Procedure : 2015/0076(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0271/2015

Ingediende teksten :

A8-0271/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0361

VERSLAG     *
PDF 191kWORD 93k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Jeppe Kofod

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

(08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08266/1/2015),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (08297/2015),

–  gezien artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0169/2015),

–  gezien artikel 59 en artikel 108, lid 7 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0271/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, alsmede aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  betreurt dat het niet mogelijk is verbeteringen aan te brengen, met name inzake de doorgegeven inlichtingen en het automatische, verplichte en onbeperkte karakter van de uitwisseling van inlichtingen;

3.  verzoekt de Commissie het Parlement op de hoogte te houden in geval van wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen in de eindfase van de sluiting van deze overeenkomst;

4.  herinnert de Raad eraan dat het Parlement opnieuw moet worden geraadpleegd indien hij zijn ontwerpbesluit wijzigt;

5.  benadrukt dat het belangrijk is doeltreffende maatregelen te nemen tegen belastingfraude en belastingontwijking, en met name tegen belastingontduiking en –ontwijking door in de Unie gevestigde natuurlijke personen en rechtspersonen met medewerking van in derde landen gevestigde financiële instellingen;

6.  verzoekt de Commissie om 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst de toepassing en de resultaten ervan te beoordelen en een verslag in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad, dat in voorkomend geval vergezeld gaat van herzieningsvoorstellen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.

Amendement    1

Ontwerpbesluit

Artikel 2 – lid 21

Ontwerpbesluit

Amendement

1. De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de kennisgeving bedoeld in artikel 2, lid 1, van het wijzigingsprotocol4.

1. De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 2, lid 1, en artikel 4 van het wijzigingsprotocol bedoelde kennisgeving4 om ervoor te zorgen dat de regels betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot te rapporteren rekeningen worden nageleefd en samenwerking inzake naleving en handhaving mogelijk is.

__________________

__________________

4 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

4 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

Amendement    2

Ontwerpbesluit

Artikel 2 – lid 2

Ontwerpbesluit

Amendement

2. De Commissie brengt de Zwitserse Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte van de kennisgevingen gedaan overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de automatische uitwisseling van inlichtingen over Financiële Rekeningen ter verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht, als gewijzigd door het wijzigingsprotocol.

2. De Commissie brengt de Zwitserse Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte van de kennisgevingen gedaan overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de automatische uitwisseling van inlichtingen over Financiële Rekeningen ter verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht, overeenkomstig het wijzigingsprotocol.

TOELICHTING

Inleiding

De Europese Unie en Zwitserland hebben op 27 mei 2015 een overeenkomst ondertekend inzake het automatisch uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen, bedoeld om de internationale belastingsamenwerking en -naleving te verbeteren.

De overeenkomst is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om belastingfraude en belastingontduiking aan te pakken en houdt een actualisering in van de overeenkomst uit 2004, waarmee werd gewaarborgd dat Zwitserland maatregelen van gelijke strekking toepaste als die welke zijn vervat in een EU-richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden.

In het kader van de overeenkomst zullen de EU en Zwitserland vanaf 2018 automatisch gegevens uitwisselen over de financiële rekeningen van elkaars inwoners. Doel is situaties aan te pakken waarin een belastingplichtige tracht vermogen te verbergen dat inkomsten of activa vertegenwoordigt waarover geen belastingen zijn betaald.

De overeenkomst is erop gericht te waarborgen dat Zwitserland verscherpte maatregelen toepast van gelijke strekking als die welke zijn vervat in de in maart 2014 geactualiseerde EU-richtlijn (tot wijziging van de richtlijn inzake administratieve medewerking, "DAC2") en dat Zwitserland meewerkt aan het automatisch uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen, zoals wordt bepleit in de mondiale OESO-normen.

Voorts bevat de overeenkomst bepalingen die bedoeld zijn de belastingplichtigen minder gelegenheid te geven om rapportage bij de belastingautoriteiten te vermijden door hun activa te verplaatsen of te investeren in producten die buiten het toepassingsgebied van de overeenkomst vallen. De uit te wisselen informatie betreft niet alleen inkomsten zoals interesten en dividenden, maar ook het saldo van de rekeningen en de opbrengsten van de verkoop van financiële activa.

De belastingdiensten in de lidstaten en Zwitserland zullen in staat zijn om:

- correct en ondubbelzinnig te bepalen om welke belastingplichtigen het gaat;

- hun belastingwetgeving in grensoverschrijdende situaties toe te passen en te   handhaven;

- te beoordelen hoe waarschijnlijk belastingontduiking is;

- onnodig verder onderzoek te vermijden.

De rapporteur is ingenomen met de overeenkomst, maar is tevens van oordeel dat er ruimte is voor verbeteringen. Aangezien deze procedure niet voorziet in de mogelijkheid om de voorgestelde internationale overeenkomst te wijzigen, moeten eventuele wijzigingen terug te vinden zijn in toekomstige vergelijkbare overeenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld met derde landen, die weldra worden afgerond.

Artikel 2 - Automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot te rapporteren rekeningen

• Punt 2, onder a). Toevoeging van volledige verplichte bekendmaking van volledige naam en identificatienummer - In het voorstel wordt geen volledige gedetailleerde informatie over de rekeninghouders vereist, namelijk hun volledige naam en de verplichte bekendmaking van hun fiscale identificatienummer. In overeenstemming met de inspanningen om tot volledige transparantie en volledige bekendmaking van informatie te komen, dient dit een verplichte vereiste te zijn.

Artikel 3 - Tijdstip en wijze van automatische inlichtingenuitwisseling

• Punt 3. Rapportageperiode op kwartaalbasis in plaats van op jaarbasis - Op grond van de huidige overeenkomst moet de informatie op verzoek van de bevoegde autoriteiten eenmaal per jaar worden uitgewisseld. Met het oog op een vlotte, doeltreffende uitwisseling van informatie acht de rapporteur de oorspronkelijke tijdsspanne van een jaar te belemmerend en te royaal. Hij stelt derhalve voor de rapportagecyclus te verkorten tot een cyclus op kwartaalbasis.

Artikel 5 - Uitwisseling van inlichtingen op verzoek

• Punt 1. Onvoorwaardelijke uitwisseling van inlichtingen - In overeenstemming met de inspanningen om tot volledige transparantie en volledige uitwisseling van informatie tussen de partijen te komen, moet worden gewezen op de onvoorwaardelijke, verplichte verstrekking van inlichtingen om de overeenkomst te vrijwaren van juridische beperkingen en de unilaterale verklaring van Zwitserland om bepaalde informatie achter te houden die mogelijk illegaal is verkregen (lees: bevindingen van klokkenluiders).

EN

• Punt 2, onder c). De rapporteur stelt voor de vrijstelling van het verstrekken van inlichtingen dat "in strijd is met de ordre public" te schrappen. - In dezelfde geest als het vorige amendement is de vrijstelling van het verstrekken van inlichtingen dat mogelijk in strijd is met de openbare orde ('ordre public') te breed en te vaag. Deze vrijstelling dient derhalve te worden geschrapt.

Artikel 6 - Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

• Punt 3. De rapporteur stelt voor de uitwisseling van inlichtingen niet afhankelijk te stellen van de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten - In de geest van een volledige, onvoorwaardelijke uitwisseling van inlichtingen stelt de rapporteur voor om de voorwaarde te schrappen op basis waarvan de lidstaten en Zwitserland om toestemming moeten verzoeken om de uitgewisselde inlichtingen te gebruiken en/of te delen met een derde jurisdictie.

Artikel 7 - Overleg en schorsing van de overeenkomst

• Punt 1. De Commissie als bindende beslechter van geschillen - Voor wat geschillen met betrekking tot de interpretatie van de overeenkomst betreft, acht de rapporteur het huidige voorstel te mild voor de betrokken partijen. Teneinde een soepele tenuitvoerlegging en toepassing van de overeenkomst te bevorderen, kan bindende geschillenbeslechting door de Europese Commissie volgens de rapporteur een duidelijke, zekere oplossing bieden.

Artikel 8 - Wijzigingen

• Punt 1. Flexibiliteit om de relevante EU-wetgeving aan te passen (niet uitsluitend de OESO-normen) - Niettegenstaande de overleggarantie in de overeenkomst wanneer er sprake is van relevante wijzigingen in de regelgeving op OESO-niveau, heeft de rapporteur, gezien het feit dat het Europese rechtskader constant in ontwikkeling is, besloten om in de overeenkomst tevens te voorzien in hetzelfde overleg wanneer er relevante Europese regelgeving/wetgeving wordt goedgekeurd.

Artikel 9 - Uitkering van dividenden, rente en royalty’s tussen ondernemingen

• Punt 2. Schrapping van uitzonderingen. Naar het voorbeeld van de interest- en royaltyrichtlijn voor samenhang en consistentie met de EU-wetgeving - Na herziening van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's is de rapporteur tot de conclusie gekomen dat aan de huidige overeenkomst meer voorwaarden zijn toegevoegd, hetgeen contraproductief is en het toepassingsgebied van de te verstrekken informatie beperkt. In het licht hiervan moet het toepassingsgebied van uitkeringen van dividenden, rente en royalty's worden afgestemd op de huidige Europese wetgeving, met het oog op samenhang en consistentie.

Artikel 10 - Beëindiging van de overeenkomst

• Dezelfde kwestie als artikel 7. Na de bindende beslechting door de Commissie moet worden bepaald of de overeenkomst wordt beëindigd - In overeenstemming met de in artikel 7 doorgevoerde wijzigingen moet de beëindiging van de overeenkomst niet eenzijdig worden aangekondigd en onderworpen worden aan goedkeuring op grond van de bindende beslechting door de Europese Commissie.

Toevoeging van:

Artikel 12 - Overgenomen uit de verklaring ter versterking van de bindende uitvoeringstermijnen - Het huidige voorstel omvat geen bindend streefdoel voor de uitvoering van de overeenkomst, omdat het uitvoeringskader ervan slechts een niet-bindende verklaring betreft. In overeenstemming met de strijd van deze instantie tegen belastingontduiking en agressieve fiscale planning is een bindend streefdoel voor de uitvoering wel degelijk noodzakelijk.

De EU en Zwitserland hebben besloten de overeenkomst tijdig te voltooien, zodat deze op 1 januari 2017 in werking kan treden, en de rapporteur dringt er ten zeerste op aan dat deze termijn wordt geëerbiedigd.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.9.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

46

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Joachim Starbatty

Juridische mededeling - Privacybeleid