Pranešimas - A8-0271/2015Pranešimas
A8-0271/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

29.9.2015 - (08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Jeppe Kofod


Procedūra : 2015/0076(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0271/2015
Pateikti tekstai :
A8-0271/2015
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08266/1/2015),

–  atsižvelgdamas į Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, projektą (08297/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos b punktą ir 8 dalies 2 pastraipą, pagal kuriuos Taryba prašė Parlamento pritarimo (C8-0169/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0271/2015),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.  apgailestauja, kad negalima atlikti patobulinimų, ypač dėl teikiamos informacijos ir automatinio, privalomo ir neriboto keitimosi informacija pobūdžio;

3.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą, jei paskutiniais šios sutarties sudarymo etapais bus padaryta pakeitimų arba pasiūlyta naujovių;

4.  primena Tarybai, kad ji privalo pakartotinai konsultuotis su Parlamentu, jei rengiasi keisti sprendimo pasiūlymą;

5.  pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmingų priemonių kovojant su mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių slėpimu ir ypač Sąjungoje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų vengimu mokėti mokesčius ir mokesčių slėpimu, kai į šį procesą įsitraukusios trečiųjų šalių finansų institucijos;

6.  ragina Komisiją praėjus 18 mėnesių nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos įvertinti jo taikymą bei rezultatus ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, o prireikus kartu pateikti pasiūlymus atlikti susitarimo peržiūrą;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos vyriausybėms ir parlamentams.

Pakeitimas    1

Sprendimo projektas

2 straipsnio 1 dalis

Sprendimo projektas

Pakeitimas

1. Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą.

1. Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, 2 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje4 numatytą pranešimą, kad būtų galima užtikrinti, jog laikomasi automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų taisyklių ir bendradarbiaujama užtikrinant atitiktį ir vykdymą.

__________________

__________________

Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.

4 Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.

Pakeitimas    2

Sprendimo projektas

2 straipsnio 2 dalis

Sprendimo projektas

Pakeitimas

2. Komisija informuoja Lichtenšteino Kunigaikštystę ir valstybes nares apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo, iš dalies pakeisto protokolu, 1 straipsnio 1 dalies d punktą.

2. Komisija informuoja Šveicarijos Konfederaciją ir valstybes nares apie pranešimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų siekiant geresnio tarptautinio mokestinių prievolių vykdymo pagal iš dalies pakeisto protokolo 1 straipsnio 1 dalies d punktą.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanginė dalis

Europos Sąjunga ir Šveicarija 2015 m. gegužės 27 d. pasirašė susitarimą dėl automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų, siekdamos gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atitiktį mokesčių srityje.

Šis susitarimas yra svarbus žingsnis šiuo metu kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, juo atnaujinamas 2004 m. susitarimas, kuriuo buvo užtikrinama, kad Šveicarija taikytų priemones, lygiavertes ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos priemonėms.

Pagal šį susitarimą nuo 2018 m. ES ir Šveicarija automatiškai keisis informacija apie viena kitos gyventojų finansines sąskaitas. Siekiama reaguoti į tuos atvejus, kai mokesčių mokėtojas bando nuslėpti kapitalą, sudarantį pajamas ar turtą, už kuriuos nebuvo sumokėti mokesčiai.

Susitarimu siekiama užtikrinti, kad Šveicarija taikytų griežtesnes priemones, kurios yra lygiavertės ES direktyvai, atnaujintai 2014 m. kovo mėn. (iš dalies keičiančiai Administracinio bendradarbiavimo direktyvą (DAC2)), ir kad laikytųsi automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų nuostatų, kurios propaguojamos 2014 m. EBPO pasauliniais standartais.

Be to, yra nuostatų, skirtų apriboti mokesčių mokėtojų galimybes išvengti, kad apie juos būtų pranešta mokesčių institucijoms, perkeliant turtą arba investuojant į produktus, kurie nepatenka į susitarimo taikymo sritį. Praneština informacija susijusi ne tik su tokiomis pajamomis, kaip palūkanos ir dividendai, bet ir su sąskaitų likučiais ir finansinio turto pardavimo pajamomis.

Mokesčių institucijos valstybėse narėse ir Šveicarijoje galės:

- teisingai ir aiškiai nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus;

- administruoti savo mokesčių teisės aktus bei užtikrinti jų vykdymą tarpvalstybiniais atvejais;

- įvertinti mokesčių slėpimo veikos galimybę;

- išvengti nereikalingų tolesnių tyrimų.

Pranešėjas palankiai vertina susitarimą, tačiau taip pat mano, kad galima daug ką pagerinti. Kadangi ši procedūra nesuteikia galimybės iš dalies keisti pasiūlytą tarptautinį susitarimą, tai turėtų būti atspindėta būsimuose panašiuose susitarimuose, dėl kurių šiuo metu vyksta ir artėja prie pabaigos derybos su kitomis trečiosiomis valstybėmis.

2 straipsnis. Automatiniai informacijos apie praneštinas sąskaitas mainai

•  2 dalies a punktas: nauja nuostata dėl visapusiško privalomo vardo ir pavardės ir asmens kodo atskleidimo. Pasiūlyme nereikalaujama visapusiškos ir išsamios informacijos apie sąskaitos savininkus, t. y. jų vardo ir pavardės bei privaloma tvarka atskleidžiamo mokesčių mokėtojo kodo. Atsižvelgiant į pastangas siekti visiško skaidrumo ir visos informacijos atskleidimo, tai turėtų būti privalomas reikalavimas.

3 straipsnis. Automatinių informacijos mainų laikas ir būdas

•  3 dalis: ataskaitų teikimo periodiškumas (nuo metinių iki ketvirčio ataskaitų). Pagal esamą susitarimą kompetentingos institucijos prašymu informacija keičiamasi kartą per metus. Siekiant greitai ir efektyviai perduoti informaciją, pranešėjas mano, kad pradinis laikotarpis yra pernelyg varžantis ir ilgas, todėl siūlo sutrumpinti ataskaitų teikimo ciklą nuo metų iki ketvirčio.

5 straipsnis. Informacijos mainai pagal prašymą

•  1 dalis: besąlygiškas keitimasis informacija. Atsižvelgiant į pastangas užtikrinti visišką skaidrumą ir visos informacijos atskleidimą tarp susitarimo šalių, siekiant apsaugoti šį susitarimą nuo teisinių apribojimų ir Šveicarijos vienašalės deklaracijos neatskleisti informacijos, kuri gali būti gauta neteisėtai (t. y. iš informatorių), turėtų būti reikalaujama pabrėžti besąlyginį ir privalomą informacijos perdavimą.

TAIP PAT

•  2 dalies c punktas: pranešėjas siūlo išbraukti nuostatą dėl išimties, taikomos informacijai, kurios atskleidimas „prieštarautų viešajai tvarkai“. Vadovaujantis tuo pačiu principu kaip ankstesniame pakeitime, leidimas neatskleisti informacijos, kurios atskleidimu gali būti prieštaraujama viešajai tvarkai, yra pernelyg plati ir dviprasmiška sąlyga, todėl turėtų būti atitinkamai panaikintas.

6 straipsnis. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

•  3 dalis: pranešėjas siūlo išbraukti sąlygą dėl keitimosi informacija, pagrįsto išankstiniu kompetentingų institucijų leidimu. Laikydamasis visapusiško ir besąlygiško keitimosi informacija principo, pranešėjas siūlo panaikinti sąlygą, kuria reikalauta, kad valstybės narės arba Šveicarija prašytų leidimo naudotis informacija, kuria dalijamasi, ir (arba) pasidalyti ta informacija su trečiąja šalimi ar teritorija.

7 straipsnis. Konsultacijos dėl susitarimo ir jo galiojimo sustabdymas

•  1 dalis: Komisija yra privaloma tarpininkė sprendžiant ginčus. Ginčų dėl šio susitarimo aiškinimo klausimu, pranešėjo manymu, šis pasiūlymas per daug nuolaidus susijusioms šalims. Pranešėjas mano, kad, siekiant skatinti šio susitarimo sklandų įgyvendinimą ir vykdymą, Europos Komisijos privalomas arbitražas bet kokių ginčų atžvilgiu būtų aiškus ir užtikrintas sprendimas.

8 straipsnis. Pakeitimai

•  1 dalis: lankstumas prisitaikant prie atitinkamų ES teisės aktų (ne tik EBPO standartų). Nepaisant šio susitarimo apsaugos sąlygų, taikomų konsultacijoms, kai įvykdomi atitinkami reguliavimo pokyčiai EBPO lygmeniu, ir atsižvelgdamas į tai, kad Europos teisės sistema nuolat kinta, pranešėjas siūlo šiame susitarime numatyti tas pačias konsultacijas kaip ir aktualių Europos lygmens reguliavimo ir (arba) teisėkūros aktų priėmimo atveju.

9 straipsnis. Bendrovių viena kitai mokami dividendai, palūkanos ir autoriniai atlyginimai

•  2 dalis: išimčių panaikinimas. Siekiant nuoseklumo ir suderinamumo su ES teisės aktais, remiamasi Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvos pavyzdžiu. Peržiūrėjęs 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių, pranešėjas mano, kad šiuo susitarimu dar labiau sugriežtintos sąlygos, o tai prieštarauja tikslams ir mažina atskleistinos informacijos apimtį. Atsižvelgiant į tai, siekiant darnumo ir nuoseklumo, reikalavimai dividendų, palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams turėtų būti suderinti su galiojančiais ES teisės aktais.

10 straipsnis. Susitarimo nutraukimas

•  Ta pati problema kaip ir 7 straipsnyje. Dėl susitarimo nutraukimo turėtų būti sprendžiama po privalomo Komisijos tarpininkavimo. Atsižvelgiant į pakeitimus, atliktus 7 straipsnyje, neturėtų būti galima vienašališkai nutraukti šio susitarimo – nutraukimui derėtų taikyti Europos Komisijos privalomo tarpininkavimo pritarimą.

Pridedama:

12 straipsnis perimtas iš deklaracijos, kad būtų griežčiau laikomasi privalomų įgyvendinimo terminų. Šiame pasiūlyme trūksta privalomo šio susitarimo įgyvendinimo tikslinio rodiklio, nes jo įgyvendinimo sistemą sudaro tik neprivaloma deklaracija. Atsižvelgiant į šios institucijos vykdomą kovą su mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu, labai reikėtų nustatyti privalomą įgyvendinimo tikslą.

ES ir Šveicarija susitarė sudaryti susitarimą likus pakankamai laiko, kad jis galėtų įsigalioti 2017 m. sausio 1 d., ir pranešėjas labai ragina laikytis šio termino.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Joachim Starbatty