Postup : 2015/0076(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0271/2015

Predkladané texty :

A8-0271/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0361

SPRÁVA     *
PDF 206kWORD 254k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jeppe Kofod

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08266/1/2015),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (08297/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0169/2015),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0271/2015),

1.  schvaľuje návrh rozhodnutia Rady v znení zmien a schvaľuje uzavretie dohody;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nemožno vykonať žiadne zlepšenia, najmä pokiaľ ide o poskytované informácie a automatickú, záväznú a neobmedzenú povahu výmeny informácií;

3.  vyzýva Komisiu, aby Parlament informovala v prípade akejkoľvek zmeny alebo nového vývoja v záverečných fázach uzatvárania dohody;

4.  pripomína Rade jej povinnosť opätovne konzultovať s Parlamentom, ak zmení svoj návrh rozhodnutia;

5.  zdôrazňuje význam prijatia účinných opatrení proti podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a najmä daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam u fyzických a právnických osôb so sídlom v Únii za účasti finančných inštitúcií so sídlom v tretích krajinách;

6.  vyzýva Komisiu, aby 18 mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody preskúmala uplatňovanie tejto dohody a jej výsledky a predložila Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrhy na revíziu dohody;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1

Návrh rozhodnutia

Pozmeňujúci návrh

1. Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods.1 pozmeňujúceho protokolu4.

1. Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 2 ods.1 a článku 4 pozmeňujúceho protokolu4 s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá automatickej výmeny informácií týkajúcich sa účtov podliehajúcich oznamovaniu a umožnila sa spolupráca v oblasti dodržiavania a presadzovania predpisov.

__________________

__________________

4 Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

4 Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 2

Návrh rozhodnutia

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia informuje Švajčiarsku konfederáciu a členské štáty o oznámeniach vykonaných v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. d) Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní tak, ako to vyplýva z pozmeňujúceho protokolu.

2. (Netýka sa slovenskej verzie.)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska únia a Švajčiarsko podpísali 27. mája 2015 dohodu o automatickej výmene informácií o finančných účtoch, ktorej cieľom je zlepšovať medzinárodnú spoluprácu a dodržiavanie predpisov v oblasti daní.

Dohoda je významným krokom v rámci úsilia, ktoré sa v súčasnosti vynakladá na obmedzenie daňových podvodov a daňových únikov, a dopĺňa dohodu z roku 2004, ktorou sa zabezpečilo, že Švajčiarsko uplatňuje opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sa ustanovujú v smernici EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor.

Na základe dohody si budú EÚ a Švajčiarsko automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov, a to od roku 2018. Cieľom je riešiť situácie, keď sa daňový poplatník snaží skryť kapitál v podobe príjmu alebo majetku, za ktorý nebola zaplatená daň.

Zámerom dohody je zabezpečiť, aby Švajčiarsko uplatňovalo prísnejšie opatrenia rovnocenné so smernicou EÚ, ktorá bola doplnená v marci 2014 (ktorou sa pozmenila smernica o administratívnej spolupráci, „DAC2“), a aby dodržiavalo automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, ktorú podporujú globálne štandardy OECD z roku 2014.

Okrem toho sú v nej ustanovenia, ktorými sa majú obmedziť možnosti daňových poplatníkov vyhnúť sa nahláseniu daňovým úradom tým, že presunú majetok alebo investujú do produktov, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Predmetom výmeny majú byť nielen informácie o príjme, akým sú úrok a dividendy, ale aj zostatky na účtoch a výnosy z predaja finančných aktív.

Daňové správy v členských štátoch a vo Švajčiarsku budú môcť:

– správne a jednoznačne identifikovať príslušných daňových poplatníkov;

– vykonávať a presadzovať svoje daňové zákony v cezhraničných situáciách;

– preskúmať pravdepodobnosť, že dochádza k daňovým únikom;

– vyhnúť sa ďalšiemu nepotrebnému vyšetrovaniu.

Spravodajca túto dohodu víta, ale tiež sa domnieva, že existuje priestor na zlepšenie. Vzhľadom na to, že tento postup neumožňuje predkladať pozmeňujúce návrhy k návrhu medzinárodnej zmluvy, mali by sa premietnuť do podobných zmlúv v budúcnosti, ktoré sú momentálne predmetom rokovaní s tretími krajinami a blíži sa ich dokončenie:

Článok 2 – Automatická výmena informácií týkajúcich sa účtov podliehajúcich oznamovaniu

•  Bod 2 písm. a). Doplnenie povinnosti úplného sprístupnenia celého mena a identifikačného čísla – V návrhu sa nepožaduje úplná a podrobná informácia o majiteľoch účtov, a to ich celé meno a povinné sprístupnenie ich daňového identifikačného čísla. V súlade so snahou dosiahnuť absolútnu transparentnosť a úplné sprístupnenie informácií by uvedená požiadavka mala byť povinná.

Článok 3 – Čas a spôsob automatickej výmeny informácií

•  Bod 3. Zmena lehoty podávania správ z každoročnej na štvrťročnú – Podľa súčasnej dohody sa majú informácie vymieňať na požiadanie príslušných orgánov každoročne. V duchu promptného a účinného odovzdávania si informácií považuje spravodajca pôvodný časový rámec za príliš obmedzujúci a nerozvážny, a preto navrhuje skrátenie lehoty podávania správ z každoročnej na štvrťročnú.

Článok 5 – Výmena informácií na požiadanie

•  Bod 1. Bezpodmienečná výmena informácií – V snahe dosiahnuť absolútnu transparentnosť a úplné sprístupňovanie informácií medzi stranami by sa mal požadovať dôraz na bezpodmienečné a povinné odovzdávanie informácií, aby sa zabránilo právnym prekážkam tejto dohody a jednostrannému vyhláseniu Švajčiarska, že neposkytne akúkoľvek informáciu, ktorú je možné získať nezákonne (t. j. zistenia oznamovateľov nekalých praktík).

A

•  Bod 2 písm. c). Spravodajca navrhuje odstrániť výnimku zo sprístupňovania informácií, ktoré sú „v rozpore s verejným poriadkom (ordre public)“. – V tom istom duchu ako predchádzajúci pozmeňujúci návrh predstavuje výnimka zo sprístupňovania informácií, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom („ordre public“), príliš všeobecnú a nejednoznačnú podmienku, a preto by mala byť odstránená.

Článok 6 – Dôvernosť a ochrana osobných údajov

•  Bod 3. Spravodajca navrhuje odstrániť podmienku výmeny informácií na základe predchádzajúceho schválenia príslušných orgánov – V záujme zachovania ducha úplnej a bezpodmienečnej výmeny informácií spravodajca navrhuje odstrániť podmienku, ktorou sa členským štátom alebo Švajčiarsku stanovuje povinnosť požiadať o súhlas s použitím vymenenej informácie a/alebo s jej poskytnutím tretej jurisdikcii.

Článok 7 – Konzultácie a pozastavenie uplatňovania dohody

•  Bod 1. Komisia ako záväzný mediátor sporov – Pokiaľ ide o spory týkajúce sa výkladu predkladanej dohody, spravodajca považuje predkladaný návrh za príliš zhovievavý pre zapojené strany. Spravodajca sa domnieva, že na presadzovanie bezproblémového vykonávania a uskutočňovania predkladanej dohody je záväzné rozhodovanie akýchkoľvek sporov Európskou komisiou jednoznačným a istým riešením.

Článok 8 – Zmeny

•  Bod 1. Flexibilita v prispôsobovaní sa príslušným právnym predpisom EÚ (nielen štandardom OECD) – Bez ohľadu na ustanovenia tejto zmluvy o konzultáciách v prípade významných zmien predpisov na úrovni OECD sa spravodajca domnieva, že vzhľadom na neustály vývoj európskeho právneho rámca by na základe predkladanej zmluvy malo dôjsť ku konzultáciám aj vtedy, keď sa prijme významný predpis alebo právny predpis na európskej úrovni.

Článok 9 – Dividendy, úroky a licenčné poplatky medzi spoločnosťami

•  Bod 2. Odstránenie výnimiek. Napodobenie smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch na zabezpečenie súladu a konzistencie s právnymi predpismi EÚ – Po preskúmaní smernice Rady č. 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov sa spravodajca domnieva, že predkladaná dohoda pridáva ďalšiu podmienku, ktorá je kontraproduktívna a obmedzuje rozsah informácií, ktoré majú byť poskytnuté. V dôsledku toho by mal byť rozsah pôsobnosti týkajúci sa dividend, úrokov a licenčných poplatkov zosúladený s platnými európskymi právnymi predpismi v záujme dosiahnutia súladu a konzistentnosti.

Článok 10 – Vypovedanie dohody

•  Rovnaká vec ako článok 7. Vypovedanie dohody má byť stanovené po záväznej mediácii Komisiou – V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7 vypovedanie dohody nesmie byť vyhlásené jednostranne, ale malo by podliehať schváleniu Európskou komisiou po záväznej mediácii.

Pridanie:

Článok 12 – Prevzatý z vyhlásenia s cieľom posilniť záväzné lehoty na vykonávanie – Súčasnému návrhu chýba záväzný cieľ v súvislosti s vykonávaním predkladanej dohody, keďže jej vykonávací rámec obsahuje len nezáväzné vyhlásenie. V súlade s úsilím, ktoré tento orgán vynakladá proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, by bol záväzný cieľ vykonávania veľmi žiaduci.

EU a Švajčiarsko sa dohodli na včasnom uzatvorení dohody, aby mohla nadobudnúť platnosť 1. januára 2017, a spravodajca veľmi nalieha, aby sa tento termín dodržal.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Joachim Starbatty

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia