Διαδικασία : 2015/2150(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0280/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0280/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0353

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 166kWORD 77k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Ίδιοι Πόροι, Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την Εξωτερική Δράση, Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Ίδιοι Πόροι, Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την Εξωτερική Δράση, Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1)του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(3),

–       έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2/2015, αριθ. 3/2015, αριθ. 4/2015 και αριθ. 5/2015 που εκδόθηκαν οριστικά στις 7 Ιουλίου 2015(4),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5) ,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(6),

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2015 (COM(2015)0351),

–       έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0280/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 αφορά αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων, των βάσεων του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του ΗΒ, καθώς και τη χρηματοδότησή τους, στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα μεταβολή στη μεταξύ των κρατών μελών κατανομή των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 πέραν τούτων καλύπτει τη δημιουργία δύο νέων κονδυλίων του προϋπολογισμού για δαπάνες στήριξης για καταπιστευματικά ταμεία υπό τη διαχείριση της Επιτροπής στους τομείς πολιτικής «Ανάπτυξη και Συνεργασία» και «Διεύρυνση», με αναγραφή της μνείας «προς υπόμνηση» (p.m.) σε αμφότερα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 επίσης προβλέπει αλλαγή στο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας BEREC χωρίς αλλαγές στον συνολικό αριθμό θέσεων ή τον προϋπολογισμό της·

1.      λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή, και της θέσης του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.      σημειώνει ότι εν συγκρίσει προς τον αρχικό προϋπολογισμό 2015, οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό βάσει του ΑΕΕ μπορούν να μειωθούν κατά 2,26 δισ. EUR λόγω υψηλότερων του αναμενομένου εσόδων από τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ήτοι των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης) ύψους 1 133,5 εκατ. EUR και της εγγραφής του πλεονάσματος 2014 μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015·

3.      θεωρεί ότι αυτή η τεχνική προσαρμογή στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης θεμελιώνεται στις πλέον πρόσφατες στατιστικές εξελίξεις και ευθυγραμμίζεται προς τη συμφωνηθείσα κατανομή μεταξύ των κρατών μελών·

4.      σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 σε όλα τα στοιχεία του δεν έχει αντίκτυπο στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού 2015 και ότι ο αντίκτυπός του στο σκέλος των εσόδων είναι μόνον μία μεταβολή στη μεταξύ των κρατών μελών κατανομή των συνεισφορών·

5.      εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.        αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen, Ελευθέριος Συναδινός

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 69 της 13.3.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 190 της 17.7.2015, σ. 1.

(4)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(6)

ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.

(7)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου