ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Διαδικασία : 2014/0268(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0276/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0276/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: