Процедура : 2014/2125(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0282/2015

Внесени текстове :

A8-0282/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0371

ВТОРИ ДОКЛАД     
PDF 200kWORD 107k
2.10.2015
PE 557.298v02-00 A8-0282/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на директора на Европейския институт за иновации и технологии,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(6), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0282/2015),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2013 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Института(9),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(11) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на директора на Европейския институт за иновации и технологии,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(12),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(13), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(14), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(16), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0282/2015),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година

(2014/2125(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0282/2015),

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  припомня, че Сметната палата („Палатата“) установява в своя доклад относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии („Института“) за финансовата 2013 година, че за втора поредна година липсва достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите с безвъзмездна финансова помощ; отбелязва, че според Палатата качеството на сертификатите, покриващи около 87% от разходите за безвъзмездна финансова помощ, е поставено под съмнение, тъй като те са издавани от независими одиторски фирми, наети от бенефициентите на безвъзмездната финансова помощ; припомня освен това, че с цел преодоляване на недостатъците, свързани с качеството на одитните сертификати, Институтът е подобрил указанията, давани на сертифициращите одитори и е изпратил актуализираните указания на Общностите на знанието и иновациите (ОЗИ), които са получателите на безвъзмездната финансова помощ от Института, през юни 2013 г.;

2.  отбелязва въз основа на информация от Института, че усъвършенстваните указания са довели до подобряване на качеството на одитните сертификати, получени във връзка с операциите с безвъзмездна финансова помощ за 2013 г., за които окончателните плащания са били извършени през 2014 г.;

3.  признава, че в споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 2014 г. за първи път Институтът използва същата методология за одитно сертифициране като всички други програми по рамковата програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че използването на по-подробна и последователна методология за сертифициране е повишило допълнително достоверността, получена в хода на предварителните проверки;

4.  припомня, че Институтът е въвел допълнителни последващи проверки за операциите с безвъзмездна финансова помощ като второ равнище на увереност относно законосъобразността и редовността на операциите с безвъзмездна финансова помощ; признава, че Институтът е провел одити „на място“, обхващащи около 40% от безвъзмездната финансова помощ, предоставена в рамките на споразуменията от 2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ; отбелязва, че тези одити са довели до възстановяване на 263 239 EUR от общата одитирана сума в размер на 29 163 272 EUR; признава, че установеният процент грешки в одитираната извадка е 0,90%, а остатъчният процент на грешки е 0,69%, което е под прага на същественост от 2%; отбелязва, че в своите предварителни забележки за финансовата 2014 година Палатата не е направила коментари или констатации по отношение на предварителните или последващите проверки;

5.  признава въз основа на информация от Института, че от 2013 г. той е подобрил своите процедури за възлагане на обществени поръчки и е възприел проактивен подход след откриването на грешки от страна на Сметната палата; отбелязва по-специално, че Институтът е прекратил двата рамкови договора, сключени през 2010 г. и 2012 г., при които е установено, че използването на процедурата на договаряне е нередовно; освен това отбелязва, че Институтът е преразгледал вътрешните си процедури, потоци и образци, за да спази напълно приложимите правила за обществените поръчки, като се обръща специално внимание на разумното планиране и оценката на нуждите; признава, че през 2015 г. Институтът е назначил допълнителен служител, отговарящ за обществените поръчки, и че е провел поредица от обучения за своите служители относно възлагането на обществени поръчки;

6.  признава, че вследствие на консултантската задача, осъществена от структурата за вътрешен одит на Института, той е изпълнил следните действия:

-  разработил е наръчник относно възлагането на обществени поръчки, който включва контролни списъци за различните процедури за възлагане на обществени поръчки и конкретни договори към рамковите договори;

-  изискал е от службата за възлагане на обществени поръчки да проверява всички искания за услуги, преди да бъде поискана оферта, което предоставя допълнително ниво на контрол;

-  осигурил е достатъчна степен на обучение на служителите чрез целеви обучения;

-  изяснил е съответната роля на службата за възлагане на обществени поръчки, службата за оперативно управление и службата за управлението на договорите и е въвел подобрени контролни списъци и придружаващи документи;

-  документирал е процедурите за възлагане на обществени поръчки в един-единствен регистър, който е лесен за използване на практика и е пропорционален на размера на Института;

7.  отбелязва въз основа на информация от Института, че не са открити грешки при възлагането на обществени поръчки по отношение на 2014 г.; освен това отбелязва, че тъй като нивото на остатъчна грешка в разходите за безвъзмездна финансова помощ е 0,69%, комбинираният процент грешки за административните и оперативните разходи възлиза на около 0,5% от общия размер на плащанията, направени през 2014 г.; очаква доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Института за финансовата 2014 година, за да потвърди тези констатации;

8.  констатира, че Институтът е получил одитните сертификати относно разходите за допълнителните дейности на ОЗИ, направени през периода 2010 – 2014 г.; отбелязва, че Институтът е извършил преглед на портфейла от допълнителни дейности на ОЗИ, за да гарантира, че са приети само дейностите с ясна връзка с финансираните от Института дейности на ОЗИ с добавена стойност;

9.  признава, че финансирането от Института, предоставено на ОЗИ през периода 2010 – 2014 г., не надвишава тавана от 25%, както е посочено в рамковите споразумения за партньорство между ОЗИ и Института;

Бюджетно и финансово управление

10.  отбелязва, че Институтът е подобрил процедурите за планиране и мониторинг, свързани с изпълнението на бюджета; отбелязва, че тези процедури понастоящем включват по-стриктна оценка на всички предложени дейности с отражение върху бюджета, надхвърлящо 50 000 EUR, както и въвеждането на допълнителни документи за планиране, които да гарантират, че нуждите от човешки и финансови ресурси са добре определени и че тези ресурси са на разположение за изпълнение на всички планирани дейности; отбелязва освен това, че връзката между планираните дейности и разпределението на ресурсите е била засилена чрез обвързване на годишната работна програма и годишния бюджет;

11.  отбелязва, че Институтът, съвместно с ОЗИ, е подобрил значително способността за усвояване на ОЗИ от първата вълна за периода 2010 – 2014 г., като средният годишен темп на растеж на усвоената безвъзмездна финансова помощ на Института е в размер на 85%; освен това отбелязва, че управителният съвет на Института е избрал и определил две партньорства, които да станат ОЗИ от втората вълна, което допълнително ще увеличи капацитета за усвояване, считано от 2015 г., и ще увеличи степента на изпълнение на бюджета на Института;

12.  припомня, че ниската степен на изпълнение на бюджета за дял I (разходи за персонала) е свързана предимно с високото текучество на персонала и с факта, че все още не е бил приет правилникът за актуализиране на заплатите; отбелязва, че анализът на интервютата, провеждани при напускане на персонала, определя липсата на ясна перспектива за професионално развитие, трудните условия на работа и непривлекателния пакет от възнаграждение и придобивки във връзка с корекционния коефициент за Унгария като основните причини за голямото текучество на персонала;

13.  признава действията, предприети от Института с цел намаляване на голямото текучество на персонала; отбелязва, по-конкретно, подобряването на управлението на свободните работни места, създаването на система за оценка и прекласифициране, предоставяща по-добра перспектива за професионално развитие и укрепваща средното управленско равнище; приветства намаляването на текучеството на персонала от 20 – 25% през периода 2012 – 2013 г. до 12% през 2014 г.; отбелязва, че останалите четири свободни работни места ще бъдат запълнени постепенно през 2015 г.;

Вътрешен одит

14.  признава, че през юни 2014 г. Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията публикува доклад, в който проследява на какъв етап е изпълнението на плана за действие, приет в резултат на „Ограничения преглед на управлението на безвъзмездната финансова помощ – подготовка на годишните споразумения за безвъзмездна финансова помощ“; отбелязва, че СВО е маркирала като приключени две препоръки от общо шестте първоначални и че квалификацията на още една препоръка е понижена от „критична“ на „много важна“;

15.  признава, че през декември 2014 г. СВО е осъществила посещение за установяване на фактите в Института, за да направи преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на препоръките, които не са били приключени; освен това признава, че посещението е довело до констатация на СВО, че са направени допълнителни подобрения в процеса на отпускане на годишната безвъзмездна финансова помощ и че всички подробни действия, представени на СВО по време на посещението, независимо дали са били завършени, текущи или планирани, съдържат адекватни мерки с оглед на рисковете, изтъкнати в ограничения преглед, изготвен от СВО;

16.  отбелязва, че от 25 действия, свързани с плана за действие, 18 са били изпълнени, както и че изпълнението на останалите седем действия е в ход; освен това отбелязва, че три от тези седем действия трябва да бъдат изпълнени преди края на 2015 г., след подписване на измененото рамково споразумение за партньорство между Института и ОЗИ; отбелязва въз основа на информация от Института, че изпълнението на оставащите действия напредва по планирания начин;

17.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит е извършила седем одиторски и консултантски дейности през 2014 г. и признава действията на Института, предприети вследствие на препоръките на тази структура.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Raymond Finch

(1)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.

(2)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.

(3)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0146.

(4)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(8)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(9)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.

(10)

OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 184.

(11)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0146.

(12)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(14)

OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(15)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(16)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

Правна информация - Политика за поверителност