Διαδικασία : 2015/2089(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0278/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0278/2015

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 19
CRE 11/04/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0105

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 209kWORD 139k
1.10.2015
PE 557.205v02-00 A8-0278/2015

σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά

(2015/2089 (INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Anneleen Van Bossuyt

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά

(2015/2089 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015» (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(1), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα Ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της Νομοθεσίας (REFIT): τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές» (COM(2014)0368),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 4ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το SOLVIT(3), καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή σχετικά, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη έρευνας που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία για την ενιαία αγορά»,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Απριλίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0278/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά είναι βασικό εργαλείο για την επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από 20 χρόνια μετά την επίσημη δημιουργία της, το πλαίσιο της ενιαίας αγοράς εξακολουθεί να παραμένει κατατετμημένο, κυρίως επειδή τα κράτη μέλη είτε δεν έχουν πλήρως μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο είτε δεν έχουν εφαρμόσει ορθά τη νομοθεσία της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς αντιμετωπίζοντας το σύνολο του κύκλου πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη στρατηγική για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς μέσω της άντλησης διδαγμάτων από τις εμπειρίες του παρελθόντος στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, των επαγγελματικών προσόντων και των δημόσιων συμβάσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η έννοια της κοινής ευθύνης η οποία θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση επιδιώκει να βελτιώσει την νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της επικουρικότητας επεκτείνεται πέραν από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και περιλαμβάνει έναν ρόλο για τα εθνικά και - ανάλογα με την περίπτωση - τα περιφερειακά κοινοβούλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει ότι οι πολιτικές θα πρέπει να αποφασίζονται στο πλέον κατάλληλο θεσμικό επίπεδο – είτε τοπικό, είτε περιφερειακό, είτε εθνικό ή ευρωπαϊκό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ενιαία αγορά αγαθών αλλά όχι ενιαία αγορά υπηρεσιών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά εργαλεία θα πρέπει να ενισχυθούν, να αναθεωρηθούν ή να προωθηθούν με καλύτερο τρόπο, προκειμένου να συμβάλουν θετικά προς την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις μας, τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων σχετικά με διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας όπως «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη επαρκών δεικτών και στοιχείων για τη μέτρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς της ενιαίας αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δείκτες και τα στοιχεία θα μπορούσαν να καταστήσουν σαφέστερο τον στόχο και τον σκοπό της εν λόγω νομοθεσίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή καινοτομία είναι ταχύτερη από ότι η πολιτική και ότι οι επιχειρηματίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ψηφιακού θεματολογίου· ότι έχει καίρια σημασία να παρασχεθούν διαχρονικοί κανόνες οι οποίοι θα είναι ψηφιακοί εξ ορισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της νομοθεσίας για τους καταναλωτές είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Καταναλωτών το 2015, ένα ετήσιο φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει σημαντικούς ευρωπαίους και διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενα μέρη, ήταν η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας·

I.  Εισαγωγή και γενικές αρχές

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος στην επικείμενη στρατηγική της για την εσωτερική αγορά·

2.  θεωρεί ότι η βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά θα πρέπει να αποτελέσει τόσο προτεραιότητα όσο και κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πιστεύει ότι η καλή νομοθεσία είναι προς όφελος των πολιτών και θα πρέπει να συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, και ότι θα πρέπει να το πράττει κατά τρόπο που θα τονώνει, αντί να υπονομεύει, την ευρωπαϊκή οικονομία·

3.  θεωρεί «την καλύτερη νομοθεσία» στο πλαίσιο ολόκληρου του κύκλου πολιτικής, σύμφωνα με την οποία όλα τα στοιχεία συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη νομοθεσία· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ειδικοί δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχούς εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται ήδη στην αρχική εκτίμηση αντικτύπου και να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, μεταξύ άλλων και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας όταν τεθεί σε ισχύ·

4.  υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαφάνειας και της πρόσβασης στην ενημέρωση· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ενώ τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προσβάσιμα στους πολίτες, τα έγγραφα του Συμβουλίου δεν είναι, και η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη·

5.  θεωρεί ότι η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη χάραξη πολιτικής, ούτως ώστε να υπογραμμίζει την «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς

6.  σημειώνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με τον μηχανισμό επικουρικότητας δεν παρέχουν πάντοτε επαρκή χρόνο στα κοινοβούλια για να εξετάσουν λεπτομερώς τις πτυχές της εφαρμογής , τη συνοχή με υφιστάμενη νομοθεσία και άλλα πρακτικά ζητήματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν πλέον ενεργό ρόλο, ιδίως στις διαδικασίες διαβούλευσης·

7.  πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού να διασφαλίσουν ότι η αρχή της αναλογικότητας λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας· πιστεύει περαιτέρω ότι η διαδικασία θα πρέπει να επιτύχει τους σκοπούς της απλότητας, της διαφάνειας, της συνοχής και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν από κοινού με το Κοινοβούλιο τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν ότι η απλοποίηση αποτελεί συνεχή διαδικασία, καθώς και ότι οι προσπάθειες στους τομείς αυτούς είναι προς όφελος των καταναλωτών και των ΜΜΕ·

9.  θεωρεί ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση και να είναι πλήρως συμβατή με τη διάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

10.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της Ενιαίας Αγοράς ως χωριστού πυλώνα της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου, που θα υποστηρίζεται από ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς ως συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης·

II.  Εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά

Εκτίμηση αντικτύπου

11.  πιστεύει ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά θα πρέπει να έχει ως στόχο την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και να χρησιμεύει για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· θεωρεί τις αποτελεσματικές εκτιμήσεις αντικτύπτου ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο σχεδιασμού της νομοθεσίας προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς καθώς και τους στόχους τους της ενιαίας αγοράς, και σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις αλληλεπίδρασης με την ισχύουσα νομοθεσία·

12.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι περίπου το 40 % των σχεδίων αξιολόγησης επιπτώσεων που εξέτασε η επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστημα 2010-2014 χαρακτηρίστηκαν χαμηλής ποιότητας και επεστράφησαν ώστε να βελτιωθούν·

13.  θεωρεί ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικά ως εργαλεία, οι εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένες, αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία και να περιλαμβάνουν όλες τις επιλογές που έχουν σημαντικές επιπτώσεις ή πολιτική σημασία· εκφράζει την άποψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον ίδιο τομέα, και πρέπει να εξετάζουν τη συνοχή μεταξύ μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας και άλλων πολιτικών και γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο για να συνοδεύσουν σχέδια προτάσεων εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως τονίζεται, για παράδειγμα, από τη Μονάδα εκ των Προτέρων Εκτίμησης Αντικτύπου του Κοινοβουλίου στην ανάλυση της εκτίμησης αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση να καταστεί διαθέσιμος στην αγορά ραδιοεξοπλισμός·

15.  πιστεύει ότι η προσεκτική εξέταση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου και, ειδικότερα, να αιτιολογεί για ποιο λόγο ή με ποιο τρόπο έχουν γίνει οι εν λόγω επιλογές πολιτικής στις προπαρασκευαστικές φάσεις, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει την πολιτική διαδικασία· θεωρεί περαιτέρω ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρυθμό της ψηφιακής καινοτομίας και εξέλιξης και την ανάγκη η νομοθεσία να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο τεχνολογικά ουδέτερη και ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις·

16.  επισημαίνει ότι δεν παρέχεται σαφής καθοδήγηση σχετικά με το αν οι πιθανές επιπτώσεις των προτάσεων REFIT πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικά ή όχι· τονίζει την ανάγκη για πιο στοχευμένες προτάσεις REFIT, με πιθανά οφέλη και εξοικονόμηση κόστους σε κάθε πρόταση·

17.  επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται από εκτιμήσεις αντικτύπου των ουσιαστικών τροποποιήσεων που εγκρίνονται από τους συννομοθέτες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καθορισθούν σαφείς και διαφανείς κανόνες σχετικά με τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω πρόσθετες εκτιμήσεις αντικτύπου· υπενθυμίζει, για παράδειγμα, ότι το Κοινοβούλιο αξιολόγησε προσεκτικά τον πιθανό αντίκτυπο στις ΜΜΕ ορισμένων από τις τροποποιήσεις που πρότεινε για τις δύο οδηγίες δημόσιων συμβάσεων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο -το οποίο από το 2007 δεν έχει διενεργήσει καμία εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τις δικές του τροποποιήσεις- να συμμετέχει πιο ενεργά·

18.  υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της επικουρικότητας εκτείνεται πέραν της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια·

19.  σημειώνει ότι η μελέτη με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία για την ενιαία αγορά» που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προτείνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να παράσχουν πολύτιμα στοιχεία στις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου·

Η διαδικασία διαβούλευσης

20.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απαιτείται να διατηρούν έναν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους·

21.  θεωρεί ότι το στάδιο διαβούλευσης θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια «εξ ορισμού ψηφιακή» ενότητα με την οποία η Επιτροπή θα επιδιώκει να κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες των χρηστών και τη σημασία του όρου «εξ ορισμού ψηφιακά» για τον σχεδιασμό της υπηρεσίας·

22.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης θα πρέπει να είναι ανοιχτές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς και θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εκτίμησης αντικτύπου από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων· πιστεύει ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό για το παράγωγο δίκαιο, το οποίο έχει σημαντική επίπτωση στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά και το οποίο ως εκ τούτου απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο · θεωρεί ότι ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η τακτική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα μπορούσε να βελτιώσει την εφαρμογή της δευτερογενούς νομοθεσίας·

23.  αναγνωρίζει τις προτάσεις για μια διευρυμένη φάση στρατηγικού προγραμματισμού στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, με τη συμπερίληψη των εξαρχής εκτιμήσεων επιπτώσεων· θεωρεί, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να απουσιάζει μια επισκόπηση της διαδικασίας εργασίας της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οδικούς χάρτες που θα περιγράφουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε ειδικούς τομείς με πιο ορατό τρόπο, και να διευκολύνει την χρήση τους·

24.  θεωρεί ότι η συνεισφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων στις διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας, όπως το «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT, έχει καίρια σημασία για τη νομοθετική διαδικασία και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να αξιολογήσει τα στοιχεία που παρέχονται από τις εν λόγω υπηρεσίες και να τα λάβει υπόψη στο πλαίσιο της επανεξέτασης της σχετικής νομοθεσίας·

25.  πιστεύει ότι μια ευρεία και σωστά εξισορροπημένη διαβούλευση είναι ουσιώδης ως τμήμα για την νομοθετική διαδικασία· θεωρεί ότι η δημοσίευση των εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, και η πρόσκληση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της πολιτικής στον τομέα αυτό, θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

26.  τονίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν τον χρόνο ή τους πόρους ώστε να συμμετέχουν σε τακτικές διαβουλεύσεις· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξεύρει φιλικούς προς τον χρήστη καθώς και καινοτόμους τρόπους για να υπάρξει διάλογος με τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

27.  θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία καθ όλο το νομοθετικό κύκλο, παρά μια περιστασιακή άσκηση· επαναλαμβάνει, σχετικά, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φόρουμ των ενδιαφερόμενων μερών για βελτίωση της νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας·

28.  τονίζει ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές και προσιτές σε όλους, και ότι ειδικότερα θα πρέπει να συμμετέχουν οι ΜΜΕ, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

29.  πιστεύει ότι καθιστώντας τις διαβουλεύσεις διαθέσιμες στο κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, και πλέον προσβάσιμες και σαφείς, θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής και θα υπάρξει πλέον διαφανής πρόσβαση στη διαδικασία διαβούλευσης·

Εφαρμογή

30.  πιστεύει ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά είναι θεμελιώδης και ότι οι σαφείς, συνολικοί και πολυδιάστατοι δείκτες αποτελούν μια χρήσιμη συμβολή, εφόσον επιθυμούμε τα οφέλη της ενιαίας αγοράς να γίνουν πλήρως αισθητά· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι στόχοι εφαρμογής δεν επιτυγχάνονται πάντα· ζητεί, ειδικότερα, την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να παρατηρείται σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ κρατών μελών και τομέων·

31.  θεωρεί ότι καθώς η Επιτροπή επιδιώκει να μειώσει τον όγκο του νομοθετικού της έργου, αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει μεγαλύτερη επικέντρωση σε πρωτοβουλίες πολιτικής, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για βαθύτερο προβληματισμό που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία των πινάκων αντιστοιχίας για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους δικούς τους πίνακες αντιστοιχιών·

33.  σημειώνει με λύπη ότι, παρά τον στόχο του 0,5 % που προτείνει η Επιτροπή στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υστερούν· τονίζει ότι δεν είναι μόνο οι τυπικοί στόχοι μεταφοράς και εφαρμογής που είναι σημαντικοί, αλλά επίσης η ποιότητα της μεταφοράς, η εφαρμογή στην πράξη και τα προβλήματα ή οι προκλήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στην πραγματική ζωή για τους ενδιαφερόμενους φορείς·

34.  θεωρεί ότι , για να υλοποιηθούν τα οφέλη μια πλήρως λειτουργούσας ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή και τα κοινοβούλια οφείλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να διδαχθούν από τις βέλτιστες πρακτικές και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι και σκοποί της ειδικής νομοθεσίας δεν αναιρούνται λόγω κακής ή ασυνεπούς εφαρμογής στα διάφορα κράτη μέλη·

35.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον κανονιστικό υπερθεματισμό (gold-plating) και ότι απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα προκειμένου να αναγνωρισθούν περιπτώσεις όπου υφίσταται, οι οποίες παρουσιάζουν προκλήσεις και συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που δημιουργείται σε επίπεδο ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν και να προσδιορίσουν στα έγγραφα εφαρμογής ποιο είναι το αποτέλεσμα της νομοθεσίας της ΕΕ και ποιο των εθνικών απαιτήσεων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες όπου το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει μόνο την ελάχιστη εναρμόνιση·

Παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων

36.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να επικαιροποιεί τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς· ειδικότερα, ζητεί την άμεση επικαιροποίηση, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, των κατευθυντηρίων γραμμών του 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι συμβαδίζει με την ψηφιακή εποχή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ποιότητα των υπηρεσιών διαφέρει σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των κρατών μελών λόγω της απουσίας τόσο του καθορισμού προτεραιοτήτων όσο και πόρων· καλεί, ως εκ τούτου, για ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία των εν λόγω εργαλείων και υπηρεσιών·

37.  θεωρεί ότι η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) αποτελούν βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες· τονίζει ότι τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά τρόπο αποδοτικό και απλό από οικονομικής απόψεως· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα σημαντικά αυτά εργαλεία·

38.  υπογραμμίζει ότι τα ενιαία σημεία επαφής που λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς την επίλυση των διαφορών, κατά το πρότυπο των SOLVIT, ECC-Net ή FIN-Net, είναι υπηρεσίες που συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα που θα καταστήσουν ευρύτερα γνωστά τα εν λόγω εργαλεία και να αναπτύξει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους·

39.  επικροτεί τα προγράμματα SOLVIT και EU-PILOT τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν την ανάγκη για την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EU-PILOT θα πρέπει να βελτιωθούν σε ό, τι αφορά τον χρόνο αντίδρασης από την χρονική στιγμή καταγραφής των προειδοποιήσεων·

40.  θεωρεί ότι το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) θα πρέπει να εξακολουθήσει να επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλα εργαλεία της ενιαίας αγοράς ώστε να αποτελέσει κεντρικό κόμβο πληροφοριών· τονίζει ότι αυτό θα ήταν συνεπές με τη συμμόρφωση της αρχής «μόνον άπαξ», σύμφωνα με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής·

41.  θεωρεί τις ψηφιακές πλατφόρμες όπως τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το IMI και ISA2 σημαντικές για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, μέσω της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών στα κράτη μέλη·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και κατανόησης των Ευρωπαίων σχετικά με τις υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεσή τους, όπως «Η Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης, το δίκτυο CPC, τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το SOLVIT και η εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ και ΗΕΔ)·

43.  θεωρεί ότι υπηρεσίες όπως το SOLVIT και το SOLVIT Plus αποτελούν χρήσιμες, χαμηλού κόστους εναλλακτικές επιλογές έναντι των νομικών διαδικασιών· σημειώνει ότι μόνο το 4 % των καταναλωτών και των επιχειρήσεων γνωρίζουν τα εργαλεία αυτά και ότι το επίπεδο χρησιμοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό, να ενισχύσουν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση για τα εργαλεία αυτά, εξετάζοντας ταυτόχρονα κατά πόσο τα αποτελέσματα και οι λύσεις από αυτά είναι κατάλληλα για τους χρήστες· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών παροχής βοήθειας όπως «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT με σκοπό να αυξηθεί η ικανοποίηση των χρηστών·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος την αλληλεπίδρασή μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και να διερευνήσει τη δυνατότητα αντικατάστασής τους με ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές το οποίο θα παραπέμπει στη συνέχεια τους καταναλωτές σε άλλα μέσα, ανάλογα με την περίπτωση·

45.  θεωρεί ότι με την ανάλυση αυτή θα προσδιοριστούν καλύτερα οι σχετικές υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερος διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και να αποτραπούν έτσι οι αλληλεπικαλύψεις·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική επικοινωνίας και κατάρτισης με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας· συνιστά εν προκειμένω να δημιουργηθεί μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες βοήθειας·

47.  θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) θα πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της ροής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εργαλείων της ενιαίας αγοράς·

48.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του εργαλείου παρακολούθησης της επιτροπής «EU Sweeps», ειδικά στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

49.  αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο των δράσεων «EU Sweeps», οι οποίες δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας μέσω συντονισμένων δράσεων ελέγχου στο επιγραμμικό περιβάλλον· πιστεύει ότι οι δράσεις «EU Sweeps» θα μπορούσαν να διευρυνθούν και στον μη επιγραμμικό τομέα·

50.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον ιστότοπο «Your Europe» (η Ευρώπη σου), υπάρχουν τομείς οι οποίοι αποτελούν σταθερά αντικείμενο ερωτήσεων από άτομα που επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως οι τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αναγνώριση των προσόντων· θεωρεί ότι η Επιτροπή, από κοινού με τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση αυτών των δικαιωμάτων·

51.  θεωρεί ότι μια ποιοτική καθώς και ποσοτική αξιολόγηση της εφαρμογής είναι η κατάλληλη διαδικασία, και όχι μόνο τα απλά αριθμητικά δεδομένα κατά πόσον ή όχι οι οδηγίες έχουν τυπικά μεταφερθεί, προκειμένου να υπάρξει πλήρης κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία για την ενιαία αγορά λειτουργεί στην πράξη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

52.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον ένα « σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης » θα μπορούσε να δημιουργηθεί το οποίο θα επισημαίνει πού υφίστανται προβλήματα στην εφαρμογή ή την υλοποίηση του δίκαιου της ΕΕ·

53.  πιστεύει ότι η συστηματική εξέταση των καταναλωτικών αγορών σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να εντοπίζει τις αναδυόμενες τάσεις και τις απειλές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε πιο εύθετο χρόνο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών·

54.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιδόσεις των σημείων επαφής για τα προϊόντα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης του 2009 και στον κανονισμό του 2011 για τα προϊόντα δομικών κατασκευών·

Επιβολή και εποπτεία της αγοράς

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη σύσφιξης της συνεργασίας μεταξύ των εργαλείων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς που λαμβάνουν καταγγελίες από καταναλωτές για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από εμπόρους και εθνικές αρχές επιβολής μέσω των επίσημων διαδικασιών και της βελτίωσης της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων·

56.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη συνοχή και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και - τελικά - των διαδικασιών επί παραβάσει, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς·

57.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις διαδικασίες που προηγούνται αυτών είναι περιορισμένη και ζητεί να βελτιωθεί η διαφάνεια στον τομέα αυτό, με τον δέοντα σεβασμό των κανόνων εμπιστευτικότητας·

58.  προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει σε έγκαιρες και γρήγορες διαδικασίες επί παραβάσει όπου υφίστανται αποδείξεις που καταδεικνύουν την αποτυχία εφαρμογής και όπου έχουν αποτύχει εύλογες προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων μέσω εργαλείων όπως το EU Pilot ή SOLVIT· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη ευθύνη για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ, και ότι θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και επαρκή επιβολή των κανόνων ώστε να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη·

59.  αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει πλήρως τον ρόλο του στην επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την επανεξέταση της εφαρμογής της νομοθεσίας και με την άσκηση ελέγχου στην Επιτροπή, ιδιαίτερα μέσω της δέσμευσης εκ μέρους του Κοινοβουλίου για ετήσιες, ή τουλάχιστον πλέον λεπτομερείς εκθέσεις εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας που σχετίζονται ειδικότερα με την λόγω επιβολή·

60.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και την αποτελεσματικότητα των καθεστώτων επιβολής του νόμου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα και την διάρκεια των διαδικασιών επιβολής· ότι έχι καλέσει επανειλημμένως την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων·

61.  θεωρεί ότι τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

62.  τονίζει, εν προκειμένω, ότι οι εθνικές αρχές δεν κάνουν πάντα ορθή χρήση του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (ICSMS) ή αδυνατούν να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη βελτίωσης της διαβίβασης των υποθέσεων μεταξύ των δημόσιων αρχών·

63.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με ανάλυση δείγματος που διενέργησε η Επιτροπή το 2014, το 60 % των ερευνών επί των τελικών προϊόντων δεν περιείχαν αναφορά στη χώρα προέλευσης, το 32 % των ερευνών επί μηχανημάτων δεν συνοδεύονταν από ταξινόμηση κινδύνων και το 5 % των καταχωρίσεων δεν περιείχαν αναφορά στον κανονισμό/την οδηγία της ΕΕ που αποτελούσε το αντικείμενο της παραβίασης· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά το ζήτημα αυτό και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν·

Εκ των υστέρων (Ex-post) αξιολόγηση και επανεξέταση

64.  χαιρετίζει την τακτική περίοδο επανεξέτασης και την εισαγωγή τομεακής ανάλυσης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, απώτερος στόχος του οποίου πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας και η απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

65.  θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ανάλυση σε ό,τι αφορά το κατά πόσον τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου, και κατά πόσον εξακολουθούν να παραμένουν συνεπή με την τρέχουσα πολιτική στόχων· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της διαφάνειας στη διαδικασία REFIT· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένας κινούμενος στόχος για τη μείωση του διοικητικού και ρυθμιστικού φόρτου μπορεί να συμβάλει θετικά στη διασφάλιση της τήρησης των επιδιωκόμενων στόχων κατά τον πλέον αποδοτικό δυνατό τρόπο, και με το ελάχιστο κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

66.  σημειώνει ότι το σωρευτικό κόστος των ρυθμίσεων συχνά αποτελεί φραγμό για τους συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την δέσμευση της Επιτροπής να εξετάσει το θέμα αυτό· τονίζει ότι μια παρόμοια ανάλυση θα πρέπει να αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων όσον αφορά την είσοδο στην αγορά και τη διασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες·

67.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την κατανόησή της όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων πολιτικής, όπως η επίπτωση συμπληρωματικών ή αντικρουόμενων πολιτικών που εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης την επίπτωση και το κόστος μη δράσεως, προκειμένου να βελτιώσει τη χάραξη πολιτικής, και, τελικά, να συμβάλει σε καλύτερη νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

68.  θεωρεί ότι οι ενισχυμένες ρήτρες αναθεώρησης ή λήξης ισχύος μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατ’ εξαίρεση, ιδίως για προσωρινά φαινόμενα, με τα θεσμικά όργανα να δεσμεύονται ότι θα τηρούν τη νομοθεσία ενημερωμένη και θα την εφαρμόζουν μόνον όπου χρειάζεται· θεωρεί τις διασφαλίσεις αυτές ως απαραίτητα μέσα για την εξασφάλιση ότι η ουσιαστική νομοθεσία δεν θα παύει να ισχύει·

III.  Συμπέρασμα

69.  τονίζει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά δεν συνεπάγεται άρση όλων των ρυθμίσεων ούτε χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας της νομοθεσίας, π.χ. από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών και κοινωνικών προτύπων, αλλά μάλλον την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, και των περιττών ρυθμίσεων, και των αρνητικών επιπτώσεων με την ταυτόχρονη επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίζει την απασχόληση και τις επιχειρήσεις εντός της Ευρώπης·

70.  τονίζει ότι μια ενιαία αγορά που δεν επιβαρύνει ή δεν εμποδίζει την παραγωγή, την καινοτομία και το εμπόριο αποτελεί ένα εργαλείο που θα επαναφέρει στην Ευρώπη θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη, που παλαιότερα ευρίσκονταν εκτός αυτής·

71.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η κοινή ευθύνη για βελτιωμένη νομοθεσία στον τομέα της ενιαίας αγοράς, θα οδηγήσει στην υλοποίηση κοινών οφελών: μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά που συμβάλει στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης, και ως εκ τούτου, στην ευημερία των πολιτών της·

°

°  °

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0164.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η έννοια η οποία πρέπει να πλαισιώνει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να βελτιώσει την νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Αποτελεί κοινή ευθύνη η προσχώρηση στην κατευθυντήρια αρχή της επικουρικότητας όταν αποφασίζει εάν θα δράσει· η απόφαση όσον αφορά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος δράσης εάν απαιτείται νομοθεσία· και τελικά η διασφάλιση ότι τα μέτρα και οι υποχρεώσεις είναι απλές και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά προκειμένου να επιτύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους πολιτικής.

Δεν υπάρχει εγγύηση για καλή νομοθεσία από οιοδήποτε μεμονωμένο βήμα στη διαδικασία, αλλά μάλλον αποτελεσματική και αποδοτική εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου άσκησης πολιτικής. Μεγάλη σημασία για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών είναι η μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό να θεωρηθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και οι δευτερογενείς κανόνες να θεωρούνται όχι απλά ως ένα μεμονωμένο τμήμα της διαδικασίας, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιήσουμε τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Επηρεάζεται όχι μόνο από τις επιλογές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη όταν μεταφέρουν την νομοθεσία, αλλά επίσης και κατά τα πρώτα στάδια της χάραξης πολιτικής, μέσω των επιλογών που έγιναν όσον αφορά τους στόχους και το σχεδιασμό της πολιτικής, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο τα κεκτημένα αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται .

Η επέκταση των επιτευγμάτων της ενιαίας αγοράς και η κεφαλοποίηση των ευκαιριών προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά απαιτούν μια ισχυρή δέσμευση από κάθε έναν από τους φορείς που εμπλέκονται. Χωρίς την αποφασιστικότητα εκ μέρους των θεσμικών οργάνων, οι προσπάθειες να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίον καταρτίζονται οι νομοθεσίες μπορεί συχνά να αναιρούνται από μια τάση για απλή νομοθέτηση. Σύμφωνα με την άποψη της εισηγήτριας, μια προσεκτικότερη προσέγγιση θα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, βασιζόμενη στην αναγνώριση και την ανταπόκριση στους στόχους πολιτικής, εφαρμόζοντας αυτούς με απλό και αποτελεσματικό τρόπο, αντιδρώντας γρήγορα στις προκλήσεις που προκύπτουν και αναθεωρώντας με συνέπεια την νομοθεσία μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω στόχοι επιτυγχάνονται.

Η βελτίωση της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς δεν είναι συνώνυμη με την άρση όλων των κανονιστικών διατάξεων, αλλά μάλλον με την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα διατηρεί την απασχόληση και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Μια ενιαία αγορά η οποία δεν θα επιβραδύνει υπερβολικά ή εμποδίζει την παραγωγή, την καινοτομία και το εμπόριο αποτελεί μια δομή η οποία θα ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εξεταζόμενη στο πλαίσιο αυτό, η κοινή ευθύνη θα οδηγήσει στην υλοποίηση των κοινών οφελών: μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά που θα συμβάλει στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης και ως εκ τούτου στην ευημερία των πολιτών της.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

4

12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Ulrike Trebesius

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Mario Borghezio, Roger Helmer, Flavio Zanonato


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE, ECR, EFDD, GUE/NGL, PPE,

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Vicky Ford, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Dennis de Jong, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

4

-

EFDD, ENF, S&D

Mario Borghezio, Evelyne Gebhardt, Roger Helmer, Virginie Rozière

12

0

EFDD, S&D, VERTS/ALE

Clara Eugenia Aguilera García, Jan Philipp Albrecht, Lucy Anderson, Nicola Danti, Pascal Durand, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου