Процедура : 2015/2150(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0280/2015

Внесени текстове :

A8-0280/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0353

ДОКЛАД     
PDF 168kWORD 75k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година – собствени ресурси, доверителни фондове на Съюза за външни дейности, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година – собствени ресурси, доверителни фондове на Съюза за външни дейности, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(2),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(3),

–       като взе предвид проекти на коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(4),

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(5),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(6),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7),

–       като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(8),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2015, приет от Комисията на 15 юли 2015 г. (COM(2015)0351),

–       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015, приета от Съвета на 18 септември 2015 г. и предадена на Парламента на същия ден (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0280/2015),

А.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 се отнася до преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси, базите за ДДС и БНД, включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране, което води до промяна в разпределението на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 освен това обхваща създаването на две нови бюджетни позиции за разходи за подкрепа за доверителните фондове, управлявани от Европейската комисия, в областите на политиката „Развитие и сътрудничество“ и „Разширяване“, като и двете са със символичен запис (p.m.);

В.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2014 също така предвижда промяна на щатното разписание на Службата на ОЕРЕС без промени на общия брой длъжности или на общия ѝ бюджет;

1.      отбелязва проект на коригиращ бюджет № 6/2015 във вида, в който е представен от Комисията, и свързаната с него позиция на Съвета;

2.      отбелязва, че в сравнение с първоначалния бюджет за 2015 г. националните вноски в бюджета на база БНД могат да бъдат намалени с 2,26 милиарда евро поради по-високите от очакваното приходи от традиционни собствени ресурси (т.е. мита и налози върху захарта) в размер на 1 133,5 милиона евро и записването в бюджета на излишъка от 2014 г. чрез проект на коригиращ бюджет № 3/2015;

3.      счита, че тази техническа корекция на приходната част на бюджета на Съюза е добре обоснована с последните статистически промени и е в съответствие с договореното разпределение между държавите членки;

4.      отбелязва, че проект на коригиращ бюджет № 6/2015 като цяло няма отражение върху разходната част на бюджета за 2015 г. и че отражението му върху приходната част представлява единствено промяна на разпределението между вноските на държавите членки;

5.      одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015;

6.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2015 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Сметната палата, както и на националните парламенти.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.

(3)

OВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.

(4)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(5)

ОВ L 347, 20.12.2013, стр. 884.

(6)

ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.

(7)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

Правна информация - Политика за поверителност