ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013

2.10.2015 - (2014/2125(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Ryszard Czarnecki

Procedure : 2014/2125(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0282/2015
Indgivne tekster :
A8-0282/2015
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013

(2014/2125(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 med instituttets svar[1],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015[3] om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[4],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi[6], særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[7],

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[8], særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0282/2015),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013

(2014/2125(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 med instituttets svar[9],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[10] for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015[11] om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[12],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[13], særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi[14], særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[15],

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[16], særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0282/2015),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013

(2014/2125(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0282/2015),

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

1.  minder om, at Revisionsretten ("Retten) i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut ("instituttet") for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 for andet år i træk konstaterede, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for tilskudstransaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; bemærker Revisionsrettens synspunkt, at kvaliteten af attesterne var usikker, da de var udstedt af uafhængige revisionsfirmaer, der var engageret af støttemodtagerne, for ca. 87 % af tilskudsudgifterne; minder endvidere om, at instituttet har givet bedre instrukser til de attesterende revisorer, og at det i juni 2013 informerede "videns- og innovationsfællesskaberne" (VIF'erne), som er modtagerne af instituttets tilskud, om de ajourførte instrukser for at behandle de mangler, der vedrørte kvaliteten af revisionsattesterne;

2.  erfarer fra instituttet, at de forbedrede instrukser førte til en forbedring i kvaliteten af de revisionsattester, som blev udstedt for tilskudstransaktioner i 2013, for hvilke de endelige betalinger blev foretaget i 2014;

3.  anerkender, at instituttet begyndende med tilskudsaftalerne for 2014 anvender den samme metode for revisionsattester som alle andre programmer under Horisont 2020-rammeprogrammet; bemærker, at anvendelsen af mere detaljerede og ensartede attesteringsmetodologier yderligere har øget sikkerheden i forbindelse med forudgående kontrol;

4.  minder om, at instituttet indførte supplerede efterfølgende kontrol af tilskudstransaktioner som yderligere sikkerhed for tilskudstransaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; konstaterer, at instituttet gennemførte revisioner "på stedet", der omfattede omkring 40 % af tilskuddene betalt under tilskudsaftalerne i 2013; bemærker, at disse revisioner førte til inddrivelse af 263 239 EUR ud af det samlede, reviderede beløb på 29 163 272 EUR; erkender, at den konstaterede fejlforekomst i den reviderede stikprøve er på 0,90 %, og at restfejlforekomsten er på 0,69 %, som er under væsentlighedstærsklen på 2 %; bemærker, at Retten ikke har fremsat kommentarer eller konstateringer i forbindelse med forudgående eller efterfølgende kontrol i sine foreløbige bemærkninger for regnskabsåret 2014;

5.  erfarer fra instituttet, at det har forbedret sine procedurer for offentlige indkøb siden 2013 og har anlagt en proaktiv tilgang efter Revisionsrettens påvisning af fejl; bemærker navnlig, at instituttets annullerede de to rammekontrakter, der blev indgået i 2010 og 2012, hvor anvendelsen af en procedure med forhandling blev anset for at være uregelmæssig; bemærker endvidere, at instituttet foretog en revision af de interne procedurer, kredsløb og skabeloner med henblik på fuld overholdelse af de respektive regler for offentlige indkøb med særlig fokus på fornuftig planlægning og vurdering af behov; konstaterer, at instituttet har ansat en udbudsansvarlig yderligere i 2015, og at det gennemførte en række uddannelseskurser om indkøb for sit personale;

6.  anerkender, at instituttet ud over den konsulentopgave, som instituttets interne revisionsfunktion udførte, gennemførte følgende foranstaltninger:

-  udarbejdelse af et vademecum om offentlige indkøb, som indeholder tjeklister for forskellige indkøbsprocedurer og specifikke kontrakter under rammekontrakter;

-  krav om, at indkøbsfunktionen kontrollerer alle anmodninger om tjenesteydelser, inden den anmoder om et tilbud, hvilket giver et yderligere kontrolniveau

-  sikring af, at personalet er tilstrækkeligt uddannet gennem målrettede kurser

-  præcisering af rollen for henholdsvis indkøbs-, drifts- og kontraktforvaltningsfunktionen samt indførelse af forbedrede tjeklister og forsendelsespapirer

-  dokumentering af procedurerne for offentlige indkøb i en enkelt og praktisk anvendelig database, der står i forhold til instituttets størrelse;

7.  erfarer fra instituttet, at der ikke blev konstateret nogen fejl med hensyn til offentlige indkøb i 2014; bemærker endvidere, at restfejlforekomsten for tilskudsudgifter er på 0,69 %, og at den kombinerede fejlfrekvens for administrations- og driftsudgifter udgør ca. 0,5 % af de samlede betalinger i 2014; ser frem til Revisionsrettens beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2014 med henblik på at bekræfte disse resultater;

8.  konstaterer, at instituttet opnåede revisionsattester vedrørende omkostningerne til VIF'ers supplerende aktiviteter i perioden 2010-2014; bemærker, at instituttet foretog en revision af porteføljen af VIF'ers supplerende aktiviteter for at sikre, at der kun godkendes aktiviteter med en klar forbindelse til VIF-aktiviteter med en merværdi, som er finansieret af instituttet;

9.  konstaterer, at instituttets finansiering til VIF’er i perioden 2010-2014 ikke har overskredet det loft på 25 %, som er fastsat i rammepartnerskabsaftalerne mellem VIF’erne og instituttet;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

10.  bemærker, at instituttet har forbedret planlægningen og overvågningen i forbindelse med budgetgennemførelsen; noterer sig, at disse procedurer nu omfatter en mere grundig vurdering af alle foreslåede aktiviteter med en budgetmæssig virkning på over 50 000 EUR samt indførelse af supplerende planlægningsdokumenter, som sikrer, at behovene for menneskelige og finansielle ressourcer er klart defineret og til rådighed for at gennemføre alle de planlagte aktiviteter; bemærker endvidere, at forbindelsen mellem de planlagte aktiviteter og ressourceallokeringen er blevet styrket ved at knytte det årlige arbejdsprogram til det årlige budget;

11.  bemærker, at instituttet sammen med VIF’erne i høj grad har forbedret absorptionskapaciteten i den første bølge af VIF’er i perioden 2010-2014 med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 85 % for instituttets absorberede tilskud; bemærker endvidere, at instituttets bestyrelse udvalgte og udpegede to partnerskaber, der skal udgøre den anden bølge af VIF’er, hvilket yderligere vil øge absorptionskapaciteten fra 2015 og øge udnyttelsesgraden for instituttets budget;

12.  minder om, at den lave udnyttelsesgrad for afsnit I (personaleudgifter) navnlig er forbundet med den store udskiftning af personale, og at der endnu ikke er vedtaget reguleringer af løntilpasningerne; noterer sig, at analysen af personalets fratrædelsessamtaler indkredsede en mangel på klare karrieremuligheder, et vanskeligt arbejdsmiljø og en uattraktiv lønpakke som følge af justeringskoefficienten for Ungarn som hovedårsagerne til den store udskiftning af personale;

13.  anerkender de tiltag, som instituttet har taget for at begrænse den store udskiftning af personale; bemærker navnlig de forbedringer i forvaltningen af ledige stillinger, indførelse af et evaluerings- og omklassificeringssystem, der skaber bedre karrieremuligheder og styrker mellemlederniveauet; glæder sig over reduktionen i satsen for personaleudskiftning fra 20-25 % i perioden 2012-2013 til 12 % i 2014; noterer sig, at de fire resterende ledige stillinger gradvist vil blive besat i 2015;

Intern revision

14.  konstaterer, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) offentliggjorde en opfølgende revisionsrapport i juni 2014 om status for gennemførelsen af handlingsplanen som følge af "Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements" (den begrænsede revision af forvaltningen af tilskud – forberedelse af årlige tilskudsaftaler); noterer sig, at IAS har afsluttet to ud af de oprindelige seks anbefalinger, og at en yderligere anbefaling blev nedjusteret fra "kritisk" og til "meget vigtig";

15.  konstaterer, at IAS gennemførte en undersøgelsesrejse til instituttet i december 2014 for at gennemgå de fremskridt, der var gjort med gennemførelsen af disse åbne anbefalinger; konstaterer endvidere, at besøget resulterede i, at IAS konstaterede yderligere forbedringer i den årlige tildeling af tilskud, og at alle de detaljerede foranstaltninger, der er forelagt IAS under besøget, også de afsluttede, igangværende eller planlagte foranstaltninger, hensigtsmæssigt afbøder de risici, der er påpeget i IAS's begrænsede revision;

16.  bemærker, at ud af de 25 foranstaltninger, der er en følge af handlingsplanen, er 18 blevet gennemført, og at gennemførelsen af de øvrige syv foranstaltninger er i gang; bemærker endvidere, at tre ud af disse syv foranstaltninger skal gennemføres inden udgangen af 2015, efter at den ændrede rammepartnerskabsaftalen mellem instituttet og VIF’erne er blevet undertegnet; erfarer fra instituttet, at gennemførelsen af de resterende foranstaltninger skrider planmæssigt frem;

17.  bemærker, at den interne revisionsfunktion har udført syv revisions- og rådgivningsopgaver i 2014, og anerkender instituttets foranstaltninger, der er truffet på grundlag af den interne revisionsfunktions anbefalinger.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING

I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch

 • [1]  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 184.
 • [2]  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 184.
 • [3]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0146.
 • [4]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [5]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [6]  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
 • [7]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [8]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [9]  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 184.
 • [10]  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 184.
 • [11]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0146.
 • [12]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [13]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [14]  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
 • [15]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [16]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.