Postupak : 2015/2150(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0280/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0280/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0353

IZVJEŠĆE     
PDF 148kWORD 77k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije

(11695/2015 – C8‑0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Eider Gardiazabal Rubial

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije

(11695/2015 – C8‑0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–       uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, konačno donesenu 28. travnja 2015.(3),

–       uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015, konačno donesene 7. srpnja 2015.(4),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(5),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(6),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća br. 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(8),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 koji je Komisija usvojila 15. srpnja 2015. (COM(2015)0351),

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 koje je Vijeće usvojilo 18. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu istog dana (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0280/2015.),

A.     budući da se nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te doprinosa na temelju PDV-a i BND-a, unos u proračun odgovarajućih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu te njihovo financiranje, što rezultira izmjenom raspodjele doprinosa u proračun EU-a među državama članicama;

B.     budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 6/2015 nadalje obuhvaća stvaranje dviju novih proračunskih stavki za rashode za potporu uzajamnim fondovima kojima upravlja Europska komisija u područjima politike razvoja i suradnje i politike proširenja s oznakom (p.m.);

C.     budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 6/2015 također uvodi izmjena plana radnih mjesta u Uredu Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije bez izmjena ukupnog broja radnih mjesta ili njegova proračuna;

1.      uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 koji je podnijela Komisija i stajalište Vijeća o njemu;

2.      napominje da se u usporedbi s prvotnim proračunom za 2015. nacionalni doprinosi proračunu na temelju BND-a mogu umanjiti za 2,26 milijarde EUR zbog prihoda iz tradicionalnih vlastitih sredstava (tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) koji su viši od očekivanih i iznose 1 133,5 milijuna EUR i zbog unošenja viška iz 2014. kroz izmjenu proračuna br. 3/2015;

3.      smatra da se ta tehnička prilagodba prihodovne strane proračuna Unije čvrsto temelji na posljednjim statističkim zaključcima i da je u skladu s dogovorenom raspodjelom među državama članicama;

4.      napominje da nacrt izmjene proračuna br. 6/2015 u svim svojim dijelovima nema učinak na rashodovnu stranu proračuna za 2015., a da je njegov učinak na prihodovnu stranu samo izmjena u raspodjeli doprinosa država članica;

5.      prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015;

6.      nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2015 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

29.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 69, 13.3.2015., str. 1.

(3)

SL L 190, 17.7.2015., str. 1.

(4)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(5)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(6)

SL L 103, 22.4.2015., str. 1.

(7)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(8)

SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti