Postup : 2014/2125(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0282/2015

Předložené texty :

A8-0282/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0371

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 184kWORD 99k
2.10.2015
PE 557.298v02-00 A8-0282/2015

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria Evropskému inovačnímu a technologickému institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(3) o odložení udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi ředitele Evropského inovačního a technologického institutu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(6), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0282/2015),

1.  uděluje absolutorium řediteli Evropského inovačního a technologického institutu za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi institutu(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria Evropskému inovačnímu a technologickému institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015(11) o odložení udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi ředitele Evropského inovačního a technologického institutu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(12),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(13), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(14), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(15),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(16), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0282/2015),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0282/2015),

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  připomíná, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) za rozpočtový rok 2013 došel k závěru, že již druhý rok po sobě nezískal přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti grantových operací; konstatuje, že podle názoru Účetního dvora byla kvalita osvědčení zpochybněna, neboť je vydaly nezávislé auditorské firmy najaté příjemci grantů, a to přibližně u 87 % výdajů na granty; dále připomíná, že s cílem řešit nedostatky týkající se kvality auditních osvědčení, institut zdokonalil pokyny poskytované auditorům vydávajícím osvědčení a v červnu 2013 předal aktualizované pokyny „znalostním a inovačním společenstvím“, která jsou příjemci grantů institutu;

2.  bere na vědomí informaci institutu o tom, že zlepšení pokynů přineslo značné zvýšení kvality auditních osvědčení týkajících se grantových operací v roce 2013, jejichž konečná platba proběhla v roce 2014;

3.  bere na vědomí, že počínaje grantovými smlouvami z roku 2014 instituce používá stejnou metodiku pro auditní osvědčení jako všechny ostatní programy spadající do rámcového programu Horizont 2020; všímá si, že používání podrobnější a důslednější metodiky pro osvědčení dále zvýšilo jistotu získanou v průběhu ověřování ex ante;

4.  připomíná, že aby získal další stupeň jistoty o legalitě a správnosti grantových operací, zavedl institut doplňkové ověřování ex post grantových operací; bere na vědomí, že institut provedl audity na místě v případě asi 40 % grantů vyplacených v rámci grantových dohod na rok 2013; konstatuje, že na základě těchto auditů bylo zpětně získáno 263 239 EUR z celkové auditované částky 29 163 272 EUR; bere na vědomí, že zjištěná míra chyb v auditovaném vzorku činí 0,90 % a míra zbytkových chyb 0,69 %, což je pod 2% prahem významnosti; konstatuje, že Účetní dvůr neuvedl ve svých předběžných připomínkách pro rozpočtový rok 2014 žádné poznámky nebo zjištění ohledně ověřování ex ante či ex post;

5.  bere na vědomí na základě informací poskytnutých institutem, že institut od roku 2013 zlepšil své postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek a poté, co Účetní dvůr zjistil chyby, zaujal aktivní přístup; konstatuje zejména, že institut zrušil dvě rámcové smlouvy uzavřené v letech 2010 a 2012, v jejichž případě bylo zjištěno, že použití jednacího řízení nebylo opodstatněné; dále si všímá, že institut provedl revizi interních postupů, pracovních toků a šablon, aby bylo zajištěno důsledné dodržování příslušných pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek, přičemž byla zvláštní pozornost věnována řádnému plánování a odhadu potřeb; uznává, že institut přijal v roce 2015 dalšího pracovníka pro zadávání zakázek a že provedl řadu školení svých zaměstnanců zaměřených na zadávání zakázek;

6.  bere na vědomí, že kromě konzultačního úkolu, který provedlo oddělení vnitřního auditu institutu, realizoval institut následující opatření:

-  vypracoval příručku o zadávání veřejných zakázek, která obsahuje kontrolní seznam pro různé postupy zadávání zakázek a zvláštní smlouvy v rámci rámcových smluv;

-  nařídil, aby se při zadávání veřejných zakázek ověřovaly veškeré žádosti o službu předtím, než je požádáno o nabídku, čímž je zajištěna další úroveň kontroly;

-  zajistil, aby zaměstnanci byli dostatečně vyškoleni prostřednictvím cílených školení;

-  objasnil jednotlivé role v rámci zadávání, operační fáze a řízení smluv, včetně zavedení kvalitnějších kontrolních seznamů a průvodek;

-  postupy zadávání veřejných zakázek jsou dokumentovány v rámci jediného a prakticky využitelného archivu, který odpovídá velikosti institutu;

7.  konstatuje, že podle informací institutu nebyly v souvislosti s rokem 2014 zjištěny žádné chyby při zadávání veřejných zakázek; dále si všímá, že vzhledem k tomu, že míra zbytkových chyb u grantových výdajů činí 0,69 %, je souhrnná míra chyb u správních a operačních výdajů asi 0,5 % z celkových plateb provedených v roce 2014; se zájmem očekává zprávu Účetního dvora o konečné závěrce institutu za rok 2014, aby se tato zjištění potvrdila;

8.  konstatuje, že institut obdržel auditní osvědčení o nákladech na doplňkové činnosti znalostních a inovačních společenství v období 201–2014; konstatuje, že institut provedl přezkum portfolia znalostních a inovačních společenství týkající se doplňkových činností, aby ověřil, že jsou schvalovány pouze ty činnosti, které jednoznačně souvisí s činnostmi znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou financovanými z prostředků institutu;

9.  bere na vědomí, že financování institutu poskytnuté znalostním a inovačním společenstvím v období 201–2014 nepřesáhlo 25% strop stanovený v rámcových dohodách o partnerství, která tato společenství uzavřela s institutem;

Rozpočtové a finanční řízení

10.  konstatuje, že institut zkvalitnil plánovací a monitorovací postupy týkající se plnění rozpočtu; všímá si, že tyto postupy nyní zahrnují přísnější hodnocení veškerých navrhovaných činnosti s rozpočtovým dopadem nad 50 000 EUR a rovněž byly zavedeny doplňující plánovací dokumenty, které zajišťují, aby veškeré potřeby v oblasti lidských a finančních zdrojů byly řádně stanovovány a tyto zdroje byly k dispozici pro provádění všech plánovaných činností; dále konstatuje, že byla posílena vazba mezi plánovanými činnostmi a přidělováním zdrojů tím, že byl roční pracovní plán propojen s ročním rozpočtem;

11.  konstatuje, že institut společně se znalostními a inovačními společenstvími výrazně zlepšil absorpční kapacitu první vlny znalostních a inovačních společenství pro období 2010–2014, přičemž průměrná míra ročního růstu čerpání grantů institutu dosáhla 85 %; dále konstatuje, že správní rada institutu vybrala a určila dvě partnerství, která by měla představovat druhou vlnu znalostních a inovačních společenství, což počínaje rokem 2015 dále zvýší absorpční kapacitu i míru čerpání rozpočtu institutu;

12.  připomíná, že nízká míra čerpání v hlavě I (výdaje na zaměstnance) souvisí především s velkou fluktuací zaměstnanců a dosud nepřijatými nařízeními o platových úpravách; konstatuje, že analýza odchodů zaměstnanců odhalila, že k hlavním důvodům této vysoké fluktuace patří nedostatek kariérních vyhlídek, náročné pracovní prostředí a neatraktivní platy související s opravným koeficientem pro Maďarsko;

13.  bere na vědomí opatření, která institut přijal s cílem snížit vysokou fluktuaci zaměstnanců; všímá si zejména zlepšení řízení v oblasti volných pracovních míst, zavedení systému pro hodnocení a reklasifikaci, zajištění lepších kariérních vyhlídek a posílení úrovně středních řídících funkcí; vítá snížení míry fluktuace zaměstnanců z 20-25 % v období 2012–2013 na 12 % v roce 2014; bere na vědomí, že čtyři doposud volná pracovní místa budou postupně obsazena během roku 2015;

Vnitřní audit

14.  bere na vědomí, že v červnu 2014 vydal útvar interního auditu Komise auditní zprávu o navazujících opatřeních týkající se stavu provádění akčního plánu, který vznikl na základě omezeného přezkumu grantového řízení – přípravy ročních grantových dohod; všímá si, že útvar interního auditu uzavřel dvě doporučení z původních šesti a že jedno další doporučení bylo přehodnoceno z „kritického“ na „velmi důležité“;

15.  bere na vědomí, že v prosinci 2014 útvar interního auditu provedl v institutu vyšetřovací návštěvu, aby provedl přezkum pokroku, kterého bylo dosaženo při provádění dosud neuzavřených doporučení; dále bere na vědomí, že na základě této návštěvy útvar interního auditu uznal, že došlo k dalšímu zlepšení v rámci ročního procesu udělování grantů a že veškerá podrobná opatření, která útvar interního auditu předložil v rámci této návštěvy, ať už uzavřená, probíhající či plánovaná, řešila odpovídajícím způsobem rizika, na něž útvar interního auditu poukázal v rámci omezeného přezkumu;

16.  všímá si, že z 25 opatření vyplývajících z akčního pláno bylo 18 provedeno a že provádění zbývajících 7 opatření probíhá; dále konstatuje, že tři z těchto sedmi opatření mají být provedena do konce roku 2015, poté, co bude podepsána pozměněná rámcová dohoda o partnerství mezi institutem a znalostními a inovačními společenstvími; na základě informací poskytnutých institutem bere na vědomí, že provádění zbývajících opatření postupuje podle plánu;

17.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl v roce 2014 sedm auditních a konzultačních akcí, a uznává, že opatření, která institut přijal, zohlednila doporučení útvaru interního auditu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch

(1)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(2)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0146.

(4)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(9)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(10)

Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 184.

(11)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0146.

(12)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(14)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(15)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právní upozornění - Ochrana soukromí