Eljárás : 2015/2150(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0280/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0280/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 14/10/2015 - 15.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0353

JELENTÉS     
PDF 150kWORD 76k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala

(11695/2015 – C8‑0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala

(11695/2015 – C8‑0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–       tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(3),

–       tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(4),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletet módosító 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(6),

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7),

–       tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(8),

–       tekintettel a Bizottság által 2015. július 15-én elfogadott, 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0351),

–       tekintettel a 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló, a Tanács által 2015. szeptember 18-án elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon továbbított álláspontra (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0280/2015),

A.     mivel a 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet tartalmazza a hagyományos saját forrásokra, valamint a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálatát, az Egyesült Királyságra vonatkozó megfelelő korrekciók költségvetésbe történő átvezetését és azok finanszírozását, miáltal módosítja az uniós költségvetéshez való hozzájárulások tagállamok közötti eloszlását;

B.     mivel a 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet továbbá tartalmazza két új költségvetési tétel létrehozását is az Európai Bizottság által kezelt vagyonkezelői alapok kiadásainak fedezésére a fejlesztés és együttműködés, valamint a bővítés területén; mindkettő „pro memoria” (p.m.) bejegyzéssel szerepel;

C.     mivel a 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet módosítja a BEREC Hivatal létszámtervét is, az összes álláshely számának és a hivatal költségvetésének módosítása nélkül;

1.      tudomásul veszi a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.      megjegyzi, hogy az eredeti 2015-ös költségvetéshez képest a költségvetéshez való, a GNI-alapú nemzeti hozzájárulások 2,26 milliárd euróval csökkenthetők, mivel a vártnál nagyobb, 1133,5 millió euró lett a hagyományos saját forrásokból (vámokból és cukorpiaci illetékekből) származó bevétel, és mivel a 2014-es többlet a 3/2015. sz. költségvetés-módosítással bekerült a költségvetésbe;

3.      úgy véli, hogy az uniós költségvetés bevételi oldalának ilyen technikai kiigazítása kizárólag a legutóbbi statisztikákon alapul, és összhangban áll a tagállamok közötti elfogadott felosztással;

4.      megjegyzi, hogy a 6/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet egyik eleme sem befolyásolja a 2015-ös költségvetés kiadási oldalát, és hogy a bevételi oldalra gyakorolt hatása is csak a hozzájárulások tagállamok közötti felosztását érinti;

5.      jóváhagyja a 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

29.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 69., 2015.3.13., 1. o.

(3)

HL L 190., 2015.7.17., 1. o.

(4)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(5)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(6)

HL L 103., 2015.4.22., 1. o.

(7)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(8)

HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat