ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις

1.10.2015 - (2014/2204(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Charles Goerens

Διαδικασία : 2014/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0281/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0281/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις

(2014/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2177 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με μέτρα για την αναχαίτιση και την καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα που εκδηλώθηκε πρόσφατα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, να θέσει σε εφαρμογή την πρώτη έκτακτη υγειονομική αποστολή στην ιστορία του οργανισμού, την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την επείγουσα δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), μετά την έγκριση του ψηφίσματος 69/1 της Γενικής Συνέλευσης και του ψηφίσματος 2177 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την επιδημία του Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς (ΔΥΚ)της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 2005 (WA 32.1),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση της ΠΟΥ για τις ζωονόσους της 5ης Μαΐου 2004,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της ΠΟΥ, της 8ης Αυγούστου 2014, στην οποία δηλώνεται ότι η επιδημία του Έμπολα σποτελεί έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 για την αντίδραση στον ιό του Έμπολα και τις επικαιροποιήσεις του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ κατά την έκτακτη σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τον Έμπολα, που συνήλθε στη Γενεύη στις 25 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΠΟΥ της 9ης Μαΐου 2015 σχετικά με το τέλος της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λιβερία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα εμβολιασμού στην περιοχή της Αφρικής στο πλαίσιο του Έμπολα, που εκδόθηκαν από την ΠΟΥ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της εαρινής συνεδρίασης του 2015 της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που οργανώθηκε στην Ουάσινγκτον από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη με τίτλο «Έμπολα: από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην αποκατάσταση», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή στήριξης της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010) 0128 καθώς και τα έγγραφα SEC(2010) 0380, 0381 και 0382 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία που εγκρίθηκαν κατά την 3011η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Μαΐου 2010 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 15ης Αυγούστου, της 20ής Οκτωβρίου, της 17ης Νοεμβρίου και της 12ης Δεκεμβρίου 2014 και της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κρίση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνέταξε τον Νοέμβριο του 2014 και τον Μάρτιο του 2015 ο Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη το ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέμβασης για την επιδημία του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική, που συνέταξαν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΕΙΤΙ) και την έκθεση προόδου της Σιέρα Λεόνε για την EITI του 2011, την έκθεση προόδου της Λιβερίας για την EITI του 2012 και την έκθεση προόδου της Γουινέας για την EITI του 2012,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό πρόγραμμα RIPOST «Network of Public Health Institutes in West Africa» (Δίκτυο ιδρυμάτων δημόσιας υγείας στη Δυτική Αφρική),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την επιδημία του Έμπολα, που εγκρίθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 στο Στρασβούργο της Γαλλίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημία του Έμπολα,[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0281/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας της Λιβερίας, της Σιέρα Λεόνε και της Γουινέας έχουν τεράστια κενά και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες ήδη πριν από το ξέσπασμα της κρίσης ήταν μεταξύ αυτών που βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις του δέικτη ανθρώπινης ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με περίπου το των πολιτών των χωρών να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και είχαν το υψηλότερο στον κόσμο ποσοστό πρόωρης θνησιμότητας ενηλίκων και παιδιών κάτω των πέντε ετών, κυρίως για θεραπεύσιμες παθήσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα είναι συστημική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικής και παγκόσμιας διακυβέρνησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων: η πολιτική αδυναμία των πληττόμενων χωρών να ηχήσουν τον κώδωνα του κινδύνου, η ανεπαρκής απόκριση της διεθνούς κοινότητας, οι ολέθριες συνέπειες: του κλεισίματος των συνόρων και των περιορισμών στους ανθρώπους, η αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιτήρησης και συναγερμού, η βραδεία και ανεπαρκής απόκριση όταν κινητοποιήθηκε εν τέλει βοήθεια, η παντελής έλλειψη ηγεσίας από την ΠΟΥ, η έλλειψη έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, διαγνωστικών ελέγχων και εμβολίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά για τον επιπολασμό, τη μετάδοση και τις δυνατότητες μετάλλαξης του ιού Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδεδομένη σύγχυση και οι επικρατούσες παρανοήσεις σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του ιού Έμπολα, έχουν παρατείνει επ' αόριστον την εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνογραφική έρευνα είναι χρήσιμη για την κατανόηση του τρόπου εργασίας των κοινοτήτων και του τρόπου προσέγγισης των ανθρώπων με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα βρέθηκε στο σπέρμα και σε οφθαλμικό υγρό ατόμων σε ανάρρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεμονωμένες εμφανείς περιπτώσεις σεξουαλικής μετάδοσης, πράγμα που υποδεικνύει δυσκολίες ως προς την εξάλειψη του ιού και τον προσδιορισμό ενός χρονικού σημείου κατά το οποίο οι χώρες μπορούν να θεωρούνται πραγματικά απαλλαγμένες από τον Έμπολα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές αφρικανικές χώρες, τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Διαρθρωτικής Προσαρμογής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία απαιτούσαν περικοπές του προϋπολογισμού στον δημόσιο τομέα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική έδειξε ότι τα τοπικά και εθνικά συστήματα υγείας σε χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν έχουν τα μέσα ή την αντοχή να ανταποκριθούν στην εκδήλωση μιας λοιμώδους νόσου όπως ο Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των παγκόσμιων συστημάτων υγείας έχει καταστεί, συνεπώς, αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού και των παραδοσιακών εθίμων στη διαχείριση της κρίσης του Έμπολα[2]·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά οι έφηβες και οι νέες γυναίκες περιλαμβάνονται στα πλέον περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα στη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης, κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή για τη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες και το οποίο έχει αυξήσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορφανά μπορεί να αντιμετωπίσουν την περιφρόνηση και τον στιγματισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του Έμπολα που έπληξε τη Δυτική Αφρική είναι η μεγαλύτερη και πολυπλοκότερη επιδημία αυτού του ιού στην ιστορία λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ενημερώθηκε αρχικά για την εκδήλωση του Έμπολα στις 23 Μαρτίου 2014, αλλά μόλις στις 8 Αυγούστου η Επιτροπή Επειγόντων Περιστατικών του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού χαρακτήρισε την επιδημία έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από αυτή την επιδημία, ο Έμπολα δεν θεωρείτο πρόκληση μεγάλων διαστάσεων για τη δημόσια υγεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 εργαζόμενοι στον τομέα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης έχασαν τη ζωή τους από τον Έμπολα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, χώρες που πλήττονταν ήδη από σοβαρή έλλειψη προσωπικού πριν από την εκδήλωση της κρίσης του Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το προσωπικό υγείας δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν άλλες ασθένειες λόγω των πόρων που κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της επιδημίας Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας τόσο των υγειονομικών εγκαταστάσεων όσο και των εργαζομένων στην υγεία, ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ασθενείς που ανάρρωσαν ήρθαν αντιμέτωποι με στιγματισμό, τόσο από τους συγγενείς τους όσο και από την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει ιδίως τα παιδιά που έχασαν έναν ή δύο γονείς, και πολλά από αυτά δεν έγιναν δεκτά από τους επιζώντες συγγενείς τους από φόβο μήπως μολυνθούν από τον ιό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενοποίησης της επιδημιολογίας, της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών επιστημών, προκειμένου να αντληθούν κατάλληλα διδάγματα από την επιδημία Έμπολα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης του Έμπολα, οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ, και ιδιαιτέρως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός, υπήρξαν οι πιο αποτελεσματικοί, οι καλύτερα πληροφορημένοι και οι πιο έμπειροι φορείς και, συνεπώς, αυτοί που διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο στις αρχικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο σχολείων και η τάση να καθίστανται τα ορφανά παιδιά πάροχοι φροντίδας στα νοικοκυριά ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» παιδιών, χωρίς τυπική εκπαίδευση, για μεγάλες χρονικές περιόδους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την τεχνογνωσία τους και με την ικανότητά τους να δρουν από κοινού, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αποδείξει ότι, όταν είναι απαραίτητο, στο ξεκίνημα της κρίσης, μπορούν να είναι περισσότερο εύστοχοι και αποτελεσματικοί από τους «θεσμικούς φορείς»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα οδήγησε σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο οι Γιατροί χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν ως «κρίση μέσα στην κρίση», ήτοι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από νόσο διαφορετική από τον Έμπολα δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο από φόβο μήπως μολυνθούν από τον ιό·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και έχει διαθέσει περισσότερα από 1,39 δισεκατομμύρια EUR για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού του Έμπολα στη Δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διαπραγματευτεί με τις χώρες εταίρους και άλλους χορηγούς με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος υγείας που στηρίζεται σε μια συνεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη στις ανάγκες στρατηγική·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη ικανότητα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής οργανωτικής υποδομής, η οποία θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της απόκρισης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διεθνή κινητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό ενός Συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2014, ήτοι του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Στυλιανίδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος επισκέφθηκε ήδη από τις 12 Νοεμβρίου 2014 τις περισσότερο πληττόμενες χώρες, συνοδευόμενος από τον Επίτροπο Υγείας, κ. Andriukaitis·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΠΟΥ και η Επιτροπή θέσπισαν διαδικασίες αξιολόγησης για τη διαχείριση της επιδημίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της ΠΟΥ τον Απρίλιο του 2015, η οποία παραδέχθηκε ότι ο κόσμος και η ίδια η ΠΟΥ δεν έχουν επαρκή προετοιμασία για να αντιμετωπίσουν μια επιδημία μακράς διάρκειας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διεθνής διακυβέρνηση όσον αφορά τις υγειονομικές κρίσεις·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φάρμακα αποτελεί βασικό κομμάτι του δικαιώματος στην υγεία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια ή θεραπείες που χρειάζονται για να παραμείνουν ζωντανοί και υγιείς·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα φάρμακα και στα ευρήματα της έρευνας και της ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να ικανοποιούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών, είτε ζουν στην Ευρώπη είτε σε αναπτυσσόμενες χώρες·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Καινοτόμα Φάρμακα» είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κόσμο στον τομέα των βιοεπιστημών, με προϋπολογισμό 3,3 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2024, εκ των οποίων 1,638 δισεκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραυματική εμπειρία με τον Έμπολα έκανε πολλούς ανθρώπους να απολέσουν την εμπιστοσύνη τους στις εγκαταστάσεις υγείας, τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας να φοβούνται να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και κατέστησε τις κοινότητες φτωχότερες και δύσπιστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως βασική επανέναρξη των υπηρεσιών υγείας· και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξίσου απαραίτητο να εφαρμοστούν εύρωστα και αποτελεσματικά συστήματα υγείας, περιλαμβανομένης της αμοιβαιοποίησης των κινδύνων, σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που σημαίνει επίσης καλή κατάρτιση του τοπικού ιατρικού προσωπικού·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα έχει οδηγήσει στην ύφεση τις χώρες της ζώνης που έχει πληγεί, και ότι μόνο για το 2015, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΑΕΠ των τριών περισσότερο πληττόμενων χωρών θα μειωθεί κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες έχουν ζητήσει από το ΔΝΤ και την Παγκόσμιο Τράπεζα ένα «σχέδιο Μάρσαλ» της τάξεως των 7.500 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσχέρειες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ΜΚΟ ζήτησαν από την Παγκόσμια Τράπεζα να εκταμιεύσει περί τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να βοηθήσει τις χώρες να βελτιώσουν κατά τρόπο βιώσιμο τις υποδομές τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση και ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε στο στάδιο της μετά τον Έμπολα εποχής, ήτοι χωρίς πλέον κανένα κρούσμα νέας μόλυνσης κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές καλής υγιεινής είναι απαραίτητες· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι τρεις χώρες παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν φόβοι πως, σε περίπτωση νέας εκδήλωσης, το ποσοστό θανάτων θα επαναληφθεί·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα Χρήστος Στυλιανίδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυβερνήσεις και κοινοβουλευτικοί των κρατών μελών έχουν ζητήσει επανειλημμένως την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, η ενίσχυση του συστήματος υγείας και η ενίσχυση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης συμπεριλαμβάνονται στους τομείς εστίασης μόνο για τη Γουινέα, αλλά όχι για τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία (COM(2010)0128) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική για την παγκόσμια υγεία, βασισμένη στις ανάγκες, η οποία υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εφάρμοσαν όλα τα κράτη πλήρως τους ΔΥΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΔΥΚ πρέπει να αναθεωρηθούν μετά την εμπειρία που αποκομίστηκε στη διάρκεια της τελευταίας επιδημίας Έμπολα·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για τις δυνητικά επικίνδυνες ζωονόσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατροφικές και γεωργικές πρακτικές, η αποψίλωση και η εμπορία ζώων και ζωικών προϊόντων οδήγησε στην εμφάνιση νεοεξελισσόμενων ζωονοσογόνων νόσων, όπως η γρίπη των πουλερικών, ο Έμπολα και ο HIV·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ συνιστά συντονισμό μεταξύ του τομέα της δημόσιας υγείας και του κτηνιατρικού τομέα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης θα επισκεφθεί τη Σιέρα Λεόνε τον Νοέμβριο του 2015·

1.  επικρίνει την αργή διεθνή απάντηση στην κρίση κατά τους πρώτους μήνες· υπογραμμίζει, ωστόσο, την απόκριση και δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της από τον Μάρτιο του 2014, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα· σημειώνει την κλιμακούμενη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, την υλικοτεχνική υποδομή και την έρευνα για την αντίδραση στην κρίση·

2.  χαιρετίζει την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου (σε χρόνο ρεκόρ), το οποίο έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικό στη Γουινέα από τις 23 Μαρτίου 2015, και ζητεί επειγόντως την εγγυημένη πρόσβαση στο εμβόλιο αυτό, το οποίο θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό σε όλους στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε·

3.  ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς, να αντλήσουν τα διδάγματα από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στους τομείς υγείας των αναπτυσσομένων χωρών οι όροι που θέτουν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα ως προς τους μηχανισμούς διαρθρωτικής προσαρμογής, και να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων διεθνούς εμβέλειας·

4.  σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στις 18 Μαΐου 2015 από τη Διευθύντρια της ΠΟΥ, αφενός για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος έκτακτης ανάγκης και για τη διασφάλιση διεθνούς εφεδρείας προσωπικού το οποίο θα μπορεί να επέμβει αμέσως επί τόπου, και αφετέρου για τη διάθεση νέων αποθεματικών κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ειδικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· επιχαίρει για τη δέσμευση να αυξηθεί κατά 10% ο προϋπολογισμός της ΠΟΥ, εντός δύο ετών, ώστε να ανέλθει στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

5.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης στις ενδιαφερόμενες χώρες· υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης στη διαχείριση της κρίσης, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η λοίμωξη και να αυξηθεί η γνώση των ανασφαλών πρακτικών που θα πρέπει να αποφεύγονται· τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών·

6.  τονίζει μετ’ επιτάσεως ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν οι αυξημένες λόγω της επιδημίας του Έμπολα εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, δεδομένου ότι η δημιουργία μυθοπλασιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίρριψη ευθυνών για το ξέσπασμα της επιδημίας του Έμπολα σε συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες·

7.  θεωρεί ότι, αφ' ης στιγμής δεν θα χρειάζεται πλέον η επείγουσα βοήθεια, η μακροπρόθεσμη απόκριση της ΕΕ θα πρέπει να εστιασθεί πρωτίστως στην αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία θα χρειαστεί να συμπεριλάβει και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, προκειμένου να προωθηθεί η ανθεκτικότητα, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση των συστημάτων υγείας, την υγειονομική παρακολούθηση και ενημέρωση, τα συστήματα εφοδιασμού σε φάρμακα, την εγχώρια διακυβέρνηση και οικοδόμηση κρατικών δομών, και, ακολούθως, να εστιασθεί στη βοήθεια που έχει ζωτική σημασία για την οικονομική επανεκκίνηση των τριών χωρών·

8.  καλεί τις αρχές να λάβουν υπόψη τα διδάγματα που αποκομίστηκαν όσον αφορά το φαινόμενο του στιγματισμού και να τα εφαρμόσουν σε παρόμοιες ανθρωπιστικές κρίσεις που μπορεί να συμβούν·

9.  υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς οι συγκρούσεις και οι εύθραυστες καταστάσεις έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας·

10.  ζητεί τη συγκρότηση ενός διαρκούς ευρωπαϊκού μηχανισμού ταχείας απόκρισης στον οποίο θα περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες, ομάδες στήριξης σε εργαστήρια, επιδημιολόγοι και υλικοτεχνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των κινητών εργαστηρίων, που να μπορεί να αναπτυχθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο· εφιστά, ειδικότερα, την προσοχή στη συμβολή που μπορεί να παρέχει η ΕΕ στον τομέα της «διάγνωσης στα σύνορα», σε χερσαίο και σε θαλάσσιο επίπεδο, και στο γεγονός ότι η Ένωση θα μπορούσε να ακολουθήσει και να επωφεληθεί από το επίπεδο αριστείας το οποίο έχουν επιτύχει οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές στη διάγνωση που διεξάγεται στα αεροδρόμια·

11.  καλεί επίσης την ΕΕ να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου ελεγκτικών φορέων στις αναπτυσσόμενες χώρες για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό νέων κρουσμάτων λοιμωδών νόσων που ενέχουν κίνδυνο πανδημίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παρατήρησης νοσηρότητας στις χώρες αυτές·

12.  αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός, και των αναπτυσσομένων χωρών αφετέρου, ιδιαίτερα εκείνων της Δυτικής Αφρικής, στον τομέα της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού·

13.  τονίζει τη σημασία που έχει για τους διεθνείς εργαζομένους του τομέα της υγείας η ενίσχυση των συστημάτων προστασίας και άμεσης εκκένωσης·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσαρμογές και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και οι άδικες αναπτυξιακές πολιτικές έχουν συμβάλει σε αναποτελεσματικά συστήματα υγείας· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να βοηθήσει τις τρεις πληγείσες χώρες να αναπτύξουν τα δικά τους δημόσια συστήματα υγείας, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις βασικές υγειονομικές ανάγκες τους και να οικοδομήσουν την υποδομή που απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών τους στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη· πιο συγκεκριμένα, είναι της άποψης ότι η δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας μακροπρόθεσμα απαιτεί, μεταξύ άλλων: i) επένδυση πόρων σε βασικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ii) διασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας, αυξάνοντας τους πόρους για την κατάρτιση, την επιτήρηση και την επαρκή αμοιβή των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, καθώς και παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή φάρμακα, iii) συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινοτήτων στην απόκριση σε περιπτώσεις κρίσης και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό· καλεί τους διεθνείς χορηγούς να αυξήσουν την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) προς τις εν λόγω χώρες μέσω εθνικών συστημάτων, όπως στήριξη του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους, την ΠΟΥ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους χορηγούς, συνεκτικά σχέδια υγείας και διαδικασίες παρακολούθησης, που θα βασίζονται στις υπάρχουσες ανάγκες·

15.  τονίζει ότι οι αποκρίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα κενά όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών, την πρόσβασή τους στην υγεία και σε υπηρεσίες, καθώς και τη διακοπή των μέσων βιοπορισμού τους· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη παροχής βασικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μητρική φροντίδα και την παροχή μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών·

16.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία (COM(2010)0128) και το ολιστικό της όραμα για ολοκληρωμένα συστήματα υγείας, την οριζόντια προσέγγισή της και την προσπάθειά της για καθολική κάλυψη υγείας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ανακοίνωσή της υπό το πρίσμα των νέων πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την κρίση του Έμπολα, τηρώντας την ολοκληρωμένη και οριζόντια προσέγγιση, και να παρουσιάσει και να εφαρμόσει εγκαίρως ένα πρόγραμμα δράσης·

17.  υπογραμμίζει, εν γένει, ότι είναι αναγκαίο για τις αναπτυσσόμενες χώρες να προβλέπουν κατά προτεραιότητα κονδύλια προϋπολογισμού για την ανάπτυξη εύρωστων και ανθεκτικών δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας υγείας, την κατασκευή επαρκούς αριθμού καλά εξοπλισμένων και βιώσιμων υγειονομικών υποδομών (ιδιαίτερα εργαστηρίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης) και την παροχή βασικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· τονίζει την ανάγκη για επαρκή αναλογία εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε σχέση με τον πληθυσμό, και καλεί τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αμείβονται και ότι τα χρήματα για την υγεία φτάνουν στον λαό· αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι μια κρίση όπως η σημερινή δεν μπορεί να επιλυθεί μόνον από τα συστήματα υγείας, αλλά ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκαταστάσεις υγιεινής, ασφάλεια των τροφίμων και πόσιμο νερό, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι η εκπαίδευση, που καλύπτει τις πολιτιστικές διαστάσεις και πεποιθήσεις, είναι ουσιώδους σημασίας και όσον αφορά την ανάρρωση·

18.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιδοκιμάζει την ένταξη του στόχου 3 «Διασφάλιση καλής υγείας σε όλους και προώθηση της ευημερίας όλων σε οποιαδήποτε ηλικία» στην πρόταση για τους μελλοντικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

19.  τονίζει ότι τα μακροπρόθεσμα κοστολογημένα σχέδια που χρειάζονται για την οικοδόμηση ανθεκτικών και ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης επαρκή αριθμό καταρτισμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, πρόσβαση σε επαρκή ιατρικά εφόδια και εύρωστα πληροφοριακά συστήματα υγείας·

20.  ζητεί την ενίσχυση των υποδομών έρευνας με τη δημιουργία ενός δημόσιου περιφερειακού κέντρου έρευνας των λοιμωδών νόσων στη Δυτική Αφρική και με τη μέριμνα για διαπανεπιστημιακή συνεργασία με τη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της·

21.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της κοινωνικής ανισότητας για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού, βιώσιμου δημόσιου συστήματος υγείας· στηρίζει, προς τον σκοπό αυτό, τη θέσπιση μιας χρηματοδοτούμενης με δημόσια κονδύλια καθολικής κάλυψης υγείας που θα είναι δωρεάν για τον χρήστη, και ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, από κοινού με τις χώρες εταίρους και άλλους χορηγούς, ένα πρόγραμμα για την καθιέρωση καθολικής κάλυψης υγείας, που θα εγγυάται την αλληλασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων για την υγεία·

22.  καλεί όλες τις χώρες να δεσμευτούν σε καθολική κάλυψη υγείας (UHC) και να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον προσδιορισμό των εγχώριων πόρων και πιθανής διεθνούς χρηματοδότησης για την εκπλήρωση του στόχου αυτού· υποστηρίζει τον στόχο της κλιμάκωσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες στο ελάχιστο αναγνωρισμένο ποσό των 86 δολαρίων ΗΠΑ ανά άτομο για βασικές υπηρεσίες υγείας·

23.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2015 υπό την αιγίδα της ΕΕ και βασικών εταίρων με στόχο την εξάλειψη του Έμπολα αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στις πληγείσες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζεται σε ανθρωπιστικές προσπάθειες·

24.  υποστηρίζει την ιδέα εφαρμογής ενός «σχεδίου Μάρσαλ» για την επανεκκίνηση της οικονομίας των χωρών αυτών· προτείνει να προσφερθεί τεχνική βοήθεια στη διοίκηση προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητές τους και να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα φτάνουν στους ανθρώπους και δεν χάνονται εξαιτίας της διαφθοράς ή για άλλους σκοπούς·

25.  χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες που αποβλέπουν στην ελάφρυνση των διεθνών χρεωστικών υποχρεώσεων των χωρών που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα·

26.  θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής που έχει πληγεί από την κρίση θα διασφαλισθεί μόνον εάν η Λιβερία, η Γουινέα και η Σιέρα Λεόνε είναι σε θέση να αναλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ίδιες την ευθύνη της ανάπτυξής τους·

27.  θεωρεί ότι ο προγραμματισμός του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα πρέπει να επανεξεταστεί για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στους τομείς της υγείας και της χρηστής διακυβέρνησης θα καταστούν προτεραιότητα για όλες τις χώρες που έχουν εύθραυστη δημόσια υποδομή· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υγεία, η ύδρευση και η αποχέτευση δεν συγκαταλέγονται στους τομείς εστίασης των Εθνικών Ενδεικτικών Προγραμμάτων της Λιβερίας και της Σιέρα Λεόνε· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς για τη στενότερη παρακολούθηση της βοήθειας·

28.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορεί να αγνοήσει τον κίνδυνο της διαρθρωτικής υποχρηματοδότησης της ανθρωπιστικής δράσης της ΕΕ·

29.  συγχαίρει τους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και το επιτόπιο ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους κατά τις προσπάθειες για την αναχαίτιση της μείζονος αυτής υγειονομικής κρίσης·

30.  συγχαίρει την αποστολή του ΟΗΕ για την έκτακτη δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), οργανώσεις εταίρους και μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Ομοσπονδία των ενώσεων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η οργάνωση Emergency και άλλες, για το έργο που έχουν επιτελέσει στην περιοχή, και εκφράζει την βαθιά ικανοποίησή του για τη σημαντική συμβολή τους και τη βοήθειά τους όσον αφορά τον έλεγχο αυτής της επιδημίας· εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα ακατάλληλης θεραπείας του ιατρικού προσωπικού και άλλου προσωπικού, που συμμετείχε στην καταπολέμηση της επιδημίας του Έμπολα, μετά την επιστροφή του από την Αφρική·

31.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στα φάρμακα δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να εξαρτάται πλέον από την αγοραστική δύναμη των ασθενών αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, όπως και ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν θα πρέπει να αποτελούν τον μόνο καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή των προς παραγωγή φαρμάκων·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη της ΕΕ, που ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, μέσω της προώθησης του δίκαιου και ισότιμου διεθνούς εμπορίου, της ιατρικής έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την καθολική πρόσβαση σε φάρμακα·

33.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει εναλλακτικά πρότυπα αντί εκείνων που βασίζονται σε μονοπώλια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίων που παράγονται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα, τα οποία να μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες, τη βιωσιμότητα των προϋπολογισμών για την υγειονομική περίθαλψη και την αποτελεσματική απόκριση σε κρίσεις όπως αυτή που προκλήθηκε λόγω του ιού Έμπολα ή παρόμοιες απειλές·

34.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα έρευνας στον παγκόσμιο επιδημιολογικό αγώνα, να αναπτυχθούν «ταχείες δοκιμές» και να διασφαλισθεί η πρόσβαση στα εμβόλια· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι πολλά κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση του ιού Έμπολα, μεταξύ άλλων μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα, του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και μέσω της σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσομένων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP)· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που τα εμβόλια είναι ευπρόσδεκτα, δεν ενδείκνυνται κατά πάσα πιθανότητα για την εξάλειψη του Έμπολα, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται· τονίζει, συνεπώς, ότι προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του γενικού συστήματος υγείας, στην υγιεινή, στον περιορισμό, στον αξιόπιστο και γρήγορο έλεγχο σε τροπικά περιβάλλοντα και σε φάρμακα κατά του ιού και των συμπτωμάτων που προκαλεί·

35.  ζητεί επισταμένως από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν την κατάρτιση των πολιτών σε θέματα υγείας εστιάζοντας στο ζήτημα των παραδοσιακών εθίμων που δεν συνάδουν με την καταπολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας στον πληθυσμό·

36.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την αποτελεσματική και δίκαιη χρηματοδότηση της έρευνας που ωφελεί την υγεία όλων και να διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες και οι παρεμβάσεις οδηγούν σε οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες λύσεις· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να διερευνηθούν πρότυπα που αποσυνδέουν το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης από τις τιμές των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες·

37.  επαναλαμβάνει την ανάγκη επένδυσης σε παραμελημένες ασθένειες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις για το θέμα αυτό και να κάνει τις προετοιμασίες για μια ευρεία συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, υπό τον όρο ότι θα εισαχθούν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν την πρόκληση ζημίας σε ευάλωτες ομάδες από τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε μια μη ρυθμιζόμενη αγορά, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας και διευκολύνοντας τη μεταφορά των αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό· χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης έρευνας για νέες θεραπείες, η ΕΕ διέθεσε 138 εκατομμύρια EUR για σχέδια ανάπτυξης κλινικών δοκιμών για νέα εμβόλια, ταχέων διαγνωστικών ελέγχων και θεραπειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα· συγχαίρει την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία που δέσμευσε επίσης σημαντικά κονδύλια για την υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών·

38.  υπογραμμίζει ότι ο Έμπολα και άλλες επιδημίες συνιστούν διεθνικές απειλές που απαιτούν διεθνή συνεργασία· καλεί την ΠΟΥ να αναθεωρήσει τους ΔΥΚ προκειμένου να υπάρχει αλληλένδετη ευθύνη και χρηματοοικονομική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων·

39.  χαιρετίζει, υπό το πρίσμα της αμφισβητούμενης εφαρμογής των ΔΥΚ και της έλλειψης επιδημιολογικής παρακολούθησης, το γαλλικό πρόγραμμα RIPOST «Network of Public Health Institutes in West Africa» (Δίκτυο ιδρυμάτων δημόσιας υγείας στη Δυτική Αφρική)·

40.  τονίζει ότι τώρα που η κρίση υποχωρεί, ενώ ο ιός παραμένει στους γονάδες για μήνες μετά την ανάρρωση, πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στο πλαίσιο του συστήματος υγείας και των εκπαιδευτικών μέτρων σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός·

41.  τονίζει ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει επισιτιστική κρίση μετά από αυτήν την επιδημία που έχει πλήξει τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να επενδύσουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν να απειλούνται τα αγροτικά νοικοκυριά και η μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια της Δυτικής Αφρικής·

42.  ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να προβεί στην παρακολούθηση της των μέτρων διαχείρισης της κρίσης, σε στενή συνεργασία με τον Συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα, συνεχίζοντας και μετά την αποστολή του Κοινοβουλίου στη Σιέρα Λεόνε, προτού υποβάλει οριστική αξιολόγηση βασισμένη σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια·

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0026.
  • [2]  Έθιμα τα οποία, για παράδειγμα, απαγορεύουν την καύση των νεκρών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τον Μάρτιο του 2014, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία και η Γουινέα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη στα χρονικά επιδημία του ιού Έμπολα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Η διαπερατότητα των συνόρων ευνόησε τη μετάβαση του ιού από χώρα σε χώρα. Οι τρεις χώρες βρίσκονται ανάμεσα στις τελευταίες στην κατάταξη του UNDP σε ό,τι αφορά τον δείκτη της ανθρώπινης ευημερίας. Ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής τους είναι ίσος ή χαμηλότερος από τα 60 χρόνια, η φοίτηση στο σχολείο σπάνια ξεπερνά τα τρία χρόνια και περίπου το 80% των πολιτών τους ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Από τους δείκτες αυτούς γίνεται φανερό ότι οι εν λόγω πληθυσμοί είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω τρεις χώρες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μόνες τους την κατάσταση. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της τρέχουσας επιδημίας Έμπολα αποτελούν πραγματική πρόκληση για τα τρία κράτη, οι ελλείψεις των οποίων στον τομέα της υγείας και της παιδείας έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα. Η κρίση λοιπόν του ιού Έμπολα είναι συστημική σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συστημική είναι όμως η κρίση του Έμπολα και σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πράγματι, η διεθνής κοινότητα άργησε να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να αντιδράσει.

Μόλις τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε η κινητοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την απόφασή του να ορίσει συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ιό Έμπολα τον κ. Στυλιανίδη, νέο Επίτροπο αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, δίνει σαφές μήνυμα τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή. Πλέον δεν αρκεί ο αυτοσχεδιασμός. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η νομική βάση μιας τέτοιας αποστολής περιλαμβάνεται ήδη στην Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τα καθήκοντα του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Δράση Επιτρόπου είναι εκτενή και συνιστούν πραγματική δοκιμασία για όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία, τη διαχείριση των κρίσεων, την αποστολή ιατρικού προσωπικού επί τόπου, τη δημιουργία συστήματος εκκένωσης και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν πιο μακροπρόθεσμα για την αναπτυξιακή συνεργασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιστό στην παράδοσή του υπενθυμίζοντας ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ο ρόλος του είναι ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας, η άσκηση της νομοθετικής εξουσίας και τέλος η παροχή της αναγκαίας πολιτικής ώθησης. Για την επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει την παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα της ανάπτυξης, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά την προώθηση του δικαιώματος για καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Μπορούμε να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει με ένταση τις προσπάθειές της, ώστε όλοι οι υπόλοιποι φορείς να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Πρέπει να ακουστεί η φωνή της, κυρίως κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη με σύνθημα «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

Επομένως, στη μάχη κατά του ιού Έμπολα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει στις προκλήσεις και στα κύρια ζητήματα που ακολουθούν:

Ποια είναι η σχέση της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την εξάπλωση μια επιδημίας στο αρχικό της στάδιο; Επιπλέον, ο ΠΟΥ είναι αυτός που δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στην επιστημονική κοινότητα και από τον οποίο αναμένεται να κινητοποιηθεί για την ανάπτυξη εμβολίου και φαρμάκων ως απάντηση στη νόσο του Έμπολα.

Είναι σε θέση να παρέχει μεταφορική και υλικοτεχνική υποστήριξη οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναχαίτιση της επιδημίας; Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, κατάφεραν να αποστείλουν σε χρόνο ρεκόρ χιλιάδες στρατιώτες και αρκετό εξοπλισμό στην περιοχή που είχε μολυνθεί από τον ιό Έμπολα.

Επιπλέον, κατά τη διαχείριση της κρίσης του ιού Έμπολα εμφανίστηκε και ένα άλλο φαινόμενο, «η κρίση της κρίσης» όπως το αποκαλούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε μία από τις εκκλήσεις τους. Πολλά άτομα που έχουν προσβληθεί από ασθένεια εκτός του Έμπολα δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία επειδή φοβούνται μήπως μολυνθούν από τον ιό. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητείται να βρει μια λύση για το παραπάνω φαινόμενο σε στενή συνεργασία με τους αφρικανούς εταίρους της.

Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες να αναπτύξουν σταδιακά τις δικές τους ερευνητικές ικανότητες;

Και η πολιτική παίζει ρόλο στην έρευνα. Οι υπέρμαχοι του δικαιώματος για καθολική υγειονομική περίθαλψη πολύ σωστά μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η αγορά αυτή που πρέπει να καθορίζει τις προτεραιότητες της έρευνας. Ποιές είναι λοιπόν οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα διεθνή φόρα;

Ο εισηγητής πιστεύει ότι κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης του ιού Έμπολα, οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ, και ιδιαιτέρως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός, υπήρξαν οι πιο αποτελεσματικοί και καλύτερα πληροφορημένοι φορείς, καθώς και οι πιο ικανοί για να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο σε αυτή τη φάση του αγώνα κατά του ιού, οι συνέπειες της οποίας, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ σημαντικές για τη συνέχεια. Με την αδιαμφισβήτητη εμπειρία και γνώση τους, καθώς και με την ικανότητά τους στον τομέα της τεχνογνωσίας, πολλώ δε μάλλον την ικανότητά τους να δρουν από κοινού, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αποδείξει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο ξεκίνημα της κρίσης, είναι περισσότερο εύστοχοι και αποτελεσματικοί, διότι είναι πιο προετοιμασμένες από τα θεσμικά όργανα. Συνεπώς, θα πρέπει να αρχίσουμε να αρχίσουμε έναν προβληματισμό ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ικανότητες των ανθρωπιστικών οργανώσεων στο μέλλον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αμφισβητηθούν η νομική υπόσταση ή οι θεμελιώδεις αρχές τους. Το γεγονός ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τεθεί.

Πρέπει επίσης να σκεφτόμαστε από τώρα την μετά Έμπολα εποχή, η οποία θα ξεκινήσει όταν δεν θα υπάρχει πλέον ούτε ένα νέο κρούσμα μόλυνσης επί 42 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηριχτεί σε δύο άξονες: πρώτον, στην αναπτυξιακή βοήθεια η οποία περικλείει και τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον τομέα της υγείας, και δεύτερον, στην ζωτικής σημασίας βοήθεια για την οικονομική επανεκκίνηση των τριών χωρών. Πριν από την κρίση, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ των τριών αυτών χωρών αναμενόταν να κυμανθεί κατά μέσο όρο πάνω από το 5 %. Ωστόσο, με τον Έμπολα να έχει τροχοπεδήσει αισθητά την οικονομική τους δραστηριότητα, οι τρεις αυτές χώρες βρίσκονται σήμερα σε ύφεση. Όσο γρηγορότερα οι τρεις οικονομίες θα είναι σε θέση να κινητοποιούν επαρκείς πόρους, τόσο καλύτερα θα είναι για την αυτονομία τους και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις αναπότρεπτες ανάγκες τους στον τομέα της υγείας.

Οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιοχών που έχουν πληγεί από την κρίση θα είναι αποτελεσματικές μόνο εάν η Λιβερία, η Γουινέα και η Σιέρα Λεόνε αναλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ίδιες την ευθύνη της ανάπτυξής τους. Ο προγραμματισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τις εν λόγω χώρες θα πρέπει να επανεξεταστεί λόγω των πολυάριθμων προκλήσεων που δημιούργησε η κρίση του Έμπολα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να τονιστεί εξαρχής ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) δεν θα μπορεί πλέον να αγνοήσει τον κίνδυνο της διαρθρωτικής υποχρηματοδότησης των ανθρωπιστικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ελπίζουμε ότι όλοι οι φορείς θα επιδείξουν επαρκή ευρύνοια ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του κατά την περίοδο που ακολουθεί, παρά το γεγονός ότι η κρίση του ιού Έμπολα έχει πάψει εδώ και καιρό να απασχολεί τις ειδήσεις, τουλάχιστον στις χώρες μας.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η υφιστάμενη κρίση του Έμπολα, αφενός αποκαλύπτει τα διαρθρωτικά κενά που εμμένουν σε ορισμένες χώρες και, αφετέρου, υπενθυμίζουν στους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμμείνουν στη βούλησή τους να διαθέσουν τουλάχιστον το 20 % της δημόσιας της βοήθειας για την ανάπτυξη των βασικών κοινωνικών τομέων, εκ των οποίων προτεραιότητα έχει ο τομέας της υγείας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (27.3.2015)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με την έξαρση του ιού Έμπολα: Διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις
(2014/2204(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Josu Juaristi Abaunz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014 είναι η μεγαλύτερη και η πιο περίπλοκη επιδημία αυτού του ιού στην ιστορία, καθώς έπληξε πολλές χώρες, και έχει οδηγήσει σε χιλιάδες νοσούντες και νεκρούς[1]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε αρχικά για την τρέχουσα επιδημία του ιού του Έμπολα στις 23 Μαρτίου 2014, αλλά μόλις στις 8 Αυγούστου η Επιτροπή Επειγόντων Περιστατικών του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού χαρακτήρισε την επιδημία έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από αυτή την επιδημία ο Έμπολα δεν θεωρείτο πρόκληση μεγάλων διαστάσεων για τη δημόσια υγεία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 150 συνολικά νέα κρούσματα της νόσου του ιού του Έμπολα καταγράφηκαν κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταγράφηκαν 95 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Γουινέα αυτή την εβδομάδα – το υψηλότερο εβδομαδιαίο σύνολο για τη χώρα το 2015, και ότι η Σιέρα Λεόνα κατέγραψε 55 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κατά την ίδια περίοδο – το χαμηλότερο εβδομαδιαίο σύνολο της χώρας από τα τέλη Ιουνίου του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβερία, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, δεν κατέγραψε νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία έχει πλήξει πάνω από 20.000 άτομα, κυρίως στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, και έχει εξαπλωθεί από την Αφρική σε δύο άλλες ηπείρους με μεμονωμένα κρούσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την τρέχουσα επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική είναι χώρες με ιδιαίτερα υποχρηματοδοτούμενα, υποστελεχωμένα και ευάλωτα συστήματα υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση της επιδημίας του Έμπολα δεν έχει προκαλέσει μόνον ιατρική κρίση με χιλιάδες θανάτους, αλλά και κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, καθώς και πολιτική αστάθεια στις πληγείσες χώρες και τις ευρύτερες περιφέρειες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία αυτή εξελίσσεται απρόβλεπτα και σταθερά λόγω της έλλειψης εγκαταστάσεων απομόνωσης και ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, ενώ το ξένο ιατρικό προσωπικό έχει δυσκολίες στο να κερδίσει την εμπιστοσύνη των σχετικών πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής στήριξη πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις βασικές πτυχές της επιδημίας, από τη διαφώτιση και κινητοποίηση της κοινότητας, βελτιώνοντας την ποιότητα και την ευρωστία των συστημάτων υγείας, την κατάρτιση του προσωπικού και την ιατρική υποστηρικτική φροντίδα, έως τον συντονισμένο επιδημιολογικό έλεγχο, την ανίχνευση και την παρακολούθηση, προκειμένου να ελέγξει αποτελεσματικά την επιδημία· υπενθυμίζει ότι η εμφάνιση κρούσματος σε μη πληγείσα χώρα εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για όσο διάστημα αναφέρονται κρούσματα σε οποιαδήποτε χώρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στις τρεις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο ήταν η έλλειψη πείρας στην αντιμετώπιση του Έμπολα, ο κινητικότατος εντόπιος πληθυσμός, το εκτεταμένο κενό δημόσιας αντίληψης της νόσου και οι τρόποι μετάδοσής της, καθώς και η ισχυρή αντίσταση της τοπικής κοινότητας σε μία έγκαιρη αντιμετώπιση, η οποία οδήγησε σε επιθετικές ενέργειες κατά του διεθνούς ιατρικού προσωπικού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η ευρωστία των συστημάτων υγείας έχουν αποτελέσει το κλειδί για τον αποτελεσματικό έλεγχο της επιδημίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της κρίσης του Έμπολα υπερβαίνει τα ποσοστά θνησιμότητάς του, επηρεάζοντας την πολιτική σταθερότητα και την ευημερία των οικονομιών των πληττόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την περιφερειακή διατροφική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, μόνο το 2015, ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ των τριών πιο πληγεισών χωρών θα είναι 2 δις. Δολάρια ΗΠΑ, ως άμεση συνέπεια της κρίσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2015 η ΠΟΥ ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 2015 αύξηση των κατά εβδομάδα κρουσμάτων μόλυνσης στις τρεις χώρες με υψηλό βαθμό εξάπλωσης, δηλαδή τη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, όπου η αντιμετώπιση του Έμπολα παραμένει ακόμη σημαντική πρόκληση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα υποτίμησε το μέγεθος της επιδημίας και, ως εκ τούτου, η αρχική αντίδραση ήταν διστακτική, εστιάζοντας κυρίως στη χρηματοδότηση ή την οικοδόμηση δομών για τη διαχείριση κρουσμάτων του ιού του Έμπολα, στις εθνικές αρχές, το τοπικό προσωπικό υγείας και τις ΜΚΟ το έργο της παροχής των απαραίτητων πόρων όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει οικονομική ενίσχυση ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων EUR, από άνω των 434 ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ ζήτησε πρόσφατα τρία μέτρα για την πλήρη εξάλειψη του ιού του Έμπολα: ένα επιπλέον κονδύλι ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ (800 εκατομμύρια EUR)· καλύτερο συντονισμό και διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διασφάλιση της πρόσβασης σε νέα φάρμακα στην αγορά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά από το αρχικό στάδιο της επιδημίας, έχει κλιμακώσει την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας και παρακολουθεί την κατάσταση μέσω του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο συντονίζει την ενίσχυση της ΕΕ υπό την εποπτεία του συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα, Χρήστου Στυλιανίδη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την εξάλειψη της νόσου του ιού Έμπολα, όπως το ξεκίνημα της εποχής των βροχών, η ενίσχυση της γεωγραφικής εξάπλωσης, η μεγάλης κλίμακας μετάδοση, η συνεχιζόμενη αντίσταση των κοινοτήτων και οι επισφαλείς ταφές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχει διευκολύνει την ταχεία, συντονισμένη διάθεση προμηθειών έκτακτης ανάγκης και εμπειρογνωμόνων που παρέχονται από τα κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς σε ολόκληρη την περιοχή όσον αφορά τους χώρους που είναι αναγκαίοι για την απομόνωση των ασθενών και τη διάγνωση της νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά μέρη της Δυτικής Αφρικής, ο συντονισμός, η γεωγραφική κατανομή και η ευελιξία αυτών των εγκαταστάσεων εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα πρόκληση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, χιλιάδες παιδιά έμειναν ορφανά εξαιτίας της επιδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά θύματα του Έμπολα υποφέρουν από διακρίσεις, κοινωνική υποβάθμιση και κοινωνικό αποκλεισμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της επιδημίας του Έμπολα έχουν επισημανθεί σοβαρές ελλείψεις στα τοπικά συστήματα πρόληψης υγειονομικών κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις χώρες που πλήττονται από τον Έμπολα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, όπως και ανάληψης δράσης, όπως οι δυνατότητες των εργαστηρίων για διάγνωση και επιβεβαίωση της μόλυνσης, η ευαισθητοποίηση, η βελτίωση της δέσμευσης της κοινωνίας και πολιτισμικής κατανόησης, η κοινωνική κινητοποίηση, η ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των επαφών, η ειδοποίηση και η εποπτεία, η πρόσβαση των ασθενών που δεν έχουν Έμπολα στην υγειονομική περίθαλψη και οι ασφαλείς ταφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία τόσο των υγειονομικών εγκαταστάσεων, που εξακολουθούν να λείπουν σε μέρη της Δυτικής Αφρικής, και των εργαζομένων στην υγεία, οι οποίοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε τέτοιες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσω ενός προγράμματος επείγουσας ιατρικής κατάρτισης ώστε να ξεπεραστεί η οξεία έλλειψη τοπικού ιατρικού προσωπικού και να συγκρατηθεί η επιδημία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει, μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα, οκτώ σχέδια που αφορούν το εμβόλιο και τη διάγνωση, τα οποία εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα Ebola+ με συνολικό προϋπολογισμό 215 εκατ. EUR· υπενθυμίζοντας ότι 114 εκατ. EUR προέρχονται από το Horizon 2020, και τα υπόλοιπα 101 εκατ. EUR από τις φαρμακευτικές εταιρείες που συμμετέχουν στα σχέδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται πρόσθετα κονδύλια για να βοηθηθούν οι χώρες να εισαγάγουν εμβόλια, να ανοικοδομήσουν τα συστήματα υγείας που έχουν καταρρεύσει και να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες ανοσοποίησης στις χώρες που επλήγησαν από τον Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για τα εμβόλια Έμπολα αναμένεται να είναι διαθέσιμα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, αλλά ότι εν τω μεταξύ δύο υποψήφια εμβόλια που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στα ζώα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκδήλωση της επιδημίας έχει βλάψει δραματικά το τοπικό υγειονομικό προσωπικό καθώς και την εξέλιξη της διαδικασίας εκπαίδευσης στη Δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιατρικό προσωπικό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο να μολυνθεί από Έμπολα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λαμβανόμενα μέτρα καταπολέμησης του Έμπολα θα πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας συντονισμένης διαδικασίας, να διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και εποπτεία και να εστιάζουν περισσότερο στις ελλείψεις και στην κάλυψη των αναγκών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση της διεθνούς ενίσχυσης αποκλειστικά στον ιό του Έμπολα και όχι στην οικοδόμηση των τοπικών δυνατοτήτων για τη λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, όπως επί παραδείγματι την έξαρση άλλων ασθενειών, για παράδειγμα των διαρροϊκών ασθενειών που προκαλούν θανάτους παιδιών και της ελονοσίας, λόγω της χαλάρωσης των προσπαθειών για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών αυτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των ποσοστών θνησιμότητας στις πληγείσες χώρες ενισχύεται περαιτέρω λόγω των προβληματικών συστημάτων υγείας που δεν είναι σε θέση να παρέχουν βασικές υπηρεσίες όπως η ανοσοποίηση, η φροντίδα των παιδιών και υπηρεσίες σε σχέση με τη μητρική υγεία·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών στην περιοχή που χτύπησε η επιδημία του Έμπολα και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις κυβερνήσεις των χωρών και τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί άμεσα και έμμεσα από την έξαρση του ιού·

2.  χαιρετίζει την εγκαθίδρυση της Αποστολής του ΟΗΕ για την έκτακτη δράση κατά του Έμπολα (UNMEER) και της ενωσιακής Task Force καθώς και τον ορισμό του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη ως επιφορτισμένου από την ΕΕ για την αντιμετώπιση του Έμπολα, την πολύπλευρη συνεισφορά και βοήθεια των πολυάριθμων οργανώσεων εταίρων, των ειδικευμένων εθνικών και διεθνών αρχών, των ταμείων, των εθνικών και διεθνών μη κρατικών οργανώσεων, του τοπικού και διεθνούς υγειονομικού προσωπικού και των εθελοντών για την επιτόπια εργασία τους στον αγώνα κατά του Έμπολα·

3.  σημειώνει την πρόοδο και τις συνεισφορές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τονίζει ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη της επιδημίας του ιού Έμπολα· αναφέρει εκ νέου τη σημασία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον συντονισμό της αντιμετώπισης του Έμπολα σε επίπεδο Ένωσης και για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της προστασίας στο εσωτερικό της ίδιας της Ένωσης·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να συντονίσουν και να ενισχύσουν την ιατρική έρευνα και την παραγωγή αποτελεσματικών φαρμάκων και εμβολίων κατά του Έμπολα και άλλων αναδυόμενων νόσων που κατά τα λοιπά αγνοώνται από τον φαρμακευτικό εμπορικό τομέα, φροντίζοντας να διασφαλισθεί ότι αυτές οι δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τους δεοντολογικούς κανόνες, ήτοι ότι οι ασθενείς δίνουν εν γνώσει τους τη συγκατάθεσή τους πριν από τη συμμετοχή τους, και ότι υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα κλινικά δεδομένα που απορρέουν από αυτή την έρευνα, και πραγματική πρόσβαση, ει δυνατόν δωρεάν, στα εμβόλια αυτά και στις θεραπείες για τους στοχευόμενους πληθυσμούς (ειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη χορήγηση της θεραπείας, τιμές που δεν υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος της παραγωγής)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι οι συμφωνίες επιδοτήσεων για τα σχέδια του Ebola+ θα υπογραφούν μετά την αποδέσμευση των κονδυλίων της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα και όχι πριν, και αναμένει από τις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες να προσχωρήσουν και να σεβαστούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως μέσω της προσιτότητας της καινοτόμου εμβολιακής θεραπείας·

5.  χαιρετίζει τα οκτώ ερευνητικά έργα τα οποία πραγματοποιούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ebola + της πρωτοβουλίας «Καινοτόμα Φάρμακα» με σκοπό να αναπτυχθούν εμβόλια και διαγνωστικές ταχείες δοκιμές·

6.  επισημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την αυτοκριτική όσον αφορά την καθυστερημένη αντίδραση, έχοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτής της επιδημίας· τονίζει την ανάγκη να συνεχίσει να στηρίζει οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ, που έχει αποδείξει τη ζωτική του σημασία σε διεθνές επίπεδο για τον συντονισμό και την προώθηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για την κινητοποίηση πόρων της Επιτροπής, ύψους 24,4 εκατομμυρίων EUR το 2014 και 114 εκατομμυρίων EUR το 2015 από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων για την καταπολέμηση του Έμπολα μέσω της παραγωγής εμβολίων, ταχειών διαγνωστικών δοκιμών και κλινικών δοκιμών για υφιστάμενες και νέες συνδυασμένες θεραπείες του Έμπολα·

8.  χαιρετίζει την πρώτη δοκιμή πιθανού φαρμάκου για τη θεραπεία του Έμπολα, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 σε κέντρο της οργάνωσης Medecins Sans Frontieres (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) στη Λιβερία, καθώς και το γεγονός ότι οι δοκιμές εμβολίων, οι οποίες κανονικά θα διαρκούσαν δεκαετίες, υλοποιούνται τώρα με διαδικασία ταχείας εφαρμογής στις χώρες που έχουν πληγεί από τον Έμπολα, σε χρονικό διάστημα εβδομάδων και μηνών·

9.  θεωρεί ότι η αρχική αντίδραση των κρατών μελών και της Επιτροπής ήταν διστακτική και δεν αντιστοιχούσε στην αληθινή έκταση της κρίσης· χαιρετίζει και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την εν εξελίξει κλιμακούμενη χρηματοδοτική δέσμευση της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, την υλικοτεχνική υποδομή και την έρευνα για την αντίδραση στην κρίση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η πρόσβαση καινοτόμων φαρμάκων στην αγορά και η πρόσβαση των ιατρικών ομάδων, ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, εργαστηρίων, επιδημιολόγων και προστατευτικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων, στις πληγείσες από τον Έμπολα περιοχές·

10.  καλεί την ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της επιδημίας της νόσου του ιού Έμπολα· τονίζει ότι, παρόλο που οι προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας είχαν σημαντικά αποτελέσματα, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί η ασθένεια· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, ικανοποίηση για τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον ιό Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015, η οποία οργανώθηκε από την ΕΕ και βασικούς εταίρους με στόχο την εξάλειψη του Έμπολα, αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στις πληγείσες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα στηριχθεί σε ανθρωπιστικές προσπάθειες·

11.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή αυστηρά συστήματα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη βελτίωση της υποδομής της υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεων υγιεινής, καθιστώντας δυνατή την αντιμετώπιση των γενικών ανισοτήτων στην υγεία παράλληλα με την καταπολέμηση της επιδημίας του Έμπολα και την πρόληψη περαιτέρω κρίσεων στον τομέα της υγείας, χρησιμοποιείται πράγματι για την καταπολέμηση της επιδημίας στις χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό και όχι για άλλους σκοπούς·

12.  θεωρεί απαραίτητο να ελεγχθεί καταλλήλως εάν ο διατιθέμενος προϋπολογισμός κατανέμεται με διαφανή και ευκόλως κατανοητό τρόπο και απευθύνεται πράγματι στις πληγείσες χώρες·

13.  τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση συνιστά απειλή για την αδύναμη οικονομία και την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, όχι μόνο στις πληγείσες χώρες αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αφρικής· τονίζει ότι η βελτίωση των συστημάτων υγείας δεν επαρκεί για την εξάλειψη του Έμπολα· θεωρεί ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και μακρόπνοη προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν διεθνείς, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς και οι διάφοροι τομείς (υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και κατάρτιση, αποχέτευση, υγιεινή, απολύμανση, επισιτιστική βοήθεια, πόσιμο νερό, λειτουργικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, διάθεση απορριμμάτων, οικονομία) για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες· τονίζει ότι μια διαφώτιση που θα καλύπτει την πολιτιστική διάσταση και τις πεποιθήσεις των χωρών αυτών και θα αντιμετωπίζει την τρέχουσα έξαρση του Έμπολα με ολοκληρωμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διάδοσης των κατάλληλων πληροφοριών, είναι απαραίτητη για την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης στο πρόβλημα· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις του να αφιερώσει στις υπηρεσίες υγείας το 20% των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον ιό του Έμπολα και την εξάπλωση της νόσου δεν φτάνουν σε όλους εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου γραμματισμού· τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών τρόπων διάδοσης πληροφοριών, όπως για παράδειγμα της παροχής πληροφοριών μέσω ραδιοφώνου· επισημαίνει ότι υπάρχει δυσπιστία έναντι των αρχών στις πληγείσες περιοχές και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παρέχονται βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στις αγροτικές περιοχές·

15.  τονίζει ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει επισιτιστική κρίση μετά από αυτήν την επιδημία που έχει πλήξει τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να επενδύσουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν να απειλούνται τα αγροτικά νοικοκυριά και η μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια της Δυτικής Αφρικής·

16.  αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών περιστατικών θα πρέπει να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφές υψηλού κινδύνου με κάποιον ασθενή που έχει προσβληθεί με Έμπολα· τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα και η παρακολούθηση των επαφών συνιστούν δύο από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και υπενθυμίζει ότι τα μέτρα απομόνωσης απαιτούν ειδική στήριξη για όσους έχουν προσβληθεί, η οποία περιλαμβάνει την παροχή τροφής, νερού και ιατρικής περίθαλψης·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφύγει η ΕΕ μια προκρούστεια προσέγγιση κατά την παροχή βοήθειας για την κρίση στις αναπτυσσόμενες χώρες, δίνοντας ιδίως προσοχή στα υπο-εθνικά συτσήματα υγείας και αυξάνοντας το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας· καλεί τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να ηγηθούν της προσπάθειας για την οικοδόμηση ανθεκτικών συστημάτων υγείας, μέσω εθνικών σχεδίων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας όλοι οι διεθνείς φορείς και εταίροι θα μπορούν να καθορίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους, και να εργασθούν από κοινού με τις χώρες που επλήγησαν για την ανάπτυξη ενός έκτακτου προγράμματος ιατρικής εκπαίδευσης με στόχο να ξεπεραστεί η οξεία τοπική έλλειψη ιατρικού προσωπικού και να διασφαλισθεί η λήψη μέτρων επί τόπου για την ανοσοποίηση του πληθυσμού·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντληθούν διδάγματα από την κρίση του Έμπολα και ότι είναι ανάγκη να συντονισθούν καλύτερα και να ενισχυθούν και τα συστήματα υγείας των κρατών μελών·

19.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επιδημία, και ιδίως να εξασφαλίσει προστασία και μέριμνα για τα παιδιά που έμειναν ορφανά εξαιτίας του Έμπολα και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση των θυμάτων του Έμπολα στην κοινωνία·

20.  συγχαίρει την αποστολή του ΟΗΕ για την έκτακτη δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), οργανώσεις εταίρους και μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και οι εταιρείες της Ερυθράς Ημισελήνου, η Emergency και άλλες, για το έργο που έχουν επιτελέσει στην περιοχή και εκφράζει την βαθιά ικανοποίησή του για τη σημαντική συμβολή τους και τη βοήθειά τους όσον αφορά τον έλεγχο αυτής της επιδημίας· εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα ακατάλληλης θεραπείας του ιατρικού προσωπικού και άλλου προσωπικού, που συμμετείχε στην καταπολέμηση της επιδημίας του Έμπολα, μετά την επιστροφή του από την Αφρική·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσφέρουν χρηματοδοτική στήριξη στις οικογένειες των μελών των οργανώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 20 (UNMEER, καθώς και οργανώσεις εταίρους και μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα) που έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα για την καταπολέμηση του Έμπολα και των συνεπειών του·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα μέλη του ιατρικού προσωπικού θα έχουν το δικαίωμα να απολαύουν της αναγκαίας ιατρικής περίθαλψης σε περίπτωση που μολυνθούν και να διακομίζονται συστηματικά στις χώρες καταγωγής τους, εφόσον αυτές, όπως είναι η περίπτωση των κρατών μελών της ΕΕ, διαθέτουν τα αναγκαία κέντρα θεραπείας του Έμπολα·

23.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσουν να ενισχύουν τα συστήματα υγείας στις πληγείσες χώρες της Δυτικής Αφρικής· τονίζει ότι ο Έμπολα είναι ασφαλώς μια νόσος με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, αλλά ότι υπάρχουν άλλες θανάσιμες νόσοι (όπως η ελονοσία) στην περιοχή, οι οποίες θα πρέπει επίσης να θεραπευθούν· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ενθαρρύνει η ΕΕ και να επενδύσει στη δημιουργία ικανοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των Διεθνών Κανονισμών Υγείας και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των αδύναμων συστημάτων υγείας, που έχουν αφήσει πολλούς ανθρώπους στη Δυτική Αφρική χωρίς πρόσβαση στη βασική ιατρική περίθαλψη, έτσι ώστε το τοπικό προσωπικό να μπορέσει να αποκτήσει την κατάρτιση και τους κατάλληλους πόρους για την αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών (Έμπολα ή οιασδήποτε άλλης νόσου)· τονίζει ότι η προστασία του ιατρικού προσωπικού που συμμετέχει στην καταπολέμηση της επιδημίας έχει τεράστια σημασία και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μην εκληφθεί η τελευταία έξαρση του Έμπολα ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μήνυμα ότι χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη επένδυση για την καταπολέμηση του ιού·

24.  ζητεί να αναληφθεί εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης ως προς τα συμπτώματα και τα μέτρα πρόληψης για να διευκολυνθεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η συνεργασία του κόσμου στη λήψη των μέτρων καταπολέμησης του Έμπολα, δεδομένου ότι η ενημέρωση και η επικοινωνία αποτελούν σημαντική πτυχή της καταπολέμησης της επιδημίας του Έμπολα· επισημαίνει ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη μετά από την άφιξη ορισμένων πιθανών προσβεβλημένων από τον ιό του Έμπολα επέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση και αποτελεσματικότερη επικοινωνία στην Ευρώπη·

25.  τονίζει ότι στις πληγείσες χώρες, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα ορφανά παιδιά που έχασαν τις οικογένειές τους εξαιτίας του ιού του Έμπολα, μέσω της τοποθέτησής τους σε ορφανοτροφεία και μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης·

26.  τονίζει μετ’ επιτάσεως ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν οι αυξημένες λόγω της επιδημίας του Έμπολα εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, δεδομένου ότι η δημιουργία μυθοπλασιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίρριψη ευθυνών για το ξέσπασμα της επιδημίας του Έμπολα σε συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες· εκφράζει επίσης την ανησυχία του όσον αφορά την εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των παιδιών, δεδομένου ότι τα παιδιά όσων έχασαν τη ζωή τους θεωρούνται φορείς της νόσου, απομονώνονται από την κοινωνία και αναγκάζονται να ζουν μόνα τους στους δρόμους·

27.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν μια βάση δεδομένων με επαγγελματίες του τομέα της υγείας, στην οποία θα βρίσκεται καταχωρισμένο καταρτισμένο εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να ανταποκριθεί εγκαίρως, καθώς και να προβαίνουν σε αξιολόγηση των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας τους·

28.  ενθαρρύνει την ανάληψη άμεσης δράσης για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για την έρευνα όσον αφορά την πρόληψη περαιτέρω επιδημιών και για τον συντονισμό και την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και της παραγωγής αποτελεσματικών φαρμάκων, κλινικών δοκιμών και πολιτικών, όχι μόνον κατά του Έμπολα αλλά και κατά ορισμένων άλλων επιδημικών, απειλητικών για τη ζωή λοιμωδών νόσων που προξενούν μεγάλο αριθμό θανάτων στην Αφρική, καθώς και για τη δημοσίευση των δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων· τονίζει την ανάγκη να μη σταματήσουν οι ερευνητικές προσπάθειες, δεδομένης της ανάγκης για συνεχή έλεγχο της επιδημίας, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να διασφαλισθούν δεοντολογικές συνθήκες δομικών, μέσω της εν γνώσει προηγούμενης συγκατάθεσης των ασθενών που παίρνουν μέρος στις δοκιμές αυτές, διαφάνεια στα κλινικά δεδομένα που απορρέουν από την έρευνα, και ουσιαστική πρόσβαση των ενδιαφερόμενων πληθυσμών σε αυτά τα εμβόλια και τις θεραπείες (ειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υποδομή για παροχή φροντίδας, με την τιμή να μην υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής)· αναμένει τη δημοσιοποίηση των συμφωνιών επιδοτήσεων του προγράμματος Ebola+ σε ό,τι αφορά τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης·

29.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να παράσχουν στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ τους πόρους και το προσωπικό που χρειάζεται· ζητεί από τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο της Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας, με συμμετοχή της Επιτροπής, και τονίζει τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ομάδα εθελοντών παροχής βοήθειας της ΕΕ, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή αντίδραση σε καταστροφές·

30.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει την επάρκεια των διαθέσιμων προμηθειών μέσων ατομικής προστασίας και να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής υγειονομική εκκένωση του διεθνούς προσωπικού στο μέλλον·

31.  εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για τις ικανότητες υγειονομικής εκκένωσης (Medevac) των ξένων εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσβλήθηκαν από τη νόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις πληγείσες χώρες·

32.  ζητεί από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στα μέτρα αντιμετώπισης να υιοθετήσουν μια προσέγγιση αρκετά πιο ευέλικτη και να κατανέμουν τους πόρους ανάλογα με:

–  τις πλέον πιεστικές τοπικές ανάγκες σε κάθε δεδομένη στιγμή και τόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της εξάλειψης του Έμπολα και της πρόληψης μελλοντικών εξάρσεων·

–  την ανάγκη να προετοιμαστεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη κατάσταση μετά την κρίση, η οποία να είναι ευνοϊκή προς την ειρήνη·

  τονίζει την ανάγκη να επωφελούνται από μεγαλύτερη διεθνή στήριξη οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές·

33.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επιδημία του Έμπολα εξασθένισε επίσης τα μέσα διαβίωσης των γυναικών, λόγω της σημαντικής μείωσης της γεωργίας και του εμπορίου μικρής κλίμακας έπειτα από την έξαρση του ιού, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να εκτίθενται σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης· επισημαίνει επίσης τον ρόλο των γυναικών στις προετοιμασίες ταφών και τονίζει τη σημασία της προστασίας τους από τη μόλυνση χωρίς να απειλούνται οι πολιτισμικές δομές·

34.  ζητεί να εφαρμοστούν μέτρα αφού εξαλειφθεί ο ιός του Έμπολα, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη όσον αφορά την ασφάλεια των πληγεισών χωρών, προκειμένου να επιστρέψουν οι επενδυτές και να ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη, η οποία συνιστά μία από τις προϋποθέσεις για την πρόληψη μελλοντικών επιδημιών·

35.  ζητεί από την Επιτροπή, αφού τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία, να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική, επισημαίνοντας τους πιθανούς τομείς βελτίωσης όσον αφορά την αντίδραση της ΕΕ σε παρόμοιες υγειονομικές κρίσεις·

36.  καλεί μετ’ επιτάσεως όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της κρίσης να εξετάσουν τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες όσον αφορά τη βελτίωση της ταχύτητας αντίδρασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

66

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Soledad Cabezón Ruiz, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Bart Staes, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Emilian Pavel

  • [1]  Έκθεση για την κατάσταση: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (4.3.2015)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις
(2014/2204(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014[1] αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες πλήττονται σε δυσανάλογο βαθμό από την νόσο του ιού Έμπολα (EVD), καθότι τα ποσοστά ανέρχονται κατά μέσον όρο σε 55 έως 75 % του συνόλου των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι πλήττονται ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες, με ποσοστά θανάτου κοντά στο 100 τοις εκατό όταν μολύνονται, σε συνδυασμό με την ευαισθησία τους και το φόβο της μόλυνσης μέσω της περίθαλψης μητρικής υγείας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι όχι μόνο πιο πιθανό να μολυνθούν, αλλά υποφέρουν επίσης από ελλείψεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της επισιτιστικής ασφάλειας και των μέσων επιβίωσης ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της ασθένειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον EVD εξαιτίας του ρόλου τους ως ατόμων που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την παροχή φροντίδας, ως επαγγελματίες της υγείας που ασχολούνται με τον τοκετό, ως νοσηλευόμενες μαιευτηρίων και ως σαβανώτριες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήττονται επίσης σοβαρά από την απώλεια εισοδήματος ως μικροκαλλιεργητές ή διασυνοριακοί έμποροι αντιμέτωπες με μείωση στην παραγωγή τροφίμων και την φυτική παραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν απότομες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα, μείωση της επισιτιστικής ασφάλειας και κλειστά σύνορα, γεγονότα που τις αναγκάζουν να μένουν πίσω στην αποπληρωμή των μικροπιστώσεών τους και καθιστούν πιο δύσκολο γι' αυτές να θρέψουν τις οικογένειές τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές και οι ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στις πλέον πληγείσες χώρες έχουν απευθύνει επείγουσα έκκληση στους ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις δυσανάλογες συνέπειες του ιού Έμπολα στο γυναικείο πληθυσμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κυριαρχούν στο άτυπο τομέα της οικονομίας, που έχει πληγεί περισσότερο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Έμπολα προκαλεί συχνά αποβολές στις έγκυες γυναίκες, δεδομένου ότι όταν μια μέλλουσα μητέρα αρρωσταίνει, σπάνια είναι σε θέση να συνεχίσει την εγκυμοσύνη.

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι μητέρες που θηλάζουν να μεταδώσουν την ασθένεια στα παιδιά τους, και ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι άρρωστες μητέρες θα πρέπει να βοηθηθούν να περάσουν από τον θηλασμό στο θήλαστρο (μπιμπερό)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι προβληματική για τις έγκυες γυναίκες, λόγω της επεμβατικής φύσης αυτής της θεραπείας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία της μητέρας και του παιδιού έχει προστατευθεί έναντι του Έμπολα, από τους ειδικούς που ανταποκρίθηκαν στην κλήση έκτακτης ανάγκης της Νιγηρίας για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νιγηρία ο ιός Έμπολα τέθηκε υπό έλεγχο εν μέρει μέσω της δραστηριοποίησης των κέντρων παροχής έκτακτης βοήθειας που είχαν συσταθεί για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας δεν είναι μόνο ευάλωτες, αλλά αντανακλώντας τον ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία, έχουν ταυτόχρονα μείζονος σημασίας ρόλο ως προς τον έλεγχο της νόσου του ιού Έμπολα (EVD), π.χ. ως νοσοκόμες, καθαρίστριες ή εργαζόμενες σε πλυντήρια νοσοκομείων, και ως προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με την EVD, προγραμματίζοντας τρόπους αντιμετώπισης και προωθώντας στρατηγικές πρόληψης στις κοινότητές τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νοσοκόμες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του προσωπικού υγείας που έχουν μολυνθεί και χάσει τη ζωή τους από τον ιό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση έχει μειώσει ακόμη περισσότερο τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τον εξοπλισμό και το προσωπικό - αφαιρώντας τους ήδη λιγοστούς πόρους από τις έγκυες γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης των γυναικών, ιδιαίτερα των εγκύων στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας αποτελεί μια μελλοντική μεγάλη καταστροφή για την υγεία[2]·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι οι κύριοι πάροχοι φροντίδας στο σπίτι και στην κοινότητα, στις περισσότερες αφρικανικές κοινωνίες και ότι είναι οι αδελφές, οι κόρες, οι θείες, οι μητέρες και οι γιαγιάδες που έχουν φροντίσει περισσότερο για τους συγγενείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό Έμπολα θέτοντας τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη σύγχυση και οι επικρατούσες παρανοήσεις σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του ιού Έμπολα, έχουν παρατείνει επ' αόριστον την εξάπλωση του ιού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες που καταναλώνουν θηράματα και οι κυνηγοί που αγγίζουν μολυσμένα άγρια ζώα ή το αίμα τους σπάνια γνωρίζουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την επεξεργασία ή την κατανάλωση αυτών των θηραμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος EVD δεν συνιστά μόνο καταστροφή για τη δημόσια υγεία, αλλά έχει ταυτόχρονα μακροχρόνιες ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τον θάνατο συγγενή, οι φήμες και ο φόβος γύρω από τον ιό για τις γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζεται, π.χ. όσον αφορά κληρονομικά δικαιώματα ή στην κατάστασή τους ως ορφανών, ενώ το κλείσιμο σχολείων και η τάση να αναλαμβάνουν τα ορφανά κορίτσια τη φροντίδα της οικογένειας αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» των παιδιών που στερούνται επίσημης εκπαίδευσης για μεγάλες χρονικές περιόδους και αυξάνει επίσης τους κινδύνους της εγκυμοσύνης νεαρών κοριτσιών, των γάμων ανήλικων παιδιών και της βίας κατά των γυναικών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που έχουν επιζήσει του ιού, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επανένταξή τους στις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους και μπορεί να αντιμετωπίσουν την περιφρόνηση ή τον στιγματισμό τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ως επί το πλείστον οι γυναίκες που εκτελούν τις ταφικές τελετουργίες όταν συγγενείς τους πεθαίνουν από Έμπολα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που φοβούνται πολύ τη μόλυνση σταματούν την αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης και υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μολύνσεις από τον ιό Έμπολα στην Αφρική έχουν σχέση με το κυνήγι, τον τεμαχισμό και την επεξεργασία του κρέατος θηραμάτων που έχουν μολυνθεί από άγρια ζώα όπως οι νυχτερίδες και οι πίθηκοι·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια έκτακτης ανάγκης της ΕΕ σε απάντηση στην πανδημία από τον ιό Έμπολα θα μπορούσε να ήταν καλύτερη εφόσον χαρακτηριζόταν από την έλλειψη ταχείας τεχνικής βοήθειας επιτόπου, την απροθυμία των κρατών μελών να συνεργαστούν και τον ανεπαρκή κεντρικό συντονισμό της ΕΕ

1.  αναγνωρίζει τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας, στην αντιμετώπιση της ασθένειας από τον ιό Έμπολα και την καλεί, κατά τη διατύπωση περαιτέρω στρατηγικών, να λάβει υπόψη την πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες και τα κορίτσια μέσω στοχοθετημένων δράσεων· υπογραμμίζει τη σημασία των ομάδων ειδικών του τομέα της υγείας στις οποίες εκπροσωπούνται ισορροπημένα και τα δύο φύλα καθώς και της διαθεσιμότητας δεδομένων και ερευνών ανά φύλο, και τονίζει την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης ψυχολογικής και υγειονομικής υποστήριξη στις γυναίκες που έχουν μολυνθεί με τον ιό ως αποτέλεσμα της φροντίδας ασθενών

2.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης ώστε να κάνει γνωστές στις γυναίκες τις επικίνδυνες πρακτικές που θα πρέπει να αποφεύγονται, και να παράσχει ακριβείς πληροφορίες που συμβάλλουν στον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης κατά τρόπον ώστε να μην θίγονται τα τοπικά έθιμα·

3.  τονίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών θα πρέπει να συνεπάγεται τη συμμετοχή των γυναικών στην κατάρτιση σχεδίων και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τώρα, ιδιαίτερα των γυναικών και των κοριτσιών, θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των κοινωνιών τους·

4.  είναι πεπεισμένο ότι ο αρνητικός αντίκτυπος - που στις αγροτικές περιοχές είναι μεγεθυμένος - των αποδιοργανωμένων συστημάτων υγείας στην υγεία των μητέρων δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα κλινών μειώνεται, υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού υγείας και οι (μέλλουσες) μητέρες θα παρεμποδίζονται να μεταβαίνουν στα νοσοκομεία όταν αυτό χρειάζεται, ή θα αποφεύγουν αργότερα να το πράξουν· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τέτοιες αρνητικές αντιλήψεις έχουν ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να παραμένουν στο σπίτι τους στη φροντίδα γυναικών· επιμένει ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν μέτρα που θα απευθύνονται σε έγκυες γυναίκες, για να τους παρέχουν επαρκή φροντίδα και θα οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των γυναικών ασθενών και των ατόμων που παρέχουν φροντίδα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν οικονομική στήριξη στις προσπάθειες αυτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλες τις σχετικές χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δράσεων για τις γυναίκες, τα παιδιά, και για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα·

5.  προτείνει οι οργανώσεις που εργάζονται για την καταπολέμηση της επιδημίας Έμπολα να χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους επικοινωνίας, όπως ο διάλογος στην κοινότητα, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, - όπου υπάρχουν - για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη νόσο·

6.  τονίζει την ανάγκη για καινοτόμα, ευκίνητα συστήματα που θα εξασφαλίζουν την παροχή φροντίδας σε αστικές και αγροτικές ζώνες σε όλη την περιφέρεια, και ζητεί να προβλεφθεί μια ειδική χρηματοδότηση από την ΕΕ για την εκπαίδευση και την απασχόληση νοσηλευτών, εργαζόμενων σε κοινοτικές υπηρεσίες υγείας και μαιών

7.  θεωρεί απαραίτητο, όταν δρομολογηθεί εκστρατεία εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας, να δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες, εφόσον είναι τα κύρια θύματα και τα άτομα που παρέχουν φροντίδα, και είναι συχνά υπεύθυνες για την εκπαίδευση των παιδιών·

8.  υποστηρίζει την προώθηση της προφυλακτικής αγωγής για την πρόληψη της μόλυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες·

9.  θεωρεί απαραίτητη την διάθεση επαρκών πόρων και για την καταπολέμηση άλλων μορφών ασθενειών που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις εγκύους, όπως η ελονοσία·

10.  τονίζει ότι χρειάζονται σαφείς και συγκεκριμένες λύσεις που να αναγνωρίζουν το ρόλο των γυναικών ως καίριων παραγόντων στην προστασία των οικογενειών και των κοινοτήτων τους και στη διάσπαση της αλυσίδας μετάδοσης της νόσου του Έμπολα· τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της ανάρρωσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για: την προώθηση της συμμετοχής οργανώσεων γυναικών σε προγράμματα ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της υγειονομικής περίθαλψης, όπως π.χ. συνεδρίες για την παρουσίαση των προληπτικών μέτρων για τη νόσο του Έμπολα σε γυναίκες και κορίτσια· την εκπαίδευση επιζώντων του Έμπολα ως νοσοκόμων, καθαριστών και εργαζομένων σε πλυντήρια· και τη διασφάλιση της ίδιας προστασίας για όλο το νοσοκομειακό προσωπικό· τονίζει επίσης τη σημασία της παροχής σε άνδρες και γυναίκες λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ιδίως σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη σεξουαλική επαφή μετά την ανάρρωση·

11.  προτρέπει τις κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων χωρών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση του στιγματισμού και της απομόνωσης των γυναικών και των κοριτσιών, όταν πεθαίνει ένα μέλος της οικογένειας, και να διασφαλίσουν ότι θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ιδίως τα κληρονομικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εκπαίδευση·

12.  υπογραμμίζει το πολύτιμο και αποτελεσματικό έργο που διεξάγεται από τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, και την ανάπτυξη μιας αποκεντρωμένης χρηματοδότησης του έργου σε τοπικό επίπεδο, που θα επιτρέψει την καλύτερη πρόσβαση ιδίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια στους διαθέσιμους πόρους, και θα τους παράσχει προοπτικές απασχόλησης στην περιοχή μέσω αποκεντρωμένων δομών κατάρτισης, συγχρόνως δε θα βοηθήσει να αποτραπεί η διαρροή προσωπικού με ιατρική κατάρτιση από τις περιοχές που έχουν πληγεί·

13.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το βαρύ πλήγμα που η νόσος του Έμπολα έχει καταφέρει στις γυναίκες και στα κορίτσια, και υπογραμμίζει ότι η αποτυχία επίλυσης των ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές για μακροπρόθεσμη ανάκαμψη καθώς και στο επίπεδο ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις πληγείσες περιοχές· επιμένει στην ανάγκη επανένταξης των γυναικών και κοριτσιών στην κοινωνία, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, και υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης εκστρατειών βέλτιστων πρακτικών και ευαισθητοποίησης για την υγεία στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον ιό· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν προγράμματα κατάρτισης που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να γίνουν οι βασικοί παράγοντες στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης και αντιμετώπισης των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου σε αυτόν τον τύπο υγειονομικών κρίσεων, τόσο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσο και για την πιο μακροπρόθεσμη προσπάθεια αποκατάστασης·

15.  καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η δυναμική των δύο φύλων θα μπορούσε να βοηθήσει να σωθούν ζωές, μέσω, μεταξύ άλλων, στοχευμένων προς τις γυναίκες μηνυμάτων σχετικά με τη σημασία της χρήσης προστατευτικών μέτρων μέσα και έξω από το σπίτι.

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη ακριβούς απεικόνισης του ρόλου των γυναικών, καθώς και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται σκόπιμα οι κοινωνικές παραδόσεις για την ενίσχυση των ρόλων που αντιστοιχούν στα φύλα και έχουν αποτελέσει, τουλάχιστον εν μέρει, την αιτία του δυσανάλογα μεγάλου ποσοστού των γυναικών που έχουν μολυνθεί·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον ιό Έμπολα και την εξάπλωσή του δεν φτάνουν σε όλους εξαιτίας του αναλφαβητισμού· τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών, για παράδειγμα, μεταδίδοντας περισσότερες πληροφορίες από το ραδιόφωνο· σημειώνει ένα βαθμό δυσπιστίας εκ μέρους των αρχών στην πληγείσα περιοχή και τονίζει τη σημασία της παροχής βασικής ιατρικής περίθαλψης και στις αγροτικές περιοχές επίσης·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την επείγουσα ανάγκη να κατανεμηθούν πόροι για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας για τις μητέρες, τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της ανοικοδόμησης των υποδομών υγείας και την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη εκείνων που έχουν πληγεί·

19.  καλεί την Επιτροπή και τους ερευνητές στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας να μην επικεντρώσουν απλώς την έρευνά τους και τη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, στις ανάγκες των πλούσιων περιοχών του κόσμου, αλλά να φέρουν τα προβλήματα των αναδυόμενων χωρών στο προσκήνιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τις έγκυες γυναίκες και τα παιδιά, με απώτερο στόχο να μπορούν να προσφερθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες φάρμακα σε προσιτές τιμές για τις ασθένειες που τις πλήττουν·

20.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, να γεφυρώσουν το σημερινό χάσμα στην εμπειρική έρευνα, να διερευνήσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες επιπτώσεις της νόσου EVD στις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών και να αναπτύξουν μια σε βάθος κατανόηση του μοναδικού ρόλου των γυναικών στη διαμόρφωση απαντήσεων σε αυτά τα είδη κρίσεων στον τομέα της υγείας·

21.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της αυξημένης έντασης μεταξύ των διαφόρων ομάδων ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της επιδημίας του Έμπολα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος διάδοσης μύθων που επιρρίπτουν την ευθύνη για την εμφάνιση της νόσου σε ορισμένες εθνοτικές ομάδες· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των παιδιών, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν πεθάνει, θεωρούνται ως φορείς της νόσου, απομονώνονται από την κοινωνία και αναγκάζονται να ζουν μόνα στους δρόμους·

22.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει το σοβαρό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος της EVD για τις γυναίκες και να ενισχύσει τις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα και να συνδράμουν τις συχνά διευρυμένες πλέον οικογένειές τους·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των μέσων διαβίωσης των γυναικών, λόγω της σημαντικής μείωσης της παραγωγής στη γεωργία και το εμπόριο μικρής κλίμακας μετά την εξάπλωση του ιού, η οποία εκθέτει τις γυναίκες σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης· επισημαίνει επίσης το ρόλο των γυναικών στις προετοιμασίες για την ταφή των θυμάτων, και τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του κινδύνου μόλυνσης που συνδέεται με αυτήν την διαδικασία κατά τρόπον ώστε να μην θίγονται οι πολιτιστικές παραδόσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Arne Gericke, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Marc Tarabella

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Inácio Faria

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Louis Aliot

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ελένη Θεοχάρους, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Liliana Rodrigues, Elly Schlein

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

1

-

EFDD

Nathan Gill

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή