Διαδικασία : 2015/0076(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0271/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0271/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0361

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 215kWORD 106k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Jeppe Kofod

PR_NLE-CN_Agreement_app

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08266/1/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08297/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρα 115 καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0169/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0271/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την αδυναμία βελτιώσεων, κυρίως όσον αφορά τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες και τον αυτόματο, υποχρεωτικό και ανεμπόδιστο χαρακτήρα της ανταλλαγής πληροφοριών·

3.  Καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο για τυχόν αλλαγές ή νέες εξελίξεις στα τελικά στάδια της σύναψης της παρούσας συμφωνίας·

4.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι, αν τροποποιήσει το σχέδιο απόφασης, θα πρέπει να ζητήσει εκ νέου την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία της χάραξης μιας αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ιδίως όσον αφορά τις πρακτικές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που εφαρμόζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, με τη βοήθεια οικονομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες·

6.  καλεί την Επιτροπή να προβεί 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και των αποτελεσμάτων της, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις για την αναθεώρησή της·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Τροπολογία    1

Σχέδιο απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Σχέδιο απόφασης

Τροπολογία

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου4.

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου4, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δηλωτέους λογαριασμούς και την ενεργοποίηση της συνεργασίας για τη συμμόρφωση και επιβολή.

__________________

__________________

4 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

4 H ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Τροπολογία    2

Σχέδιο απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο απόφασης

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή ενημερώνει την Ελβετική Συνομοσπονδία και τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από το τροποποιητικό πρωτόκολλο.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει την Ελβετική Συνομοσπονδία και τα κράτη μέλη για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, όπως απορρέει από το τροποποιητικό πρωτόκολλο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία στις 27 Μαΐου 2015 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας και συμμόρφωσης.

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πάταξη της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και αναβαθμίζει τη συμφωνία του 2004 που εξασφάλιζε ότι η Ελβετία εφάρμοζε μέτρα ισοδύναμα προς εκείνα που προέβλεπε οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Δυνάμει της συμφωνίας η ΕΕ και η Ελβετία θα ανταλλάσσουν αυτομάτως πληροφορίες εκάστη περί των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των μονίμων κατοίκων της άλλης, με έναρξη το 2018. Στόχος είναι να επιληφθεί κανείς καταστάσεων όπου φορολογούμενος επιδιώκει να κρύψει κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει εισόδημα ή στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί φόροι.

Η συμφωνία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η Ελβετία εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα που είναι ισοδύναμα προς εκείνα της οδηγίας ΕΕ όπως αναβαθμίσθηκε τον Μάρτιο 2014 (που τροποποιεί την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία, "DAC2") και ότι συμμορφώνεται προς την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών που προωθείται από τα παγκόσμια πρότυπα του ΟΟΣΑ του 2014.

Πέραν τούτων υπάρχουν διατάξεις που προορίζονται να περιορίζουν τις δυνατότητες αποφυγής της αναφοράς φορολογουμένων στις φορολογικές αρχές μέσω της μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού ή των επενδύσεων σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της συμφωνίας. Οι προς ανταλλαγή πληροφορίες αφορούν όχι μόνον εισόδημα όπως είναι τόκοι και μερίσματα, αλλά επίσης υπόλοιπα λογαριασμών και έσοδα από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι φορολογικές διοικήσεις στα κράτη μέλη και την Ελβετία θα μπορούν

- να προσδιορίζουν ορθώς και χωρίς αμφιβολία τους σχετικούς φορολογούμενους·

- να διαχειρίζονται και επιβάλλουν τους φορολογικούς τους νόμους σε διασυνοριακές καταστάσεις·

- να αποτιμάνε την πιθανότητα να διαπράττεται φοροδιαφυγή·

- να αποφεύγουν περιττές περαιτέρω διερευνήσεις.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη συμφωνία, πιστεύει όμως επίσης ότι θα υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. Επειδή η παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπει την κατάθεση τροπολογιών στην προτεινόμενη διεθνή συμφωνία, αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε μελλοντικές παρόμοιες συμφωνίες που επί του παρόντος είναι υπό διαπραγμάτευση με άλλα τρίτα κράτη και κοντά στην οριστική διαμόρφωσή τους.

Άρθρο 2 – Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δηλωτέους λογαριασμούς

•  Σημείο 2 α) Προσθήκη της πλήρους υποχρεωτικής γνωστοποίησης του πλήρους ονόματος και του αριθμού φορολογικού μητρώου - Η πρόταση δεν απαιτεί πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους λογαριασμού, ήτοι το πλήρες όνομα και υποχρεωτική γνωστοποίηση του αριθμού φορολογικού τους μητρώου. Σύμφωνα με την προσπάθεια για επίτευξη απόλυτης διαφάνειας και πλήρους γνωστοποίησης πληροφοριών, αυτό θα πρέπει να συνιστά υποχρεωτική απαίτηση.

Άρθρο 3 – Χρόνος και τρόπος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών

•  Σημείο 3 Από ετήσια βάση σε τριμηνιαία βάση η προθεσμία δήλωσης - Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία οι πληροφορίες πρόκειται να ανταλλάσσονται κατόπιν αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση. Σε πνεύμα ταχείας και αποτελεσματικής διαβίβασης πληροφοριών, ο εισηγητής φρονεί ότι το αρχικό χρονικό πλαίσιο είναι υπέρμετρα συμπιεστικό και γενναιόδωρο και συνεπώς προτείνει ο κύκλος δήλωσης να περάσει από ετήσια βάση σε τριμηνιαία βάση.

Άρθρο 5 - Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος

•  Σημείο 1 Άνευ όρων ανταλλαγή πληροφοριών - Σύμφωνα με την προσπάθεια για επίτευξη απόλυτης διαφάνειας και πλήρους γνωστοποίησης πληροφοριών μεταξύ των μερών, θα πρέπει να τονίζεται ότι απαιτείται η άνευ όρων και υποχρεωτική παράδοση πληροφοριών για να διασφαλίζεται η παρούσα συμφωνία από τους νομικούς περιορισμούς και τη μονομερή δήλωση από την Ελβετία περί μη γνωστοποίησης οιωνδήποτε πληροφοριών που μπορεί να αποκτώνται παρανόμως (βλέπε διαπιστώσεις καταγγελτών).

ΚΑΙ

•  Σημείο 2 στοιχείο γ) Ο εισηγητής προτείνει να διαγραφεί η η εξαίρεση της γνωστοποίησης πληροφοριών των οποίων "η γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη προς την ordre public". - Στο ίδιο πνεύμα με την προηγουμένη τροπολογία, η εξαίρεση της γνωστοποίησης πληροφοριών των οποίων η γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια πολιτική ('ordre public') συνιστά υπέρμετρα ευρεία και ασαφή υπαγωγή σε προϋποθέσεις και θα πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Άρθρο 6 – Εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

•  Σημείο 3 Ο εισηγητής προτείνει να διαγραφεί η προϋπόθεση για ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της προηγουμένης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές - Τηρώντας το πνεύμα της πλήρους και άνευ όρων ανταλλαγής πληροφοριών, ο εισηγητής προτείνει τη διαγραφή της προϋπόθεσης που απαιτεί από τα κράτη μέλη ή την Ελβετία να ζητούν έγκριση για να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί και/ή να τις μοιρασθούν με τρίτη δικαιοδοσία.

Άρθρο 7 – Διαβουλεύσεις και αναστολή της συμφωνίας

•  Σημείο 1 Η Επιτροπή ως δεσμευτικός μεσολαβητής για διαφωνίες - Στο θέμα των διαφωνιών σχετικά με την ερμηνεία της παρούσης συμφωνίας, ο εισηγητής φρονεί ότι η παρούσα πρόταση είναι υπέρμετρα επιεικής προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Για να προωθείται ομαλή υλοποίηση και εκτέλεση της παρούσης συμφωνίας, ο εισηγητής πιστεύει ότι η δεσμευτική διαιτησία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οιεσδήποτε διαφωνίες θα είναι σαφής και σίγουρη λύση.

Άρθρο 8 – Τροποποιήσεις

•  Σημείο 1 Ευελιξία για προσαρμογή σε σχετική νομοθεσία της ΕΕ (όχι μόνον σε πρότυπα ΟΟΣΑ) – Με την επιφύλαξη της διασφάλισης από την παρούσα συμφωνία για διαβουλεύσεις όταν επέρχονται σχετικές αλλαγές διατάξεων στο επίπεδο του ΟΟΣΑ, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο συνεχώς εξελίσσεται, ο εισηγητής έχει προβλέψει στην παρούσα συμφωνία παρόμοιες διαβουλεύσεις να διενεργούνται όταν εγκρίνονται σχετικές ρυθμίσεις/σχετική νομοθεσία στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 9 – Μερίσματα, πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων μεταξύ εταιρειών

•  Σημείο 2 Αφαίρεση εξαιρέσεων Το παράδειγμα της οδηγίας για τους τόκους και τα δικαιώματα για την επίτευξη εσωτερικής συνοχής και συνέπειας με την νομοθεσία της ΕΕ - Έχοντας επανεξετάσει την οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων, ο εισηγητής φρονεί ότι η παρούσα συμφωνία έχει προσθέσει περαιτέρω υπαγωγή σε προϋποθέσεις που είναι αντιπαραγωγική και μειώνει το πεδίο των προς γνωστοποίηση πληροφοριών. Δεδομένου αυτού, το πεδίο για μερίσματα, πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για λόγους εσωτερικής συνοχής και συνέπειας.

Άρθρο 10 – Καταγγελία της συμφωνίας

•  Ίδιο θέμα με το άρθρο 7. Καταγγελία θα πρέπει να προσδιορίζεται μετά τη διενέργεια δεσμευτικής μεσολάβησης από την Επιτροπή - Για λόγους συνέπειας προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 7, η καταγγελία της παρούσης συμφωνίας δεν πρέπει να γίνεται μονομερώς και θα πρέπει να υπόκειται σε έγκριση από τη δεσμευτική μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προσθήκη:

Άρθρο 12 - Λαμβάνεται από τη Δήλωση για να ενισχύει τις δεσμευτικές προθεσμίες υλοποίησης - Η παρούσα πρόταση δεν επιτυγχάνει δεσμευτικό στόχο για την υλοποίηση της παρούσης συμφωνίας, διότι το πλαίσιο υλοποίησής της συνίσταται μόνον από μη δεσμευτική δήλωση. Σύμφωνα με τον αγώνα στον οποίον επιδίδεται αυτό το όργανο κατά της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού απαιτείται δεσμευτικός στόχος υλοποίησης.

Η ΕΕ και η Ελβετία έχουν συμφωνήσει να συνάψουν τη συμφωνία εγκαίρως για να καταστεί δυνατό να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, ο δε εισηγητής σας διατυπώνει πολύ θερμή προτροπή αυτή η προθεσμία να τηρηθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joachim Starbatty

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου