ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Елизабета Гардини

30.9.2015


Процедура : 2014/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0276/2015
Внесени текстове :
A8-0276/2015
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: