TEINE RAPORT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

2.10.2015 - (2014/2125(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Ryszard Czarnecki

Menetlus : 2014/2125(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0282/2015

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2125(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega[1],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust[2], mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta otsust[3], millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[4],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[5], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008[6], millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut, eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[7],

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[8], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0282/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori tegevusele instituudi 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2125(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega[9],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust[10], mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta otsust[11], millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[12],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[13], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008[14], millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut, eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[15],

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[16], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0282/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2125(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0282/2015),

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  tuletab meelde, et kontrollikoda ei saanud oma aruandes Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut”) eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta teist aastat järjest piisavat kindlust instituudi tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; märgib, et kontrollikoja arvates on kontrollitõendite kvaliteet küsitav, sest need väljastati sõltumatute audiitorühingute poolt, kes on toetusesaajate töövõtjad, ning et nendega on kaetud umbes 87 % toetustega seotud kuludest; tuletab ühtlasi meelde, et instituut andis kontrollitõendite kvaliteediga seotud puuduste kõrvaldamiseks kontrollitõendeid väljastavatele audiitoritele täiendatud juhiseid ning edastas 2013. aasta juunis ajakohastatud juhised ka teadmis- ja innovatsioonikogukondadele, kes on instituudi toetuste saajad;

2.  võtab instituudi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et täiendatud juhised aitasid 2013. aasta toetustega seotud tehingute puhul, mille lõplikud väljamaksed tehti 2014. aastal, kontrollitõendite kvaliteeti parandada;

3.  võtab teadmiseks, et alates 2014. aastast kasutab instituut toetuslepingute puhul sama kontrollitõendite väljastamise metoodikat kui kõik teised raamprogrammi „Horisont 2020” programmid; märgib, et üksikasjalikuma ja järjepidevama kontrollitõendite väljastamise metoodika abil on eelkontrollide kindlus veelgi paranenud;

4.  tuletab meelde, et instituut kehtestas toetustega seotud tehingutele ka täiendavad järelkontrollid, mis annab toetustega seotud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta lisakindlust; võtab teadmiseks, et instituut viis läbi kohapealseid kontrolle, mis hõlmasid 2013. aasta toetuslepingute alusel välja makstud toetustest ligikaudu 40 %; märgib, et nende kontrollide tulemusel nõuti sisse 263 239 eurot (kokku auditeeritud 29 163 272 eurost); võtab teadmiseks, et auditeeritud valimis oli leitud veamäär 0,9 % ning jääkvigade määr 0,69 %, mis jääb allapoole olulisuse künnist (2 %); märgib, et kontrollikoda ei esitanud oma esialgsetes tähelepanekutes eelarveaasta 2014 kohta ühtegi kommentaari ega leidu seoses eel- ja järelkontrollidega;

5.  võtab instituudi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et instituudi hankemenetlusi on alates 2013. aastast parandatud ning pärast kontrollikoja tuvastatud vigade avastamist on tegutsetud proaktiivselt; märgib eelkõige, et instituut on tühistanud kaks raamlepingut (sõlmitud vastavalt 2010. ja 2012. aastal), mille puhul ei olnud läbirääkimistega menetluse kasutamine põhjendatud; märgib lisaks, et instituut vaatas läbi sisemenetlused, süsteemid ja vormid, et täita täielikult asjaomaseid avalike hangete eeskirju, ning pööras erilist tähelepanu kindlale kavandamisele ja vajaduste hindamisele; võtab teadmiseks, et instituut võttis 2015. aastal tööle veel ühe hankeid korraldava ametniku ning viis personali seas läbi hankeid käsitlevaid koolitusi;

6.  võtab teadmiseks, et instituudi siseauditi üksuse konsultatsioonide tulemusena on instituut võtnud ka järgmised meetmed:

–  hankeid käsitleva vademeekumi koostamine, mis hõlmab kontrollnimekirju eri hankemenetluste läbiviimise kohta ja raamlepingutega hõlmatud erilepingute kohta;

–  täiendava kontrolli kehtestamine seeläbi, et hangetega tegelev teenistus peab kontrollima enne pakkumiskutsete avaldamist kõiki teenuste hanke taotlusi;

–  personali piisava väljaõppe tagamine sihipäraste koolituste kaudu;

–  hankeid, tegevust ja lepinguid haldavate teenistuste ülesannete täpsustamine ning täiustatud kontrollnimekirjade ja menetluslehtede koostamine;

–  hankemenetluste dokumentide talletamine ühesainsas kasutajasõbralikus repositooriumis, mille suurus on instituudi omaga võrreldes proportsionaalne;

7.  võtab instituudi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 2014. aasta hankemenetlustes ei tuvastatud ühtegi viga; võtab ühtlasi teadmiseks, et kuna toetustega seotud kulude puhul oli jääkvigade määr 0,69 %, oli haldus- ja tegevuskulude kombineeritud veamäär kõikide 2014. aastal tehtud maksete puhul ligikaudu 0,5 %; ootab kontrollikoja aruannet instituudi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta, et neile järeldustele kinnitust saada;

8.  kinnitab, et instituut on saanud kontrollitõendid teadmis- ja innovatsioonikogukondade täiendavate tegevuste kulude kohta aastatel 2010–2014; märgib, et instituut kontrollis teadmis- ja innovatsioonikogukondade täiendavate tegevuste kava, et tagada, et heaks kiidetakse üksnes sellised instituudi rahalisi vahendeid saavad tegevused, mille puhul on teadmis- ja innovatsioonikogukondade lisaväärtus ilmselge;

9.  võtab teadmiseks, et teadmis- ja innovatsioonikogukondadele aastatel 2010–2014 antud instituudi rahaline toetus ei ole ületanud teadmis- ja innovatsioonikogukondade ning instituudi vahel sõlmitud partnerluse raamlepingus sätestatud 25 % määra;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

10.  märgib, et instituut parandas eelarve täitmisega seotud kavandamis- ja kontrollimenetlusi; võtab teadmiseks, et need menetlused hõlmavad nüüd põhjalikumat hindamist kõikide kavandatavate meetmete puhul, mille mõju eelarvele on suurem kui 50 000 eurot, ning samuti on kavandamise etapis ette nähtud täiendavate dokumentide esitamine, mille abil tagatakse inimressursside ja rahaliste vahendite vajaduste hoolikas kindlaksmääramine ja vahendite kättesaadavus kõikide kavandatud tegevuste rakendamiseks; märgib ühtlasi, et kavandatud tegevuste ja vahendite eraldamise vahelist kooskõlastatust on suurendatud (iga-aastase tööprogrammi lisamisega iga-aastasele eelarvele);

11.  märgib, et instituut on koos teadmis- ja innovatsioonikogukondadega märkimisväärselt parandanud esimese laine teadmis- ja innovatsioonikogukondade suutlikkust kasutada ära rahalisi vahendeid (perioodil 2010–2014), nii et instituudi toetuste ärakasutamise määr on kasvanud keskmiselt 85 % aastas; märgib lisaks, et instituudi juhatus valis välja kaks partnerlust ja nimetas need teise laine teadmis- ja innovatsioonikogukondadeks, millega suurendatakse alates 2015. aastast vahendite ärakasutamise suutlikkust veelgi ning suurendatakse instituudi eelarve täitmise määra;

12.  tuletab meelde, et madal eelarve täitmise määr I jaotises (personalikulud) tuleneb peamiselt suurest tööjõu voolavusest ning sellest, et palgakohanduste eeskirju ei olnud vastu võetud; märgib, et ametist lahkuvate töötajatega peetud vestluste analüüs näitas, et tööjõu suure voolavuse peamised põhjused on selgete karjääriväljavaadete puudumine, keeruline töökeskkond ning ebaatraktiivsed palgatingimused seoses Ungarile kehtestatud paranduskoefitsendiga;

13.  võtab teadmiseks instituudi poolt tööjõu suure voolavuse probleemi leevendamiseks võetud meetmed; võtab eelkõige teadmiseks vabade töökohtade haldamise osas tehtud täiustused ning hindamis- ja reklassifitseerimissüsteemide loomise, mille tulemuseks on paremad karjääriväljavaated ja tugevam keskastme juhtide tasand; peab kiiduväärseks, et tööjõu voolavus on vähenenud – perioodil 2012–2013 jäi see vahemikku 20–25 %, ent 2014. aastal oli see juba 12 %; võtab teadmiseks, et neli järelejäänud vaba ametikohta täidetakse järk-järgult 2015. aastal;

Siseaudit

14.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus koostas 2014. aasta juunis järelauditi aruande dokumendi „Toetuste andmise piiratud kontroll – iga-aastaste toetuslepingute ettevalmistamine” („Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements”) põhjal koostatud tegevuskava rakendamise olukorra kohta; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus luges algsest kuuest soovitusest kaks lõpetatuks ning ühe tähtsust alandati (varem kriitilise tähtsusega, nüüd väga oluline);

15.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus korraldas 2014. aasta detsembris instituuti teabekogumisvisiidi, et kontrollida veel täitmata soovituste rakendamisel tehtavaid edusamme; võtab ühtlasi teadmiseks, et visiidi tulemusena leidis siseauditi talitus, et iga-aastast toetuste eraldamise protsessi on veelgi täiustatud ning kõikides üksikasjalikes meetmetes (nii lõpetatud, pooleliolevates kui ka kavandatavates), mida siseauditi talitusele visiidi jooksul tutvustati, tegeletakse siseauditi talituse piiratud kontrolli käigus välja toodud ohtudega piisaval määral;

16.  märgib, et tegevuskava alusel koostatud 25 meetmest 18 on juba ellu viidud ning ülejäänud seitsme meetme rakendamine on pooleli; märgib veel, et nendest seitsmest meetmest kolm viiakse lõpule enne 2015. aasta lõppu, kui muudetud partnerluse raamleping institutsiooni ning teadmis- ja innovatsioonikogukondade vahel on allkirjastatud; võtab instituudi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et ülejäänud meetmete rakendamine edeneb kavakohaselt;

17.  märgib, et siseauditi üksus viis 2014. aastal lõpule seitse kontrolli- ja konsultatsiooniprojekti, ning võtab teadmiseks siseauditi üksuse soovituste põhjal instituudis võetud meetmed.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch

 • [1]  ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.
 • [2]  ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.
 • [3]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0146.
 • [4]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [5]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [6]  ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
 • [7]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [8]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [9]  ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.
 • [10]  ELT C 442, 10.12.2014, lk 184.
 • [11]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0146.
 • [12]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [13]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [14]  ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
 • [15]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [16]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.