Procedure : 2015/0076(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0271/2015

Indgivne tekster :

A8-0271/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0361

BETÆNKNING     *
PDF 196kWORD 90k
29.9.2015
PE 560.677v01-00 A8-0271/2015

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jeppe Kofod

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08266/1/2015),

–  der henviser til udkastet til aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Schweiziske Konføderation om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (08297/2015),

–  der henviser til artikel 115 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), og stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om godkendelse (C8-0169/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0271/2015),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af overenskomsten;

2.  beklager, at der ikke kan foretages forbedringer, navnlig hvad angår de forelagte oplysninger og udveksling af oplysningers automatiske, bindende og ubegrænsede karakter;

3.  opfordrer Kommissionen til at holde Europa-Parlamentet underrettet i tilfælde af enhver ændring eller ny udvikling i sidste fase af indgåelsen af aftalen;

4.  minder Rådet om dets forpligtelse til at høre Parlamentet, hvis det ændrer sit udkast til afgørelse;

5.  understreger vigtigheden af at gribe ind over for svig og skatteundgåelse, navnlig skattesvig og skatteundgåelse begået af fysiske og juridiske personer, der er baseret i Unionen med inddragelse af finansielle institutioner, der er etableret i tredjelande;

6.  opfordrer Kommissionen til 18 måneder efter denne aftales ikrafttræden at foretage en vurdering af anvendelsen af aftalen og udfaldet heraf, og til at aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet, om fornødent vedlagt forslag til revision;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.

Ændringsforslag    1

Udkast til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1

Udkast til afgørelse

Ændringsforslag

1. Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsprotokollens artikel 2, stk.14.

1. Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsprotokollens artikel 2, stk. 14, og artikel 4 for at sikre, at reglerne for automatisk udveksling af oplysninger for så vidt angår indberetningspligtige konti bliver fulgt, og at samarbejde om efterrettelighed og håndhævelse er aktiveret.

__________________

__________________

4 Datoen for ændringsprotokollens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

4 Datoen for ændringsprotokollens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

Ændringsforslag    2

Udkast til afgørelse

Artikel 2 – stk. 2

Udkast til afgørelse

Ændringsforslag

2. Kommissionen informerer Det Schweiziske Forbund og medlemsstaterne om de notifikationer, der er afgivet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, litra d), i aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning i henhold til ændringsprotokolloen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

BEGRUNDELSE

Indledning

Den Europæiske Union og Schweiz undertegnede den 27. maj 2015 en aftale om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger, med det formål at forbedre det internationale skattesamarbejde og efterlevelsen af skatteregler.

Aftalen udgør et betydeligt skridt i de løbende bestræbelser på at slå ned på skattesvig og skatteunddragelse og er en ajourføring af aftalen af 2004, der sikrede, at Schweiz traf foranstaltninger svarende til dem i EU-direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing.

I henhold til denne aftale skal EU og Schweiz automatisk udveksle oplysninger om hinandens fastboende personers finansielle konti, med start fra 2018. Formålet er at imødegå situationer, hvor skattepligtige personer forsøger at gemme kapital, der udgør indkomst eller aktiver, hvoraf der ikke er betalt skat.

Aftalen har til formål at sikre, at Schweiz anvender styrkede foranstaltninger svarende til EU-direktivet som ajourført i marts 2014 (ændring af direktivet om administrativt samarbejde, "DAC2"), og at landet efterlever den automatiske udveksling af finansielle kontooplysninger, der nyder fremme i OECD's globale standarder fra 2014.

Der er endvidere bestemmelser, der har til formål at begrænse skattepligtige personers muligheder for at undgå at blive indberettet til skattemyndighederne ved at flytte rundt på aktiver eller investere i produkter, der falder uden for aftalens anvendelsesområde. De oplysninger, der skal udveksles, vedrører ikke blot indkomst såsom renter og dividender, men også kontobalancer og indtægter fra salg af finansielle aktiver.

Skattevæsenet i medlemsstaterne og i Schweiz sættes i stand til

– korrekt og utvetydigt at indkredse de relevante skattepligtige personer

– at anvende og håndhæve deres skattelovgivning i grænseoverskridende situationer

– at vurdere sandsynligheden for, at der begås skatteunddragelse

– at undgå unødvendige yderligere efterforskninger.

Ordføreren glæder sig over aftalen, men mener samtidig, at der er plads til forbedringer. Eftersom denne procedure ikke tillader ændringer til den foreslåede internationale aftale, bør disse afspejles i fremtidige, tilsvarende aftaler, der i øjeblikket er til forhandling med andre tredjelande og nærmer sig afslutning:

Artikel 2 – Automatisk udveksling af oplysninger for så vidt angår indberetningspligtige konti

•  Stk. 2 a). Tilføjelse af fuld obligatorisk meddelelse af fulde navn og skatteidentifikationsnummer - Forslaget kræver ikke fuldstændig og detaljerede oplysninger om kontohavere, men blot deres fulde navn og obligatorisk meddelelse af deres skattenummer. I tråd med bestræbelserne på at opnå fuld gennemsigtighed og fuld meddelelse af oplysninger bør dette være en obligatorisk forpligtelse.

Artikel 3 - Tidspunkt og fremgangsmåde for automatisk udveksling af oplysninger

•  Stk. 3. Indberetningsinterval ændres fra årligt til kvartalsbaseret - Ifølge den foreliggende aftale skal oplysninger udveksles efter anmodning fra de kompetente myndigheder på årsbasis. Ordføreren mener, at de oprindelige tidsrammer gør proceduren indskrænkende og ødsel, og foreslår derfor med henblik på at fremme øjeblikkelig og effektiv videregivelse af information at stramme indberetningsforløbet op ved at gøre det kvartalsbaseret i stedet for årsbaseret.

Artikel 5 - Udveksling af oplysninger efter anmodning

•  Stk. 1. Betingelsesløs informationsudveksling - I tråd med bestræbelserne på at opnå fuld gennemsigtighed og fuld meddelelse af oplysninger mellem parterne, bør det fremhæves, at betingelsesløs og obligatorisk meddelelse af oplysninger skal være påkrævet for at beskytte den nuværende aftale mod juridiske begrænsninger og ensidige erklæringer fra schweizisk side om at tilbageholde eventuelle oplysninger, der kan fremskaffes ad illegal vej (læs oplysninger fra informanter).

OG

•  Stk. 2 c). Ordføreren foreslår at sløjfe undtagelsen gældende for meddelelse af oplysninger, der "ville stride mod grundlæggende retsprincipper (ordre public)". - I lighed med foregående ændring er undtagelse for meddelelse af oplysninger, der kan stride mod offentlig politik ("ordre public") en alt for bred og tvetydig betingelse og bør følgelig udgå.

Artikel 6 - Tavshedspligt og beskyttelse af personoplysninger

•  Stk. 3. Ordføreren foreslår at lade betingelsen for udveksling af oplysninger baseret på de kompetente myndigheders tidligere godkendelse udgå - For at værne om ideen med fuldstændig og betingelsesløs informationsudveksling foreslår ordføreren at fjerne de betingelsesrammer, der har forpligtet medlemsstaterne eller Schweiz til at anmode om samtykke for at benytte de udvekslede informationer og/eller dele disse med en tredje myndighed.

Artikel 7 - Konsultationer og suspension af aftalen

•  Stk. 1. Kommissionen som en bindende mægler i tvister - For så vidt angår tvister om fortolkningen af den foreliggende aftale er ordføreren af den opfattelse, at det foreliggende forslag er for lempeligt over for de involverede parter. Med henblik på at fremme en gnidningsløs implementering og udførelse af den foreliggende aftale er ordføreren af den opfattelse, at Kommissionens bindende mægling i enhver tvist vil være en klar og sikker løsning.

Artikel 8 - Ændringer

•  Stk. 1. Fleksibilitet til at justere EU-lovgivningen (ikke kun OECD-standarder) - Uagtet den foreliggende aftales garantier for konsultationer, når der foretages relevante ændringer på OECD-niveau, i betragtning af at de EU-retlige rammer er i konstant forandring, har ordføreren overvejet vedrørende foreliggende aftale, om de samme konsultationer kan finde sted, når den relevante EU-forordning/lovgivning er vedtaget.

Artikel 9 - Betaling af udbytter, renter og royalties mellem selskaber

•  Stk. 2. Fjernelse af undtagelser. Efterligning af direktivet om renter og royalties med henblik på sammenhæng og overensstemmelse med EU-lovgivningen - Efter at have revideret Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, finder ordføreren, at den foreliggende aftale har indføjet yderligere betingelsesrammer, der virker imod hensigten og indskrænker omfanget af de oplysninger, der skal meddeleles. I lyset heraf bør omfanget af betalinger af udbytter, renter og royalties afstemmes efter de nugældende EU-regler for sammenhængens og overensstemmelsens skyld.

Artikel 10 - Opsigelse af kontrakter

•  Samme emne som artikel 7. Opsigelse bør afgøres efter bindende mægling ved Kommissionen - I tråd med ændringerne af artikel 7 må opsigelsen af den nuværende aftale ikke ske ved ensidige skridt, og skal forelægges til godkendelse ved bindende mægling fra Europa-Kommissionens side.

Tilføjelse:

Artikel 12 - Taget fra erklæringen med henblik på at styrke de bindende frister for gennemførelse - Det nuværende forslag mangler et bindende mål for gennemførelse af den foreliggende aftale, idet gennemførelsesrammerne kun består af den ikke-bindende erklæring. I tråd med den indsats, som dette organ lægger for dagen i bekæmpelse af skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, er der et tungtvejende behov for en bindende frist for gennemførelse.

EU og Schweiz har aftalt at indgå en aftale tids nok til at muliggøre ikrafttrædelse den 1. januar 2017, og ordføreren henstiller indtrængende til, at denne frist overholdes.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Joachim Starbatty

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik