Menettely : 2015/2150(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0280/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0280/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/10/2015 - 15.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0353

MIETINTÖ     
PDF 139kWORD 68k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–       ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(3),

–       ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 2/2015, nro 3/2015, nro 4/2015 ja nro 5/2015(4),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(5),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(6),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(7),

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY(8),

–       ottaa huomioon komission 15. heinäkuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 6/2015 (COM(2015)0351),

–       ottaa huomioon neuvoston 18. syyskuuta 2015 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2015 (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0280/2015),

A.     toteaa, että esitys lisätalousarvioksi nro 6/2015 koskee perinteisistä omista varoista ja alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittujen ennakkoarvioiden tarkistamista sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävien korjausten ja niiden rahoittamiseen osoitettavien varojen ottamista talousarvioon; toteaa, että nämä toimenpiteet muuttavat EU:n talousarvioon tuloutettavia jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia;

B.     toteaa, että esitys lisätalousarvioksi nro 6/2015 kattaa lisäksi kahden uuden, p.m. ‑merkinnällä varustetun budjettikohdan luomisen kehityksen ja yhteistyön toimintalohkoon ja laajentumisen toimintalohkoon Euroopan komission hallinnoimien erityisrahastojen tukimenoja varten;

C.     toteaa, että esitys lisätalousarvioksi nro 6/2015 sisältää myös Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston henkilöstötaulukon muutoksen, joka ei muuta tointen kokonaismäärää tai viraston kokonaistalousarviota;

1.      panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 6/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.      panee merkille, että talousarvioon tuloutettavia jäsenvaltioiden BKTL-perusteisia rahoitusosuuksia voidaan pienentää 2,26 miljardilla eurolla vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, koska perinteisistä omista varoista (ts. tullimaksut ja sokerimaksut) saadut tulot olivat odotettua suuremmat eli 1 133,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä otettiin talousarvioon lisätalousarviolla nro 3/2015;

3.      katsoo, että tämä unionin talousarvion tulopuolelle tehty tekninen mukautus perustuu vakaasti uusimpiin tilastoihin ja on sovitun jäsenvaltioiden välisen jakauman mukainen;

4.      toteaa, että esityksellä lisätalousarvioksi nro 6/2015 ei kokonaisuudessaan ole vaikutusta vuoden 2015 talousarvion menopuoleen ja tulopuoleen se vaikuttaa vain muuttamalla rahoitusosuuksien jakautumista jäsenvaltioiden kesken;

5.      hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2015;

6.      kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 6/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

29.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

EUVL L 190, 7.7.2015, s. 1.

(4)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(5)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(6)

EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.

(7)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö