Procedura : 2015/2150(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0280/2015

Teksty złożone :

A8-0280/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0353

SPRAWOZDANIE     
PDF 154kWORD 75k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – zasoby własne, fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych, Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – zasoby własne, fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych, Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

(11695/2015 – C8‑0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–       uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–       uwzględniając budżety korygujące nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 i nr 5/2015 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 7 lipca 2015 r.(4),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(6),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7),

–       uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(8),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2015 przyjęty przez Komisję dnia 15 lipca 2015 r. (COM(2015)0351),

–       uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2015 przyjęte przez Radę dnia 18 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       uwzględniając art. 88 i art. 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0280/2015),

A.     mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2015 dotyczy korekty prognozy tradycyjnych zasobów własnych, podstaw VAT i DNB, ujęcia w budżecie odpowiednich korekt dotyczących Zjednoczonego Królestwa, a także finansowania tych korekt, co w konsekwencji prowadzi do zmiany w podziale na poszczególne państwa członkowskie składek do budżetu Unii;

B.     mając na uwadze, że w projekcie budżetu nr 6/2015 ujęto ponadto utworzenie dwóch nowych pozycji w budżecie – z zapisem symbolicznym „pro memoria” – z przeznaczeniem na wydatki pomocnicze na fundusze powiernicze zarządzane przez Komisję Europejską w obszarach polityki: „Rozwój i współpraca” oraz „Rozszerzenie”;

C.     mając na uwadze, że w projekcie budżetu nr 6/2015 przewidziano także zmianę planu zatrudnienia Urzędu BEREC niemającą wpływu na całkowitą liczbę stanowisk ani na jego budżet;

1.      przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 6/2015 oraz stanowisko Rady dotyczące projektu;

2.      zwraca uwagę, że w porównaniu z pierwotnym budżetem na rok 2015 składki państw członkowskich do budżetu oparte na DNB mogą zostać ograniczone o 2,26 mld EUR w związku z wyższymi niż oczekiwano dochodami z tradycyjnych zasobów własnych (tj. ceł i opłat wyrównawczych z sektora cukru) w wysokości 1133,5 mln EUR oraz w związku z nadwyżką w budżecie na rok 2014 uwzględnioną za pośrednictwem budżetu korygującego nr 3/2015;

3.      uważa, że to dostosowanie techniczne po stronie dochodów w budżecie UE jest należycie oparte na najnowszych danych statystycznych i zgodne z ustalonym podziałem między państwami członkowskimi;

4.      zwraca uwagę, że projekt budżetu korygującego nr 6/2015 we wszystkich jego aspektach nie ma wpływu na środki przeznaczone na wydatki w budżecie na rok 2015 oraz że jego wpływ na dochody polega jedynie na zmianie podziału między państwa członkowskie wielkości składek;

5.      zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2015;

6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2015 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.        zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

29.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. L 190 z 17.7.2015, s. 1.

(4)

Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(5)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(6)

Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.

(7)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(8)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności