Förfarande : 2015/2150(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2015

Ingivna texter :

A8-0280/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0353

BETÄNKANDE     
PDF 143kWORD 67k
1.10.2015
PE 567.488v02-00 A8-0280/2015

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, slutgiltigt antagen den 17 december 2014(2),

–       med beaktande av den ändringsbudget nr 1/2015 som antogs slutgiltigt den 28 april 2015(3),

–       med beaktande av de ändringsbudgetar nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 och nr 5/2015 som antogs slutgiltigt den 7 juli 2015(4),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(5),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(6),

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7),

–       med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(8),

–       med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2015 som kommissionen antog den 15 juli 2015 (COM(2015)0351),

–       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2015 som rådet antog den 18 september 2015 och översände till Europaparlamentet samma dag (11695/2015 – C8-0278/2015),

–       med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0280/2015), och av följande skäl:

A.     Förslaget till ändringsbudget nr 6/2015 avser en översyn av prognoserna för traditionella egna medel, mervärdesskatte- och BNI-underlagen, budgeteringen av de berörda korrigeringarna för Förenade kungariket och finansieringen av dessa korrigeringar. Dessa faktorer för med sig en ändrad fördelning mellan de olika medlemsstaternas bidrag till unionens budget.

B.     Vidare omfattar förslaget till ändringsbudget nr 6/2015 inrättandet av två nya budgetposter för stödutgifter för förvaltningsfonder som förvaltas av Europeiska kommissionen på områdena utveckling och samarbete samt utvidgningen, båda med ett symboliskt anslag (p.m.).

C.     Genom förslaget till ändringsbudget nr 6/2015 införs även en ändring i tjänsteförteckningen för Berec-byrån, utan att detta innebär några ändringar av det totala antalet tjänster eller av byråns budget.

1.      Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 6/2015, som lagts fram av kommissionen, samt rådets ståndpunkt om detta.

2.      Europaparlamentet konstaterar att man jämfört med den ursprungliga budgeten för 2015 kan minska de nationella BNI-baserade bidragen till budgeten med 2,26 miljarder EUR tack vare högre än förväntade inkomster från de traditionella egna medlen (dvs. tullar och sockeravgifter) på 1133,5 miljoner EUR och budgeteringen av 2014 års överskott via ändringsbudget nr 3/2015.

3.      Europaparlamentet anser att denna tekniska justering på inkomstsidan av unionens budget är sunt baserad på den senaste statistiska utvecklingen och i linje med den överenskomna fördelningen mellan medlemsstaterna.

4.      Europaparlamentet konstaterar att inga inslag i förslaget till ändringsbudget nr 6/2015 påverkar utgiftssidan i 2015 års budget, och att dess inverkan på inkomstsidan endast utgörs av en ändring av fördelningen mellan medlemsstaternas bidrag.

5.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2015.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2015 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

29.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jonathan Arnott, Michał Marusik, Andrej Plenković, Eleftherios Synadinos, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

EUT L 190, 17.7.2015, s. 1.

(4)

Ännu ej offentliggjord i EUT.

(5)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(6)

EUT L 103, 22.4.2015, s. 1.

(7)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy