JELENTÉS az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

29.9.2015 - (COM(2015)0151 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Jeppe Kofod


Eljárás : 2015/0076(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0271/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0271/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(COM(2015)0151 – C8‑0000/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozattervezetre (08266/1/2015),

–  tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodástervezetre (08297/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, és 8. bekezdésének második albekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0169/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0271/2015),

1.  jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló tervezetet annak módosított formájában és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  sajnálja, hogy nem lehet javításokat eszközölni, különösen a megadott információval és az információcserék automatikus, kötelező és korlátozások nélküli jellegével kapcsolatban;

3.  kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, amennyiben bármilyen változás vagy új fejlemény következik be e megállapodás megkötésének utolsó lépéseiben;

4.  emlékezteti a Tanácsot arra a kötelezettségére, hogy a határozattervezet módosítása esetén ismételten konzultáljon a Parlamenttel;

5.  hangsúlyozza a csalással és az adókikerüléssel szembeni hatékony fellépés fontosságát, különösen az uniós székhelyű természetes és jogi személyek harmadik országban székhellyel rendelkező pénzintézetek részvételével elkövetett adócsalása és adókikerülése esetén;

6.  kéri a Bizottságot, hogy a megállapodás hatálybalépése után 18 hónappal értékelje a megállapodás alkalmazását és eredményét, és erről terjesszen jelentést az Európai Parlament és a Tanács elé, adott esetben az annak felülvizsgálatára irányuló javaslatainak kíséretében;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.

Módosítás    1

Határozattervezet

2 cikk – 1 bekezdés

 

Határozattervezet

Módosítás

1. A módosító jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg4.

1. A módosító jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése és 4. cikke szerinti értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg4 az adatszolgáltatási számlákra vonatkozó automatikus információcserére vonatkozó szabályok betartása és a megfelelés és végrehajtás terén történő együttműködés lehetővé tétele érdekében;

__________________

__________________

4 A Tanács Főtitkársága gondoskodik a módosító jegyzőkönyv hatályba lépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.

4 A Tanács Főtitkársága gondoskodik a módosító jegyzőkönyv hatályba lépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.

Módosítás    2

Határozattervezet

2 cikk – 2 bekezdés

Határozattervezet

Módosítás

2. A Bizottság tájékoztatja a Svájci Államszövetséget és a tagállamokat a módosító jegyzőkönyvből fakadóan, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a pénzügyiszámla-adatokra vonatkozó, a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítására irányuló automatikus információcseréről szóló megállapodás 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban megtett értesítésekről.

2. A Bizottság tájékoztatja a Svájci Államszövetséget és a tagállamokat a módosító jegyzőkönyv szerint, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a pénzügyiszámla-adatokra vonatkozó, a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítására irányuló automatikus információcseréről szóló megállapodás 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban megtett értesítésekről.

INDOKOLÁS

Bevezető megjegyzések

Az Európai Unió és Svájc 2015. május 27-én megállapodást írt alá a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjéről, amelynek célja a nemzetközi adóügyi együttműködés és a szabályok betartásának javítása.

A megállapodás fontos lépést jelent az arra irányuló erőfeszítéseik terén, hogy fellépjenek az adócsalás és adókijátszás ellen, és naprakésszé teszi azon 2004. évi megállapodást, amely biztosítja, hogy Svájc a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló uniós irányelvvel egyenértékű intézkedéseket alkalmazzon.

A megállapodás értelmében az EU és Svájc között 2018-tól kezdődően automatikus információcsere jön létre egymás lakosainak pénzügyi számlái tekintetében. A cél az olyan helyzetek kezelése, amikor az adóalanyok olyan jövedelmet vagy vagyont megtestesítő tőke elrejtésére törekszenek, amelyre vonatkozóan az adót még nem fizették meg.

A megállapodás célja annak biztosítása, hogy Svájc a 2014 márciusában korszerűsített uniós irányelvvel egyenértékű, megerősített intézkedéseket alkalmazzon (a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv „DAC2” módosítása), és hogy megfeleljen a pénzügyi számlainformációk 2014. évi globális OECD-szabványok által szorgalmazott automatikus cseréjének.

Továbbá egyes rendelkezések célja azon lehetőség korlátozása, hogy az adóalanyok elkerüljék az adóhatóságnak történő bevallást az eszközök áthelyezése vagy olyan termékekbe való beruházás révén, amelyek nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. A kicserélendő információk nemcsak olyan bevételekre vonatkoznak, mint a kamatok és osztalékok, hanem a számlaegyenlegekre és a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételre is kiterjednek.

A tagállamok és Svájc adóhatóságai a jövőben:

- pontosan és egyértelműen meg fogják tudni határozni az érintett adóalanyokat;

– alkalmazni tudják és végre tudják hajtani adójogszabályaikat a határokon átnyúló esetekben;

– fel tudják mérni az adócsalás elkövetésének valószínűségét;

– el fogják tudni kerülni a szükségtelen további vizsgálatokat.

Az előadó üdvözli a megállapodást, azonban úgy véli, hogy van még mit javítani rajta. Mivel az eljárás nem teszi lehetővé a javasolt nemzetközi megállapodás módosítását, ezért annak az egyéb harmadik országokkal jelenleg tárgyalás alatt álló és a lezáráshoz közeli stádiumban lévő, jövőben kötendő hasonló megállapodásokban kell megjelennie:

2. cikk – Automatikus információcsere az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákra vonatkozóan

•  pont, a) alpont: A teljes név és azonosító szám teljes kötelező közzétételének hozzáadása – A javaslat nem ír elő teljes körű és részletes tájékoztatást a számla tulajdonosára, azaz a teljes neve és adóazonosító száma kötelező közlésére vonatkozóan. A teljes átláthatóság elérése és az információk teljes körű közlése érdekében tett erőfeszítésekkel összhangban ennek kötelező előírásnak kell lennie.

3. cikk – Az automatikus információcsere időpontja és módja

•  3. pont. Éves jelentéstétel helyett negyedéves jelentéstétel – A jelenlegi megállapodás szerint a információk illetékes hatóságok kérésére történő megosztása évente történik. Az előadó a gyors és hatékony információmegosztás szellemében úgy véli, hogy az eredeti időkeret túlságosan korlátozó és hosszú, és ezért javasolja az éves jelentési ciklus negyedéves jelentésre való lerövidítését.

5. cikk – Információcsere megkeresés alapján

•  1. pont. Feltétel nélküli információcsere – a teljes átláthatóság és a felek között az információk teljes körű megosztásának elérése érdekében tett erőfeszítésekkel összhangban ki kell emelni a feltétel nélküli és kötelező információátadást annak érdekében, hogy biztosítsák a megállapodás jogi korlátozásokkal szembeni és Svájc azon egyoldalú nyilatkozatával szembeni védelmét, miszerint visszatart minden illegálisan (azaz jogsértések bejelentői révén) megszerzett információt.

VALAMINT

•  pont c) alpont: Az előadó javasolja, hogy töröljék az olyan információk megosztására vonatkozó kivételt, amelyek „ellentmondanak a közrendnek”. – A korábbi módosítással azonos szellemben a közrenddel ellentétes információk megosztására vonatkozó kivétel túlságosan tág és nem egyértelmű feltétel, és ezért azt törölni kell.

6. cikk – A személyes adatok feldolgozása és védelme

•  3. pont. Az előadó javasolja, hogy töröljék az illetékes hatóságok előzetes jóváhagyásán alapuló információcserére vonatkozó kitételt – Az előadó a teljes körű és feltétel nélküli információcsere szellemében azt javasolja, hogy töröljék azon feltételt, amely a tagállamok és Svájc számára előírja, hogy jóváhagyást kell kérniük a kicserélt információk felhasználásához és/vagy egy harmadik joghatósággal való megosztásához.

7. cikk – Konzultációk és a megállapodás felfüggesztése

•  1. pont. A Bizottság mint kötelező közvetítő viták esetén – Az előadó szerint a megállapodás értelmezése körüli viták tekintetében a jelenlegi javaslat túlságosan elnéző az érintett felekkel. Az előadó úgy véli, hogy a megállapodás zökkenőmentes végrehajtása érdekében az Európai Bizottság általi kötelező döntőbírósági eljárás egyértelmű és határozott megoldást jelent mindenfajta vita esetén.

8. cikk – Módosítások

•  1. pont. A megfelelő uniós jogszabályokhoz (és nem csak az OECD-szabványokhoz) való rugalmas igazodás – Tekintettel a megállapodásban foglalt azon biztosítékra, miszerint konzultációt folytatnak, amennyiben változások következnek be az OECD előírásai terén, az előadó megfontolandónak tartja, hogy mivel az európai jogi keret is folyamatosan változik, ezért a jelen megállapodásban ugyanezen konzultációk érvényesülhetnének a megfelelő európai szintű szabályozás/jogszabályok elfogadása esetén is.

9. cikk – Társaságok közötti osztalékok, kamat- és jogdíjkifizetések

•  pont: A kivételek megszüntetése. A kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv túllépése, az uniós jogszabályokkal való koherencia és következetesség biztosítása – Tekintettel a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi irányelv áttekintése alapján az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi megállapodás további feltételrendszert vezet be, amely a céllal ellentétes hatást vált ki, és csökkenti a megosztandó információk körét. Ennek fényében az osztalékok, kamatok és jogdíjak körét a koherencia és következetesség biztosítása érdekében étösszhangba kell hozni a jelenlegi európai szabályozással.

10. cikk – A megállapodás megszűnése

•  cikkel megegyező kérdés. A megállapodás megszűnéséről hozott döntésre a Bizottság általi kötelező közvetítést követően kerül sor– A 7. cikkben eszközölt módosításokkal összhangban a megállapodás nem szűntethető meg egyoldalúan, hanem azt az Európai Bizottság általi kötelező közvetítés révén kell jóváhagyni.

Továbbá:

12. cikk – A nyilatkozat alapján, a kötelező erejű végrehajtási határidők megerősítése érdekébenA jelenlegi javaslatból hiányzik a megállapodás végrehajtására vonatkozó kötelező erejű célkitűzés, mivel annak végrehajtási kerete csak egy nem kötelező erejű nyilatkozatot tartalmaz. E testület által az adócsalás és az agresszív adótervezés elleni küzdelem terén végzett munkával összhangban alapvető szükség van a kötelező erejű végrehajtási célkitűzésre.

Az Európai Unió és Svájc megállapodtak abban, hogy a megállapodást időben megkötik ahhoz, hogy az 2017. január 1-jén hatályba léphessen, és az előadó határozottan sürgeti e határidő tiszteletben tartását.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Joachim Starbatty