Menettely : 2015/2212(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0274/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0274/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2015 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0335

MIETINTÖ     
PDF 176kWORD 97k
30.9.2015
PE 567.624v02-00 A8-0274/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Monika Vana

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia)

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–....ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

–....ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–....ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–....ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–....ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–....ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–....ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–....ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0274/2015),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Italia jätti hakemuksen EGF/2015/004 IT/Alitalia EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 51 (Ilmaliikenne)(4) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason(5) alueella Lazio toimiva Gruppo Alitalia oli vähentänyt 1 249 työntekijää, ja että arviolta 184 vähennetyn työntekijän odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 414 848 euroa;

2.  toteaa, että Italian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 24. maaliskuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 7. elokuuta 2015 ja ilmoitti asiasta parlamentille 1. syyskuuta 2015; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3.  toteaa, että kansainväliset lentoliikennemarkkinat ovat kärsineet vakavista talouden häiriötiloista ja erityisesti unionin markkinaosuuden pienenemisestä sekä Persianlahden maiden ja turkkilaisten lentoyhtiöiden matkustajamäärien valtavasta kasvusta eurooppalaisten yhtiöiden kuten Alitalian kustannuksella;

4.  muistuttaa, että vaikka Lazion alueen työllisyys on kärsinyt talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista vähemmän kuin kansallisen tason työllisyys, joka kerta kun työttömyysaste kohoaa, se aiheuttaa paineita CIG(6)-tukijärjestelmälle;

5.  toteaa, että NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 51 (Ilmaliikenne) on tähän mennessä jätetty yksi EGR-hakemus(7), joka myöskin perustui kauppaan liittyvään globalisaatioon;

6.  pitää myönteisenä keskittymistä Italian viranomaisten ehdottamiin aktiivista työnhakua ja koulutusta koskeviin toimenpiteisiin, kuten yli 50-vuotiaille vähennetyille työntekijöille tarkoitettuun uudelleentyöllistymistä tukevaan järjestelmään;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 1. huhtikuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8.  panee merkille, että EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet – valmistelutoimet, hallinnointi, tiedotus ja mainonta sekä valvonta- ja raportointi – muodostavat verrattain suuren osan kokonaiskustannuksista (3,99 prosenttia);

9.  pitää valitettavana, että ehdotettujen toimenpiteiden kohteena on tukeen oikeutetuista 1 249 edunsaajasta vain 184 (14,7 prosenttia) – eli hyvin pieni osa kaikista vähennetyistä työntekijöistä;

10. panee merkille, että alle 15 prosenttia kaikista tukeen oikeutetuista edunsaajista on hakemukseen sisällytettyjen toimenpiteiden kohteena;

11. pitää myönteisenä, että kaikki 184 kohteena olevaa edunsaajaa pääsevät oletettavasti yksilöllisten palvelujen paketin piiriin;

12. toteaa, että Italia suunnittelee viidenlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: (i) sisäänotto ja taitojen arviointi, (ii) aktiivinen työnhaun tukeminen, (iii) koulutus, (iv) liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen ja (v) yli 50-vuotiaiden työhönottoetuudet;

13. panee merkille, että avustukset ja kannustimet rajoittuvat liikkumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja työhönottoetuuksiin ja niiden määrä ei ylitä suurinta sallittua määrää eli 35:tä prosenttia yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista, kuten EGR-asetuksessa säädetään;

14. panee tyytyväisenä merkille yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työhönottoetuudet; katsoo, että maksujen jaottelutapa kannustaa ottamaan asianomaisia työntekijöitä työhön paremmin työehdoin;

15. toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia, työnhakutukea antavia akkreditoituja virastoja ja työntekijöitä;

16. pitää myönteisenä, että työntekijöille aktiivisen työnhaun tukea tarjoaville akkreditoiduille virastoille maksetaan saavutettujen tulosten perusteella;

17. muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

18. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

19. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Italian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

20. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; huomauttaa uuden aikataulun määräaikoihin liittyvistä paineista ja mahdollisista vaikutuksista tapausten tutkintaan;

21. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus - EGF/2015/004 IT/Alitalia)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(8) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(9) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(10) 12 artiklassa säädetään.

(3)      Italia toimitti 24 päivänä maaliskuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/004 IT/Alitalia EGR:n rahoitustuen saamiseksi työntekijävähennysten vuoksi, jotka Gruppo Alitalia(11) oli toteuttanut Italiassa. Sitä on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 414 848 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Italian hakemuksen perusteella.

(5)      Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 414 848 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä]*.

(12)Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

PERUSTELUT

I. Taustatietoa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(13) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(14) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(15) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Alitaliaa koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 7. elokuuta 2015 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Italian hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 51 (Ilmaliikenne) luokitellulla toimialalla toimivan Gruppo Alitalian vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on viidestoista vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 1 414 848 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Italian hyväksi. Se koskee 184:ää työntekijää Gruppo Alitalian vähentämästä 1 249 työntekijästä. Hakemus lähetettiin komissiolle 24. maaliskuuta 2015, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 19. toukokuuta 2015 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Italian viranomaiset toteavat, että Gruppo Alitalian työntekijävähennysten syynä oli vuonna 2014 tapahtunut kuljetettujen matkustajien määrän lasku, joka palautti lukemat vuoteen 2010, ja laskua oli 3,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2013 ja 6,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2012; tähän yhdistyivät vielä tappiot, joita kertyi vuonna 2009 tapahtuneen Alitalian täyden yksityistämisen jälkeen.

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat viidenlaisista toimista: (i) sisäänotto ja taitojen arviointi, (ii) aktiivinen työnhaun tukeminen, (iii) koulutus, (iv) liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen ja (v) yli 50-vuotiaiden työhönottoetuudet.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Italian viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–      suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita,

–      kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu,

–      työntekijöitä vähentänyt yritys Gruppo Alitalia, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut henkilöstön vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvannut työntekijänsä asianmukaisesti,

–      suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään,

–      suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia,

–      EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Italia on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähde on aktiivisen politiikan rahasto.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 1 414 848 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (40 02 43) EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä viidestoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/jb D(2015)42485

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2015/004 IT/Alitalia ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu Euroopan globalisaatiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, ja se koskee 1 249 työntekijää, jotka NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 51 (Ilmaliikenne) luokitellulla toimialalla toimiva Gruppo Alitalia oli vähentänyt. Kyseisten yritysten toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat pääasiassa NUTS 2 -tason alueelle Lazio viiteajanjaksona, joka alkoi 31. elokuuta 2014 ja päättyi 30. joulukuuta 2014.

B) Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Italia toteaa, että kansainväliset lentoliikennemarkkinat ovat kärsineet vakavista talouden häiriötiloista ja erityisesti EU:n markkinaosuus on pienentynyt.

C) Kaupan rakenteellisten muutosten vaikutuksia ovat pahentaneet muut tekijät, kuten kysynnän lasku talouskriisin seurauksena ja polttoaineen hintojen nousu.

D) Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä enemmistö (70,1 prosenttia) on miehiä ja 29,9 prosenttia on naisia. Suuri enemmistö työntekijöistä (96,79 prosenttia) on 30–54‑vuotiaita ja 3,3 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Italian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  panee merkille, että alle 15 prosenttia kaikista tukeen oikeutetuista edunsaajista on hakemukseen sisällytettyjen toimenpiteiden kohteena;

3.  toteaa, että kyseessä on tähän mennessä toinen ilmaliikennealaan liittyvä hakemus;

4.  pitää myönteisenä, että kaikki 184 kohteena olevaa edunsaajaa pääsevät oletettavasti yksilöllisten palvelujen paketin piiriin;

5.  pitää myönteisenä, että työntekijöille aktiivisen työnhaun tukea tarjoaville akkreditoiduille virastoille maksetaan saavutettujen tulosten perusteella;

6.   panee tyytyväisenä merkille yli 50-vuotiaiden työntekijöiden työhönottoetuudet; katsoo, että maksujen jaottelutapa kannustaa ottamaan asianomaisia työntekijöitä työhön paremmin työehdoin;

7.   panee merkille, että avustukset ja kannustimet rajoittuvat liikkumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja työhönottoetuuksiin ja niiden määrä ei ylitä suurinta sallittua määrää eli 35:tä prosenttia yksilöllisten toimenpiteiden kokonaispaketista, kuten EGR-asetuksessa säädetään;

8.   palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

ensimmäinen varapuheenjohtaja

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:          Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 28. syyskuuta 2015.

       COM(2015)0397 koskee 1 414 848 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Italiassa Lazion alueella ilmaliikennealalla toteutettujen työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 249 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

29.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20. joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

Cassa Integrazione Guadagno (CIG) on tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on taata tietty tulotaso työntekijöille, joita estetään tekemästä työtään. CIG:tä käytetään silloin, kun tuotantotoimintaa vähennetään tai se keskeytetään sellaisen rakenneuudistuksen, yrityssaneerauksen, yrityskriisin tai konkurssimenettelyn vuoksi, josta on vakavia seurauksia paikallisilla työmarkkinoilla. CIG on väline, jolla estetään työntekijöiden vähentäminen siten, että yritysten ei tarvitse maksaa työvoimakustannuksia työntekijöistä, joita ei väliaikaisesti tarvita, niiden odottaessa normaalin tuotantotoiminnan uudelleen aloittamista. CIG:n jälkeen seuraa kuitenkin usein mobilità (liikkuvuus).

(7)

EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014) 0701 final).

(8)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(9)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(11)

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ja Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. ja Alitalia Loyalty).

(12)

* Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

(13)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(14)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(15)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö