ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

  30.9.2015 - (2014/2246 (INI))

  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγητής: Fernando Ruas

  Διαδικασία : 2014/2246(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0277/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0277/2015
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

  (2014/2246(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)[1],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006[2],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου[3],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[4],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων[5],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου[6],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[7],

  –  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014 (εφεξής «έκτη έκθεση συνοχής»),

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[8],

  –  έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης», της 26ης Ιουνίου 2013,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»[9],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής[10],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την έβδομη και την όγδοη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013[11],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020[12],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – οι ενωσιακές πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους» (COM(2011)0662),

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια[13],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή[14],

  –  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Σχέδιο για μια αναθεωρημένη στρατηγική «Ευρώπη 2020: Συνεισφορά της συντονιστικής επιτροπής της πλατφόρμας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών»[15],

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την έκτη έκθεση συνοχής της Επιτροπής[16],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2015 με τίτλο « Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2015)0100),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0277/2015),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη, η οποία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και έχει ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και την προώθηση της σύγκλισης και προϋπολογισμό 351,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης – υψηλή ανεργία, άνισο και βραδύ ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει την κινητοποίηση και εστίαση όλων των ενεργειών και ικανοτήτων στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία οι διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, να διατηρούν μια συνεκτική προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση του συντονισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προγραμματισμό και τις διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων δεν προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός που να αφορά ρητά τη συμβολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στην υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να εξετάζει την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών και να αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των χρηματοπιστωτικών, δημοσιονομικών και οικονομικών μέτρων, αφενός, και των κοινωνικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών πτυχών όπως και της πτυχής της ισότητας (ιδίως της ισότητας των φύλων), αφετέρου·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη συνοικειοποίηση της στρατηγικής από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες, και για επιμερισμό της ευθύνης, με αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση πρέπει να ενισχυθούν, δεδομένου ότι έχουν το δυναμικό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της έλλειψης διοικητικής ικανότητας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή έχουν αναμφισβήτητα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου για να στηρίξουν τις επενδύσεις στις βασικές ενωσιακές προτεραιότητες, αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ κεντρικός στόχος παραμένει η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, η ενίσχυση του δυναμικού των περιφερειών και η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων κομίζει νέα στοιχεία στη συνολική στρατηγική της ΕΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτόμου, βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές και άνισες συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες και να είναι έξυπνη και ισόρροπη χάριν συνέπειας και αποτελεσματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, ωστόσο, να εξετάζει άλλα μέτρα, όπως μέτρα για τις υποδομές, την εσωτερική αγορά και τη διοικητική ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα εδαφικά χαρακτηριστικά , ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες της ΕΕ που αναφέρονται στα άρθρα 174 και 349 της ΣΛΕΕ·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μολονότι καθυστέρησε το 2015, αποτελεί προπαντός ευκαιρία για την αξιολόγηση (και αναγνώριση) της συμβολής που έχει η πολιτική συνοχής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής και για τη βελτίωση των υφιστάμενων αλληλεπιδράσεων και δεσμών ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ και με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με στόχο να λειτουργούν ως ουσιαστικός καταλύτης για την εφαρμογή της στρατηγικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν στάδιο έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, ως πανενωσιακής επενδυτικής πολιτικής, ενώ το προβάδισμα θα πρέπει να δίδεται στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων και στην εκ νέου επιτάχυνση της διαδικασίας σύγκλισης·

  Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η διασύνδεσή της με την πολιτική συνοχής

  1.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί μια συνολική, μακροπρόθεσμη στρατηγική «ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικοδομημένη πάνω σε πέντε φιλόδοξους στόχους: απασχόληση, καινοτομία, κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα, εκπαίδευση, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι συνοδεύονται από επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες, ότι οι προκλήσεις που εντοπίσθηκαν το 2010 έχουν αντιμετωπισθεί με άνισο τρόπο και ότι η πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ ως προς την επίτευξη ορισμένων από αυτούς, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώνεται στη βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη και στις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, έτσι ώστε τα οφέλη από τις επενδύσεις να είναι μακροπρόθεσμα·

  2.  τονίζει ότι η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή·

  3.  επισημαίνει ότι το 2010 θεσπίστηκε ένα ενωσιακό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και ο μηχανισμός υλοποίησής του, το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την καλύτερη ευθυγράμμιση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών για τη μεγέθυνση και την απασχόληση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση της στρατηγικής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι προκλήσεις για περισσότερο συντονισμό και συγχρονισμό παραμένουν επίκαιρες·

  4.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με την προηγούμενη στρατηγική της Λισαβόνας και έχει παρόμοιους βασικούς στόχους, βρισκόταν ήδη σε φάση εφαρμογής όταν δρομολογήθηκε η στρατηγική «Ευρώπη 2020», και ότι ο αναπρογραμματισμός σύμφωνα με τους στόχους της νέας στρατηγικής θα ήταν, ως εκ τούτου, όχι μόνο δυσχερής, αλλά και αντιπαραγωγικός· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, για πολλά κράτη μέλη η πολιτική συνοχής είναι η μόνη πηγή επενδύσεων αλλά επίσης ότι, μέσω της δέσμευσης κονδυλίων για τους στόχους της Λισαβόνας, παρέσχε σημαντική στήριξη και συμβολή στις πολιτικές των χωρών για την υλοποίηση της στρατηγικής, όπως προκύπτει από την έκτη έκθεση συνοχής και από διάφορες ανακοινώσεις και μελέτες της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχασε, με την πάροδο του χρόνου, τη στήριξη κρατών μελών, περιφερειών και δήμων, και ότι η διακυβέρνηση «Ευρώπη 2020» είναι ιδιαίτερα συνεπής προς τις αρχές και τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή, πράγμα που μπορεί να εξασφαλίσει μια δέσμευση για την υλοποίηση της στρατηγικής σε πνεύμα συνοικειοποίησης·

  5.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εκ των υστέρων αξιολογήσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, να παράσχει πληροφορίες για τα αποτελέσματα και την εστίαση σε αυτά και για τη συγκεκριμένη συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει τη σημασία που έχει η κατανόηση της πραγματικότητας και των ορίων όσον αφορά τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στους γενικούς στόχους της στρατηγικής, όπως και η συνεκτίμηση της αναστάτωσης που υπήρξε στις οικονομίες της ΕΕ, ιδίως στις χώρες που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης· εκτιμά ότι τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την τρέχουσα υλοποίηση της στρατηγικής·

  6.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ, που καλύπτει όλες τις περιοχές, για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ότι ενεργεί ως έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με την επέκταση της ανάπτυξης και της ευημερίας και με τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων· επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παρέχει το απαιτούμενο επενδυτικό πλαίσιο, χωρίς να είναι απλώς ένα εργαλείο για την εφαρμογή της· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, τα ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής τους, προσανατολίζονται προς 11 θεματικούς στόχους που προκύπτουν απευθείας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ότι έχουν θεσπιστεί προϋποθέσεις άμεσα συνδεδεμένες με τους εν λόγω θεματικούς στόχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους· υπογραμμίζει ότι στηρίζει πλήρως τη νέα αυτή προσέγγιση, η οποία θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών·

  7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής αναπτύσσει συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η ενιαία ψηφιακή αγορά, η ενεργειακή ένωση, η ενιαία αγορά κεφαλαίων και η κοινωνική πολιτική και ότι, με το σύνολο των μέσων και των στόχων της, περιλαμβανομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, των στρατηγικών έξυπνης ανάπτυξης και έξυπνης εξειδίκευσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να σχεδιάσουν έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης και να αξιοποιήσουν τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών·

  8.  επισημαίνει τη σχέση με μια ευρύτερη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης μέσω μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση· καλεί τα κράτη μέλη να δράσουν με πλήρη υπευθυνότητα προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η εφαρμογή τους και να προληφθούν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση των ΕΔΕΤ και στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει επίσης ότι θα πρέπει να παρασχεθεί στήριξη στα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους μηχανισμούς ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012) που έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της χρήσης των πόρων για να υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη μεγέθυνση και να διευκολυνθεί η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

  9.  τονίζει με ανησυχία τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που έχει συμφωνηθεί η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η ίδια η εκτέλεση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μπορούν να γίνουν αξιολογήσεις όσον αφορά τη διοχέτευση πόρων της πολιτικής σε προτεραιότητες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση που εξέδωσε η Επιτροπή, τα ποσά που διατίθενται στην έρευνα και την καινοτομία, στη στήριξη των ΜΜΕ, στις ΤΠΕ, στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην απασχόληση, στην κοινωνική ένταξη, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, ενώ το επίπεδο στήριξης στις μεταφορές και τις περιβαλλοντικές υποδομές έχει μειωθεί· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, όταν θα διενεργηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμα τα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση των πόρων των ΕΔΕΤ και, κατά συνέπεια, να μην είναι εφικτή, στο στάδιο αυτό, μια ακριβής εκτίμηση όσον αφορά τη συμβολή των κονδυλίων αυτών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ότι τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δράση, π.χ. για να διασφαλίσουν ότι το 20% των πόρων τους δαπανάται στη δράση για το κλίμα·

  10.  αναγνωρίζει ότι η δημιουργία πλαισίου επιδόσεων και η καθιέρωση εκ των προτέρων προϋποθέσεων και συνδέσεων με τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) στον προγραμματισμό για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

  Δυναμική της επανεξέτασης και συναφείς προκλήσεις

  11.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη δρομολόγησε τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής το 2014, με τη δημοσίευση της ανακοίνωσής της με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το εν λόγω έγγραφο δεν αναφερόταν επαρκώς στην πολιτική συνοχής και τα σχετικά μέσα· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η διαδικασία συνεχίστηκε με δημόσια διαβούλευση, η οποία διεξήχθη μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2014, με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τη διαδικασία επανεξέτασης, και χαιρετίζει το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκαν η συνάφεια της στρατηγικής και η σημασία των στόχων και των προτεραιοτήτων της·

  12.  σημειώνει ότι οι εμβληματικές πρωτοβουλίες θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον σκοπό τους, αλλά τονίζει επίσης ότι η προβολή τους κρίνεται μάλλον χαμηλή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει εντείνει τις ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής πρόοδος ως προς την επίτευξη αρκετών πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· χαιρετίζει το συμπέρασμα που έχει συναχθεί ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της οικειοποίησης και της επιτόπιας συμμετοχής, μέσω της εδραίωσης των κάθετων και οριζόντιων εταιρικών σχέσεων, με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση της στρατηγικής· τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μετάβαση από τον προσανατολισμό με βάση τη διαδικασία και το αποτέλεσμα, σε έναν προσανατολισμό με γνώμονα το πραγματικό αποτέλεσμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ενωσιακών πολιτικών που συνδέονται με αυτή·

  13.  χαιρετίζει την τακτική δημοσίευση από τη Eurostat δεικτών προόδου όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί, ωστόσο, λεπτομερέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες για τις περιφέρειες όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται στα επίπεδα NUTS II και NUTS III, η σημασία των οποίων θα βαίνει αυξανόμενη λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές της ΕΕ ανεξάρτητα από το αναπτυξιακό τους επίπεδο· επισημαίνει, επιπλέον, τις τρεις διαστάσεις της πολιτικής για τη συνοχή – οικονομική, κοινωνική και εδαφική – και θεωρεί, υπό το πρίσμα αυτό, ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο βάσει οικονομικών δεικτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συζήτηση και να προχωρήσουν σε αποτελεσματικότερη συνεργασία σχετικά με την ανάπτυξη ενός πιο περιεκτικού συνόλου δεικτών που θα συμπληρώνουν το ΑΕΠ, με σκοπό να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με την αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

  14.  σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από τα τέλη του 2015 και λυπάται για την καθυστέρησή αυτή, δεδομένου ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις αρχές του έτους· τονίζει ότι, για μια ακόμη φορά, αυτό θα γίνει σε μια μάλλον «ακατάλληλη στιγμή» στον κύκλο της πολιτικής για τη συνοχή, όταν η διαδικασία υλοποίησης θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη· τονίζει, επίσης, ότι ο πρώιμος αναπρογραμματισμός θα ήταν απολύτως αντιπαραγωγικός για τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής για τη συνοχή·

  15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ειδικής ομάδας για την καλύτερη εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της «υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», η οποία ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της την 1η Ιουλίου 2015, και θα παρέχει τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

  16.  αναγνωρίζει, συγχρόνως, την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των οικονομικών προοπτικών, η χρήση νέων μέσων, η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς τους στόχους της στρατηγικής και η επακόλουθη ανάγκη για προσαρμογές σε επιχειρησιακό επίπεδο·

  17.  ζητεί, ως εκ τούτου, η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να είναι ευφυής και ισόρροπη και να εστιάσει στην καλύτερη διασύνδεση των πέντε στόχων της στρατηγικής και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, καθώς και στον προσδιορισμό μεθόδων ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω στόχοι και πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν καλύτερα χωρίς να δημιουργηθούν πρόσθετα επίπεδα πολυπλοκότητας και υπέρμετρος διοικητικός φόρτος· τονίζει ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της οικονομίας της ΕΕ, οι αυξανόμενες ανισότητες (π.χ. ως προς τον πλούτο), η υψηλή ανεργία και τα υψηλά δημόσια χρέη· τονίζει ότι, παράλληλα με την εστίαση στα μακροοικονομικά κριτήρια της δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η πρόοδος σε όλους τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή επίσης στην αύξηση της κοινωνιακής και περιβαλλοντικής αλληλεγγύης , στη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και στην ισότητα των φύλων· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχισθεί η υποστήριξη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις αρχές των κρατών μελών για τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων τους·

  18.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ενίσχυση των παραμέτρων της ευθύνης, της οικειοποίησης, της διαφάνειας της στρατηγικής και της συμμετοχής σε αυτή με την ανάμειξη τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων σημαντικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερομένων μερών, από τη διαμόρφωση των στόχων έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής· εμμένει στην καίρια σημασία μιας ενισχυμένης δομής διακυβέρνησης βασισμένης στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σε δομές παροχής κινήτρων, σε μια αποτελεσματική μικτή προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και αντίστροφα, στο μοντέλο της σύμπραξης στην πολιτική συνοχής και στις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διαβούλευση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστική ικανότητα υλοποίησης των μακροπρόθεσμων στόχων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για τις δημόσιες επενδύσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως καίριος παράγοντας στην εφαρμογή της στρατηγικής·

  19.  προτείνει ακόμη να ανανεωθεί η δέσμευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών στο έργο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» υπό μορφή συμφώνου μεταξύ των εν λόγω εταίρων, των κρατών μελών και της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η οικειοποίηση και η συμμετοχή και να εγκριθεί κώδικας συμπεριφοράς παρόμοιος με αυτός της εταιρικής σχέσης, ο οποίος καθιερώθηκε με την πολιτική συνοχής 2014-2020·

  20.  τονίζει την ανάγκη για μια πραγματικά εδαφική προσέγγιση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με στόχο την προσαρμογή των δημόσιων παρεμβάσεων και επενδύσεων στα διαφορετικά εδαφικά χαρακτηριστικά και ειδικές ανάγκες· υπογραμμίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η σύνδεση μεταξύ της γενικής προσέγγισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της εδαφικής προσέγγισης της εδαφικής ατζέντας 2020 (ΕΑ 2020)· εκτιμά επιπλέον ότι σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για εξειδικευμένους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε εθελοντική βάση οι οποίοι θα πρέπει να συζητηθούν, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους ενδιαφερομένους· τονίζει ότι αυτοί οι εξειδικευμένοι περιφερειακοί στόχοι σε εθελοντική βάση θα πρέπει να συνάδουν με τη γενική αρχιτεκτονική της στρατηγικής και να εντάσσονται στους προκαθορισμένους στόχους· υπενθυμίζει επίσης, εν προκειμένω, τη σημασία που έχουν οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης υπ' ευθύνη των κοινοτήτων·

  21.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των πόλεων και των αστικών περιοχών ως κινητήριων δυνάμεων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ζητεί η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να λαμβάνει επίσης υπόψη μια ευρύτερη προσέγγιση ολιστικού χαρακτήρα για τη μελλοντική ανάπτυξη των πόλεων ως οντοτήτων που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να λάβει δεόντως υπόψη την πρόσφατη δήλωση της Ρίγας για το αστικό θεματολόγιο, δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζουν οι αστικές περιοχές, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να προβλεφθεί μια κατάλληλη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίου μεγέθους αστικών περιοχών, με βάση μια προσέγγιση που θα δημιουργεί συνέργειες με το ψηφιακό θεματολόγιο και με τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

  22.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο των εδαφικών πτυχών ως παραγόντων οικονομικής μεγέθυνσης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, και ζητεί η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να εξετάσει τις εδαφικές επιπτώσεις και να παράσχει καθοδήγηση για την αντιμετώπισή τους· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει εν προκειμένω η διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεδομένου ότι έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή εδαφικών αναπτυξιακών στρατηγικών· τονίζει επίσης τον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία εν γένει στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένου ότι πολλά αναπτυξιακά έργα αφορούν διασυνοριακές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πολλών περιφερειών και χωρών, και είναι σε θέση να αναπτύξουν τοποκεντρική ανταπόκριση στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις·

  23.  τονίζει τη σημασία του νέου επενδυτικού μέσου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο θα υποστηρίξει την κινητοποίηση έως 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις, με σκοπό τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δημόσιων δαπανών· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το ΕΤΣΕ δεν συνδέεται με σαφήνεια με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αλλά εκτιμά ότι, μέσω των στόχων του και της επιλογής βιώσιμων έργων, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής σε συγκεκριμένα πεδία·

  24.  τονίζει, επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης πλήρους συνοχής και συνεργειών μεταξύ όλων των μέσων της ΕΕ, μέσω της αναγνώρισης των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης ως βασικών επενδυτικών μέσων, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής· ζητεί, συνεπώς, η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να επαναβεβαιώσει τη στρατηγική αυτή ως το μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να αντιμετωπίσει την πρόκληση του συντονισμού των μέσων πολιτικής, περιλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, με στόχο την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους γενικούς στρατηγικούς στόχους·

  25.  ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να προαχθεί η συνολική αρμονική ανάπτυξη της ΕΕ και δεδομένου του κεντρικού ρόλου της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να λάβει υπόψη κατά την επανεξέταση των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς συγκεκριμένων εδαφών, όπως οι αγροτικές περιοχές, οι περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση, οι περιοχές που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 349 της ΣΛΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό των περιοχών αυτών σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και η βιοποικιλότητα·

  26.  τονίζει τα βελτιωμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και του αντίκτυπου των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω της συντονισμένης χρήσης των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσει όλες τις πιθανές διαδράσεις και συνέργειες μεταξύ των δύο σημαντικών πλαισίων πολιτικής κατά την επανεξέταση των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να διαμορφώσει ένα δικτυακό σύστημα για τον εντοπισμό περιπτώσεων συνδυασμού χρηματοδοτήσεων από τα ΕΔΕΤ με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το ΕΤΣΕ και τα άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα· επιδοκιμάζει επίσης το σχέδιο για την καθιέρωση «σφραγίδας αριστείας» για τους υποψήφιους που αξιολογούνται ως άριστοι αλλά δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ώστε να υποστηριχθεί η πρόσβασή τους στους πόρους των ΕΔΕΤ·

  27.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια συνεκτική διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, ώστε να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και συστάσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020· υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επίβλεψη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πολιτικής για τη συνοχή κατά τρόπο συντονισμένο, όχι μόνο εντός του Κοινοβουλίου αλλά και μεταξύ όλων των εμπλεκομένων οργάνων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκαιρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις σχετικές συζητήσεις με στόχο τον σχεδιασμό των πολιτικών που καλύπτονται από τη στρατηγική, την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει επίσης η συμμετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, σε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων·

  Μελλοντική πολιτική συνοχής – πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα

  28.  θεωρεί ότι η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία θα προηγηθεί της υποβολής της πρότασης για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, θα αποτελέσει τη βάση για την αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020, καθώς και για άλλα μέσα του ΠΔΠ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανησυχιών, με παράλληλη διασφάλιση συνέχειας στη στρατηγική προσέγγιση· υπενθυμίζει, επίσης, την προστιθεμένη αξία που έχει μια πολιτική συνοχής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία πρέπει να παραμείνει ένα από τα κύρια επενδυτικά μέσα της ΕΕ για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του κλίματος, με παράλληλη διασφάλιση ισόρροπης και αρμονικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ, ως καταλύτη για την αλλαγή και μοχλού ευημερίας, μεταξύ άλλων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για τα ΕΔΕΤ μετά το 2020·

  29.  τονίζει ότι τόσο η μελλοντική πολιτική συνοχής όσο και η μελλοντική μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής, δεδομένου ότι το 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που επιβάλλει σημαντικούς και συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς στους συννομοθέτες, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, και στη νέα Επιτροπή και στα κράτη μέλη, όσον αφορά την προπαρασκευή και την έγκριση των νέων συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων πριν από την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει, συγχρόνως, ότι θα ξεκινήσουν επίσης διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό ΠΔΠ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει υπόψη όλους τους συγκεκριμένους περιορισμούς που προκαλούν οι διασυνδέσεις και οι απαιτήσεις χρονικού συντονισμού και να αναπτύξει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδιαίτερα δε την πολιτική συνοχής, και για τα άλλα μέσα που προβλέπει το ΠΔΠ·

  30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό

  Η πολιτική συνοχής αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ και αποτελεί το κύριο επενδυτικό της μέσο. Είναι στενά ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής και, στο τέλος του 2015, αναμένεται να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

  Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 συνδέονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» μέσω του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) και των 11 θεματικών στόχων (ΘΣ) που δημιουργήθηκαν[17], οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[18].

  Τον Μάρτιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση η οποία παρουσίαζε την πρόοδο της ΕΕ και των επιμέρους κρατών μελών ως προς την επίτευξη των στόχων του 2020 και είχε ως σκοπό να θέσει τα θεμέλια για μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση και ενδιάμεση επανεξέταση.

  Λόγω της κλίμακας των αλλαγών που έχει υποστεί η ΕΕ εξαιτίας της κρίσης, η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να συλλέξει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» την επόμενη πενταετία. Η διαβούλευση έλαβε χώρα την περασμένη άνοιξη και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο. Τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στις 3 Μαρτίου 2015[19].

  Η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε επίσης σχετικό έγγραφο εργασίας: «Blueprint for a revised Europe 2020 strategy: Contribution of the Steering Committee of the Committee of the Regions’ (Europe 2020 Monitoring Platform)» (Σχέδιο για μια αναθεωρημένη στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Συνεισφορά της συντονιστικής επιτροπής της πλατφόρμας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών)[20] και το Συμβούλιο διατύπωσε μια πρώτη γνώμη για την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[21].

  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ομοίως έχει δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με το θέμα αυτό[22] και διεξάγει επί του παρόντος διάλογο με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους σε διάφορα φόρουμ.

  Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και εστιάζει στη διάσταση που έχει η πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής. Καθώς η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής και συμβάλλει στην επίτευξή τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη η ήδη επιτευχθείσα πρόοδος, το αντικείμενο της επανεξέτασης και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα της πολιτικής για τη συνοχή.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο μετά το 2020 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης θα μπουν στην ατζέντα λίγο-πολύ ταυτόχρονα. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), η επόμενη πολιτική συνοχής και η στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020 θα συζητηθούν παράλληλα. Αυτό θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση για το νέο Κοινοβούλιο και τη νέα Επιτροπή. Η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος μας προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να προετοιμάσουμε μια κληρονομιά για την επόμενη, προκειμένου η μετάβαση αυτή να είναι ταχύτερη και ευχερέστερη.

  Πολιτική συνοχής και στρατηγική «Ευρώπη 2020» – ισχυροί δεσμοί

  H πολιτική συνοχής αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εξακολουθεί να συμβάλλει θετικά και σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:

  ·Η πολιτική συνοχής συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά την περασμένη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που συμβάλλει στους στόχους της στρατηγικής « Ευρώπη 2020»·

  ·Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» λειτουργεί ως πλαίσιο για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020. Μέσω της συνολικής αρχιτεκτονικής της και νέων μοχλών όπως η θεματική συγκέντρωση, η εστίαση στα αποτελέσματα, η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, η αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, η πολιτική συνοχής ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

  Πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την κρίση του 2008, ελλείψει εθνικής κρατικής χρηματοδότησης, η πολιτική συνοχής κατέστη ο μόνος χρηματοδοτικός πόρος για την πολιτική ανάπτυξης σε ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες. Τούτο φανερώνει ότι λόγω της πολιτικής για τη συνοχή, ορισμένες επενδύσεις συνεχίστηκαν, παρά την τεράστια μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης. Επιβεβαιώνεται η μακροπρόθεσμη σημασία της πολιτικής αυτής και η αντοχή της σε διάφορους εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες. Ο εισηγητής υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι επίσης η δημιουργία συνεργειών μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τονίζοντας τη σημασία της αύξησης της ποσότητας, της ποιότητας και του αντικτύπου των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω της συντονισμένης χρήσης των μέσων της πολιτικής συνοχής και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

  Διασυνδέσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

  Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) και το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης μέσω του συντονισμού των ΕΔΕΤ με άλλα μέσα και πολιτικές της Ένωσης, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις προς τα κράτη μέλη που έχουν συμφωνηθεί βάσει του τομέα 1β του ΠΔΠ 2014-2020 δεν μπορούν να τροποποιηθούν για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες ανάγκες του ΕΤΣΕ.

  Οι αλληλεπιδράσεις και οι συνδέσεις μεταξύ ΕΔΕΤ και ΕΤΣΕ πρέπει να αποτελέσουν βάση προβληματισμού για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Οι μεταξύ τους διαφορές είναι τεράστιες και ορισμένοι δικαιούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη συνολική μελλοντική φιλοσοφία της πολιτικής για τη συνοχή. Πράγματι, το ΕΤΣΕ δεν φαίνεται να ακολουθεί τα ίδια κριτήρια και αυτό συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους ανησυχίας των ενδιαφερόμενων φορέων των ΕΔΕΤ· ο εισηγητής τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ, δημιουργώντας ενισχυμένες συνέργειες και αμοιβαία προστιθεμένη αξία.

  Ειδικότερα, ενώ το ΕΤΣΕ και άλλα ευρωπαϊκά μέσα είναι μάλλον θεματικά και στοχευμένα σε διάφορους συγκεκριμένους τομείς (έρευνα, ενέργεια κ.λπ.), η πολιτική συνοχής είναι η μόνη οριζόντια επενδυτική πολιτική στην ΕΕ. Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει κύρια οριζόντια επενδυτική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ.

  Ενισχυμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

  Η αναθεωρημένη στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να ενισχυθεί ως προς τη διακυβέρνησή της, με τη χρήση των διαφόρων επιπέδων της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης βάσει της αρχής της εταιρικής σχέσης. Ο εισηγητής υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ύπαρξης μιας αποτελεσματικής μικτής προσέγγισης από την κορυφή προς τη βάση και αντίστροφα στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των κρατών μελών. Στην προσέγγιση αυτή περιλαμβάνονται ο καθορισμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω συμφωνιών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, άλλων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών. Ο εισηγητής ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια βελτιωμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο, όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προτείνει τη χρήση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή ως υπόδειγμα για την παρούσα επανεξέταση.

  Επίσης, στο πλαίσιο της ενισχυμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα απαιτηθεί μεγαλύτερη στήριξη προς τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια εντελώς νέα προσέγγιση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Τούτο ισχύει και για την προετοιμασία της επόμενης επικείμενης στρατηγικής για την περίοδο μετά το 2020. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτη, και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μια ισχυρότερη διοικητική ικανότητα, αφού υπογραμμιστεί ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν πρόσθετα επίπεδα πολυπλοκότητας και υπέρμετρος διοικητικός φόρτος.

  Εδαφική προσέγγιση

  Σε σχέση με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ο εισηγητής αναμένει μια πραγματικά εδαφική προσέγγιση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη χρήσης εξατομικευμένων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για κάθε περιφέρεια (ή, τουλάχιστον, προσαρμοσμένων περιφερειακών στόχων).

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες περιφέρειες βιώνουν διαφορετικές πραγματικότητες και ιδιαιτερότητες, κάτι που οδηγεί στην ύπαρξη διαφορετικών αναπτυξιακών στόχων εντός των κρατών μελών, υφίσταται ανάγκη για μια ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση.

  Όταν οι στόχοι είναι ίδιοι για τις διάφορες περιφέρειες μεταξύ των ίδιων κρατών μελών (όπως ισχύει για την τρέχουσα στρατηγική «Ευρώπη 2020»), μπορεί να υπάρξουν ασύμμετρα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της (σε διαφορετικές περιφέρειες εντός της ΕΕ και ακόμη και σε διαφορετικές περιφέρειες εντός των κρατών μελών)· η ύπαρξη συγκεκριμένων, εξατομικευμένων περιφερειακών στόχων θα μπορούσε να επιλύσει τον περιορισμό αυτό. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι το απλό αυτό μέτρο θα αύξανε και το αίσθημα οικειοποίησης (ή, τουλάχιστον, συνοικειοποίησης) της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αυξάνοντας κατά συνέπεια τη σημασία, την προβολή και την αποτελεσματικότητά της. Με την παροχή μεγαλύτερης οικειοποίησης στους επιτόπιους παράγοντες, θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής που αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα υψηλό επίπεδο οικειοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων της. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της συνεκτίμησης των ειδικών χαρακτηριστικών και περιορισμών των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ, όπως υπογραμμίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

  Μελλοντικές προκλήσεις

  Λαμβάνοντας υπόψη τους σοβαρούς χρονικούς περιορισμούς και τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, ο εισηγητής υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη διεξαγωγής έγκαιρης και σφαιρικής συζήτησης για το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή μετά το 2020 και για την ευθυγράμμισή της με την αναθεωρημένη/επικείμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ΕΕ και το νέο ΠΔΠ· ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης ότι το 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι θα αναλάβει καθήκοντα μια νέα Επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί τόσο με την αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσο και με την επικείμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης, καθώς και με μια νέα περίοδο προγραμματισμού. Αξιοποιώντας τη σημερινή εμπειρία μας θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποφύγουμε ορισμένες καθυστερήσεις στο μέλλον.

  Χωρίς ένα εκ των προτέρων προγραμματισμένο σχέδιο δράσης, η αλληλεπικάλυψη των διαφόρων προσεχών αποφάσεων και νομοθετικών κειμένων κατά τα έτη 2018 και 2019 θα μπορούσε να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της νέας πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020 και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ, που θα αντικαταστήσουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελεί μία από τις πολλές διαφορετικές ευκαιρίες που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχή προετοιμασία των νέων δημοσιονομικών και νομοθετικών περιόδων. Η εμπειρία που αποκτήθηκε με την τελευταία αναθεώρηση της πολιτικής για τη συνοχή θα αποδειχθεί ασφαλώς ιδιαίτερα πολύτιμη κατά την προετοιμασία και τη διαπραγμάτευση της επόμενης.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.9.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  3

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Андрей Новаков

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Δημήτρης Παπαδάκης

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post

  • [1]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
  • [2]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
  • [3]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
  • [4]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
  • [5]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
  • [6]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
  • [7]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
  • [8]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
  • [9]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
  • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
  • [11]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0132.
  • [12]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0068.
  • [13]  ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98.
  • [14]  ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 9.
  • [15]  https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/2459-brochure-BlueprintEU2020.pdf
  • [16]  Γνωμοδότηση της 21ης Ιανουαρίου 2015 (EESC 4756/2014 - ECO/370) (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
  • [17]  1- ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας· 2- ενίσχυση της πρόσβασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και της χρήσης και ποιότητάς τους· 3- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)· 4- υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς· 5- προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων· 6- διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων· 7- προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων· 8- προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού· 9- προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων· 10- επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση· 11- ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.
  • [18]  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση, εγκρίθηκαν πέντε βασικοί ποσοτικά προσδιορίσιμοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020: 1- Απασχόληση: Το ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 75%. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της καλύτερης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των μεταναστών με χαμηλή ειδίκευση, καθώς και μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών· 2– Έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία: Το 3% του ΑΕγχΠ πρέπει να επενδύεται στην Ε&Α. Ο στόχος έχει επιτύχει να συγκεντρώσει την προσοχή στην ανάγκη για επενδύσεις στην ΕΑ τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά εστιάζει περισσότερο στις εισροές απ’ ό, τι στις επιπτώσεις· 3- Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας πρέπει να αυξηθεί σε 20% και υφίσταται δέσμευση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%· 4- Εκπαίδευση: Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να υποχωρήσει κάτω από το 10% και το ποσοστό των ατόμων ηλικίας30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40%· 5- Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας πρέπει να μειωθεί κατά 25%, γεγονός που θα οδηγήσει σε έξοδο 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια (https://www.bka.gv.at/site/7763/default.aspx).
  • [19]  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020_consultation_results.pdf
  • [20]  https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/2459-brochure-BlueprintEU2020.pdf.
  • [21] Ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» - Συγκεφαλαιωτική έκθεση (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16559-2014-INIT/el/pdf ).
  • [22]  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.32810.