RAPORT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

29.9.2015 - (08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Jeppe Kofod


Menetlus : 2015/0076(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0271/2015
Esitatud tekstid :
A8-0271/2015
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08266/1/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu projekti (08297/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ning lõike 8 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0169/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0271/2015),

1.  kiidab nõukogu otsuse eelnõu muudetud kujul heaks ja kiidab heaks lepingu sõlmimise;

2.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et ei ole võimalik teha parandusi, eriti mis puudutab esitatud teavet ning teabevahetuse automaatset, siduvat ja piiranguteta olemust;

3.  palub komisjonil hoida Euroopa Parlamenti kursis kõigi võimalike muudatuste või uute arengutega asjaomase lepingu sõlmimise viimastes etappides;

4.  tuletab nõukogule meelde kohustust Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu otsuse eelnõud muudab;

5.  rõhutab seda, kui oluline on võtta tulemuslikke meetmeid pettuse ja maksustamise vältimise vastu ning eriti liidus asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, kaasates kolmandate riikide finantsasutused;

6.  palub komisjonil 18 kuu möödumisel kõnealuse lepingu jõustumise kuupäevast hinnata lepingu kohaldamist ja selle tulemust ning esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, lisades sellele vajaduse korral lepingu läbivaatamise ettepanekud;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Muudatusettepanek    1

Otsuse eelnõu

Artikkel 2 – lõige 1

Otsuse eelnõu

Muudatusettepanek

1. Nõukogu eesistuja esitab muutmisprotokolli artikli 2 lõikes 1 ettenähtud teatise, et väljendada liidu nõusolekut end muutmisprotokolliga siduda.4

1. Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel muutmisprotokolli4 artikli 2 lõikes 1 ja artiklis 4 ettenähtud teatise, tagamaks, et järgitakse eeskirju, mis puudutavad automaatset teabevahetust seoses avaldatavate kontodega, ning võimaldatakse koostöö tegemist nõuete järgimise ja täitmise tagamise valdkonnas.

__________________

__________________

4 Nõukogu peasekretariaat avaldab muutmisprotokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

4 Nõukogu peasekretariaat avaldab muutmisprotokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    2

Otsuse eelnõu

Artikkel 2 – lõige 2

Otsuse eelnõu

Muudatusettepanek

2. Komisjon teavitab Šveitsi Konföderatsiooni ja liikmesriike Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise finantskontosid käsitlevat automaatset teabevahetust hõlmava rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise lepingu artikli 1 lõike 1 punkti d kohaselt esitatud teadetest.

2. Tulenevalt muutmisprotokollist teavitab komisjon Šveitsi Konföderatsiooni ja liikmesriike Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise finantskontosid käsitlevat automaatset teabevahetust hõlmava rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise lepingu artikli 1 lõike 1 punkti d kohaselt esitatud teadetest.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liit ja Šveits sõlmisid 27. mail 2015. aastal lepingu finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta, eesmärgiga parandada rahvusvahelist maksundusalast koostööd ja eeskirjade täitmist.

Nimetatud leping on oluline edasiminek jätkuvas töös maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamiseks ning sellega ajakohastatakse 2004. aasta lepingut, mille kohaselt Šveits peab kohaldama meetmeid, mis on samaväärsed hoiuseintresside maksustamist käsitlevas ELi direktiivis sätestatud meetmetega.

Lepingu kohaselt vahetavad EL ja Šveits 2018. aastast alates automaatselt teavet oma elanike finantskontode kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus maksumaksjad püüavad varjata tulu või vara kujul esinevat kapitali, mille pealt ei ole makse makstud.

Lepinguga tahetakse tagada, et Šveits kohaldab 2014. aasta märtsis ajakohastatud ELi direktiivi (millega muudetakse direktiivi halduskoostöö kohta) nõuetega samaväärseid tugevdatud meetmeid ning osaleb finantskontode andmete automaatses vahetamises, nagu seda soovitatakse 2014. aasta OECD ülemaailmsetes standardites.

Veel sisaldab see sätteid, millega tahetakse piirata maksumaksjate võimalusi vältida oma kohustusi maksuasutuste ees sellega, et nad paigutavad oma vara või investeeringud toodetesse, mis ei kuulu lepingu kohaldamisalasse. Lisaks teabele intressi- ja dividenditulu kohta vahetatakse andmeid ka kontojääkide ja finantsvara müügist saadud tulu kohta.

Liikmesriikide ja Šveitsi maksuasutustel on võimalik

– õigesti ja ühemõtteliselt identifitseerida asjaomased maksumaksjad;

– hallata ja jõustada piiriüleste juhtumite korral oma maksuseadusi;

– hinnata, kui suure tõenäosusega on tegemist maksudest kõrvalehoidumisega;

– vältida mittevajalikke täiendavaid uurimisi.

Raportöör tunneb heameelt lepingu sõlmimisest, kuid on veendunud, et seda saaks veelgi täiustada. Kuna menetlus ei näe ette kavandatud rahvusvahelistes lepingutes muudatuste tegemist, peaksid alljärgnevad ettepanekud kajastuma samasugustes kolmandate riikidega sõlmitavates ja praegu läbirääkimiste lõppjärgus olevates lepingutes.

Artikkel 2 – Automaatne teabevahetus seoses avaldatavate kontodega

•  Punkti 2 alapunkt a. Lisatakse kohustus avaldada täielik nimi ja identifitseerimisnumber. Ettepanekus ei nõuta kontoomaniku kohta täieliku ja põhjaliku teabe, nimelt täieliku nime ja maksukohuslase identifitseerimisnumbri avaldamist. Täieliku läbipaistvuse ja teabe täieliku avaldamise eesmärki silmas pidades peaks vastav nõue olema kohustuslik.

Artikkel 3 – Automaatse teabevahetuse aeg ja viis

•  Punkt 3. Teabe vahetamine mitte kord aastas, vaid kord kvartalis. Praegune leping nõuab teabe vahetamist pädevate asutuste taotlusel kord aastas. Teabevahetuse kiirust ja tõhusust silmas pidades leiab raportöör, et pakutud ajaraamistik on liiga lõtv ja piirav, mistõttu teeb ettepaneku määrata aruandlusperioodiks aasta asemel kvartal.

Artikkel 5 – Teabevahetus taotluse alusel

•  Punkt 1. Tingimusteta teabevahetus. Täieliku läbipaistvuse ja osapooltele teabe täieliku avaldamise saavutamiseks tuleks nõuda kohustuslikku ja tingimusteta teabe esitamist, nii et lepingu täitmist ei segaks õiguslikud piirangud ja Šveits ei saaks ühepoolselt keelduda avaldamast teavet, mis võib olla saadud ebaseaduslikult (loe: rikkumistest teatajate avalduste põhjal tehtud järeldused).

NING

•  Punkti 2 alapunkt c. Raportöör teeb ettepaneku jätta välja õigus keelduda avaldamast teavet, „mille edastamine oleks vastuolus avaliku korraga (ordre public)”. Eelmise muudatusettepaneku sisuga sarnaselt on õigus keelduda avaldamast teavet, mille edastamine oleks vastuolus avaliku korraga, liiga lai ja ebamäärane tingimus ning tuleks seepärast välja jätta.

Artikkel 6 – Konfidentsiaalsus ja isikuandmete kaitse

•  Punkt 3. Raportöör teeb ettepaneku jäta välja tingimus, mille kohaselt teabe edastamiseks on nõutav pädeva asutuse luba. Täieliku ja tingimusteta teabevahetuse vaimus teeb raportöör ettepaneku jätta välja nõue, et teabe kasutamiseks ja/või selle jagamiseks kolmanda jurisdiktsiooniga peavad liikmesriigid ja Šveits luba taotlema.

Artikkel 7 – Konsultatsioonid ja lepingu peatamine

•  Punkt 1. Euroopa Komisjon kui kohustuslik vahendaja erimeelsuste korral. Lepingu tõlgendamisel tekkivate erimeelsustega seoses on käesolev ettepanek raportööri arvates lepinguosaliste suhtes liiga leebe. Kui igasuguste erimeelsuste lahendajaks oleks kohustuslikus korras Euroopa Komisjon, soodustaks see raportööri arvates lepingu sujuvat täitmist ja rakendamist ning oleks selge ja kindel lahendus.

Artikkel 8 – Muudatused

•  Punkt 1. Paindlik kohandamine asjaomaste ELi õigusaktidega (mitte üksnes OECD standarditega). Praegune leping sisaldab kaitseklauslit konsultatsioonidest juhul, kui OECD tasandil muudetakse ülemaailmseid standardeid. Raportöör leiab, et kuna ELi õigusraamistik pidevalt areneb, tuleks lepingus ette näha samasugused konsultatsioonid ka juhul, kui võetakse vastu asjaomaseid üleeuroopalisi eeskirju või õigusakte.

Artikkel 9 – Ettevõtjate vahelised dividendi-, intressi- ja litsentsitasu maksed

•  Punkt 2. Erandite kaotamine. Ühtsuse ja ELi õigusaktidega kooskõla saavutamiseks järgitakse intressimaksete ja litsentsitasude direktiivi. Olles läbi vaadanud nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/49/EÜ intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühtse maksustamissüsteemi kohta, leiab raportöör, et käesoleva lepinguga on kehtestatud lisatingimusi, mis on ebaotstarbekas ja piirab avaldatava teabe ulatust. Seetõttu tuleks ühtsuse ja järjepidevuse huvides kohelda lepingus dividendi-, intressi- ja litsentsitasumakseid nii, nagu on ette nähtud kehtivates ELi õigusaktides.

Artikkel 10 – Lepingu lõpetamine

•  Sama küsimus, nagu artikli 7 puhul. Lepingu saab lõpetada pärast kohustuslikku konsulteerimist komisjoniga. Sarnaselt artikli 7 muudatusettepanekutega ei tohi lepingut lõpetada ühepoolselt, vaid selleks on kohustuslikus korras nõutav Euroopa Komisjoni nõusolek.

Lisaks:

Artikkel 12 – võetud deklaratsioonist, et veelgi rõhutada kohustuslikke rakendamistähtaegu. Ettepanek ei sisalda lepingu rakendamise kohustuslikke kriteeriumeid, kuna selle ainuke rakendamisraamistik on mittesiduv deklaratsioon. Arvestades, et kõnealune organ võitleb maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu, on siduv rakendamistähtaeg äärmiselt vajalik.

EL ja Šveits on otsustanud sõlmida lepingu sellise arvestusega, et see võiks jõustuda 1. jaanuaril 2017 ning raportöör nõuab tungivalt sellest tähtajast kinnipidamist.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Joachim Starbatty