ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

29.9.2015 - (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Jeppe Kofod


Postup : 2015/0076(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0271/2015
Předložené texty :
A8-0271/2015
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08266/1/2015),  

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (08297/2015),

–  s ohledem na článek 115 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) a odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0169/2015),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0271/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření této dohody;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že ji není možné zkvalitnit, zejména pokud jde o poskytnuté informace a automatický, závazný a neomezený charakter výměny informací;

3.  vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně informovala o jakýchkoli změnách či novém vývoji týkajícím se posledních kroků při uzavírání této dohody;

4.  připomíná Radě její povinnost znovu konzultovat Parlament, pokud svůj návrh rozhodnutí upraví;

5.  zdůrazňuje, že je důležité přijmout účinná opatření proti podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména proti daňovým únikům a vyhýbání se daním ze strany fyzických a právnických osob se sídlem v Unii se zapojením finančních institucí se sídlem v třetích zemích;

6.  vyzývá Komisi, aby 18 měsíců po dni vstupu této dohody v platnost vyhodnotila uplatňování této dohody a její výsledek a předložila zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně s návrhy na její revizi;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Návrh rozhodnutí

Pozměňovací návrh

1. Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 pozměňovacího protokolu4.

1. Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 a článku 4 pozměňovacího protokolu4, aby bylo zajištěno, že budou dodržovány předpisy pro automatickou výměnu informací v souvislosti s oznamovanými účty a že bude umožněna spolupráce v oblasti dodržování předpisů a jejich prosazování.

__________________

__________________

4Datum vstupu tohoto pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.

4Datum vstupu tohoto pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2

Návrh rozhodnutí

Pozměňovací návrh

2. Komise informuje Švýcarskou konfederaci a členské státy o oznámeních učiněných podle čl. 1 odst. 1 písm. d) Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku, v souladu s pozměňovacím protokolem.

2. Komise v souladu s pozměňovacím protokolem informuje Švýcarskou konfederaci a členské státy o oznámeních učiněných podle čl. 1 odst. 1 písm. d) Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Evropská unie a Švýcarsko dne 27. května 2015 podepsaly dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech, jejímž cílem je prohloubit mezinárodní daňovou spolupráci a dodržování daňových předpisů.

Dohoda představuje významný krok v pokračujícím úsilí o potírání daňových podvodů a daňových úniků a vylepšuje dohodu z roku 2004, která zajišťovala, aby Švýcarsko uplatňovalo opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor.

Podle dohody si počínaje rokem 2018 budou EU a Švýcarsko automaticky vyměňovat informace o finančních účtech každého státního příslušníka s pobytem v partnerské zemi dohody. Cílem je řešit situace, kdy se daňový poplatník snaží skrýt kapitál, který je sám o sobě příjmem nebo majetkem, z něhož nebyla odvedena daň.

Tato dohoda má zajistit, aby Švýcarsko uplatňovalo důraznější opatření, která budou rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici EU, v aktualizovaném znění z března 2014, (kterou se mění směrnice o správní spolupráci) a která zajistí soulad s novým globálním standardem OECD pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.

Kromě toho dohoda zahrnuje ustanovení, jejichž cílem je omezit možnosti daňových poplatníků vyhýbat se oznamování tím, že majetek přesunou do finančních institucí nebo jej investují do finančních produktů nespadajících do oblasti působnosti dohody. Informace, které mají být sdíleny, se nevztahují pouze na příjem, jako např. úroky a dividendy, ale také na zůstatky na bankovních účtech a výnosy z prodeje finančních aktiv.

Daňové orgány členských států a Švýcarska budou moci

– správně a jednoznačně určit dotčené daňové poplatníky;

– uplatňovat a vymáhat své daňové právní předpisy v přeshraničních situacích;

– odhadnout pravděpodobnost, že došlo k daňovému úniku;

– vyhnout se zbytečnému dalšímu šetření.

Zpravodaj dohodu sice vítá, ale domnívá se, že stále existuje prostor pro zlepšení. Vzhledem k tomu, že tento postup neumožňuje změny navrhované mezinárodní dohody, měly by se tyto změny odrazit v budoucích obdobných dohodách, o nichž se v současné době jedná s dalšími třetími zeměmi a jež jsou krátce před uzavřením.

Článek 2 – Automatická výměna informací v souvislosti s oznamovanými účty

•  Bod 2 písm. a). Doplnění povinného poskytování úplných informací, jako je jméno a příjmení a identifikační číslo – Návrh nevyžaduje úplné ani podrobné informace o majitelích účtů, totiž jejich celé jméno a povinné poskytování daňového identifikačního čísla. V souladu s úsilím o dosažení naprosté transparentnosti a úplného poskytování informací by výše uvedený požadavek měl být povinný.

Článek 3 – Lhůta a způsob automatické výměny informací

•  Bod 3. Změna četnosti předávání informací (z roční na čtvrtletní) – Podle stávající dohody se informace, které mají být sdíleny, poskytují příslušným orgánům jednou ročně. V duchu rychlého a účinného předávání informací zpravodaj shledává časový rámec příliš omezující a zbytečně rozsáhlý, a proto navrhuje zkrátit cyklus podávání zpráv z ročního na čtvrtletní.

Článek 5 – Výměna informací na základě vyžádání

•  Bod 1. Bezpodmínečná výměna informací – V souladu s úsilím o dosažení naprosté transparentnosti a úplného poskytování informací mezi stranami dohody je třeba klást důraz na bezpodmínečné a povinné zpřístupňování údajů s cílem chránit stávající dohodu před právními překážkami a jednostranným prohlášením Švýcarska o zadržení jakýchkoliv informací, které by mohly být získány nezákonnou cestou (například zjištění oznamovatelů).

A DÁLE

•  Bod 2 písm. c). Zpravodaj navrhuje zrušení výjimky z poskytování informací, jež je v „rozporu s veřejným pořádkem“. – Ve stejném duchu jako předchozí změna: také výjimka z poskytování informací, které je v rozporu s veřejným pořádkem, je velmi obecně a rozhodně nejednoznačně podmíněna, pročež by měla být zrušena.

Článek 6 – Důvěrnost a ochrana osobních údajů

•  Bod 3. Zpravodaj navrhuje zrušit podmínku pro výměnu informací založenou na předchozím schválení příslušného orgánu – Pro zachování ducha úplné a bezpodmínečné výměny informací zpravodaj navrhuje, aby byla podmínka, jež členským státům nebo Švýcarsku ukládá povinnost požádat o souhlas k využití vyměňovaných informací nebo ke sdílení informací se třetí jurisdikcí, zrušena.

Článek 7 – Konzultace a pozastavení provádění dohody

•  Bod 1. Komise jakožto závazný zprostředkovatel ve sporech – Ve věci rozepří nad výkladem stávající dohody zpravodaj považuje současný návrh za příliš shovívavý vůči zúčastněným stranám. S cílem podpořit hladké provádění a plnění této dohody se zpravodaj domnívá, že zavedení závazného rozhodčího řízení vykonávaného Evropskou komisí v případě jakýchkoli sporů by bylo jednoznačným a jistým řešením.

Článek 8 – Změny

•  Bod 1. Pružnost přizpůsobit dohodu příslušným právním předpisům EU (nejenom standardům OECD) – Nehledě na záruky týkající se konzultací, které jsou stanoveny stávající dohodou v případě, že dojde k přijetí významné změny kteréhokoli prvku globálního standardu na úrovni OECD, a vzhledem ke skutečnosti, že evropský právní rámec je v neustálém vývoji, zvažoval zpravodaj, že by v případě potřeby měla stávající dohoda stanovit tytéž konzultace při přijetí relevantních nařízení nebo právních předpisů na evropské úrovni.

Článek 9 – Dividendy, úroky a licenční poplatky mezi společnostmi

•  Bod 2. Odstranění výjimek. Příklad směrnice o úrocích a licenčních poplatcích a soulad s právními předpisy EU – Po přezkoumání směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků se zpravodaj domnívá, že zavedení další podmíněnosti do stávající dohody je kontraproduktivní a snižuje rozsah informací, které mají být zpřístupněny. Ve světle této skutečnosti by v rámci soudržnosti a souladu měl být rozsah dividend, úroků a licenčních poplatků sladěn s aktuálně platnými právními předpisy EU.

Článek 10 – Ukončení platnosti dohody

•  (Stejně jako v článku 7.) Ukončení platnosti by mělo být určeno po závazné mediaci ze strany Komise – V souladu se změnami provedenými v článku 7 nesmí být ukončení stávající dohody jednostranné a mělo by podléhat náležitému schválení v rámci závazné mediace vykonávané Evropskou komisí.

Doplňuje se:

Článek 12 – Převzat z prohlášení v zájmu posílení závazných lhůt pro provedení – Stávající návrh nesplňuje závazný cíl stanovený pro provádění této dohody, jelikož prováděcí rámec sestává pouze z nezávazného prohlášení. V souladu s úsilím tohoto orgánu o potírání daňových úniků a agresivního daňového plánování by bylo nanejvýš vhodné stanovit závazný cíl provádění.

EU a Švýcarsko se dohodly uzavřít dohodu v časovém předstihu, aby mohla vstoupit v platnost dne 1. ledna 2017, a zpravodaj naléhavě vyzývá k tomu, aby byla tato lhůta dodržena.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Joachim Starbatty