Postopek : 2015/0076(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0271/2015

Predložena besedila :

A8-0271/2015

Razprave :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0361

POROČILO     *
PDF 193kWORD 98k
29.9.2015
PE 560.677v02-00 A8-0271/2015

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Jeppe Kofod

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

(08266/1/2015 – C8‑0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (08266/1/2015),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (08297/2015),

–  ob upoštevanju členov 115 in drugega pododstavka točke (b) člena 218(6) ter drugega pododstavka člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerimi se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0169/2015),

–  ob upoštevanju členov 59 in 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0271/2015),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2.  obžaluje, da niso mogoče izboljšave, in sicer v zvezi z zagotovljenimi informacijami in z avtomatično, obvezno in neomejeno izmenjavo informacij;

3.  poziva Komisijo, naj v primeru sprememb ali novih dogodkov v zadnjih fazah sklepanja tega sporazuma obvesti Parlament;

4.  opominja Svet, da se bo moral še enkrat posvetovati s Parlamentom, če bo spremenil svoj osnutek sklepa;

5.  spominja, da se je treba učinkovito boriti proti davčnim goljufijam in izogibanju davkov, zlasti proti davčnim utajam in izogibanju davkov fizičnih in pravnih oseb s stalnim prebivališčem v Uniji v sodelovanju s finančnimi institucijami s sedežem v tretjih državah;

6.  poziva Komisijo, naj 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma oceni njegovo uporabo in izid ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo in mu po potrebi priloži predloge za revizijo sporazuma;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Švicarske konfederacije.

Predlog spremembe    1

Osnutek sklepa

Člen 2 – odstavek 1

Osnutek sklepa

Predlog spremembe

1. Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 2(1) Protokola o spremembi4

1. Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 2(1) in člena 4 Protokola o spremembi4, da bi zagotovil upoštevanje pravil o avtomatični izmenjavi podatkov glede računov, o katerih se poroča, ter omogočil sodelovanje pri skladnosti in izvrševanju.

__________________

__________________

4 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola o spremembi.

4 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola o spremembi.

Predlog spremembe    2

Osnutek sklepa

Člen 2 – odstavek 2

Osnutek sklepa

Predlog spremembe

2. Komisija obvesti Švicarsko konfederacijo in države članice o uradnem obvestilu iz točke (d) člena 1(1) Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih za izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni, kot izhaja iz Protokola o spremembi.

2. Komisija obvesti Švicarsko konfederacijo in države članice o uradnem obvestilu iz točke (d) člena 1(1) Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih za izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni v skladu s Protokolom o spremembi.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska unija in Švica sta 27. maja 2015 podpisali sporazum o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih s ciljem izboljšati mednarodno sodelovanje na davčnem področju in skladnost s predpisi.

Sporazum je pomemben korak v okviru potekajočih prizadevanj za boj proti davčnim goljufijam in davčni utaji ter nadgrajuje sporazum, s katerim je bilo doseženo, da Švica izvaja ukrepe, enakovredne tistim iz direktive EU o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.

V skladu s sporazumom bo od leta 2018 med EU in Švico potekala avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih rezidentov. Pri tem se sledi cilju, da bi obravnavali situacije, ko skuša davkoplačevalec prikriti kapital v obliki dohodka ali premoženja, za katerega ni plačal davka.

Namen sporazuma je zagotoviti, da bo Švica izvajala okrepljene ukrepe, enakovredne tistim iz direktive EU, nadgrajene marca 2014 (o spremembi Direktive o upravnem sodelovanju), in da bo spoštovala avtomatično izmenjavo podatkov o finančnih računih, kar spodbujajo tudi svetovni standardi OECD iz leta 2014.

Zajete so tudi določbe za omejitev možnosti, ko se davkoplačevalci izognejo prijavi davčnim organom tako, da prenesejo premoženje ali vlagajo v produkte, ki niso zajeti v področju uporabe sporazuma. Izmenjani podatki se ne nanašajo samo na dohodek v obliki obresti in dividend, temveč tudi na stanje na računih in iztržke od prodaje finančnih sredstev.

Davčni organi v državah članicah in Švici bodo lahko:

– pravilno in nedvoumno identificirali te davkoplačevalce;

– upravljali in uveljavljali nacionalno davčno zakonodajo v čezmejnih situacijah;

– ocenili verjetnost, ali gre za davčno utajo;

– poskrbeli, da ne pride do nepotrebnih nadaljnjih preiskav.

Poročevalec pozdravlja sporazum, meni pa, da bi ga lahko še izboljšali. Ker uporabljeni postopek ne omogoča, da bi se na predlagane mednarodne sporazume vlagali predlogi sprememb, bi jih bilo treba upoštevati pri prihodnjih podobnih sporazumih, o katerih potekajo pogajanja s tretjimi državami in bodo kmalu dorečeni.

Člen 2 – Avtomatična izmenjava podatkov v zvezi z računi, o katerih se poroča

•  Točka 2a). Doda se obveznost, da se v celoti razkrijeta polno ime in identifikacijska številka – V predlogu ni opredeljena obveznost o razkritju vseh podrobnosti o imetnikih računov, in sicer njihovega polnega imena in identifikacijske številke. To bi moralo postati obvezno, če naj se doseže absolutna preglednost in polno razkritje podatkov.

Člen 3 – Čas in način avtomatične izmenjave podatkov

•  Točka 3. Poročanje bi moralo potekati vsake tri mesece in ne enkrat letno – V skladu s sedanjim sporazumom se podatki izmenjajo na zahtevo pristojnih organov enkrat letno. Poročevalec meni, da je prvotni časovni okvir preveč omejujoč in velikodušen, zato predlaga pogostejše poročanje vsake tri mesece, s čimer bi dosegli hitro in učinkovito izmenjavo podatkov.

Člen 5 – Izmenjava podatkov na zaprosilo

•  Točka 1. Brezpogojna izmenjava podatkov – Glede na prizadevanja za absolutno preglednost in polno razkritje podatkov med stranema bi bilo treba poudariti, da zagotovitev podatkov ne sme biti z ničemer pogojena in mora biti obvezna, če naj se prepreči, da bi za dogovor veljale zakonske omejitve, in da bi se Švica enostransko odločila zoper razkritje podatkov, ki bi utegnili biti pridobljeni na nezakonit način (razkritja žvižgačev).

TER

•  Točka 2c). Poročevalec predlaga, da se črta izvzetje iz obveznosti razkritja podatkov, ki so v nasprotju z javnim redom. – Tako kot pri prejšnjem predlogu sprememb je izvzetje iz obveznosti razkritja podatkov, ki bi utegnili biti v nasprotju z javnim redom, preširoko in preveč dvoumno, zato bi ga bilo treba črtati.

Člen 6 – Zaupnost in obdelava osebnih podatkov

•  Točka 3. Poročevalec predlaga, da se črta pogoj za izmenjavo podatkov na podlagi predhodnega dovoljenja pristojnih organov – V duhu prizadevanj za popolno in brezpogojno izmenjavo podatkov poročevalec predlaga črtanje pogoja, da morajo države članice ali Švica pridobiti dovoljenje za uporabo izmenjanih podatkov in/ali za njihovo posredovanje tretji jurisdikciji.

Člen 7 – Posvetovanja in začasna prekinitev sporazuma

•  Točka 1. Komisija kot zavezujoča posrednica pri sporih – Pri sporih glede tolmačenja sporazuma poročevalec meni, da je predlog preveč popustljiv do udeleženih strani. Meni tudi, da bi bilo zavezujoče posredovanje Evropske komisije pri sporih jasna in zanesljiva rešitev, s katero bi zagotovili nemoteno izvajanje in izvrševanje sporazuma.

Člen 8 – Spremembe

•  Točka 1. Prožnost pri prilagajanju ustrezni zakonodaji EU (ne samo standardom OECD) – Ne glede na to, da sporazum zagotavlja posvetovanje, če pride do relevantnih sprememb predpisov na ravni OECD, in glede na to, da se evropski zakonodajni okvir nenehno spreminja, poročevalec meni, da bi bilo treba posvetovanje zagotoviti tudi po sprejetju ustreznih predpisov/zakonodaje na evropski ravni.

Člen 9 – Plačilo dividend, obresti in licenčnin med družbami

•  Točka 2. Odprava izjem. Zgledovanje po direktivi o plačilu obresti in licenčnin, da bi zagotovili usklajenost z zakonodajo EU – Po reviziji Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o enotnem sistemu obdavčenja obresti in licenčnin poročevalec meni, da sporazum vsebuje dodatne pogoje, kar ima negativne učinke, zmanjša pa se tudi obseg podatkov, ki se morajo razkriti. Glede na to bi bilo treba področje uporabe sporazuma, ki se nanaša na dividende, obresti in licenčnine, uskladiti z veljavno evropsko zakonodajo.

Člen 10 – Odpoved sporazuma

•  Enako kot pri členu 7. Odločitev o odpovedi sporazuma bi morala biti sprejeta po zavezujočem posredovanju Komisije – Skladno s predlogi sprememb k točki 7 odločitev o odpovedi sporazuma ne bi smela biti sprejeta enostransko, temveč bi jo morala odobriti Evropska komisija na podlagi zavezujočega posredovanja.

Doda se:

Člen 12 – iz Deklaracije, da bi okrepili zavezujoče roke za izvajanjePredlog v sedanji obliki ne vsebuje zavezujočega cilja glede izvajanja sporazuma, saj njegov okvir izvajanja obsega samo nezavezujočo izjavo. Glede na to, da se borimo proti davčni utaji in agresivnemu davčnemu načrtovanju, je zavezujoči cilj glede izvajanja nujno potreben.

EU in Švica sta se dogovorili, da bosta sporazum sklenili pravočasno, tako da bo lahko začel veljati 1. januarja 2017, k čemur izrecno poziva tudi poročevalec.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philippe De Backer, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Andreas Schwab, Antonio Tajani, Beatrix von Storch

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Joachim Starbatty

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov