Procedură : 2015/0076(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0271/2015

Texte depuse :

A8-0271/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0361

RAPORT     *
PDF 198kWORD 268k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Jeppe Kofod

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08266/1/2015),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (08297/2015),

–  având în vedere articolul 115 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0169/2015),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8‑0271/2015),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificat și aprobă încheierea acordului;

2.  regretă faptul că nu se pot aduce îmbunătățiri, îndeosebi în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție și caracterul automat, obligatoriu și nelimitat al schimburilor de informații;

3.  invită Comisia să informeze cu regularitate Parlamentul European în cazul în care survin schimbări sau noi evoluții în etapele finale ale încheierii acestui acord;

4.  reamintește Consiliului că, în cazul în care își modifică proiectul de decizie, acesta trebuie să consulte din nou Parlamentul European;

5.  subliniază importanța întreprinderii unor măsuri eficace împotriva fraudelor și a evitării plății impozitelor, în special împotriva evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor de către persoanele fizice și juridice stabilite în Uniune cu participarea instituțiilor financiare cu sediul în țări terțe;

6.  invită Comisia să evalueze, la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord, modul în care acesta a fost aplicat și rezultatele obținute și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit, după caz, de propuneri privind revizuirea sa;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.

Amendamentul    1

Proiect de decizie

Articolul 2 – alineatul 1

Proiectul de decizie

Amendamentul

1. Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din protocolul de modificare4.

1. Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 din protocolul de modificare4, pentru a asigura respectarea normelor privind schimbul automat de informații cu privire la conturile care fac obiectul raportării și activarea colaborării în materie de conformitate și execuție.

__________________

__________________

4 Data intrării în vigoare a protocolului de modificare se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

4 Data intrării în vigoare a protocolului de modificare se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

Amendamentul    2

Proiect de decizie

Articolul 2 – alineatul 2

Proiectul de decizie

Amendamentul

2. Comisia informează Confederația Elvețiană și statele membre cu privire la notificările transmite în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare pentru îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale internaționale, astfel cum reiese din protocolul de modificare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 27 mai 2015, Uniunea Europeană și Elveția au semnat un acord privind schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea în domeniul fiscal și respectarea normelor fiscale la nivel internațional.

Acordul reprezintă un pas important în cadrul eforturilor actuale de combatere a fraudelor și a evaziunii fiscale și actualizează acordul din 2004 prin care se asigura faptul că Elveția aplică măsuri echivalente celor din directiva UE privind impozitarea veniturilor din economii.

Conform acordului, UE și Elveția vor face schimb automat de informații cu privire la conturile financiare ale rezidenților lor începând din 2018. Scopul acestui demers este de a aborda situații în care contribuabilul încearcă să ascundă un capital care reprezintă venituri sau active pentru care nu s-au achitat impozite.

Acordul are ca obiectiv asigurarea faptului că Elveția aplică măsuri consolidate echivalente directivei UE, astfel cum a fost actualizată în martie 2014 (modificând Directiva privind cooperarea administrativă, „DCA2”), și că respectă schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare promovat de standardele globale ale OECD din 2014.

În plus, există prevederi destinate limitării situațiilor în care contribuabilii pot evita denunțarea la autoritățile fiscale prin mutarea activelor sau realizarea unor investiții în produse care nu fac obiectul acordului. Informațiile care fac obiectul schimbului privesc nu numai veniturile precum dobânzile și dividendele, ci și balanțele conturilor și veniturile din vânzarea activelor financiare.

Administrațiile financiare din statele membre și din Elveția vor putea:

- să identifice corect și fără echivoc contribuabilii în cauză;

- să administreze și să pună în aplicare legile fiscale naționale în situații cu caracter transfrontalier;

- să evalueze posibilitatea comiterii unei evaziuni fiscale;

- să evite realizarea unor anchete suplimentare inutile.

Raportorul salută acordul, dar consideră că acesta ar putea fi îmbunătățit. Având în vedere faptul că această procedură nu permite modificarea propunerii de acord internațional, acestea ar trebui să fie reflectate în acorduri similare viitoare care sunt în prezent negociate cu alte țări terțe și aproape finalizate:

Articolul 2 - Schimbul automat de informații cu privire la conturile care fac obiectul raportării

•  Punctul 2 litera (a). Adăugarea divulgării obligatorii complete a numelui întreg și a codului de înregistrare - În propunere nu se solicită informații complete și detaliate privind titularii conturilor, și anume numele lor întreg și divulgarea obligatorie a codului lor de înregistrare fiscală. În spiritul efortului de obținere a unei transparențe absolute și a unei divulgări totale a informațiilor, aceasta ar trebui să fie o cerință obligatorie.

Articolul 3 - Calendarul și modalitățile de efectuare a schimbului automat de informații

•  Punctul 3. Modificarea frecvenței schimburilor (trecerea de la o frecvență anuală la una trimestrială) - Conform acordului actual, schimbul de informații se face la cererea autorităților competențe o dată pe an. În ceea ce privește schimbul de informații rapid și eficient, raportorul consideră calendarul inițial a fi prea restrictiv și liberal și sugerează, prin urmare, reducerea intervalului de raportare de la un an la trei luni.

Articolul 5 - Schimbul de informații la cerere

•  Punctul 1. Schimbul de informații necondiționat - În ideea efortului de obținere a unei transparențe absolute și a divulgării complete a informațiilor între părți, ar trebui să se pună accentul pe furnizarea necondiționată și obligatorie a informațiilor pentru a proteja acordul actual împotriva constrângerilor juridice și a declarației unilaterale a Elveției privind reținerea oricăror informații care pot fi obținute în mod ilegal (adică informații obținute de la denunțători).

ȘI

•  Punctul 2 litera (c) Raportorul sugerează eliminarea excepțiilor de la divulgarea informațiilor care contravin ordinii publice. În aceeași idee ca amendamentul anterior, exceptarea de la divulgarea informațiilor care poate contraveni ordinii publice („ordre public”) este o condiționalitate prea vastă și prea ambiguă și ar trebui, prin urmare, eliminată.

Articolul 6 - Confidențialitatea și protejarea datelor cu caracter personal

•  Punctul 3. Raportorul sugerează eliminarea condiției privind schimbul de informații bazate pe aprobarea prealabilă a autorităților competente - În spiritul schimbului complet și necondiționat de informații, raportorul sugerează eliminarea condiționalității conform căreia statele membre sau Elveția trebuiau să solicite aprobare pentru a folosi informațiile care au făcut obiectul unui schimb și/sau pentru a le furniza unei jurisdicții terțe.

Articolul 7 - Consultări și suspendarea acordului

•  Punctul 1. Comisia este mediatorul obligatoriu al litigiilor - În cazul litigiilor privind interpretarea acordului actual,raportorul consideră prezenta propunere prea indulgentă față de părțile implicate. Pentru a promova o punere în aplicare și o executare a acordului actual lipsită de probleme, raportorul consideră arbitrajul obligatoriu din partea Comisiei Europene în cazul tuturor litigiilor ca fiind o soluție clară și sigură.

Articolul 8 – Modificări

•  Punctul 1. Flexibilitatea de a adapta legislația UE relevantă (nu numai standardele OECD) - Fără a aduce atingere garantării în acordul actual a organizării de consultări în cazul în care apar modificări relevante privind reglementarea la nivelul OECD, având în vedere evoluția constantă a cadrului juridic european, raportorul a avut în vedere ca acordul actual să prevadă organizarea unor astfel de consultări în cazul în care se adoptă reglementări/acte legislative relevante la nivel european.

Articolul 9 - Plăți de dividende, dobânzi și redevențe între societăți

•  Punctul 2. Eliminarea excepțiilor. Aliniere la directiva privind dobânzile și redevențele în vederea coerenței și consecvenței cu legislația UE - După revizuirea Directivei 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe, raportorul consideră că acordul actual a introdus condiționalități care sunt contraproductive și reduc gama informațiilor ce trebuie divulgate. În acest context, domeniul de aplicare privind dividendele, dobânzile și redevențele ar trebui aliniat la legislația europeană actuală din motive de coerență și consecvență.

Articolul 10 - Încetarea acordului

•  Caz similar cu cel privind articolul 7. Ar trebui să se stabilească dacă acordul va înceta după medierea obligatorie realizată de Comisie - Conform modificărilor realizate cu privire la articolul 7, încetarea acestui acord nu ar trebui să fie stabilită în mod unilateral, ci ar trebui să fie aprobată în cadrul medierii obligatorii realizate de Comisia Europeană.

Se adaugă:

Articolul 12 - Preluat din declarație pentru a consolida termenele obligatorii de punere în aplicare - Actuala propunere nu conține un obiectiv obligatoriu privind punerea în aplicare a actualului acord, deoarece cadrul său de punere în aplicare constă numai într-o declarație fără caracter obligatoriu. Având în vedere lupta pe care acest organism o duce împotriva evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, se impune introducerea unui obiectiv obligatoriu privind punerea în aplicare.

UE și Elveția au convenit să încheie acordul la timp pentru a permite intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2017, iar raportorul insistă foarte mult asupra respectării acestui termen-limită.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Joachim Starbatty

Aviz juridic - Politica de confidențialitate