Διαδικασία : 2014/2125(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0282/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0282/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0371

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 193kWORD 107k
2.10.2015
PE 557.298v02-00 A8-0282/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2125(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17 Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29 Απριλίου 2015(3), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(6), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0282/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας , στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2125(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17 Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29 Απριλίου 2015(11), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(13), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(14), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0282/2015),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2125(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0282/2015),

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (“το Ινστιτούτο”) για το οικονομικό έτος 2013, έκρινε την ποιότητα των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από ανεξάρτητες εταιρείες λογιστικού ελέγχου ανεπαρκή, πιστοποιητικών που καλύπτουν περίπου 87 % των δαπανών επιχορήγησης· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι για να αντιμετωπισθούν οι ανεπάρκειες που σχετίζονται με την ποιότητα των πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου το Ινστιτούτο βελτίωσε τις οδηγίες προς τους ελεγκτές πιστοποίησης και γνωστοποίησε τις επικαιροποιημένες οδηγίες στις «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» (ΚΓΚ), που είναι οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων του Ινστιτούτου, τον Ιούνιο 2013·

2.  σημειώνει από το Ινστιτούτο ότι οι βελτιωμένες οδηγίες έφεραν ως αποτέλεσμα τεράστια βελτίωση στην ποιότητα των πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου που ελήφθησαν σε σχέση με τις πράξεις επιχορήγησης 2013 για τις οποίες οι τελικές πληρωμές έγιναν το 2014·

3.  αναγνωρίζει ότι αρχίζοντας με τις συμφωνίες επιχορήγησης 2014 το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020· σημειώνει ότι η χρήση λεπτομερέστερης και συνεπέστερης μεθοδολογίας έχει περαιτέρω αυξήσει τη βεβαιότητα που αποκομίζεται στη διάρκεια των εκ των προτέρων επαληθεύσεων

4.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο θέσπισε συμπληρωματικές εκ των υστέρων επαληθεύσεις για πράξεις επιχορηγήσεων ως δεύτερο επίπεδο βεβαιότητας σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων επιχορήγησης αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο διενήργησε 'επιτόπιους' ελέγχους που κάλυπταν περίπου 40 % των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται δυνάμει των συμφωνιών επιχορήγησης 2013· σημειώνει ότι αυτοί οι λογιστικοί έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση 263.239 EUR, επί συνολικού ποσού ελέγχων 29.163.272 EUR· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματος που εντοπίσθηκε στο δείγμα που ελέγχθηκε είναι 0,90 % και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος είναι 0,69 %, που ευρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο σημαντικότητας του 2 %· σημειώνει ότι το Δικαστήριο δεν έχει διατυπώσει παρατηρήσεις ή συμπεράσματα σε σχέση με τις εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων επαληθεύσεις στις προκαταρκτικές παρατηρήσεις του για το οικονομικό έτος 2014·

5.  αναγνωρίζει από το Ινστιτούτο ότι βελτίωσε τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από το 2013 και έχει προορατική προσέγγιση μετά τη διαπίστωση σφαλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ειδικότερα ότι το Ινστιτούτο ακύρωσε τις δύο συμβάσεις πλαίσιο που συνήφθησαν το 2010 και 2012 και όπου η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση ευρέθη να είναι αντικανονική· σημειώνει περαιτέρω ότι το Ινστιτούτο αναθεώρησε εκτενώς τις εσωτερικές διαδικασίες του, διοικητικές διαδρομές και υποδείγματα με σκοπό να συμμορφωθεί πλήρως προς τους αντίστοιχους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων δίδοντας ειδική προσοχή στον ορθό σχεδιασμό και την ορθή εκτίμηση των αναγκών· αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο προσέλαβε πρόσθετο υπάλληλο σύναψης συμβάσεων το 2015 και ότι προέβη σε σειρά κύκλων κατάρτισης σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για το προσωπικό του·

6.  αναγνωρίζει ότι πέραν της ανάθεσης παροχής συμβουλών στην οποία προέβη το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου, το Ινστιτούτο υλοποίησε τις εξής δράσεις:

-  σύνταξη οδηγού (VadeMecum) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων που περιέχει ερωτηματολόγια ελέγχου για διάφορες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και ειδικές συμβάσεις δυνάμει συμβάσεων πλαισίων·

-  εξασφάλιση του ότι η σύναψη συμβάσεων επαληθεύει όλα τα αιτήματα για υπηρεσία πριν να ζητηθεί προσφορά, στοιχείο το οποίο παρέχει επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου·

-  εξασφάλιση του ότι τα μέλη του προσωπικού έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση μέσω στοχευμένων συνεδριών κατάρτισης·

-  αποσαφήνιση των ρόλων που διαδραματίζουν αντιστοίχως η σύναψη συμβάσεων, η επιχειρησιακή διαχείριση και η διαχείριση συμβάσεων και θέσπιση βελτιωμένων ερωτηματολογίων ελέγχου και συνοδευτικών δελτίων της κυκλοφορίας εγγράφων·

-  τεκμηρίωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εντός ενός ενιαίου και πρακτική χρήσης αποθετηρίου το οποίο να είναι ανάλογο προς το μέγεθος του Ινστιτούτου·

7.  σημειώνει από το Ινστιτούτο ότι δεν εντοπίσθηκαν σφάλματα στη σύναψη συμβάσεων όσον αφορά το έτος 2014· σημειώνει περαιτέρω ότι επειδή το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στις δαπάνες επιχορήγησης είναι 0,69 %, το συνδυασμένο ποσοστό σφάλματος για τις διοικητικές και τις επιχειρησιακές δαπάνες είναι περίπου 0,5 % του συνόλου των πληρωμών που διενεργήθηκαν το 2014· προσβλέπει στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το έτος 2014 για να επιβεβαιώσει αυτές τις διαπιστώσεις·

8.  διαπιστώνει ότι το Ινστιτούτο έλαβε τα πιστοποιητικά ελέγχου σχετικά με το κόστος των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για την περίοδο 2010-2014· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο επανεξέτασε το χαρτοφυλάκιο των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για να εξασφαλίσει ότι μόνον οι δραστηριότητες που συνδέονται σαφώς με τις δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ινστιτούτο γίνονται δεκτές·

9.  αναγνωρίζει ότι η χρηματοδότηση που παρέχει το Ινστιτούτο στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας την περίοδο 2010-2014 δεν έχει υπερβεί το ανώτατο όριο 25 % όπως ορίζεται στις συμφωνίες πλαίσιο εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας και το Ινστιτούτο·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

10.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο βελτίωσε τις διαδικασίες σχεδιασμού και παρακολούθησης που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν τώρα αυστηρότερη αποτίμηση όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων των οποίων ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό υπερβαίνει τις 50 000 EUR, σημειώνει τη θέσπιση πρόσθετων εγγράφων σχεδιασμού που εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες σε ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους προσδιορίζονται ορθώς και διατίθενται για να εκτελούνται όλες οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες· σημειώνει πέραν τούτων ότι η σύνδεση μεταξύ σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων και παροχής πόρων έχει ενισχυθεί χάρις στη σύνδεση του ετήσιου προγράμματος εργασίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό·

11.  σημειώνει ότι σε συνεργασία με τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας το Ινστιτούτο έχει βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του πρώτου κύματος Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για την περίοδο 2010-2014, με τις απορροφήσεις επιχορηγήσεων του Ινστιτούτου να εμφαίνουν μέσο ποσοστό κατ' έτος ανάπτυξης 85 %· σημειώνει περαιτέρω ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου επέλεξε και όρισε δύο εταιρικές σχέσεις να αποτελέσουν το δεύτερο κύμα Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, στοιχείο που θα αυξήσει περαιτέρω την ικανότητα απορρόφησης από το έτος 2015 και θα αυξήσει τον δείκτη εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου·

12.  υπενθυμίζει ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον Τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) σχετίζεται κυρίως με τη μεγάλη εναλλαγή προσωπικού και με τη σε εκκρεμότητα έγκριση των κανονισμών για τις μισθολογικές προσαρμογές· σημειώνει ότι η ανάλυση των συνεντεύξεων αποχώρησης μελών του προσωπικού εντόπισε ως κύριους λόγους την έλλειψη σαφούς προοπτικής για σταδιοδρομία, ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και μία μη ελκυστική μισθολογική δέσμη η οποία σχετίζεται με τον διορθωτικό συντελεστή για την Ουγγαρία·

13.  αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Ινστιτούτο για να μετριασθεί η μεγάλη εναλλαγή προσωπικού· σημειώνει ειδικότερα τις βελτιώσεις στη διαχείριση των κενών θέσεων, τη θέσπιση συστήματος αξιολόγησης και αναταξινόμησης, που παρέχουν καλύτερη προοπτική σταδιοδρομίας και ενισχύουν το επίπεδο των μεσαίων στελεχών· χαιρετίζει τη μείωση του ποσοστού εναλλαγής του προσωπικού από 20-25 % την περίοδο 2012-2013 σε 12 % το 2014· σημειώνει ότι οι τέσσερις εναπομένουσες κενές θέσεις πρόκειται να πληρωθούν σταδιακά στη διάρκεια του 2015·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Επιτροπής εξέδωσε τον Ιούνιο 2014 έκθεση ελέγχου που δίδει συνέχεια σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης του σχεδίου δράσης που προέρχεται από την «Περιορισμένη επισκόπηση όσον αφορά τη διαχείριση των επιχορηγήσεων – Προετοιμασία των ετήσιων συμφωνιών επιχορηγήσεων»· σημειώνει ότι η ΥΕΕ έκλεισε δύο συστάσεις από τις αρχικές έξι και ότι μία περαιτέρω σύσταση υποβαθμίσθηκε από 'κρίσιμης σημασίας' σε 'πολύ σημαντική'·

15.  αναγνωρίζει ότι η ΥΕΕ πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη στο Ινστιτούτο τον Δεκέμβριο 2014 για να επανεξετάσει την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση των ανοικτών συστάσεων· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η επίσκεψη έφερε ως αποτέλεσμα το να αναγνωρίσει η ΥΕΕ ότι έγιναν περαιτέρω βελτιώσεις στη διεργασία παροχής επιχορηγήσεων και ότι όλες οι λεπτομερείς δράσεις που παρουσιάσθηκαν στην ΥΕΕ στη διάρκεια της επίσκεψης, είτε είχαν ολοκληρωθεί είτε ήταν σε εξέλιξη είτε ήταν σε στάδιο σχεδιασμού, αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους που τόνιζε η ΥΕΕ στην περιορισμένη επισκόπηση·

16.  σημειώνει ότι από τις 25 δράσεις που απορρέουν από το σχέδιο δράσης 18 έχουν υλοποιηθεί και ότι η υλοποίηση των υπολοίπων επτά δράσεων είναι εν εξελίξει· σημειώνει πέραν τούτων ότι τρεις από αυτές τις επτά δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν πριν από τα τέλη 2015, αφού υπογραφεί η τροποποιημένη συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Ινστιτούτο και τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας· σημειώνει από το Ινστιτούτο ότι η υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων προχωρεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό·

17.  σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου προέβη σε επτά παρεμβάσεις λογιστικού ελέγχου και παροχής συμβουλών το 2014 και αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το Ινστιτούτο σχετικά με τις συστάσεις του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch

(1)

ΕΕ C 442, της 10.12.2014, σ. 184.

(2)

ΕΕ C 442, της 10.12.2014, σ. 184.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0146.

(4)

ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 298, της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 97, της 9.4.2008, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 357, της 31.12.2002, σ. 72.

(8)

ΕΕ L 328, της 7.12.2013, σ. 42.

(9)

ΕΕ C 442, της 10.12.2014, σ. 184.

(10)

ΕΕ C 442, της 10.12.2014, σ. 184.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0146.

(12)

ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 298, της 26.10.2012, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 97, της 9.4.2008, σ. 1.

(15)

ΕΕ L 357, της 31.12.2002, σ. 72.

(16)

ΕΕ L 328, της 7.12.2013, σ. 42.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου