Procedure : 2015/2150(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0280/2015

Indgivne tekster :

A8-0280/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/10/2015 - 15.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0353

BETÆNKNING     
PDF 142kWORD 69k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, endeligt vedtaget den 17. december 2014(2),

–       der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget af Kommissionen den 28. april 2015(3),

–       der henviser til ændringsbudget nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 og nr. 5/2015, endeligt vedtaget af Kommissionen den 7. juli 2015(4),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(6),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7),

–       der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(8),

–       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2015, vedtaget af Kommissionen den 15. juli 2015 (COM2015)0351),

–       der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2015, vedtaget af Rådet den 18. september 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0280/2015),

A.     der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2015 omhandler en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlagene samt opførelse af de relevante korrektioner til fordel for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf, hvilket vil føre til en ændring af, hvordan bidragene til Unionens budget fordeles på medlemsstaterne;

B.     der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2015 endvidere dækker oprettelsen af to nye budgetposter til udgifter til støttefunktioner for de trustfonde, der forvaltes af Europa-Kommissionen, på politikområderne "Udvikling og Samarbejde" og "Udvidelse", begge med en bemærkning pro memoria (p.m.);

C.     der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2015 endvidere tager højde for en ændring i stillingsfortegnelsen for BEREC-støttekontoret, der ikke berører det samlede antal stillinger eller dets budget;

1.      tager forslaget til ændringsbudget nr. 6/2015 som forelagt af Kommissionen samt Rådets holdning hertil til efterretning;

2.      bemærker, at de nationale bidrag til budgettet på grundlag af BNI kan reduceres med 2,26 mia. EUR i forhold til det oprindelige 2015-budget på grund af indtægter fra traditionelle egne indtægter, der er højere end forventet (dvs. told og sukkerafgifter) på 1 133,5 mio. EUR og opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2014 på budgettet ved hjælp af ændringsbudget nr. 3/2015;

3.      mener, at denne tekniske justering af indtægtssiden af Unionens budget er solidt baseret på den seneste statistiske udvikling og i overensstemmelse med den aftalte fordeling mellem medlemsstaterne;

4.      bemærker, at forslaget til ændringsbudget nr. 6/2015 med alle dets komponenter ikke har nogen indvirkning på udgiftssiden af 2015-budgettet, og at dets indvirkning på indtægtssiden blot består i en ændring af, hvordan bidragene til EU's budget fordeles på medlemsstaterne;

5.      godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2015;

6.      pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2015 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

29.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.

(3)

EUT L 190 af 17.7.2015, s. 1.

(4)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(5)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(6)

EUT L 103 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)

EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik