Menettely : 2015/0076(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0271/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0271/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0361

MIETINTÖ     *
PDF 184kWORD 86k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Jeppe Kofod

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08266/1/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdystä, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä sopimuksesta (08297/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0169/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0271/2015),

1.  hyväksyy esityksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  pitää valitettavana, että ei voida tehdä parannuksia, jotka koskevat erityisesti annettavia tietoja ja tiedonvaihdon automaattista, sitovaa ja rajoittamatonta luonnetta;

3.  kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille, jos tämän sopimuksen tekemisen loppuvaiheessa tapahtuu muutoksia tai ilmenee jotain uutta;

4.  muistuttaa neuvostoa sen velvollisuudesta kuulla parlamenttia uudestaan, jos se muuttaa päätösehdotusta;

5.  painottaa, että on tärkeää toteuttaa tehokkaita toimia petosten ja verojen välttelyn ja erityisesti unioniin sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden veronkierron ja verojen välttelyn torjumiseksi silloin, kun siihen liittyy kolmansissa maissa sijaitsevia rahoituslaitoksia;

6.  kehottaa komissiota arvioimaan tämän sopimuksen soveltamista ja tuloksia 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulopäivästä ja antamaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liittämään siihen tarvittaessa ehdotuksia sopimuksen tarkistamiseksi;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.

Tarkistus    1

Esitys päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Esitys päätökseksi

Tarkistus

1. Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta muutospöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen4.

1. Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta muutospöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklassa määrätyn ilmoituksen4, jotta varmistetaan, että raportoitavia tilejä koskevan automaattisen tiedonvaihdon sääntöjä noudatetaan ja sääntöjen noudattamista ja soveltamisen valvontaa koskeva yhteistyö on mahdollista.

__________________

__________________

4 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee muutospöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee muutospöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    2

Esitys päätökseksi

2 artikla – 2 kohta

Esitys päätökseksi

Tarkistus

2. Komissio ilmoittaa Sveitsin valaliitolle ja jäsenvaltioille Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi koskevan sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti annetuista ilmoituksista, jotka johtuvat muutospöytäkirjasta.

2. Komissio ilmoittaa Sveitsin valaliitolle ja jäsenvaltioille Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi koskevan sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti annetuista ilmoituksista, jotka aiheutuvat muutospöytäkirjasta.

PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unioni ja Sveitsi allekirjoittivat 27. toukokuuta 2015 finanssitilitietojen automaattista tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen, jolla pyritään parantamaan kansainvälistä veroyhteistyötä ja verosäännösten noudattamista.

Sopimus on tärkeä askel meneillään olevissa toimissa, joilla pyritään estämään veropetoksia ja verovilppiä. Sopimuksella päivitetään vuoden 2004 sopimusta, jolla varmistettiin, että Sveitsi soveltaa säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa EU-direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä.

Sopimuksen mukaisesti EU ja Sveitsi vaihtavat automaattisesti tietoja asukkaidensa finanssitilitiedoista vuodesta 2018 alkaen. Tavoitteena on käsitellä tilanteita, joissa veronmaksaja yrittää piilottaa tulona tai varallisuutena pidettävää pääomaa, josta veroja ei ole maksettu.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että Sveitsi toteuttaa vahvistettuja toimia, jotka vastaavat EU-direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä sellaisina kuin ne on päivitetty maaliskuussa 2014 (hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin, ”DAC2” muutos), ja että Sveitsi noudattaa OECD:n vuoden 2014 globaalia standardia finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta.

Lisäksi on olemassa säännöksiä, joiden tarkoituksena on rajoittaa veronmaksajien mahdollisuuksia välttää sitä, että heistä ilmoitetaan veroviranomaisille, siten, että he siirtävät varallisuutta tai sijoittavat tuotteisiin, jotka ovat sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella; Vaihdettavat tiedot koskevat paitsi tuloja, kuten korkotuloja ja osinkoja, myös tilisaldoja ja rahoitusvarojen myynnistä saatua tuottoa.

Jäsenvaltioiden ja Sveitsin verohallinnot voivat:

–  tunnistaa asianomaisen veronmaksajan oikein ja yksiselitteisesti

–  soveltaa verolakejaan ja valvoa niiden noudattamista rajatylittävissä tilanteissa

–  arvioida verovilppiin syyllistymisen todennäköisyyttä

–  välttää tarpeettomia lisätutkimuksia.

Esittelijä suhtautuu sopimukseen myönteisesti mutta katsoo, että sitä voitaisiin parantaa. Tämä menettely ei anna mahdollisuutta muuttaa ehdotettua kansainvälistä sopimusta. Siksi muutoksia olisi tehtävä tuleviin samankaltaisiin sopimuksiin, joista parhaillaan neuvotellaan kolmansien maiden kanssa ja jotka ovat lähellä valmistumista.

2 artikla – Raportoitavia tilejä koskeva automaattinen tietojenvaihto

•  2 a kohta. Lisätään velvollisuus ilmoittaa täydellinen nimi ja tunnistenumero – Ehdotuksessa ei edellytetä täydellisiä ja yksityiskohtaisia tietoja tilinhaltijasta, siis heidän täydellistä nimeään ja verotunnistenumeroaan. Näiden tietojen ilmoittamisen olisi oltava pakollista, jotta täydellinen avoimuus ja täydellinen tietojen ilmoittaminen olisi mahdollista.

3 artikla – Automaattisen tietojenvaihdon ajankohta ja toteutustapa

•  3 kohta. Raportointijakso vuodesta kolmeksi kuukaudeksi – Nykyisen sopimuksen mukaan tietoja vaihdetaan toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kerran vuodessa. Tietojen nopean ja tehokkaan välittämisen hengessä esittelijä katsoo, että alkuperäinen aikakehys on liian löysä ja antelias ja ehdottaa siksi raportointijakson tiukentamista vuodesta kolmeen kuukauteen.

5 artikla – Pyynnöstä tapahtuva tietojenvaihto

•  1 kohta. Tietojenvaihto ilman ehtoja – Pyrittäessä ehdottomaan avoimuuteen ja tietojen täydelliseen julkistamiseen osapuolten välillä olisi vaadittava, että tietojen välittäminen on pakollista ja tapahtuu ilman ehtoja. Näin voidaan suojata nykyistä sopimusta oikeudellisilta rajoituksilta ja siltä, että Sveitsi yksipuolisesti julistaa pidättävänsä joitakin tietoja, jotka voidaan saada laittomasti (ilmiantajilta).

JA

•  2 c kohta. Esittelijä ehdottaa, että poistetaan poikkeus tietojen ilmaisemiselle, joka olisi ”vastoin ... yleistä järjestystä”. – Samassa hengessä kuin edellinen tarkistus, poikkeus tietojen ilmaisemiselle, joka voisi olla vastoin oikeusjärjestyksen perusteita (yleinen järjestys) on liian lavea ja epämääräinen ehto ja olisi siten poistettava.

6 artikla – Luottamuksellisuus ja henkilötietojen suoja

•  3 kohta. Esittelijä ehdottaa, että ehto, jonka mukaan tietoja välitetään, jos toimivaltainen viranomainen on antanut siihen ennakkoon luvan. – Ilman ehtoja tapahtuvan täydellisten tietojen välittämisen säilyttämiseksi esittelijä ehdottaa, että poistetaan ehto, jonka mukaan jäsenvaltion tai Sveitsin on pyydettävä lupaa käyttää välitettyjä tietoja ja/tai jakaa kyseisiä tietoja kolmannelle lainkäyttöalueelle.

7 artikla – Neuvottelut ja sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen

•  1 kohta. Komissio on sitova välittäjä kiistoissa. – Esittelijä katsoo, että nykyinen ehdotus ei vaadi asianomaisilta osapuolilta riittäviä toimia silloin, kun on kyse kiistoista voimassa olevan sopimuksen tulkinnasta. Nykyisen sopimuksen sujuvan toteuttamisen ja täytäntöönpanon edistämiseksi esittelijä katsoo, että kaikissa kiistoissa selkeä ja toimiva ratkaisu on komission sitova sovittelu.

8 artikla – Muutokset

•  1 kohta. Jousto, joka auttaa mukautumaan EU:n asiaa koskevaan lainsäädäntöön (ei pelkästään OECD:n standardeihin) – Nykyisessä sopimuksessa kuitenkin turvataan kaikesta huolimatta kuuleminen silloin, kun OECD:n tasolla tehdään oleellisia muutoksia sääntöihin. Koska unionin lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, esittelijä pohtii, miten nykyisen sopimuksen puitteissa järjestetään samat kuulemiset silloin, kun annetaan asiaa koskevia unionin tason säädöksiä tai lakeja.

9 artikla – Yritysten väliset osinkojen, korkojen ja rojaltien maksut

•  2 kohta. Poikkeusten poistaminen. Tavoitteena korko- ja rojaltidirektiivi sekä yhdenmukaisuus ja yhtäpitävyys EU:n lainsäädännön kanssa – Tarkasteltuaan 3. kesäkuuta 2003 annettua neuvoston direktiiviä 2003/49/EY eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä esittelijä on tullut siihen tulokseen, että nykyisellä sopimuksella on asetettu lisäehto, joka on haitallinen ja rajoittaa ilmoitettavien tietojen alaa. Tämän valossa ja yhdenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi osinko-, korko- ja rojaltimaksut olisi saatettava EU:n voimassaolevan lainsäädännön mukaisiksi.

10 artikla – Sopimuksen irtisanominen

•  Sama ongelma kuin 7 artiklassa. Sopimuksen irtisanomisesta olisi päätettävä komission sitovan sovittelun jälkeen. – 7 artiklaan tehdyn muutokset edellyttävät, että nykyistä sopimusta ei saa irtisanoa yksipuolisesti. Irtisanomiseen olisi saatava komission sitovan sovittelun hyväksyntä.

Lisätään:

12 artikla – Otettu julistuksesta määräaikojen sitovan noudattamisen tehostamiseksi – Nykyisessä ehdotuksessa ei ole sitovia tavoitteita sopimuksen täytäntöönpanolle, sillä täytäntöönpanoa koskevat kohdat koostuvat vain ei-velvoittavasta julistuksesta. Tavoitteen täytäntöönpano olisi äärimmäisen toivottavaa. Siten oltaisiin linjassa viraston työn kanssa, joka on veropetosten ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunta.

EU ja Sveitsi ovat sopineet sopimuksen tekemisestä hyvissä ajoin, jotta se voi tulla voimaan 1. tammikuuta 2017. Esittelijä kehottaa painokkaasti noudattamaan tätä määräaikaa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Joachim Starbatty

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö