BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg
(COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Elisabetta Gardini

30.9.2015


Förfarande : 2014/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0276/2015
Ingivna texter :
A8-0276/2015
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: