2007 och förordning (EG) nr 595/2009 när det gäller att minska de förorenande utsläppen från vägfordon. Förslaget består av fem åtgärder som är ämnade att säkerställa följande mål:

–  Undvika att dagens gränsvärden för ammoniak (NH3) för tunga fordon hindrar spridningen på marknaden av vissa typer av fordon med gnisttändning, särskilt naturgasdrivna fordon.

–  Höja det högsta massagränsvärde som gäller enligt förordning (EG) nr 715/2007 så att tillverkare kan välja om de vill typgodkänna fordon enligt lagstiftning för lätta fordon eller lagstiftning för tunga fordon.

–  Ge kommissionen befogenhet att införa striktare gränsvärden för utsläpp vid låga temperaturer för lätta fordon som uppfyller kraven för Euro 6.

–  Ge kommissionen befogenhet att införa gränsvärden för NO2-utsläpp för lätta fordon som uppfyller kraven för Euro 6.

–  Ge kommissionen befogenhet att föreslå en avreglering av utsläppen av metan (CH4) enligt lagstiftningen för lätta fordon, förutsatt att metanutsläppen beaktas som utsläpp av koldioxidekvivalenter enligt den EU-lagstiftning som fastställer obligatoriska koldioxidutsläppsmål för personbilar och lätta nyttofordon.

II. Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, särskilt de bestämmelser som syftar till att införa gränsvärden för NO2-utsläpp och skärpta gränser för utsläpp vid låga temperaturer för lätta fordon och avskaffa onödiga administrativa bördor för typgodkännandet av fordon som inte har någon positiv miljöpåverkan.

Både inomhus- och utomhusluftföroreningar utgör en stor miljörisk för människors hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att enbart utomhusluftföroreningar i städerna orsakar 1,3 miljoner dödsfall varje år i hela världen. Långvarig exponering och exponering för koncentrationstoppar kan få en mängd effekter på hälsan, allt från mindre påverkan på andningssystemet till förtida dödsfall. Två föroreningar, marknära ozon (O3) och fina partiklar (PM2,5), anses som regel vara de som orsakar störst problem. Höga koncentrationer av ozon förknippas med 21 000 förtida dödsfall varje år i EU. Enligt WHO sänker exponeringen för partiklar livslängden för varje person i Europa med i genomsnitt nästan ett år.

Avgasutsläpp från lätta och tunga fordon bidrar i stor utsträckning till luftföroreningarna. Detta är särskilt problematiskt i stadsområden där koncentrationen av motorfordon och människor är större. Vägtransporterna står för över 40 procent av utsläppen av NOx. Parallellt med sin direkta hälsopåverkan är NO2, en beståndsdel i NOx, också den huvudsakliga källan till nitrataerosoler, som utgör en stor del av partiklarna och, vid förekomsten av ultraviolett ljus, av O3. Till följd av detta förvärrar NO2-utsläppen de föroreningsproblem som orsakas av O3 och PM2,5. Generellt sett är nya motorfordon mer energieffektiva och släpper ut färre föroreningar än äldre fordon. Till följd av den konstanta ökningen av vägtransportvolymen leder detta dock inte till en motsvarande minskning av luftföroreningarna och utsläppen av växthusgaser från vägtransporter.

Det är intressant att konstatera att kommissionens förslag syftar till att komma till rätta med några av dessa problem genom att sänka gränsvärdena för utsläpp av ammoniak (NH3) från tunga fordon med gnisttändning och metan (CH4) från lätta fordon med gnisttändning. Syftet med dessa bestämmelser är att främja spridningen på marknaden av naturgasdrivna fordon som har svårigheter att uppfylla dagens gränsvärden för utsläpp av NH3 och CH4. Man räknar med att ersättandet i större skala av dieselfordon med naturgasfordon, särskilt i stadsområden, skulle få märkbart positiva miljöeffekter med avseende på kväveoxid- och koldioxidutsläppen.

Kommissionen föreslår dock att denna positiva miljöeffekt ska utjämnas med något högre utsläpp av NH3 (ammoniak) och CH4 (metan). Den konsekvensbedömning som har gjorts visar att den ökning av NH3-utsläppen som blir resultatet av att man avskaffar gränsvärdet för tunga naturgasdrivna fordon skulle vara ganska obetydlig. Den övergripande miljöeffekten av detta alternativ skulle därför kunna betraktas som positiv, med tanke på att kväveoxid- och koldioxidutsläppen blir lägre till följd av att man tidigare kan börja använda naturgasfordon i större skala. I dagsläget utgör dessa fordon en försumbar del av marknaden. När det gäller metanutsläppen bör kommissionen höja gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) för lätta fordon med gnisttändning endast om detta skulle uppvägas av en övergripande minskning av växthusgaseffekten av de sammantagna totala utsläppen av koldioxid och metan. Föredraganden önskar betona att kommissionen bör fortsätta att övervaka utvecklingen av ammoniak- och metanutsläppen från fordon med gnisttändning som släpps ut på marknaden, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

Sist men inte minst önskar föredraganden garantera att nya motorfordon utrustas med system som hjälper föraren att köra sparsamt i syfte att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av föroreningar och växthusgaser. I sin konsekvensbedömning granskade kommissionen ingående fördelarna med att utrusta nya bilar med bränsleförbrukningsmätare och växlingsindikatorer till en låg kostnad. Föredraganden anser därför att dessa system måste införas som en standardkomponent i nya fordon, i överenstämmelse med resultaten av kommissionens konsekvensbedömning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Trots att utsläpp av metan inte har några kända skadliga effekter på människors hälsa, är metan en kraftig växthusgas. I linje med kommissionens meddelande om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6)2 och med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20073 bör kommissionen därför överväga att ta med metanutsläpp i beräkningen av koldioxidutsläpp.

(2) Trots att utsläpp av metan inte har några kända skadliga effekter på människors hälsa, är metan en kraftig växthusgas. I linje med kommissionens meddelande om tillämpning och kommande utveckling av gemenskapens lagstiftning om fordonsutsläpp från lätta fordon och om tillgång till information om reparation och underhåll (Euro 5 och 6)2 och med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/20073 bör kommissionen därför överväga att ta med metanutsläpp i beräkningen av koldioxidutsläpp efter att ha genomfört ett samråd med berörda parter och vid behov en konsekvensbedömning, samband med översynen av förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011.

__________________

__________________

2 EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.

2 EUT C 182, 19.7.2008, s. 17.

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att underlätta införandet av naturgasfordon bör det aktuella gränsvärdet för utsläpp av kolväten (THC) höjas, och effekten av metanutsläpp bör av reglerings- och konsumentinformationsskäl beaktas och uttryckas i koldioxidekvivalenter.

(3) För att underlätta införandet av naturgasfordon bör det aktuella gränsvärdet för utsläpp av kolväten (THC) höjas. De högsta tillåtna utsläppen av THC bör dock fastställas till ett gränsvärde som säkerställer att den eventuella ökningen av metanutsläpp från fordon med gnisttändning skulle uppvägas av en övergripande minskning av växthuseffekten av de sammantagna totala utsläppen av koldioxid och metan från sådana fordon.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Resultaten av de provningsmetoder som ligger till grund för lagstiftningen om EU-typgodkännande med avseende på utsläpp bör återspegla de utsläppsnivåer som iakttagits vid faktiska körförhållanden, med beaktande av resultaten och utvärderingarna från det EU-finansierade Artemis-projektet. Därför bör anordningarna för att begränsa utsläpp och testcyklerna utformas för att spegla faktiska körförhållanden, särskilt i stadsområden där körförhållandena varierar åtskilligt mer än i den reglerade testcykeln.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Om målen om minskad miljöpåverkan av förorenande utsläpp från vägtransporter ska kunna uppnås måste bränslen med högt koldioxidinnehåll gradvis ersättas av sådana med lägre koldioxidinnehåll, till exempel naturgas, även om det för att på längre sikt göra vägtransporterna verkligt miljömässigt hållbara krävs nya tekniska lösningar med liten miljöpåverkan, såsom el-, väte- eller tryckluftsdrivna fordon.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Höga halter av luftföroreningar till följd av utsläpp av ozonprekursorer (höga ozonhalter tillsammans med höga temperaturer sommartid) samt av dieselpartiklar och andra utsläpp (som tillsammans med så kallad inversion ger smog under vintern) bör undvikas med hjälp av försiktighetsåtgärder. Framför allt bör ett intensivt samarbete med väderlekstjänster leda till att lämpliga åtgärder vidtas i rätt tid.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Potentialen att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av föroreningar och växthusgaser genom en effektiv körstil, så kallad sparsam körning, har inte tagits tillräckligt till vara. Detta beror i första hand på bristande information till eller medvetenhet hos förarna om hur man kör effektivt. De tekniska medlen för att främja sparsam körning är inriktade på två typer av system i fordonen: bränsleförbrukningsmätare och växlingsindikatorer. Bränsleförbrukningsmätare ger föraren exakt information om fordonets faktiska bränsleförbrukning, medräknat momentan bränsleförbrukning, genomsnittlig bränsleförbrukning, bränsleförbrukning vid tomgång, bränsleförbrukning under hela livscykeln och en uppskattning av fordonets körsträcka utgående från innevarande bränslenivå. En växlingsindikator anger vilken växel som är den optimala om detta inte skulle vara den ilagda växeln, och vad föraren bör göra (växla upp eller ned) för att minimera bränsleförbrukningen. Dess syfte är att ge föraren av ett fordon med manuell växellåda en visuell signal när växling är nödvändigt. Växlingsindikatorer är redan obligatoriska i nya personbilar i kategori M1 med manuell växellåda, men inte i någon annan typ av motorfordon, såsom lätta nyttofordon, lastbilar eller bussar. Däremot finns det för närvarande ingen lagstiftning som kräver att bränsleförbrukningsmätare ska installeras i någon typ av motorfordon. Studier visar att potentialen för sparsam körning bättre kan utnyttjas om båda systemen används samtidigt. Dessutom skulle bränsleförbrukningsmätare kunna hjälpa konsumenterna att köpa fordon med låg bränsleförbrukning. Detta skulle vara relevant inte minst för tunga fordon, där det för närvarande inte finns några rättsliga krav på att ange bränsleeffektivitet och koldioxidutsläpp för fordon som är till försäljning. Bränsleförbrukningsmätare och växlingsindikatorer kan installeras till en låg kostnad för fordonstillverkaren, men de är ofta inte tillgängliga eller säljs som en del av tillvalspaket, vilket förhindrar att de får en stor spridning. När sådana anordningar finns att tillgå är de dessutom ofta installerade på ett sätt som inte underlättar sparsam körning (uppgifterna visas inte konstant, ingen omedelbar information om bränsleförbrukning, divergens mellan angiven och faktisk bränsleförbrukning etc.).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att uppnå EU:s mål för luftkvaliteten och säkerställa fortlöpande insatser för att reducera utsläpp från fordon, bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av förordning (EG) nr 715/2007 på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 vilka har en referensvikt över 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg, specifika förfaranden, tester och krav för typgodkännande, krav för tillämpning av förbudet att använda manipulationsanordningar som försämrar prestandan hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för att fordonstillverkare ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda obegränsad och standardiserad åtkomst till information om underhåll och reparation av fordon, ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i försäkran om överensstämmelse med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, höjning eller avskaffande av gränsvärdet för de totala utsläppen av kolväten, ändring av förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal som i stort sett korrelerar med massagränsvärdena för bensin och dieselbränsle, införandet av ett reviderat mätförfarande för partiklar och ett gränsvärde för partikelantal, ett gränsvärde för utsläpp av NO2 samt gränser för avgasutsläpp vid låga temperaturer för fordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(7) För att uppnå EU:s mål för luftkvaliteten och säkerställa fortlöpande insatser för att reducera utsläpp från fordon, bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av förordning (EG) nr 715/2007 på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 vilka har en referensvikt över 2 610 kg men en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger 7 500 kg, specifika förfaranden, tester och krav för typgodkännande, krav för tillämpning av förbudet att använda manipulationsanordningar som försämrar prestandan hos system för kontroll av utsläpp, nödvändiga åtgärder för att fordonstillverkare ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda obegränsad och standardiserad åtkomst till information om underhåll och reparation av fordon, ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i försäkran om överensstämmelse med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, höjning eller avskaffande av gränsvärdet för de totala utsläppen av kolväten, ändring av förordning (EG) nr 715/2007 i syfte att justera gränsvärdena för partikelmassa och införa gränsvärden för partikelantal som i stort sett korrelerar med massagränsvärdena för bensin och dieselbränsle, införandet av ett reviderat mätförfarande för partiklar och ett gränsvärde för partikelantal, ett gränsvärde för utsläpp av NO2 samt gränser för avgasutsläpp vid låga temperaturer för fordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Enligt gällande lagstiftning krävs det två typgodkännanden för olika varianter av samma fordonstyp. Detta medför en onödig administrativ börda och har ingen positiv effekt på miljön. Att öka den tillåtna största totalmassan till 7 500 kg skulle göra det möjligt för tillverkaren att välja att typgodkänna fordon som ligger över dagens massagränsvärden för lätta fordon på 2 610/2 840 kg antingen enligt den lagstiftning som gäller för lätta fordon eller den lagstiftning som gäller för tunga fordon.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter offentliggörande av de delegerade akter som antagits i enlighet med andra stycket, och på fordonstillverkarens begäran, ska denna förordning gälla för fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaralamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg.

Efter offentliggörande av de delegerade akter som antagits i enlighet med andra stycket, och på fordonstillverkarens begäran, ska denna förordning gälla för fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger 7 500 kg.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av denna förordning på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaralamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en högsta fordonsvikt som inte överstiger 5 000 kg. De delegerade akterna ska främst säkerställa att man vid dynamometertester på chassit tar lämplig hänsyn till fordonets tjänstevikt för att fastställa den ekvivalenta tröghetsmassan och andra standardparametrar för effekt och belastning.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på de detaljerade reglerna för tillämpning av denna förordning på fordon i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG* vilka har en referensvikt på 2 610 kg men en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger 7 500 kg. De delegerade akterna ska främst säkerställa att man vid dynamometertester på chassit tar lämplig hänsyn till fordonets tjänstevikt för att fastställa den ekvivalenta tröghetsmassan och andra standardparametrar för effekt och belastning.

____________________

____________________

* EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.”

* EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.”

Motivering

Att öka den tillåtna största totalmassan till 7 500 kg skulle göra det möjligt för tillverkaren att välja att typgodkänna fordon som ligger över dagens massagränsvärden för lätta fordon på 2 610/2 840 kg antingen enligt den lagstiftning som gäller för lätta fordon eller den lagstiftning som gäller för tunga fordon. Tekniskt tillåten största totalmassa är den totala massan av motorfordonet tillsammans med släpvagnen eller släpvagnarna såsom angivet av tillverkaren.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a. Artikel 5.1 ska ändras på följande sätt:

”Tillverkarna skall utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning överensstämmer med denna förordning och dess genomförandeåtgärder.”

”Tillverkarna skall utrusta fordonet på ett sådant sätt att komponenter som kan påverka utsläppen är utformade, konstruerade och monterade så att fordonet under faktiska körförhållanden överensstämmer med denna förordning och dess genomförandeåtgärder.

 

Tillverkaren ska se till att anordningarna för att begränsa utsläpp är effektiva genom att följa en överensstämmelsefaktor som återspeglar endast de toleranser som kan komma i fråga vid förfarandet för utsläppsmätning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

”1a. Tillverkarna ska se till att fordonen är utrustade med bränsleförbrukningsmätare i enlighet med kraven i denna förordning och de delegerade akter som antagits i enlighet med denna.”

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. Artikel 5.3 a ska ändras på följande sätt:

”a) utsläpp från avgasrör, inbegripet testcykler, utsläpp vid låg omgivningstemperatur, utsläpp vid tomgång, röktäthet och efterbehandlingssystemens korrekta funktion och regenerering,”

”a) utsläpp från avgasrör, inbegripet testcykler som bygger på utsläppen under faktiska körförhållanden, användning av bärbara system för utsläppsmätning, utsläpp vid låg omgivningstemperatur, utsläpp vid tomgång, röktäthet och efterbehandlingssystemens korrekta funktion och regenerering,”

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 5.3 ska följande led införas:

 

”ea) utrustning av fordon med bränsleförbrukningsmätare som ger föraren exakt information om fordonets faktiska bränsleförbrukning och som anger minst följande uppgifter: momentan bränsleförbrukning (l/100 km), genomsnittlig bränsleförbrukning (l/100 km), bränsleförbrukning vid tomgång (l/timme), bränsleförbrukning under hela livscykeln (l) och en uppskattning av fordonets körsträcka utgående från innevarande bränslenivå.”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. I artikel 5.3 ska följande led införas:

 

”ia) en överensstämmelsefaktor som representerar hur den maximala nivån av utsläpp av ett visst förorenande ämne, uppmätt under faktiska förhållanden, förhåller sig till lagstiftningsgränsen i Euro 6 för samma förorenande ämne, vilken bör fastställas till lägsta möjliga värde.”

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3d (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d. I artikel 5.3 ska följande stycke läggas till:

 

”Kommissionen ska senast den 31 december 2016 anta den delegerade akten i syfte att komplettera de krav som avses i punkt 1a och led ea i denna punkt. Med verkan från och med den 1 januari 2018 ska de nationella myndigheterna vägra EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller dessa krav. Med verkan från och med den 1 januari 2019 ska de nationella myndigheterna, när det gäller nya fordon som inte uppfyller dessa krav, anse att försäkran om överensstämmelse inte längre är giltig och förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana fordon.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att, utan att sänka nivån för miljöskydd inom unionen, anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på

1. Kommissionen ska överväga att ta med metanutsläppen i beräkningen av koldioxidutsläpp så att metanutsläppens växthuseffekt beaktas och uttrycks som koldioxidekvivalent av reglerings- och konsumentinformationsskäl. Kommissionen ska i detta syfte, i förekommande fall, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om översyn av förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011.

a) ersättning av uppgifterna om vikten på koldioxidutsläpp i den försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 18 i direktiv 2007/46/EG med uppgifter om den totala vikten på koldioxidekvivalenter, som ska vara summan av vikten av koldioxid- och metanutsläpp, uttryckt som ekvivalent vikt av koldioxidutsläppen med avseende på deras växthusgaseffekter,

 

b) höjning eller avskaffande av gränsvärdet för totala utsläpp av kolväten (THC) för fordon med gnistantändning.

 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska ha befogenhet att, utan att sänka nivån för miljöskydd inom unionen, anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att höja gränsvärdena för totala utsläpp av kolväten (THC) för fordon med gnisttändning. De högsta tillåtna utsläppen av THC ska fastställas till ett gränsvärde som säkerställer att den eventuella ökningen av metanutsläpp från fordon med gnisttändning skulle uppvägas av en övergripande minskning av växthuseffekten av de sammantagna totala utsläppen av koldioxid och metan från sådana fordon.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 14a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 andra stycket, 5.3, 8 och 14.1–14.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 andra stycket, 5.3, 8 och 14.1a–14.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [datum för detta direktivs ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 18 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7a. Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3. De ändringar och genomförandeåtgärder som avses i artikel 5.3 och artikel 14.6 skall antas senast den 2 juli 2008.”

”3. De ändringar eller delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 5.3 och 14.1a–14.5 ska antas senast [ett år efter ikraftträdande av denna förordning]”.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Tillverkarna ska se till att fordonen är utrustade med bränsleförbrukningsmätare i enlighet med kraven i denna förordning och de delegerade akter som antagits i enlighet med denna.”

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 5.4 ska första meningen ersättas med följande:

4. Kommissionen ska anta åtgärder för tillämpningen av denna artikel, inbegripet åtgärder när det gäller

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a i syfte att utveckla de specifika förfaranden, provningar och krav för typgodkännande som anges i denna artikel, inbegripet krav när det gäller

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 5.4 ska följande led införas:

 

”ea) utrustning av fordon med bränsleförbrukningsmätare som ger föraren exakt information om fordonets faktiska bränsleförbrukning och som anger minst följande uppgifter: momentan bränsleförbrukning (l/100 km), genomsnittlig bränsleförbrukning (l/100 km), bränsleförbrukning vid tomgång (l/timme), bränsleförbrukning under hela livscykeln (l) och en uppskattning av fordonets körsträcka utgående från innevarande bränslenivå.”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1d (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. I artikel 5.4 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska senast den 31 december 2016 anta den delegerade akten i syfte att komplettera de krav som avses i punkt 2a och led ea i denna punkt. Med verkan från och med den 1 januari 2018 ska de nationella myndigheterna vägra EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av nya fordonstyper som inte uppfyller dessa krav. Med verkan från och med den 1 januari 2019 ska de nationella myndigheterna, när det gäller nya fordon som inte uppfyller dessa krav, anse att försäkran om överensstämmelse inte längre är giltig och förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana fordon.”

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1e (nytt)

Förordning (EG) nr 595/2009

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 12a

 

Delegeringens utövande

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från [dagen då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 5.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att göra några invändningar. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Växlingsindikatorer

 

Kommissionen ska bedöma om det är lämpligt att införa krav på att växlingsindikatorer ska monteras in i fordon som har manuell växellåda och tillhör någon annan kategori än kategori M1, för vilken det redan finns krav på detta i unionslagstiftningen. Utgående från bedömningen ska kommissionen, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om att tillämpningsområdet för artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/20091a ska utvidgas också till andra fordonskategorier.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

Referensnummer

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

6.2.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

26.11.2014

Behandling i utskott

5.5.2015

15.6.2015

 

 

Antagande

16.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

8

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Daniel Dalton, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jarosław Wałęsa


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

Referensnummer

COM(2014)0028 – C7-0027/2014 – 2014/0012(COD)

Framläggande för parlamentet

31.1.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

6.2.2014

IMCO

6.2.2014

TRAN

6.2.2014

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Albert Deß

10.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2014

6.5.2015

25.6.2015

 

Antagande

23.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

66

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Nikolay Barekov, Paul Brannen, Renata Briano, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Giorgos Grammatikakis, Gesine Meissner, Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Martin Häusling, Judith Sargentini

Ingivande

29.9.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy