Процедура : 2015/0076(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0271/2015

Внесени текстове :

A8-0271/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0361

ДОКЛАД     *
PDF 219kWORD 107k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Йепе Кофод

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08266/1/2015),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (08266/1/2015),

–  като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и в параграф (8), втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0169/2015),

–  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0271/2015),

1.  одобрява проекта на решение на Съвета, така както е изменен, и сключването на споразумението

2.  изразява съжаление, че не могат да бъдат направени подобрения, особено по отношение на предоставяната информация и на автоматичния, задължителен и неограничен характер на обмена на информация;

3.  призовава Комисията да продължи да информира Парламента в случай на промяна или ново развитие по време на последните етапи от сключването на настоящото споразумение;

4.  припомня на Съвета неговото задължение да се консултира с Парламента още веднъж, ако променя своето проекторешение;

5.  подчертава колко е важно предприемането на ефективни действия срещу измамите и избягването на данъци от страна на физически и юридически лица, установени в Съюза, с участието на финансови институции, установени в трети държави;

6.  призовава Комисията да оцени, 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, прилагането на настоящото споразумение и неговите резултати, и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, по целесъобразност, от предложения за неговото преразглеждане;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

Изменение    1

Проект на решение

Член 2 – параграф 1

Проект на решение

Изменение

1. Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 от Протокола за изменение, от името на Съюза4

1. Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 и член 4 от Протокола за изменение, от името на Съюза4, за да се гарантира, че правилата относно автоматичния обмен на информация по отношение на „сметки, за които се предоставя информация“ се спазват, и че се извършва сътрудничеството във връзка със спазването и правоприлагането.

__________________

__________________

4Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.

4Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.

Изменение    2

Проект на решение

Член 2 – параграф 2

Проект на решение

Изменение

2. Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, в резултат на Протокола за изменение.

2. Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, вследствие на Протокола за изменение.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

На 27 май 2015 г. Европейският съюз и Швейцария подписаха споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, насочени към подобряване на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане и съответствието.

Споразумението представлява важна стъпка в текущите усилия за ограничаване на данъчните измами и укриването на данъци и обновява споразумението от 2004 г., което гарантира, че Швейцария прилага мерки, равностойни на тези в Директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания.

В споменатото споразумение ЕС и Швейцария ще извършват взаимно автоматичен обмен на информация за финансовите сметки на своите жители, което ще започне през 2018 г. Целта му е да се преодолеят ситуациите, при които данъчно задължено лице се опитва да укрие капитал, който представлява доход или активи, за който (които) не са били платени данъци.

Споразумението има за цел да гарантира, че Швейцария прилага засилени мерки, равностойни на директивата на ЕС, във вида, в който беше актуализирана през март 2014 г. (за изменение на директивата относно административното сътрудничество („ДАС 2“) и че тя съответства на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, насърчавани от глобалните стандарти на ОИСР от 2014 г.

Съществуват също така разпоредби, предназначени да ограничават възможностите данъчнозадължените лица да избягват да бъдат докладвани пред данъчните органи чрез прехвърляне на активи или инвестиции в продукти, които не попадат в приложното поле на споразумението. Информацията, която се обменя, засяга не само приходите, като например лихви и дивиденти, но също и салдата по сметки и постъпленията от продажба на финансови активи.

Данъчните администрации в държавите членки и в Швейцария, ще бъдат в състояние да:

- идентифицират правилно и недвусмислено съответните данъчнозадължени лица;

- администрират и прилагат своите закони за данъчно облагане в трансгранични ситуации;

- извършват оценка на вероятността от укриване на данъци;

- избегнат ненужните допълнителни разследвания.

Докладчикът приветства споразумението, но също така счита, че има възможност за подобрение. Тъй като тази процедура не дава възможност за изменение на предложението за международно споразумение, това следва да бъде отразено в бъдещи подобни споразумения, които са в процес на договаряне с други трети държави и скоро ще бъдат финализирани:

Член 2 — Автоматичен обмен на информация по отношение на подлежащи на докладване сметки

•  Точка 2 а). Добавяне на пълно задължително оповестяване на пълно име и идентификационен номер - Предложението не изисква пълна и подробна информация за титулярите на сметката, по-специално пълното им име и задължителното разкриване на техния данъчен номер. В съответствие с усилията за постигане на абсолютна прозрачност и пълно разкриване на информация, това следва да бъде задължително изискване.

Член 3 — Време и начин за автоматичен обмен на информация

•  Точка 3. Период на докладване, преминаващ от годишна основа на тримесечна основа - Съгласно настоящото споразумение информация се обменя при поискване от компетентните органи на годишна основа. В духа на бързото и ефикасно предаване на информация, докладчикът счита, че първоначалният срок е прекалено дълъг и либерален и следователно предлага затягане на цикъла на докладване, като го сведе от годишна на тримесечна основа.

Член 5 — Обмен на информация при поискване

•  Точка 1. Безусловен обмен на информация - В съответствие с усилията за постигане на абсолютна прозрачност и пълно разкриване на информация между страните, следва да се изиска задължителното и безусловно предаване на информация с цел опазването на настоящото споразумение от правни ограничения,и едностранната декларация на Швейцария да откаже предоставянето на информация, която може да бъде получена незаконно (лицата, подаващи сигнали за нередности).

както и

•  Точка 2 в). Докладчикът предлага да се заличи освобождаването от разкриване на информацията, която е „в противоречие с обществения ред“. - В същия дух като първото изменение, освобождаването от разкриване на информация, което може да бъде в противоречие с обществения ред („ordre public“) е твърде общо и неясно условие и следва да бъде съответно заличено.

Член 6 — Поверителност и защита на личните данни

•  Точка 3. Докладчикът предлага да се заличи условието за обмен на информация въз основа на предишното одобрение от компетентните органи - В духа на спазването на пълен и безусловен обмен на информация, докладчикът предлага да се премахнат условията, с които се изисква от държавите членки или Швейцария да изискват съгласието за използване на обменяната информация и/или нейното споделяне с трета юрисдикция.

Член 7 — Консултации и преустановяване на действието на споразумението

•  Точка 1. Комисията като посредник при разрешаването на спорове - Във връзка със споровете относно тълкуването на настоящото споразумение, докладчикът счита, че настоящото предложение е твърде толерантно по отношение на засегнатите страни. С цел да се насърчи безпрепятственото прилагане и изпълнение на настоящото споразумение, докладчикът счита, че арбитражът на спорове с правно обвързващ характер от страна на Европейската комисия е ясно и сигурно решение.

Член 8 — Изменения

•  Точка 1. Гъвкавост с цел адаптиране към съответното законодателство на ЕС (не само стандартите на ОИСР) - Независимо от предпазната клауза от настоящото споразумение за провеждане на консултации при възникване на съответните промени относно регулирането на равнището на ОИСР, като се има предвид, че европейската правна рамка е в процес на постоянно развитие, докладчикът предвижда в настоящото споразумение същите консултации да бъдат провеждани, когато съответният европейски регламент/съответното европейско законодателство бъде приет(о).

Член 9 — Изплащания на дивиденти, лихви и роялти

•  Точка 2. Отмяна на освобождаването. Подражаване на директивата за плащането на лихви и роялти за осигуряване на последователност и съгласуваност със законодателството на ЕС - След преразглеждане на Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти, докладчикът счита, че настоящото споразумение е добавило допълнително условие, което е непродуктивно и води до намаляване на обхвата на информацията, която трябва да бъде разкрита. С оглед на това приложното поле за дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения следва да бъде приведено в съответствие с действащото европейско законодателство като въпрос на последователност и съгласуваност.

Член 10 — Прекратяване на споразумението

•  Същият въпрос като в член 7. Прекратяването следва да бъде определено след посредничество с правно обвързващ характер от страна на Комисията - В съответствие с измененията на член 7, прекратяването на настоящото споразумение не трябва да бъде обявявано едностранно, а следва да се подложи на одобрение от посредничество с правно обвързващ характер от страна на Комисията.

Добавяне на:

Член 12 — Взет от транзитната митническа декларация, така че да се засилят обвързващите крайни срокове за изпълнение - Настоящото предложение пропуска обвързваща цел за изпълнението на настоящото споразумение, тъй като рамката му за изпълнение се състои само от необвързваща декларация. В съответствие с борбата, която този орган провежда срещу укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, би било крайно необходимо въвеждането на задължителна цел за изпълнение.

ЕС и Швейцария се споразумяха да сключат споразумението в срок, който ще позволи влизане в сила на 1 януари 2017 г., като докладчикът призовава особено настоятелно този срок да бъде спазен.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Joachim Starbatty

Правна информация - Политика за поверителност